Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A"

Transkrypt

1 Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A

2 Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe... 4 Skróty... 5 Pojcia wykorzystywane w niniejszej instrukcji obsugi...5 ZAPIS / ODTWARZANIE / TRANSMISJA OBRAZU BIECEGO... 7 Zapis... 7 Odtwarzanie... 7 Transmisja obrazu biecego... 7 OGRANICZENIA PRZY PRACY Z OBRAZEM W FORMACIE MPEG ZAPIS ODTWARZANIE ODTWARZANIE OBRAZU Z WYBRANEGO DYSKU ODTWARZANIE OBRAZÓW Z OKRELONYM CZASEM I DAT WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE ZAPISANYCH ZDARZE Informacje dotyczce filtrowania Informacje dotyczce okna listy zdarze zapisu Sposób obsugi MONITOROWANIE OBRAZÓW BIECYCH Wywietlanie obrazów z kamery na pojedynczym ekranie Wywietlanie obrazów z kamer w trybie 4-ekranowym Wywietlanie obrazów w trybie sekwencyjnym OBSUGA KAMER Funkcja obrotu / pochylenia Funkcje zoom / ogniskowanie / przysona Rejestrowanie pooenia zaprogramowanego Przesunicie kamery do pooenia zaprogramowanego Funkcja Auto mode (Automatyczny obrót, itp.) FUNKCJE ZDARZE Dziaanie po wystpieniu zdarzenia Kasowanie dziaania alarmowego Zawieszenie dziaania alarmowego KOPIOWANIE RCZNE KASOWANIE OBRAZÓW ZAPISANYCH NA DYSKU TWARDYM WYWIETLANIE / EDYCJA INFORMACJI TEKSTOWEJ TRANSMISJA OBRAZÓW Z KAMER NA SERWER FTP Okresowa transmisja obrazów z kamer Transmisja obrazów z kamer po wykryciu zdarzenia SPRAWDZANIE REJESTRÓW Sprawdzanie rejestru bdów Sprawdzanie rejestru dostpu Sprawdzanie rejestru zdarze Sprawdzanie rejestru problemów sieciowych POBIERANIE OBRAZÓW Z KART PAMICI SD POBIERANIE ZAPISANYCH OBRAZÓW ODTWARZANIE POBRANYCH OBRAZÓW...43 Pobieranie oprogramowania do przegldania obrazów Instalacja oprogramowania do przegldania obrazów Odinstalowanie oprogramowania do przegldania obrazów Odtwarzanie pobranych obrazów Zapis pobranych obrazów Wydruk wywietlanego obrazu Wykonywanie detekcji zmian POWIADAMIANIE POPRZEZ WIADOMOCI Alarmowe wiadomoci Edycja zawartoci alarmowej wiadomoci Ostrzegawcze wiadomoci ZAWARTO REJESTRU BDÓW Operacje do wykonania po wywietleniu rejestru bdów NIEPRAWIDOWOCI W DZIAANIU I ICH USUWANIE

3 Cechy uytkowe Cechy uytkowe Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym WJ-ND300A zosta zaprojektowany do pracy w systemach nadzoru oraz do odtwarzania obrazów pochodzcych z kamer sieciowych doczonych do systemu. Rejestrator wykorzystuje do zapisu dysk twardy zamiast tamy wideo, dziki czemu wielokrotny zapis nie powoduje pogorszenia jakoci obrazu. Przez sie mona doczy nawet 32 kamery, z których obrazy zapisywane bd na rejestratorze. Urzdzenie WJ-ND300A skonfigurowa mona tak, by zarzdza nim z poziomu przegldarki zainstalowanej na komputerze doczonym do sieci. Z rejestratorem komunikowa moe si równoczenie do 8 komputerów (przegldarek sieciowych). WJ-ND300A jest nazw rodzajow serii sieciowych rejestratorów z dyskiem twardym WJ-ND300A. Róne tryby zapisu Zapis obrazu z wielu kanaów Moliwe jest prowadzenie jednoczesnego zapisu z wielu kanaów za pomoc pojedynczego rejestratora wizyjnego, nawet jeli rodowiska pracy s róne, np. zapis obrazów z kamer w rónych miejscach o rónym czasie. Zapis wedug harmonogramu Moliwe jest automatyczne uruchomienie zapisu w okrelonym czasie i dniu tygodnia. Harmonogram zapisu mona ustawi oddzielnie dla kadej kamery. Zapis alarmowy W nagych przypadkach (po zaczeniu zewntrznego przecznika) urzdzenie moe przeprowadzi zapis alarmowy o priorytecie wyszym od innych trybów zapisu. Zapis sterowany zewntrznym timerem Moliwe jest prowadzenie automatycznego zapisu uruchamianego przy pomocy zewntrznego timera. Zapis zdarze W przypadku wystpienia okrelonego zdarzenia powodujcego powstanie sygnau alarmowego, tryb zapisu (jako oraz czstotliwo odwieania) moe zosta przestawiony na tryb wysokiej jakoci. Pobieranie / transmisja obrazów Moliwe jest pobieranie (zapis) biecego obrazu z poziomu okna przegldarki na twardy dysk komputera. Po zainstalowaniu serwera FTP, moliwa jest równie transmisja obrazów na okrelony serwer FTP. W przypadku wystpienia zdarzenia, moliwa jest transmisja obrazów z kamer zainstalowanych w miejscu wystpienia alarmu. Funkcja powiadamiania o zdarzeniu W przypadku wystpienia zdarzenia, moliwe jest wysanie wiadomoci do okrelonych adresatów, w celu poinformowania ich o zdarzeniu. Moliwe jest równie wysanie i z obrazem zarejestrowanym w trakcie zdarzenia. Funkcje bezpieczestwa i niezawodno Funkcja autoryzacji (rejestracja za pomoc identyfikatora oraz hasa) umoliwia uytkownikowi dostp do nastaw fabrycznych okrelonych funkcji. Moliwe jest zarejestrowanie maksymalnie 32 uytkowników. Funkcja autoryzacji nadawcy (hosta) umoliwia ograniczenie obsugi urzdzenia do wybranych, zarejestrowanych adresów IP. Jeli uszkodzeniu ulegnie dysk twardy, przed utrat danych zabezpiecza funkcja RAID 5. 3

4 Informacja o niniejszej instrukcji Istniej 3 zestawy instrukcji do urzdzenia WJ-ND300A. Instrukcja instalacji (wydanie drukowane) Instrukcja obsugi (plik PDF niniejsza instrukcja) Instrukcja konfiguracji (plik PDF) Niniejsza Instrukcja obsugi zawiera opis obsugi urzdzenia przy pomocy komputera doczonego do sieci IP. W celu uzyskania informacji dotyczcych konfiguracji urzdzenia do pracy w sieci i z innymi urzdzeniami, naley zapozna si z Instrukcj konfiguracji (instrukcje te przeznaczone s dla instalatorów systemu). Ustawienia urzdzenia bd róni si w zalenoci od ustawie sieci LAN lub ustawie zwizanych z usugami internetowymi, z których urzdzenie bdzie korzysta. Dalszych informacji na temat ustawie sieci powinien udzieli administrator sieci. Opis obsugi urzdzenia przy pomocy przycisków umieszczonych na pycie urzdzenia znajduje si w dostarczonej z nim Instrukcji instalacji (wydanie drukowane). Do odczytania tych instrukcji z pyty CD-ROM (plik PDF) konieczny jest program Adobe Reader. Jeli nie jest on zainstalowany na komputerze PC, naley pobra jego najnowsz wersj ze strony internetowej Adobe oraz zainstalowa go. Oznaczenia WJ-ND300A lub ND-300A na rysunkach w niniejszej instrukcji oznaczaj opisywane urzdzenie lub seri WJ-ND300A. Wymagania systemowe komputera PC Komputer wykorzystywany do obsugi opisywanego urzdzenia powinien spenia ponisze wymagania. Uywanie komputera niespeniajcego tych wymaga moe powodowa problemy takie, jak powolne odwieanie obrazów lub zawieszanie si przegldarki. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4*, Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 Jzyk systemu Angielski, francuski, hiszpaski, niemiecki, woski operacyjnego Komputer Kompatybilny z IBM PC/AT Procesor Pentium 4 3,0 GHz lub szybszy Pami operacyjna 512 MB lub wicej Monitor Rozdzielczo 1024 x 768 lub wysza, 24-bitowa lub bogatsza gbia barw (zalecana paleta Full color) Interfejs sieciowy Przegldarka sieciowa Wymagane zainstalowanie karty sieciowej 10/100 Mb/s Microsoft Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1, SP2 Inne przegldarki sieciowe nie s kompatybilne z tym oprogramowaniem. * Z aktualizacj sterowników Microsoft Direct X do wersji 9.0c lub nowszej. Najnowsze wersje sterowników Direct X mona pobra ze strony firmy Microsoft Corporation. Znaki towarowe i zastrzeone znaki towarowe Adobe oraz Acrobat s zastrzeonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w USA i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows XP s zastrzeonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Inne nazwy firm i produktów umieszczone w tej instrukcji mog by znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi odpowiednich wacicieli. 4

5 Skróty W niniejszej instrukcji obsugi uywane s nastpujce skróty: Microsoft Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4 opisywane jest jako Windows Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 opisywane jest jako Windows XP. Pojcia wykorzystywane w niniejszej instrukcji obsugi HDD (Dysk twardy) Oznacza dysk twardy (urzdzenie przechowywania danych). Opisywany rejestrator zapisuje obrazy na dysku, a nie na tamie wideo. Czstotliwo zapisu (obrazy/s, i-frame) Oznacza jednostk okrelajc pynno odtwarzania zarejestrowanych obrazów. Jednostka obrazy/s wyraa liczb ramek rejestrowanych na sekund. Im wysza warto liczbowa, tym wiksza pynno obrazu zmniejsza to jednak czny czas rejestracji obrazu na okrelonej pojemnoci dysku. Jednostka i-frame oznacza interwa odwieania ustawiany w kamerze. Rozdzielczo Rozdzielczo oznacza stopie szczegóowoci i jakoci obrazów zarejestrowanych przez kamery w opisywanym rejestratorze. Rozdzielczo rejestratora okrelona jest liczb punktów. Np. jeli liczba punktów w poziomie wynosi 720 a w pionie 480, rozdzielczo wywietlacza wynosi 720 x 480. M-JPEG Kodek sucy do kompresji sygnau wizyjnego z kamer do niezalenych obrazów w formacie JPEG zgodnie z ustawieniami rejestratora. W ten sposób zmniejsza si obcienie sieci w porównaniu z metod polegajca na pobieraniu niezalenych obrazów JPEG bezporednio z kamer. Jednak szybko transmisji bdzie waha si w zalenoci od stanu kamery. W niektórych kamerach ten tryb okrelony jest po prostu jako JPEG. Zapis rczny Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapisu rcznie, poprzez kliknicie przycisków uruchomienia lub zatrzymania zapisu. Harmonogram zapisu Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapisu zgodnie z okrelonym harmonogramem. Zapis zdarze Funkcja uruchamiania i zatrzymywania zapisu automatycznie w przypadku wystpienia zdarzenia. Rejestracja zdarze podzielona jest na rejestracj przed wystpieniem zdarzenia (obrazy sprzed zdarzenia) oraz po wystpieniu zdarzenia (obrazy po zdarzeniu). Zapis alarmowy Funkcja priorytetowego zapisu obrazu w przypadku alarmu, przy pomocy zewntrznego przecznika doczonego do rejestratora. Zapis w pamici SD / dane w pamici SD Funkcja wystpujca w niektórych kamerach Panasonic polegajca na zapisie obrazu na karcie pamici typu SD w kamerze przy braku cznoci z kamer, przez okres okrelony w harmonogramie zapisu urzdzenia. Obrazy zapisane w pamici SD s w tej instrukcji okrelane mianem danych w pamici SD. Czas zapisu danych w pamici SD jest pokazywany w oparciu o zegar kamery. 5

6 Zewntrzny tryb zapisu Funkcja suca do zmiany zaprogramowanego harmonogramu poprzez zewntrzny przecznik doczony do rejestratora. Zdarzenie Zdarzenie jest zjawiskiem wywoujcym okrelone dziaanie rejestratora. Zdarzenia podzielone s na alarm zakocze linii, alarm polecenia, alarm lokalizacji. Reakcja na zdarzenie Okrelenie to oznacza dziaanie wykonywane w reakcji na okrelone zdarzenie. Reakcje na zdarzenie podzielone s na ALM (tryb alarmowy) ADM (tryb detekcji aktywnoci) i ich typ mona wybra. W trybie ALM, wystpienie zdarzenia sygnalizowane jest na ekranie, poprzez diod LED lub sygna dwikowy (dziaanie alarmowe), w trybie ADM wystpienie zdarzenia nie jest sygnalizowane, jednak rejestrator rozpoczyna zapis zdarzenia, wykonuje zaprogramowane operacje i zapisuje zdarzenie do rejestru zdarze. W trybie OFF (Wyczony) rejestrator zapisuje zdarzenie wycznie do rejestru zdarze. Sekwencja Sekwencja oznacza automatyczn zmian kamer, z których pochodz wywietlane obrazy. Wywietlanie sekwencyjne moliwe jest w przypadku wywietlania obrazów biecych. Elektroniczne zblienie Funkcja umoliwiajca powikszanie zarówno obrazów biecych jak i odtwarzanych z dysku. O ile kamera uywa zoomu do powikszenia obrazu, funkcja zblienia rejestratora powiksza obraz w sposób elektroniczny. Sterowanie kamer Funkcja ta oznacza sterowanie funkcjami ruchomych punktów kamerowych doczonych do rejestratora. Funkcje te obejmuj obrót / pochylanie, zoom, ogniskowanie, jaskrawo, pooenia zaprogramowane (zmian pozycji kamery do zaprogramowanych pooe w pionie / poziomie) oraz tryb auto (np. automatyczny obrót). Powtarzanie odtwarzania A-B Funkcja powtarzania odtwarzania obrazów od punktu A do punktu B w trybie odtwarzania obrazów. Tryb zabezpieczenia dysku Funkcja wyczania zasilania dysku, aby zabezpieczy go przed uszkodzeniem zwizanym ze wstrzsami, gdy rejestrator jest montowany lub wymontowywany z szafy przy wczonym zasilaniu. Konfiguracja dysku W przypadku wymiany, usunicia, dodania dysku twardego, dyski urzdzenia musz by na nowo skonfigurowane. Konfiguracja dysku to opcja menu suca do wprowadzania ustawie. RAID (RAID5) Redundant Arrays of Inexpensive Disks (Nadmiarowa macierz niedrogich dysków). Jest to technologia umoliwiajca zestawianie szybkich i stabilnych systemów przechowywania danych w oparciu o dyski twarde. W przypadku problemów z jednym z dysków, jego dane mog zosta odtworzone w oparciu o dane z innych dysków. Poziom RAID5 uywany jest w przypadku poczenia 3 lub wicej dysków twardych. W przypadku problemów dotyczcych 2 lub wicej dysków, ich dane nie mog by odzyskane. Administrator systemu Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie urzdzenia i jego konfiguracj. 6

7 Zapis / odtwarzanie / transmisja obrazu biecego Zapis / Odtwarzanie / Transmisja obrazu biecego Zapis Obrazy s wysyane z kamer do urzdzenia i tam zapisywane. Jeden rejestrator moe zapisywa obrazy pochodzce z maksymalnie 32 kamer. Zapisane obrazy s zgodne z formatem JPEG. Dane obrazu Kamera sieciowa Komputer PC Odtwarzanie Obrazy zapisane na dysku twardym rejestratora mona wysa do komputera i tam odtworzy. Pojedynczy rejestrator dyskowy moe wysya obrazy do maksymalnie 8 komputerów (przegldarek sieciowych). Do wywietlenia zarejestrowanych obrazów konieczne jest uycie przegldarki internetowej lub opcjonalnego oprogramowania (WV-AS65). HDD Rejestrator cyfrowy Dane wizyjne Kamera sieciowa Komputer PC Transmisja obrazu biecego Poprzez rejestrator kamery sieciowe mog wysya biecy obraz do komputerów. Przy uyciu rejestratora mona wysya równoczenie obrazy z maksymalnie 32 kamer do maksymalnie 8 komputerów. HDD Rejestrator cyfrowy Dane obrazu Kamera sieciowa Komputer PC HDD Rejestrator cyfrowy 7

8 Ograniczenia przy pracy z obrazem w formacie MPEG-4 W przypadku wybrania opcji MPEG-4 jako metody kompresji obrazów (funkcje zaawansowane) ( NW camera setup [Konfiguracja kamery sieciowej] w menu Camera [Kamera]) naley uwzgldni nastpujce ograniczenia. 1. Wywietlanie obrazu biecego Przez kilka pierwszych sekund, w przypadku wykonywania poniszych czynnoci, moe by wywietlany czarny ekran (*): w przypadku wywietlania biecych obrazów w formacie MPEG-4 (przeczenie kanau kamery, itp.), w przypadku powikszenia obrazu MPEG-4 (lub przeskalowania powikszonego obrazu MPEG-4 do jego oryginalnego rozmiaru). Czas odwieenia obrazu MPEG-4 moe wynosi kilka sekund (*) w zalenoci od skonfigurowania ustawie opcji przy wywietlaniu obrazu w trybie wieloekranowym. Przykad: Jeli okres odwieania obrazu z kamery zosta ustawiony na 3 sekundy, obraz MPEG-4 bdzie odwieany co 3 sekundy. W przypadku wybrania opcji QUICK (Szybki zapis) w pozycji REC Type (Typ zapisu) w menu REC Setup (Konfiguracja zapisu), biece obrazy w formacie MPEG-4 nie bd wywietlane. Aby wywietla biece obrazy w formacie MPEG-4, naley wybra opcj ADVANCED (Zaawansowane). 2. W przypadku sekwencyjnego wywietlania obrazów W przypadku wybrania kompresji MPEG-4 dla kamery wybranej do kanau kamery w menu konfiguracyjnym (funkcje zaawansowane) ( Sequence Setup [Konfiguracja Sekwencji] w menu Camera [Kamera]) ten etap sekwencji zostanie pominity. 3. W przypadku odtwarzania zapisanych obrazów Wywietlany czas odtwarzania moe by przyspieszony przez kilka sekund (*) w przypadku wykonywania poniszych czynnoci w trakcie odtwarzania zapisanych obrazów. W przypadku odtwarzania obrazów zapisanych w formacie MPEG-4 (przeczenia kanau kamery, itp.). W przypadku powikszenia obrazu MPEG-4 (lub przeskalowania powikszonego obrazu MPEG-4 do jego oryginalnego rozmiaru). W przypadku wykonania powikszenia / pomniejszenia zatrzymanego obrazu MPEG-4, moe doj do powikszenia / pomniejszenia obrazu wystpujcego kilka sekund po tym, na którym operacja zostaa wykonana. W przypadku ponownego kliknicia przycisku odtwarzania [PLAY] w trakcie odtwarzania obrazu MPEG-4. W przypadku wywietlania pierwszej ramki po klikniciu przycisku nastpnego obrazu [NEXT IMAGE] przy zatrzymanym obrazie. Odtwarzanie moe przebiega w kilkusekundowych odstpach (*) w przypadku wykonywania poniszych czynnoci w trakcie odtwarzania obrazów MPEG-4. Odtwarzanie do tyu Przyspieszone odtwarzanie / przyspieszone odtwarzanie do tyu Odtwarzanie poklatkowe do tyu Przykad: W przypadku wybrania opcji 3 seconds (3 sekundy) jako wartoci okresu odwieania kamery, obraz MPEG-4 odtwarzany bdzie w odstpach 3-sekundowych. W przypadku sekwencyjnego odtwarzania dwóch zapisów, kilka ostatnich ramek poprzedzajcego zapisu oraz kilka pierwszych ramek nastpujcego zapisu moe si nakada. W przypadku powtórek zapisu z punktu A do B moe by wywietlany czarny ekran. W przypadku odtwarzania obrazów MPEG-4 od wybranego punktu w czasie, odtwarzanie moe rozpocz si od punktu nastpujcego kilka sekund po wybranym czasie i dacie, lub od pierwszej ramki nastpnego zapisu. 8

9 4. W przypadku zapisu obrazów Czas i data wywietlane na licie zapisanych zdarze (dokadny czas uruchomienia zapisu) moe nie do koca wskazywa czas uruchomienia zapisu (czas wystpienia zdarzenia, czas zapisu zgodnie z harmonogramem, itp.), okres zapisu moe równie by skrócony o czas wynikajcy z podwójnej wartoci okresu odwieania ustawionej dla kamery. Przykad: W przypadku skonfigurowania okresu zapisu i okresu odwieania kamery na 10 sekund i 1 sekund: 10 (1x2) = 8 (sekund) Minimalny wynikowy czas zapisu wynosi 8 sekund. W przypadku skonfigurowania zapisu przed wystpieniem zdarzenia, czas tego zapisu moe by duszy, ni wprowadzony w trakcie konfiguracji. Przykad: Zalenie od rozmiaru danych obrazu, czas zapisu przed zdarzeniem moe wynosi ok. 10 sekund nawet przy skonfigurowaniu go na 5 sekund. W przypadku wybrania opcji QUICK (Szybki zapis) w pozycji REC Type (Typ zapisu) w menu REC Setup (Konfiguracja zapisu), obrazy w formacie MPEG-4 nie bd zapisywane. Aby zapisa obrazy w formacie MPEG-4, naley wybra opcj ADVANCED (Zaawansowane). 5. W przypadku kopiowania obrazów Dla obrazów MPEG-4 kopiowanie moe zosta rozpoczte od punktu o kilka sekund (*) póniejszego, ni wskazany. Aby na pewno skopiowa dane obrazy, naley wskaza punkt o kilka sekund wczeniejszy, ni ten bdcy obiektem zainteresowania. Zakres czasowy kopiowanych obrazów naley natomiast okreli na duszy o okres odwieania wprowadzony dla kamery. 6. W przypadku pobierania zapisanych obrazów Pobieranie zapisanych obrazów moe zosta rozpoczte od punktu o kilka sekund (*) poprzedzajcego dany czas. Zakres czasowy pobieranych obrazów naley okreli na duszy o okres odwieania kamery. 7. W przypadku transmisji na serwer FTP obrazów zapisanych w zwizku ze zdarzeniem Zakres czasowy obrazów transmitowanych na serwer FTP w zwizku z wystpieniem zdarzenia, moe nie by do koca zgodny z okresem ustawionym w punkcie Duration-Pre (Okres przed) i Duration-Post (Okres po). Wartoci te naley ustawi na wiksze, ni okres odwieania kamery. 8. Inne przypadki Obrazy w formacie MPEG-4 nie mog by doczane do alarmowych wiadomoci . Nawet w przypadku okresowej transmisji obrazów na serwer FTP, obrazy w formacie MPEG-4 nie bd wysyane. *: Czas (w sekundach) róni si w zalenoci od przedziau czasowego odwieania ustawionego w kamerze (1-5 sekund). W celu skrócenia opónienia naley krótszy ustawi przedzia czasowy odwieania dla kamery. Informacje o sposobie konfigurowania przedziau czasowego odwieania mona znale w instrukcji obsugi kamery. 9

10 Zapis Zapis Rczne uruchomienie / zatrzymanie zapisu. Ustawienia dotyczce rcznego zapisu naley uzyska od administratora systemu. Opis wczenia rejestratora oraz wywietlania okna operacji znajduje si w instrukcji konfiguracji (plik PDF). Zrzut ekranu 1 Wywietli kart dysku [HDD]. Krok 1 Naley klikn przycisk [] okna [Recording] [Zapis]. Aby wywietli przycisk zatrzymania zapisu i zapisu, naley przytrzyma przycisk []. Zrzut ekranu 2 W oknie [Recording] (Zapis) wywietlany bdzie przycisk zapisu. Krok 2 W celu rozpoczcia zapisu naley klikn przycisk zapisu. Po uruchomieniu zapisu w oknie stanu wywietlony zostanie wskanik zapisu [REC]. W przypadku zapisu obrazów z kamery z priorytetem wyszym, ni zapis rczny, zapis rczny zostanie zawieszony do momentu zakoczenia zapisu z wyszym priorytetem. W dalszej czci instrukcji znajduj si informacje dotyczce pozostaych trybów zapisu. Krok 3 W celu zatrzymania zapisu, naley klikn przycisk wskanik [REC] zostanie wygaszony. W przypadku rcznego zatrzymania zapisu w trakcie trwania innego zapisu z innym trybem zapisu (np. zapis zdarzenia nastpna strona), wskanik [REC] bdzie wywietlany a do zakoczenia trwajcego zapisu. Nie jest moliwy zapis obrazów, jeli nie s one rejestrowane przez kamery. 10

11 Tryby zapisu oraz ich priorytety Istnieje 5 trybów zapisu. Poniej wypisane zostay tryby zapisów wraz z ich priorytetami. W przypadku równoczesnego uruchomienia dwóch lub wicej zapisów o rónych trybach zapisu, uruchomiony zostanie wycznie zapis o najwyszym priorytecie. Tryb zapisu Opis Priorytet Zapis alarmowy W przypadku zdarzenia alarmowego, zapis rczny poprzez Najwyszy zewntrzny przecznik, itp. Zapis po zdarzeniu Zapis rczny dla dowolnego zdarzenia. 2 Zapis rczny Rczne uruchomienie / zatrzymanie zapisu. 3 Zapis Moliwe jest ustalenie automatycznego harmonogramu zapisu 4 z harmonogramu w wybrane dni tygodnia. Zapis przed zdarzeniem Zapis rczny dla dowolnego zdarzenia. 5 11

12 Odtwarzanie Odtwarzanie Zapisane obrazy mona odtworzy. Odtwarzanie dostpne jest równie w czasie zapisu. Zrzut ekranu 1 Wywietli kart dysku [HDD]. Krok 1 Naley klikn przycisk [PLAY]. Uruchomione zostanie odtwarzanie zapisanych obrazów. Symbol bdzie wywietlany w oknie stanu. Odtwarzanie rozpocznie si od punktu zakoczenia (czas i data) ostatniego odtwarzania. W przypadku odtwarzania po raz pierwszy po zalogowaniu, wywietlany bdzie ostatnio zapisany obraz. Odtwarzanie zostanie rozpoczte od punktu 30 sekund poprzedzajcego czas ostatnio zapisanego obrazu (w przypadku standardowej konfiguracji). Dla czasu rozpoczcia odtwarzania dostpne s nastpujce opcje: 5 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min. Wicej informacji udzieli administrator systemu. W przypadku zwikszania si obcienia przetwarzaniem obrazów, szybko odtwarzania moe si zmniejszy (np. w przypadku doczenia wielu kamer lub w przypadku wywietlania obrazów biecych / zapisanych na wielu oknach). W przypadku odtwarzania obrazów w trybie 4-ekranowym, obrazy bd wywietlane z utrat ramek. W przypadku odtwarzania obrazów zarejestrowanych z rónymi czstotliwociami (jeden z wysz, drugi z nisz) równoczenie w trybie 4-ekranowym, rónice pomidzy czasem wywietlanym na kadym kanale bd si powiksza. Aby odtworzy dane z pamici SD, naley przefiltrowa dane przy uyciu zdarzenia i wybra dane do odtwarzania z listy wyników (str. 19). Krok 2 Aby zatrzyma odtwarzanie, naley klikn przycisk [STOP]. Symbol wywietlany w oknie stanu zganie, wywietlony zostanie obraz biecy. Moliwa jest zmiana kanaów kamery. W tym celu naley klikn na dany kana kamery na karcie [Cam Select] (Wybór kamery) podczas odtwarzania obrazów. Moliwe jest przeczenie obrazu w tryb 4-ekranowy. W tym celu naley klikn na przycisk [Multiscreen Select] (Wybór trybu wieloekranowego) podczas odtwarzania obrazów. Klikajc na nazw kamery w trybie 4-ekranowym, przecza si wywietlanie w tryb pojedynczego obrazu z wybranej kamery. 12

13 Pozostae funkcje odtwarzania Pauza Zatrzymanie odtwarzania po klikniciu tego przycisku w trakcie odtwarzania. Wznowienie odtwarzania po klikniciu tego przycisku przy zatrzymanym odtwarzaniu. Odtwarzanie poklatkowe / odtwarzanie poklatkowe do tyu Odtwarzanie poklatkowe do przodu / do tyu. Tryb ten dostpny jest tylko przy zatrzymanym odtwarzaniu. Po klikniciu przycisku [NEXT IMAGE] (KOLEJNY OBRAZ), wywietlona zostanie nastpna ramka i odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po klikniciu przycisku [PREV IMAGE] (POPRZEDNI OBRAZ), wywietlona zostanie poprzednia ramka i odtwarzanie zostanie zatrzymane. W przypadku odtwarzania obrazu w formacie MPEG-4, niektóre ramki zapisanych obrazów nie bd wywietlane. Odtwarzanie poklatkowe do tyu wykonywane bdzie z uwzgldnieniem interwau odwieania kamery. Szybkie odtwarzanie / szybkie odtwarzanie do tyu Po kadym klikniciu tego przycisku, prdko odtwarzania bdzie zmieniona w nastpujcy sposób: Krok 2 (ok. 4x) Krok 3 (ok. 8x) Krok 4 (ok. 16x) Krok 5 (ok. 32x) Krok 6 (ok. 48x) Krok 7 (ok. 96x). Prdko szybkiego odtwarzania do tyu zostanie zmieniona w nastpujcy sposób po kadym klikniciu tego przycisku: Krok 2 (ok. 4x) Krok 3 (ok. 8x) Krok 4 (ok. 16x) Krok 5 (ok. 32x) Krok 6 (ok. 48x) Krok 7 (ok. 96x). W przypadku kliknicia przycisków [PLAY] lub [REV PLAY] (ODTWARZANIE, ODTWARZANIE DO TYU) podczas szybkiego odtwarzania / szybkiego odtwarzania do tyu, szybko odtwarzania powróci do normalnej (podstawowej) wartoci. W przypadku odtwarzania obrazu w formacie MPEG-4, niektóre ramki zapisanych obrazów nie bd wywietlane. Szybkie odtwarzanie do tyu wykonywane bdzie z uwzgldnieniem interwau odwieania kamery. Przewijanie / przewijanie do tyu Po klikniciu [NEXT RECORD] odtwarzanie przejdzie do nastpnego zapisanego obrazu. Po klikniciu [PREV RECORD] odtwarzanie przejdzie do poprzedniego zapisanego obrazu. Jeli nie ma poprzedniego ani nastpnego zapisu, po klikniciu opisanych przycisków kontynuowane bdzie odtwarzanie biecego zapisu. Odtwarzanie moe jednak rozpocz si od punktu ok. minut przed ostatnim odtwarzanym punktem. 13

14 Przeskoczenie do ostatniego zapisanego obrazu Przejcie do ostatniego punktu czasowego w obecnie odtwarzanym zapisie i odtworzenie zapisu od tego punktu. Przy standardowej konfiguracji powoduje przejcie do punktu 30 sekund przed ostatnim punktem zapisu. Moliwa jest konfiguracja punktu na 5 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min. Wicej informacji udzieli administrator systemu. W przypadku kliknicia tego przycisku w trakcie odtwarzania obrazów biecych, uruchomione zostanie odtwarzanie ostatnio zapisanych obrazów z wybranego kanau kamery. W przypadku kliknicia tego przycisku w trakcie zapisu obrazów z najnisz czstotliwoci zapisu, odtwarzanie ostatniego zapisu moe zosta zatrzymane lub obrazy zapisu mog nie zosta wywietlone. Odtwarzanie w trybie wieloekranowym Wywietlenie odtwarzanych obrazów w trybie 4-ekranowym. W trybie tym wywietlane mog by obrazy pochodzce z maksymalnie 4 kamer. Obrazy z grup kamer (A-H) zoonych z czterech kanaów kamer, bd wywietlane sekwencyjnie w trybie 4-ekranowym. W celu uzyskania informacji o tworzeniu grup kamer, naley zapozna si z instrukcj konfiguracji (plik PDF). Aby wywietli obraz z pojedynczej kamery, naley w trybie 4-ekranowym klikn na nazw wybranej kamery w karcie [Cam Select] (Wybór kamery). W przypadku wywietlania obrazów w trybie wieloekranowym, moe doj do rozsynchronizowania pomidzy kanaami. W takim przypadku, naley klikn przycisk [PLAY] po wczeniejszym zatrzymaniu odtwarzania przyciskiem [PAUSE]. Spowoduje do poprawienie synchronizacji pomidzy kanaami. Jeli w trybie wieloekranowym odtwarzane s obrazy w trybie odtwarzania poszczególnych ramek, obrazy pochodzce z rónych kanaów mog przecza si pomidzy ramkami nierównoczenie. Tekst (str. 34) Elektroniczne powikszenie Po klikniciu tego przycisku przy zatrzymanym odtwarzaniu, wywietlona zostanie informacja tekstowa zwizana z zapisem. Przycisk [TEXT] naley klikn po zatrzymaniu odtwarzania. Wywietlanie / edycja informacji tekstowej, dostpne s wycznie wtedy, gdy obraz wywietlany jest w trybie pojedynczego ekranu. Suy do powikszania odtwarzanych obrazów zapisanych lub biecych. Kliknicie tej grupy przycisków powoduje powikszenie wywietlanego obrazu Przycisk x1: Przywraca oryginalny rozmiar obrazu (zblienie x1). Przycisk x2: Powiksza wywietlany obraz x2. Przycisk x4: Powiksza wywietlany obraz x4. Kliknicie punktu w powikszonym obrazie przesuwa powikszony obraz, ustawiajc kliknity punkt jako punkt centralny. 14

15 Powtarzanie odtwarzania pomidzy punktami A-B Powoduje powtarzanie odtwarzania obrazów pomidzy dwoma wybranymi punktami (punkt A: punkt startowy; punkt B: punkt kocowy). Naley wybra punkt startowy (A), klikajc przycisk [Start] podczas odtwarzania obrazów. Czas i data punktu A zostan wywietlone obok przycisku [START]. Naley wybra punkt kocowy (B), klikajc przycisk [End] podczas odtwarzania obrazów. Czas i data punktu B zostan wywietlone obok przycisku [End]. Po klikniciu przycisku [Start] uruchomione zostanie zaptlone odtwarzanie obrazów pomidzy punktami A i B. Aby powróci do normalnego trybu odtwarzania, naley klikn podczas zaptlonego odtwarzania przycisk [Cancel]. W przypadku zaptlonego odtwarzania obrazów w formacie MPEG-4, moe by wywietlany czarny ekran. Zblienie Powoduje powikszenie odtwarzanych obrazów z zapisu i obrazów biecych. W przypadku odtwarzania obrazów w formacie MPEG-4, powikszony moe zosta obraz o kilka sekund póniejszy, ni wywietlany w momencie kliknicia przycisku [Zoom in]. 15

16 Odtwarzanie obrazu z wybranego dysku Odtwarzanie obrazu z wybranego dysku Obrazy z kamer zapisywane s na wbudowanym dysku twardym urzdzenia. Poniej opisana jest procedura wyboru dysku i odtwarzania obrazów. Mona wybra nastpujce dyski. Obszar dysku do normalnego zapisu / zapisu zdarze: Obszar na wbudowanym dysku urzdzenia. Przechowywane s tu obrazy zapisane poprzez zapis uruchamiany rcznie (str. 10), zapis zdarze lub dane pamici SD. Obszar kopii dysku: Obszar kopii na wbudowanym dysku twardym. Zapisane obrazy s kopiowane do tego obszaru (str. 31). Wbudowany dysk twardy (HDD) Obszar normalnego zapisu Obszar do zapisów rcznych / zapisów z harmonogramu / dane pamici SD Obszar zapisu zdarze Obszar do zapisu zdarze Obszar kopii Obszar dla kopii obrazów W niniejszej instrukcji do okrelenia wbudowanego dysku twardego urzdzenia oraz wbudowanego dysku twardego moduu rozszerze, uywa si terminu dysk. Odtwarzanie dostpne jest równie podczas zapisu. Pojemno kadego z obszarów zapisu zmienia si w zalenoci od ustawie. Wicej informacji udzieli administrator systemu. Zrzut ekranu 1 Naley klikn przycisk [Disk Select] (Wybór Dysku) w oknie [Search] (Szukaj) karty [Control] (Sterowanie). Wywietlone zostanie okno wyboru dysku. Krok 1 Naley zaznaczy wybór opcji dla dysku, z którego chcemy odtwarza obrazy. Krok 2 Klikn przycisk [OK]. W nastpujcych przypadkach nie jest moliwy wybór obszaru kopii dysku (wywietlone zostanie okno z informacj): Gdy wybrany obszar zosta ju wybrany przez innego uytkownika. Gdy wykonywane jest rczne kopiowanie. Podczas odtwarzania obrazów. 16

17 Zrzut ekranu 2 Wybrany dysk zostanie wywietlony w oknie stanu. Krok 3 Klikn kart [HDD] (Dysk). Zrzut ekranu 3 Wywietlone zostanie okno [HDD] (Dysk). Krok 4 Naley klikn przycisk [PLAY] (Odtwarzaj). Zostan odtworzone obrazy zapisane w wybranym obszarze dysku. W oknie stanu wywietlony bdzie symbol. Po klikniciu [PLAY] po zatrzymaniu odtwarzania, odtwarzanie zostanie uruchomione od ostatniego punktu (czas i data) ostatnio odtwarzanego zapisu. Krok 5 Naley klikn przycisk [STOP], aby zatrzyma odtwarzanie. Symbol wywietlany w oknie stanu zganie, a na ekranie wywietlony zostanie obraz biecy. 17

18 Odtwarzanie obrazów z okrelonym czasem i dat Odtwarzanie obrazów z okrelonym czasem i dat Odtwarzanie zapisanych obrazów od wskazanego czasu i daty. Odtwarzanie moliwe jest równie podczas zapisu. Zrzut ekranu 1 Po wybraniu wywietlania okna GO TO DATE (PRZEJD DO DATY) naley klikn przycisk [GO TO DATE] (PRZEJD DO DATY) w obszarze sterowania odtwarzaniem. Krok 1 Naley klikn przycisk [] i wprowadzi dany czas i dat zapisanych obrazów, które maj zosta odtworzone. Standard CH Okrela, który kana kamery uywany bdzie jako standardowa strefa czasowa podczas wyszukiwania. Okrelenie podstawowego czasu i daty poprzez wybór kanau kamery jest konieczne, jeli kamery zainstalowane s w dwóch lub wicej krajach. Krok 2 Naley klikn przycisk [PLAY] (ODTWARZAJ). Uruchomione zostanie odtwarzanie obrazów zapisanych z wybranym czasem i dat. W oknie stanu wywietlany bdzie symbol. W przypadku braku obrazów z wybranego czasu i daty, wykonane zostan nastpujce czynnoci. Jeli istniej obrazy zapisane po wprowadzonym czasie, odtworzony zostanie obraz zapisany z najwczeniej po wprowadzonym czasie. Zrzut ekranu 2 W tym obszarze odtwarzane bd zapisane obrazy. Uwagi: W przypadku odtwarzania obrazów w formacie MPEG-4 poprzez okrelenie czasu i daty, odtwarzanie moe rozpocz si od punktu o kilka sekund po wybranym punkcie czasowym lub od pierwszej ramki nastpnego zapisu. Dane pamici SD urzdzenia nie mog by przeszukiwane i odtwarzane w przypadku filtrowania po czasie i dacie. Naley przefiltrowa dane po zdarzeniu i wybra obraz do odtworzenia z listy wyników (str. 19). Krok 3 Naley klikn przycisk [STOP] na karcie [HDD] (Dysk), aby zatrzyma odtwarzanie. Symbol wywietlany w oknie stanu zganie, a na ekranie wywietlony zostanie obraz biecy. 18

19 Wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanych zdarze Wyszukiwanie i odtwarzanie zapisanych zdarze Wyszukiwanie i odtwarzanie zapisów zwizanych ze zdarzeniami. Zapisane zdarzenia mona przeszukiwa w nastpujcy sposób. Obszar dysku podlegajcy wyszukiwaniu zapisów po zdarzeniach róni si w zalenoci od wybranego obszaru. Aby wyszukiwa zdarzenia w normalnym obszarze dysku oraz w obszarze zapisu zdarze, naley wybra opcj NORMAL AREA (OBSZAR NORMALNY) lub EVENT AREA (OBSZAR ZDARZE). Aby wyszukiwa zdarzenia w obszarze kopii, naley wybra opcj COPY AREA (OBSZAR KOPII). Szczegóowy opis wyboru dysku znajduje si na str. 16. Informacje dotyczce filtrowania Warunki filtrowania Czas i data Zdarzenie Tekst Sposób wyszukiwania Okreli zakres czasowy, z którego bd wyszukane obrazy do odtworzenia. Suy do wyszukiwania obrazów wycznie z wybranego trybu zapisu. Mona wybra nastpujce tryby zapisu: Manual (Rczny) Zapis rczny (str. 10) Schedule (Harmonogram) Zapis wynikajcy z harmonogramu (Instrukcja konfiguracji (plik PDF)) Emergency (Alarmowy) Zapis alarmowy (Instrukcja konfiguracji (plik PDF)) Site alarm (Alarm lokalizacji) Zapis wynikajcy z alarmu lokalizacji (str. 28) Terminal alarm Zapis wynikajcy z alarmu zacisku (str. 28) (Alarm zacisku) Command alarm Zapis wynikajcy z alarmu polecenia (str. 28) (Alarm polecenia) SD memory (Pami SD) Dane pamici SD (Instrukcja konfiguracji (plik PDF)) Wyszukuje wycznie obrazy zapisane z / bez informacji tekstowej. Informacje dotyczce okna listy zdarze zapisu Liczba danych na licie Liczba danych na licie: Cakowita liczba danych wywietlonych na licie. Gdy liczba ta przekracza , wywietlany jest napis > Przycisk [All List]: Anuluje filtr i wywietla wszystkie zdarzenia zapisu. Przycisk [Refresh]: Odwiea zawarto wywietlanej listy. Przycisk [Prev Page]: Wywietla poprzedni stron listy. Przycisk [Next Page]: Wywietla nastpn stron listy. DURATION: Wywietla czas rozpoczcia zapisu. CH: Kana kamery uywany obecnie do zapisu. Obrazy zapisane z wybranego kanau wywietlane bd w trybie jednoekranowym. REC: Wywietla tryb zapisu. MAN: Zapis rczny SCH: Zapis wg harmonogramu EMR: Zapis alarmowy TRM: Zapis alarmu zacisku COM: Zapis alarmu polecenia CAM: Alarm lokalizacji 19

20 PRE: Zapis przed zdarzeniem SD: Dane pamici SD TEXT: Jeli z zapisem powizana jest informacja tekstowa, wywietlany bdzie napis Added (Dodano). Przy braku informacji tekstowej, wywietlany bdzie napis None (Brak). Sposób obsugi Zrzut ekranu 1 Klikn przycisk [Search] (Szukaj) w oknie [Search] (Wyszukiwanie) na karcie [Control] (Sterowanie). Wywietlone zostanie okno REC Event Search (Wyszukiwanie zdarze zapisu) Krok 1 Naley wybra warunki selekcji. Time & Date (Czas i data) Filtracja po czasie i dacie. Naley wybra czas i dat, klikajc przycisk []. Rec Events (Zdarzenia zapisu) Filtracja po zdarzeniach zapisu. Naley wybra dane zdarzenie zapisu, które bdzie wyszukiwane. Standard CH (Kana standardowy) Okrela, który kana kamery bdzie uywany jako standardowa strefa czasowa przy wyszukiwaniu. (Okrelenie podstawowego czasu i daty poprzez wybór kanau kamery jest konieczne, jeli kamery zainstalowane s w dwóch lub wicej krajach. Jeli i urzdzenie i kamery zainstalowane s w jednym kraju, naley wybra -- ). Camera (Kamera) Filtracja po kanale kamery. Naley wybra dany kana kamery, po którym wykonywane bdzie wyszukiwanie. TEXT (Tekst) Filtracja po informacji tekstowej / braku informacji tekstowej. Naley wybra wartoci Added (Dodana) lub None (Brak), klikajc przycisk []. W przypadku wybrania wartoci --, wyszukiwanie zostanie wykonane bez filtracji po informacji tekstowej. Krok 2 Naley klikn przycisk [OK]. W oknie stanu wywietlony zostanie symbol. Wywietlony zostanie wynik wyszukiwania. Aby anulowa filtr, naley klikn przycisk [All List] (Wywietl pen list). Znacznik zaganie, a na licie wywietlone zostan wszystkie zdarzenia zapisu. 20

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami Language AltiumLive Dashboard - Managing Users Contents Lista uytkowników Grupowanie, sortowanie i filtrowanie Dodawanie uytkownika Edycja istniejcego uytkownika

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5516(S)/DVD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR5516(S)/DVD. Utworzono : 19 wrzesie Model : - NV-DVR5516(S)/DVD

NV-DVR5516(S)/DVD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR5516(S)/DVD. Utworzono : 19 wrzesie Model : - NV-DVR5516(S)/DVD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie pentapleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji

BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji BEZPRZEWODOWA KAMERA OBROTOWA P2P Instrukcja Instalacji (dla telefonów z Android) Instrukcja instalacji kamery na telefon z systemem Android Dwa sposoby instalacji: Sposób 1: Znajdź na płycie CD-ROM i

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV9022EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV9022EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV9022EA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

24CH DMX DIMMER CONSOLE

24CH DMX DIMMER CONSOLE 24CH DMX DIMMER CONSOLE WPROWADZENIE: Gratulujemy nabycia nowej konsoli DMX. Konsola posiada system sterowany mikroprocesorami i jest w pełni kompatybilna ze standardami: DMX-512 i MIDI. Konsola wyposaona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo