WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR JZ.PS Szczecin, 26 sierpnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, Police Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów Jacek Ząbik kierownik zespołu kontrolnego, kierownik Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie; Piotr Solarz inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych Kontrola została przeprowadzona w dniach czerwca 2014 r. Zakres kontroli Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez starostę zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w okresie od 19 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta I. Wyznaczenie komórki organizacyjnej lub/i pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań. Zgodnie z 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 grudnia 2007 r., wraz ze zmianami, do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy prowadzenie spraw w zakresie komunikacji, w tym m.in. (dowód akta kontroli, str ): rejestracja pojazdów, wpisywanie zastrzeżeń w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym, wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom, wydawanie praw jazdy określonej kategorii, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń uprawniających do kierowania tramwajem,

2 przyjmowanie do depozytu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawnione organy oraz zwracanie ich w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie, wydawanie decyzji odpowiednio o zatrzymaniu prawa jazdy i cofającej uprawnienia kierowcy oraz ich zwrot po ustaniu przyczyny odpowiednio zatrzymania i cofnięcia, kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, wydawanie decyzji na przeprowadzenie przez kierowców badań lekarskich oraz badań psychologicznych, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, a w ramach wykonywanego nadzoru przeprowadzanie kontroli co najmniej raz w roku, wydawanie oraz cofanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru, wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół nauki jazdy i sprawowanie nad nimi nadzoru oraz wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy, sporządzanie wykazów pojazdów na potrzeby właściwych urzędów skarbowych i urzędów gmin, sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Głównego Urzędu Statystycznego, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi instytucjami w zakresie udostępniania danych osobowych kierowców i danych identyfikacyjnych pojazdów. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Policach nie zostały wymienione następujące zadania starosty, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz podlegające nadzorowi wojewody pod względem legalności: wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób na podstawie informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców; prowadzenie ewidencji instruktorów, prowadzenie ewidencji wykładowców. Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg kieruje Pan Ryszard Wójcik, Naczelnik Wydziału, który posiada Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. Zastępcą Naczelnika jest Pani Magdalena Sochanowska, która posiada Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. Ponadto zadania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w zakresie objętym kontrolą realizowane są przez pracowników Wydziału: 2

3 1. Panią Alicję Gałka Głównego Specjalistę, wykonującą zadania dotyczące stacji kontroli pojazdów, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. 2. Panią Małgorzatę Białek Starszego Specjalistę, wykonującą zadania dotyczące praw jazdy, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. 3. Panią Marzenę Sochacką Podinspektora, wykonującą zadania dotyczące praw jazdy oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. 4. Panią Emilię Rybicką Podinspektora, wykonującą zadania dotyczące ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców, posiadającą Zakres praw i obowiązków oraz czynności z dnia r. Zadania wykonywane przez ww. pracowników na stanowiskach pracy zostały określone w ich Zakresach praw i obowiązków oraz czynności. (dowód akta kontroli, str ) Pan Ryszard Wójcik, Pani Magdalena Sochanowska oraz Pani Emilia Rybicka posiadają upoważnienia Starosty (odpowiednio z dni r., r. oraz r.) do rozstrzygania w imieniu Starosty Polickiego indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach. Pani Małgorzata Białek posiada upoważnienie Starosty z dnia r. do załatwiania w imieniu Starosty Polickiego indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, należących do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). (dowód akta kontroli, str ) II. Prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Wyjaśnień z zakresu praw jazdy udzielała Pani Marzena Sochacka. 1. Wydawanie praw jazdy, w tym międzynarodowych praw jazdy. Kontroli poddano: wniosek z dnia r. o wydanie prawa jazdy kierowcy o nr w rejestrze 491/14. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem. Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności dokumentu została określona zgodnie z datą ważności orzeczenia lekarskiego. wniosek z dnia r. o wydanie międzynarodowego prawa jazdy kierowcy o nr w rejestrze 972/04. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 35,50 zł. Data ważności uprawnienia została określona na 3 lata od daty jego wydania. Stwierdza się wniesienie przez wnioskującego opłaty wyższej o 0,50 zł od wymaganej. Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 35 zł, opłaty ewidencyjnej nie pobiera się. 3

4 W skontrolowanych wnioskach w części H w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Marzeny Sochackiej. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. Pani Marzena Sochacka nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu organu wydającego prawo jazdy Starosty Polickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 2. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego. Kontroli poddano: wniosek z dnia r. o dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności uprawnienia dla kategorii C oraz C+E została określona na 5 lat od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. wniosek z dnia r. o dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego kierowcy o nr w rejestrze 3125/06. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności uprawnienia dla kategorii C oraz C+E została określona zgodnie z datą ważności orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. W skontrolowanych wnioskach w części H w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Marzeny Sochackiej. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. Pani Marzena Sochacka nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu organu wydającego prawo jazdy Starosty Polickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 3. Wydawanie wtórnika prawa jazdy. Kontroli poddano wniosek z dnia r. o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty dokumentu kierowcy o nr karty 306/15. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...). Wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Wnioskujący załączył oświadczenie o zagubieniu prawa jazdy. Data ważności uprawnienia została określona na 15 lat od daty jego wydania. W części H wniosku w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Małgorzaty Białek. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 4

5 4. Wydawanie nowego prawa jazdy pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. Kontroli poddano wniosek z dnia r. o wydanie prawa jazdy z uwagi na zmianę danych w nim zawartych kierowcy o nr w rejestrze 1351/07. Zmianie podlegało nazwisko kierowcy z uwagi na zawarcie małżeństwa. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu (...) oraz wniesiona została opłata w wysokości 100,50 zł. Data ważności uprawnienia została określona na 15 lat od daty jego wydania. W części H wniosku w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczęć służbowa i podpis Pani Marzeny Sochackiej. Pracownik starostwa nie jest organem uprawnionym do wydawania prawa jazdy. Pani Marzena Sochacka nie posiada upoważnienia do występowania w imieniu organu wydającego prawo jazdy Starosty Polickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 5. Wymiana z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków wymiany z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu; wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymaniu prawa jazdy. Kontroli poddano postępowania prowadzone w sprawie kierowców o nr karty. oraz Postępowanie w sprawie kierowcy o nr karty prowadzone było z uwagi na kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Na podstawie wyroku sądowego z dnia r. orzekającego m.in. zakaz kierowania pojazdami samochodowymi do których uprawnia prawo jazdy kat. B na okres 8 miesięcy, Starosta Policki w dniu r. wydał decyzję znak KD NB orzekającą o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B na okres 8 miesięcy. W dniu r. w związku z ww. wyrokiem sądowym Starosta Policki wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak KD NB w sprawie wydania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a i art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W dniu r. Starosta Policki wydał: decyzję znak KD NB o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie; 5

6 decyzję znak KD NB o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W ww. decyzji w pouczeniu umieszczony został zapis: Na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami należy zgłosić się do pracowni psychologicznej wpisanej do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Zgodnie z przepisem art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Postępowanie w sprawie kierowcy o nr karty prowadzone było z uwagi na rozpoznanie u kierowcy Zespołu Zależności Alkoholowej. Starosta Policki pismem znak KD NB z dnia r. zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania w przedmiocie skierowania na badania lekarskie, w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W dniu r. Starosta Policki wydał decyzję znak KD NB o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie. W dniu r. Starosta Policki pismem znak KD NB zawiadomił o wszczęciu postępowania w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, w przypadku nie przedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W dniu r. została wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi brak przedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego. Dokumenty wydawane przez Starostę Polickiego w skontrolowanych postępowaniach podpisane zostały z upoważnienia Starosty przez Pana Ryszarda Wójcika oraz Panią Marzenę Sochanowską. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. W okresie objętym kontrolą nie było spraw prowadzonych w związku z pozwoleniami na kierowanie tramwajem. III. Wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wyjaśnień z zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi udzielała Pani Marzena Sochacka. Kontroli poddano: 1. Decyzję Starosty Polickiego znak KD NB z dnia r. orzekającą wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie prawa jazdy 6

7 kategorii B oraz C. Wniosek z dnia r. został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Do wniosku zostały załączone: dowód wniesienia opłaty w wysokości 50 zł, orzeczenia lekarskie z dnia r. oraz psychologiczne z dnia r. stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, zaświadczenie z dnia r. wystawione przez pracodawcę o treści: W związku z potrzebą uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oświadczam, że pan pracuje w, od maja 2003 r. na stanowisku kierowca-operator sprzętu. Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Wydziale Komunikacji. Decyzja została podpisana z upoważnienia Starosty przez Pana Ryszarda Wójcika. Ww. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, pomimo iż potwierdza zatrudnienie na stanowisku pracy związanym z kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym, nie potwierdza uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie określonym w przepisie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ponieważ: zostało wydane po uchyleniu przepisu art. 95a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie potwierdza spełnienia wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych. W związku z ww. na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskującego nie można stwierdzić spełniania przez niego jednego z wymagań niezbędnych do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, tj. ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (dowód akta kontroli, str ) 2. Wniosek z dnia r. o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Do wniosku zostały załączone: dowód wniesienia opłaty w wysokości 50 zł, orzeczenie lekarskie z dnia r. i orzeczenie psychologiczne z dnia r. stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na wniosku widnieje podpis wnioskodawcy potwierdzający odbiór zezwolenia, jednakże w dokumentach sprawy brak decyzji orzekającej o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zgodnie z przepisem art ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym powinno zostać wydane w drodze decyzji. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami. 7

8 IV. Ośrodki szkolenia kierowców. Wyjaśnień z zakresu ośrodków szkolenia kierowców udzielała Pani Emilia Rybicka. 1. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców. W Starostwie Powiatowym w Policach Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzony jest w formie książkowej. Tytuły kolumn w rejestrze nazwane zostały następująco: Lp.; Data złożenia wniosku; Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); Data wpisu; Nazwa firmy przedsiębiorcy, Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy; Numer oraz adres ośrodka szkolenia kierowców; Zakres prowadzonego szkolenia; Imię i nazwisko instruktora(ów); Numer uprawnienia instruktorów(ów); Data odbioru zaświadczenia; Uwagi. W rejestrze brak jest następujących informacji, wymaganych przepisem art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: adresów należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów, imiona i nazwiska wykładowców, wraz z ich numerami ewidencyjnymi. W rejestrze dokonano 17 wpisów, z których 9 przedsiębiorców zakończyło działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z informowaniem starostów z innego powiatu o lokalizacji infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Spośród 8 przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie Starostwa ośrodki o nr ewidencyjnym oraz posiadają infrastrukturę zlokalizowaną na terenie innego powiatu, tj. Miasta Szczecin. Prezydent Miasta Szczecin został o tym poinformowany pismami znak KD ER z dnia r. oraz KD ER z dnia r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna. 3. Wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. Na terenie Starostwa nie ma ośrodków szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania, określone w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 4. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla 8

9 instruktorów i wykładowców, z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców, prowadzenie kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców, wydawanie zaleceń pokontrolnych). W 2013 r. nie przeprowadzono kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do prowadzonego przez Starostę Polickiego Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ośrodki szkolenia kierowców powinny być skontrolowane co najmniej raz w roku. W Starostwie nie jest sporządzana analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami starosta powinien ww. analizę sporządzać na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Zarządzeniem nr 18/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Starosta Policki zatwierdził plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2014 r. Zgodnie z ww. planem wszystkie ośrodki szkolenia kierowców zostaną skontrolowane w 2014 r. Pierwsza kontrola ośrodka szkolenia kierowców zaplanowana została w terminie r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: negatywna. 5. Prowadzenie kontroli ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze starostwa. Starostwo nie posiada informacji o ośrodku szkolenia kierowców wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze starostwa. 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. W okresie objętym kontrolą nie zostały wydane przez Starostę Polickiego decyzje administracyjne o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. V. Pozostałe podmioty prowadzące szkolenie. 1. Prowadzenie ewidencji jednostek wojskowych lub jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. Ewidencja jednostek wojskowych lub jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym nie jest prowadzona z uwagi na brak zgłoszeń. 9

10 2. Prowadzenie ewidencji podmiotów wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem (rozpatrywanie skarg dotyczących szkolenia, prowadzenie kontroli szkolenia, wydawanie zaleceń pokontrolnych, wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia szkolenia, skreślanie instruktora lub wykładowcy z ewidencji). Ewidencja podmiotów wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem nie jest prowadzona z uwagi na brak zgłoszeń. Ze względu na powyższe nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem nie jest prowadzony. VI. Instruktorzy i wykładowcy. Wyjaśnień z zakresu instruktorów i wykładowców udzielała Pani Emilia Rybicka. 1. Prowadzenie ewidencji instruktorów, wpisywanie oraz skreślanie z tej ewidencji. Starostwo prowadzi ewidencję instruktorów w formie książkowej. Tytuły kolumn w ewidencji odpowiadają wymaganiom określonym przepisem art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do ewidencji wpisanych jest 118 instruktorów, z których w okresie objętym kontrolą zostało skreślonych 44, z uwagi na: 8 - nieprzedłożenie aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji (art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami); 9 - brak aktualnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami); 26 - nieprzedłożenia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego (art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami); 1 - zmiany miejsca zamieszkania. W okresie objętym kontrolą nie dokonano wpisów do ewidencji instruktorów. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano dokumentację instruktora o nr. W dniu r. ww. instruktor został wezwany do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji. Zgodnie z przepisem art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wezwanie powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 19 kwietnia 2014 r. Wymagane dane zostały przez instruktora przedłożone. W dniu r. pismem znak KD MB instruktor został zawiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z ewidencji instruktorów z uwagi na brak przedłożenia do dnia r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego. W dniu r. Starosta Policki wydał decyzję znak KD ER skreślającą instruktora z ewidencji z ww. powodu. Decyzja została podpisana z upoważnienia Starosty przez Panią Emilię Rybicką. (dowód akta kontroli, str ) 10

11 Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowością. 2. Prowadzenie ewidencji wykładowców.. Starostwo prowadzi ewidencję wykładowców w formie książkowej. Tytuły kolumn w ewidencji odpowiadają wymaganiom określonym przepisem art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do ewidencji wpisany jest 1 wykładowca. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna. VII. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Wyjaśnień z zakresu rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów udzielała Pani Alicja Gałka. Starostwo Powiatowe w Policach prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w formie książkowej. W rejestrze umieszczone są wszystkie dane wymagane przepisami art. 83a ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na dzień kontroli na ternie Starostwa działalność w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów prowadziło 9 przedsiębiorców, z których 5 prowadziło podstawową stację kontroli pojazdów o nr ZPL/001/P, ZPL/002/P, ZPL/008/P, ZPL/009/P, ZPL/011/P, a 4 okręgową stację kontroli pojazdów o nr ZPL/004, ZPL/006, ZPL/007, ZPL/010. W okresie objętym kontrolą w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów nie dokonano wpisów oraz skreśleń. (dowód akta kontroli, str ) Wszystkie stacje kontroli pojazdów wpisane do Rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów prowadzonego przez Starostę Polickiego poddawane są corocznej kontroli. W 2013 r. oraz 2014 r. kontrole stacji kontroli pojazdów przeprowadzone zostały przez pracowników Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie porozumień zawartych odpowiednio w dniach r. oraz r. pomiędzy Starostą Polickim a Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego. Kontrole przeprowadzono zgodnie z zatwierdzanym corocznie przez Starostę Polickiego Harmonogramem kontroli Stacji Pojazdów na terenie Powiatu Polickiego. Protokół z przeprowadzonej kontroli jest przesyłany Staroście, który na podstawie przepisu art. 83b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności. Zgodnie z Harmonogramem kontroli Stacji Pojazdów na terenie Powiatu Polickiego na 2014 r. kontrole przeprowadzone zostaną w dniach r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna. 11

12 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Stwierdza się, że nieprawidłowości wynikają odpowiednio z: Ad. II: pkt. 1-4: używania w miejscu Podpis i pieczęć organu wydającego części H wniosku o wydanie prawa jazdy pieczęci służbowej pracownika Starostwa wydającego prawo jazdy bez informacji: z upoważnienia Starosty. pkt 1, 2 i 4: wydawania prawa jazdy przez pracownika Starostwa nie posiadającego w tym zakresie upoważnienia Starosty. pkt 6: zawarciu w pouczeniu decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne nieprawdziwej informacji, że Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi rejestr pracowni psychologicznych. Ad. III: wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę nie potwierdzającego uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym bez wydania decyzji. Ad. IV: pkt. 1: niedostosowania Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców do wymagań formalnych określonych w przepisie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. pkt. 4: braku przeprowadzenia w 2013 r. kontroli ośrodków szkolenia kierowców; braku sporządza analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Ad. VI: pkt. 1: wezwania osoby wpisanej do ewidencji instruktorów do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tej ewidencji po upływie terminu określonego w przepisie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zalecenia oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej 1. Zaleca się zaktualizować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w sposób odzwierciedlający wykonywane zadania starosty wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 12

13 2. W części H wniosków o wydanie prawa jazdy w polu Podpis i pieczęć organu wydającego należy używać pieczęci Z upoważnienia Starosty... przez odpowiednio upoważnionych pracowników Starostwa. 3. W pouczeniu decyzji o skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu należy wskazać marszałka województwa jako organ właściwy do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. 4. Zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydawać należy w formie decyzji. Przy weryfikacji wniosków o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kontrolować, czy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdza uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym. 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców należy dostosować w zakresie informacji w nim zawartych do wymagań określonych przepisem art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 6. Należy przeprowadzać kontrolę każdego ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostwo co najmniej raz w roku. 7. Należy sporządzać analizę statystyczną zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Ocena ogólna wykonywania przez Starostę Polickiego zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów: POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Przedkładając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę o pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. /wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Ryszard Mićko WICEWOJEWODA/ 13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2014.JZ.PS Szczecin, 29 lipca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72 400

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Bardziej szczegółowo

IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.3.2.2015.PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.3.3.2015.PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 81) WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973 Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 973 rozporzadzenie Ministra infrastruktury 1) z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. IA.III.431.16.2014 Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem przez Starostę Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.11.2015.KC Bydgoszcz, 16 marca 2016 r. Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2014 Łódź, dnia 18.06.2014 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2014 Łódź, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym przez Wojewodę Łódzkiego nadzorem nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2015 Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2014 Łódź, dnia kwietnia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg ZARZĄDZENIE NR 5.2013 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.24.2018 Łódź, 26 października 2018 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Dz. U. z 2015 r. poz. 681 Kolejne zmiany: 1) Dz. U. 2016.248 od 04.01.2016 2) Dz. U. 2016 poz. 1269 od 01.09.2016 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty stanowiącej przychód Funduszu Centralna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.12.2014 Łódź, dnia 13 listopada 2014 r. Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie Grzegorz P. Kubalski Charakter działalności (1) Działalność gospodarcza zarówno w zakresie prowadzenia stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2015 Łódź, 13 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.54. 2011 Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-1/10 Łódź, 24 września 2010 roku Pan Janusz Michalak Starosta Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 18 października 2013 r. WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.29.2013 Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PROTOKÓŁ Z KONTROLI przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2016 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.8.2016 Łódź, 21 czerwca 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-3/10 Łódź,18 października 2010 roku Pan Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2016 Łódź, 11 października 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.20.2018 Łódź, 8 października 2018 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 15 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

ZADANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA ZADANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA I. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym: 1. Zatwierdzanie i opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014. Starosty Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2014. Starosty Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie 8 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2015 Łódź, dnia 27 marca 2015 roku Pan Józef Róg Starosta Opoczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.8.2016 Łódź, 15 listopada 2016 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Wieluński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 13 października 2010 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932 2/10 Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2016 Łódź, 30 marca 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewoda Łódzki PNK IV.0932-2/ 15 / 10 Łódź, dnia 23 kwietnia 2010 r. Pan Stanisław Olas Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2016),

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2016), WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.7.2016 Łódź, 15 czerwca 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.8.2018 Łódź, 15 maja 2018 r. Pan Rafał Kądziela Ośrodek Szkolenia Nr 068 Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce

Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości Siedlce Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.22.2016 Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. (WKP-3)

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. (WKP-3) Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/5918/wydanie-zezwolenia-na-kieroanie-pojazdem-uprzywilejowanym-lub-przewozacym-wartosci-pieniezne-wkp-3

Bardziej szczegółowo

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.5.2015.MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2015r. NK-II.431.1.14.2015.MMac Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie

Bardziej szczegółowo

IA-III Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-III Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2016 Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski Łódź, dnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku WI-III.431.1.2016.AS Gdańsk, dnia 16 marca 2016 r. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 18 kwietnia 2011 r. IA.III.431.6.2011 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 16 czerwca 2010 roku PNK IV.0932-2/ 49 /10 Pani Dorota Dąbrowska Starosta Powiatu Kutnowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zarządzenie nr 158/05 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2018 Łódź, 22 lutego 2018 r. Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie

Regulamin Organizacyjny Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin Organizacyjny Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie I. Postanowienia ogólne. Regulamin Wydziału

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 20.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 13 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 20.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi

Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi data aktualizacji: 2013.05.28 Od września 2003 roku Sejm prowadził intensywne prace przygotowujące Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 6 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 6 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2017 Łódź, 29 maja 2017 r. Pan Artur Reszka Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 067Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1. Przepisy ogólne Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.19.2015 Łódź, 3 lutego 2016 roku Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo