SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ V / 8 / 2013 Wg rozdzielnika Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr sprawy SPSSZ/1/D/13). Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej. 1. Pakiet 1. Czy Zmawiający wymaga załączanie do oferty badań na przenikalność wirusów, czy tylko wymaga żeby rękawice posiadały w/w badania. Odpowiedź : Zamawiający wymaga załączenia dokumentu dot. pakietu 2 i pakietu 3 poz. 1. W poz. 2 pakietu 3 należy załączyć badanie dot. odporności na przenikanie cytostatyków. 2. Pakiet 1. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic: poziom lub piętro, dostawa na paletach, rozładunek typu burta burta. Odpowiedź: Towar powinien być dostarczony bezpośrednio do magazynu na poziomie -1. Zamawiający nie określa sposobu dostarczenia towaru. 3. Pakiet 1. Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu rękawic znajdował się opis w języku polskim i dopuszczenie opisu także w języku angielskim. Zgodnie z art. 14 ust. 2 obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych (z 20 maja 2010 roku) dopuszcza się, aby oznakowanie i instrukcje wyrobów (z wyjątkiem informacji dla pacjenta a takich, z uwagi na charakter wyrobu, nie ma raczej na opakowaniu rękawic chirurgicznych) były sporządzone w języku angielskim. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki winylowe bezpudrowe o grubości na dłoni min. 0,06 mm na palcach i mankiecie min. 0,05 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź dot. pakietu 2 poz Pakiet 1 poz. 1. W związku ze zróżnicowaną ceną rękawicy w zależności od rozmiaru, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakich ilości szacunkowo oczekuje w każdym z rozmiarów od XS XL Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie określić ilości poszczególnych rozmiarów odp. dot. pakietu 2 poz. 1. Dyrekcja: tel.(22) , fax: (22) , skr. pocztowa 43 Konto Nordea Bank Polska S.A REGON: NIP

2 6. Pakiet 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, lekko pudrowane o grubości na dłoni min. 0,09 mm na palcach min. 0,10 mm, bez podawania grubości na mankiecie na badaniach, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź dot. pakietu 2 poz Pakiet 1 poz. 2. W związku ze zróżnicowaną ceną rękawicy w zależności od rozmiaru, zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie jakich ilości szacunkowo oczekuje w każdym z rozmiarów od XS XL Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie określić ilości poszczególnych rozmiarów - odp. dot. pakietu 2 poz Wzór mowy 3 ust 1. Wzór Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (3 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na 5 dni roboczych. 9. SIWZ pkt. 1. Zwracamy się do Zamawiającego o obniżenie wysokości wadium w pakiecie nr 2 do kwoty 3 000,00 zł, ponieważ obecna wysokość wadium jest zbyt wysoka w stosunku do wartości pakietu. Odpowiedź : Zgodnie z wartością szacunkową zamawiającego wadium mieści się w przedziale ustawowym. 10. Pakiet 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach : Palec 0,08+/-0,02 Dłoń 0,08+/-0,02 Mankiet 0,05+/-0, Pakiet 2 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150µg/g i o grubościach: Palec 0,12+/-0,03 Dłoń 0,11+/-0,03 Mankiet 0,08+/-0, Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice o grubościach Palec (13 mm od czubka) 0,08+/-0,01 Dłoń (w środkowej części) 0,07+/-0,01 Mankiet ( 25 mm od końca mankietu) 0,06+/-0, Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający dopuści rękawice odporne siłę zrywania min. 6,5 N po starzeniu, wytrzymałość na rozciągania 540 %. 14. Pakiet 3 poz. 1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia badań na przenikanie wirusów z jednostki niezależnej? 15. Pakiet 3 poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, o grubościach: Palec 0,18 mm Dłoń 0,14 mm Mankiet 0,11 mm Odpowiedź : Tak. Pakiet 2 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo dobrych jakościowo rękawic winylowych o grubościach: Dłoń 0.11 mm (+/- 0.03), Palce 0.10 mm (+/- 0.03), Mankiet 0.09 mm (+/- 0.03)? 17. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania grubości na mankiecie w raporcie z badań producenta. Nie wszyscy producenci określają ten parametr. 2

3 18. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał grubości rękawic z określeniem odchylenia +/- 0,02 mm. przy czym wymagane grubości dla części dłoniowej i mankietu są takie same. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ grubości w obszarze mankietu dla rękawic diagnostycznych w tym winylowych są zawsze mniejsze w porównaniu do części dłoniowej. Odpowiedź: Nie wystąpiła omyłka pisarska. Zapis zgodnie z SIWZ. 19. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w części dłoniowej min 0,06mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 3 odpowiedzi dot. pakietu 3 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych pakowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości co przyczyni się do zmniejszenia wartości pakietu? Odpowiedź: Tak. 21. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych chlorowanych, co umożliwia zakładanie rękawic nawet na wilgotna dłoń. Jednocześnie ocena jakościowa pozwoli ocenić, czy rękawic spełniają wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 22. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych ŚOI Kat II. Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ. 23. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubościach: Dłoń 0.08 mm (+/- 0.02), Palce 0.10 mm (+/- 0.02), Mankiet 0.06 mm (+/- 0.02)? 24. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczania grubości na mankiecie w raporcie z badań producenta. Nie wszyscy producenci określają ten parametr. 25. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu 7,2 N Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 26. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o sile zrywania po starzeniu > 6N co jest zgodne z EN Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na poprzednie pytanie. 27. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych wytrzymałości na rozciąganie min 500% po zestarzeniu. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 28. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych wytrzymałości na rozciąganie min 550% po zestarzeniu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 29. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na przebicie Isopropanolu 100% min. 11 min. 30. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o odporności na przebicie Isopropanolu 10% badanego metodologią ASTM 739 F bez czasu przebicia isopropanolu przez materiał rękawicy min. 40 min. Jednocześnie chcemy nadmienić, że isopropanol 10% jest składnikiem środków dezynfekcyjnych 31. Pakiet 3 poz. 2. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych z mikroteksturowanymi końcami palców? Odpowiedź : Zamawiający wymaga min. na końcówkach palców wyraźnie dobrze wyczuwalnej tekstury zapewniającej dobrą chwytność. 32. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy można zaoferować rękawice o nast. parametrach: grubość rękawicy w części dłoniowej min. 0,09mm, na palcach min. 0,10mm, na mankiecie 0,06mm? Odpowiedź : Parametry dot. grubości rękawicy w części dłoniowej i na palcach zamawiający dopuszcza, mankiet zgodnie z SIWZ. 3

4 33. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu badania rękawic na przenikanie wirusów? 34. Pakiet 2, poz. 1, 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kart danych technicznych producenta (potwierdzających zgodność parametrów oferowanych rękawic z opisem w SIWZ) w miejsce badań producenta do serii dostarczonych próbek? Projekt umowy : 35. Zważywszy na treść 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. Odpowiedź : Zamawiający nie określa minimalnej ilości ze względu na specyfikę działalności szpitala. W razie niewykorzystania ilości Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy. 36. Czy Zamawiający zgadza się aby w 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Zamawiający dopuszcza także zmianę cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 37. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Tak. 38. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 2 wzoru umowy słowa wraz z dokumentem dostawy zostały zastąpione zdaniem o następującej (lub podobnej) treści: Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu kopię dokumentu dostawy, jeżeli Zamawiający zgłosi wątpliwości co do zgodności treści faktury z wykonaną dostawą.? Dołączanie dokumentów dostawy do każdej faktury jest niecelowe i skomplikuje obieg dokumentów. Zamawiający będzie otrzymywał dokument dostawy przy każdej dostawie, więc wymaganie dodatkowego załączania dokumentu dostawy do faktury oznacza niepotrzebne powielanie tych samych dokumentów. Odpowiedź : Zamawiający wykreśla słowa wraz z dokumentem dostawy Jednocześnie informujemy, że potwierdzeniem dostawy jest podpis pracownika magazynu na fakturze. 39. Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 1 wzoru umowy słowo opóźnienia zostało zastąpione słowem zwłoki? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. Odpowiedź : Tak. 40. Czy Zamawiający zgadza się aby w 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Odpowiedź : Tak. 41. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 dopuści rękawice winylowe o grubości na palcu min. 0,08. 4

5 42. Czy zamawiający odstąpi w pakiecie nr 2 od wymogu posiadania zgodności EN i zaakceptuje potwierdzenia zgodności EN 455 1, 2, Czy zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści rękawiczki lateksowe pudrowane o zawartości protein max 140 µg/g. 44. Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia badań do dostarczonych próbek i dopuści badania do rękawiczek takich samych lecz innych serii. 45. Czy zamawiający wymaga wykazu dostaw o wartości równej wartości oferowanego pakietu. Odpowiedź : Zamawiający nie określa wartości ww. dokumentu nie mniej musi być porównywalna do wartości oferowanego pakietu. 46. Czy zamawiający wymaga polisy o wartości równej oferowanego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie określa wartości ww. dokumentu. 47. Dot. pakietu 3 poz. 2. Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty badań dotyczących odporności na przenikanie cytostatyków przez rękawice nitrylowe o długości min. 300 mm +/-5 mm w poz Dot. pakietu 3 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, o długości min. 300 mm +/- 5 mm, w poz. 2 przebadanych pod katem przenikania cytostatyków, co potwierdza producent dokumentem wystawionym w formie rekomendacji. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 49. Dotyczy 1 ust. 3 wzoru umowy. Ponieważ Zamawiający zastrzegł sobie prawo opcji ale nie podał minimalnej ilości towaru, który zamówi prosimy o następującą modyfikację: Przewidziane ilości asortymentu są maksymalne, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy. Odpowiedź : Zamawiający nie określa minimalnej ilości ze względu na specyfikę działalności szpitala. W razie niewykorzystania ilości Zamawiający może przedłużyć termin realizacji umowy. 50. Dotyczy 7 ust. 1 tiret 3 wzoru umowy. Prosimy o zmianę 7 ust. 1 tiret 3 wzoru umowy na następujący, gdyż naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art k.c. :Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: - w wysokości 5% ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w 9 ust 3 niniejszej umowy. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy raz jeszcze o rozważenie możliwości zmniejszenia kar umownych, gdyż naszym zdaniem interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 51. Dotyczy 9 ust. 2 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz pewność obrotu gospodarczego prosimy o następującą zmianę: Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji a w przypadku sporu o zasadność reklamacji jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad w terminie 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. 52. Dotyczy Pakietu 1 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić rękawice chirurgiczne z lateksu pakowane parami (opakowanie zewnętrzne papierowe jednostronnie foliowane)? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. 53. Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i sylikonem, zewnętrzna sylikonem. Pozostałe parametry pozostaną niezmienione. 5

6 54. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych w kolorze zielonym, o grubości na palcach 0,21 +/- 0,01mm? Pozostałe parametry bez zmian. 55. Dotyczy Pakietu 1 poz. 4. Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić rękawice zakładane w systemie podwójnym, pakowane oddzielnie? Rękawica zewnętrzna wykonana z lateksu, bezpudrowa, pokryta poliuretanem w kolorze brązowym, j.u., jałowe, (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane parami, grubość w części dłoniowej 0,30mm, min dł. 295mm, zawartość protein < 30μg/g, szczelność AQL 1.0, mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie.rękawica wewnętrzna wykonana z lateksu, bezpudrowa, pokryta poliuretanem w kolorze zielonym, j.u., jałowe, (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, pakowane parami, grubość w części dłoniowej 0,180mm, min dł. 295mm, zawartość protein < 30μg/g, szczelność AQL 1.0, mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, rękawice o anatomicznym kształcie. 56. Dotyczy Pakietu 2 poz.1. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dostarczenia badań na przenikanie wirusów? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawic diagnostycznych z winylu o grubości na mankiecie 0,07 +/- 0,02mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Odpowiedź: Nie. 57. Dotyczy Pakietu 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z lateksu o grubości na palcach 0,12 +/-0,02mm, na mankiecie 0,08 +/-0,02mm? Pozostałe parametry nie ulegną zmianie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 58. Dotyczy Pakietu 3 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, j.u. niesterylne, teksturowane na palcach (min. końcówki), odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL 1,5grubość rękawicy w części dłoniowej 0,08 +/- 0,01 mm, na palcach 0,12 +/- 0,02mm, siły zrywania 6,0 N po starzeniu. Charakteryzujące się odpornością na przenikanie cykloheksanolu (6-węglowego cyklicznego alkoholu nasyconego tej samej rzędowości, co 3-węglowy isopropanol) powyżej 60 minut potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, badania na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1,2,3,4. oraz EN 420 i EN 374. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS, S, M, L,XL. Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 59. Dotyczy Pakietu 3 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, o grubości w części dłoniowej 0,10 +/- 0,02mm, na palcach 0,14 +/- 0,02mm? Reszta parametrów nie zmieni się. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 60. Pakiet 2. poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy winylowej o średniej grubości rękawicy min. 0,08 i długości 240 mm. Ze względu na specyfikę materiału oraz jego właściwości fizyczne i chemiczne wykorzystywanego do produkcji rękawic syntetycznych (w tym przypadku winylowych) prosimy zamawiającego o zwężenie wymaganego zakresu rozmiarów do powszechnie używanych: S, M, L, XL, pakowanych w opakowania 100 szt dla rękawic w rozmiarze S-L oraz po 90 szt. w rozmiarze XL. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 61. Pakiet 2 poz. 1. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga ww. informacji, ale dopuszcza. 6

7 62. Pakiet 2 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane w pakiecie rękawiczki winylowe dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny klasy I, mają być podwójnie oznaczone tzn. powinny być także dopuszczone jako środek ochrony osobistej kategorii I, co zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z przeznaczeniem (jako wyrób na rynek szpitalny) umożliwia bezpieczne zastosowanie rękawiczek w środowisku szpitalnym również do procedur nie medycznych. Odpowiedź : Ww. rękawiczki mają być podwójnie oznaczone, mają być wyrobem medycznym i środkiem osobistym kategorii min. I potwierdzone stosownym dokumentem (deklaracja zgodności środka ochrony osobistej) 63. Pakiet 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek w opakowaniach 100 szt. dla rękawic w rozmiarze XS-L oraz po 90 szt. w rozmiarze XL. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 64. Pakiet 2 poz. 2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane w pakiecie lateksowe pudrowane rękawiczki diagnostyczne dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny klasy I, mają być podwójnie oznaczone tzn. Powinny być także dopuszczone jako środek ochrony osobistej kategorii minimum III z adekwatnym fabrycznym oznaczeniem na opakowaniu (norma EN 455, EN420, EN 374-cz 2 i 3 z pozycjami ochrony)co zgodnie z obowiązującym przepisami, zgodnie z przeznaczeniem (jako wyrób na rynek szpitalny) umożliwia bezpieczne zastosowanie rękawiczek w środowisku szpitalnym również do procedur niemedycznych: kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta, pracy w laboratorium diagnostycznym, przy utylizacji odpadów, myciu i dezynfekcja powierzchni, myciu i dezynfekcja narzędzi, do procedur niemedycznych gdzie możliwy jest kontakt z materiałem biologicznym od pacjenta itp. Odpowiedź : Ww. rękawiczki mają być podwójnie oznaczone, mają być wyrobem medycznym i środkiem osobistym kategorii min. I potwierdzone stosownym dokumentem (deklaracja zgodności środka ochrony osobistej) 65. Pakiet 3, pozycja 1 i 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodnie z zaleceniami światowych organizacji, takich jak WHO, CDC, czy DGHM chciałby promować skuteczniejszą higienę rąk pracowników, by ograniczyć ryzyko zakażeń krzyżowych oraz zredukować objawy uboczne stosowania środków dezynfekcyjnych i mydeł i w związku z tym oczekuje zaoferowania rękawic nitrylowych z dodatkową warstwą o udowodnionym naukowo działaniu łagodzącym oraz aktywnie nawilżającym dłonie podczas użytkowania? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 66. Pakiet 3, pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy nitrylowej, bezpudrowej, o grubości w części dłoniowej 0,08+/- 0,02; na palcach 0,10 +/_ 0,02; na mankiecie 0,06+/- 0,02 o długości 240 cm, charakteryzujące się siłą zrywania min. 6 N, zgodnie z normą EN 455-2, charakteryzujących się odpornością na przenikanie substancji chemicznych także etanolu i izopropanolu oraz aldehydów stosowanych w środkach dezynfekcyjnych na min. 1 poziomie przenikania. Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 67. Pakiet 3 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania 200 szt. dla rozmiarów XS, S, M, L oraz 180 szt. dla rozmiaru XL. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę, z przeliczeniem ilości. 68. Pakiet 3, pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach 0,17 +/- 0,02, dłoni 0,15 +/- 0,02, pakowanych w opakowania po 50 szt. Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na ww. parametry oraz op. a 50 szt. z przeliczeniem ilości. 69. Pakiet 3 poz. 2. Czy do oferty ma być załączony raport z badań na przenikanie minimum 10 cytostatyków w tym : doksorubicyny i fluorouracylu stosowanych w szpitalu? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga. 70. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy dla rękawiczek winylowych i lateksowych pudrowanych dla zagwarantowania przez cały okres dostaw wysokiej jakości oferowanych rękawiczek wymagał będzie potwierdzenia zgodności z normą EN 455 przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną i na dowód tego załączenie stosownej Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu Europejskiej Jednostki Notyfikowanej Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, zgodnie z SIWZ. 7

8 Zamawiający uściśla zapis dot. wadium należy wnieść wadium w wysokości ,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych. UWAGA : Po przeanalizowaniu parametrów rękawiczek dot. pakietu 3 poz. 1 Zamawiający ustala możliwe do zaakceptowania tolerancje. Zamawiający dopuszcza : 1) grubość rękawicy w części dłoniowej 0,06 0,10 palce 0,08 0,12 mankiet 0,05 0,08 2) min. siłę zrywania po starzeniu 6 N 3) min. odporność na przenikanie 70% isopropanolu 20 minut Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Termin składania ofert r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert godz. 10 :30. podpis 8

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o wymiarach podanych przez oferenta, w kolorze naturalnego latexu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne o wymiarach podanych przez oferenta, w kolorze naturalnego latexu. SADIE Y PUB ICY DIECI Ę CY SPITA IICY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

PYTANIE Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez wewnętrznej warstwy łagodząco nawilżającej, pozostałe parametry bez zmian?

PYTANIE Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe bez wewnętrznej warstwy łagodząco nawilżającej, pozostałe parametry bez zmian? Poznań, dnia 11.05.2015 EZ/350/26/2015/586 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/26/2015 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Wolsztyn, dn. 2014-12-08. Wykonawcy. Znak: SPZOZ/ZPiZ/206/2014

Strona 1. Wolsztyn, dn. 2014-12-08. Wykonawcy. Znak: SPZOZ/ZPiZ/206/2014 Centrala 68 / 347-73-00 Adres: Dyrektor 68 / 384-25-90 ul. Wschowska 3 Z-ca dyrektora 68 / 384-26-65 64-200 Wolsztyn Główny księgowy 68 / 347-73-59 woj. Wielkopolskie FAX: 68 / 384-25-90 NIP: 923-15-06-721

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 29.01.2014 roku

Gdynia, dnia 29.01.2014 roku Gdynia, dnia 29.01.2014 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji.

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych:

4. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówieo Publicznych: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak : ZP.271-163.18/2015 Kraków, dnia 4 maja 2015 r. Do

Bardziej szczegółowo

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar. Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar. Lp Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ ilość/ rozmiar Część nr 1 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe 15 600 par 6,5 1 Ilość / Rozmiar 9 400 par 7 17 200 par 7,5 2000 par 8 2 Mankiet rolowany 3 Wulkanizat kauczuk naturalny (lateks) 50 µg/g

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe

Pakiet nr 1 Igły jednorazowe formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 1 Igły jednorazowe LP Nazwa Rodzaj Jednostka miary 1 Igła jednorazowa. ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150 μg/g? Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150 μg/g? Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/102/15

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.z siedzibą w., NIP., REGON.., reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a.z siedzibą w., NIP., REGON.., reprezentowanym przez: WZÓR UMOWY W dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie 00-463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl 1 z 7 2015-03-23 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl Warszawa: Dostawa serwety jałowej, stazy wielokrotnego uŝytku,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2012r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Dostawy strzykawek, przyrządów

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Gdańsk: Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, rękawic niejałowych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Sieradz, 2011-12-13 Wyjaśnienia do SIWZ SZP.215-46/11 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety.

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. Katowice, dnia 11.09.2014 r. ZP/2711/14 Uczestnicy postępowania przetargowego w s z y s c y dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. W związku z otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : 24.09.2013r

Wałcz dnia : 24.09.2013r Wałcz dnia : 24.09.2013r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/13/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu:

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

WYJAŚNIENIE treści SIWZ Włocławek, dnia 18.11.2008r. DIZ/ 34/2008 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacjo ogłoszonego w BZP z dnia 05.11.2008r pod numerem 301223-2008

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

w dniu... w Raciborzu pomiędzy... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą,

w dniu... w Raciborzu pomiędzy... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:... Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, UMOWA DOSTAWY w dniu... w Raciborzu pomiędzy...... z siedzibą w... przy ul... reprezentowany przez:............ Nr NIP... Nr Regon... zwanym w treści umowy Wykonawcą, a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDŹI III

PYTANIA I ODPOWIEDŹI III Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 07.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/13/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie Znak sprawy: SZP/380/16/08 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut, dnia 08-05-2008r. Do: WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (poniŝej

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia Tarnowskie Góry, dnia 18 marca 2013 r. Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia W związku z postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. Tel.: (0 22) 522 73 34 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11

Do zainteresowanych. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 WSzSL/FKZ/072/ 31 /12 Legnica, 07-02-2012 r. Do zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laboratoryjnego i aptecznego: znak sprawy WSzSL/FKZ-10/11 W związku z prośbami o

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III Sulmierzyce dnia 5 września 2013r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.17.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 95 82 tel./fax (0-87) 562 95 94 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 24.08.2006 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo