Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zapraszamy do złożenia oferty na zapewnienia wyżywienia, cateringu i bufetu kawowego dla uczestników studiów podyplomowych. Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Wspólny Słownik Zamówień CPV KOD CPV: Wyżywienie, catering i bufet kawowy: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów Informacje ogólne 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, Bydgoszcz 2. Postępowanie na zamówienie usług zapewnienia wyżywienia, cateringu i bufetu kawowego prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 4. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis nawiązujący do specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty. Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu

2 widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu. 5. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru Załącznik nr Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienia wyżywienia, cateringu i bufetu kawowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1.1 W studiach podyplomowych weźmie udział: min. 30 osób w grupie 1.2 Oferent zobowiązany jest zapewnić wyżywienie, catering i bufet kawowy dla słuchaczy studiów podyplomowych w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu ul. Poznańska zgodnie z wytycznymi: a) Wyżywienie dla min. 30 osób: - wyżywienie w ramach każdego zjazdu w formie obiadu w 2 dniach zjazdowych - szczegółowe kryteria do obiadu: zupa, II danie (2 rodzaje surówek, 2 rodzaje mięsa do wyboru, dodatek skrobiowy), sok/woda, kawa, herbata, obsługa kelnerska obiad serwowany, b) Catering i bufet kawowy dla min. 30 osób: - catering w ramach każdego zjazdu w formie przerw kawowych dla min. 30 osób, - kawa parzona z ekspresu + herbata (2 smaki) + 3 rodzaje soku (100%) + 2 rodzaje wody mineralnej + ciastka kruche (3 rodzaje) - serwis kawowy na bieżąco uzupełniany,

3 Termin realizacji zamówienia: Człowiek najlepsza inwestycja 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotowych usług na potrzeby studiów podyplomowych w terminie od 13 października 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 2. Studia podyplomowe organizowane będą w okresie r r. 3. Dokładne terminy zjazdów ustalane będą przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi ostateczny harmonogram zjazdów. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z Zamawiającym Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Zaoferowane ceny wskazanych usług (wyżywienie, catering i bufet kawowy) powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 3. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Rozliczenia między Zamawiający, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 5. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 6. Do oferty należy dołączyć opis oferowanej usługi. 7. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest koordynator projektu Pani Bogumiła Ratajczak, tel , Informacje są udzielane również w Biurze Projektu, adres: ul. Garbary 2, bud. W, pok. W-1, Bydgoszcz. 8. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4 Termin i miejsce składania oferty Człowiek najlepsza inwestycja 1. Oferty należy składać do dnia 9 października 2012 r. do godz. 15:00 osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na Zapewnienie wyżywienia, cateringu i bufetu kawowego dot. projektu Nowoczesny menedżer efektywne zarządzanie NIE OTWIERAĆ do rąk własnych Bogumiła Ratajczak 2. na adres: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, Bydgoszcz bud. W pok. W1 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonej oferty zgodnie z poniższym kryterium: 1. Cena wykonania całości usługi tj. zapewnienie wyżywienia oraz cateringu i bufetu kawowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na słuchacza - 100% Kryterium I: Najwyższą ocenę otrzyma najbardziej efektywna finansowo oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto na uczestnika za przeprowadzenie usługi Liczba punktów jaką można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zgodnie z następującym wzorem: C= CENA NAJNIŻSZA ( CN) / CENA BADANEJ OFERTY (CBO) x 100% GDZIE: C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny CN cena najniższej oferty CBO cena badanej oferty Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena 100 pkt. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto (suma). 2. Cena wykonania części usługi tj. zapewnienie wyżywienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na słuchacza - 100% Kryterium I: Najwyższą ocenę otrzyma najbardziej efektywna finansowo oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto na uczestnika za przeprowadzenie usługi Liczba punktów jaką można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zgodnie z następującym wzorem: C= CENA NAJNIŻSZA ( CN) / CENA BADANEJ OFERTY (CBO) x 100% GDZIE: C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny CN cena najniższej oferty CBO cena badanej oferty

5 Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena 100 pkt. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto (suma). 3. Cena wykonania części usługi tj. zapewnienie cateringu i bufetu kawowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na słuchacza - 100% Kryterium I: Najwyższą ocenę otrzyma najbardziej efektywna finansowo oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto na uczestnika za przeprowadzenie usługi Liczba punktów jaką można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zgodnie z następującym wzorem: C= CENA NAJNIŻSZA ( CN) / CENA BADANEJ OFERTY (CBO) x 100% GDZIE: C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny CN cena najniższej oferty CBO cena badanej oferty Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena 100 pkt. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto (suma) Opis sposobu obliczania ceny: 1. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto uwzględniając zakres zamówienia oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 2. Cena brutto oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom 4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Informacje dotyczące wyboru oferty: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi faxem, drogą elektroniczną lub listowną niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 2. Oceny dokona powołana Komisja Oceny Ofert, w skład której wchodzić będą 2 osoby koordynator projektu, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami. 4. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 5. Zamawiający wybór oferty zamieści na stronie internetowej projektu:

6 zdrowia.byd.pl 6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. Przesłanki odrzucenia oferty: Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 2) zostanie złożona po terminie składania ofert, 3) będzie zawierała rażąco niską cenę, 4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 5) występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego. Wszelkich informacji odnośnie zapytania udziela: Koordynator Projektu mgr Bogumiła Ratajczak tel

7 Człowiek najlepsza inwestycja Bogumiła Ratajczak Podpis zamawiającego Koordynatora Projektu

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Identyfikator: FPCP/6/15 Puławy, dnia 20.03.2015r. Zatwierdził: 1. INFORMACJE OGÓLNE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ na terenie Biłgoraja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 14.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Warszawa, 25.02.2014r. Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usługi Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek szkoleń na terenie całej Polski w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo