Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A"

Transkrypt

1 Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A

2 Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe... 4 Skróty... 5 Pojcia wykorzystywane w niniejszej instrukcji obsugi...5 ZAPIS / ODTWARZANIE / TRANSMISJA OBRAZU BIECEGO... 7 Zapis... 7 Odtwarzanie... 7 Transmisja obrazu biecego... 7 OGRANICZENIA PRZY PRACY Z OBRAZEM W FORMACIE MPEG ZAPIS ODTWARZANIE ODTWARZANIE OBRAZU Z WYBRANEGO DYSKU ODTWARZANIE OBRAZÓW Z OKRELONYM CZASEM I DAT WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE ZAPISANYCH ZDARZE Informacje dotyczce filtrowania Informacje dotyczce okna listy zdarze zapisu Sposób obsugi MONITOROWANIE OBRAZÓW BIECYCH Wywietlanie obrazów z kamery na pojedynczym ekranie Wywietlanie obrazów z kamer w trybie 4-ekranowym Wywietlanie obrazów w trybie sekwencyjnym OBSUGA KAMER Funkcja obrotu / pochylenia Funkcje zoom / ogniskowanie / przysona Rejestrowanie pooenia zaprogramowanego Przesunicie kamery do pooenia zaprogramowanego Funkcja Auto mode (Automatyczny obrót, itp.) FUNKCJE ZDARZE Dziaanie po wystpieniu zdarzenia Kasowanie dziaania alarmowego Zawieszenie dziaania alarmowego KOPIOWANIE RCZNE KASOWANIE OBRAZÓW ZAPISANYCH NA DYSKU TWARDYM WYWIETLANIE / EDYCJA INFORMACJI TEKSTOWEJ TRANSMISJA OBRAZÓW Z KAMER NA SERWER FTP Okresowa transmisja obrazów z kamer Transmisja obrazów z kamer po wykryciu zdarzenia SPRAWDZANIE REJESTRÓW Sprawdzanie rejestru bdów Sprawdzanie rejestru dostpu Sprawdzanie rejestru zdarze Sprawdzanie rejestru problemów sieciowych POBIERANIE OBRAZÓW Z KART PAMICI SD POBIERANIE ZAPISANYCH OBRAZÓW ODTWARZANIE POBRANYCH OBRAZÓW...43 Pobieranie oprogramowania do przegldania obrazów Instalacja oprogramowania do przegldania obrazów Odinstalowanie oprogramowania do przegldania obrazów Odtwarzanie pobranych obrazów Zapis pobranych obrazów Wydruk wywietlanego obrazu Wykonywanie detekcji zmian POWIADAMIANIE POPRZEZ WIADOMOCI Alarmowe wiadomoci Edycja zawartoci alarmowej wiadomoci Ostrzegawcze wiadomoci ZAWARTO REJESTRU BDÓW Operacje do wykonania po wywietleniu rejestru bdów NIEPRAWIDOWOCI W DZIAANIU I ICH USUWANIE

3 Cechy uytkowe Cechy uytkowe Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym WJ-ND300A zosta zaprojektowany do pracy w systemach nadzoru oraz do odtwarzania obrazów pochodzcych z kamer sieciowych doczonych do systemu. Rejestrator wykorzystuje do zapisu dysk twardy zamiast tamy wideo, dziki czemu wielokrotny zapis nie powoduje pogorszenia jakoci obrazu. Przez sie mona doczy nawet 32 kamery, z których obrazy zapisywane bd na rejestratorze. Urzdzenie WJ-ND300A skonfigurowa mona tak, by zarzdza nim z poziomu przegldarki zainstalowanej na komputerze doczonym do sieci. Z rejestratorem komunikowa moe si równoczenie do 8 komputerów (przegldarek sieciowych). WJ-ND300A jest nazw rodzajow serii sieciowych rejestratorów z dyskiem twardym WJ-ND300A. Róne tryby zapisu Zapis obrazu z wielu kanaów Moliwe jest prowadzenie jednoczesnego zapisu z wielu kanaów za pomoc pojedynczego rejestratora wizyjnego, nawet jeli rodowiska pracy s róne, np. zapis obrazów z kamer w rónych miejscach o rónym czasie. Zapis wedug harmonogramu Moliwe jest automatyczne uruchomienie zapisu w okrelonym czasie i dniu tygodnia. Harmonogram zapisu mona ustawi oddzielnie dla kadej kamery. Zapis alarmowy W nagych przypadkach (po zaczeniu zewntrznego przecznika) urzdzenie moe przeprowadzi zapis alarmowy o priorytecie wyszym od innych trybów zapisu. Zapis sterowany zewntrznym timerem Moliwe jest prowadzenie automatycznego zapisu uruchamianego przy pomocy zewntrznego timera. Zapis zdarze W przypadku wystpienia okrelonego zdarzenia powodujcego powstanie sygnau alarmowego, tryb zapisu (jako oraz czstotliwo odwieania) moe zosta przestawiony na tryb wysokiej jakoci. Pobieranie / transmisja obrazów Moliwe jest pobieranie (zapis) biecego obrazu z poziomu okna przegldarki na twardy dysk komputera. Po zainstalowaniu serwera FTP, moliwa jest równie transmisja obrazów na okrelony serwer FTP. W przypadku wystpienia zdarzenia, moliwa jest transmisja obrazów z kamer zainstalowanych w miejscu wystpienia alarmu. Funkcja powiadamiania o zdarzeniu W przypadku wystpienia zdarzenia, moliwe jest wysanie wiadomoci do okrelonych adresatów, w celu poinformowania ich o zdarzeniu. Moliwe jest równie wysanie i z obrazem zarejestrowanym w trakcie zdarzenia. Funkcje bezpieczestwa i niezawodno Funkcja autoryzacji (rejestracja za pomoc identyfikatora oraz hasa) umoliwia uytkownikowi dostp do nastaw fabrycznych okrelonych funkcji. Moliwe jest zarejestrowanie maksymalnie 32 uytkowników. Funkcja autoryzacji nadawcy (hosta) umoliwia ograniczenie obsugi urzdzenia do wybranych, zarejestrowanych adresów IP. Jeli uszkodzeniu ulegnie dysk twardy, przed utrat danych zabezpiecza funkcja RAID 5. 3

4 Informacja o niniejszej instrukcji Istniej 3 zestawy instrukcji do urzdzenia WJ-ND300A. Instrukcja instalacji (wydanie drukowane) Instrukcja obsugi (plik PDF niniejsza instrukcja) Instrukcja konfiguracji (plik PDF) Niniejsza Instrukcja obsugi zawiera opis obsugi urzdzenia przy pomocy komputera doczonego do sieci IP. W celu uzyskania informacji dotyczcych konfiguracji urzdzenia do pracy w sieci i z innymi urzdzeniami, naley zapozna si z Instrukcj konfiguracji (instrukcje te przeznaczone s dla instalatorów systemu). Ustawienia urzdzenia bd róni si w zalenoci od ustawie sieci LAN lub ustawie zwizanych z usugami internetowymi, z których urzdzenie bdzie korzysta. Dalszych informacji na temat ustawie sieci powinien udzieli administrator sieci. Opis obsugi urzdzenia przy pomocy przycisków umieszczonych na pycie urzdzenia znajduje si w dostarczonej z nim Instrukcji instalacji (wydanie drukowane). Do odczytania tych instrukcji z pyty CD-ROM (plik PDF) konieczny jest program Adobe Reader. Jeli nie jest on zainstalowany na komputerze PC, naley pobra jego najnowsz wersj ze strony internetowej Adobe oraz zainstalowa go. Oznaczenia WJ-ND300A lub ND-300A na rysunkach w niniejszej instrukcji oznaczaj opisywane urzdzenie lub seri WJ-ND300A. Wymagania systemowe komputera PC Komputer wykorzystywany do obsugi opisywanego urzdzenia powinien spenia ponisze wymagania. Uywanie komputera niespeniajcego tych wymaga moe powodowa problemy takie, jak powolne odwieanie obrazów lub zawieszanie si przegldarki. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4*, Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 Jzyk systemu Angielski, francuski, hiszpaski, niemiecki, woski operacyjnego Komputer Kompatybilny z IBM PC/AT Procesor Pentium 4 3,0 GHz lub szybszy Pami operacyjna 512 MB lub wicej Monitor Rozdzielczo 1024 x 768 lub wysza, 24-bitowa lub bogatsza gbia barw (zalecana paleta Full color) Interfejs sieciowy Przegldarka sieciowa Wymagane zainstalowanie karty sieciowej 10/100 Mb/s Microsoft Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1, SP2 Inne przegldarki sieciowe nie s kompatybilne z tym oprogramowaniem. * Z aktualizacj sterowników Microsoft Direct X do wersji 9.0c lub nowszej. Najnowsze wersje sterowników Direct X mona pobra ze strony firmy Microsoft Corporation. Znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe Adobe oraz Acrobat s zastrzeonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w USA i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows XP s zastrzeonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Inne nazwy firm i produktów umieszczone w tej instrukcji mog by znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi odpowiednich wacicieli. 4

5 Skróty W niniejszej instrukcji obsugi uywane s nastpujce skróty: Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4 opisywane jest jako Windows Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 opisywane jest jako Windows XP. Pojcia wykorzystywane w niniejszej instrukcji obsugi HDD (Dysk twardy) Oznacza dysk twardy (urzdzenie przechowywania danych). Opisywany rejestrator zapisuje obrazy na dysku, a nie na tamie wideo. Czstotliwo zapisu (obrazy/s, i-frame) Oznacza jednostk okrelajc pynno odtwarzania zarejestrowanych obrazów. Jednostka obrazy/s wyraa liczb ramek rejestrowanych na sekund. Im wysza warto liczbowa, tym wiksza pynno obrazu zmniejsza to jednak czny czas rejestracji obrazu na okrelonej pojemnoci dysku. Jednostka i-frame oznacza interwa odwieania ustawiany w kamerze. Rozdzielczo Rozdzielczo oznacza stopie szczegóowoci i jakoci obrazów zarejestrowanych przez kamery w opisywanym rejestratorze. Rozdzielczo rejestratora okrelona jest liczb punktów. Np. jeli liczba punktów w poziomie wynosi 720 a w pionie 480, rozdzielczo wywietlacza wynosi 720 x 480. M-JPEG Kodek sucy do kompresji sygnau wizyjnego z kamer do niezalenych obrazów w formacie JPEG zgodnie z ustawieniami rejestratora. W ten sposób zmniejsza si obcienie sieci w porównaniu z metod polegajca na pobieraniu niezalenych obrazów JPEG bezporednio z kamer. Jednak szybko transmisji bdzie waha si w zalenoci od stanu kamery. W niektórych kamerach ten tryb okrelony jest po prostu jako JPEG. Zapis rczny Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapisu rcznie, poprzez kliknicie przycisków uruchomienia lub zatrzymania zapisu. Harmonogram zapisu Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapisu zgodnie z okrelonym harmonogramem. Zapis zdarze Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapisu automatycznie w przypadku wystpienia zdarzenia. Rejestracja zdarze podzielona jest na rejestracj przed wystpieniem zdarzenia (obrazy sprzed zdarzenia) oraz po wystpieniu zdarzenia (obrazy po zdarzeniu). Zapis alarmowy Funkcja priorytetowego zapisu obrazu w przypadku alarmu, przy pomocy zewntrznego przecznika doczonego do rejestratora. Zapis w pamici SD / dane w pamici SD Funkcja wystpujca w niektórych kamerach Panasonic polegajca na zapisie obrazu na karcie pamici typu SD w kamerze przy braku cznoci z kamer, przez okres okrelony w harmonogramie zapisu urzdzenia. Obrazy zapisane w pamici SD s w tej instrukcji okrelane mianem danych w pamici SD. Czas zapisu danych w pamici SD jest pokazywany w oparciu o zegar kamery. 5

6 Zewntrzny tryb zapisu Funkcja suca do zmiany zaprogramowanego harmonogramu poprzez zewntrzny przecznik doczony do rejestratora. Zdarzenie Zdarzenie jest zjawiskiem wywoujcym okrelone dziaanie rejestratora. Zdarzenia podzielone s na alarm zakocze linii, alarm polecenia, alarm lokalizacji. Reakcja na zdarzenie Okrelenie to oznacza dziaanie wykonywane w reakcji na okrelone zdarzenie. Reakcje na zdarzenie podzielone s na ALM (tryb alarmowy) ADM (tryb detekcji aktywnoci) i ich typ mona wybra. W trybie ALM, wystpienie zdarzenia sygnalizowane jest na ekranie, poprzez diod LED lub sygna dwikowy (dziaanie alarmowe), w trybie ADM wystpienie zdarzenia nie jest sygnalizowane, jednak rejestrator rozpoczyna zapis zdarzenia, wykonuje zaprogramowane operacje i zapisuje zdarzenie do rejestru zdarze. W trybie OFF (Wyczony) rejestrator zapisuje zdarzenie wycznie do rejestru zdarze. Sekwencja Sekwencja oznacza automatyczn zmian kamer, z których pochodz wywietlane obrazy. Wywietlanie sekwencyjne moliwe jest w przypadku wywietlania obrazów biecych. Elektroniczne zblienie Funkcja umoliwiajca powikszanie zarówno obrazów biecych jak i odtwarzanych z dysku. O ile kamera uywa zoomu do powikszenia obrazu, funkcja zblienia rejestratora powiksza obraz w sposób elektroniczny. Sterowanie kamer Funkcja ta oznacza sterowanie funkcjami ruchomych punktów kamerowych doczonych do rejestratora. Funkcje te obejmuj obrót / pochylanie, zoom, ogniskowanie, jaskrawo, pooenia zaprogramowane (zmian pozycji kamery do zaprogramowanych pooe w pionie / poziomie) oraz tryb auto (np. automatyczny obrót). Powtarzanie odtwarzania A-B Funkcja powtarzania odtwarzania obrazów od punktu A do punktu B w trybie odtwarzania obrazów. Tryb zabezpieczenia dysku Funkcja wyczania zasilania dysku, aby zabezpieczy go przed uszkodzeniem zwizanym ze wstrzsami, gdy rejestrator jest montowany lub wymontowywany z szafy przy wczonym zasilaniu. Konfiguracja dysku W przypadku wymiany, usunicia, dodania dysku twardego, dyski urzdzenia musz by na nowo skonfigurowane. Konfiguracja dysku to opcja menu suca do wprowadzania ustawie. RAID (RAID5) Redundant Arrays of Inexpensive Disks (Nadmiarowa macierz niedrogich dysków). Jest to technologia umoliwiajca zestawianie szybkich i stabilnych systemów przechowywania danych w oparciu o dyski twarde. W przypadku problemów z jednym z dysków, jego dane mog zosta odtworzone w oparciu o dane z innych dysków. Poziom RAID5 uywany jest w przypadku poczenia 3 lub wicej dysków twardych. W przypadku problemów dotyczcych 2 lub wicej dysków, ich dane nie mog by odzyskane. Administrator systemu Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie urzdzenia i jego konfiguracj. 6

7 Zapis / odtwarzanie / transmisja obrazu biecego Zapis / Odtwarzanie / Transmisja obrazu biecego Zapis Obrazy s wysyane z kamer do urzdzenia i tam zapisywane. Jeden rejestrator moe zapisywa obrazy pochodzce z maksymalnie 32 kamer. Zapisane obrazy s zgodne z formatem JPEG. Dane obrazu Kamera sieciowa Komputer PC Odtwarzanie Obrazy zapisane na dysku twardym rejestratora mona wysa do komputera i tam odtworzy. Pojedynczy rejestrator dyskowy moe wysya obrazy do maksymalnie 8 komputerów (przegldarek sieciowych). Do wywietlenia zarejestrowanych obrazów konieczne jest uycie przegldarki internetowej lub opcjonalnego oprogramowania (WV-AS65). HDD Rejestrator cyfrowy Dane wizyjne Kamera sieciowa Komputer PC Transmisja obrazu biecego Poprzez rejestrator kamery sieciowe mog wysya biecy obraz do komputerów. Przy uyciu rejestratora mona wysya równoczenie obrazy z maksymalnie 32 kamer do maksymalnie 8 komputerów. HDD Rejestrator cyfrowy Dane obrazu Kamera sieciowa Komputer PC HDD Rejestrator cyfrowy 7

8 Ograniczenia przy pracy z obrazem w formacie MPEG-4 W przypadku wybrania opcji MPEG-4 jako metody kompresji obrazów (funkcje zaawansowane) ( NW camera setup [Konfiguracja kamery sieciowej] w menu Camera [Kamera]) naley uwzgldni nastpujce ograniczenia. 1. Wywietlanie obrazu biecego Przez kilka pierwszych sekund, w przypadku wykonywania poniszych czynnoci, moe by wywietlany czarny ekran (*): w przypadku wywietlania biecych obrazów w formacie MPEG-4 (przeczenie kanau kamery, itp.), w przypadku powikszenia obrazu MPEG-4 (lub przeskalowania powikszonego obrazu MPEG-4 do jego oryginalnego rozmiaru). Czas odwieenia obrazu MPEG-4 moe wynosi kilka sekund (*) w zalenoci od skonfigurowania ustawie opcji przy wywietlaniu obrazu w trybie wieloekranowym. Przykad: Jeli okres odwieania obrazu z kamery zosta ustawiony na 3 sekundy, obraz MPEG-4 bdzie odwieany co 3 sekundy. W przypadku wybrania opcji QUICK (Szybki zapis) w pozycji REC Type (Typ zapisu) w menu REC Setup (Konfiguracja zapisu), biece obrazy w formacie MPEG-4 nie bd wywietlane. Aby wywietla biece obrazy w formacie MPEG-4, naley wybra opcj ADVANCED (Zaawansowane). 2. W przypadku sekwencyjnego wywietlania obrazów W przypadku wybrania kompresji MPEG-4 dla kamery wybranej do kanau kamery w menu konfiguracyjnym (funkcje zaawansowane) ( Sequence Setup [Konfiguracja Sekwencji] w menu Camera [Kamera]) ten etap sekwencji zostanie pominity. 3. W przypadku odtwarzania zapisanych obrazów Wywietlany czas odtwarzania moe by przyspieszony przez kilka sekund (*) w przypadku wykonywania poniszych czynnoci w trakcie odtwarzania zapisanych obrazów. W przypadku odtwarzania obrazów zapisanych w formacie MPEG-4 (przeczenia kanau kamery, itp.). W przypadku powikszenia obrazu MPEG-4 (lub przeskalowania powikszonego obrazu MPEG-4 do jego oryginalnego rozmiaru). W przypadku wykonania powikszenia / pomniejszenia zatrzymanego obrazu MPEG-4, moe doj do powikszenia / pomniejszenia obrazu wystpujcego kilka sekund po tym, na którym operacja zostaa wykonana. W przypadku ponownego kliknicia przycisku odtwarzania [PLAY] w trakcie odtwarzania obrazu MPEG-4. W przypadku wywietlania pierwszej ramki po klikniciu przycisku nastpnego obrazu [NEXT IMAGE] przy zatrzymanym obrazie. Odtwarzanie moe przebiega w kilkusekundowych odstpach (*) w przypadku wykonywania poniszych czynnoci w trakcie odtwarzania obrazów MPEG-4. Odtwarzanie do tyu Przyspieszone odtwarzanie / przyspieszone odtwarzanie do tyu Odtwarzanie poklatkowe do tyu Przykad: W przypadku wybrania opcji 3 seconds (3 sekundy) jako wartoci okresu odwieania kamery, obraz MPEG-4 odtwarzany bdzie w odstpach 3-sekundowych. W przypadku sekwencyjnego odtwarzania dwóch zapisów, kilka ostatnich ramek poprzedzajcego zapisu oraz kilka pierwszych ramek nastpujcego zapisu moe si nakada. W przypadku powtórek zapisu z punktu A do B moe by wywietlany czarny ekran. W przypadku odtwarzania obrazów MPEG-4 od wybranego punktu w czasie, odtwarzanie moe rozpocz si od punktu nastpujcego kilka sekund po wybranym czasie i dacie, lub od pierwszej ramki nastpnego zapisu. 8

9 4. W przypadku zapisu obrazów Czas i data wywietlane na licie zapisanych zdarze (dokadny czas uruchomienia zapisu) moe nie do koca wskazywa czas uruchomienia zapisu (czas wystpienia zdarzenia, czas zapisu zgodnie z harmonogramem, itp.), okres zapisu moe równie by skrócony o czas wynikajcy z podwójnej wartoci okresu odwieania ustawionej dla kamery. Przykad: W przypadku skonfigurowania okresu zapisu i okresu odwieania kamery na 10 sekund i 1 sekund: 10 (1x2) = 8 (sekund) Minimalny wynikowy czas zapisu wynosi 8 sekund. W przypadku skonfigurowania zapisu przed wystpieniem zdarzenia, czas tego zapisu moe by duszy, ni wprowadzony w trakcie konfiguracji. Przykad: Zalenie od rozmiaru danych obrazu, czas zapisu przed zdarzeniem moe wynosi ok. 10 sekund nawet przy skonfigurowaniu go na 5 sekund. W przypadku wybrania opcji QUICK (Szybki zapis) w pozycji REC Type (Typ zapisu) w menu REC Setup (Konfiguracja zapisu), obrazy w formacie MPEG-4 nie bd zapisywane. Aby zapisa obrazy w formacie MPEG-4, naley wybra opcj ADVANCED (Zaawansowane). 5. W przypadku kopiowania obrazów Dla obrazów MPEG-4 kopiowanie moe zosta rozpoczte od punktu o kilka sekund (*) póniejszego, ni wskazany. Aby na pewno skopiowa dane obrazy, naley wskaza punkt o kilka sekund wczeniejszy, ni ten bdcy obiektem zainteresowania. Zakres czasowy kopiowanych obrazów naley natomiast okreli na duszy o okres odwieania wprowadzony dla kamery. 6. W przypadku pobierania zapisanych obrazów Pobieranie zapisanych obrazów moe zosta rozpoczte od punktu o kilka sekund (*) poprzedzajcego dany czas. Zakres czasowy pobieranych obrazów naley okreli na duszy o okres odwieania kamery. 7. W przypadku transmisji na serwer FTP obrazów zapisanych w zwizku ze zdarzeniem Zakres czasowy obrazów transmitowanych na serwer FTP w zwizku z wystpieniem zdarzenia, moe nie by do koca zgodny z okresem ustawionym w punkcie Duration-Pre (Okres przed) i Duration-Post (Okres po). Wartoci te naley ustawi na wiksze, ni okres odwieania kamery. 8. Inne przypadki Obrazy w formacie MPEG-4 nie mog by doczane do alarmowych wiadomoci . Nawet w przypadku okresowej transmisji obrazów na serwer FTP, obrazy w formacie MPEG-4 nie bd wysyane. *: Czas (w sekundach) róni si w zalenoci od przedziau czasowego odwieania ustawionego w kamerze (1-5 sekund). W celu skrócenia opónienia naley krótszy ustawi przedzia czasowy odwieania dla kamery. Informacje o sposobie konfigurowania przedziau czasowego odwieania mona znale w instrukcji obsugi kamery. 9

10 Zapis Zapis Rczne uruchomienie / zatrzymanie zapisu. Ustawienia dotyczce rcznego zapisu naley uzyska od administratora systemu. Opis wczenia rejestratora oraz wywietlania okna operacji znajduje si w instrukcji konfiguracji (plik PDF). Zrzut ekranu 1 Wywietli kart dysku [HDD]. Krok 1 Naley klikn przycisk [] okna [Recording] [Zapis]. Aby wywietli przycisk zatrzymania zapisu i zapisu, naley przytrzyma przycisk []. Zrzut ekranu 2 W oknie [Recording] (Zapis) wywietlany bdzie przycisk zapisu. Krok 2 W celu rozpoczcia zapisu naley klikn przycisk zapisu. Po uruchomieniu zapisu w oknie stanu wywietlony zostanie wskanik zapisu [REC]. W przypadku zapisu obrazów z kamery z priorytetem wyszym, ni zapis rczny, zapis rczny zostanie zawieszony do momentu zakoczenia zapisu z wyszym priorytetem. W dalszej czci instrukcji znajduj si informacje dotyczce pozostaych trybów zapisu. Krok 3 W celu zatrzymania zapisu, naley klikn przycisk wskanik [REC] zostanie wygaszony. W przypadku rcznego zatrzymania zapisu w trakcie trwania innego zapisu z innym trybem zapisu (np. zapis zdarzenia nastpna strona), wskanik [REC] bdzie wywietlany a do zakoczenia trwajcego zapisu. Nie jest moliwy zapis obrazów, jeli nie s one rejestrowane przez kamery. 10

11 Tryby zapisu oraz ich priorytety Istnieje 5 trybów zapisu. Poniej wypisane zostay tryby zapisów wraz z ich priorytetami. W przypadku równoczesnego uruchomienia dwóch lub wicej zapisów o rónych trybach zapisu, uruchomiony zostanie wycznie zapis o najwyszym priorytecie. Tryb zapisu Opis Priorytet Zapis alarmowy W przypadku zdarzenia alarmowego, zapis rczny poprzez Najwyszy zewntrzny przecznik, itp. Zapis po zdarzeniu Zapis rczny dla dowolnego zdarzenia. 2 Zapis rczny Rczne uruchomienie / zatrzymanie zapisu. 3 Zapis Moliwe jest ustalenie automatycznego harmonogramu zapisu 4 z harmonogramu w wybrane dni tygodnia. Zapis przed zdarzeniem Zapis rczny dla dowolnego zdarzenia. 5 11

12 Odtwarzanie Odtwarzanie Zapisane obrazy mona odtworzy. Odtwarzanie dostpne jest równie w czasie zapisu. Zrzut ekranu 1 Wywietli kart dysku [HDD]. Krok 1 Naley klikn przycisk [PLAY]. Uruchomione zostanie odtwarzanie zapisanych obrazów. Symbol bdzie wywietlany w oknie stanu. Odtwarzanie rozpocznie si od punktu zakoczenia (czas i data) ostatniego odtwarzania. W przypadku odtwarzania po raz pierwszy po zalogowaniu, wywietlany bdzie ostatnio zapisany obraz. Odtwarzanie zostanie rozpoczte od punktu 30 sekund poprzedzajcego czas ostatnio zapisanego obrazu (w przypadku standardowej konfiguracji). Dla czasu rozpoczcia odtwarzania dostpne s nastpujce opcje: 5 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min. Wicej informacji udzieli administrator systemu. W przypadku zwikszania si obcienia przetwarzaniem obrazów, szybko odtwarzania moe si zmniejszy (np. w przypadku doczenia wielu kamer lub w przypadku wywietlania obrazów biecych / zapisanych na wielu oknach). W przypadku odtwarzania obrazów w trybie 4-ekranowym, obrazy bd wywietlane z utrat ramek. W przypadku odtwarzania obrazów zarejestrowanych z rónymi czstotliwociami (jeden z wysz, drugi z nisz) równoczenie w trybie 4-ekranowym, rónice pomidzy czasem wywietlanym na kadym kanale bd si powiksza. Aby odtworzy dane z pamici SD, naley przefiltrowa dane przy uyciu zdarzenia i wybra dane do odtwarzania z listy wyników (str. 19). Krok 2 Aby zatrzyma odtwarzanie, naley klikn przycisk [STOP]. Symbol wywietlany w oknie stanu zganie, wywietlony zostanie obraz biecy. Moliwa jest zmiana kanaów kamery. W tym celu naley klikn na dany kana kamery na karcie [Cam Select] (Wybór kamery) podczas odtwarzania obrazów. Moliwe jest przeczenie obrazu w tryb 4-ekranowy. W tym celu naley klikn na przycisk [Multiscreen Select] (Wybór trybu wieloekranowego) podczas odtwarzania obrazów. Klikajc na nazw kamery w trybie 4-ekranowym, przecza si wywietlanie w tryb pojedynczego obrazu z wybranej kamery. 12

13 Pozostae funkcje odtwarzania Pauza Zatrzymanie odtwarzania po klikniciu tego przycisku w trakcie odtwarzania. Wznowienie odtwarzania po klikniciu tego przycisku przy zatrzymanym odtwarzaniu. Odtwarzanie poklatkowe / odtwarzanie poklatkowe do tyu Odtwarzanie poklatkowe do przodu / do tyu. Tryb ten dostpny jest tylko przy zatrzymanym odtwarzaniu. Po klikniciu przycisku [NEXT IMAGE] (KOLEJNY OBRAZ), wywietlona zostanie nastpna ramka i odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po klikniciu przycisku [PREV IMAGE] (POPRZEDNI OBRAZ), wywietlona zostanie poprzednia ramka i odtwarzanie zostanie zatrzymane. W przypadku odtwarzania obrazu w formacie MPEG-4, niektóre ramki zapisanych obrazów nie bd wywietlane. Odtwarzanie poklatkowe do tyu wykonywane bdzie z uwzgldnieniem interwau odwieania kamery. Szybkie odtwarzanie / szybkie odtwarzanie do tyu Po kadym klikniciu tego przycisku, prdko odtwarzania bdzie zmieniona w nastpujcy sposób: Krok 2 (ok. 4x) Krok 3 (ok. 8x) Krok 4 (ok. 16x) Krok 5 (ok. 32x) Krok 6 (ok. 48x) Krok 7 (ok. 96x). Prdko szybkiego odtwarzania do tyu zostanie zmieniona w nastpujcy sposób po kadym klikniciu tego przycisku: Krok 2 (ok. 4x) Krok 3 (ok. 8x) Krok 4 (ok. 16x) Krok 5 (ok. 32x) Krok 6 (ok. 48x) Krok 7 (ok. 96x). W przypadku kliknicia przycisków [PLAY] lub [REV PLAY] (ODTWARZANIE, ODTWARZANIE DO TYU) podczas szybkiego odtwarzania / szybkiego odtwarzania do tyu, szybko odtwarzania powróci do normalnej (podstawowej) wartoci. W przypadku odtwarzania obrazu w formacie MPEG-4, niektóre ramki zapisanych obrazów nie bd wywietlane. Szybkie odtwarzanie do tyu wykonywane bdzie z uwzgldnieniem interwau odwieania kamery. Przewijanie / przewijanie do tyu Po klikniciu [NEXT RECORD] odtwarzanie przejdzie do nastpnego zapisanego obrazu. Po klikniciu [PREV RECORD] odtwarzanie przejdzie do poprzedniego zapisanego obrazu. Jeli nie ma poprzedniego ani nastpnego zapisu, po klikniciu opisanych przycisków kontynuowane bdzie odtwarzanie biecego zapisu. Odtwarzanie moe jednak rozpocz si od punktu ok. minut przed ostatnim odtwarzanym punktem. 13

14 Przeskoczenie do ostatniego zapisanego obrazu Przejcie do ostatniego punktu czasowego w obecnie odtwarzanym zapisie i odtworzenie zapisu od tego punktu. Przy standardowej konfiguracji powoduje przejcie do punktu 30 sekund przed ostatnim punktem zapisu. Moliwa jest konfiguracja punktu na 5 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min. Wicej informacji udzieli administrator systemu. W przypadku kliknicia tego przycisku w trakcie odtwarzania obrazów biecych, uruchomione zostanie odtwarzanie ostatnio zapisanych obrazów z wybranego kanau kamery. W przypadku kliknicia tego przycisku w trakcie zapisu obrazów z najnisz czstotliwoci zapisu, odtwarzanie ostatniego zapisu moe zosta zatrzymane lub obrazy zapisu mog nie zosta wywietlone. Odtwarzanie w trybie wieloekranowym Wywietlenie odtwarzanych obrazów w trybie 4-ekranowym. W trybie tym wywietlane mog by obrazy pochodzce z maksymalnie 4 kamer. Obrazy z grup kamer (A-H) zoonych z czterech kanaów kamer, bd wywietlane sekwencyjnie w trybie 4-ekranowym. W celu uzyskania informacji o tworzeniu grup kamer, naley zapozna si z instrukcj konfiguracji (plik PDF). Aby wywietli obraz z pojedynczej kamery, naley w trybie 4-ekranowym klikn na nazw wybranej kamery w karcie [Cam Select] (Wybór kamery). W przypadku wywietlania obrazów w trybie wieloekranowym, moe doj do rozsynchronizowania pomidzy kanaami. W takim przypadku, naley klikn przycisk [PLAY] po wczeniejszym zatrzymaniu odtwarzania przyciskiem [PAUSE]. Spowoduje do poprawienie synchronizacji pomidzy kanaami. Jeli w trybie wieloekranowym odtwarzane s obrazy w trybie odtwarzania poszczególnych ramek, obrazy pochodzce z rónych kanaów mog przecza si pomidzy ramkami nierównoczenie. Tekst (str. 34) Elektroniczne powikszenie Po klikniciu tego przycisku przy zatrzymanym odtwarzaniu, wywietlona zostanie informacja tekstowa zwizana z zapisem. Przycisk [TEXT] naley klikn po zatrzymaniu odtwarzania. Wywietlanie / edycja informacji tekstowej, dostpne s wycznie wtedy, gdy obraz wywietlany jest w trybie pojedynczego ekranu. Suy do powikszania odtwarzanych obrazów zapisanych lub biecych. Kliknicie tej grupy przycisków powoduje powikszenie wywietlanego obrazu Przycisk x1: Przywraca oryginalny rozmiar obrazu (zblienie x1). Przycisk x2: Powiksza wywietlany obraz x2. Przycisk x4: Powiksza wywietlany obraz x4. Kliknicie punktu w powikszonym obrazie przesuwa powikszony obraz, ustawiajc kliknity punkt jako punkt centralny. 14

15 Powtarzanie odtwarzania pomidzy punktami A-B Powoduje powtarzanie odtwarzania obrazów pomidzy dwoma wybranymi punktami (punkt A: punkt startowy; punkt B: punkt kocowy). Naley wybra punkt startowy (A), klikajc przycisk [Start] podczas odtwarzania obrazów. Czas i data punktu A zostan wywietlone obok przycisku [START]. Naley wybra punkt kocowy (B), klikajc przycisk [End] podczas odtwarzania obrazów. Czas i data punktu B zostan wywietlone obok przycisku [End]. Po klikniciu przycisku [Start] uruchomione zostanie zaptlone odtwarzanie obrazów pomidzy punktami A i B. Aby powróci do normalnego trybu odtwarzania, naley klikn podczas zaptlonego odtwarzania przycisk [Cancel]. W przypadku zaptlonego odtwarzania obrazów w formacie MPEG-4, moe by wywietlany czarny ekran. Zblienie Powoduje powikszenie odtwarzanych obrazów z zapisu i obrazów biecych. W przypadku odtwarzania obrazów w formacie MPEG-4, powikszony moe zosta obraz o kilka sekund póniejszy, ni wywietlany w momencie kliknicia przycisku [Zoom in]. 15

16 Odtwarzanie obrazu z wybranego dysku Odtwarzanie obrazu z wybranego dysku Obrazy z kamer zapisywane s na wbudowanym dysku twardym urzdzenia. Poniej opisana jest procedura wyboru dysku i odtwarzania obrazów. Mona wybra nastpujce dyski. Obszar dysku do normalnego zapisu / zapisu zdarze: Obszar na wbudowanym dysku urzdzenia. Przechowywane s tu obrazy zapisane poprzez zapis uruchamiany rcznie (str. 10), zapis zdarze lub dane pamici SD. Obszar kopii dysku: Obszar kopii na wbudowanym dysku twardym. Zapisane obrazy s kopiowane do tego obszaru (str. 31). Wbudowany dysk twardy (HDD) Obszar normalnego zapisu Obszar do zapisów rcznych / zapisów z harmonogramu / dane pamici SD Obszar zapisu zdarze Obszar do zapisu zdarze Obszar kopii Obszar dla kopii obrazów W niniejszej instrukcji do okrelenia wbudowanego dysku twardego urzdzenia oraz wbudowanego dysku twardego moduu rozszerze, uywa si terminu dysk. Odtwarzanie dostpne jest równie podczas zapisu. Pojemno kadego z obszarów zapisu zmienia si w zalenoci od ustawie. Wicej informacji udzieli administrator systemu. Zrzut ekranu 1 Naley klikn przycisk [Disk Select] (Wybór Dysku) w oknie [Search] (Szukaj) karty [Control] (Sterowanie). Wywietlone zostanie okno wyboru dysku. Krok 1 Naley zaznaczy wybór opcji dla dysku, z którego chcemy odtwarza obrazy. Krok 2 Klikn przycisk [OK]. W nastpujcych przypadkach nie jest moliwy wybór obszaru kopii dysku (wywietlone zostanie okno z informacj): Gdy wybrany obszar zosta ju wybrany przez innego uytkownika. Gdy wykonywane jest rczne kopiowanie. Podczas odtwarzania obrazów. 16

17 Zrzut ekranu 2 Wybrany dysk zostanie wywietlony w oknie stanu. Krok 3 Klikn kart [HDD] (Dysk). Zrzut ekranu 3 Wywietlone zostanie okno [HDD] (Dysk). Krok 4 Naley klikn przycisk [PLAY] (Odtwarzaj). Zostan odtworzone obrazy zapisane w wybranym obszarze dysku. W oknie stanu wywietlony bdzie symbol. Po klikniciu [PLAY] po zatrzymaniu odtwarzania, odtwarzanie zostanie uruchomione od ostatniego punktu (czas i data) ostatnio odtwarzanego zapisu. Krok 5 Naley klikn przycisk [STOP], aby zatrzyma odtwarzanie. Symbol wywietlany w oknie stanu zganie, a na ekranie wywietlony zostanie obraz biecy. 17

18 Odtwarzanie obrazów z okrelonym czasem i dat Odtwarzanie obrazów z okrelonym czasem i dat Odtwarzanie zapisanych obrazów od wskazanego czasu i daty. Odtwarzanie moliwe jest równie podczas zapisu. Zrzut ekranu 1 Po wybraniu wywietlania okna GO TO DATE (PRZEJD DO DATY) naley klikn przycisk [GO TO DATE] (PRZEJD DO DATY) w obszarze sterowania odtwarzaniem. Krok 1 Naley klikn przycisk [] i wprowadzi dany czas i dat zapisanych obrazów, które maj zosta odtworzone. Standard CH Okrela, który kana kamery uywany bdzie jako standardowa strefa czasowa podczas wyszukiwania. Okrelenie podstawowego czasu i daty poprzez wybór kanau kamery jest konieczne, jeli kamery zainstalowane s w dwóch lub wicej krajach. Krok 2 Naley klikn przycisk [PLAY] (ODTWARZAJ). Uruchomione zostanie odtwarzanie obrazów zapisanych z wybranym czasem i dat. W oknie stanu wywietlany bdzie symbol. W przypadku braku obrazów z wybranego czasu i daty, wykonane zostan nastpujce czynnoci. Jeli istniej obrazy zapisane po wprowadzonym czasie, odtworzony zostanie obraz zapisany z najwczeniej po wprowadzonym czasie. Zrzut ekranu 2 W tym obszarze odtwarzane bd zapisane obrazy. Uwagi: W przypadku odtwarzania obrazów w formacie MPEG-4 poprzez okrelenie czasu i daty, odtwarzanie moe rozpocz si od punktu o kilka sekund po wybranym punkcie czasowym lub od pierwszej ramki nastpnego zapisu. Dane pamici SD urzdzenia nie mog by przeszukiwane i odtwarzane w przypadku filtrowania po czasie i dacie. Naley przefiltrowa dane po zdarzeniu i wybra obraz do odtworzenia z listy wyników (str. 19). Krok 3 Naley klikn przycisk [STOP] na karcie [HDD] (Dysk), aby zatrzyma odtwarzanie. Symbol wywietlany w oknie stanu zganie, a na ekranie wywietlony zostanie obraz biecy. 18

19 Wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanych zdarze Wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanych zdarze Wyszukiwanie i odtwarzanie zapisów zwizanych ze zdarzeniami. Zapisane zdarzenia mona przeszukiwa w nastpujcy sposób. Obszar dysku podlegajcy wyszukiwaniu zapisów po zdarzeniach róni si w zalenoci od wybranego obszaru. Aby wyszukiwa zdarzenia w normalnym obszarze dysku oraz w obszarze zapisu zdarze, naley wybra opcj NORMAL AREA (OBSZAR NORMALNY) lub EVENT AREA (OBSZAR ZDARZE). Aby wyszukiwa zdarzenia w obszarze kopii, naley wybra opcj COPY AREA (OBSZAR KOPII). Szczegóowy opis wyboru dysku znajduje si na str. 16. Informacje dotyczce filtrowania Warunki filtrowania Czas i data Zdarzenie Tekst Sposób wyszukiwania Okreli zakres czasowy, z którego bd wyszukane obrazy do odtworzenia. Suy do wyszukiwania obrazów wycznie z wybranego trybu zapisu. Mona wybra nastpujce tryby zapisu: Manual (Rczny) Zapis rczny (str. 10) Schedule (Harmonogram) Zapis wynikajcy z harmonogramu (Instrukcja konfiguracji (plik PDF)) Emergency (Alarmowy) Zapis alarmowy (Instrukcja konfiguracji (plik PDF)) Site alarm (Alarm lokalizacji) Zapis wynikajcy z alarmu lokalizacji (str. 28) Terminal alarm Zapis wynikajcy z alarmu zacisku (str. 28) (Alarm zacisku) Command alarm Zapis wynikajcy z alarmu polecenia (str. 28) (Alarm polecenia) SD memory (Pami SD) Dane pamici SD (Instrukcja konfiguracji (plik PDF)) Wyszukuje wycznie obrazy zapisane z / bez informacji tekstowej. Informacje dotyczce okna listy zdarze zapisu Liczba danych na licie Liczba danych na licie: Cakowita liczba danych wywietlonych na licie. Gdy liczba ta przekracza , wywietlany jest napis > Przycisk [All List]: Anuluje filtr i wywietla wszystkie zdarzenia zapisu. Przycisk [Refresh]: Odwiea zawarto wywietlanej listy. Przycisk [Prev Page]: Wywietla poprzedni stron listy. Przycisk [Next Page]: Wywietla nastpn stron listy. DURATION: Wywietla czas rozpoczcia zapisu. CH: Kana kamery uywany obecnie do zapisu. Obrazy zapisane z wybranego kanau wywietlane bd w trybie jednoekranowym. REC: Wywietla tryb zapisu. MAN: Zapis rczny SCH: Zapis wg harmonogramu EMR: Zapis alarmowy TRM: Zapis alarmu zacisku COM: Zapis alarmu polecenia CAM: Alarm lokalizacji 19

20 PRE: Zapis przed zdarzeniem SD: Dane pamici SD TEXT: Jeli z zapisem powizana jest informacja tekstowa, wywietlany bdzie napis Added (Dodano). Przy braku informacji tekstowej, wywietlany bdzie napis None (Brak). Sposób obsugi Zrzut ekranu 1 Klikn przycisk [Search] (Szukaj) w oknie [Search] (Wyszukiwanie) na karcie [Control] (Sterowanie). Wywietlone zostanie okno REC Event Search (Wyszukiwanie zdarze zapisu) Krok 1 Naley wybra warunki selekcji. Time & Date (Czas i data) Filtracja po czasie i dacie. Naley wybra czas i dat, klikajc przycisk []. Rec Events (Zdarzenia zapisu) Filtracja po zdarzeniach zapisu. Naley wybra dane zdarzenie zapisu, które bdzie wyszukiwane. Standard CH (Kana standardowy) Okrela, który kana kamery bdzie uywany jako standardowa strefa czasowa przy wyszukiwaniu. (Okrelenie podstawowego czasu i daty poprzez wybór kanau kamery jest konieczne, jeli kamery zainstalowane s w dwóch lub wicej krajach. Jeli i urzdzenie i kamery zainstalowane s w jednym kraju, naley wybra -- ). Camera (Kamera) Filtracja po kanale kamery. Naley wybra dany kana kamery, po którym wykonywane bdzie wyszukiwanie. TEXT (Tekst) Filtracja po informacji tekstowej / braku informacji tekstowej. Naley wybra wartoci Added (Dodana) lub None (Brak), klikajc przycisk []. W przypadku wybrania wartoci --, wyszukiwanie zostanie wykonane bez filtracji po informacji tekstowej. Krok 2 Naley klikn przycisk [OK]. W oknie stanu wywietlony zostanie symbol. Wywietlony zostanie wynik wyszukiwania. Aby anulowa filtr, naley klikn przycisk [All List] (Wywietl pen list). Znacznik zaganie, a na licie wywietlone zostan wszystkie zdarzenia zapisu. 20

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E)

WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) Instrukcja obsługi Kamera sieciowa Model WV-NP502E WV-NW502SE WV-NP502E WV-NW502SE (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) W niniejszej instrukcji nie przedstawiono końcowej części oznaczenia modelu.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo