ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014"

Transkrypt

1 Poznań, dn r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Bank Spółdzielczy nowoczesnym bankiem proekologicznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy UDA-POKL /13, zwracamy się do Pana/i z zapytaniem ofertowym dot. przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z tematu Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (kod CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkolenia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Usługi opracowywania programów I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie kierowane do kadry zarządzającej małych i średnich banków spółdzielczych, biorących udział w projekcie (90 banków), w tym opracowanie programu, materiałów szkoleniowych dla uczestników i kwestionariuszy sprawdzających nabyte umiejętności (testy przed i po szkoleniu, składający się z 10 pytań, udostępnienie klucza z odpowiedziami do testów). Szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne (3 dni) dla 5 grup po średnio 18 osób. 1 godzina dydaktyczna = 45 minut Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, o co najmniej 1 stopień w 5-stopniowej skali. Program szkolenia powinien zostać dopasowany do założonej grupy odbiorców. Zakłada się, że program szkoleń będzie uwzględniać aspekty praktyczne oraz wiedzę, którą uczestnicy wykorzystają w swojej pracy. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładowo-warsztatowej, z uwzględnieniem praktycznych przykładów i ćwiczeń. Program powinien zawierać m.in. takie zagadnienia merytoryczne, jak: system zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym; ekomarketing jako promocja banku; ekologiczne działalności banku na rynku lokalnym

2 zapobieganie zanieczyszczeniu oraz zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie - banku spółdzielczym, przede wszystkim wpływ ICT na środowisko, ekologiczne rozwiązania ICT, utylizacja sprzętu; omówienie obowiązujących aktów prawnych z zakresu zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie bankowym; wypracowanie dokumentów stanowiących podstawę do opracowania programu działań proekologicznych w przedsiębiorstwie bankowym; wskazanie źródeł finansowania działań proekologicznych, takich z których będą mogły skorzystać banki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do programu przed zawarciem umowy z wyłonionym Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia. II. TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI USŁUGI Szkolenia będą realizowane zgodnie z następującym harmonogramem: Termin Miejsce Poznań Poznań Warszawa Bydgoszcz Poznań Terminy i miejsca realizacji szkoleń mogą ulec zmianie. III. ZASADY WSPÓŁPRACY 1. Szkolenie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy. Rozliczenie za każdy zrealizowany zjazd szkoleniowy nastąpi na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę poprawnie wystawionego rachunku lub faktury VAT, w terminie 60 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem. 3. Zamawiający zapewnia nocleg dzień przed i w dniu szkolenia oraz pełne wyżywienie. Koszt dojazdu pokrywa Wykonawca. 4. Zamawiający zapewnia skopiowanie materiałów szkoleniowych w postaci hand-outów, wszelkie pozostałe materiały szkoleniowe i akcesoria niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego praw autorskich do programu i materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach realizacji zamówienia. Przedmiotowy zapis wynika wprost z 24 ust. 2 umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL /13 zgodnie z którym W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu Podwykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z Podwykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do tego utworu przysługują Beneficjentowi. 6. W trakcie trwania projektu program szkolenia może być modyfikowany do potrzeb szkoleniowych danej grupy. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej modyfikacji programu szkoleniowego zgodnie z sugestiami przekazanymi przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania prezentacji w PowerPoint (od 8 do 10 slajdów, w terminie do 26 maja) dotyczącej Zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, która zostanie wykorzystana podczas spotkań informacyjnych z bankami. 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz uzupełniania dziennika szkolenia na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego oraz przekazania pracownikom Zamawiającego w dniu zakończenia szkolenia.

3 9. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania innych dokumentów związanych z realizacją projektu na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/kursów/zajęć z zakresu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno - finansowym (zrealizowane minimum 150 godzin), 2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia; 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków pkt.1 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Życiorysu zawodowego stanowiącego załącznik nr 1 oraz referencji lub innych dokumentów (np. protokół odbioru) potwierdzających zrealizowane szkoleń w wymaganym okresie i zakresie. Ocena spełnienia ww. warunków pkt.2-4 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2. Oferta niekompletna tj. niezawierająca Życiorysu zawodowego trenera i/lub dokumentów/referencji potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, zgodnie z pkt. 1, zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnie z pkt. V Zapytania ofertowego. 5. Zamawiający zastrzega sobie, że na jego żądanie Wykonawca udostępni dokumenty potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w pkt. IV pkt O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo uzyskania dodatkowych wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. Wyjaśnienia mogą zostać udzielone telefonicznie, na adres mailowy lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. 8. Wykonawcy, którzy w formularzu ofertowym (załącznik nr 6) zaznaczą status: a) osoby prawnej; b) osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która deleguje inną osobę do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt. I zapytania; c) inny status; są zobowiązani dołączyć do oferty Życiorys zawodowy trenera dedykowanego do prowadzenia szkolenia oraz dokumenty potwierdzające jego doświadczenie. W przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą, delegowany trener będzie zobowiązany osobiście poprowadzić szkolenie. Zmiana trenera po dokonaniu wyboru, ale przed podpisaniem umowy będzie równoznaczna z niepodpisaniem umowy. Zmiana trenera w trakcie realizacji szkoleń będzie równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dedykowania do realizacji szkolenia określonego trenera, na ocenę uzyskaną przez Wykonawcę w zakresie doświadczenia, o którym mowa w pkt. V ust. 3 składać się będzie liczba punktów przyznanych temu trenerowi za posiadane przez niego doświadczenie.

4 V. KRYTERIA OCENY OFERT Bank Spółdzielczy nowoczesnym bankiem proekologicznym Złożone oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena szkolenia 20 punktów. 2. Program szkolenia 35 punktów. 3. Doświadczenie w realizacji działań w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie 45 punktów, w tym: a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub w sektorze administracyjnofinansowym 30 punktów; b) praktyczne doświadczenie w realizacji działań w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjnofinansowym, obejmujących np. doradztwo, wdrażania programu działań proekologicznych w przedsiębiorstwie, realizacja projektów związanych z działalnością proekologiczną w przedsiębiorstwie 10 punktów; c) prowadzenie szkoleń dla banków spółdzielczych 5 punktów. Ad.1 CENA. Najwyższą liczbę punktów - 20 otrzyma oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru: Liczba punktów w kryterium cena = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) x 20 punktów Ad. 2 PROGRAM. Ocenie będą podlegały załączone do oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5, programy szkolenia: dla kadry zarządzającej BS stworzone w oparciu o zakres merytoryczny wymieniony w pkt I. Każdy członek komisji oceniającej oferty może przyznać ocenianej ofercie punkty w skali od 1 do 35. Przy ocenie programu Zamawiający weźmie pod uwagę: a) dopasowanie programu do grupy odbiorców oraz zajmowanych stanowisk, b) precyzyjne przedstawienie tematów poruszanych podczas szkolenia, c) zróżnicowaną formę prowadzenia zajęć obejmującą zarówno moduły wykładowe, jak i warsztatowe. Za kryterium program szkolenia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Liczba punktów w kryterium program = średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków komisji oceniającej Ad. 3 DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Ocenie podlegać będzie załączony do oferty Życiorys zawodowy, stanowiący załącznik nr 1, potwierdzający doświadczenie Wykonawcy w realizacji działań, w tym głównie szkoleń/doradztwa/projektów, w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno - finansowym. Życiorys powinien zawierać: a) wykaz zrealizowanych szkoleń z zakresu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno - finansowym, w tym zwłaszcza z tematu objętego przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem liczby godzin przeprowadzonych szkoleń. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów za liczbę zrealizowanych godzin szkoleniowych: godzin szkoleń = 10 pkt godzin szkoleń= 15 pkt godzin szkoleń = 20 pkt

5 godzin szkoleń = 25 pkt 651 i więcej godzin szkoleń = 30 pkt b) wykaz działań potwierdzający praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym finansowym lub sektorze administracyjnofinansowym np. zrealizowane projekty, doradztwo, wdrażanie programu działań proekologicznych w przedsiębiorstwie, realizacja projektów związanych z działalnością proekologiczną w przedsiębiorstwie. Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów w przedmiotowym kryterium: Zrealizowane usługi doradcze/projekty w zakresie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno - finansowym Wdrażanie programu działań proekologicznych w przedsiębiorstwie bankowym, finansowym lub sektorze administracyjno - finansowym od pkt powyżej 3 5 pkt 5 pkt c) prowadzenie szkoleń dla banków spółdzielczych Ocenie podlegać będzie załączony do oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3, wykaz szkoleń zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. Przy ocenie przedmiotowego doświadczenia Zamawiający weźmie pod uwagę tylko działania edukacyjne zrealizowane na rzecz: a) SGB-Bank S.A., dawnej GBW S.A.; b) Banku Polskiej Spółdzielczości; c) banków spółdzielczych należących do obu Zrzeszeń (SGB, BPS). W przypadku delegowania przez Wykonawcę do realizacji szkolenia innej osoby w załączniku nr 3 należy umieścić szkolenia z tematyki ekologicznej zrealizowane przez tą osobę. Zamawiający przyzna 5 punktów za spełnienie przedmiotowego kryterium, niezależnie od liczby zrealizowanych szkoleń tego typu. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) unieważnienia postępowania, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta, bądź cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia, b) podjęcia negocjacji z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertą w przypadku, gdy wszystkie oferty przekroczą kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia, c) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć na formularzu (wg załącznika nr 6) do dnia r. do godz. 09:00. Ofertę można złożyć: Osobiście w siedzibie Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o., ul. Mielżyńskiego 20, Poznań,

6 Przesłać pocztą/kurierem na w/w adres Zamawiającego lub em (wyłącznie scan/zdjęcie podpisanej oferty) na adres lub faksem na nr (61) Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do Zamawiającego. VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, za pośrednictwem poczty , wszystkie osoby, które przesłały oferty. VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI Irena Pawełczak Kierownik Projektu, tel. 61/ , Marta Łuczak Specjalista ds. projektu, tel. 61/ , Załączniki do oferty: 1. Życiorys zawodowy trenera 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Wykaz szkoleń zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji na rzecz sektora bankowości spółdzielczej 4. Oświadczenie o braku powiązań 5. Program szkolenia 6. Formularz ofertowy

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 03/A-POKL na usługę realizacji szkoleń i doradztwa szkoleniowego dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo