IR PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, Gryfice Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów Jacek Ząbik kierownik zespołu kontrolnego, kierownik Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upoważnienie nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., legitymacja służbowa nr 38/2012; Paulina Gnatek radca generalny w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upoważnienie nr 2/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., legitymacja służbowa nr 45/2014. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych Kontrola została przeprowadzona w dniach 4 5 lutego 2015 r. Zakres przeprowadzonej kontroli Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez starostę zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w okresie od 19 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Wpis do Książki Kontroli Kontrolę odnotowano, w pierwszym dniu jej przeprowadzenia, w Książce Kontroli Starostwa Gryfickiego pod poz. 11. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta I. Wyznaczenie komórki organizacyjnej lub/i pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań. Zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach, uchwalonego uchwałą Nr IV/31/11 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r., do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych należy prowadzenie spraw w zakresie komunikacji, w tym m.in.: wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 kierowanie kierowców na dodatkowe badania lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierujących pojazdami; kontrola stacji kontroli pojazdów oraz żądanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców; dokonywanie wpisu i skreślanie osób z ewidencji instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryficach nie ujęto wszystkich zadań starosty, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155) oraz podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, w tym m.in.: prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców; prowadzenie ewidencji instruktorów; prowadzenie ewidencji wykładowców; sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. (dowód akta kontroli, str ) W dniu 30 stycznia 2015 r. Dyrektor Wydziału w piśmie do Zarządu Powiatu w Gryficach, wskazał na konieczność dostosowania Regulaminu Organizacyjnego do wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Do pisma załączono projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego, projekt załącznika do uchwały oraz uzasadnienie do projektu uchwały. Proponowane zmiany regulaminu organizacyjnego obejmują m.in. realizację następujących zadań : prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy; prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców; prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu; sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób na podstawie informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców. (dowód akta kontroli, str ) Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych kieruje Pan Rafał Salomon, Dyrektor Wydziału, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności określono w Opisie stanowiska pracy z dnia 31 grudnia 2012 r. Ponadto zadania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych w zakresie objętym kontrolą są wykonywane przez: 1) Pana Adama Porzyckiego Specjalistę w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności określono w Opisie stanowiska pracy z dnia 31 grudnia 2012 r.; 2

3 2) Pana Macieja Nowaka Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności zostały wskazane w Opisie stanowiska pracy z dnia 31 grudnia 2012 r.; 3) Pana Krzysztofa Kowalczyka Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności wskazano w Opisie stanowiska pracy z dnia 31 grudnia 2012 r. 4) Pana Rolanda Drobysza Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności wskazano w Opisie stanowiska pracy z dnia 31 grudnia 2012 r. Pan Rafał Salomon, Pan Adam Porzycki, Pan Maciej Nowak, Pan Krzysztof Kowalczyk i Pan Roland Drobysz posiadają upoważnienia Starosty Gryfickiego (wszystkie upoważnienia z dnia 31 grudnia 2012 r.) do wydawania w imieniu Starosty decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach z zakresu wynikającego z 23 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryficach. (dowód akta kontroli, str ) II. Prawa jazdy i pozwolenia na kierowania tramwajem Wyjaśnień z zakresu praw jazdy udzielał Pan Adam Porzycki. 1. Wydawanie praw jazdy, w tym międzynarodowych praw jazdy. Kontroli poddano wniosek z dnia 6 czerwca 2014 r. dotyczący wydania prawa jazdy kierowcy o nr w rejestrze 423/14. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem (Dz. U. poz z późn. zm.). Wniesiono opłatę w kwocie 100,50 zł (100 zł za wydanie prawa jazdy oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej). W pokwitowaniu wpłaty wyróżniono osobno kwotę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną. Opłata wniesiona za wydanie prawa jazdy jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictw i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83). Wysokość pobranej opłaty ewidencyjnej jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 617). W części H wniosku Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. STAROSTY. Wydanie prawa jazdy nastąpiło w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Decyzja zawiera wszystkie obligatoryjne elementy decyzji administracyjnych. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Wniosek złożył kierowca o nr w rejestrze 1629/09 w dniu 2 maja 2014 r. na druku zgodnym z określonym w ww. rozporządzeniu. Opłata wniesiona w związku z wydaniem 3

4 międzynarodowego prawa jazdy jest zgodna z kwotą wskazaną w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (35 zł). Okres ważności wydanego dokumentu wynosi 3 lata, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. W części H wniosku Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. STAROSTY. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna 2. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego. Kontroli poddano wniosek z dnia 27 listopada 2013 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 36/04 w przedmiocie dokonania wpisu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Do wniosku załączono kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej z dnia 19 lipca 2013 r., zaświadczenie lekarskie z dnia 22 listopada 2013 r. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy oraz orzeczenie psychologiczne z dnia 22 listopada 2013 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Wniesiona została opłata za wydanie dokumentu w kwocie 100 zł oraz opłata ewidencyjna (0,50 zł) zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami. Data ważności uprawnienia dla kategorii C i C+E została określona na 5 lat od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. W tym samym wniosku kierowca wystąpił o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych, co wskazał we wniosku. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano także wniosek z dnia 12 sierpnia 2013 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 232/09. Wniosek dotyczył dokonania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Kierowca załączył do wniosku wymagane zaświadczenie lekarskie z dnia 9 sierpnia 2013 r. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenie psychologiczne z dnia 9 sierpnia 2013 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej z dnia 5 sierpnia 2013 r. Wniesiona została opłata w wysokości 100 zł oraz opłata ewidencyjna w kwocie 0,50 zł. Data ważności uprawnienia dla kategorii D została określona na 5 lat od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. (dowód akta kontroli, str ) Ponadto, skontrolowano wniosek z dnia 21 lutego 2014 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 1214/00 w przedmiocie dokonania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Wnioskodawca załączył do wniosku orzeczenie lekarskie z dnia 23 sierpnia 2011 r. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne z dnia 30 lipca 2011 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a także świadectwa kwalifikacji zawodowej z dnia 9 kwietnia 2011 r. (kat. C) oraz z dnia 11 lipca 4

5 2011 r. (kat. D). Wpłacona została opłata za wydanie dokumentu (100 zł) oraz opłata ewidencyjna (0,50 zł). Data ważności uprawnienia dla kategorii C, C+E, D, D+E została określona na 5 lat od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, zgodnie z datą ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano wniosek z dnia 8 grudnia 2014 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 2142/02 w przedmiocie dokonania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Do wniosku załączono świadectwo kwalifikacji zawodowej z dnia 29 listopada 2014 r., orzeczenie psychologiczne z dnia 29 listopada 2014 r. oraz zaświadczenie lekarskie z dnia 29 listopada 2014 r. Wniesiona została opłata (100 zł) oraz opłata ewidencyjna (0,50 zł). Data ważności uprawnienia dla kat. C, C+E została określona na 5 lat od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Wydano również decyzję administracyjną z dnia 22 grudnia 2014 r. w tym przedmiocie. Decyzja zawiera wszystkie obligatoryjne elementy. We ww. wskazanych wnioskach w części H Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. STAROSTY. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna 3. Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem. W Starostwie Powiatowym w Gryficach nie wydaje się pozwoleń na kierowanie tramwajem. 4. Wydawanie wtórnika prawa jazdy. Kontroli w tym zakresie poddano: - wniosek z dnia 23 grudnia 2013 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 309/08, dotyczący wydania wtórnika prawa jazdy z powodu utraty dokumentu. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Wniesiono opłatę w wysokości 100 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto wpłacono opłatę ewidencyjną (0,50 zł). W części H wniosku Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. STAROSTY ; (dowód akta kontroli, str ) - wniosek z dnia 18 sierpnia 2014 r. złożony przez kierowcę o nr w ewidencji 1424/07 w przedmiocie wydania wtórnika prawa jazdy z powodu utraty dokumentu. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Wniesiono opłatę w wysokości 100 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto wpłacono opłatę ewidencyjną w kwocie 0,50 zł. W części H wniosku Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. STAROSTY. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna 5

6 5. Wydawanie nowego prawa jazdy pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. Kontroli poddano: - wniosek z dnia 26 lutego 2013 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 189/13 w przedmiocie wydania wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych zawartych w dokumencie. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Pobrano opłatę w wysokości 100 zł za wydanie dokumentu oraz opłatę ewidencyjną (0,50 zł); (dowód akta kontroli, str ) - wniosek z dnia 7 listopada 2014 r. złożony przez kierowcę o nr w rejestrze 709/04. Wniosek dotyczył wydania wtórnika prawa jazdy w związku ze zmianą danych. Wnioskodawca dokonał opłaty w kwocie 100 zł oraz opłaty ewidencyjnej (0,50 zł) zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami. Wskazano okres ważności nowego prawa jazdy na 15 lat. Starosta Gryficki wydał decyzję z dnia 24 listopada 2014 r., znak: KTiDP AP w przedmiocie spełniania przez kierowcę warunków do wydania prawa jazdy. Datę ważności dokumentu określono na 15 lat do dnia 7 listopada 2029 r. W podstawie prawnej wydanej decyzji wskazano art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (bez wskazania dodatkowo art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami). Odstąpiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja administracyjna został podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Kontroli poddano postępowanie w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz skierowania na badania psychologiczne kierowcy posiadającego prawo jazdy kat. B. Do Starostwa Powiatowego w Gryficach w dniu 18 marca 2014 r. wpłynęły wnioski Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o sprawdzenie kwalifikacji oraz o skierowanie kierowcy na badanie psychologiczne (data obu wniosków: 13 marca 2014 r.). Starosta w piśmie z dnia 3 kwietnia 2014 r. (znak: KTiDP ) zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne. Kierowca otrzymał ww. pismo w dniu 9 kwietnia 2014 r. W dniu 3 kwietnia 2014 r. Starosta Gryficki skierował również do kierowcy pismo znak: KTiDP w sprawie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem. W dniu 10 kwietnia 2014 r. kierowca skorzystał z prawa do zapoznania się z aktami sprawy. W dniu 10 kwietnia 2014 r. Starosta Gryficki wydał decyzję znak: KTiDP MN o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub 6

7 braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Kierowca przedstawił orzeczenie psychologiczne z dnia 11 kwietnia 2014 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W dniu 14 kwietnia 2014 r. Starosta Gryficki wydał decyzję nr KTiDP AP o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w formie egzaminu państwowego. Kierowca w dniu 13 maja 2014 r. poddał się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w WORD w Szczecinie i zaliczył je z wynikiem pozytywnym w zakresie kat. B. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano postępowanie o skierowanie na badanie psychologiczne i badanie lekarskie. Starosta Gryficki skierował do kierowcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24 października 2014 r. znak: KTiDP w sprawie wydania decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24 października 2014 r. znak: KTiDP w sprawie wydania decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne. W ww. zawiadomieniach organ poinformował stronę o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Wskazane postepowania zostały wszczęte w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryficach, sygn. Akt II K 411/14 z dnia 30 września 2014 r. Do akt sprawy załączono zwrotne potwierdzenie odbioru pisma podpisane przez stronę (odbiór pism w dniu 28 października 2014 r.). Starosta Gryficki wydał decyzję z dnia 21 listopada 2014 r. znak: KTiDP MN o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W decyzji nie wskazano pełnej podstawy prawnej jej wydania (art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). Wydano również decyzję z dnia 21 listopada 2014 r. znak: KTiDP MN o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W decyzji również nie wskazano pełnej podstawy prawnej jej wydania (art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). W ww. decyzjach administracyjnych zawarto prawidłowe pouczenie o prawie do odwołania. Nie wskazano natomiast wszystkich obowiązków osoby skierowanej na badanie lekarskie i psychologiczne wymienionych w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami. W aktach znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru pisma (data odbioru przez stronę: 25 listopada 2014 r.). (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 7. Wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadkach określonych w art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Skontrolowano postępowania administracyjne w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kierowcy o nr uprawnienia /11/3205. Postępowanie zostało wszczęte w związku z przesłaniem do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych prawa jazdy zatrzymanego przez Policję w dniu 20 sierpnia 2014 r. Zatrzymanie dokumentu nastąpiło 7

8 w związku z utratą jego ważności. Prawo jazdy wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 25 sierpnia 2014 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29 sierpnia 2014 r. znak: KTiDP zostało prawidłowo doręczone stronie (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma znajduje się w aktach). W zawiadomieniu nie wskazano pełnej podstawy prawnej jego sporządzenia (art i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). W zawiadomieniu prawidłowo poinformowano stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. W aktach sprawy znajduje się oświadczenie kierowcy potwierdzające fakt skorzystania z prawa do zapoznania się z aktami sprawy w dniu 11 września 2014 r. Starosta Gryficki w decyzji z dnia 9 października 2014 r. znak: KTiDP zadecydował o zatrzymaniu prawa jazdy kat. B kierowcy. Decyzja została prawidłowo doręczona stronie (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma w dniu 10 października 2014 r. w aktach sprawy). (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 8. Wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami. Kontroli poddano postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B. Starosta Gryficki w zawiadomieniu o wszczęciu postepowania z dnia 30 lipca 2014 r. znak: KTiDP poinformował stronę o wszczęciu postępowania oraz wezwał do stawienia się w siedzibie urzędu w celu zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowód. W zawiadomieniu nie wskazano pełnej podstawy prawnej jego sporządzenia (art i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zawiadomienie zostało prawidłowo doręczone stronie (odebrane w dniu 4 sierpnia 2014 r.). W dniu 8 sierpnia 2014 r. strona złożyła oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy. Wszczęcie postępowania nastąpiło w związku z przesłaniem w piśmie z dnia 30 czerwca 2014 r. negatywnego orzeczenia psychologicznego, wystawionego przez Pracownię Psychologiczną przy Lidze Obrony Kraju w Gryficach. W orzeczeniu psychologicznym nr 325/14 z dnia 13 czerwca 2014 r. stwierdzono istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami przez danego kierowcę. Kierowca został skierowany na badania psychologiczne na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach nr l.dz. 580/12 z dnia 20 marca 2014 r. Starosta Gryficki wydał decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B. w dniu 21 sierpnia 2014 r. (decyzja znak: KTiDP ). W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną jej wydania oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja został podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kat. A i T. Wszczęcie postępowania nastąpiło na podstawie orzeczenia lekarskiego nr 357/2014 z dnia 21 maja 2014 r., w którym stwierdzono istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. A i T. Orzeczenie lekarskie zostało wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami w Wojewódzkim Ośrodku 8

9 Medycyny Pracy w Szczecinie. Starosta Gryficki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 29 maja 2014 r. znak: KTiDP wezwał stronę do zapoznania się aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. W zawiadomieniu nie wskazano pełnej podstawy prawnej jego sporządzenia (art i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). W dniu 3 czerwca 2014 r. strona podpisała oświadczenie o zapoznaniu się aktami sprawy. W dniu 4 czerwca 2014 r. Starosta Gryficki wydał decyzję administracyjną znak: KTiDP w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A i T. W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną jej wydania oraz pouczenie o prawie do odwołania. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 9. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej. Kontroli poddano decyzję administracyjną z dnia 5 lipca 2013 r., znak: KTiDP dotyczącą wydania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi kat. A i B. Wniosek kierowcy o wydanie ww. zezwolenia został złożony na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706). Wniosek złożono w dniu 2 lipca 2013 r. Zezwolenie wydano zgodnie z terminem określonym w 13 pkt 3 ww. rozporządzenia. Zezwolenie wydano na druku zgodnym ze wskazanym rozporządzeniem. Kierowca uiścił opłatę za wydanie dokumentu zgodną ze wskazanym rozporządzeniem (50 zł). Wnioskodawca przedstawił zaświadczenie o zatrudnieniu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w którym potwierdzono również posiadanie przez niego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy karetki pogotowia. Zaświadczenie wystawiono w dniu 20 grudnia 2011 r. Ponadto, wnioskodawca przedstawił orzeczenie psychologiczne nr 666/11 wydane w dniu 16 grudnia 2011 r., w którym stwierdzono brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami oraz orzeczenie lekarskie nr 137B/2013 wydane w dniu 5 lipca 2013 r. W związku z tym należy stwierdzić, że wnioskodawca nie przedstawił orzeczenia lekarskiego aktualnego na dzień złożenia wniosku. W wydanej decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną wydania oraz właściwe pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja i zezwolenie zostały podpisane przez pracownika posiadającego upoważnienie Starosty Gryfickiego. W decyzji nie wskazano natomiast okresu ważności zezwolenia, zgodnie z art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano decyzję administracyjną z dnia 16 stycznia 2014 r. znak: KTiDP Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne złożono w dniu 13 stycznia 2014 r. na druku zgodnym z ww. rozporządzeniem. Do wniosku załączono kopie 9

10 zaświadczenia z dnia 9 grudnia 2013 r. o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne dla kat. B., orzeczenie lekarskie nr 08/14 z dnia 4 stycznia 2014 r. oraz orzeczenie psychologiczne nr 7/01/14 z dnia 4 stycznia 2014 r. o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Załączono również dowód wniesienia opłaty w wysokości 50 zł. W wydanej decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną i właściwe pouczenie o prawie do odwołania, a także właściwie określono okres ważności zezwolenia. Decyzja i zezwolenie zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 10. Przedłużanie ważności zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz rozszerzenie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Kontroli poddano decyzję z dnia 23 września 2014 r., znak: KTiDP dotyczącą przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia złożono w dniu 22 września 2014 r. na druku zgodnym z ww. rozporządzeniem. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty (50 zł), kopię orzeczenia lekarskiego nr 17/2014 oraz kopię orzeczenia psychologicznego nr 320A/K/09 z dnia 22 września 2014 r. stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Wnioskodawca przedstawił również dotychczasowe zezwolenie ważne do dnia 10 września 2014 r. W decyzji administracyjnej wskazano prawidłową podstawę prawną jej wydania, właściwe pouczenie o prawie do odwołania oraz określono zakres i okres ważności zezwolenia. Decyzja i zezwolenie zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna W okresie objętym kontrolą Starosta Gryficki nie wydawał decyzji w sprawie rozszerzenia zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. W starostwie nie wykonywano również zadań związanych z wymianą z urzędu prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej na polskie krajowe prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami z uwagi na brak wniosków w tym zakresie. W okresie objętym kontrolą w Starostwie Gryfickim nie prowadzono spraw z zakresu pozwolenia na kierowanie tramwajami. III. Ośrodki szkolenia kierowców Wyjaśnień z zakresu ośrodków szkolenia kierowców udzielał Pan Rafał Salomon. 1. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów i skreśleń w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu. 10

11 Starosta Gryficki prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w formie elektronicznej i papierowej. W rejestrze umieszcza następujące informacje: 1) numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców; 2) datę złożenia wniosku; 3) datę wpisu do rejestru; 4) firmę przedsiębiorcy; 5) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy; 6) numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS lub numer w ewidencji działalności gospodarczej; 7) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 8) numer ośrodka szkolenia kierowców; 9) adres ośrodka szkolenia kierowców; 10)zakres prowadzonego szkolenia; 11)imiona i nazwiska zatrudnionych instruktorów nauki jazdy oraz numery ich uprawnień; 12)datę odbioru zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami w rejestrze powinny również znaleźć się informacje dotyczące: numeru rejestracyjnego każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy oraz adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawnych do tych obiektów. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Gryfickiego w dniu 5 lutego 2015 r. Na dzień przeprowadzenia kontroli w rejestrze figuruje 6 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. W latach nie dokonano żadnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. W 2013 r. nie dokonano żadnego skreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. W 2014 r. dokonano skreślenia 2 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. (dowód akta kontroli, str ) W zakresie skreślenia przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców kontroli poddano: - decyzję administracyjną z dnia 9 lipca 2014 r., znak: KTiDP Została ona wydana w związku z pismem przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z dnia 9 lipca 2013 r, w którym poinformował organ o zawieszeniu działalności w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców. Przedsiębiorca zwrócił również pieczęcie. Dyrektor Wydziału w piśmie z dnia 16 marca 2015 r., znak: KTiDP złożył wyjaśnienia dotyczące daty skreślenia tego przedsiębiorcy z ewidencji (decyzja nr KTiDP ). Decyzja została wydana 9 lipca 2014 r. Potwierdził, że data jest właściwa. - decyzję administracyjną z dnia 28 kwietnia 2014 r., znak: KTiDP , wydaną w związki z pismem przedsiębiorcy z dnia 20 kwietnia 2014 r. W piśmie przedsiębiorca 11

12 poinformował o zakończeniu działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców. Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami 12 (dowód akta kontroli, str ) 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z informowaniem starostów z innego powiatu o lokalizacji infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanego ro rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Na obszarze powiatu gryfickiego nie funkcjonują ośrodki szkolenia kierowców, których infrastruktura jest zlokalizowana na terenie innego powiatu. 3. Wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. W okresie objętym kontrolą Starosta Gryficki nie wydawał ww. poświadczeń. 4. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W dniu 1 lutego 2013 r. sporządzono Roczny plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców, w którym ujęto 8 podmiotów przeznaczonych do skontrolowania w miesiącach listopad i grudzień. Plan nie został zatwierdzony przez Starostę Gryfickiego, zgodnie z 3 ust. 2 w związku z 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 84). W 2013 r. nie przeprowadzono kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami ośrodki szkolenia kierowców powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że brak kontroli w roku 2013 r. wynikał z nieobecności pracownika spowodowanej zwolnieniem lekarskim. Starostwo posiada Roczny plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców na rok 2014, zatwierdzony przez Starostę Gryfickiego. W planie ujęto 8 podmiotów podlegających kontroli. Dokument zawiera informacje potwierdzające, że kontrole zostaną przeprowadzone w miesiącu marcu 2014 r. Pracownicy Wydziału przeprowadzili wszystkie kontrole w 2014 r. Szczegółowej kontroli poddano dwie przeprowadzone przez Starostę Gryfickiego kontrole w 2014 r. 1) Kontrola ośrodka szkolenia kierowców o nr w rejestrze: , przeprowadzona w dniu 1 lipca 2015 r. (protokół kontroli nr 1/2014). Zawiadomienie z dnia 16 czerwca 2014 r. dot. zamiaru przeprowadzenia kontroli zawiera wszystkie elementy wskazane

13 w art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.). Przedsiębiorca odebrał zawiadomienie w dniu 20 czerwca 2014 r. Kontrola została przeprowadzona w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 79 ust. 4 ww. ustawy. Upoważnienia dla pracowników Wydziału (z dnia 16 czerwca 2014 r., o numerach: /2014; /2014 i /2014) zostały przygotowane na drukach zgodnych ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Protokół z kontroli został sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Protokół został podpisany przez kontrolowanego i osoby przeprowadzające kontrolę. Podpisy osób przeprowadzających kontrolę są nieczytelne. Przedsiębiorcy nie zostały przedstawione zalecenia pokontrolne. (dowód akta kontroli, str ) 2) Kontrola ośrodka szkolenia kierowców o nr w rejestrze: , została przeprowadzona w dniu 4 lipca 2014 r. (protokół kontroli nr 6/2014). Zawiadomienie z dnia 16 czerwca 2014 r. dot. zamiaru przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy zostało odebrane w dniu 23 czerwca 2014 r. Zawiadomienie zawiera elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 16 czerwca 2014 r. (o nr: /2014; /2014 i /2014) zostały przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Protokół kontroli sporządzono zgodnie ze wzorem wskazanym w ww. rozporządzeniu. Protokół został podpisany przez kontrolowanego i osoby przeprowadzające kontrolę. Pracownicy Wydziału nie przedstawili przedsiębiorcy zaleceń pokontrolnych. (dowód akta kontroli, str ) Starostwo posiada zatwierdzony przez Starostę Gryfickiego plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców na rok W planie ujęto 6 przedsiębiorców przewidzianych do kontroli. Wszystkie kontrole zostały zaplanowane na miesiąc luty 2015 r. (dowód akta kontroli, str ) W okresie objętym kontrolą do Starostwa Gryfickiego nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności ośrodka szkolenia kierowców. Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami 5. Sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Starosta Gryficki prowadzi analizę statystyczną dotyczącą wyników egzaminów państwowych uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców, działającym na obszarze powiatu. Analiza ta jest prowadzona od 1 półrocza 2013 r. Starosta sporządza analizę statystyczną przy pomocy programu StarOSK, wersja

14 Wyniki analizy statystycznej zdawalności egzaminów w 2013 r. zostały w dniu 4 lutego 2015 r. umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Gryfickiego. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami IV. Pozostałe podmioty prowadzące szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi W Starostwie Gryfickim brak jest wpisów do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. Starostwo nie prowadzi również ewidencji podmiotów wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem. V. Instruktorzy i wykładowcy 1. Prowadzenie ewidencji instruktorów, wpisywanie oraz skreślanie instruktorów z ewidencji. Ewidencja instruktorów nauki jazdy jest prowadzona w formie elektronicznej na Portalu Starosty. W ewidencji instruktorów zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące instruktora, wskazane w art. 33 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami. Dodatkowo ewidencja zawiera następujące dane: nr druku legitymacji instruktora oraz datę jej wydania. Ewidencja instruktorów została również umieszczona na stronie internetowej BIP-u Starostwa Gryfickiego w dniu 4 lutego 2015 r. Na potrzeby zamieszczenia ewidencji w BIP, sporządzono listę instruktorów, w której uwzględniono następujące informacje: imię i nazwisko instruktora, nr uprawnień oraz rodzaj uprawnień w zakresie których instruktor może prowadzić szkolenie. W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych prowadzony jest również rejestr wydanych druków legitymacji instruktorskich. (dowód akta kontroli, str ) Zgodnie z przepisem art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. wezwano 71 instruktorów do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji. Kontroli poddano: - wezwanie z dnia 15 lutego 2013 r., znak: KTiDP ; - wezwanie z dnia 15 lutego 2013 r., znak: KTiDP ; - wezwanie z dnia 15 lutego 2013 r., znak: KTiDP W ww. wezwaniach wskazano prawidłową podstawę prawną jego sporządzenia. Wezwania do instruktorów zostały skierowane w terminie zgodnym z określonym w ustawie o kierujących pojazdami (3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy). Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że instruktorzy, który nie przedłożyli aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji (40 osób) nie zostali skreśleni z ewidencji zgodnie z przepisem 14

15 art. 130 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami. Postępowania w sprawie skreślenia tych instruktorów zostały wszczęte w lutym 2015 r. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano postępowania w sprawie skreślenia instruktorów z ewidencji (instruktorzy o nr uprawnień: ZGY0096 i ZGY0060). W zawiadomieniu o wszczęciu postepowania z dnia 2 lutego 2015 r., znak KTiDP jako podstawę wszczęcia postępowania wskazano brak przedstawienia przez instruktora zaświadczenia o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego. W zawiadomieniu o wszczęciu postepowania z dnia 2 lutego 2015 r., znak: KTiDP jako podstawę prawną wszczęcia postepowania wskazano brak przedstawienia przez instruktora orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami. Zawiadomienia zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami 2. Prowadzenie ewidencji wykładowców, wpisywanie oraz skreślanie wykładowców z ewidencji. Starosta Gryficki nie prowadzi ewidencji wykładowców w związku z brakiem wniosków o wpis do ww. ewidencji. VI. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Starosta Gryficki prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w formie elektronicznej i książkowej. W rejestrze zamieszcza się wszystkie informacje wskazane w art. 83a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Dodatkowo w rejestrze prowadzonym w starostwie uwzględnia się również następujące informacje: data złożenia wniosku o wpis, data wpisu do rejestru, nr stacji kontroli pojazdów, data odbioru zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz nr telefonu. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów został zamieszczony na stronie BIP Starostwa Gryfickiego w dniu 4 lutego 2015 r. Na dzień kontroli w rejestrze figuruje 7 przedsiębiorców. W 2013 r. do rejestru wpisano jednego przedsiębiorcę, co potwierdza zaświadczenie nr KTiDP z dnia 15 stycznia 2013 r. wydane stacji kontroli pojazdów o kodzie ZGY/008. W roku 2014 do rejestru wpisano również jednego przedsiębiorcę zaświadczenie nr KTiDP z dnia 11 lutego 2014, wydane dla stacji kontroli pojazdów o kodzie ZGY/009/P. Kontroli poddano wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów z dnia 10 lutego 2014 r. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 15

16 prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264). Przedsiębiorca złożył również oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oświadczenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w art. 83a ust. 5 ww. ustawy, w tym: oznaczenia miejsca złożenia wniosku. Opłata skarbowa od wpisu do rejestru działalności regulowanej została uiszczona na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Gryfice. Kwota opłaty skarbowej (412 zł) jest zgodna z opłatą wskazaną w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). W aktach sprawy znajdują się również: karta wzorów pieczątek przedsiębiorcy oraz uprawnionych diagnostów, wskazanych we wniosku o wpis do rejestru; decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 4 lutego 2014 r., znak: TDT-P-48/14 potwierdzająca, że przedsiębiorca posiada wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów; decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryficach z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: PINB RD w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku stacji diagnostyki samochodowej przez przedsiębiorcę. Zaświadczenie o wpisie nr KTiDP z dnia 11 lutego 2014 r. potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zostało wydane na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. (dowód akta kontroli, str ) Starosta Gryficki prowadzi dodatkowo rejestr diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz nadanych uprawnień na terenie powiatu gryfickiego. Na dzień kontroli w rejestrze znajduje się 20 diagnostów z aktualnymi wpisami. Starosta zamieszcza w rejestrze następujące informacje: nazwisko i imię diagnosty, nr PESEL, nr uprawnień, datę wpisu do ewidencji, datę skreślenia z ewidencji oraz nr stacji kontroli pojazdów, w której zatrudniony jest diagnosta. (dowód akta kontroli, str ) Starosta Gryficki w 2013 r. przeprowadził po dwie kontrole stacji kontroli pojazdów. W maju 2014 r. przeprowadzono zaległą kontrolę za rok 2013, a w grudniu 2014 r. kontrolę właściwą za 2014 r. Kontroli poddano dokumentację z kontroli przeprowadzonej w stacji kontroli pojazdów o nr ZGY/00/P w dniu 17 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na postawie upoważnień do kontroli, wystawionych pracownikom Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych, podpisanych w dniu 8 grudnia 2014 r. przez Starostę Gryfickiego (upoważnienia o nr: /2014, /2014 i /2014). W dokumentacji brak jest potwierdzenia doręczenia pouczenia o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego w trakcie kontroli. 16

17 Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 8 grudnia 2014 r., znak: KTIDP zostało dostarczone osobiście do przedsiębiorcy. Dowód odbioru zawiadomienia stanowi pieczątka przedsiębiorcy wraz z podpisem i datą na zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Protokół z kontroli stacji pojazdów z dnia 17 grudnia 2014 r. został podpisany przez osoby przeprowadzające kontrolę oraz przez właściciela stacji i diagnostę. Kontrolowanym nie przedstawiono zaleceń pokontrolnych, lecz pouczono o nieustannym obowiązku dokształcania się zatrudnionych diagnostów poprzez udział w szkoleniach oraz w oparciu o branżową literaturę dedykowaną pracownikom stacji diagnostycznych. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Stwierdza się, że nieprawidłowości wynikają odpowiednio z: Ad. II Ad. III pkt 5 i 6: braku wskazania pełnej podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej; pkt 8: pkt 9: pkt 1: pkt 4: pkt 5: braku wskazanie pełnej podstawy prawnej w zawiadomieniu o wszczęciu postepowania administracyjnego; braku wskazania w decyzji administracyjnej okresu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; niedostosowania rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców do wymagań formalnych określonych w przepisie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; dokonywania skreślenia przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z rejestru w formie decyzji administracyjnej; dokonywanie skreślenia przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców z rejestru po otrzymaniu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę; braku zatwierdzenia Rocznego planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2013 r. przez Starostę Gryfickiego zgodnie z 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców; braku przeprowadzenia w 2013 r. kontroli ośrodków szkolenia kierowców; 17

18 Ad. V pkt 1: niepodawania do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej dotyczącej średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami; braku dokonania skreślenia z ewidencji tych instruktorów, którzy nie przedstawili aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji, zgodnie z art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; Ad. VI braku wskazania w oświadczeniu składanym przez przedsiębiorcę wnioskującego o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wszystkich elementów wymienionych w art. 83a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; braku potwierdzenia doręczenia pouczenia o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego w trakcie kontroli, zgodnie z art. 79a ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zalecenia oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej: 1. Zaktualizować Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gryficach w ramach zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych w zakresie wykonywania zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na obszarze powiatu). 2. W decyzjach administracyjnych i zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego należy wskazywać pełną podstawę prawną ich wydania. 3. W decyzjach administracyjnych dotyczących zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym należy określać okres ważności zezwolenia zgodnie z art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 4. Należy dostosować rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców do wymagań formalnych określonych w art. 28 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 5. Dokonywać skreślenia przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z rejestru w przypadku określonym w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, potwierdzając fakt skreślenia przedsiębiorcy poprzez wydanie zaświadczenia o skreśleniu. 6. Należy przeprowadzać kontrole ośrodków szkolenia kierowców zgodnie z kryteriami wskazanymi w 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. 18

19 7. Wyniki analizy statystycznej dotyczącej średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku należy podawać do publicznej wiadomości na bieżąco. 8. Przeprowadzić postępowania administracyjne w celu skreślenia z ewidencji tych instruktorów, którzy nie przedstawili aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji (art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). 9. Należy przechowywać potwierdzenie doręczenia pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego podmiotu w aktach kontroli, po przeprowadzeniu kontroli przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów (art. 79a ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Ocena ogólna wykonywania przez Starostę Gryfickiego zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów: POZYTYWNA Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI Od wystąpienie pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Przedkładająca powyższe wystąpienie pokontrolne proszę o pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Ryszard Mićko WICEWOJEWODA 19

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.5.2014.JZ.PS Szczecin, 26 sierpnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72 010 Police

Bardziej szczegółowo

IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.3.2.2015.PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.3.3.2015.PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2014.JZ.PS Szczecin, 29 lipca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72 400

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.11.2015.KC Bydgoszcz, 16 marca 2016 r. Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. IA.III.431.16.2014 Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem przez Starostę Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2014 Łódź, dnia 18.06.2014 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2015 Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2014 Łódź, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym przez Wojewodę Łódzkiego nadzorem nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 81) WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.5.2015.MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie Grzegorz P. Kubalski Charakter działalności (1) Działalność gospodarcza zarówno w zakresie prowadzenia stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.12.2014 Łódź, dnia 13 listopada 2014 r. Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 1. Co powinienem wiedzieć? Kierować

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 16 czerwca 2010 roku PNK IV.0932-2/ 49 /10 Pani Dorota Dąbrowska Starosta Powiatu Kutnowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2015 Łódź, dnia 27 marca 2015 roku Pan Józef Róg Starosta Opoczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2015r. NK-II.431.1.14.2015.MMac Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/171847

http://localhost:12130/akty/tresc/171847 Page 1 of 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) Na podstawie art. 39e ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2016 Łódź, 11 października 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2016 Łódź, 30 marca 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2012 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PROTOKÓŁ Z KONTROLI przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2016 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku WI-III.431.1.2016.AS Gdańsk, dnia 16 marca 2016 r. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Tarnowskiego (wyłącznie przez platformę epuap)

Zarząd Powiatu Tarnowskiego (wyłącznie przez platformę epuap) WOJEWODA MAŁOPOLSKI WI-V.431.8.2014 Kraków, 7 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Tarnowskiego (wyłącznie przez platformę epuap) Wystąpienie pokontrolne Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Wyszków.

KARTA USŁUGI. TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Wyszków. KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Wyszków. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje

KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje KARTA INFORMACYJNA Kategoria sprawy Licencje Rodzaj sprawy Taksówki Zakres sprawy Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Sprawę załatwia Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.4.2014 Olsztyn, dnia 21 lipca 2014 roku Szanowny Pan Ryszard Zieliński Wójt Gminy Dubeninki Urząd Gminy w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW 1 1. wiek 2. odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami kwalifikacja kategoria 3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 15 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg ZARZĄDZENIE NR 5.2013 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.115.2014 Gliwice, 23.10.2014 r. nr kor. UM-571604/2014/GK PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy Pani Renaty Hołdyk wykonującego przewozy drogowe

Bardziej szczegółowo

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań n,.11 IIP. 2012 Poznan, WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań Zgodnie z 14 zarządzenia nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/27 WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY, ZNISZCZENIA DOKUMENTU LUB ZMIANY DANYCH W POSIADANYM DOKUMENCIE Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 18 sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/063 LOP- 41003-3-2008 Pan Maciej Stefański Starosta Brzeski

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 13 października 2010 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932 2/10 Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r.

Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 3 08 Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 19 sierpnia 2014r. NK.1.431.1.52.2014.MZ Zakres Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Widuchowa

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd Gminy w Kętrzynie Ul. Tadeusza Kościuszki 2, Kętrzyn

Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd Gminy w Kętrzynie Ul. Tadeusza Kościuszki 2, Kętrzyn WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.10.2015 Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Armii Krajowej 9,

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy DATOWNIK imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty stanowiącej przychód Funduszu Centralna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E L I C E N C J I NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E L I C E N C J I NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ Września, dnia...r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1 62-300 WRZEŚNIA W N I O S E K O U D Z I E L E N I E L I C E N C J I NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Olsztyn, dnia 18 listopada 2014 rok Znak: PS-I.431.1.13.2014 Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo W załączeniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego

Wydział Komunikacji i Transportu Referatu Ruchu Drogowego Wydział Komunikacji i Transportu załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wykonywaniem krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz uprawnionymi diagnostami - sprawowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ogólny schemat

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 18 kwietnia 2011 r. IA.III.431.6.2011 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.19.2015.MZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szczecin, dnia 13 kwietnia 2015r. Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: - przekazywania

Bardziej szczegółowo