Określanie uprawnień. Rozważmy to na przykładzie: Użytkownik Tomek należy do grupy Sekretariat oraz Biuro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określanie uprawnień. Rozważmy to na przykładzie: Użytkownik Tomek należy do grupy Sekretariat oraz Biuro"

Transkrypt

1 Wykład 5 181

2 AUTORYZACJA 182

3 Autoryzacja Autoryzacja jest to proces polegający na sprawdzeniu uprawnienia użytkownika do zasobów. Jest to konieczne, gdy użytkownicy mają mieć dostęp do części zasobów. Aby przeprowadzić proces autoryzacji, należy potwierdzić tożsamość użytkownika. Dlatego też przed procesem autoryzacji muszą być przeprowadzone procesy uwierzytelnienia. 183

4 Określanie uprawnień Załóżmy, że użytkownicy należą do kilku grup, a każda grupa ma inne uprawnienia do danego obiektu, jakie więc uprawnienia będzie posiadał dany użytkownik? Rozważmy to na przykładzie: Użytkownik Tomek należy do grupy Sekretariat oraz Biuro 184

5 Przypadek 1 Ponieważ Odmawiaj jest zawsze najważniejsze i występuję w grupie Biuro to użytkownik Tomek nie będzie miał dostępu do Dysku lokalnego (C:) 185

6 Przypadek 2 Ponieważ dla grupy Biuro uprawnienia nie są określone to użytkownik Tomek będzie miał dostępu do Dysku lokalnego (C:) ponieważ zezwalają mu na to uprawnienia z grupy Sekretariat 186

7 Przypadek 3 Ponieważ dla żadnej z grup uprawnienia nie są określone to użytkownik Tomek nie będzie miał dostępu do Dysku lokalnego (C:) (ponieważ żadna z grup nie ma prawa dostępu Zezwalaj) 187

8 MODELOWANIE ZAGROŻEŃ W SIECIACH MICROSOFT 188

9 Jak zacząć? Burza mózgów; Spojrzenie na system z punktu widzenia atakującego; Spojrzenie na system z punktu widzenia użytkownika; Spojrzenie na system z punktu widzenia jego elementów; Diagram przepływu danych w systemie; 189 MSDN Blogs > Larry Osterman's WebLog > Threat Modeling again. Drawing the diagram. 31 Aug :31 PM

10 STRIDE (threat model) Zagrożenie Czego dotyczy? Definicja Podszywanie (Spoofing) Manipulowanie (Tampering) Wypieranie (Repudiation) Ujawianie informacji (Information Disclosure) Uwierzytelnianie (Authentication) Integralność (Integrity) Niezaprzeczalność (Non-repudiation) Poufność (Confidentiality) Podszywanie się pod coś lub kogoś innego. Modyfikacja danych lub kodu. Nie przyznawanie się do wykonania czynności. Udostępnianie informacji osobie nieupoważnionej. Odmowa dostępu (Denial of Service) Dostępność (Availability) Odmowa lub degradacja dostępu do usług. Podnoszenie uprawnień (Elevation of Privilege) Autoryzacja (Authorization) Uzyskanie uprawnień bez odpowiedniego upoważnienia. 190 MSDN Blogs > The Security Development Lifecycle > STRIDE chart, Adam Shostak, 11 Sep :18 PM

11 STRIDE per element Zagrożenia z natury są stałe dla danego elementu Dla każdego elementu należy określić wszystko możliwe typy zagrożeń Analiza poszczególnych typów zagrożeń dla każdego elementu 191

12 STRIDE per Element 192

13 Plan działań Wymienić możliwe naruszenia zabezpieczeń. Określić kategorie zagrożeń. Zaplanować operacje umożliwiające wykrycie i odróżnienie ataków przeszłych i trwających. Określić sposób odpowiedzi na ataki z każdej kategorii. Rozdzielić realizację i odpowiedzialność za odpowiedzi na ataki. Zaplanować reakcje po zakończeniu działań. 193

14 Odpowiedź na włamanie wykrycie zdarzenia; odpowiedź na włamanie przez wykonanie pewnej akcji; ograniczenie włamania; przywracanie systemów; wznowienie normalnego działania; analiza informacji; poprawienie implementacji zabezpieczeń 194

15 PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA - INSPEKCJA 195

16 Event Viewer (Podgląd zdarzeń) Usługa systemu Windows Serwer Event Log (Dziennik zdarzeń) jest uruchamiana automatycznie na wszystkich komputerach systemu Windows Server. Usługa ta rejestruje zdarzenia w jednym z trzech wymienionych poniżej dzienników: Application (Aplikacja) Projektanci aplikacji mogą definiować, aby w tym dzienniku rejestrowane były zmiany konfiguracji, błędy lub inne zdarzenia związane z napisanym przez nich oprogramowaniem. 196

17 Event Viewer (Podgląd zdarzeń) System W tym dzienniku rejestrowane są zdarzenia związane z systemem operacyjnym Windows Server (uruchomienie usługi, nieprzewidziane wyłączenia, uszkodzenia urządzeń itp). Konfiguracja zdarzeń protokołowanych w tym dzienniku jest wstępnie zdefiniowana. Security (Zabezpieczenia) W dzienniku rejestrowane są zdarzenia dotyczące logowania i dostępu do zasobów (inspekcje). Konfiguracja większości tych zdarzeń określana jest przez administratora. 197

18 Konfigurowanie inspekcji LOC i AD zasady inspekcji w GPO; inspekcja plików, folderów, drukarek i rejestru; inspekcja obiektów AD; zasady dziennika zdarzeń; uprawnienia użytkowników: Generowanie zdarzeń inspekcji zabezpieczeń Zarządzanie inspekcją i dziennikiem zabezpieczeń 198

19 Inspekcja mechanizmów zabezpieczeń Security Configuration and Analysis secedit Resultant Set of Policy 199

20 Inspekcja znanych usterek Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA); narzędzia innych firm (np. NetChk Protect); 200

21 Inne zagadnienia inspekcji inspekcja zabezpieczeń fizycznych; inspekcja zasad, procedur oraz standardów; kontrola świadomości bezpieczeństwa; inspekcja osób obcych i sporadycznych gości; 201

22 MONITOROWANIE 202

23 Wydajność 203

24 Menedżer zadań Program Task Manager (Menedżer zadań) udostępnia informacje o programach i procesach uruchomionych na komputerze. W programie wyświetlanych jest także kilka charakterystycznych dla procesu liczników wydajności. 204

25 Inne narzędzia do monitorowania nslookup ipconfig DNSLint Netdiag (Windows Server 2000) Portqry (<Windows Server 2003)... Resource Kit! (<Windows Server 2008) 205

26 PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA POZIOM FUNKCJONALNOŚCI DOMENY I LASU 206

27 Poziom funkcjonalności domeny Poziom funkcjonalności domeny Obsługiwane kontrolery domeny Windows 2000 mixed Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows Server 2003 Windows 2000 lokalny (native) Windows 2000 Server Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 207

28 Windows 2000 lokalny Wszystkie domyślne funkcje usługi Active Directory oraz następujące funkcje: Są włączone grupy uniwersalne - zarówno dla grup dystrybucyjnych, jak i grup zabezpieczeń. Zagnieżdżanie grup. Jest włączona konwersja grup, co umożliwia konwertowanie między grupami zabezpieczeń a grupami dystrybucyjnymi. Historia identyfikatorów zabezpieczeń SID. 208

29 Windows 2003 Wszystkie domyślne funkcje usługi Active Directory, wszystkie funkcje poziomu funkcjonalności domeny Windows 2000 lokalny, a także następujące funkcje: Możliwość używania narzędzia do zarządzania domeną Netdom.exe w celu przeprowadzania przygotowań do zmiany nazwy kontrolera domeny. Aktualizowanie sygnatury czasowej logowania. Atrybut lastlogontimestamp jest aktualizowany z użyciem czasu ostatniego logowania użytkownika lub komputera. Ten atrybut jest replikowany w obrębie domeny. Możliwość ustawiania atrybutu userpassword jako działającego hasła dla obiektu inetorgperson i obiektów użytkowników. 209

30 Windows 2003 Możliwość przekierowywania kontenerów Użytkownicy i Komputery. Domyślnie do przechowywania kont komputerów i kont grup/użytkowników są stosowane dwa dobrze znane kontenery: cn=komputery,<katalog_główny_domeny> oraz cn=użytkownicy,<katalog_główny_domeny>. Dzięki tej funkcji można zdefiniować nową dobrze znaną lokalizację dla tych kont. Menedżer autoryzacji może przechowywać swoje zasady autoryzacji w usługach AD DS. 210

31 Windows 2003 Jest dołączone delegowanie ograniczeń, co umożliwia aplikacjom korzystanie z bezpiecznego delegowania poświadczeń użytkowników przy użyciu protokołu uwierzytelniania Kerberos. Delegowanie można skonfigurować tak, aby było dozwolone tylko dla określonych usług docelowych. Jest obsługiwane uwierzytelnianie selektywne, co umożliwia określanie użytkowników i grup z lasu zaufanego, w przypadku których jest dozwolone uwierzytelnianie na serwerach zasobów w lesie ufającym. 211

32 Windows 2008 Wszystkie domyślne funkcje usługi Active Directory, wszystkie funkcje poziomu funkcjonalności domeny Windows Server 2003, a także następujące funkcje: Obsługa replikacji rozproszonego systemu plików dla woluminu SYSVOL - bardziej niezawodna i szczegółowa replikacja zawartości woluminu SYSVOL. 212

33 Windows 2008 Obsługa szyfrowania AES (Advanced Encryption Services, 128 i 256) dla protokołu uwierzytelniania Kerberos. Funkcja informacji o ostatnim logowaniu interakcyjnym. Umożliwia ona wyświetlanie czasu ostatniego pomyślnego logowania interakcyjnego dla użytkownika z informacją o stacji roboczej, z której przeprowadzono logowanie, oraz o liczbie nieudanych prób logowania od czasu ostatniego logowania. Szczegółowe zasady haseł, które pozwalają określać zasady haseł i zasady blokownia kont dla użytkowników oraz globalnych grup zabezpieczeń w domenie. 213

34 Windows 2008 R2 Wszystkie domyślne funkcje usługi Active Directory, wszystkie funkcje z poziomu funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008, a także następujące funkcje: Gwarancja mechanizmu uwierzytelniania, dzięki której informacje dotyczące typu metody logowania (karta inteligentna lub nazwa użytkownika/hasło) używanej do uwierzytelniania użytkowników domeny są umieszczane w tokenie protokołu Kerberos każdego użytkownika. Po włączeniu tej funkcji w środowisku sieciowym, w którym wdrożono infrastrukturę do federacyjnego zarządzania tożsamościami, na przykład usługi Active Directory Federation Services (AD FS), informacje zawarte w tokenie mogą być wyodrębniane za każdym razem, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do aplikacji obsługującej oświadczenia, która określa autoryzację na podstawie metody logowania użytkownika. 214

35 Poziom funkcjonalności lasu Poziom funkcjonalności domeny Obsługiwane kontrolery domeny Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 (domyślny) Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 215

36 Windows Server 2003 Wszystkie domyślne funkcje usługi Active Directory oraz następujące funkcje: Relacje zaufania lasów. Zmienianie nazw domen. Replikacja wartości połączonych (zmiany w magazynie informacji o członkostwie w grupach oraz replikowanie wartości dla indywidualnych elementów członkowskich zamiast replikowania całego członkostwa jako pojedynczej jednostki). Dzięki temu można uzyskać mniejsze zużycie pasma i procesora podczas replikacji oraz wyeliminować możliwość utraty aktualizacji w przypadku, gdy różne elementy członkowskie są dodawane i usuwane jednocześnie na różnych kontrolerach domeny. 216

37 Windows Server 2003 Możliwość wdrożenia kontrolera domeny tylko do odczytu (RODC) z systemem Windows Server Większa skalowalność i ulepszone algorytmy narzędzia sprawdzania spójności informacji. Generator topologii międzylokacyjnej (ISTG) używa ulepszonych algorytmów, które mogą być stosowane do obsługi lasów z większą liczbą lokacji, niż jest to możliwe na poziomie funkcjonalności lasu systemu Windows Możliwość tworzenia wystąpień dynamicznej klasy pomocniczej o nazwie dynamicobject w partycji katalogu domeny. 217

38 Windows Server 2003 Możliwość konwertowania wystąpienia obiektu klasy inetorgperson na wystąpienie obiektu klasy User i odwrotnie. Możliwość tworzenia wystąpień nowych typów grup nazywanych grupami podstawowymi aplikacji oraz grup zapytań LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) do obsługi autoryzacji opartej na rolach. Możliwość dezaktywowania i ponownego definiowania atrybutów oraz klas w schemacie. 218

39 Windows Server 2008 Ten poziom funkcjonalności oferuje wszystkie funkcje dostępne na poziomie funkcjonalności systemu Windows Server bez żadnych dodatkowych funkcji. Jednak wszystkie domeny, które zostaną dodane do lasu działającego na poziomie funkcjonalności systemu Windows Server 2008, będą domyślnie działać na tym poziomie funkcjonalności domeny. 219

40 Windows Server 2008 R2 Wszystkie funkcje dostępne na poziomie funkcjonalności lasu systemu Windows Server 2003, a także następujące funkcje: Kosz usługi Active Directory umożliwiający przywracanie w całości usuniętych obiektów w czasie działania usług domenowych w usłudze AD. Wszystkie domeny, które zostaną dodane do lasu, będą domyślnie działać na poziomie funkcjonalności domeny systemu Windows Server 2008 R2. 220

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

Usługa Active Directory

Usługa Active Directory Usługa Active Directory Active Directory Active Directory to usługi katalogowe dla Windows 2003 Server. Katalog przechowuje informacje o obiektach dostępnych w sieci czy są to udziały sieciowe, drukarki,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2

Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2 Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2 Paweł Berus, Marcin Jerzak Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, 19.07.2011 MIC Summer School 1 Agenda Dobre praktyki bezpieczeostwa Szablony zabezpieczeo Kreator konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo