3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne"

Transkrypt

1 Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i przedsiębiorczość 2.2.Przedsiębiorczość - talent czy wiedza i doświadczenie? 3.Model ekonomiczny małej firmy 3.1.Funkcja celu w modelu ekonomicznym małej firmy 3.2.Przydatność współczesnych modeli ekonomicznych do analizy zachowań małej firmy 3.3.Miejsce przedsiębiorcy w teorii firmy 4.Efektywna skala działalności 4.1.Podejście technologiczne (konwencjonalne) 4.2.Podejście wywodzące się z teorii kosztów transakcyjnych 4.3.Struktura rynku a wielkość firmy (ekonomia przemysłowa) 4.4.Wielkość firmy w modelach dynamicznych 5.Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5.1.Definicje małej firmy Definicje oparte na właściwościach (kryteriach jakościowych) Definicje oparte na kryteriach ilościowych 5.2.Klasyfikacja małych firm 5.3.Rola MSP w gospodarce 5.4.Polityka wspierania rozwoju sektora MSP 5.5.Instytucje realizujące programy promocji Rozdział II. Uruchomienie działalności gospodarczej Anna Rogut 2.Proces uruchomienia działalności gospodarczej. podstawowe pojęcia 2.1.Definicje 2.2.Formy uruchomienia działalności gospodarczej 2.3.Otoczenie jako element procesu uruchamiania działalności gospodarczej 3.Inkubacja pomysłu 4.Uruchomienie działalności gospodarczej jako proces planowania 4.1.Planowanie strategiczne 4.2.Bariery wejścia 4.3.Lokalizacja 5.Podstawowe elementy business planu 5.1.Business plan jako narzędzie planowania inwestycji Rozdział III. Uwarunkowania prawne podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej Anna Rzetelska 1.Wybór prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej 2.Przesłanki podjęcia działalności gospodarczej 2.1.Pojęcie przedsiębiorcy 2.2.Umowy decydujące o zawiązaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 2.3.Postępowanie rejestrowe i ewidencyjne 2.4.Obowiązki dodatkowe - wymóg zgody uprawnionych organów 3.Charakterystyka wybranych form prawnych 1

2 3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne zakończenia działalności Rozdział IV. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem Zofia Mikołajczyk, Kazimierz Zimniewicz 2.Zarządzanie i jego funkcje 2.1.Zarządzanie 2.2.Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem 2.3.Niektóre współczesne koncepcje metod zarządzania w praktyce małej firmy 3.Decydowanie jako podstawowy element zarządzania firmą 4.Planowanie 5.Organizowanie 5.1.Organizacja i struktura organizacyjna (organizacja w sensie rzeczowym) 5.2.Tendencje rozwojowe struktur organizacyjnych 5.3.Organizacja w sensie czynnościowym Metodyka postępowania organizacyjnego Zarządzanie zmianami 6.Motywowanie 6.1.Teoria motywacji 7.Informacja i komunikowanie 7.1.Komunikacja. Definicje, zadania i elementy systemów komunikacyjnych 7.2.Nowoczesne techniki komunikacyjne 8.Kontrolowanie 9.Człowiek w organizacji 9.1.Zachowania organizacyjne Grupy pracownicze Przywództwo i style kierowania Kultura organizacji Konflikty w przedsiębiorstwie Negocjacje w firmie 9.2.Zarządzanie ludźmi. Funkcja personalna i jej składniki Formy organizacyjne Prace administracyjne w funkcji HRM Polityka kadrowa - planowanie i rekrutacja pracowników Kształcenie i rozwój pracowników Kariery zawodowe Rozdział V. Marketing Bogdan Gregor 2.Istota marketingu 2.1.Transformacja gospodarki a orientacja firmy 2

3 2.2.Koncepcja marketingu 2.3.Małe firmy a marketing 3.Informacyjne podstawy marketingu 3.1.Informacje a decyzje marketingowe 3.2.Potrzeby informacyjne firmy 3.3.Źródła oraz sposoby pozyskiwania informacji 4.Rynek docelowy oraz dostosowanie oferty firmy do oczekiwań nabywców 4.1.Segmentacja rynku 4.2.Wybór rynku docelowego 4.3.Pozycjonowanie oferty firmy na rynku 5.Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 5.1.Koncepcja marketingu mix 5.2.Produkt jako podstawowy element marketingu mix 5.3.Cena 5.4.Promocja 5.5.Dystrybucja 6.Strategie marketingowe firm 6.1.Istota strategii oraz determinanty jej powodzenia 6.2.Strategia koncentracji na wybranym segmencie rynku 6.3.Strategia dywersyfikacji 6.4.Strategia dyferencjacji 6.5.Strategie kooperacji 6.6.Strategia konkurowania jakością zamiast konkurencji cenowej 7.Franchising jako marketingowa koncepcja rozwoju małych i średnich firm 7.1.Istota franchisingu 7.2.Tworzenie sieci franchisingowej 7.3.Franchising jako szansa rozwoju przedsiębiorczości Rozdział VI. Rachunkowość i podatki Alicja Jaruga, Lucyna Kopczyńska 2.Rola, funkcje i zasady rachunkowości 2.1.Istota i funkcje rachunkowości 2.2.Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza 2.3.Podstawowe zasady rachunkowości 2.4.Ujednolicona definicja małego przedsiębiorstwa w Polsce i w Europie 3.Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 3.1.Utworzenie przedsiębiorstwa 3.2.Struktura majątku 3.3.Charakterystyka kapitałów jednostek gospodarczych 3.4.Bilans 3.5.Istota i cechy bilansu 3.6.Istota i typy zdarzeń gospodarczych 4.Zasady funkcjonowania kont 4.1.Istota i formy konta 4.2.Funkcjonowanie kont bilansowych 4.3.Dokumentacja zdarzeń gospodarczych 4.4.Zestawienie obrotów i sald 4.5.Bilans końcowy i zamykanie kont 5.Funkcjonowanie kont kosztów, przychodów i wyników 3

4 5.1.Istota kosztów, przychodów i wyników 5.2.Funkcjonowanie kont wynikowych 5.3.Klasyfikacja i ewidencja kosztów Pełna ewidencja kosztów Koszty sprzedaży Uproszczona ewidencja kosztów 5.4.Ewidencja przychodów i kosztów wytworzenia sprzedanych produktów 5.5.Treść informacyjna rachunku zysków i strat 6.Sprawozdania finansowe 6.1.Istota i zakres sprawozdawczości finansowej 6.2.Bilans 6.3.Rachunek zysków i strat 6.4.Informacja dodatkowa 6.5.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 6.6.Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 7.Rachunek kosztów w zarządzaniu 7.1.Istota, cele i zadania rachunku kosztów 7.2.Zakres kosztów 7.3.Klasyfikacja kosztów 7.4.Kalkulacja Kalkulacja podziałowa Kalkulacja doliczeniowa 7.5.Marża na pokrycie kosztów stałych i zysków 7.6.Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej 8.Podatki 8.1.Istota i podział podatków 8.2.Podatek od nieruchomości 8.3.Podatek od środków transportowych 8.4.Podatek od towarów i usług 8.5.Podatek akcyzowy 8.6.Podatek dochodowy Rozdział VII. Finanse Zygmunt Konieczny, Bożena Mikołajczyk 2.Ogólne problemy finansowania działalności gospodarczej 2.1.Istota finansowania 2.2.Formy finansowania 2.3.Kapitały własne i obce w przedsiębiorstwie Funkcje kapitału własnego i obcego 2.4.Strumienie finansowe 2.5.Zasady finansowania i potrzeby finansowe 3.Kredyt bankowy 3.1.Kredyt a pożyczka 3.2.Rodzaje kredytów bankowych 3.3.Wnioski kredytowe 3.4.Analiza wskaźnikowa Wskaźniki płynności Wskaźniki sprawności działania Wskaźniki oceny zadłużenia firmy Wskaźniki rentowności 3.5.Zabezpieczenie kredytów 4.Inne wybrane formy finansowania firm 4.1.Kredyt dostawcy 4

5 4.2.Kredyt odbiorcy 4.3.Weksel 4.4.Faktoring 4.5.Leasing Istota i rodzaje leasingu Porównanie leasingu i kredytu Opłaty leasingowe 5.Bankowe i pozabankowe instytucje wspomagające finansowanie 5.1.Banki 5.2.Instytucje venture capital 5.3.Ważniejsze pozostałe instytucje Rozdział VIII. Inwestycje Henryk Gawron 2.Rola i rodzaje inwestycji w rozwoju małej firmy 2.1.Rodzaje inwestycji 2.2.Etapy przygotowania inwestycji 3.Istota i rodzaje metod oceny efektywności inwestycji 3.1.Istota rachunku efektywności inwestycji 3.2.Rodzaje metod efektywności inwestycji 4.Uproszczone metody oceny projektów 4.1.Metoda porównania kosztów 4.2.Porównanie zysków 4.3.Rachunek rentowności inwestycji 4.4.Porównanie okresów zwrotu y 5.Wielookresowe metody rachunku efektywności inwestycji 5.1.Istota dyskonta 5.2.Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych Zdyskontowana nadwyżka netto Wewnętrzna stopa procentowa y 6.Ryzyko inwestowania i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektów 6.1.Istota i metody uwzględniania ryzyka w inwestycjach 6.2.Korekta wyników rachunku 6.3.Szacowanie wartości najbardziej prawdopodobnej 6.4.Ocena wartości krytycznych 6.5.Rachunek w różnych wersjach 6.6.Analiza wpływu zmian wielkości rachunku na opłacalność projektu Bibliografia Indeks rzeczowy 5

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU wg programu: 2305 Klasa III TH, IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA System finansowy Finansowanie działalności Wymagania programowe poziom podstawowy (2,3) Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa redakcja naukowa Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo