STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI"

Transkrypt

1 Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof. dr hab. in. Wiktor Taranenko dr hab. in. Antoni wi, prof. nazw. Politechnika Lubelska mgr in. Witold Haas Pastwowa Wysza Szkoa awodowa w Chemie STEROWANIE UKADEM DNAMICNM OBRÓBKI CCI OSIOWOSMETRCNCH O MAEJ STWNOCI Uzasadniono i sprawdzono dostrojenie ukadu dynamicznego umoliwiajce zwikszenie dokadnoci i wydajnoci obróbki. Analizowany jest ukad sterowania automatycznego procesami dynamicznymi ukadu technologicznego z obwodem (konturem) dodatkowym. CONTROLLING THE DNAMIC SSTEM OF MACHINING AXIAL SMMETRIC LOW RIGID ELEMENTS The metal-cutting technological system update by the tangent control circuit for the precision and productivity increasing is substantiated and approved. The automatic control system for the operating this technological system is observed. wikszenie dokadnoci obróbki waów o maej sztywnoci nie jest moliwe bez sterowania procesami dynamicznymi toczenia. Na charakterystyki dynamiczne procesu obróbki wpywaj rónorodne, zmienne w czasie, czynniki technologiczne. Naley, wic zagwarantowa stao charakterystyk dynamicznych procesu skrawania drog sterowania drganiami ukadu technologicznego [1]. Procesy dynamiczne ukadu sprystego obrabiarki uwarunkowane s oddziaywaniami siowymi na ukad w procesie skrawania. uwzgldnieniem przemieszcze podukadu technologicznego (narzdzia lub pófabrykatu) w paszczynie skrawania stycznej do powierzchni obrabianej, równania opisujce zachowanie ukadu z uwzgldnieniem opónienia siy od przemieszcze [, 3] maj posta: T1 y T y y g Fy, T3 z T4 z z g F, ' F T F m y n f h1 z, (1) F T F m y n f h z, f K z, gdzie: h 1, h - wspóczynniki tumienia wzgldem osi z i drga stycznych, odpowiednio dla stycznej F i promieniowej F skadowej siy skrawania; T, T - opónienia stae skadowych siy skrawania spowodowane zmian parametrów przekroju warstwy; 1,,, 1,, - staa czasowa inercyjna oraz staa czasowa tumienia obwodów normalnego i stycznego;, z - przemieszczenia wzgldem odpowiednich osi; automation

2 Pomiary Automatyka Robotyka /009 m, n, m, n - wspóczynniki wzmocnienia procesu skrawania odnonie przyrostu szerokoci i gruboci warstwy skrawanej odpowiednio dla skadowych siy skrawania F i F ; K K - wspóczynnik przeksztacenia przemieszcze stycznych we wzdune; f - zmiana gruboci warstwy skrawanej; g g, - podatnoci obwodów normalnego i stycznego. Wartoci wspóczynników do oblicze siy skrawania przyjto z literatury [1,, 3]. Do okrelenia staych opónienia siy skrawania spowodowanego zmian gruboci warstwy skrawanej, dugo drogi skrawania dla skadowej stycznej przyjto równ 0,1 mm, dla skadowej normalnej 0,51 mm. Staa opónienia dla skadowej siy skrawania F dla rónych materiaów pófabrykatu jest mniejsza od do 5 razy od F. W przypadku elementów ukadu technologicznego o dodatkowym stopniu swobody zakócenie odksztace pocztkowo ma miejsce w paszczynie stycznej do powierzchni skrawania, a nastpnie w normalnej. Wpyw przemieszczenia na dokadno w kierunku stycznej siy skrawania jest o rzd mniejszy, ni w kierunku promieniowej. Generowanie drga w kierunku promieniowym sprzyja redystrybucji energii zakóce i jej rozpraszaniu przy drganiach. Dlatego przy okrelaniu si skrawania naley uwzgldnia tumienie, chocia drgania przy skrawaniu generowane s w zakresie od 150 Hz do 500 Hz. Do oblicze staych czasowych ukadu technologicznego zastosowano dane eksperymentalne (wspóczynniki tumienia, sztywnoci, masa zredukowana), uzyskane przy pomiarze drga swobodnych gasncych. Sztywno ukadu dynamicznego w kierunku stycznym przy wprowadzeniu przeksztatnika zmniejszya si od do 4 razy. ukadu równa (1) otrzymano transmitancje ukadu dynamicznego: G ( 1 y F y T 1 s g T, G s 1 ( z F T 3 s g T 4, s 1 F m G3( F n, G4( F h, ) 1s G5( s, () y 1 T s f 1 T s z 1 T s F m G6( F n, G7( F h, ) s G8( s, y 1 T s f 1 T s z 1 T s gdzie s operator Laplace a. G f z 9 ( K K, W oparciu o transmitancje operatorowe opracowano schemat strukturalny ukadu dynamicznego z obwodem stycznym (rys. 1). 16 automation 009

3 Pomiary Automatyka Robotyka /009 Rys. 1. Schemat strukturalny ukadu dynamicznego z obwodem stycznym Procesy przejciowe i amplitudowa charakterystyka fazowo- czstotliwociowa (ACHFC) dla otwartego ukadu dynamicznego, ze stycznym obwodem i bez, przedstawiono na rys.. ) b) Rys.. Procesy przejciowe () i ACHFC (b) ukadów dynamicznych bez ( ) i z obwodem stycznym ( _ ) Jak wida wprowadzenie dodatkowego stopnia swobody prowadzi do zwikszenia sztywnoci statycznej i dynamicznej w kierunku promieniowym a take zmniejszenia czasu niezbdnego do zanikania procesów przejciowych w ukadzie technologicznym przy dziaaniu zakóce. automation

4 Pomiary Automatyka Robotyka /009 Dane eksperymentalne otrzymane przy toczeniu oraz roztaczaniu czci o maej sztywnoci pokazay, e wprowadzenie obwodu stycznego zwiksza dokadno obróbki i zmniejsza chropowato powierzchni. Przy toczeniu zastosowano urzdzenia do generowania drga, zarówno w podukadach ksztatowania czci pófabrykat- podpory, jak i nó- suport. We wszystkich przypadkach obserwowano zwikszenie dokadnoci wymiarów, lecz szczególnie naley odnotowa znaczce zmniejszenie bdów pooenia i ksztatu obrobionej powierzchni. Mikrozarys powierzchni by przy tym nierównomierny w zakresie dugoci czci z powodu zmiennych warunków obróbki. Jednak w odrónieniu od obróbki w takich samych warunkach przy zastosowaniu standardowego wyposaenia powierzchnia nie ma wklsoci. Do generowania drga w podukadzie pófabrykat - podpory przy toczeniu zastosowano przemiennik falowodowy jako wicy element midzy pófabrykatem i uchwytem. Przemiennik falowodowy wykonany jest w postaci prta z przelotowym rowkiem rubowym do wytworzenia drga kompleksowych. W podukadzie nó - suport zastosowano nó z rowkami klinowymi, w które wstawiono kliny z moliwoci regulowania siy ich zacisku. Do roztaczania równie zastosowano przemiennik falowodowy umieszczony w koniku, wypeniajcy ponadto funkcje wytaczada dla mocowania gowic wytaczarskich. Opracowano ukad sterowania do stabilizacji parametrów procesu obróbki wibracyjnej, wykorzystujcy sprysty przemiennik falowodowy generujcy róne drgania (rys. 3). Rys. 3. Ukad technologiczny z przemiennikiem falowodowym bróbka jest wykonywana w nastpujcy sposób. Pófabrykat 1 ustawiany jest w przyrzdzie z elementem sprystym 3, majcym rowki rubowe 4. Pófabrykat wprawiany jest w ruch obrotowy D v, a narzdzie 5 realizuje ruch posuwowy D f wzdu pófabrykatu 1. Przy wcinaniu si narzdzia 5 w pófabrykat 1 ma miejsce jego skrcania oraz odksztacenie wzdune. W wyniku okresowych procesów relaksacyjnych, zwizanych z podziaem wiórów w strefie ich powstawania w elemencie sprystym 3, od pófabrykatu 1 podpartego kem osadzonym na sprynie 7 generowane s kompleksowe drgania skrtne - wzdune wz. 18 automation 009

5 Pomiary Automatyka Robotyka /009 Rys. 4. Schemat ukadu automatycznego sterowania procesem toczenia Obwód sterowania (rys. 4) zawiera czujniki 1 i emisji wibroakustycznej stycznej i wzdunej (EWA), które przez wzmacniacze 3 i 4, przetworniki 5 i 6 poczone s z sumatorami 7 i 8, do których podczone s zadajniki wzdunej i stycznej skadowych wibracji 9 i 10. Obwody poprzez przetworniki 11 i 1, podczone s do przecznika 13 poczonego z napdami posuwów 14, prdkoci 15 i napdem 16 nacigu cigna 17 elementu sprystego 18. W trakcie obróbki wibracyjnej prowadzona jest diagnostyka procesu skrawania- wykonywany jest pomiar EWA w kierunkach osiowym i stycznym, co umoliwia okrelenie amplitudy i czstotliwoci drga wzgldnych w tych kierunkach a przez to ksztatu drga. Poniewa proces powstawania wióra okrelajcy drgania zaley od staych skadowych siy skrawania, jest ona stabilizowana poprzez sterowanie posuwem. Uzyskanie wysokiej efektywnoci skrawania wymaga utrzymywania w okrelonym zakresie czstotliwoci drga elementu ukadu technologicznego, generujcego drgania kompleksowe a przez to odpowiedniego ksztatu i amplitudy drga. W tym celu dla rónych operacji naley zastosowa róne nastawienia ukadu technologicznego z uwzgldnieniem ksztatu amplitudowej charakterystyki czstotliwociowej (ACHC) podukadu nieliniowego pófabrykat - element sprysty. Ksztat drga przemiennika falowodowego lub noa zastosowanych do wytworzenia drga okrelany jest w funkcji czstotliwoci wzbudzenia i czstotliwoci wasnej drga podukadu pófabrykat - element sprysty (w zalenoci od niego generowane s gównie drgania wzdune, skrcajce lub kompleksowe). Toczenie zgrubne naley wykonywa na wznoszcej si (dorezonansowej) gazi ACHC podukadu nieliniowego element sprysty- pófabrykat). Do toczenia dokadnego wykorzystywana jest ga zarezonansowa ACHC. Czstotliwo i amplituda drga s okrelane parametrami nastawienia technologicznego: charakterystykami elementu sprystego - przemiennika falowodowego (stopniem jego cinicia, skokiem i gbokoci rowków rubowych) oraz parametrami skrawania. Przy zastosowaniu ukadu sterowania regulowanie czstotliwoci drga wykonywane jest zgodnie z zalenoci: automation

6 Pomiary Automatyka Robotyka /009 gdzie: v c L l - prdko skrawania; - wspóczynnik spczenia wióra; - dugo segmentu wióra. 1000v f c, (3) 60k l L Sterowanie prdkoci skrawania stabilizuje czstotliwo powstawania wióra. Rezonans na skadowej skrcajcej ma miejsce przy niszych czstotliwociach, ni na skadowej wzdunej. Sterujc wielkoci nacigu elementu sprystego, okrela si wymagane drgania dla rónych rodzajów obróbki (zgrubnej lub wykaczajcej). Obróbka wykaczajca realizowana jest przy wikszej prdkoci skrawania, co wie si z wysz czstotliwoci powstawania wióra i odpowiednio wysz czstotliwoci drga, wymuszonych. Wstpnie naley, wic ustawi sztywno sprystego przetwornika dla uzyskania rezonansu na skadowej skrcajcej. Czstotliwo wasna elementu sprystego powinna by wiksza (w wyniku wikszej jego sztywnoci). Obróbka zgrubna przy rezonansie drga wzdunych umoliwia stabilne rozdrabnianie wióra i zwikszenie dokadnoci ksztatu. Przy rezonansie na skadowej skrcajcej drga przy odpowiedniej czstotliwoci drga, uzyskiwana jest maksymalna dokadno ksztatu w przekroju poprzecznym. W porównaniu z obróbk przy zastosowaniu standardowego wyposaenia technologicznego zastosowanie ukadu technologicznego z obwodem stycznym zwiksza dokadno od do 4 razy, a ukad sterowania umoliwia stabilizacj parametrów dokadnoci i mikroprofilu w kierunku wzdunym. Obróbka pófabrykatów o maej sztywnoci ze sterowaniem charakterystykami dynamicznymi procesu skrawania jest moliwa po dokonaniu minimalnej modernizacji urzdze produkcyjnych. Umoliwia to zwikszenie dokadnoci w porównaniu z technologi tradycyjn. LITERATURA: :, ,..,... /, 1983, ,, automation 009

7 Pomiary Automatyka Robotyka /009 O AUTORACH DRACOW Aleksandr - doc. dr in., Katedra Technologii Maszyn Uniwersytetu Technicznego w Togliatti, ul. Belorusskaja. 1, Togliatti, Rosja, TARANENKO Georgij - doc. dr in., prodziekan Sewastopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (SewNTU), ul. Uniwersytecka, 33, 99053,. Sewastopol, Ukraina, TARANENKO Wiktor - prof. dr hab. in., kierownik akadu Elastycznych Systemów Wytwarzania w Instytucie Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, Lublin, WI Antoni - dr hab. in., prof. PL, dyrektor Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, Lublin, HAAS Witold - mgr in., asystent w Instytucie Nauk Technicznych Pastwowej Wyszej Szkoy awodowej w Chemie, ul Pocztowa 54, -100 Chem, automation

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO dr in. Marta Góra mgr in. Ryszard Trela Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia Mechaniczny, Politechnika Krakowska BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNOCI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE DOKŁADNOŚCIĄ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WAŁÓW DŁUGOWYMIAROWYCH

STEROWANIE DOKŁADNOŚCIĄ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WAŁÓW DŁUGOWYMIAROWYCH Aleksandr Draczew 1, Antoni Świć 2, Wiktor Taranenko 2 STEROWANIE DOKŁADNOŚCIĄ OBRÓBKI ELEKTROCHEMICZNEJ WAŁÓW DŁUGOWYMIAROWYCH Streszczenie. Przestawiono system automatycznego sterowania procesem obróbki

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC

ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC Agnieszka NIEDWIEDZKA Dr in. Wojciech MISKOWSKI Dr in. Krzysztof NALEPA Uniwersytet Warmi&sko-Mazurski, Wydzia+ Nauk Technicznych ANALIZA KONSTRUKCJI I MODERNIZACJA TRENINGOWEJ OBRABIARKI CNC Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników

Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje

Bardziej szczegółowo

METODY BADA AMORTYZATORÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

METODY BADA AMORTYZATORÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DIAGNOSTYKA 3(51)/009 GARDULSKI, Metody bada amortyzatorów samochodów osobowych 93 METODY BADA AMORTYZATORÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Janusz GARDULSKI Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych, Wydzia Transportu

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej

Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Nacinanie walcowych kół zębatych na frezarce obwiedniowej Cykl I Ćwiczenie 3 Opracował:

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oprogramowania Matlab do sterowania w czasie rzeczywistym modelem samolotu w symulatorze lotu

Wykorzystanie oprogramowania Matlab do sterowania w czasie rzeczywistym modelem samolotu w symulatorze lotu Wykorzystanie oprogramowania Matlab do sterowania w czasie rzeczywistym modelem samolotu w symulatorze lotu Marcin Majka Instytut Fizyki Jdrowej im. Henryka Niewodniczaskiego Polskiej Akademii Nauk Zakad

Bardziej szczegółowo

SPIS OZNACZE 1. STATYKA

SPIS OZNACZE 1. STATYKA SPIS TRECI OD AUTORÓW... 7 WSTP... 9 SPIS OZNACZE... 11 1. STATYKA... 13 1.1. Zasady statyki... 16 1.1.1. Stopnie swobody, wizy, reakcje wizów... 18 1.2. Zbieny układ sił... 25 1.2.1. Redukcja zbienego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II Nr zadania.1.. Przemiany gazu.. SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIZA ZADA W ARKUSZU II PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI Za czynno Podanie nazwy przemiany (AB przemiana izochoryczna) Podanie nazwy

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

A. Zaborski, Elastooptyka podstawy fizyczne ELASTOOPTYKA

A. Zaborski, Elastooptyka podstawy fizyczne ELASTOOPTYKA ELASTOOPTYKA Elastooptyka stanowi grup metod optycznych słucych do dowiadczalnego wyznaczania stanu naprenia i odkształcenia. W niniejszym rozdziale omówiona zostanie jedynie podstawowa metoda, wykorzystujca

Bardziej szczegółowo

Teoria i technika systemów.

Teoria i technika systemów. Teoria i technika systemów. Slide 0 Dr in. Krzysztof Arent Instytut Cybernetyki Technicznej Politechnika Wroc%awska pokój 103 budynek C3 e-mail: aroent@stud.ict.pwr.wroc.pl Slide 1 Program kursu 1. Systemy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w rodowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urzdze na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

WICZENIE LABORATORYJNE NR 9. Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik WICZENIE LABORATORYJNE NR 9 Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik Temat: Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym Uwaga: Przed przystpieniem do wiczenia naley zapozna si z ponisz instrukcj

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE OKRELANIE SIY UCIGU CIGNIKA

SYMULACYJNE OKRELANIE SIY UCIGU CIGNIKA Bronisaw KOLATOR Jerzy EBROWSKI Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytet Warmi(sko-Mazurski w Olsztynie SYMULACYJNE OKRELANIE SIY UCIGU CIGNIKA Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E PROJEKT SIŁOMIERZA Z ZASTOSOWANIEM TENSOMETRII OPOROWEJ W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

ODKSZTAŁCENIA SPRYSTE W WYTŁOCZKACH Z BLACH SPAWANYCH LASEREM

ODKSZTAŁCENIA SPRYSTE W WYTŁOCZKACH Z BLACH SPAWANYCH LASEREM Obróbka Plastyczna Metali Nr 3, 2005 Procesy cicia i kształtowania blach, prtów i rur dr in. Henryk Woniak, dr in. Andrzej Plewiski, mgr in. Tadeusz Drenger Instytut Obróbki Plastycznej, Pozna ODKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie drga gitnych wału

Wyznaczanie drga gitnych wału Podstawy Konstrukcji Maszyn -1- WICZENIE LABORATORYJNE NR 7 Opracowali : Stanisław Krawiec, Zbigniew Lawrowski Temat: Wyznaczanie drga gitnych wału 1. Wprowadzenie Dobór cech konstrukcyjnych wału oparty

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA CHARAKTERYSTYK UKŁADU DYNAMICZNEGO OBRÓBKI UBYTKOWEJ WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI

WSTĘP DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA CHARAKTERYSTYK UKŁADU DYNAMICZNEGO OBRÓBKI UBYTKOWEJ WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI Jakub Szabelski 1) WSTĘP DO KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA CHARAKTERYSTYK UKŁADU DYNAMICZNEGO OBRÓBKI UBYTKOWEJ WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI Streszczenie: Artykuł prezentuje opracowany model matematyczny układu

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY RADIOMODEMÓW 433MHz Opracowanie: ELBIT Firma Innowacyjno-Wdro eniowa 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 www.elbit.resnet.pl System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka dy z nich zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH 8. PRDY APCA PRY WARCACH YMTRYCYCH 8.. Wprowadzenie Przez impedancj obwodu zwarciowego rozumie si impedancj widzian z miejsca zwarcia, przy zao$eniu, $e wszystkie siy elektromotoryczne s równe zeru. Twierdzenie

Bardziej szczegółowo

WK AD PROFESORA CZES AWA CEMPELA W ROZWÓJ WIBROAKUSTYKI

WK AD PROFESORA CZES AWA CEMPELA W ROZWÓJ WIBROAKUSTYKI DIAGNOSTYKA 3(47)/2008 13 WKAD PROFESORA CZESAWA CEMPELA W ROZWÓJ WIBROAKUSTYKI Zbigniew Witold ENGEL Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail:

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW

Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW Polska Nowe kody kreskowe GS1 DataBar Pakiet informacyjny dla PRODUCENTÓW www.gs1pl.org The global language of business Spis treci: 1. Nowa symbolika GS1 DataBar...3 2. Charakterystyka symboliki...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO

ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (42) nr 4, 2016 Stanisław TOMASZEWSKI ANALIZA RUCHU POJAZDU GSIENICOWEGO Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w rodowisku SolidWorks. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Twierdzenia ekstremalne teorii plastycznoci

Twierdzenia ekstremalne teorii plastycznoci Twierdzenia ekstremalne teorii plastycznoci Oprócz nonoci przekroju (sprystej i plastycznej) uywane jest take pojcie nonoci granicznej konstrukcji, czyli najwikszego obcienia przenoszonego przez konstrukcj

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

PÓŁAKTYWNA REGULACJA DRGA RAM PŁASKICH PODDANYCH DZIAŁANIU WIATRU

PÓŁAKTYWNA REGULACJA DRGA RAM PŁASKICH PODDANYCH DZIAŁANIU WIATRU Roman LEWANDOWSKI, Małgorzata WAWRZYNIAK PÓŁAKTYWNA REGULACJA DRGA RAM PŁASKICH PODDANYCH DZIAŁANIU WIATRU ABSTRACT In this paper, efficiency of the semi-active method used to control vibrations of planar

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12)

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12) POLTECHNKA LSKA WYDZAŁ NYNER RODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTROTECHNK SLNK ASYNCHRONCZNY (E-) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Jan Około-Kułak Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: DIAGNOSTYKA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW OBRÓBKOWYCH Temat: Pomiar charakterystyk

Bardziej szczegółowo

1. Analizator widma, budowa i dzia anie.

1. Analizator widma, budowa i dzia anie. 1. Analizator widma, budowa i dziaanie. Tradycyjny sposób obserwacji sygnaów elektrycznych to ogldanie ich w domenie czasu za pomoc oscyloskopu. Obserwacja w domenie czasu jest uywana do uzyskania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych wiczenie laboratoryjne z wytrzymałoci materiałów Temat wiczenia: Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu AMME 2002 11th Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu R. Nowosielski, S. Griner Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI nowa jako napdów trakcyjnych. Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL

SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI nowa jako napdów trakcyjnych. Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI nowa jako napdów trakcyjnych dr r in.. Jakub Bernatt Branowy OrodekO Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL Wiele napdów elektrycznych wymaga szerokiej regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny Sterowanie układem hydraulicznym z proporcjonalnym zaworem przelewowym Opracowanie: Z. Kudźma, P. Osiński, M. Stosiak 1 Proporcjonalne elementy

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 AMME 2003 12th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WICZENIE NR III PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ -TARCIE W PROCESACH OBRÓBKI PLASTYCZNEJ-

WICZENIE NR III PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ -TARCIE W PROCESACH OBRÓBKI PLASTYCZNEJ- 1. Cel wiczenia WICZENIE NR III PODSTAWY PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ -TARCIE W PROCESACH OBRÓBKI PLASTYCZNEJ- Celem wiczenia jest zapoznanie si ze zjawiskiem i rol tarcia w procesach obróbki plastycznej.

Bardziej szczegółowo

OCENA DOK ADNO CI DANYCH LOKALIZACYJNYCH ODBIORNIKÓW GPS

OCENA DOK ADNO CI DANYCH LOKALIZACYJNYCH ODBIORNIKÓW GPS PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Andrzej Miszkiewicz Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji, Instytut Kolejnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE UKÓW KOSZOWYCH DOSTOSOWANE DO POMIARÓW SATELITARNYCH

PROJEKTOWANIE UKÓW KOSZOWYCH DOSTOSOWANE DO POMIARÓW SATELITARNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Wadysaw Koc Politechnika Gdaska PROJEKTOWANIE UKÓW KOSZOWYCH DOSTOSOWANE DO POMIARÓW SATELITARNYCH Rkopis dostarczono, kwiecie 2013 roku Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Badania Maszyn CNC. Nr 3

Badania Maszyn CNC. Nr 3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Badania Maszyn CNC Nr 3 Badanie dokładności obrabiarek Szybkim Testem QC-10 (Ballbar) Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz. Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW Grupa: Nr. Ćwicz. 9 1... kierownik 2...

Bardziej szczegółowo

Podr czniki. Fizyka 1

Podr czniki. Fizyka 1 Fizyka Wykad I Podrczniki Fizyka. I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 997. t. Mechanika i fizyka cząsteczkowa t. Elektryczność i magnetyzm, fale, optyka.. W. Bogusz, J. Garbarczyk,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Selsyny - mikromaszyny indukcyjne, zastosowanie w automatyce (w układach pomiarowych i sterowania) do:

Wykład 7. Selsyny - mikromaszyny indukcyjne, zastosowanie w automatyce (w układach pomiarowych i sterowania) do: Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 7 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Selsyny Selsyny - mikromaszyny indukcyjne, zastosowanie w automatyce (w układach pomiarowych i sterowania)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych

INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN ENERGETYCZNYCH Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Śląska INSTRUKCJA do ćwiczenia Wyważanie wirnika maszyny w łożyskach własnych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie nacisku na powierzchni styku wargowego piercienia uszczelniajcego z wałem

Modelowanie nacisku na powierzchni styku wargowego piercienia uszczelniajcego z wałem mgr in. Leszek GRABKA Laserhouse S.C. dr in. Józef MARKOWICZ dr hab. in. Stanisław SZWEDA, prof. Pol. l. Politechnika lska Modelowanie nacisku na powierzchni styku wargowego piercienia uszczelniajcego

Bardziej szczegółowo

Okre lanie bezpiecznego akwenu manewrowego statku przy zastosowaniu bada rzeczywistych weryfikacja metod symulacyjnych oraz analitycznych

Okre lanie bezpiecznego akwenu manewrowego statku przy zastosowaniu bada rzeczywistych weryfikacja metod symulacyjnych oraz analitycznych AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE Wydzia Nawigacyjny mgr in. Jakub Montewka Okrelanie bezpiecznego akwenu manewrowego statku przy zastosowaniu bada rzeczywistych weryfikacja metod symulacyjnych oraz analitycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej Opracowali: mgr in. Rafał Sokół dr in. Krystyna Maria Noga Akademia Morska Wydział Elektryczny Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 10/05

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 10/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206258 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363412 (51) Int.Cl. F16F 13/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.11.2003

Bardziej szczegółowo

MODEL OF COMPRESSION RING TWIST IN THE PISTON GROOVE OF A DIESEL ENGINE MODEL SKR CE PIER CIENIA USZCZELNIAJ CEGO W ROWKU

MODEL OF COMPRESSION RING TWIST IN THE PISTON GROOVE OF A DIESEL ENGINE MODEL SKR CE PIER CIENIA USZCZELNIAJ CEGO W ROWKU Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 MODEL OF COMPRESSION RING TWIST IN THE PISTON GROOVE OF A DIESEL ENGINE Grzegorz Koszaka, Mirosaw Guzik, Andrzej Niewczas Lublin University of

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu MODEL SEKTORA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA PROCESU SPRAWDZANIA GOTOWO CI OPERACYJNEJ PORTU LOTNICZEGO

ALGORYTMIZACJA PROCESU SPRAWDZANIA GOTOWO CI OPERACYJNEJ PORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Piotr Kawalec Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu, Zakad Sterowania Ruchem Micha Kozowski Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych członów dynamicznych realizowanych za pomocą wzmacniacza operacyjnego

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych członów dynamicznych realizowanych za pomocą wzmacniacza operacyjnego Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych ĆWICZENIE NR 3 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych członów dynamicznych realizowanych za pomocą wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRABIAREK

LABORATORIUM OBRABIAREK Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Szlifierki rodzaje, budowa i

Bardziej szczegółowo