Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, Wyrzysk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk"

Transkrypt

1 sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania: r. 1. Pytanie: Dot. Pakiet 4 poz. 40 i 41: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów po 4 i 6 w magazynkach do wyboru przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania klipsy po 6 w magazynkach. 2. Pytanie: Dot. Pakiet 6 poz. 45: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 45 (zamiast siatki 15 x 12cm) rozmiaru 15cm x 10cm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 3. Pytanie: Dot. Pakiet 6 poz. 46: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 46 (zamiast siatki 15 x 8cm) rozmiaru 12cm x 8cm lub 15cm x 10cm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 4. Pytanie: Dot. Pakiet 6 poz. 47: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 47 (zamiast siatki 6 x 9cm) rozmiaru 6cm x 11cm lub 5cm x 10cm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 5. Pytanie: Dot. rozdz. VII pkt. 8 SIWZ: W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

2 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ część VII pkt 3.1. Zamawiający potwierdza, że wystarczające dla Zamawiającego będzie pełnomocnictwo podpisane przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo m. in. do udzielania kolejnych pełnomocnictw. 6. Pytanie: Dot. 3 ust. 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury elektronicznej w formacie innym niż BLOZ 11 znakowy, jak również, czy formaty DATAFARM, MALICKI można uznać za rozwiązanie równoważne, a jeżeli nie to jakie są tego przyczyny? System informatyczny użytkowany przez Zamawiającego obsługuje obecnie tylko format elektroniczny faktur BLOZ 11 znakowy. 7. Pytanie: Dot. 4 ust. 2 wzoru umowy: W projekcie umowy 4 ust. 2 jest zapis: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 500 zł za odmowę dostarczenia zamówionego towaru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy. Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację jego brzmienia na: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,1% za odmowę dostarczenia zamówionego towaru, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym we wzorze umowy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu 4 ust. 2 umowy w następujący sposób: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,1% za odmowę dostarczenia zamówionego towaru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie. 8. Pytanie: Pakiet 6, poz : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek przepuklinowych monofilamentowych, w rozmiarach: - poz. 45: 16 x 10cm lub 15 x 15cm - poz. 46: 13 x 8cm - poz. 47: 6 x 11cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek przepuklinowych monofilamentowych w ww pozycjach o wyżej zaproponowanych rozmiarach. 9. Pytanie: Pakiet 6, poz. 44, 46, 47: Czy Zamawiający dopuści siatki pakowane A 1 sztuka z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek pakowanych A 1 sztuka z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. 10. Pytanie: Pakiet 6, poz : Czy należy zaoferować siatki pakowane bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie siatek pakowanych bez składania. 11. Pytanie: Pakiet 10, poz. 68: Czy Zamawiający wyraża zgodę na taśmę monofilamentową polipropylenową stabilizowaną termicznie?

3 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy monofilamentowej polipropylenowej stabilizowanej termicznie w ww pozycji. 12. Pytanie: Projekt umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje klauzul waloryzacyjnych. 13. Pytanie: Projekt umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ część II pkt Pytanie: Projekt umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje jaki procent ilości wyrobów zostanie zamówiony przez Zamawiającego. 15. Pytanie: Projekt umowy: Czy Zamawiający dopuści zmianę umowy w zakresie 4 pkt. 2 obniżając karę za odmowę dostarczenia towaru do 100 zł? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu 4 ust. 2 umowy w następujący sposób: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,1% za odmowę dostarczenia zamówionego towaru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie. 16. Pytanie: Pakiet 2 poz , 21, 23-26, 29-35: Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania igieł odwrotnie tnących w pozycjach, gdzie wymagane są igły tnące. 17. Pytanie: Pakiet 6 poz. 45: Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o rozmiarze 10x15? Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 18. Pytanie: Pakiet 6 poz. 47: Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o rozmiarze 6x11? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji zaproponowany rozmiar 19. Pytanie: Pakiet 8: Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie szwy chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, czas podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 28 dniach ok %, po 43 dniach ok. 55%-60%; czas całkowitego wchłonięcia dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww Pakiecie zaproponowany asortyment o przedstawionych wyżej parametrach.

4 r. 20. Pytanie: Pakiet nr 1, poz. 2, 5, 8, 9, 11, 14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą mocną/ pogrubioną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów z igłą mocną/ pogrubioną. 21. Pytanie: Pakiet nr 1, poz. 3, 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą mocną/ pogrubioną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów z igłą mocną/ pogrubioną. 22. Pytanie: Pakiet 1, poz. 8, 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów o dł. 70cm. 23. Pytanie: Pakiet 1, poz. 8, 9: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w ww pozycji do osobnego Pakietu. 24. Pytanie: Pakiet 1, poz. 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20 lub 26mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwy z igłą o dł. 20 lub 26mm. 25. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością nici, pozostałe parametry bez zmian. 26. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 19: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego 27. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37 lub 48mm bez nazwy katalogowej mocna (strong)? 28. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 20: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego 29. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością nici, pozostałe parametry bez zmian. 30. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy o dł. 75cm. 31. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37 lub 48mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szwy z igłą o dł. 37 lub 48mm. 32. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 22: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego

5 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego 33. Pytanie: Pakiet nr 2, pozycja 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 1/0? 34. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą mocną /pogrubioną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów z igłą mocną/ pogrubioną. 35. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 39mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów z igłą o dł. 39mm. 36. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów z igłą odwrotnie tnącą. 37. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego 38. Pytanie: Pakiet nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest igła tnąca? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww Pakiecie szwów z igłą odwrotnie tnącą we wszystkich pozycjach gdzie wymagana jest igła tnąca. 39. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 49, 51, 53, 56: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 250cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów o dł. 250cm. 40. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 50: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów o dł. 75cm. 41. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 52: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą mocną /pogrubioną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów z igłą mocną/ pogrubioną. 42. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 54, 57: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji do osobnego 43. Pytanie: Pakiet nr 8, poz : Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego min. 56 dni, ok. 70% po 21 dniach, ok. 50% po 42 dniach, o czasie całkowitego wchłaniania dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowanego asortymentu. 44. Pytanie: Pakiet nr 8, poz : Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą mocną/

6 pogrubioną? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach szwów z igłą mocną/ pogrubioną. 45. Pytanie: Pakiet nr 8, poz. 60: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą okrągłą? 46. Pytanie: Pakiet nr 8, poz. 62: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwów o dł. 70cm. 47. Pytanie: Pakiet nr 8, poz. 60, 65: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji do osobnego 48. Pytanie: Pakiet nr 11, poz. 69: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zamawianych ilości. Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że w ww pozycji j. m. zamawianego asortymentu to opakowanie, w ilości 1, z ilością w opakowaniu sugerowanym 12. Poprawiona tabela zał. 1 do SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. 49. Pytanie: SIWZ, pkt. II, 12.3: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury zgodnej z formatem BLOZ 11 znakowy. 50. Pytanie: SIWZ, pkt. II, 12.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektronicznej faktury w wersji zgodnej z formatem FAK, DATA FARM? System informatyczny użytkowany przez Zamawiającego obsługuje obecnie tylko format elektroniczny faktur BLOZ 11 znakowy. 51. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością nici, pozostałe parametry bez zmian. 52. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 19: Czy Zamawiający wyłączy/ wykreśli z Pakietu 2 pozycję 19? Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę 37 lub 48mm bez opisu mocna (strong), pozostałe parametry bez zmian? 54. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła o długości 39mm bez opisu mocna (strong), pozostałe parametry bez zmian? 55. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 20: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 20? Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej długością

7 nici, pozostałe parametry bez zmian. 57. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 21: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 21? Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę długości 37 lub 48mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji igłę długości 37 lub 48mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian. 59. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 22: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 22? Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian. 61. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na nić o grubości 3-0, pozostałe parametry bez zmian? 62. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 27: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 27? Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę o krzywiźnie 1/2 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania asortyment z podaną wyżej igłą o krzywiźnie 1/2 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian. 64. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na nić o grubości 1-0, pozostałe parametry bez zmian? 65. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian? 66. Pytanie: Pakiet nr 2, poz. 28: Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 2 pozycję 28? Pytanie: Pakiet nr 2: Czy Zamawiający we wszystkich pozycjach gdzie wymaga igły tnącej dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww Pakiecie igły odwrotnie tnące, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 68. Pytanie: Pakiet 1: czy Zamawiający zgadza się na tolerancję dł. nici: - poz. nr 5: dł. nici 90cm - poz. nr 8, 9, 17: dł. nici 70-90cm

8 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowaną tolerancję dł. nici. 69. Pytanie: Pakiet nr 6: Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie siatek przepuklinowych o niżej podanych rozmiarach? - poz. nr 45: rozmiar 10 x 15 cm - poz. nr 46: rozmiar 7,5 x 15 cm - poz. nr 47: rozmiar 5 x 10 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowane rozmiary siatek przepuklinowych. 70. Pytanie: Pakiet nr 6: Czy Zamawiający podając ilość zamówienia ma na myśli pojedynczą sztukę? Odpowiedź: Zamawiający podał ilość zamawianą opakowań, natomiast ilość sztuk wynika z przemnożenia ilości zamawianych opakowań przez ilość w opakowaniu sugerowanym. 71. Pytanie: Pakiet nr 7, poz. 50: Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów o dł cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycji szwy o dł cm. 72. Pytanie: Pakiet 8: Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu o niżej przedstawionych parametrach? - poz. nr 59-65: Syntetyczny, szew monofilamentowy o długim okresie wchłaniania dni, wykonany z homopolimeru Poli-p-dioksanonu % początkowej siły podtrzymywania tkankowego po dniach od zaimplantowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww pozycjach zaproponowane asortymenty o przedstawionych wyżej parametrach. 73. Pytanie: Pakiet 12: Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie szwów o dł. min. 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww Pakiecie szwy o dł. min. 75cm. 74. Pytanie: W związku z udzieleniem negatywnej odpowiedzi dotyczącej wystawiania faktur elektronicznych w innym formacie niż "Bloz 11 znakowy", prosimy o przesłanie specyfikacji technicznej programu "Bloz 11 znakowy". Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wystawiania faktur elektronicznych w formacie "Bloz 11 znakowy" specyfikacja techniczna niniejszego programu to: kt0 i kt1, bloz tekstowy.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. SzWNr2 ZP/250/019/69/2014 Rzeszów, 2014-03-14. wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/III/2015/o.2 Strzelin, 03.08.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/59/06/2014 Warszawa, 06.06.2014 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/14SM/04/2014 na dostawy sprzętu medycznego Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo