BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A."

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 Bank Ochrony Środowiska partnerem samorządów Gminna polityka energetyczna stymulatorem dodatkowych przychodów budŝetowych i aktywizacji zawodowej Spotkanie konferencyjno-szkoleniowe, Kępice r.

3 TEZY PREZENTACJI BOŚ S.A. w systemie finansowania ochronyśrodowiska (doświadczenia w kredytowaniu OZE) MontaŜ finansowy projektów objętych dotacjami UE Obsługa bankowa Samorządów

4 POTRZEBY INWESTYCYJNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA Kierunki inwestowania ochrona powietrza atmosferycznego gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka wodna gospodarka odpadami ochrona przed hałasem pozostała działalność w zakresie ochrony środ. monitoring środowiska razem Przedsięwzięcia inwestycyjne [mln zł] wg projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata

5 STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2005r. (dane GUS) fundusze ekologiczne 21,1% kredyty i poŝyczki krajowe 7,6% inne 3,5% środki własne 49,1% środki zagraniczne 16,0% budŝety samorządów 1,6% budŝet centralny 1,1%

6 FORMY ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA PROJEKTÓW Dotacje krajowe i unijne Kredyty i poŝyczki preferencyjne Kredyty i poŝyczki komercyjne Realizacja w Formule Trzeciej Strony i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Obligacje komunalne i korporacyjne

7 NASZE DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. to jeden spośród blisko 60 banków komercyjnych, jedyny w Polsce, którego misją jest finansowa obsługa przedsięwzięć słuŝących ochronie środowiska Nasi klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby prywatne

8 NASZE DOŚWIADCZENIA W latach BOŚ S.A. udzielił 40 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie około 7 mld zł Udzielone przez BOŚ S.A. kredyty wypłacone na inwestycje przynoszące wymierne efekty ekologiczne, stanowiły w 2005 roku 7,5% nakładów na ochronę środowiska w Polsce około połowy poŝyczek i kredytów krajowych wykazywanych przez inwestorów w sprawozdaniach do GUS w zakresie pozyskanych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych.

9 KREDYTY BOŚ S.A. Preferencyjne Udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty ze środków łączonych Komercyjne Gdy nie ma moŝliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego

10 PARTNERZY BOŚ S.A. W KREDYTOWANIU INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja priorytetów krajowych Wojewódzkie fundusze ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej Realizacja priorytetów regionalnych Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund Zaopatrzenie w wodę, drogi, agroturystyka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Realizacja polityki Państwa w stosunku do sektora rolnego Bank Gospodarstwa Krajowego Termomodernizacja budynków banki zagraniczne Finansowanie długoterminowych projektów infrastrukturalnych producenci i dystrybutorzy urządzeń słuŝących ochronie środowiska Zakup i montaŝ urządzeń

11 KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Budowa lub modernizacja sieci wodociągowej lub stacji wodociągowych Kwota kredytu: zł lecz nie więcej niŝ 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 4 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: 0,88 s.r.w. lecz nie mniej niŝ 4% w skali roku W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zadania

12 KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP INWESTYCJE DROGOWE Roboty związane z budową, modernizacją lub remontem dróg Kwota kredytu: zł lecz nie więcej niŝ 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 4 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: 0,88 s.r.w. lecz nie mniej niŝ 4% w skali roku W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zadania

13 KREDYTY DLA WSI I MIAST DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW ZE ŚRODKÓW EFRWP AGROTURYSTYKA Uruchomienie lub rozwój przedsięwzięć z zakresu agroturystyki w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnosportowej i kulturowej oraz zakup niezbędnego, pierwszego wyposaŝenia inwestycyjnego budowanych obiektów Kwota kredytu: plafon A: zł lecz nie więcej niŝ 100% wartości kosztorysowej zadania brutto plafon B: zł lecz nie więcej niŝ 80% wartości kosztorysowej zadania brutto Okres kredytowania: do 4 lat, w tym karencja do 1 roku Oprocentowanie: plafon A: 0,88 s.r.w. lecz nie mniej niŝ 4% w skali roku plafon B: 1,28 s.r.w. lecz nie mniej niŝ 4% w skali roku W przypadku zadań objętych dofinansowaniem UE maksymalna kwota kredytu do 100% kosztów zadania

14 KREDYTY O INNYCH FORMACH PREFERENCJI Kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne Premia w wysokości 25% wykorzystanego kredytu Kredyty na zakup lub montaŝ urządzeń i wyrobów słuŝących ochronie środowiska ObniŜone oprocentowanie w wyniku porozumienia z dystrybutorem

15 INNE MOśLIWOŚCI FINANSOWANIA TPF (formuła trzeciej strony) Forma współpracy z firmą zewnętrzną, która podejmuje się technicznej i finansowej realizacji przedsięwzięć, spłacanych następnie z uzyskanych oszczędności kosztów eksploatacyjnych PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) Forma współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny

16 KREDYTY Z LINII ZAGRANICZNYCH Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5) Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: termomodernizacja budynków, OZE (elektrownie wodne, wiatrowe, biomasa,biopaliwa itp.) Kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania min. 5 lat, max. do r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marŝa 0,70pp 1,80pp

17 DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. W FINANSOWANIU OZE (do końca 1 półr. 2006r) Kotły opalane biomasą Pompy ciepła Kolektory słoneczne Małe elektrownie wodne Elektrownie wiatrowe Produkcja biopaliw Biogaz Geotermia (+przyłącza) Fotowoltaika Łącznie OZE liczba [szt.] Kredyty udzielone kwota [tys. zł]

18 PARTNERSTWO DLA ŚRODKÓW UNIJNYCH Kredyty pomostowe do czasu wpływu środków z dotacji Kredyty na uzupełnienie środków przeznaczonych na inwestycje realizowane ze wsparciem UE

19 MONTAśE FINANSOWE Instytucje współpracujące z BOŚ S.A. w kredytach konsorcjalnych na zadania proekologiczne: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przedmiot kredytowania musi być zbieŝny z zasadami obowiązującymi partnerów konsorcjów Atrakcyjne warunki, korzystniejsze od komercyjnych, negocjowane indywidualnie, dopasowane do potrzeb i moŝliwości inwestora

20 PRZYKŁADOWY MONTAś FINANSOWY Całkowity koszt przedsięwzięcia ponad 250 mln zł Środki własne Kredyt konsorcjalny (NFOŚiGW BOŚ S.A.) Dotacja ze środków UE (SPO WKP) SUMA UDZIAŁ 14,53% 72,35% 13,12% 100%

21 MONTAśE FINANSOWE - KORZYŚCI Przed udzieleniem kredytu: Bank opracowuje schemat montaŝu finansowego zadania Bank negocjuje udział środków funduszy w kredycie Bank jest partnerem w negocjowaniu umowy kredytu (w tym zabezpieczeń) Po zawarciu umowy kredytu: Bank monitoruje realizację zadania i uzyskanie efektów ekologicznych Bank dokonuje podziału płatności z poszczególnych źródeł finansowania zadania na podstawie przedkładanych faktur Bank przygotowuje dla NFOŚiGW/WFOŚiGW sprawozdania z realizacji kredytowanej inwestycji oraz uzyskanych efektów ekologicznych

22 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SAMORZĄDÓW Zarządzanie finansami Rachunki bieŝące i pomocnicze Produkty depozytowe (lokaty terminowe, automatyczne lokaty O/N, lokaty indywidualnie negocjowane, bony skarbowe) System bankowości elektronicznej, internet Finansowanie działań bieŝących i inwestycji w tym kredyty preferencyjne Obligacje komunalne

23 OBLIGACJE KOMUNALNE Korzyści dla Emitenta obligacji komunalnych: Szybki dostęp do środków finansowych MoŜliwość potraktowania emisji jako wkładu własnego w projekty współfinansowane z UE Dostosowanie finansowania do potrzeb inwestycyjnych Finansowanie projektów długoterminowych Brak wymogu organizowania zamówienia publicznego Promocja emitenta na rynku kapitałowym BOŚ S.A. jako agent emisji DuŜe doświadczenie, kompetentny zespół, kompleksowe rozwiązania Trzecie miejsce na rynku pod względem zorganizowanych emisji Czwarte miejsce na rynku pod względem wartości emisji

24 OBLIGACJE KOMUNALNE Do końca stycznia 2007r. BOŚ S.A. podpisał 62 umowy organizacji emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 433,76 mln zł Obecnie BOŚ S.A. obsługuje 55 programów emisji o łącznej wartości 382,46 mln zł. Na 31 grudnia 2006r. BOŚ S.A. utrzymał pozycję w czołówce organizatorów emisji obligacji komunalnych: 4 miejsce na rynku pod względem liczby obsługiwanych programów emisji, 4 miejsce pod względem zadłuŝenia emitentów.

25 DOSTĘPNOŚĆ BANKU PLACÓWKI - 22 Oddziały - 78 Oddziałów Operacyjnych - 6 Punktów Obsługi Klienta BANKOMATY - 4 razy w miesiącu bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów wszystkich banków INTERNET - bieŝący dostęp do rachunku - szczegółowy przegląd operacji - bezpieczeństwo operacji

26 ZAPRASZAMY Infolinia Oddział w Gdańsku, Podwale Przedmiejskie 30 ElŜbieta Witkowska, Doradca Klienta Samorządowego tel , Maria Arendarczyk, Główny Ekolog Oddziału tel , ,

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Skorzystaj z mocy natury. Elektrownie wiatrowe a wymagania banków. POLEKO, 24 listopada 2010 KREDYTY BOŚ S.A. NA OZE (1991-3/4 2010) Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.]

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Janusz Toruński Henryk Wyrębek 18 Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE

DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE 10 CZERWCA 2014 R. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ANNA ŻYŁA, GŁÓWNY EKOLOG BANKU DOSTĘPNE INSTRUMENTY BANKOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI OZE W POLSCE Ciepło dla budynków z OZE w Polsce i w Niemczech Polsko-Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r.

Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Możliwości wsparcia inwestorów planujących przedsięwzięcia energetyczne przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Płock, 11 czerwca 2012r. Bank Ochrony Środowiska S.A. Jesteśmy Bankiem polskim. Mamy doświadczenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

raport ekologiczny 2013

raport ekologiczny 2013 raport ekologiczny 2013 Szanowni Państwo, tegoroczna premiera Raportu Ekologicznego Banku Ochrony Środowiska zbiega się w czasie z 25. edycją Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Z dużą satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r.

Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku. Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Niech słońce na Ciebie zarabia. Słoneczny EKOkredyt i inne propozycje BOŚ Banku Forum Czystej Energii POLEKO, 23 listopada 2010 r. Słoneczny EKOkredyt hit ostatnich miesięcy Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii W ramach Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano szczegółową dokumentację działań. Dla każdego działania został przygotowany opis wg. ściśle przyjętych reguł.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA

FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA 26 marca 2015 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. FINANSOWANIE OZE I INWESTYCJI NISKOEMISYJNYCH PRZEZ BOŚ SA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWY MODEL BIZNESOWY W WOJ. LUBELSKIM Z korzyścią dla Ciebie i świata

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII 8 kwietnia 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Grażyna Kasprzak BANKOWA OFERTA FINANSOWANIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Forum Termomodernizacja 2014 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo