WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR JZ.PS Szczecin, 26 sierpnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, Police Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów Jacek Ząbik kierownik zespołu kontrolnego, kierownik Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie; Piotr Solarz inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych Kontrola została przeprowadzona w dniach czerwca 2014 r. Zakres kontroli Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez starostę zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w okresie od 19 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta I. Wyznaczenie komórki organizacyjnej lub/i pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań. Zgodnie z 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 grudnia 2007 r., wraz ze zmianami, do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy prowadzenie spraw w zakresie komunikacji, w tym m.in. (dowód akta kontroli, str ): rejestracja pojazdów, wpisywanie zastrzeżeń w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym, wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom, wydawanie praw jazdy określonej kategorii, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń uprawniających do kierowania tramwajem,

2 przyjmowanie do depozytu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawnione organy oraz zwracanie ich w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie, wydawanie decyzji odpowiednio o zatrzymaniu prawa jazdy i cofającej uprawnienia kierowcy oraz ich zwrot po ustaniu przyczyny odpowiednio zatrzymania i cofnięcia, kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, wydawanie decyzji na przeprowadzenie przez kierowców badań lekarskich oraz badań psychologicznych, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, a w ramach wykonywanego nadzoru przeprowadzanie kontroli co najmniej raz w roku, wydawanie oraz cofanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru, wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół nauki jazdy i sprawowanie nad nimi nadzoru oraz wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy, sporządzanie wykazów pojazdów na potrzeby właściwych urzędów skarbowych i urzędów gmin, sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Głównego Urzędu Statystycznego, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi instytucjami w zakresie udostępniania danych osobowych kierowców i danych identyfikacyjnych pojazdów. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Policach nie zostały wymienione następujące zadania starosty, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz podlegające nadzorowi wojewody pod względem legalności: wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób na podstawie informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców; prowadzenie ewidencji instruktorów, prowadzenie ewidencji wykładowców. Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg kieruje Pan Ryszard Wójcik, Naczelnik Wydziału, który posiada Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. Zastępcą Naczelnika jest Pani Magdalena Sochanowska, która posiada Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. Ponadto zadania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w zakresie objętym kontrolą realizowane są przez pracowników Wydziału: 2

3 1. Panią Alicję Gałka Głównego Specjalistę, wykonującą zadania dotyczące stacji kontroli pojazdów, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. 2. Panią Małgorzatę Białek Starszego Specjalistę, wykonującą zadania dotyczące praw jazdy, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. 3. Panią Marzenę Sochacką Podinspektora, wykonującą zadania dotyczące praw jazdy oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. 4. Panią Emilię Rybicką Podinspektora, wykonującą zadania dotyczące ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. Zadania wykonywane przez ww. pracowników na stanowiskach pracy zostały określone w ich Zakresach praw i obowiązków oraz czynności. (dowód akta kontroli, str ) Pan Ryszard Wójcik, Pani Magdalena Sochanowska oraz Pani Emilia Rybicka posiadają upoważnienia Starosty (odpowiednio z dni r., r. oraz r.) do rozstrzygania w imieniu Starosty Polickiego indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach. Pani Małgorzata Białek posiada upoważnienie Starosty z dnia r. do załatwiania w imieniu Starosty Polickiego indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). (dowód akta kontroli, str ) II. Prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Wyjaśnień z zakresu praw jazdy udzielała Pani Marzena Sochacka. 1. Wydawanie praw jazdy, w tym międzynarodowych praw jazdy. Kontroli poddano: wniosek z dnia r. o wydanie prawa jazdy kierowcy o nr w rejestrze 491/14. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem. Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności dokumentu została określona zgodnie z datą ważności orzeczenia lekarskiego. wniosek z dnia r. o wydanie międzynarodowego prawa jazdy kierowcy o nr w rejestrze 972/04. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 35,50 zł. Data ważności uprawnienia została określona na 3 lata od daty jego wydania. Stwierdza się wniesienie przez wnioskującego opłaty wyższej o 0,50 zł od wymaganej. Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35 zł, opłaty ewidencyjnej nie pobiera się. 3

4 W skontrolowanych wnioskach w części H w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Marzeny Sochackiej. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. Pani Marzena Sochacka nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu organu wydającego prawo jazdy Starosty Polickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 2. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego. Kontroli poddano: wniosek z dnia r. o dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności uprawnienia dla kategorii C oraz C+E została określona na 5 lat od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. wniosek z dnia r. o dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego kierowcy o nr w rejestrze 3125/06. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności uprawnienia dla kategorii C oraz C+E została określona zgodnie z datą ważności orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. W skontrolowanych wnioskach w części H w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Marzeny Sochackiej. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. Pani Marzena Sochacka nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu organu wydającego prawo jazdy Starosty Polickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 3. Wydawanie wtórnika prawa jazdy. Kontroli poddano wniosek z dnia r. o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty dokumentu kierowcy o nr karty 306/15. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Wnioskujący załączył oświadczenie o zagubieniu prawa jazdy. Data ważności uprawnienia została określona na 15 lat od daty jego wydania. W części H wniosku w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Małgorzaty Białek. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 4

5 4. Wydawanie nowego prawa jazdy pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. Kontroli poddano wniosek z dnia r. o wydanie prawa jazdy z uwagi na zmianę danych w nim zawartych kierowcy o nr w rejestrze 1351/07. Zmianie podlegało nazwisko kierowcy z uwagi na zawarcie małżeństwa. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...) oraz wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności uprawnienia została określona na 15 lat od daty jego wydania. W części H wniosku w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Marzeny Sochackiej. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. Pani Marzena Sochacka nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu organu wydającego prawo jazdy Starosty Polickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 5. Wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków wymiany z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu; wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymaniu prawa jazdy. Kontroli poddano postępowania prowadzone w sprawie kierowców o nr karty. oraz Postępowanie w sprawie kierowcy o nr karty prowadzone było z uwagi na kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Na podstawie wyroku sądowego z dnia r. orzekającego m.in. zakaz kierowania pojazdami samochodowymi do których uprawnia prawo jazdy kat. B na okres 8 miesięcy, Starosta Policki w dniu r. wydał decyzję znak KD NB orzekającą o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B na okres 8 miesięcy. W dniu r. w związku z ww. wyrokiem sądowym Starosta Policki wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak KD NB w sprawie wydania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W dniu r. Starosta Policki wydał: decyzję znak KD NB o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie; 5

6 decyzję znak KD NB o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W ww. decyzji w pouczeniu umieszczony został zapis: Na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami należy zgłosić się do pracowni psychologicznej wpisanej do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Zgodnie z przepisem art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Postępowanie w sprawie kierowcy o nr karty prowadzone było z uwagi na rozpoznanie u kierowcy Zespołu Zależności Alkoholowej. Starosta Policki pismem znak KD NB z dnia r. zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania w przedmiocie skierowania na badania lekarskie, w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W dniu r. Starosta Policki wydał decyzję znak KD NB o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie. W dniu r. Starosta Policki pismem znak KD NB zawiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, w przypadku nie przedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W dniu r. została wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi brak przedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego. Dokumenty wydawane przez Starostę Polickiego w skontrolowanych postępowaniach podpisane zostały z upoważnienia Starosty przez Pana Ryszarda Wójcika oraz Panią Marzenę Sochanowską. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. W okresie objętym kontrolą nie było spraw prowadzonych w związku z pozwoleniami na kierowanie tramwajem. III. Wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wyjaśnień z zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi udzielała Pani Marzena Sochacka. Kontroli poddano: 1. Decyzję Starosty Polickiego znak KD NB z dnia r. orzekającą wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie prawa jazdy 6

7 kategorii B oraz C. Wniosek z dnia r. został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Do wniosku zostały załączone: dowód wniesienia opłaty w wysokości 50 zł, orzeczenia lekarskie z dnia r. oraz psychologiczne z dnia r. stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, zaświadczenie z dnia r. wystawione przez pracodawcę o treści: W związku z potrzebą uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oświadczam, że pan pracuje w, od maja 2003 r. na stanowisku kierowca-operator sprzętu. Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Wydziale Komunikacji. Decyzja została podpisana z upoważnienia Starosty przez Pana Ryszarda Wójcika. Ww. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, pomimo iż potwierdza zatrudnienie na stanowisku pracy związanym z kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym, nie potwierdza uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie określonym w przepisie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ponieważ: zostało wydane po uchyleniu przepisu art. 95a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie potwierdza spełnienia wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych. W związku z ww. na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskującego nie można stwierdzić spełniania przez niego jednego z wymagań niezbędnych do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, tj. ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (dowód akta kontroli, str ) 2. Wniosek z dnia r. o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Do wniosku zostały załączone: dowód wniesienia opłaty w wysokości 50 zł, orzeczenie lekarskie z dnia r. i orzeczenie psychologiczne z dnia r. stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na wniosku widnieje podpis wnioskodawcy potwierdzający odbiór zezwolenia, jednakże w dokumentach sprawy brak decyzji orzekającej o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zgodnie z przepisem art ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym powinno zostać wydane w drodze decyzji. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami. 7

8 IV. Ośrodki szkolenia kierowców. Wyjaśnień z zakresu ośrodków szkolenia kierowców udzielała Pani Emilia Rybicka. 1. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców. W Starostwie Powiatowym w Policach Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony jest w formie książkowej. Tytuły kolumn w rejestrze nazwane zostały następująco: Lp.; Data złożenia wniosku; Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); Data wpisu; Nazwa firmy przedsiębiorcy, Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy; Numer oraz adres ośrodka szkolenia kierowców; Zakres prowadzonego szkolenia; Imię i nazwisko instruktora(ów); Numer uprawnienia instruktorów(ów); Data odbioru zaświadczenia; Uwagi. W rejestrze brak jest następujących informacji, wymaganych przepisem art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: adresów należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów, imiona i nazwiska wykładowców, wraz z ich numerami ewidencyjnymi. W rejestrze dokonano 17 wpisów, z których 9 przedsiębiorców zakończyło działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z informowaniem starostów z innego powiatu o lokalizacji infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Spośród 8 przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Starostwa ośrodki o nr ewidencyjnym oraz posiadają infrastrukturę zlokalizowaną na terenie innego powiatu, tj. Miasta Szczecin. Prezydent Miasta Szczecin został o tym poinformowany pismami znak KD ER z dnia r. oraz KD ER z dnia r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna. 3. Wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. Na terenie Starostwa nie ma ośrodków szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania, określone w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 4. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla 8

9 instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenie kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców, wydawanie zaleceń pokontrolnych). W 2013 r. nie przeprowadzono kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do prowadzonego przez Starostę Polickiego Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ośrodki szkolenia kierowców powinny być skontrolowane co najmniej raz w roku. W Starostwie nie jest sporządzana analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami starosta powinien ww. analizę sporządzać na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Zarządzeniem nr 18/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Starosta Policki zatwierdził plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2014 r. Zgodnie z ww. planem wszystkie ośrodki szkolenia kierowców zostaną skontrolowane w 2014 r. Pierwsza kontrola ośrodka szkolenia kierowców zaplanowana została w terminie r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: negatywna. 5. Prowadzenie kontroli ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze starostwa. Starostwo nie posiada informacji o ośrodku szkolenia kierowców wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze starostwa. 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. W okresie objętym kontrolą nie zostały wydane przez Starostę Polickiego decyzje administracyjne o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. V. Pozostałe podmioty prowadzące szkolenie. 1. Prowadzenie ewidencji jednostek wojskowych lub jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. Ewidencja jednostek wojskowych lub jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym nie jest prowadzona z uwagi na brak zgłoszeń. 9

10 2. Prowadzenie ewidencji podmiotów wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem (rozpatrywanie skarg dotyczących szkolenia, prowadzenie kontroli szkolenia, wydawanie zaleceń pokontrolnych, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia szkolenia, skreślanie instruktora lub wykładowcy z ewidencji). Ewidencja podmiotów wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem nie jest prowadzona z uwagi na brak zgłoszeń. Ze względu na powyższe nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem nie jest prowadzony. VI. Instruktorzy i wykładowcy. Wyjaśnień z zakresu instruktorów i wykładowców udzielała Pani Emilia Rybicka. 1. Prowadzenie ewidencji instruktorów, wpisywanie oraz skreślanie z tej ewidencji. Starostwo prowadzi ewidencję instruktorów w formie książkowej. Tytuły kolumn w ewidencji odpowiadają wymaganiom określonym przepisem art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do ewidencji wpisanych jest 118 instruktorów, z których w okresie objętym kontrolą zostało skreślonych 44, z uwagi na: 8 - nieprzedłożenie aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji (art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami); 9 - brak aktualnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami); 26 - nieprzedłożenia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego (art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami); 1 - zmiany miejsca zamieszkania. W okresie objętym kontrolą nie dokonano wpisów do ewidencji instruktorów. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano dokumentację instruktora o nr. W dniu r. ww. instruktor został wezwany do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji. Zgodnie z przepisem art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wezwanie powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 19 kwietnia 2014 r. Wymagane dane zostały przez instruktora przedłożone. W dniu r. pismem znak KD MB instruktor został zawiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji instruktorów z uwagi na brak przedłożenia do dnia r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. W dniu r. Starosta Policki wydał decyzję znak KD ER skreślającą instruktora z ewidencji z ww. powodu. Decyzja została podpisana z upoważnienia Starosty przez Panią Emilię Rybicką. (dowód akta kontroli, str ) 10

11 Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 2. Prowadzenie ewidencji wykładowców.. Starostwo prowadzi ewidencję wykładowców w formie książkowej. Tytuły kolumn w ewidencji odpowiadają wymaganiom określonym przepisem art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do ewidencji wpisany jest 1 wykładowca. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna. VII. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Wyjaśnień z zakresu rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów udzielała Pani Alicja Gałka. Starostwo Powiatowe w Policach prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w formie książkowej. W rejestrze umieszczone są wszystkie dane wymagane przepisami art. 83a ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na dzień kontroli na ternie Starostwa działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów prowadziło 9 przedsiębiorców, z których 5 prowadziło podstawową stację kontroli pojazdów o nr ZPL/001/P, ZPL/002/P, ZPL/008/P, ZPL/009/P, ZPL/011/P, a 4 okręgową stację kontroli pojazdów o nr ZPL/004, ZPL/006, ZPL/007, ZPL/010. W okresie objętym kontrolą w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów nie dokonano wpisów oraz skreśleń. (dowód akta kontroli, str ) Wszystkie stacje kontroli pojazdów wpisane do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów prowadzonego przez Starostę Polickiego poddawane są corocznej kontroli. W 2013 r. oraz 2014 r. kontrole stacji kontroli pojazdów przeprowadzone zostały przez pracowników Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie porozumień zawartych odpowiednio w dniach r. oraz r. pomiędzy Starostą Polickim a Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego. Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzanym corocznie przez Starostę Polickiego Harmonogramem kontroli Stacji Pojazdów na terenie Powiatu Polickiego. Protokół z przeprowadzonej kontroli jest przesyłany Staroście, który na podstawie przepisu art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności. Zgodnie z Harmonogramem kontroli Stacji Pojazdów na terenie Powiatu Polickiego na 2014 r. kontrole przeprowadzone zostaną w dniach r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna. 11

12 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Stwierdza się, że nieprawidłowości wynikają odpowiednio z: Ad. II: pkt. 1-4: używania w miejscu Podpis i pieczęć organu wydającego części H wniosku o wydanie prawa jazdy pieczęci służbowej pracownika Starostwa wydającego prawo jazdy bez informacji: z upoważnienia Starosty. pkt 1, 2 i 4: wydawania prawa jazdy przez pracownika Starostwa nie posiadającego w tym zakresie upoważnienia Starosty. pkt 6: zawarciu w pouczeniu decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne nieprawdziwej informacji, że Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi rejestr pracowni psychologicznych. Ad. III: wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę nie potwierdzającego uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym bez wydania decyzji. Ad. IV: pkt. 1: niedostosowania Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców do wymagań formalnych określonych w przepisie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. pkt. 4: braku przeprowadzenia w 2013 r. kontroli ośrodków szkolenia kierowców; braku sporządza analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Ad. VI: pkt. 1: wezwania osoby wpisanej do ewidencji instruktorów do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tej ewidencji po upływie terminu określonego w przepisie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zalecenia oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej 1. Zaleca się zaktualizować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w sposób odzwierciedlający wykonywane zadania starosty wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 12

13 2. W części H wniosków o wydanie prawa jazdy w polu Podpis i pieczęć organu wydającego należy używać pieczęci Z upoważnienia Starosty... przez odpowiednio upoważnionych pracowników Starostwa. 3. W pouczeniu decyzji o skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu należy wskazać marszałka województwa jako organ właściwy do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. 4. Zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydawać należy w formie decyzji. Przy weryfikacji wniosków o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kontrolować, czy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdza uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym. 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców należy dostosować w zakresie informacji w nim zawartych do wymagań określonych przepisem art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 6. Należy przeprowadzać kontrolę każdego ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostwo co najmniej raz w roku. 7. Należy sporządzać analizę statystyczną zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Ocena ogólna wykonywania przez Starostę Polickiego zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów: POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Przedkładając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę o pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. /wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Ryszard Mićko WICEWOJEWODA/ 13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie Grzegorz P. Kubalski Charakter działalności (1) Działalność gospodarcza zarówno w zakresie prowadzenia stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/14/033 - Nadawanie uprawnień do kierowania

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Witam W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi daty, od której rozpoczyna bieg dwuletni okres próbny - informuję,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1. Przepisy ogólne Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd osób kolejką turystyczną.odt (16.5 KB) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Naczelnik: Ilona Sawicka NUMER KONTA OPŁAT KOMUNIKACYJNYCH BS PUCK 08834800030000000003320002 ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck fax. (58) 673 42 11 Rejestracja pojazdów, tel. (58) 673 42 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r. NK-1.1611.8.2014.MZ.PZ Zakres Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Inspektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej.

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej. Z art. 75 ust.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wymaga

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2014.600 j.t. USTAWA o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2.

Dz.U.2014.600 j.t. USTAWA o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. Dz.U.2014.600 j.t. Stan na dzień 23.12.2014r. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2014.600 j.t. Kierujący pojazdami. Wersja 2014.10.25 do 2014.12.31 Dz.U.2014.600 j.t. 2014.08.24 zm. Dz.U.2014.970 art. 1 2014.10.25 zm. Dz.U.2014.970 art. 1 USTAWA z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 20 kwietnia 2011 r. IA.III.431.9.2011 Pan Zygmunt Wota Ośrodek Szkolenia Auto-Szkoła Wota sp. j. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 15, 16 marca 2011 roku w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

SPH Credo i Stowarzyszenie Świadomy-Bezpieczny

SPH Credo i Stowarzyszenie Świadomy-Bezpieczny Materiał porównawczy nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 9 maja 2014 r. (opracowano przez SPH Credo na podstawie analizy prac Sejmu i Senatu RP) Uwagi do opracowania: [tekst pochylony - usunięte

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW 1 1. wiek 2. odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami kwalifikacja kategoria 3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/171847

http://localhost:12130/akty/tresc/171847 Page 1 of 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) Na podstawie art. 39e ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 29 listopada 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach ul. Kościuszki 5 72-010 Police, będącym jednostką

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 7 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób

Bardziej szczegółowo

Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r.

Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-110-06 Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.19.2015.MZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szczecin, dnia 13 kwietnia 2015r. Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: - przekazywania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.10.2014-XX/XX Bydgoszcz, 17 marca 2015r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ul. Składowa 4 88-400 Żnin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany: Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 18 sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/063 LOP- 41003-3-2008 Pan Maciej Stefański Starosta Brzeski

Bardziej szczegółowo

5) Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii w sprawach związanych z wyborami, referendum i konsultacjami społecznymi; ;

5) Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Geodezji i Kartografii w sprawach związanych z wyborami, referendum i konsultacjami społecznymi; ; Zarządzenie Nr 203/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Wydawanie prawa jazdy

Wydawanie prawa jazdy Wydawanie prawa jazdy Nowe przepisy Od 19 stycznia 2013 roku nastąpiły zmiany w Ustawa o kierujących pojazdami dotyczące wydawania prawa jazdy (rozdział 2). Kategorie prawa jazdy Po zmianie przepisów z

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/27 WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY, ZNISZCZENIA DOKUMENTU LUB ZMIANY DANYCH W POSIADANYM DOKUMENCIE Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55 ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.I.862.4.2015.JZ/WD Bydgoszcz, lipca 2015r. Pan Przemysław Ulatowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło n. Notecią WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć

Bardziej szczegółowo

PNK-IV.431.25.2013 Łódź, 31 grudnia 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV.431.25.2013 Łódź, 31 grudnia 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.25.2013 Łódź, 31 grudnia 2013 r. Pan Henryk Stefan Brzyszcz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Bydgoszcz, lutego 2015 r. WIR.IV.431.4.2014. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.4.2014 Bydgoszcz, lutego 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniach 30 i 31 października 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 13a

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-28-05/2012 P/12/138 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I. Dane identyfikacyjne kontroli P/12/138 Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4874/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 września 2014 r.

Zarządzenie nr 4874/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 września 2014 r. Zarządzenie nr 4874/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia procedury dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431. 44.2012.GR Łódź, dnia 11 stycznia 2013 roku Pani Bożena Kmita Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 037Ł ul. Jaworznicka 28 41-208 Sosnowiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 5 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Postanowienia ogólne Obowiązki OSK Obowiązki kursanta Postanowienia końcowe ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 35 DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.9.2013.JR.JJ Szczecin, dnia 12 lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR-1.431.1.9.2013.JR.JJ Szczecin, dnia 12 lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.9.2013.JR.JJ Szczecin, dnia 12 lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej

Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 101/2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej 1. 1. Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej, zwany

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Milanówek

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Milanówek Milanówek, dnia. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Dotyczy: Wydania nowej licencji Zmiany licencji w związku

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. odpłatnego korzystania z placu manewrowego należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2015 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez

Bardziej szczegółowo

LBY-41001-3/08 P/08/063

LBY-41001-3/08 P/08/063 Bydgoszcz, dnia.06. 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 LBY-41001-3/08 P/08/063 Sz.P. Andrzej Kinderman Starosta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477. rozporządzenie. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2015 r. Poz. 1477 rozporządzenie MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 610. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 610. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 610 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu

Bardziej szczegółowo