SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ V / 8 / 2013 Wg rozdzielnika Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr sprawy SPSSZ/1/D/13). Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej. 1. Pakiet 1. Czy Zmawiający wymaga załączanie do oferty badań na przenikalność wirusów, czy tylko wymaga żeby rękawice posiadały w/w badania. Odpowiedź : Zamawiający wymaga załączenia dokumentu dot. pakietu 2 i pakietu 3 poz. 1. W poz. 2 pakietu 3 należy załączyć badanie dot. odporności na przenikanie cytostatyków. 2. Pakiet 1. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic: poziom lub piętro, dostawa na paletach, rozładunek typu burta burta. Odpowiedź: Towar powinien być dostarczony bezpośrednio do magazynu na poziomie -1. Zamawiający nie określa sposobu dostarczenia towaru. 3. Pakiet 1. Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic znajdował się opis w języku polskim i dopuszczenie opisu także w języku angielskim. Zgodnie z art. 14 ust. 2 obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (z 20 maja 2010 roku) dopuszcza się, aby oznakowanie i instrukcje wyrobów (z wyjątkiem informacji dla pacjenta a takich, z uwagi na charakter wyrobu, nie ma raczej na opakowaniu rękawic chirurgicznych) były sporządzone w języku angielskim. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki winylowe bezpudrowe o grubości na dłoni min. 0,06 mm na palcach i mankiecie min. 0,05 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź dot. pakietu 2 poz Pakiet 1 poz. 1. W związku ze zróżnicowaną ceną rękawicy w zależności od rozmiaru, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakich ilości szacunkowo oczekuje w każdym z rozmiarów od XS XL Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie określić ilości poszczególnych rozmiarów odp. dot. pakietu 2 poz. 1. Dyrekcja: tel.(22) , fax: (22) , skr. pocztowa 43 Konto Nordea Bank Polska S.A REGON: NIP

2 6. Pakiet 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, lekko pudrowane o grubości na dłoni min. 0,09 mm na palcach min. 0,10 mm, bez podawania grubości na mankiecie na badaniach, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź dot. pakietu 2 poz Pakiet 1 poz. 2. W związku ze zróżnicowaną ceną rękawicy w zależności od rozmiaru, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakich ilości szacunkowo oczekuje w każdym z rozmiarów od XS XL Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie określić ilości poszczególnych rozmiarów - odp. dot. pakietu 2 poz Wzór mowy 3 ust 1. Wzór Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (3 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni roboczych. 9. SIWZ pkt. 1. Zwracamy się do Zamawiającego o obniżenie wysokości wadium w pakiecie nr 2 do kwoty 3 000,00 zł, ponieważ obecna wysokość wadium jest zbyt wysoka w stosunku do wartości pakietu. Odpowiedź : Zgodnie z wartością szacunkową zamawiającego wadium mieści się w przedziale ustawowym. 10. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach : Palec 0,08+/-0,02 Dłoń 0,08+/-0,02 Mankiet 0,05+/-0, Pakiet 2 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150µg/g i o grubościach: Palec 0,12+/-0,03 Dłoń 0,11+/-0,03 Mankiet 0,08+/-0, Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice o grubościach Palec (13 mm od czubka) 0,08+/-0,01 Dłoń (w środkowej części) 0,07+/-0,01 Mankiet ( 25 mm od końca mankietu) 0,06+/-0, Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice odporne siłę zrywania min. 6,5 N po starzeniu, wytrzymałość na rozciągania 540 %. 14. Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia badań na przenikanie wirusów z jednostki niezależnej? 15. Pakiet 3 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, o grubościach: Palec 0,18 mm Dłoń 0,14 mm Mankiet 0,11 mm Odpowiedź : Tak. Pakiet 2 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo dobrych jakościowo rękawic winylowych o grubościach: Dłoń 0.11 mm (+/- 0.03), Palce 0.10 mm (+/- 0.03), Mankiet 0.09 mm (+/- 0.03)? 17. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania grubości na mankiecie w raporcie z badań producenta. Nie wszyscy producenci określają ten parametr. 2

3 18. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał grubości rękawic z określeniem odchylenia +/- 0,02 mm. przy czym wymagane grubości dla części dłoniowej i mankietu są takie same. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ grubości w obszarze mankietu dla rękawic diagnostycznych w tym winylowych są zawsze mniejsze w porównaniu do części dłoniowej. Odpowiedź: Nie wystąpiła omyłka pisarska. Zapis zgodnie z SIWZ. 19. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w części dłoniowej min 0,06mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3 odpowiedzi dot. pakietu 3 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych pakowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości co przyczyni się do zmniejszenia wartości pakietu? Odpowiedź: Tak. 21. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych chlorowanych, co umożliwia zakładanie rękawic nawet na wilgotna dłoń. Jednocześnie ocena jakościowa pozwoli ocenić, czy rękawic spełniają wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 22. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych ŚOI Kat II. Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ. 23. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubościach: Dłoń 0.08 mm (+/- 0.02), Palce 0.10 mm (+/- 0.02), Mankiet 0.06 mm (+/- 0.02)? 24. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania grubości na mankiecie w raporcie z badań producenta. Nie wszyscy producenci określają ten parametr. 25. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu 7,2 N Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 26. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu > 6N co jest zgodne z EN Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na poprzednie pytanie. 27. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych wytrzymałości na rozciąganie min 500% po zestarzeniu. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 28. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych wytrzymałości na rozciąganie min 550% po zestarzeniu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 29. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na przebicie Isopropanolu 100% min. 11 min. 30. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na przebicie Isopropanolu 10% badanego metodologią ASTM 739 F bez czasu przebicia isopropanolu przez materiał rękawicy min. 40 min. Jednocześnie chcemy nadmienić, że isopropanol 10% jest składnikiem środków dezynfekcyjnych 31. Pakiet 3 poz. 2. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z mikroteksturowanymi końcami palców? Odpowiedź : Zamawiający wymaga min. na końcówkach palców wyraźnie dobrze wyczuwalnej tekstury zapewniającej dobrą chwytność. 32. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy można zaoferować rękawice o nast. parametrach: grubość rękawicy w części dłoniowej min. 0,09mm, na palcach min. 0,10mm, na mankiecie 0,06mm? Odpowiedź : Parametry dot. grubości rękawicy w części dłoniowej i na palcach zamawiający dopuszcza, mankiet zgodnie z SIWZ. 3

4 33. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu badania rękawic na przenikanie wirusów? 34. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kart danych technicznych producenta (potwierdzających zgodność parametrów oferowanych rękawic z opisem w SIWZ) w miejsce badań producenta do serii dostarczonych próbek? Projekt umowy : 35. Zważywszy na treść 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. Odpowiedź : Zamawiający nie określa minimalnej ilości ze względu na specyfikę działalności szpitala. W razie niewykorzystania ilości Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy. 36. Czy Zamawiający zgadza się aby w 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Zamawiający dopuszcza także zmianę cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 37. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. 38. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 2 wzoru umowy słowa wraz z dokumentem dostawy zostały zastąpione zdaniem o następującej (lub podobnej) treści: Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu kopię dokumentu dostawy, jeżeli Zamawiający zgłosi wątpliwości co do zgodności treści faktury z wykonaną dostawą.? Dołączanie dokumentów dostawy do każdej faktury jest niecelowe i skomplikuje obieg dokumentów. Zamawiający będzie otrzymywał dokument dostawy przy każdej dostawie, więc wymaganie dodatkowego załączania dokumentu dostawy do faktury oznacza niepotrzebne powielanie tych samych dokumentów. Odpowiedź : Zamawiający wykreśla słowa wraz z dokumentem dostawy Jednocześnie informujemy, że potwierdzeniem dostawy jest podpis pracownika magazynu na fakturze. 39. Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 1 wzoru umowy słowo opóźnienia zostało zastąpione słowem zwłoki? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. Odpowiedź : Tak. 40. Czy Zamawiający zgadza się aby w 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Odpowiedź : Tak. 41. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 dopuści rękawice winylowe o grubości na palcu min. 0,08. 4

5 42. Czy zamawiający odstąpi w pakiecie nr 2 od wymogu posiadania zgodności EN i zaakceptuje potwierdzenia zgodności EN 455 1, 2, Czy zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o zawartości protein max 140 µg/g. 44. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia badań do dostarczonych próbek i dopuści badania do rękawiczek takich samych lecz innych serii. 45. Czy zamawiający wymaga wykazu dostaw o wartości równej wartości oferowanego pakietu. Odpowiedź : Zamawiający nie określa wartości ww. dokumentu nie mniej musi być porównywalna do wartości oferowanego pakietu. 46. Czy zamawiający wymaga polisy o wartości równej oferowanego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie określa wartości ww. dokumentu. 47. Dot. pakietu 3 poz. 2. Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty badań dotyczących odporności na przenikanie cytostatyków przez rękawice nitrylowe o długości min. 300 mm +/-5 mm w poz Dot. pakietu 3 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, o długości min. 300 mm +/- 5 mm, w poz. 2 przebadanych pod katem przenikania cytostatyków, co potwierdza producent dokumentem wystawionym w formie rekomendacji. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 49. Dotyczy 1 ust. 3 wzoru umowy. Ponieważ Zamawiający zastrzegł sobie prawo opcji ale nie podał minimalnej ilości towaru, który zamówi prosimy o następującą modyfikację: Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. Odpowiedź : Zamawiający nie określa minimalnej ilości ze względu na specyfikę działalności szpitala. W razie niewykorzystania ilości Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy. 50. Dotyczy 7 ust. 1 tiret 3 wzoru umowy. Prosimy o zmianę 7 ust. 1 tiret 3 wzoru umowy na następujący, gdyż naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art k.c. :Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: - w wysokości 5% ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w 9 ust 3 niniejszej umowy. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy raz jeszcze o rozważenie możliwości zmniejszenia kar umownych, gdyż naszym zdaniem interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 51. Dotyczy 9 ust. 2 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz pewność obrotu gospodarczego prosimy o następującą zmianę: Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji a w przypadku sporu o zasadność reklamacji jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad w terminie 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 52. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić rękawice chirurgiczne z lateksu pakowane parami (opakowanie zewnętrzne papierowe jednostronnie foliowane)? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. 53. Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i sylikonem, zewnętrzna sylikonem. Pozostałe parametry pozostaną niezmienione. 5

6 54. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych w kolorze zielonym, o grubości na palcach 0,21 +/- 0,01mm? Pozostałe parametry bez zmian. 55. Dotyczy Pakietu 1 poz. 4. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić rękawice zakładane w systemie podwójnym, pakowane oddzielnie? Rękawica zewnętrzna wykonana z lateksu, bezpudrowa, pokryta poliuretanem w kolorze brązowym, j.u., jałowe, (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane parami, grubość w części dłoniowej 0,30mm, min dł. 295mm, zawartość protein < 30μg/g, szczelność AQL 1.0, mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie.rękawica wewnętrzna wykonana z lateksu, bezpudrowa, pokryta poliuretanem w kolorze zielonym, j.u., jałowe, (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane parami, grubość w części dłoniowej 0,180mm, min dł. 295mm, zawartość protein < 30μg/g, szczelność AQL 1.0, mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie. 56. Dotyczy Pakietu 2 poz.1. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dostarczenia badań na przenikanie wirusów? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic diagnostycznych z winylu o grubości na mankiecie 0,07 +/- 0,02mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Odpowiedź: Nie. 57. Dotyczy Pakietu 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z lateksu o grubości na palcach 0,12 +/-0,02mm, na mankiecie 0,08 +/-0,02mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 58. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, j.u. niesterylne, teksturowane na palcach (min. końcówki), odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL 1,5grubość rękawicy w części dłoniowej 0,08 +/- 0,01 mm, na palcach 0,12 +/- 0,02mm, siły zrywania 6,0 N po starzeniu. Charakteryzujące się odpornością na przenikanie cykloheksanolu (6-węglowego cyklicznego alkoholu nasyconego tej samej rzędowości, co 3-węglowy isopropanol) powyżej 60 minut potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, badania na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1,2,3,4. oraz EN 420 i EN 374. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS, S, M, L,XL. Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 59. Dotyczy Pakietu 3 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, o grubości w części dłoniowej 0,10 +/- 0,02mm, na palcach 0,14 +/- 0,02mm? Reszta parametrów nie zmieni się. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 60. Pakiet 2. poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy winylowej o średniej grubości rękawicy min. 0,08 i długości 240 mm. Ze względu na specyfikę materiału oraz jego właściwości fizyczne i chemiczne wykorzystywanego do produkcji rękawic syntetycznych (w tym przypadku winylowych) prosimy zamawiającego o zwężenie wymaganego zakresu rozmiarów do powszechnie używanych: S, M, L, XL, pakowanych w opakowania 100 szt dla rękawic w rozmiarze S-L oraz po 90 szt. w rozmiarze XL. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 61. Pakiet 2 poz. 1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga ww. informacji, ale dopuszcza. 6

7 62. Pakiet 2 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane w pakiecie rękawiczki winylowe dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny klasy I, mają być podwójnie oznaczone tzn. powinny być także dopuszczone jako środek ochrony osobistej kategorii I, co zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z przeznaczeniem (jako wyrób na rynek szpitalny) umożliwia bezpieczne zastosowanie rękawiczek w środowisku szpitalnym również do procedur nie medycznych. Odpowiedź : Ww. rękawiczki mają być podwójnie oznaczone, mają być wyrobem medycznym i środkiem osobistym kategorii min. I potwierdzone stosownym dokumentem (deklaracja zgodności środka ochrony osobistej) 63. Pakiet 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek w opakowaniach 100 szt. dla rękawic w rozmiarze XS-L oraz po 90 szt. w rozmiarze XL. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 64. Pakiet 2 poz. 2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane w pakiecie lateksowe pudrowane rękawiczki diagnostyczne dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny klasy I, mają być podwójnie oznaczone tzn. Powinny być także dopuszczone jako środek ochrony osobistej kategorii minimum III z adekwatnym fabrycznym oznaczeniem na opakowaniu (norma EN 455, EN420, EN 374-cz 2 i 3 z pozycjami ochrony)co zgodnie z obowiązującym przepisami, zgodnie z przeznaczeniem (jako wyrób na rynek szpitalny) umożliwia bezpieczne zastosowanie rękawiczek w środowisku szpitalnym również do procedur niemedycznych: kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta, pracy w laboratorium diagnostycznym, przy utylizacji odpadów, myciu i dezynfekcja powierzchni, myciu i dezynfekcja narzędzi, do procedur niemedycznych gdzie możliwy jest kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta itp. Odpowiedź : Ww. rękawiczki mają być podwójnie oznaczone, mają być wyrobem medycznym i środkiem osobistym kategorii min. I potwierdzone stosownym dokumentem (deklaracja zgodności środka ochrony osobistej) 65. Pakiet 3, pozycja 1 i 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodnie z zaleceniami światowych organizacji, takich jak WHO, CDC, czy DGHM chciałby promować skuteczniejszą higienę rąk pracowników, by ograniczyć ryzyko zakażeń krzyżowych oraz zredukować objawy uboczne stosowania środków dezynfekcyjnych i mydeł i w związku z tym oczekuje zaoferowania rękawic nitrylowych z dodatkową warstwą o udowodnionym naukowo działaniu łagodzącym oraz aktywnie nawilżającym dłonie podczas użytkowania? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 66. Pakiet 3, pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy nitrylowej, bezpudrowej, o grubości w części dłoniowej 0,08+/- 0,02; na palcach 0,10 +/_ 0,02; na mankiecie 0,06+/- 0,02 o długości 240 cm, charakteryzujące się siłą zrywania min. 6 N, zgodnie z normą EN 455-2, charakteryzujących się odpornością na przenikanie substancji chemicznych także etanolu i izopropanolu oraz aldehydów stosowanych w środkach dezynfekcyjnych na min. 1 poziomie przenikania. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 67. Pakiet 3 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania 200 szt. dla rozmiarów XS, S, M, L oraz 180 szt. dla rozmiaru XL. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem ilości. 68. Pakiet 3, pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach 0,17 +/- 0,02, dłoni 0,15 +/- 0,02, pakowanych w opakowania po 50 szt. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry oraz op. a 50 szt. z przeliczeniem ilości. 69. Pakiet 3 poz. 2. Czy do oferty ma być załączony raport z badań na przenikanie minimum 10 cytostatyków w tym : doksorubicyny i fluorouracylu stosowanych w szpitalu? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga. 70. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy dla rękawiczek winylowych i lateksowych pudrowanych dla zagwarantowania przez cały okres dostaw wysokiej jakości oferowanych rękawiczek wymagał będzie potwierdzenia zgodności z normą EN 455 przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną i na dowód tego załączenie stosownej Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu Europejskiej Jednostki Notyfikowanej Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 7

8 Zamawiający uściśla zapis dot. wadium należy wnieść wadium w wysokości ,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych. UWAGA : Po przeanalizowaniu parametrów rękawiczek dot. pakietu 3 poz. 1 Zamawiający ustala możliwe do zaakceptowania tolerancje. Zamawiający dopuszcza : 1) grubość rękawicy w części dłoniowej 0,06 0,10 palce 0,08 0,12 mankiet 0,05 0,08 2) min. siłę zrywania po starzeniu 6 N 3) min. odporność na przenikanie 70% isopropanolu 20 minut Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Termin składania ofert r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert godz. 10 :30. podpis 8

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ: ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) 556 93 00 sekretariat: (22) 556 94 00 fax (22) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP.22.230.2.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. Wspólny

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo