Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi"

Transkrypt

1 Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r.

2 Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Podstawowe dokumenty Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2012 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji 2

3 Warunki udzielania pomocy finansowej: a) do 60% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki; b) do 20% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji; c) w przypadku łączenia ww. form dofinansowania: do 20% wartości zadania w formie dotacji i do 40% wartości zadania w formie pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji; d) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. 3

4 4

5 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1. Realizacja gminnych, międzygminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych i kompostowni. 5

6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów poniżej 25 mln euro Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 6

7 Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Cel działania: Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. 7

8 Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Przykładowe rodzaje projektów: 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych. 2. Instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania odpadów z niego powstałych, demontażu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych, mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji. 8

9 Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Przykładowe rodzaje projektów: 3. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii. 4. Instalacje do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania. 5. Składowiska (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów). 6. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. 9

10 Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do oddanych do użytku w 2011 r. zadań z zakresu gospodarki odpadami 10

11 11

12 12

13 3. Ochrona powierzchni ziemi 3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I Kampania dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 24

25 Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości ekologicznej, wiedzy i poziomu akceptacji Dolnoślązaków dla nowego prawa odpadowego. Zaplanowane działania prowadzą do popularyzowania oraz przekazywania właściwych wzorów i zachowań proekologicznych oraz pokazania korzystnych zmian wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli "rewolucji śmieciowej. 25

26 OBLIGACJE NA OKAZICIELA EMITOWANE SĄ NA PODSTAWIE USTAWY O OBLIGACJACH JST Instytucje użyteczności publicznej lub spółki świadczące usługi z zakresu użyteczności publicznej Koncesjonariusze TYPOWE CECHY EMISJI OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH: Poprzez emisję obligacji przychodowych emitent może pozyskać na rynku kapitałowym długoterminowe finansowanie w znacznej wysokości. Obligacje długoterminowe (przewidywana zapadalność przynajmniej 10 lat) Nominał amortyzowany lub portfel emisji o różnych zapadalnościach Zabezpieczenie obligacji z przychodów przedsięwzięcia finansowanego emisją Ocena ratingowa (wiarygodności kredytowej) nadana emisji przez uznaną agencję ratingową Wpływ przychodów z przedsięwzięcia na dedykowany rachunek bankowy, z ograniczoną kontrolą po stronie emitenta, wyłączony z masy upadłościowej Pierwszeństwo posiadaczy obligacji przychodowych w zaspokajaniu ich roszczeń ze środków pochodzących z przedsięwzięcia przed innymi wierzycielami emitenta Największa ekonomiczność obligacji przy programach powyżej 100 mln PLN 26

27 STRUKTURA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA OBLIGACJAMI PRZYCHODOWYMI Program emisji obligacji jest bardzo elastyczną strukturą umożliwiającą pozyskanie funduszy na rynku kapitałowym. 27

28 SCHEMAT PRZEPŁYWÓW NA RACHUNKU Rachunek Projektu realizuje dyspozycję art. 23b ust. 3 Ustawy o Obligacjach służy gromadzeniu środków, wystarczających na obsługę zadłużenia z tytułu obligacji. 28

29 29

30 Obligacje przychodowe inwestorzy LIMITY INWESTYCYJNE: Fundusze emerytalne 20% wartości aktywów w przypadku lokat w obligacjach przychodowych i 5% wartości aktywów jednego emitenta lub większej liczby podmiotów powiązanych Pierwszeństwo obligatariuszy przed innymi wierzycielami na wskazanych przedsięwzięciach lub przychodach stanowi o dużym zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych tego typu instrumentem. Towarzystwa ubezpieczeniowe Brak specjalnego limitu na obligacje przychodowe. Limity tak jak dla pozostałych obligacji 5 10% emisji w zależności od jej konstrukcji Fundusze inwestycyjne Zależne od rodzaju i statutu funduszu oraz struktury emisji 30

31 Obligacje przychodowe a inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz inwestycje komunalne (niskie ryzyko kredytowe): stabilny popyt na oferowane przez sektor usługi dotyczące podstawowych potrzeb ludności nie poddających się kryzysom, czyli strategiczny charakter finansowanych aktywów ; ustawowo regulowany strumień przychodów, uwzględniający w kalkulacji taryf koszty inwestycji oraz koszty związane z finansowaniem; rozłożenie podwyżek cen taryf wynikających z wydatków inwestycyjnych na szeroką i zróżnicowaną grupę odbiorców końcowych; długotrwały charakter zgód i pozwoleń związanych z prowadzoną przez spółki komunalne działalnością; udział JST w strukturze własnościowej tych spółek. 31

32 Specyfika obligacji przychodowych (1) Pieniądze uzyskane z emisji obligacji przychodowych przeznaczone są na inwestycje, z których przychody mają stanowić środki przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z tych obligacji; (2) Zabezpieczeniem dla emitowanych obligacji jest określony i wydzielony przez emitenta majątek, czyli z reguły powstałe inwestycje; (3) Odpowiedzialność emitenta za zobowiązania wynikające z obligacji przychodowych ograniczona jest jedynie do wysokości zabezpieczenia i przychodów z przedsięwzięcia sfinansowanego ze środków uzyskanych z emisji. (4) Obligacje przychodowe umożliwiają finansowanie szerokiego zakresu inwestycji, nie wliczanie środków zgromadzonych na odrębnym rachunku oraz świadczeń emitenta należnych do ograniczeń zadłużenia JST (art. 23b ust 7 Ustawy o obligacjach), czyli nie przenoszą się one na wskaźniki: łącznej kwoty długu (która nie może przekraczać 60% dochodów JST w danym roku) oraz łącznej kwoty obsługi wraz z wykupem papierów (która nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok dochodów JST) 2 32

33 33

34 (71) (71)

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ

OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ OFERTA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNEJ Spis Treści 1. Prezentacja Stowarzyszenia Instytut Samorządu Terytorialnego (SIST) 2. Propozycja źródła finansowania inwestycji gminnych 3. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa 2015-2020

Oferta programowa 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu OCHRONA WÓD Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5

9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji 9.5 9. 9.2 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 9.2 9.1.1 Analiza źródeł pozyskania kapitału 9.2 9.1.2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W PROCESIE ZADŁUŻANIA SIĘ PRZEZ JST POZNAO, GRUDZIEO 2010R. PLANOWANIE FINANSOWA W JST ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI/ WPF JST NIE MA MOŻLIWOŚCI SPŁATY NOWEGO ZADŁUŻENIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r.

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Streszczenie Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Załącznik do uchwały Nr 67 /2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Obligacje i rynek Catalyst

Obligacje i rynek Catalyst Obligacje i rynek Catalyst Czym są obligacje? Emitent otrzymuje od inwestora środki pieniężne na zrealizowanie inwestycji, w zamian za co wydaje mu obligacje, a więc papiery wartościowe, w których stwierdza,

Bardziej szczegółowo