Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o.

2 Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych przysługująpwc Polska Sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie, przy al. Armii Ludowej 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, WydziałGospodarczy KRS pod numerem KRS , o numerze NIP i kapitale zakładowym zł(dalej "PwC"). Prezentacja przeznaczona jest wyłącznie do użytku uczestników Konferencji i dla celów udziału w Konferencji. PwC Polska Sp. z o.o. ani żaden inny podmiot należący do sieci firm nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania materiałów przez inne podmioty, ani za skutki wykorzystania ich w innym celu, niżwymieniony powyżej. Poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wykorzystanie materiałów szkoleniowych, w całości lub w części, w celu innym niżokreślony powyżej, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody PwC Polska Sp. z o.o.

3 Agenda Specyfika inwestycji publicznych Koniecznośćstosowania instrumentów finansowych Instrumenty finansowania inwestycji publicznych Kredyty oraz kredyty preferencyjne Obligacje komunalne Obligacje przychodowe i inne schematy project finance Sekurytyzacja Leasing Instrumenty oparte na obrocie wierzytelnościami Optymalizacja procesu inwestycyjnego Pozyskiwanie finansowania krok po kroku

4 Specyfika inwestycji JST (miejskich, gminnych) Inwestycje miejskie/gminne Majązaspokajaćpotrzeby ludności i wpływaćna lokalny poziom rozwoju gospodarczego. Sąw wielu przypadkach kapitałochłonne potrzeba nadrobienia opóźnieńinfrastrukturalnych. Wysoka wartośćinwestycji często nie pozwala na ich realizacjęprzy użyciu wyłącznie środków własnych. Ze względu na limitowany okres wykorzystania funduszy bezzwrotnych, trudno uniknąćkumulacji nakładów w czasie Charakterystyka finansowa poszczególnych inwestycji jest zróżnicowana Wybrane instrumenty finansowania danej inwestycji powinny byćdostosowane do tej charakterystyki Slajd 4

5 Specyfika inwestycji JST (miejskich, gminnych) Pod kątem finansowym inwestycje można podzielićwg różnych kryteriów brak (do)finansowania bezzwrotnego (granty UE, dotacje celowe, itp.) brak możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania dłużnego przedmiot inwestycji nie może być traktowany jako samodzielna jednostka ekonomiczna brak potencjału generowania przychodów od użytkowników końcowych potrzebny jest wyłącznie składnik majątkowy istnieje (do)finansowanie bezzwrotne (granty UE, dotacje celowe, itp.) można pozyskaćfinansowanie dłużne na warunkach preferencyjnych przedmiot inwestycji stanowi (może stanowić) odrębnązorganizowaną jednostkęekonomiczną przedmiot inwestycji posiada potencjał generowania przychodów od użytkowników końcowych nie jest potrzebny sam składnik majątkowy a usługa polegająca na jego ciągłej dostępności Slajd 5

6 Koniecznośćstosowania instrumentów finansowych Przyczyny poszukiwania alternatywnych źródełfinansowania - przykład miast w Polsce Presja finansowa duże potrzeby inwestycyjne vs niewystarczające środki własne i limity zadłużenia. Presja społeczna i gospodarcza posiadania wysokiej klasy infrastruktury oraz dostarczania wysokiej jakości usług publicznych. Decentralizacja kompetencji nie implikuje decentralizacji budżetu nowe koszty nie sąuzupełniane nowymi przychodami. Koniecznośćrealizacji wielu inwestycji równolegle z uwagi na limitowany okres wykorzystania środków strukturalnych UE. Niemożnośćrealizacji PPP Slajd 6

7 Koniecznośćstosowania instrumentów finansowych Niemożnośćrealizacji PPP Nie wszystkie potrzeby publiczne mogąbyćefektywnie zrealizowane w formule PPP. Projekty realizowane w formule PPP sąz reguły: szczególnie złożone technologicznie, innowacyjne (brak doświadczenia strony publicznej i możliwości szczegółowego określenia parametrów), kosztowne pod względem nakładów inwestycyjnych (> EUR 10m), powiązane z formądziałalności biznesowej partnera prywatnego (zapewnienie dostępności danego obiektu, infrastruktury, usług). Slajd 7

8 Koniecznośćstosowania instrumentów finansowych Na możliwośćzastosowania poszczególnych instrumentów finansowania wpływająponadto poziom dochodów jednostki możliwośćwydzielenia poszczególnych strumieni przychodów i ich wartość poziom zadłużenia jednostki zdolnośćobsługi zadłużenia jednostki charakterystyka majątku trwałego jednostki priorytetyzacja polityczno-społeczna poszczególnych inwestycji (budżet uchwala Rada Miasta/Gminy) Slajd 8

9 Instrumenty finansowania inwestycji JST Poza środkami własnymi i dotacjami istnieje wiele instrumentów finansowania możliwych do zastosowania przez JST finansowanie nakładów Sektor prywatny Sektor publiczny sekurytyzacja obligacje przychodowe obligacje kredyty / pożyczki forfaiting kredyty MIF środki własne dotacje Sektor publiczny realizacja nakładów ppp leasing koncesja koncesja dotacje Sektor prywatny Slajd 9

10 Instrumenty finansowania inwestycji JST Warunkiem zastosowania poszczególnych instrumentów jest też odpowiednia stopa zwrotu dla banku/inwestora/innego podmiotu Sektor publiczny Sektor prywatny Cele Realizacja potrzeb publicznych Efektywnośćkosztowa Odpowiednia stopa zwrotu z inwestycji Środki Środki publiczne (często niewystarczające dla realizacji wszystkich potrzeb publicznych), know-how Know-how, usługi, rozwiązania finansowe Slajd 10

11 Instrumenty finansowania inwestycji JST Z uwagi na powyższe uwarunkowania Nie można z góry, bez przeprowadzenia odpowiednich analiz decydowaćo instrumencie finansowania danej inwestycji. Każdy plan inwestycyjny powinien byćindywidualnie strukturyzowany pod kątem możliwości sfinansowania każdego z projektów. Warto uwzględniaćkoszt alternatywny unikaćprzeznaczania ograniczonych środków własnych na projekty możliwe do sfinansowania w inny sposób. Slajd 11

12 Kredyty i kredyty preferencyjne Najprostszy (przy umiarkowanym zadłużeniu JST) sposób zapełnienia luki finansowej związanej z realizacjąinwestycji nie musi byćpowiązany z konkretnym projektem instrument standardowy i szeroko stosowany koniecznośćpozyskiwania zgodnie z przepisami PZP umiarkowane koszty pozyskania zróżnicowane wymogi dotyczących zabezpieczeń obowiązki informacyjne względem banku możliwości restrukturyzacji zadłużenia Slajd 12

13 Kredyty i kredyty preferencyjne Uproszczony schemat transakcji Bank (ew. inny podmiot) Środki finansowe Spłaty JST Przedmiot inwestycji Slajd 13

14 Kredyty i kredyty preferencyjne Zastosowanie wszystkie typy projektów inwestycyjnych realizowane przez JST inwestycje wymagające elastycznego instrumentu finansowania strukturękredytu łatwo dopasowaćdo potrzeb danego projektu projekty mieszczące sięw zakresie misji instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek preferencyjnych warunkiem jest korzystne kształtowanie sięwskaźników dotyczących zadłużenia jednostki lepiej sprawdza sięw przypadku finansowania o mniejszej wartości Slajd 14

15 Kredyty i kredyty preferencyjne Kredyty Międzynarodowych Instytucji Finansowych [EBI, CEB, EBOiR, BŚ/IFC] Większe niżna rynku finansowym możliwości pozyskania długoterminowego finansowania o wysokiej wartości. Atrakcyjne warunki kredytowania marże, elastyczność, termin zapadalności. Zwolnienie z obowiązku stosowania PZP. Finansowanie dedykowane do konkretnego projektu. Procedury audytu technicznego i finansowego projektu. Slajd 15

16 Obligacje komunalne Instrument finansowania nakładów znacznej wartości dla szerokiej grupy zadańinwestycyjnych z reguły nie sąpowiązane z konkretnym projektem umożliwiająpozyskanie wysokich kwot finansowania bezpośrednio z rynku kapitałowego szerokie możliwości strukturyzacji emisji instrument elastyczny przed emisją co do zasady zabezpieczone na całym majątku JST bardziej złożona struktura transakcji niżw przypadku kredytu, ale brak obowiązku stosowania PZP brak możliwości restrukturyzacji zadłużenia - ryzyko refinansowania celem zapewnienia płynności obligacji na rynku wtórnym istotny jest rating Slajd 16

17 Obligacje komunalne Uproszczony schemat transakcji Obligatariusze Obsługa i spłata zadłużenia Środki finansowe Agent emisji Emisja obligacji JST Przedmiot inwestycji Slajd 17

18 Obligacje komunalne Zastosowanie Wszystkie typy inwestycji opłacalne przy wyższej wartości pozyskiwanego finansowania. Finansowanie inwestycji w dłuższej perspektywie np. trzyletniego planu inwestycyjnego. Możliwośćobjęcia gwarancjąuplasowania w zależności od potrzeb. Instrument stosowany w różnych postaciach przez wiele JST. Slajd 18

19 Obligacje przychodowe i inne schematy project finance Odpowiednie do finansowania inwestycji stanowiących samodzielną, generującąprzychody jednostkęekonomiczną Powiązane wyłącznie z konkretnym projektem inwestycyjnym - obsługa zadłużenia w oparciu o strumieńprzychodów generowanych przez zrealizowany przedmiot inwestycji - wierzytelności obligatariuszy zabezpieczone na majątku powstałym w wyniku realizacji inwestycji (uprzywilejowany regres) Ograniczenia dot. rozporządzania majątkiem projektu Rygorystyczny monitoring realizacji projektu Cechy obligacji Istotny jest rating Slajd 19

20 Obligacje przychodowe i inne schematy project finance Uproszczony schemat transakcji Obligatariusze Obsługa i spłata zadłużenia Środki finansowe Agent emisji Emisja obligacji JST Nadwyżka Rachunek powierniczy Przedmiot inwestycji Strumień przychodów Slajd 20

21 Obligacje komunalne Zastosowanie inwestycje, których przedmiot stanowi lub może być traktowany jako samodzielna jednostka ekonomiczna inwestycje mogące generowaćidentyfikowalny i stabilny w długim okresie strumieńprzychodów Slajd 21

22 Sekurytyzacja Instrument finansowania wszystkich typów inwestycji brak powiązania z przedmiotem inwestycji Instrument powiązany wyłącznie z określonym wyodrębnionym strumieniem przychodów JST. Istotne znaczenie ma rozróżnienie pomiędzy sprzedażą wierzytelności a subpartycypacją(kryteria Eurostatu). Spółka celowa (SPV) nabywająca wierzytelności jest niezależna od JST. Stosowany głównie przez banki i instytucje finansowe brak przykładów zastosowania przez JST w Polsce. Na świecie stosowany głównie przez rządy. Slajd 22

23 Sekurytyzacja Uproszczony schemat transakcji SPV Emisja pap. wart. pod zastaw wierzytelności Nabywcy papierów wartościowych Strumieńprzychodów 1 Sprzedaż wierzytelności przyszłych Strumieńprzychodów 2 Strumieńprzychodów 3 Strumieńprzychodów 4 Strumieńprzychodów 5 Strumieńprzychodów 6 Strumieńprzychodów 7 JST Przedmiot inwestycji Slajd 23

24 Sekurytyzacja Zastosowanie Głównym kryterium jest istnienie strumienia wierzytelności mogących byćprzedmiotem sprzedaży. Brak ograniczeńco do przedmiotu inwestycji finansowanego wpływami z sekurytyzacji. Slajd 24

25 Leasing Instrument pozwalający na sfinansowanie inwestycji polegającej na zakupie określonego(ych) środka(ów) trwałego(ych) Instrument powiązany z przedmiotem inwestycji. Pod względem księgowym właścicielem przedmiotu inwestycji może pozostawaćleasingobiorca bądźleasingodawca (leasing finansowy bądźoperacyjny). Pod względem efektów bilansowych, leasing finansowy podobny jest do kredytu. Leasing operacyjny jest instrumentem pozabilansowym. Slajd 25

26 Leasing finansowy Uproszczony schemat transakcji (leasing finansowy) Leasingodawca Raty leasingowe JST Korzystanie i utrzymanie Środek trwały Slajd 26

27 Leasing operacyjny Uproszczony schemat transakcji (leasing operacyjny) Leasingodawca Utrzymanie Środek trwały Opłaty leasingowe JST Korzystanie Slajd 27

28 Leasing Zastosowanie Realizacja inwestycji polegających na zakupie środka trwałego lub zakupie i utrzymaniu środka trwałego. Może byćstosowany celem nabycia zarówno majątku ruchomego jak i nieruchomego. Slajd 28

29 Leasing zwrotny Instrument pozwalający na pozyskanie środków finansowych przy użyciu składników majątku trwałego JST Brak powiązania z przedmiotem inwestycji. Warunkiem zastosowania jest posiadanie przez JST odpowiednich składników majątku trwałego. Może byćustrukturyzowany jako leasing operacyjny albo jako leasing finansowy. Slajd 29

30 Leasing zwrotny Uproszczony schemat transakcji (leasing zwrotny) Leasingodawca Sprzedaż środka trwałego Środek trwały Opłaty leasingowe Środki finansowe ze sprzedaży środka trwałego Korzystanie JST Przedmiot inwestycji Slajd 30

31 Leasing zwrotny Zastosowanie W celu pozyskania środków finansowych na realizację dowolnych inwestycji. W trudnej sytuacji finansowej umożliwia poprawępłynności finansowej bez utraty możliwości korzystania ze sprzedanego środka trwałego. Slajd 31

32 Instrumenty oparte na obrocie wierzytelnościami Forfaiting Instrument powiązany z realizacjądanego projektu inwestycyjnego jego zastosowanie musi zostać uwzględnione w umowie z wykonawcą. Transakcja oparta na cesji niewymagalnych wierzytelności wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu inwestycji. Cesjonariusz (bank) zawiera z JST umowęrozterminowania wierzytelności, co pozwala na uniknięcie jednorazowego zwiększenia poziomu zadłużenia JST. Slajd 32

33 Instrumenty oparte na obrocie wierzytelnościami Uproszczony schemat transakcji (forfaiting) Spłaty zgodnie z Umową Rozterminowania Umowa Rozterminowania Bank Cesja wierzytelności niewymagalnych JST Umowa wykonawcza Wykonawca Przedmiot inwestycji Slajd 33

34 Instrumenty oparte na obrocie wierzytelnościami (forfaiting) Zastosowanie Co do zasady brak ograniczeń musi istniećkontrakt z dostawcą/wykonawcąbędący podstawąwierzytelności w stosunku do JST. W Polsce stosowany dotychczas przy inwestycjach: - budowa ulicy (Gdańsk), - budowa bloków operacyjnych szpitala (Toruń), - budowa Sali koncertowej (Toruń), - budowa hali sportowo-widowiskowej (Gdańsk/Sopot). Slajd 34

35 Optymalizacja procesu inwestycyjnego Bez względu na metodęrealizacji inwestycji, to strona publiczna odpowiada za optymalizacjęswoich inwestycji: 1 2 Optymalizacja materialna Optymalizacja czasowa Identyfikacja potrzeb publicznych, cele, strategia. Planowanie i synchronizacja poszczególnych inwestycji. 3 Optymalizacja operacyjna Wybór sposobu przeprowadzenia poszczególnych inwestycji. 4 Optymalizacja Wybór formy finansowania. finansowa Slajd 35

36 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 1 Optymalizacja materialna To strona publiczna zawsze zachowuje kompetencje w dziedzinie definicji usług najlepiej odpowiadających potrzebom publicznym. W tym zakresie istotne jest określenie: celów, strategii, związanych z nimi priorytetów inwestycyjnych. A następnie przełożenie tych celów na: Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Roczne plany inwestycyjne. Slajd 36

37 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 2 Optymalizacja czasowa Wynika z priorytetyzacji inwestycji uwarunkowanej głównie czynnikami zewnętrznymi plany ogólnokrajowe, wydarzenia (sportowe, festiwale, etc.). Czynniki wewnętrzne sązwiązane głównie z cechami samych planów inwestycyjnych odpowiednia kolejnośćprac, synergia. Istotne jest dostosowanie okresu ponoszenia nakładów do dostępności finansowania (zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie bezzwrotne środki UE). Ważna jest kwestia skoordynowania powyższych czynników z wymogami proceduralnymi (PZP). Slajd 37

38 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 3 Optymalizacja operacyjna (A) Jest współzależna z optymalizacjąfinansową. Analiza możliwości redukcji kosztów i czasu potrzebnego na uzyskanie pożądanych efektów przy użyciu różnych struktur. Analiza koniecznych do przeprowadzania procedur Analiza ryzyk danego przedsięwzięcia i możliwości ich alokacji, wycena ryzyk - zaniedbanie tego etapu lub jego nieprawidłowe przeprowadzenie może skutkowaćznacznym zawyżeniem kosztów projektu lub następcząniemożliwościąjego realizacji. Slajd 38

39 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 3 Optymalizacja operacyjna (B) Instrumenty finansowania Sposób realizacji Slajd 39

40 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 4 Optymalizacja finansowa (A) - cele Najbardziej korzystny ( czasem najtańszy ) sposób finansowania Osiągnięcie najkorzystniejszej alokacji posiadanych środków. Pozyskanie brakujących środków. Utrzymanie niskiego i zgodnego z przepisami prawa poziomu zadłużenia danej jednostki sektora publicznego. Odpowiednie rozłożenie w czasie ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Slajd 40

41 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 4 Optymalizacja finansowa (B) - kryteria Identyfikacja projektów generujących przychody zewnętrzne (tj. od użytkowników końcowych) przyszłe źródła finansowania. Identyfikacja projektów, opartych o płatności ze strony podmiotu publicznego (ew. płatnośćza dostępność). Identyfikacja usług (i związanych z ich świadczeniem składników majątkowych), których wykonywanie może zostaćscedowane na podmiot zewnętrzny. Identyfikacja dostępnych źródełfinansowania środki własne, dotacje. Analiza kosztowa poszczególnych metod. Analiza materialnych, operacyjnych oraz czasowych skutków poszczególnych metod dla realizacji inwestycji. Slajd 41

42 Optymalizacja procesu inwestycyjnego 5 Proces optymalizacji finansowej/operacyjnej Ocena zadańwg dostępności funduszy europejskich Brak funduszy UE Fundusze UE Możliwośćsfinansowania projektu wg kryteriów komercyjnych ryzyka, przychody Możliwośćsfinansowania wkładu własnego wg kryteriów komercyjnych Podziałplanu inwestycyjnego na grupy zadańwyodrębnione pod kątem sposobu realizacji / finansowania Slajd 42

43 Pozyskiwanie finansowania krok po kroku PLANOWANIE PROCESU Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Weryfikacja luki finansowej Określenie ogólnych ram współpracy oraz warunków brzegowych potencjalnej transakcji Wstępne badanie rynku Określenie optymalnej struktury finansowania Określenie procedur pozyskiwania finansowania (czy ma zastosowanie PZP w zależności od rozpatrywanych źródełi podmiotu pozyskującego?) Slajd 43

44 Pozyskiwanie finansowania krok po kroku PRZYGOTOWANIE PROCESU Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Doprecyzowanie struktury finansowej dla projektu inwestycyjnego oraz szczegółowego harmonogramu organizacji finansowania Przygotowanie modelu finansowego i projekcji finansowych Przygotowanie materiałów informacyjnych w tym Memorandum Informacyjnego Przygotowanie proceduralne dokumentów przetargowych lub konkursu Slajd 44

45 Pozyskiwanie finansowania krok po kroku WYBÓR PREFEROWANYCH OFERENTÓW Etap 1 Etap 2 Etap 3 Pozyskanie ofert wstępnych Przegląd i ocena ofert wstępnych Uzupełnienie / doprecyzowanie ofert wstępnych Określenie kryteriów oceny ofert Stworzenie krótkiej listy potencjalnych źródełfinansowania / podmiotów finansujących Etap 4 Slajd 45

46 Pozyskiwanie finansowania krok po kroku PRZYGOTOWANIE NEGOCJACJI I NEGOCJACJE Etap 1 Etap 2 Etap 3 Indywidualne rozmowy z podmiotami finansującymi Pozyskanie ofert wiążących Ocena ofert wiążących i decyzja dot. źródeł finansowania Negocjacja umów Podpisanie umów z podmiotami finansującymi zamknięcie finansowe Spełnienie warunków zawieszających Etap 4 Slajd 46

47 Pozyskiwanie finansowania krok po kroku Kryteria wyboru oferty Najbardziej optymalna, często jest teżnajtańsza Pewnośćpozyskania finansowania Wymogi dot. zabezpieczenia w kontekście przyszłych planów Elastycznośći jej odzwierciedlenie w kosztach Obowiązki informacyjne Możliwości restrukturyzacji zadłużenia (np. warunki wcześniejszej spłaty) Ryzyko refinansowania (oferowany profil spłaty) Slajd 47

48 Nasze rozumienie celów projektu Optymalny model finansowania, to taki, który Pewność uzyskania finansowania Na czas Z możliwością refinansowania w lepszej sytuacji gospodarczej Przy możliwie najniższym koszcie i jak najmniejszych zabezpieczeniach Slajd 48

49 Instrumenty finansowania inwestycji publicznych Podsumowanie Najwięcej inwestycji publicznych realizowanych jest przy użyciu środków własnych lub prostego zadłużenia. Nie we wszystkich przypadkach takie finansowanie musi być optymalne. Efektywna realizacja inwestycji publicznej to nie tylko niskie koszty, ale teżkorzyści czasowe i operacyjne. Optymalizacja inwestycji dokonywana jużna etapie strategii pozwala zmaksymalizowaćkorzyści we wszystkich omawianych grupach działań. Sektor prywatny ma możliwości aktywnego wpływu na kształt inwestycji publicznych jużod etapu planowania strategicznego. Slajd 49

50 Dziękujęza uwagę Alina Sarnacka Menedżer Działusług doradczych tel. +48 (22)

Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Optymalizacja finansowania projektów Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Katowice, 22-23 września 2009 r. Monika Mroczek 1 Cechy PPP Duże zróżnicowanie prawne i strukturalne (np.: zaprojektuj-wybuduj-finansuj-eksploatuj

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Łączenie PPP i Funduszy UE. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Łączenie PPP i Funduszy UE. Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Łączenie PPP i Funduszy UE Maciej Czura, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna 01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna Dr Anna Wojewnik-Filipkowska Katedra Inwestycji i Nieruchomości 1 Czy portfolio opcji jest więcej warte, niż opcja

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Wielki Słownik Języka Polskiego: bankiet banknot.... bankowo bankowość TheFreeDictionary: bankable Bankowalność definicja bankowalny/bankowalność? Acceptable

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014

dr Agnieszka Gajewska Partner, InfraLinx Capital Warszawa, 22 października 2014 Czy budowa szpitala w PPP może być korzystna dla strony publicznej? wnioski z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku dla projektu budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu dr Agnieszka Gajewska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Komunalnych

Finansowanie Inwestycji Komunalnych Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Polska Południowa Finansowanie Inwestycji Komunalnych Bank BPH kim jesteśmy? Jeden z największych banków na polskim rynku lider w zakresie nowatorskich rozwiązań, w

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Część 1: Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bojszowy, 7 listopada 2013 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Tworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA Radosław Krawczykowski Dyrektor Departament WdraŜania Programu Regionalnego Inicjatywa JESSICA wdraŝana w ramach 2 Działań Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia

Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia PPP - ewidencja zobowiązań z tytułu opłaty za dostępność maja 2013 Subtitle Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia Rafał Grochowski radca prawny, partner 23 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie pozakredytowe

Finansowanie pozakredytowe Finansowanie pozakredytowe Praktyczne przykłady inwestycji finansowanych przez obligacje Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy (LIRK) Obsługiwany za pomocą EST PERO poprzez Internet lokalny rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum Wrocław, 1 lipca 2015 r. Spis treści PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r.

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r. Dobre praktyki transakcji PPP Kraków, kwiecień 2014r. Akademia PIR Spis treści Obraz rynku PPP Finansowanie projektów PPP Rozpoznanie Ryzyk 1 Obraz rynku PPP 2 Obraz rynku PPP Oczekiwania a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE

Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Instrumenty finansowe dla sfinansowania wkładu własnego projektów UE Agenda Definicja łączenia funduszy unijnych z PPP Prace JASPERS Kryteria decyzji Kwestie kluczowe Opcje łączenia funduszy unijnych i

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa

Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa Bank Ochrony Środowiska S.A. Departament Ekologii i Strategii Anna Wujec Główny Specjalista ds. inżynierii środowiska Kredyty bankowe a finansowanie zielonego budownictwa 18 października 2012 r. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kapitał własny Marcin Jamroży 1.1. Wstęp 1.2. Aspekt finansowy kapitału własnego 1.3. Wkłady na kapitał podstawowy 1.3.1. Aspekt prawny pokrycia kapitału podstawowego 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Nowe formy finansowania Jednostek Samorządów Terytorialnych poprzez emisję obligacji przychodowych oraz finansowanie spółek komunalnych i szpitali

Nowe formy finansowania Jednostek Samorządów Terytorialnych poprzez emisję obligacji przychodowych oraz finansowanie spółek komunalnych i szpitali Nowe formy finansowania Jednostek Samorządów Terytorialnych poprzez emisję obligacji przychodowych oraz finansowanie spółek komunalnych i szpitali samorządowych przy wykorzystaniu umów wsparcia. Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Lipiec 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Kluczowe informacje Fundusz dedykowany do współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Inicjatywa zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Janów Lubelski, 2013.12.04 Gmina Janów Lubelski ul. Jana Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - Project finance - nowatorska forma finansowania innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bestwina, 22 października 2013 roku DEFINICJA I KORZYSTNE ASPEKTY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo