ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZ DZANIU JAKO CI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZ DZANIU JAKO CI"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIA GEODEZJI ZINTEGROWANEJ W MONITORINGU STRUKTURALNYM I ZARZDZANIU JAKOCI K. Karsznia Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, Warszawa, Polska Sowa kluczowe: integracja pomiarów geodezyjnych, geomatyka, metody wyrówna, przestrzenne cigi tachimetryczne. Wprowadzenie W zadaniach wspóczesnej geodezji inynieryjnej, których istot jest okrelenie ksztatu, a take stanu badanego obiektu, jego statyki i dynamiki, coraz czciej stosuje si kombinacj rónych metod pomiarowych oraz zintegrowan prac wielu sensorów. Na jako prowadzonych w ten sposób pomiarów wpyw maj dziaania rónych specjalistów z dziedziny geodezji, geotechniki, informatyki czy telekomunikacji. Zarówno dane przestrzenne dotyczce geometrii badanego obiektu jak te informacje odnonie zachodzcych w nim procesów zasilaj baz danych umoliwiajc ich przetwarzanie i wizualizacj. Analiza danych oraz podejmowanie na jej podstawie dalszych decyzji jest domen systemu eksperckiego. Jeeli dodatkowo system taki wyposaony jest w modu powiadamiania uzytkowników o wystpujcych zagroeniach, mówimy o systemie monitoringu. W zalenoci od roazmiaru jego zastosowania mówimy o monitoringu globalnym (due obszary, dla których naley bra pod uwag uwarunkowania geodezyjne zwizane z krzywizn Ziemi, systemem odniesie przestrzennych itp.) lub strukturalnym (na ogó pojedyncze obiekty inynierskie, np. konstrukcje budowlane, zapory wodne czy mosty). Geodezyjny monitoring obiektów inynierskich wie si bezporednio z pojciem geomatyki. Zgodnie z przyjt definicj [8], jest to kompleksowy proces pozyskiwania, przetwarzania oraz analizowania danych przestrzennych (tzw. geodanych ). Praca systemu monitoringu obiektów inynierskich nie polega jedynie na wykonaniu pomiarów kontrolnych (np. okresowej niwelacji reperów, pomiaru tachimetrycznego itp.). Monitoring jest bowiem dziaalnoci polegajc na wykrywaniu zagroe, a co za tym idzie, niezbdne jest wczeniejsze ustalenie rodzaju zagroenia oraz odpowiednie dostosowanie projektowanego systemu [15]. Niezbdne jest take okrelenie sposobu powiadamiania o zaistniaym zagroeniu, np. w formie alarmu, komunikatów sms, wiadomosci elektronicznej ( ) czy uruchomieniu innej aplikacji umoliwiajcej podjcie przez odpowiednie suby kroków zaradczych. Wykonanie prac geodezyjnych poprzedzone jest doborem punktów nawizania (znajdujcych si poza stref oddziaywania zjawiska badanego na danym obiekcie) i wyznaczeniem ich wspórzdnych przestrzennych w okrelonym ukadzie odniesienia. Pomiar punktów kontrolowanych moe odbywa si ze stanowisk tachimetrycznych (staych bd mobilnych) przy wsparciu technik satelitarnych GPS/GNSS (pomiar statyczny i czasie rzeczywistym RTK). Szybko obecnie stosowanych procesorów komputerowych, jak równie nowe rozwizania w zakresie transmisji danych, daj moliwo opracowania wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. Rozwizania takie znajduj coraz szersze zastosowanie podczas badania deformacji terenów [3] oraz w rónorodnych projektach monitoringu obiektów inynierskich [7]. Szczególnego znaczenia nabiera zatem zagadnienie integracji rónych technik pomiaru geodezyjnego oraz interoperacyjnoci systemowej [13]. Postp technologiczny wpyn take na sposób definiowania poj w dziedzinie geodezji. Mówic o tachimetrii elektronicznej, mamy na myli precyzyjne, wysoce zaawansowane instrumenty pomiarowe pozwalajce wykona pomiar z dokadnoci milimetrow. Poczenie tachimetru z odbiornikiem GNSS * (przykadem jest zintegrowana stacja SmartStation opatentowana przez firm Leica Geosystems) daje moliwo natychmiastowego wyznaczenia wspórzdnych stanowiska z dokadnociami charakteryzujcymi technik RTK (2-3cm), a nastpnie pozyskiwanie danych przestrzennych z dokadnociami oferowanymi przez instrument (zwykle na poziomie kilku mm). Rozwój i rozbudowa systemów GNSS daj dodatkowe moliwoci pozycjonowania punktów równie w miejscach, których dotychczasowy pomiar technikami satelitarnymi nie by w peni moliwy (zakrycie horyzontu, lokalizacja u pod- * Global Navigation Satellite Systems GPS+GLONASS+GALILEO oraz inne systemy pozycjonowania satelitarnego. 95

2 C, (20), 2010 nóy skarp, w wwozach dolinach etc.). Podczas prac terenowych, suby geodezyjne wielu krajów korzystaj z serwisów precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego w czasie rzeczywistym. Korzystajc z zalet zintegrowanej stacji SmartStation [10] czcej zalety odbiornika satelitarnego GNSS oraz zaawansowanego tachimetru elektronicznego (rys. 1), moemy zaplanowa w terenie sie przestrzennych cigów tachimetrycznych, których stanowiska wyznaczane bd technik RTK, natomiast orientacja i nawizanie zostan wykonane w odniesieniu do zastabilizowanych wczeniej punktów kontrolnych [5]. Stanowiska tachimetryczne W celu wyznaczenia parametrów deformacji oraz krótkookresowych zmian geometrii obiektu terenowego, na badanym obszarze naley zaplanowa przebieg cigu lub zespou cigów tachimetrycznych [1]. Rysunek 1 przedstawia schemat pomiarowy pojedynczego stanowiska, na którym znajduje si precyzyjny tachimetr elektroniczny zintegrowany z odbiornikiem GPS/GNSS. Nawizanie wykonane jest do punktów kontrolnych (o wspórzdnych wyznaczonych technik satelitarn GPS/GNSS), których pozycja moe by aktualizowana co pewien czas w nawizaniu do stacji referencyjnej (znajdujcej si poza terenem oddziaywania badanego zjawiska). Rys. 1. Schemat dla pojedynczedostanowiska tachimetrycznego W trakcie pomiaru tachimetrycznego pomiarowi w terenie podlegaj kierunki poziome, kty zenitalne, odlegoci przestrzenne s, a take wysoko osi celowej instrumentu i oraz wysoko celu j. Wspórzdne topocentryczne, wyznaczane w lokalnym ukadzie stacji tachimetrycznej, wyznaczane s wedug znanych zalenoci: xscossin y ssin sin z scos j natomiast parametrami orientacji instrumentu s wartoci skadowych odchylenia pionu i oraz staa orientacyjna kierunek zera koa poziomego. Ukad pomiarowy tachimetru (x, y, z) jest wic obrócony wzgldem ukadu astronomicznego (xa, ya, za) w paszczynie poziomej o kt co opisuje formua: Oznaczajc R1, R2, R3 jako macierze transformacji [14]: sin( B) cos( L) sin( B) sin( L) cos( B) R1 ( B, L) sin( L) cos( L) 0 cos( B) cos( L) cos( B) sin( L) sin( B) 1 tan( B) R2 (,, B) tan( B) 1 1 cos( ) sin( ) 0 R3 ( ) sin( ) cos( ) gdzie B i L oznaczaj kolejno szeroko i dugo geodezyjn stanowiska, otrzymuje si wzór dla przeliczenia przyrostów wspórzdnych geocentrycznych X, Y, Z na wspórzdne tachimetryczne x, y, z: x X y R3R2,, BR1B, L Y z Z Dziki rozwizaniu ukadu uzyskamy: parametry orientacji ukadu topocentrycznego,, w wyniku wyznaczenia wspórzdnych x, y, z punktów kontrolnych; przeliczone wspórzdne z ukadu topocentrycznego x, y, z na wspórzdne geocentryczne X, Y, Z na podstawie wyznaczonych wczeniej parametrów,, ; przyblione wspórzdne punktów w ukadzie topocentrycznym x, y, z, a nastpnie przyblione wartoci obserwacji tachimetrycznych s,,. Wspórzdne x, y, z pomierzonych punktów s przeliczane na wspórzdne geocentryczne X, Y, Z wedug zalenoci [14]: X XS x T Y YS ( R3( ) R2(,, BS) R1( BS, LS)) y Z Z S z gdzie jako XS, YS, ZS, BS, LS, hs oznaczono wspórzdne elipsoidalne kartezjaskie oraz geodezyjne stanowiska tachimetrycznego. Jako przyblione wspórzdne stanowiska przyjmuje si ich wartoci z pomiaru RTK (wykorzystujc modu satelitarny SmartStation). 96

3 Prowadzenie dalszych oblicze polega na zastosowaniu metod numerycznych, dziki którym, w sposób iteracyjny osiga si bardzo dokadne wyniki na poziomie pojedynczych milimetrów. W opracowaniu [5], dla celów precyzyjnego wyznaczenia wspórzdnych stanowisk tachimetrycznych, zaproponowano algorytm sprzonych gradientów Levenberga- Marquardta [11], którego gówn zalet jest wysoka zbieno i odporno (ang. robustness ). Wspórzdne elipsoidalne ukadu pomiarowego tachimetru B,L,h wyznaczane s na podstawie wcicia i wyrównania stanowiska w nawizaniu do kilku punktów kontrolnych badanego obiektu oraz do obowizujcego modelu geoidy. Wiele obiektów poddanych inynierskiemu monitoringowi deformacji i przemieszcze posiada z reguy model geoidy lokalnej, której parametry (,, N) naley wówczas przyj. W wyniku prowadzonych oblicze, otrzymujemy precyzyjne wspórzdne geocentryczne elipsoidalne stanowiska tachimetru oraz wartoci parametrów orientacji ukadu lokalnego. Po przejciu ze wspórzdnych elipsoidalnych na kartezjaskie X, Y, Z [16], stosujc wzór transformacyjny, moliwe jest wyznaczenie wspórzdnych wszystkich pomierzonych punktów kontrolnych. Wykonanie do nich pomiarów powtarzalnych pozwoli zatem okreli parametry przemieszcze i deformacji badanego obiektu. Pojedyncze stanowiska tachimetryczne mog by czone w cigi (rys.2) co umoliwia pozyskiwanie danych terenowych w miejscach trudno dostpnych oraz wszdzie tam, gdzie warunki zewntrzne utrudniaj wykonanie samego tylko pomiaru satelitarnego GNSS. Dodatkow zalet stosowania przestrzennych cigów tachimetrycznych jest moliwo badania aktualnego stanu obiektów inynierskich i inwestycji budowlanych, prowadzenia zintegrowanego monitoringu przemieszcze, deformacji czy osiada terenów objtych eksploatacj górnicz [4]. Rys. 2. Schemat cigu tachimetrycznego zoonego z przestrzennych stanowisk instrumentu nawizanego do punktów GPS Bazujc na analizach wykonanych dla pojedynczych stanowisk, zaproponowa mona rekurencyjny algorytm wyrównania przestrzennego cigu tachimetrycznego w nawizaniu do punktów kontrolnych i geoidy [5]. W kolejnym etapie bada opracowano sposób wyrównania cigu tachimetrycznego z jednoczesnym modelowaniem poprawek do skadowych odchylenia linii pionu pomidzy stanowiskami. Wzajemny rozkad wartoci, przedstawiono za pomoc funkcji: a b B n p 1 1 n p a b L, n p 2 2 n p gdzie p poprzednie stanowisko cigu; n kolejne stanowisko cigu; B, L przyrost wspórzdnych geodezyjnych B, L midzy kolejnymi stanowiskami cigu. Opracowane procedury zweryfikowano za pomoc testów terenowych (dwa obiekty o odmiennej charakterystyce tereny nizinne i górskie). Wyniki opracowania [5] pozwalaj sformuowa wniosek, i przyjcie parametrów i z modelu geoidy pozwala wykona bezwzgldn orientacj stanowiska, co przy zastosowaniu odpowiedniego instrumentu (precyzyjny tachimetr elektroniczny) oraz starannoci pracy umoliwi pozycjonowanie punktów z wysok dokadnoci (od kilku: 3mm do kilkunastu: 16mm). Wpyw bdów osobowych mona zminimalizowa przez zwikszenie liczby obserwacji lub zastosowanie rozwiza technologicznych np. przez uycie zmotoryzowanych stacji tachimetrycznych z automatycznym rozpoznawaniem celu ( Automated Target Recognition ATR) [2]. Zaprezentowane algorytmy mona oprogramowa w rodowisku GeoC++ Development Kit (Leica Geosystems), a nastpnie w postaci aplikacji pomiarowej zainstalowa w zintegrowanej stacji SmartStation. Dziki temu geodeta moe wykonywa program pomiarowy w terenie i na bieco kontrolowa wyniki swoich prac. Pomiary zintegrowane w monitoringu Zaprezentowane metody wyrówna i integracji przestrzennych stanowisk i cigów tachimetrycznych znajduj zastosowanie w wielu zagadnieniach zwizanych z dynamik obiektów inzynierskich. Stanowiska tachimetryczne umieszczane s bowiem czsto w kontenerach pomiarowych (rys. 3), skd prowadzi si permanentne obserwacje punktów kontrolowanych. 97

4 C, (20), 2010 Wizualizacja wyników prowadzonego monitoringu Obecnie rozwijane s zdalne serwisy monitoringu strukturalnego (rys. 4 i 5), w przypadku których uytkownik czy si z centrum zarzdzania (serwer aplikacyjny i bazodanowy) za pomoc przegldarki internetowej. Konfiguracja instrumentarium, definiowanie pocze czy okrelanie progów bezpieczestwa dla systemu powiadamiania o wykrytych zdarzeniach odbywa si na obiekcie w fazie uruchamiania projektu. Operator systemu monitoringu posiada kod logowania oraz haso, za pomoc których uzyskuje zdalny dostp. Wyniki prowadzonych prac obserwuje na ekranie komputera zlokalizowanego w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Architektura systemowa, wedug której odbywa si cay proces odpowiada znanym rozwizaniom geoinformatyki, które znajduj swoje zastosowanie w budowaniu infrastruktury danych przestrzennych (systemy informacji o terenie, geoportale). Rys. 3. Widok wnetrza kontenera pomiarowego z dwiema zautomatyzowanymi stacjami tachimetrycznymi (ródo: Leica Geosystems) Tachimetria elektroniczna wsparta pomiarami GNSS oraz prac innych sensorów (np. Inklinometrów, tensometrów) jest podstaw znanych rozwiza jak choby Geodetic Monitoring System (GeoMoS) [Karsznia 2007.]. czenie stanowisk tachimetrycznych w struktur cigów moe mie miejsce w przypadku monitoringu prowadzonego na wikszych obszarach (konieczno zapewnienia zasigu pomiaru do punktów kontrolowanych) lub na terenach zurbanizowanych (przykadowo w trakcie realizacji inwestycji typu budowa kolei podziemnej czy tunelu). Wówczas to istnieje potrzeba zainstalowania kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesiciu stanowisk tachimetrycznych pracujcych w czasie rzeczywistym. In the Rys. 4. Widok okna dialogowego aplikacji GeoMoS Web (Leica Geosystems) Rys. 5. Widok okna dialogowego aplikacji GeoMoS Web prezentujcego wyniki pomiaru przemieszcze (Leica Geosystems) Geodezja zintegrowana a zarzdzanie jakoci Gównymi cechami przemawiajcymi za koniecznoci stosowania technik geodezji zintegrowanej w monitorowaniu obiektów inynierskich jest 98

5 powtarzalno wyników pomiarów oraz tzw. Skalowalno. W pierwszym przypadku do czynienia mamy z moliwoci zastosowania standaryzacji, a w drugim moliwo dopasowania modelu realizacyjnego do okrelonego obiektu. Geomatyka, jak kada sformalizowana dziedzina wiedzy, podlega bowiem standaryzacji i normalizacji [12], a jej praktyczne zastosowanie odbywa si za pomoc procedur. System taki jest zatem typowym systemem informacyjnym wchodzcym w skad procesu zarzdzania (zarzdzanie ryzykiem, zarzdzanie prac obiektu, zarzdzanie produkcj, zarzdzanie bezpieczestwem itp.). Prawidowy proces informacyjny powinien skada si z nastpujcych po sobie dziaa [9]: rozeznanie róde informacji (instrumentarium, inne systemy); gromadzenie informacji (baza danych); selekcji informacji (odpowiednia filtracja); zagregowania i oceny informacji (walidacja danych); przechowywanie informacji (archiwizacja); skorelowanie jednej informacji z inn w celu wycignicia wniosków; wykorzystanie informacji (proces podejmowania decyzji). Przedstawiona sekwencja odpowiada istocie monitoringu strukturalnego, jako systemu pozyskiwania, przetwarzania i analizowania geodanych w celu wycignicia wniosków oraz podjcia decyzji. Doda naley, i aktualn informacj o otaczajcym nas wiecie naley pozyska w sposób szybki i wiarygodny, z najwysz moliw dokadnoci. Poniewa geomatyka jest kompleksowym wspódziaaniem metod majcych na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie geodanych, kada ze stosowanych technologii podlega wczeniejszemu opisaniu z podziaem na procedury. Dane pochodzce z pomiarów podlegaj ocenie (walidacja), a nastpnie zasilaj bazy danych systemów analitycznych. Podczas monitorowania obiektu budowlanego, naley okreli nastpujce parametry: ilo pojedynczych pomiarów punktu kontrolowanego wchodzcych w skad jednego pocztu pomiarowego; ilo pomiarów w jednym cyklu pomiarowym (definicja serii pomiarowej); sposób transmisji wyników pomiarów do centrum zarzdzania; sposób zabezpieczenia przesyanych danych; sposób przeliczenia, wyrównania i dalszego opracowania wyników pomiarów; sposób zapisu wyników pomiarów do bazy danych; sposób pobrania wyników pomiarów z bazy danych w celu ich dalszego przetwarzania itp. Zapewnienie spójnoci pracy systemu wymaga zatem poddania standaryzacji wszystkich jego elementów skadowych. Wdroenie zintegrowanych technologii pomiarowych (monitoring geodezyjny, pomiary zintegrowane) wie si z koniecznoci sporzdzenia szczegóowej dokumentacji technicznej. Doda naley, i jako pozyskanych danych zaley take od zapewnienia jakoci samych urzdze, a take materiaów wejciowych (np. dane numeryczne i podkady mapowe palny, którymi zasilany jest zintegrowany system pomiarowy). Podsumowanie Geodezja zintegrowana zajmuje szczególne miejsce w pracach zwizanych z wyznaczaniem parametrów przemieszcze i odksztace obiektów inynierskich oraz z badaniem deformacji. Dziki moliwoci czenia i wspólnego przetwarzania wyników pomiarów terenowych moemy zoptymalizowa proces pozyskiwania danych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dokadnoci i wiarygodnoci otrzymanych rezultatów. Na wiecie obserwuje si wzmoony wzrost zainteresowania sub geodezyjnych i geotechnicznych problematyk automatycznego zbierania i przetwarzania informacji o obiektach inynierskich czy o zjawiskach naturalnych. Poszukiwane s nowe rozwizania technologiczne oraz pojawia si zapotrzebowanie na budow systemów prowadzcych analiz wyników wcznie z moliwoci dalszego wnioskowania (interpolacja oraz ekstrapolacja danych oraz optymalizacja procesów decyzyjnych). Elementem wzbogacajacym proces pozyskiwania wiedzy o obiekcie oraz modelowania zwizanych z nim zjawisk jest moliwo zastosowania metody wyrównania i integracji przestrzennych stanowisk oraz cigów tachimetrycznych w badaniu krótkookresowych zmian zachodzcych na obiekcie. Wykorzystujc t funkcjonalno przy zastosowaniu najnowszych rozwiza informatycznych, mona w sposób wiarygodny dokonywa oceny stanu rónych obiektów inynierskich. Monitoring strukturalny jest niewtpliwie systemem informacyjnym. Stanowi kluczowe ogniwo w procesie zarzdzania ryzykiem oraz pozwala prowadzi biec ocen stanu badanego obiektu. Jest to szczególnie wane w dobie intensywnego rozwoju gospodarczego, prowadzenia wydobycia surowców mineralnych czy w zarzdzaniu infrastruktur. Ostatnimi czasy na szczególn uwage zasuguj przykadowo obiekty hydrotechniczne, od których stanu zaley produkcja energii z tzw. czystego róda. 99

6 C, (20), 2010 W wielu wypadkach, podejcie klasyczne bazujce na pomiarze okresowym oraz punktowym nie jest wystarczajce (dotyczy to szczególnie wysokich budynków, gbokich wykopów, skarp czy osuwisk). Do podejmowania decyzji odnonie funkcjonowania obiektu potrzebne s informacje wewntrzne (dotyczce stanu badanej struktury) jak i zewntrzne (majce wpyw na zachowanie si obiektu). Uchwycenie rzeczywistej dynamiki monitorowanych obiektów jest jendym z najwikszych wyzwa stawianych wspóczesnej geomatyce. Tak struktur ma bowiem otaczajcy nas wiat. Literatura 1. Czarnecki K. Geodezja wspóczesna w zarysie, wydawnictwo wiedza i Zycie, Warszawa Duffy M.A., Hill CH., Whitaker C., Chrzanowski A., Lutes J., Bastin G. An automated and integrated monitoring program for Diamond Valley Lake in California, Proceedings of the 10th FIG Symposium on Deformation Measurements, March 2001, Orange, California USA. 3. Góral W., Szewczyk J. Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH. Kraków, Hejmanowski R. Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla zó surowców staych, ciekych i gazowych, IGSMiE PAN. Kraków, czerwiec Karsznia K. Metody wyrówna i integracji przestrzennych cigów tachimetrycznych w nawizaniu do punktów GPS i geoidy, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocawiu, Geodezja i Urzdzenia Rolne XXII, Nr 500. Wrocaw, Karsznia K. Nic nie jest statyczne, czyli system strukturalnego monitoringu przemieszcze i odksztace Leica GeoMoS, Geodeta Magazyn Geoinformacyjny Nr 9 (148)/2007, s Karsznia K., Wrona M. Zintegrowane systemy monitoringu geodezyjnego w badaniu dynamiki konstrukcji inynierskich obiektów budowlanych, GEODETA magazyn Geoinformacyjny, nr 3(166)/2009. S Kavanagh B.F. Geomatics, Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio Kindlarski E. Kontrola i sterowanie jakoci, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Lorse G., Schleussinger K.: Messen ohne stationieren, Effizienter Einsatz von GPS + TPS, Aktuell Magazin für Vermessung und Systemlösungen, No. 23, Dezember 2006, Monachium. S More J.J., Garbov B.S., Hillstrom K.E. User Guide for MINPACK-1, Mathematics and Computers (UC-32), ANL 80-74, Argonne National Laboratory, Applied Mathematics Division, Argonne, Illinois Przewocki S. Geomatyka, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, PN-EN ISO 19101:2005 norma Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Informacja geograficzna Model tworzenia norm. Warszawa, Osada E.: Geodezja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocawskiej. Wrocaw, Witakowski P. Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacji, Czasopismo Techniczne, z 1-/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. S Vermeille H. Direct transformation from geocentric coordinates to geodetic coordinates, Journal of Geodesy 76, Springer Verlag S , -,,. - -.,, -,.,,, GNSS,,, , -.,, - Leica Geosystems.,

7 . - -, , -.,, ,,,. -,,, GNSS,,, , -., -, Leica Geosystems., -. -,. -. Applications of the integrated geodesy structural monitoring and quality management K. Karsznia In recent times significant progresses in geotechnologies have been observed. The technologies used in engineering surveuing base on data intergation more often than ever before. Nowadays, a modern approach is being used to solve engineering problems named geomatics. It comprises collecting, analyzing and decision making based on geo-data gained by using variuos sensors. In geodesy there are used total stations, GNSS satellite receivers, digital levels, precise inclinometers and any other sensors which can be integrate together and controlled by one homogenious system. However, the collected data has to be properly modelled. Based on the calculated results a global analytical model will be generated as well as there will be taken decisions. According to that, there is a need to develop and implement some algorithms for data modelling. The article presents an example of geodetic data integration which can furtherly be used in structural monitoring approaches. Moreover, there were presented some visualisation tools of Leica Geosystems used in commercial applications of structural monitoring. It was also pointed out that implementing integrated monitoring systems relays on data management and standardisations. Therefore, structural monitoring can be seen as an information system which principle is quality management. The presented approach becomes constantly more popular in all tasks and projects related to engineering surveying. 101

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym

dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym dr inż. Krzysztof Karsznia Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w monitoringu strukturalnym Wrocław 2.06.2011 Zintegrowany monitoring geodezyjny Główne założenia - Świat nie jest regularny - Nic nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zintegrowanego monitoringu strukturalnego na przykładzie systemu kontrolnopomiarowego

Koncepcja zintegrowanego monitoringu strukturalnego na przykładzie systemu kontrolnopomiarowego Koncepcja zintegrowanego monitoringu strukturalnego na przykładzie systemu kontrolnopomiarowego Leica GeoMoS Krzysztof Karsznia, Krystian Portasiak Leica Geosystems Sp. z o.o. Systemy monitoringu strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby

Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby Wojciech SKIERUCHA, Andrzej WILCZEK INSTYTUT AGROFIZYKI PAN, LUBLIN Polowy system monitorowania wilgotnoci gleby Dr hab. in. Wojciech SKIERUCHA Wojciech Skierucha urodzi si w 1956 r. w Lublinie. Tytu magistra

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY WIZUALIZACJI RUCHU POJAZDU PODWODNEGO W SYMULATORZE

WYBRANE PROBLEMY WIZUALIZACJI RUCHU POJAZDU PODWODNEGO W SYMULATORZE dr in. Józef Maecki mgr in. Marcin Szulc Akademia Marynarki Wojennej WYBRANE PROBLEMY WIZUALIZACJI RUCHU POJAZDU PODWODNEGO W SYMULATORZE Proces precyzyjnego sterowania bezzaogowym pojazdem podwodnym wymaga

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP

INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP Jerzy Konorski Wydział ETI, Politechnika Gdaska 80-2 Gdask, ul. Narutowicza 11/12, jekon@eti.pg.gda.pl Piotr Pacyna, Jerzy Kasperek, Wojciech Romaszkan Akademia Górniczo-Hutnicza 0-059 Kraków, Al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- - # )& )/ % )01 *'%2 # %),3 # $* 24 # & 0)3534 # 6& %% # 01 *%$ # 78)2 # .0) # 9#$% #!&. ! "#$%! "# $ % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*,

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk

Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji" Zeszyt streszczeń

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Sawomir Dygnatowski Wysza Szkoa Oficerska Si Powietrznych SYSTEMY NAWIGACYJNE SAMOLOTÓW F-16 BLOK 52+ I MIG-29A

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci DIAGNOSTYKA 3 Spis treci 1 REFERAT WPROWADZAJCY CEMPEL Czesaw - Short History of Diagnostics and Diagnostic Congresses in Poland 3 PUBLIKACJE KONGRESOWE ADAMKIEWICZ Andrzej - Diagnozowanie okrtowych turbinowych

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo