Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Znaki towarowe EPSON i EPSON ESC/P s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation. Microsoft, Windows i Windows NT s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. IBM jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy International Business Machines Corporation. 2 Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów zostaly uyte w niniejszym dokumencie wylcznie w celach identyfikacji i mog by znakami towarowymi ich prawnych wlacicieli. Firma Epson nie roci sobie adnych praw do tych znaków. Copyright 2006 Seiko Epson Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone. 3 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa Ostrzeenia, przestrogi i uwagi w c Ostrzeenia musz by przestrzegane, aby unikn uszkodzenia ciala. Drukark naley ustawi na plaskiej, stabilnej powierzchni. Drukarka nie bdzie dziala prawidlowo, jeli bdzie przechylona lub umieszczona pod ktem. 4 Nie naley umieszcza drukarki na mikkich, niestabilnych powierzchniach, jak lóko lub kanapa, a take w malych, zamknitych miejscach, gdy moe to ogranicza wentylacj. Nie naley blokowa ani przykrywa szczelin i otworów w obudowie drukarki oraz nie naley wklada przedmiotów przez szczeliny. Naley korzysta tylko ze ródla zasilania o typie podanym na etykiecie drukarki. W przypadku wtpliwoci odnonie specyfikacji ródla zasilania w danym kraju, naley skontaktowa si z lokaln firm energetyczn lub skonsultowa si ze sprzedawc. Caly sprzt naley przylczy do wlaciwie uziemionych gniazdek elektrycznych. Nie naley uywa tych samych gniazdek, do których podlczone s kserokopiarki lub urzdzenia klimatyzacyjne, które s czsto wlczane i wylczane. Nie wolno uywa uszkodzonego lub naderwanego przewodu zasilania. Przewód zasilania naley umieci w sposób, który pozwoli unikn jego otarcia, przecicia, wystrzpienia, zagicia, spltania lub innych uszkodze. W przypadku korzystania z przedluacza przy zasilaniu drukarki naley upewni si, e lczny pobór prdu wszystkich urzdze podlczonych do przedluacza nie przekracza dopuszczalnego dla niego natenia prdu. Naley równie upewni si, e lczny pobór prdu wszystkich urzdze podlczonych do gniazda nie przekracza dopuszczalnego, okrelonego dla tego gniazda natenia prdu. Naley uywa wylcznie przewodu zasilania, który dostarczono razem z urzdzeniem. Uycie innego przewodu moe spowodowa poar lub poraenie prdem. Dostarczony z urzdzeniem przewód zasilania jest przeznaczony wylcznie do uytku z tym urzdzeniem. Uycie przewodu z innym sprztem moe spowodowa poar lub poraenie prdem. 5 Podczas konserwacji drukarki Przed rozpoczciem czyszczenia drukarki naley j odlczy i zawsze czyci wylcznie wilgotn szmatk. Nie naley wylewa plynów na drukark. Z wyjtkiem przypadków omówionych w tym przewodniku, nie wolno próbowa dokonywa naprawy drukarki na wlasn rk. Poniej wymieniono sytuacje, w których naley odlczy drukark oraz zleci napraw wykwalifikowanym pracownikom serwisu technicznego: i. Przewód zasilania lub wtyczka jest uszkodzona. ii. Do drukarki dostala si ciecz. iii. Drukarka zostala upuszczona lub obudowa ulegla uszkodzeniu. iv. Drukarka nie pracuje normalnie lub nastpila zauwaalna zmiana wydajnoci. Wewntrz lub wokól produktu nie naley uywa aerozoli zawierajcych latwopalny gaz. Moe to spowodowa poar. Naley zmienia tylko te ustawienia, które opisano w instrukcji obslugi. Jeeli drukarka ma by uywana w Niemczech, naley zwróci uwag na nastpujce kwestie: Aby zapewni wystarczajc ochron przed zwarciami i przecieniami drukarki, naley zabezpieczy instalacj elektryczn budynku 16-amperowym bezpiecznikiem. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. 6 Podczas obslugi papieru Ze wzgldu na wraliwo etykiet na temperatur i wilgotno, korzystanie z nich dopuszczalne jest wylcznie w warunkach opisanych poniej: Temperatura: od 15 do 25 C (od 59 do 77 F) Wilgotno: 30% do 60% (wilgotno wzgldna) Etykiet nie naley pozostawia w drukarce po zakoczeniu drukowania, poniewa mog si zawin wokól walka i spowodowa zakleszczenie przy kolejnym drukowaniu. Nie naley ladowa papieru, który byl zwijany w rulon lub zginany. Podczas korzystania z drukarki Naley zmieni tylko te ustawienia, które opisano w dokumentacji uytkownika. Niewlaciwa zmiana innych ustawie moe spowodowa uszkodzenia wymagajce powanej naprawy przez wykwalifikowanego technika. Po kadym wylczeniu drukarki naley odczeka co najmniej 5 sekund przed jej ponownym wlczeniem; w przeciwnym razie drukarka moe ulec uszkodzeniu. Nie naley wylcza drukarki podczas drukowania autotestu. W celu przerwania drukowania zawsze naciskaj przycisk Pause (Wstrzymaj), a nastpnie wylcz drukark. Nie naley ponownie podlcza przewodu zasilania do gniazda elektrycznego, którego napicie jest nieprawidlowe dla drukarki. Nigdy nie naley samemu wymienia glowicy drukujcej; w ten sposób mona uszkodzi drukark. Ponadto, przy wymianie glowicy drukujcej naley sprawdzi inne czci drukarki. W celu wymiany kasety z tam, naley rcznie przesun glowic drukujc. Jeli drukarka byla przed chwil w uyciu, glowica moe by gorca; naley poczeka kilka minut, aby ostygla. 7 Dla uytkowników w Wielkiej Brytanii Korzystanie z opcji Firma Epson (UK) Limited nie bdzie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub problemy powstale w wyniku wykorzystania jakichkolwiek produktów dodatkowych, bd materialów eksploatacyjnych innych, ni te oznaczone przez firm Epson (UK) Limited jako Original Epson Products lub Epson Approved Products. Informacje dotyczce bezpieczestwa w Wane: Ostrzeenie: To urzdzenie musi by uziemione. Na tabliczce znamionowej naley sprawdzi, czy napicie urzdzenia odpowiada napiciu ródla zasilania. Przewody umieszczone we wtyczce zasilania oznaczone s kolorami zgodnie z nastpujcym kodem: Zielono-ólty -- uziemienie Niebieski -- Zero Brzowy -- Pod napiciem W razie koniecznoci dopasowania wtyczki: Poniewa kolory przewodu zasilajcego w tym urzdzeniu mog nie zgadza si z kolorami oznacze uytymi do identyfikacji kocówek wtyczki, naley postpowa nastpujco: Przewód zielono-ólty musi by podlczony we wtyczce do kocówki oznaczonej liter E lub symbolem uziemienia (G). Przewód niebieski musi by podlczony we wtyczce do kocówki oznaczonej liter N. Przewód brzowy musi by podlczony we wtyczce do kocówki oznaczonej liter L. 8 Jeli wtyczka zostanie uszkodzona, naley wymieni przewód lub skonsultowa si z wykwalifikowanym elektrykiem. Bezpieczniki naley wymienia jedynie na bezpieczniki o odpowiednich wymiarach i wartociach. Dla uytkowników w Wielkiej Brytanii, Singapurze i Hongkongu Bezpieczniki naley wymienia jedynie na bezpieczniki o odpowiednich wymiarach i wartociach. Wymagania dotyczce bezpieczestwa Wtyczka zasilania: Naley uywa wtyczek zasilania o 3 bolcach zatwierdzonych przez urzd ds.

3 norm bezpieczestwa. Elastyczny przewód: Naley uywa podwójnie izolowanych elastycznych kabli majcych certyfikat* zgodnoci ze standardem IEC lub BS. Zlcze urzdzenia: Naley uywa zlczy urzdzenia majcych certyfikat* zgodnoci z odpowiednim standardem IEC lub BS. * certyfikowanych przez program IECEE CB Scheme. Zgodno z norm ENERGY STAR. Jako partner w programie ENERGY STAR, firma Epson sprawdzila, e to urzdzenie spelnia zalecenia normy ENERGY STAR dotyczce oszczdnoci energii. Midzynarodowy program ENERGY STAR dla sprztu biurowego polega na dobrowolnym partnerstwie firm produkujcych sprzt komputerowy oraz biurowy. Promuje on wprowadzanie na rynek efektywnie zarzdzajcych energi komputerów, monitorów, drukarek, faksów, kserokopiarek, skanerów i urzdze wielofunkcyjnych, a take ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez produkcj energii elektrycznej. Standardy i logo tych firm s jednakowe we wszystkich uczestniczcych krajach. 9 Spis treci Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie..... Znaki towarowe..... Instrukcje dotyczce bezpieczestwa... Ostrzeenia, przestrogi i uwagi... Symbol przestrogi,,gorce czci"..... Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa... Dla uytkowników w Wielkiej Brytanii Dla uytkowników w Wielkiej Brytanii, Singapurze i Hongkongu... Podstawowe informacje o drukarce Funkcje Obsluga papieru Drukowanie na papierze ciglym..... Drukowanie z wykorzystaniem traktora pchajcego....

4 .. Wyjmowanie drukowanego dokumentu z traktora pchajcego... Przelczanie na pojedyncze arkusze... Drukowanie z wykorzystaniem traktora cigncego Dostosowywanie poloenia górnej krawdzi arkusza..... Przesuwanie papieru do krawdzi odrywania. Drukowanie na pojedynczych arkuszach.... Ladowanie pojedynczych arkuszy..... Drukowanie na papierze specjalnym... Dostosowanie poloenia dwigni gruboci papieru Papier wielowarstwowy... Etykiety..... Koperty Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows Me i Dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows Dostp do sterownika drukarki z menu Start..42 Zmiana us Specyfikacje mechaniczne..... Specyfikacje elektroniczne..

5 ... Specyfikacje elektryczne Warunki pracy i przechowywania.... Papier Obszar zadrukowywany.. Wyrównanie papieru.... Listy polece Kody sterujce EPSON ESC/P. Kody sterujce emulacji IBM 2380 Plus (dla modelu LX-300+II)/ IBM 2381 Plus (dla modelu LX-1170II).... Standardy i certyfikaty.. Certyfikaty bezpieczestwa.... Oznaczenie zndku mona uszkodzi drukark lub spowodowa utrat wlaciwego poloenia górnej krawdzi arkusza Aby oddzieli papier czysty od zadrukowanego, naley zaloy prowadnic papieru, trzymajc j poziomo i dopasowujc rowki do kolków mocujcych drukarki, tak jak to pokazano poniej. Nastpnie przesu prowadnic papieru do przodu drukarki, a do zatrzanicia i dopasuj prowadnice krawdzi do szerokoci papieru. 6. Wlcz drukark. 7. Upewnij si, e pokrywa drukarki jest zamknita. Nacinij przycisk LF/FF, aby ustawi papier w poloeniu ladowania. Gdy drukarka otrzyma dane, automatycznie rozpocznie drukowanie. 8. Po zakoczeniu drukowania wykonaj kroki opisane w nastpnej sekcji, aby oderwa wydrukowany dokument. Jeli pierwszy wiersz na stronie znajduje si za wysoko lub za nisko, mona zmieni jego pozycj za pomoc funkcji Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). Patrz sekcja,,dostosowywanie poloenia górnej krawdzi arkusza". c Przestroga: Nigdy nie naley dostosowywa poloenia górnej krawdzi arkusza za pomoc pokrtla podajnika papieru. Moe to spowodowa uszkodzenie drukarki lub utrat wlaciwego poloenia górnej krawdzi arkusza. Po wyslaniu dodatkowych danych drukarka automatycznie wsuwa papier z powrotem do poloenia ladowania. 18 Wyjmowanie drukowanego dokumentu z traktora pchajcego Aby wyj drukowany dokument, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Nacinij przycisk Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]). Upewnij si, e lampki Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]) migaj. (Oznacza to, e papier znajduje si w biecej pozycji odrywania.) 2. Otwórz pokryw prowadnicy papieru, a nastpnie oderwij drukowany dokument przy uyciu krawdzi odrywania modulu dociskania papieru. Uwaga: Jeli perforacja papieru nie jest wyrównana z krawdzi odrywania, mona dostosowa poloenie odrywania, uywajc funkcji Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). Patrz sekcja

6 ,,Dostosowywanie poloenia odrywania". c Przestroga: Nigdy nie naley dostosowywa poloenia odrywania za pomoc pokrtla podajnika papieru. Moe to spowodowa uszkodzenie drukarki lub utrat wlaciwego poloenia odrywania. 3. Zamknij pokryw prowadnicy papieru. Po wznowieniu drukowania drukarka automatycznie przesuwa papier z powrotem do poloenia górnej krawdzi arkusza i rozpoczyna drukowanie. 19 Aby przesun papier cigly do poloenia gotowoci, w którym moliwe jest wyjcie papieru, nacinij przycisk Load/Eject (Ladowanie/Wysuwanie). Nastpnie otwórz pokrywy prowadnic perforacji traktora i wyjmij papier. c Przestroga: Przed naciniciem przycisku Load/Eject (Ladowanie/Wysuwanie) zawsze naley oderwa wydrukowany dokument. Przesuwanie kilku stron na raz w odwrotnym kierunku moe spowodowa zakleszczenie papieru. Przelczanie na pojedyncze arkusze Aby przelczy drukark do trybu pojedynczych arkuszy, nacinij przycisk Load/Eject (Ladowanie/Wysuwanie); drukarka przesunie papier z powrotem do poloenia gotowoci. Nastpnie naley wykona kroki opisane w sekcji,,ladowanie pojedynczych arkuszy". c Przestroga: Przed naciniciem przycisku Load/Eject (Ladowanie/Wysuwanie) zawsze naley oderwa wydrukowany dokument. Przesuwanie kilku stron na raz w odwrotnym kierunku moe spowodowa zakleszczenie papieru. Drukowanie z wykorzystaniem traktora cigncego Aby zaladowa papier cigly za pomoc traktora pchajcego, naley ustawi traktor w poloeniu traktora pchajcego, tak jak to opisano w krokach 13 tej procedury.

7 Jeli traktor jest ju zainstalowany w tej pozycji, upewnij si, e drukarka jest wylczona i przejd do kroku c Przestroga: Pokrtla podajnika papieru po prawej stronie drukarki naley uywa wylcznie w celu usunicia zakleszczenia papieru i tylko wtedy, gdy drukarka jest wylczona. W przeciwnym wypadku mona uszkodzi drukark lub spowodowa utrat wlaciwego poloenia górnej krawdzi arkusza. Podczas korzystania z traktora cigncego naley ustawi funkcj Auto tear-off (Automatyczne odrywanie) w trybie ustawie domylnych jako Off (Wylczone). W przeciwnym wypadku moe nastpi zakleszczenie papieru. 1. Wylcz drukark, a nastpnie zdejmij pokryw drukarki i wyjmij prowadnic papieru. Nastpnie wyjmij modul dociskania papieru, ciskajc delikatnie wypustki blokujce i wycigajc modul z drukarki. Na koniec ustaw dwigni zwalniania papieru w pozycji papieru ciglego Delikatnie cinij wypustki blokujce traktor po obu stronach, a nastpnie obró traktor do góry w celu wycignicia go z drukarki. 3. Wsu traktor do szczeliny mocujcej w górnej czci drukarki i przechyl na wlaciwe miejsce, tak jak pokazano poniej. Nakladajc traktor na kolki, poczujesz, kiedy rowki znajd si we wlaciwym poloeniu Zwolnij prowadnice perforacji poprzez przesunicie do przodu blokujcych je dwigni. 5. Wsu papier w szczelin z tylu lub od spodu, tak jak pokazano poniej, a nastpnie pocignij go do góry. Umie papier, poslugujc si skal na drukarce. Drukarka drukuje na prawo od pozycji oznaczonej cyfr Przesu lew prowadnic perforacji w taki sposób, aby dopasowa j do otworów w papierze, a nastpnie zablokuj prowadnic na wlaciwym miejscu. Nastpnie przesu praw prowadnic perforacji, aby odpowiadala szerokoci papieru, ale nie blokuj jej. Przesu podpórk papieru na rodek midzy dwiema prowadnicami perforacji. 7. Upewnij si, e wiodca krawd papieru jest czysta i równa. Otwórz pokrywy prowadnic perforacji. Naló pierwsze otwory papieru na kolki prowadnicy perforacji, a nastpnie zamknij pokrywy prowadnic perforacji. Przesu praw prowadnic perforacji, aby usun luz papieru, a nastpnie zablokuj j. Uwaga: Usu luz, wycigajc delikatnie papier z tylu lub od spodu Aby oddzieli wydruki od niezadrukowanego papieru, zainstaluj prowadnic papieru. Trzymajc j poziomo, dopasuj rowki do kolków mocujcych. Nastpnie przesu prowadnic papieru do tylu drukarki, a poczujesz zatrzanicie i dopasuj prowadnice krawdzi do szerokoci papieru. 9. Zamocuj pokryw drukarki i dopasuj poloenie papieru za pomoc pokrtla podajnika papieru. Obracaj pokrtlo, a perforacja midzy stronami znajdzie si nad glowic drukujc. Nastpnie wlcz drukark. 10. Upewnij si, e pokrywa drukarki jest zamknita, a pokrywa prowadnicy papieru otwarta. Gdy drukarka otrzyma dane, automatycznie rozpocznie drukowanie. W celu zmiany miejsca, od którego zaczyna si drukowanie, nacinij przycisk LF/FF, aby przesun papier do nastpnego poloenia górnej krawdzi arkusza, a nastpnie zapoznaj si z sekcj,,dostosowywanie poloenia górnej krawdzi arkusza" i dostosuj poloenie ladowania. Aby wysun papier, oderwij papier wchodzcy do drukarki, a nastpnie nacinij przycisk LF/FF, aby przesun papier do przodu. Dostosowywanie poloenia górnej krawdzi arkusza Poloenie górnej krawdzi arkusza to miejsce, od którego drukarka rozpoczyna drukowanie. Jeli wydruk na stronie jest umieszczony za wysoko lub za nisko, mona dostosowa poloenie górnej krawdzi arkusza za pomoc funkcji Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). Wykonaj nastpujce kroki: c Przestroga: Nigdy nie naley dostosowywa poloenia górnej krawdzi arkusza za pomoc pokrtla podajnika papieru. Moe to spowodowa uszkodzenie drukarki lub utrat wlaciwego poloenia górnej krawdzi arkusza. 25 Uwaga: Poloenie górnej krawdzi arkusza zostaje zapamitane do czasu jego zmiany, nawet po wylczeniu drukarki. Ustawienie górnego marginesu dokonane w niektórych aplikacjach ma wyszy priorytet od ustawienia górnej krawdzi arkusza za pomoc funkcji Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). W razie koniecznoci poloenie górnej krawdzi arkusza naley dostosowa z poziomu oprogramowania. 1. Upewnij si, e drukarka jest wlczona. 2. W razie koniecznoci zaladuj papier w sposób opisany w tym rozdziale. 3. Zdejmij pokryw drukarki. 4. Przytrzymaj przycisk Pause (Wstrzymanie) nacinity przez okolo trzy sekundy. Zacznie miga lampka Pause (Wstrzymanie), a drukarka przejdzie w tryb Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). 5. Nacinij przycisk LF/FF D, aby przesun górn krawd arkusza wyej, lub przycisk Load/Eject (Ladowanie/Wysuwanie) U, aby przesun poloenie górnej krawdzi arkusza niej, w dól strony. * * plastikowa pokrywa tamy 26 Uwaga: Drukarka ma minimalne i maksymalne poloenie górnej krawdzi arkusza. Jeli nastpi próba przekroczenia tych ogranicze, drukarka generuje sygnal dwikowy i zatrzymuje przesuwanie papieru. Ponadto po osigniciu domylnego poloenia górnej krawdzi arkusza drukarka generuje sygnal dwikowy i zatrzymuje na krótk chwil przesuwanie papieru. Poloenie domylne moe sluy jako punkt odniesienia podczas dostosowywania poloenia górnej krawdzi arkusza. Aby dostosowa poloenie górnej krawdzi arkusza w przypadku papieru ciglego zaladowanego do traktora cigncego, naley wykona kroki przedstawione w poniszym przykladzie: Najpierw naley zaznaczy punkt 2,5 mm (0,1 cala) nad perforacj papieru, a nastpnie umieci papier w taki sposób, aby zaznaczony punkt byl wyrównany z górn krawdzi plastikowej pokrywy tamy. Pozwala to uzyska margines o szerokoci 8,5 mm (0,33 cala) na nastpnej stronie, co oznacza, e drukarka rozpoczyna drukowanie 8,5 mm (0,33 cala) poniej perforacji. Zaznaczenie punktu 2,5 mm (0,1 cala) nad perforacj pozwala uzyska margines o szerokoci 8,5 mm (0,33 cala) na nastpnej stronie. A B 2,5 mm (0,1 cala) 8,5 mm (0,33 cala) 6. Po ustawieniu odpowiedniego poloenia górnej krawdzi arkusza nacinij przycisk Pause (Wstrzymanie), aby wyj z trybu Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). 27 Przesuwanie papieru do krawdzi odrywania Jeli uywany jest traktor pchajcy, mona uy funkcji odrywania, aby po zakoczeniu drukowania przesun papier cigly do krawdzi odrywania drukarki. Nastpnie mona w latwy sposób oderwa wydrukowany dokument. Po wznowieniu drukowania drukarka automatycznie przesunie papier z powrotem do poloenia górnej krawdzi arkusza, co pozwoli zaoszczdzi papier, który normalnie jest tracony midzy dokumentami. Funkcji odrywania mona uy na dwa sposoby, tak jak to opisano poniej: rcznie, przez nacinicie przycisku Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]) na drukarce lub automatycznie, przez wlczenie trybu automatycznego odrywania. c Przestroga: Nigdy nie naley uywa funkcji odrywania (tak jak to opisano poniej) do przesuwania papieru ciglego z etykietami do tylu, poniewa etykiety mog oddzieli si od podloa i zakleszczy w drukarce.

8 Korzystanie z przycisku Tear Off (Odrywanie) Gdy drukarka zakoczy drukowanie dokumentu, sprawd, czy lampki Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]) nie migaj. Nastpnie nacinij przycisk Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]). Drukarka przesunie papier do krawdzi odrywania. Uwaga: Jeli lampki Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]) migaj, papier znajduje si w poloeniu odrywania. Po ponownym naciniciu przycisku Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]) drukarka przesunie papier do nastpnego poloenia górnej krawdzi arkusza. 28 Automatyczne przesuwanie papieru do poloenia odrywania Aby automatycznie przesuwa wydrukowane dokumenty do poloenia odrywania, naley wlczy tryb automatycznego odrywania i w trybie ustawie domylnych naley wybra dlugo strony odpowiedni dla papieru ciglego. Instrukcje zawiera sekcja,,zmiana ustawie domylnych". Jeli tryb automatycznego odrywania jest wlczony, drukarka automatycznie przesuwa papier do poloenia odrywania zawsze wtedy, gdy otrzymuje peln stron danych z komputera lub polecenie przejcia do nowego arkusza, po którym nie ma adnych danych. Dostosowywanie poloenia odrywania Jeli perforacja papieru nie jest wyrównana z krawdzi odrywania, mona uy funkcji Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne), aby ustawi perforacj w pozycji odrywania. Aby dostosowa poloenie odrywania, naley wykona ponisze kroki: c Przestroga: Nigdy nie naley dostosowywa poloenia odrywania za pomoc pokrtla podajnika papieru. Moe to spowodowa uszkodzenie drukarki lub utrat wlaciwego poloenia odrywania. Uwaga: Poloenie odrywania zostaje zapamitane do czasu jego zmiany, nawet po wylczeniu drukarki. 1. Upewnij si, e lampki Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]) migaj (papier znajduje si w biecym poloeniu odrywania). Aby przesun papier do poloenia odrywania, konieczne moe by nacinicie przycisku Tear Off (Font) (Odrywanie [Czcionka]). 2. Otwórz pokryw prowadnicy papieru Przytrzymaj przycisk Pause (Wstrzymanie) nacinity przez okolo trzy sekundy. Lampka Pause (Wstrzymanie) zaczyna miga, a drukarka przejdzie w tryb Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). 4. Nacinij przycisk LF/FF D, aby przesun papier do tylu, lub przycisk Load/Eject (Ladowanie/Wysuwanie) U, aby przesun papier do przodu, a perforacja papieru zostanie wyrównana z krawdzi odrywania. * * krawd odrywania Uwaga: Drukarka ma minimalne i maksymalne poloenie odrywania. Przy próbie przesunicia poloenia odrywania poza te ograniczenia drukarka generuje sygnal dwikowy i zatrzymuje przesuwanie papieru. 5. Po ustawieniu poloenia odrywania nacinij przycisk Pause (Wstrzymanie), aby wyj z trybu Micro Adjust (Dostosowanie precyzyjne). 6. Oderwij wydrukowane strony. Po wznowieniu drukowania drukarka automatycznie wsuwa papier z powrotem do poloenia górnej krawdzi arkusza i rozpoczyna drukowanie. 30 Drukowanie na pojedynczych arkuszach Za pomoc prowadnicy papieru w drukarce mona ladowa pojedyncze arkusze papieru. Informacje dotyczce typu arkuszy papieru, których mona uywa, zawiera sekcja,,papier". Przed rozpoczciem drukowania na pojedynczych arkuszach papieru wielowarstwowego, kopertach lub innym papierze specjalnym naley upewni si, e dwignia gruboci papieru jest prawidlowo ustawiona. Szczególowe informacje mona znale w sekcji,,drukowanie na papierze specjalnym". Uwaga: Za pomoc opcjonalnego podajnika arkuszy mona zaladowa stos pojedynczych arkuszy. Patrz sekcja,,instalowanie i korzystanie z elementów opcjonalnych". Szczególowe informacje dotyczce typu arkuszy papieru zawiera sekcja,,specyfikacje drukarki". Za pomoc prowadnicy papieru mona ladowa arkusze bezkalkowego papieru wielowarstwowego polczone ze sob u góry warstw kleju. Wló papier wielowarstwowy do prowadnicy papieru, krawdzi lczenia do przodu i stron do drukowania skierowan w dól. Ilustracje zawarte w tym podrczniku dotycz drukarki LX-300+II. Model LX-1170II jest szerszy ni drukarka LX-300+II. Objanienia s jednak takie same. 31 Ladowanie pojedynczych arkuszy Aby zaladowa pojedyncze arkusze, naley wykona ponisze kroki: 1. Upewnij si, e drukarka jest wylczona. Upewnij si take, e dwignia zwalniania papieru jest ustawiona w pozycji pojedynczych arkuszy, a prowadnica papieru jest umieszczona w pozycji pionowej, tak jak to pokazano poniej. 2. Przesu lew prowadnic krawdzi, a zablokuje si w oznaczonej pozycji. Nastpnie przesu praw prowadnic krawdzi, aby dopasowa jej poloenie do szerokoci papieru Wsu arkusz papieru do oporu pomidzy prowadnice krawdzi. W celu normalnego uycia wlcz drukark bez naciskania innych przycisków. Drukarka rozpocznie drukowanie, gdy otrzyma dane z komputera. c Przestroga: Pokrtla podajnika papieru po prawej stronie drukarki naley uywa wylcznie w celu usunicia zakleszczenia papieru i tylko wtedy, gdy drukarka jest wylczona. W przeciwnym wypadku mona uszkodzi drukark lub spowodowa utrat poloenia górnej krawdzi arkusza. Drukowanie na papierze specjalnym Drukarka umoliwia drukowanie na rónych typach papieru, w tym na papierze wielowarstwowym, etykietach i kopertach. Na papierze wielowarstwowym nie naley drukowa mniej ni 13 mm (0,5 cala) od kadej krawdzi papieru. Wicej informacji na temat obszaru drukowania na kopertach znajduje si w sekcji,,specyfikacje drukarki". c Przestroga: Drukujc na papierze wielowarstwowym, papierze grubszym ni zwykly oraz na etykietach lub kopertach, naley upewni si, e ustawienia aplikacji s tak dobrane, aby wydruk miecil si calkowicie w obszarze drukowania. Drukowanie poza krawdzi arkuszy papieru wymienionych typów moe spowodowa uszkodzenie glowicy drukujcej. 33 Dostosowanie poloenia dwigni gruboci papieru Przed rozpoczciem drukowania na papierze specjalnym naley zmieni ustawienia gruboci papieru. Aby dostosowa ustawienia gruboci papieru, naley wykona ponisze kroki: 1. Wylcz zasilanie drukarki i otwórz pokryw drukarki. Dwignia gruboci papieru znajduje si z lewej strony drukarki. Liczby obok dwigni okrelaj grubo papieru. 2. Przy uyciu poniszej tabeli wybierz odpowiedni grubo papieru. Typ papieru Papier standardowy (pojedyncze arkusze lub cigly) Papier wielowarstwowy 2-warstwowy 3-warstwowy 4-warstwowy 5-warstwowy Pozycja dwigni lub 4 Etykiety Koperty 3. Zamknij pokryw drukarki. 34 Papier wielowarstwowy Mona stosowa bezkalkowy papier wielowarstwowy w pojedynczych arkuszach lub cigly, o maksymalnie piciu warstwach (oryginal i cztery kopie). Przed drukowaniem na arkuszach ustaw dwigni gruboci papieru, tak jak to pokazano w poprzedniej sekcji. Aby osign dobre efekty, naley postpowa zgodnie z poniszymi wskazówkami: Naley stosowa wylcznie papier wielowarstwowy polczony za pomoc klejenia miejscowego lub prasowania. Nie naley stosowa papieru wielowarstwowego lczonego za pomoc metalowych zszywek, tamy lub klejenia ciglego. Naley stosowa wylcznie papier wielowarstwowy w postaci arkuszy klejonych liniowo u góry. Arkusze naley wklada do drukarki, klejon krawdzi do przodu.

9 Naley uywa wylcznie papieru wielowarstwowego bez zagi i fald. Poloenie ladowania mona dostosowa za pomoc aplikacji, tak jak to pokazano w sekcji,,dostosowywanie poloenia górnej krawdzi arkusza". W przypadku uywania papieru wielowarstwowego ciglego prasowanego z jednej strony kopie mog nie odpowiada oryginalowi pod wzgldem wyrównania. W takim przypadku naley unie prowadnic papieru. Etykiety W celu drukowania etykiet naley uy traktora cigncego i ladowa papier z dolnej szczeliny. Przed przystpieniem do drukowania etykiet naley ustawi dwigni gruboci papieru tak, jak to pokazano w sekcji,,dostosowanie poloenia dwigni gruboci papieru". Naley postpowa zgodnie z poniszymi wskazówkami: 35 Naley wybiera etykiety umieszczone na ciglym podlou z otworami prowadnicy, aby mona bylo uywa ich w traktorze. Nie naley drukowa etykiet jako pojedynczych arkuszy, poniewa blyszczce podloe jest prawie zawsze nieco liskie. Etykiety naley ladowa w taki sam sposób, jak zwykly papier cigly. Instrukcje dotyczce ladowania znajduj si w sekcji,,drukowanie z wykorzystaniem traktora cigncego". Poniewa etykiety s szczególnie wraliwe na temperatur i wilgotno, naley ich uywa tylko w normalnych warunkach otoczenia. Etykiet nie naley pozostawia w drukarce po zakoczeniu drukowania, poniewa mog si zawin wokól walka i spowodowa zakleszczenie przy kolejnym drukowaniu. Aby wyj etykiety z drukarki, naley oderwa niewykorzystany zapas u dolu drukarki, a nastpnie nacisn przycisk LF/FF, aby wysun z drukarki pozostale etykiety. c Przestroga: Nigdy nie przesuwa etykiet w drukarce do tylu, poniewa mog odklei si od podloa i zakleszczy w drukarce. Jeli dojdzie do zakleszczenia etykiety w drukarce, naley skontaktowa si ze sprzedawc. Koperty Koperty mona ladowa pojedynczo, uywajc prowadnicy papieru. Naley postpowa zgodnie z poniszymi wskazówkami: Przed zaladowaniem koperty naley ustawi dwigni gruboci papieru w odpowiedniej pozycji. Patrz sekcja,,dostosowanie poloenia dwigni gruboci papieru". 36 Aby zaladowa kopert, naley wykona kroki opisane w sekcji,,ladowanie pojedynczych arkuszy". Kopert naley wklada do drukarki szersz krawdzi do przodu i stron do drukowania skierowan w dól. Wkladajc kopert pomidzy prowadnice papieru, naley j mocno docisn i przytrzyma, a zostanie wsunita do drukarki. Koperty mona stosowa w normalnych warunkach temperatury i wilgotnoci. Naley upewni si, e drukowanie odbywa si dokladnie na obszarze drukowania. Glowica drukujca nie moe znale si poza lew lub praw krawdzi koperty lub innego grubego papieru. (Specyfikacje zawiera sekcja,,specyfikacje drukarki".) Przed przystpieniem do drukowania kopert dobrze jest wydrukowa próbk na pojedynczym arkuszu normalnego papieru. 37 Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson zawiera sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalajce komputerowi sterowa drukark. Sterownik naley zainstalowa, aby inne aplikacje systemu Windows mogly w pelni korzysta z moliwoci drukarki. Program EPSON Status Monitor 3 umoliwia monitorowanie stanu drukarki, powiadamia o wystpieniu bldów i podaje wskazówki dotyczce rozwizywania problemów. Program EPSON Status Monitor 3 instalowany jest automatycznie podczas instalacji sterownika drukarki. Jeli chcesz zainstalowa program EPSON Status Monitor 3 póniej, instrukcje zawiera sekcja,,instalowanie programu EPSON Status Monitor 3". Uwaga: Przed kontynuacj naley si upewni, e sterownik drukarki zostal zainstalowany na komputerze zgodnie z opisem na plakacie Rozpocznij tutaj. W ustawieniach oprogramowania naley wybra tryb ESC/P. Oprogramowanie sterownika drukarki i program EPSON Status Monitor 3 dzialaj tylko w trybie ESC/P. 38 Korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows Me i 98 Do sterownika drukarki mona uzyska dostp z aplikacji systemu Windows lub z menu Start. Jeli dostp do sterownika drukarki uzyskiwany jest z aplikacji systemu Windows, wszystkie dokonywane zmiany dotycz tylko uywanej aplikacji. Wicej informacji znajduje si w sekcji,,dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows". Jeli dostp do sterownika drukarki uzyskiwany jest z menu Start, dokonywane zmiany dotycz wszystkich aplikacji. Wicej informacji znajduje si w sekcji,,dostp do sterownika drukarki z menu Start". Zrzuty ekranów znajdujce si poniszej sekcji dotycz modelu LX-1170II. W przypadku modelu LX-300+II naley zmieni nazw modelu na zrzutach ekranów na LX-300+II. Instrukcje s takie same. Informacje na temat sprawdzania i zmiany ustawie sterownika drukarki znajduj si w sekcji,,zmiana ustawie sterownika drukarki". Uwaga: Mimo, e wiele aplikacji systemu Windows zastpuje ustawienia dokonane w sterowniku drukarki, niektóre tego nie robi, tak wic naley sprawdzi, czy ustawienia sterownika drukarki odpowiadaj wymaganiom uytkownika. 39 Dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows Aby uzyska dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows, naley wykona ponisze kroki: 1. Z menu File (Plik) aplikacji wybierz polecenie Print Setup (Ustawienia drukowania) lub Print (Drukuj). W wywietlonym oknie dialogowym Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia drukowania) sprawd, czy drukarka jest wybrana z listy rozwijanej Name (Nazwa) Kliknij przycisk Printer (Drukarka), Setup (Ustawienia), Properties (Wlaciwoci) lub Options (Opcje). Wybór przycisku zaley od uywanej aplikacji; konieczne moe by kliknicie kombinacji tych przycisków. Wywietlone zostanie okno wlaciwoci, w którym znajduj si karty Paper (Papier), Graphics (Grafika) i Device Options (Opcje urzdzenia). Te karty zawieraj ustawienia sterownika drukarki. 3. Aby wywietli kart, kliknij jej zakladk u góry okna. Informacje dotyczce zmiany ustawie zawiera sekcja,,zmiana ustawie sterownika drukarki". 41 Dostp do sterownika drukarki z menu Start Aby uzyska dostp do sterownika drukarki z menu Start, naley wykona ponisze kroki: 1. Kliknij przycisk Start i wska pozycj Settings (Ustawienia). 2. Kliknij pozycj Printers (Drukarki). 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki i wybierz pozycj Properties (Wlaciwoci). Wywietlone zostanie okno wlaciwoci, zawierajce karty Paper (Papier), Graphics (Grafika), Device Options (Opcje urzdzenia) i Utility (Narzdzia). Te karty zawieraj ustawienia sterownika drukarki. 4. Aby wywietli kart, kliknij jej zakladk u góry okna. Informacje dotyczce zmiany ustawie zawiera sekcja,,zmiana ustawie sterownika drukarki". 42 Zmiana ustawie sterownika drukarki Sterownik drukarki zawiera siedem kart: Paper (Papier), Graphics (Grafika), Device Options (Opcje urzdzenia), General (Ogólne), Details (Szczególy), Utility (Narzdzia) i Sharing (Udostpnianie). Przegld dostpnych ustawie zawiera sekcja,,przegld ustawie sterownika drukarki". Mona take skorzysta z pomocy elektronicznej, klikajc element okna sterownika prawym przyciskiem i wybierajc polecenie What's this? (Co to jest?) Po zakoczeniu dokonywania zmian ustawie sterownika kliknij przycisk OK, aby je zastosowa, lub kliknij opcj Restore Defaults (Przywró domylne), aby powróci do domylnych wartoci ustawie.

10 Po sprawdzeniu ustawie sterownika drukarki i wprowadzeniu wymaganych zmian mona rozpocz drukowanie. 43 Korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows XP, 2000 i Windows NT 4. 0 Do sterownika drukarki mona uzyska dostp z aplikacji systemu Windows lub z menu Start. Jeli dostp do sterownika drukarki uzyskiwany jest z aplikacji systemu Windows, wszystkie dokonywane zmiany dotycz tylko uywanej aplikacji. Wicej informacji znajduje si w sekcji,,dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows". Jeli dostp do sterownika drukarki uzyskiwany jest z menu Start, dokonywane zmiany dotycz wszystkich aplikacji. Wicej informacji znajduje si w sekcji,,dostp do sterownika drukarki z menu Start". Zrzuty ekranów znajdujce si poniszej sekcji dotycz modelu LX-1170II. W przypadku modelu LX-300+II naley zmieni nazw modelu na zrzutach ekranów na LX-300+II. Instrukcje s takie same. Informacje na temat sprawdzania i zmiany ustawie sterownika drukarki znajduj si w sekcji,,zmiana ustawie sterownika drukarki". Uwaga: Mimo, e wiele aplikacji systemu Windows zastpuje ustawienia dokonane w sterowniku drukarki, niektóre tego nie robi, tak wic naley sprawdzi, czy ustawienia sterownika drukarki odpowiadaj wymaganiom uytkownika. 44 Dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows Wykonaj nastpujce kroki, aby uzyska dostp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows: Uwaga: Przyklady w poniszej sekcji pochodz z systemu operacyjnego Windows Mog one róni si wygldem od elementów faktycznie wywietlanych na ekranie, jednak instrukcje s takie same. 1. Z menu File (Plik) aplikacji wybierz polecenie Print Setup (Ustawienia drukowania) lub Print (Drukuj). W wywietlonym oknie dialogowym Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia drukowania) sprawd, czy drukarka jest wybrana z listy rozwijanej Name (Nazwa) Kliknij przycisk Printer (Drukarka), Setup (Ustawienia), Properties (Wlaciwoci) lub Options (Opcje). Wybór przycisku zaley od uywanej aplikacji; konieczne moe by kliknicie kombinacji tych przycisków. Wywietlone zostanie okno Document Properties (Wlaciwoci dokumentu), w którym znajduj si karty Layout (Uklad) oraz Paper/Quality (Papier/Jako). Te karty zawieraj ustawienia sterownika drukarki Aby wywietli kart, kliknij jej zakladk u góry okna. Zapoznaj si z sekcj,,zmiana ustawie sterownika drukarki", aby zmieni ustawienia. 47 Dostp do sterownika drukarki z menu Start Aby uzyska dostp do sterownika drukarki z menu Start, naley wykona ponisze kroki: Uwaga: Zrzuty ekranów uyte w tej procedurze pochodz z systemu Windows Mog one róni si wygldem od elementów faktycznie wywietlanych na ekranie, jednak instrukcje s takie same. 1. Kliknij przycisk Start i wska pozycj Settings (Ustawienia). 2. Kliknij pozycj Printers (Drukarki). 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki, a nastpnie kliknij pozycj Printing Preferences (Preferencje drukowania -- w systemie Windows XP lub 2000), Document Defaults (Ustawienia domylne dokumentu -- w systemie Windows NT 4.0). Wywietlone zostanie okno Document Properties (Wlaciwoci dokumentu), w którym znajduj si karty Layout (Uklad) i Paper/Quality (Papier/Jako). Te karty zawieraj ustawienia sterownika drukarki. 48 Kliknicie pozycji Properties (Wlaciwoci) w menu wywietlonym po klikniciu ikony drukarki prawym przyciskiem myszy spowoduje wywietlenie okna zawierajcego karty z ustawieniami sterownika drukarki. 4. Aby wywietli kart, kliknij jej zakladk u góry okna. Informacje dotyczce zmiany ustawie zawiera sekcja,,przegld ustawie sterownika drukarki". Zmiana ustawie sterownika drukarki Sterownik drukarki zawiera dwie karty, z poziomu których mona dokonywa zmian w ustawieniach sterownika: Layout (Uklad) oraz Paper/Quality (Papier/Jako). Zmiany ustawie mona take dokonywa na karcie Utility (Narzdzia) w oprogramowaniu drukarki. Przegld dostpnych ustawie zawiera sekcja,,przegld ustawie sterownika drukarki" Mona take skorzysta z pomocy elektronicznej, klikajc element okna sterownika prawym przyciskiem i wybierajc polecenie What's this? (Co to jest?) 49 Po zakoczeniu wprowadzania ustawie drukarki kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi ustawienia, lub kliknij Cancel (Anuluj), aby anulowa zmiany. Po sprawdzeniu ustawie sterownika drukarki i, jeli to konieczne, wprowadzeniu zmian mona rozpocz drukowanie. Przegld ustawie sterownika drukarki Ponisze tabele zawieraj ustawienia sterownika drukarki w systemie Windows. Naley pamita, e nie wszystkie ustawienia dostpne s we wszystkich wersjach systemu Windows. Ustawienia drukarki Ustawienia Paper size (Rozmiar papieru) Wyjanienia Pozwala wybra rozmiar papieru, którego chcesz uy. Jeli nie wida odpowiedniego rozmiaru papieru, naley uy paska przewijania, aby przewin list. Jeli uywany rozmiar papieru nie znajduje si na licie, zapoznaj si z instrukcjami znajdujcymi si w sekcji,,okrelanie niestandardowego rozmiaru papieru". Mona wybra opcj Portrait (Pionowa) lub Landscape (Pozioma). Pozwala wybra ródlo papieru, którego chcesz uy. Pozwala okreli odpowiedni rozdzielczo drukowania. Im wysza rozdzielczo zostanie wybrana, tym wicej szczególów bdzie widocznych na wydruku, jednak zwikszenie rozdzielczoci spowalnia drukowanie. Mona pozostawi ustawienie Fine (Precyzyjna) lub wybra inny wzorzec symulowania kolorów w zalenoci od rodzaju wydruku. Przesunicie suwaka pozwala rozjani lub przyciemni wydruk. Orientation (Orientacja) Paper Source (ródlo papieru) Resolution/Graphics Resolution (Rozdzielczo/ Rozdzielczo grafiki) Dithering (Symulowanie kolorów) Intensity (Intensywno) 50 Ustawienia Print Quality (Jako wydruku) Wyjanienia Pozwala wybra opcj jakoci wydruku z listy Print quality (Jako wydruku). Ustawienie opcji Hi-speed (Dua szybko) na On (Wlcz) spowoduje, e drukarka przejdzie do trybu drukowania dwukierunkowego i szybko drukowania zwikszy si. Ustawienie opcji Hi-speed (Dua szybko) na Off (Wylczone) spowoduje przejcie drukarki do trybu drukowania jednokierunkowego. Szybko drukowania zmniejszy si, ale za to zwikszy si dokladno drukowania. W przypadku drukowania z wykorzystaniem ustawie domylnych stosowane s ustawienia przechowywane w drukarce. Kliknicie tego przycisku pozwala ustawi jasno i kontrast, wprowadzi wspólczynnik gamma dla kolorów RGB lub okreli inne ustawienia. Zostanie wywietlone okno dialogowe Halftone Color Adjustment (Póltonowe dostrajanie kolorów). Aby uzyska szczególowe informacje, naley klikn przycisk Help (Pomoc). W przypadku drukowania grafik naley wybra typ rastrowania. Aby umoliwi drukarce wybór najlepszej jakoci rastrowania, naley uy opcji Auto Select (Wybór automatyczny). Halftone Setup.../Halftone Color Adjustment... (Ustawienia póltonów.../póltonow e dostrajanie kolorów...) Halftoning (Rastrowanie) Printer Font Setting Naley wybra grup tabel czcionek, która ma zosta uyta.

11 (Ustawienie czcionek Mona wybra jedn z trzech grup tabel czcionek, Standard drukarki) (Standardowe), Expanded (Rozszerzone) i None (Brak) -- drukowanie obrazów bitowych. W przypadku grupy Standard (Standardowe) lub Expanded (Rozszerzone) drukarka korzysta z czcionek urzdzenia. Grupa Expanded (Rozszerzone) zawiera wicej czcionek ni grupa Standard (Standardowe). W przypadku opcji None (Brak) drukarka uywa obrazów map bitowych zamiast czcionek. Szczególowe informacje na temat czcionek znajdujcych si w kadej tabeli zawiera sekcja,,specyfikacje elektroniczne". Print Text as Graphics Jeli drukarka korzysta z czcionek urzdzenia, naley wybra (Drukuj tekst jako opcj Off (Wylczone); jeli drukarka nie korzysta z czcionek grafik)* urzdzenia, naley wybra opcj On (Wlczone). 51 Ustawienia Metafile Spooling (Buforowanie metaplików)* Paper Order (Kolejno papieru)* Pages Per Sheet (Stron na arkusz)* Copy Count (Liczba kopii)* Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania)* Print Optimizations (Optymalizacja wydruku)* Color (Kolor) (tylko model LX-300+II) Wyjanienia Umoliwia okrelenie, czy ma by uywane buforowanie EMF. Umoliwia okrelenie, czy dokument ma by drukowany od strony pierwszej do ostatniej, czy od ostatniej do pierwszej. Umoliwia okrelenie liczby stron, jaka ma zosta wydrukowana na jednej stronie arkusza. Po wybraniu liczby wikszej ni jeden w polu Number of copies (Liczba kopii) pojawi si pole wyboru, które umoliwia wlczenie sortowania stron kopii. Umoliwia wybranie opcji Enable (Wlcz) lub Disable (Wylcz) dla buforowania metaplików. Jeli drukarka nie korzysta z czcionek urzdzenia, naley wybra opcj Disable (Wylcz); jeli drukarka korzysta z czcionek urzdzenia, naley wybra opcj Enable (Wlcz). Umoliwia okrelenie, czy ma by uywane drukowanie kolorowe. Aby uywa drukowania kolorowego, naley zainstalowa opcjonalny modul druku kolorowego. * Szczególowe informacje znajduj si w pomocy systemu Windows. 52 Okrelanie niestandardowego rozmiaru papieru Jeli uywanego papieru nie ma na licie rozwijanej Paper Size (Rozmiar papieru), jego rozmiar mona doda do listy. W systemach Windows Me i 98: Kliknij opcj Custom (Niestandardowy) lub User Defined Size (Uytkownik) i wprowad rozmiar papieru w oknie dialogowym. W systemach Windows XP, 2000, i Windows NT 4.0: 1. W systemach Windows 2000 lub Windows NT 4.0 kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia), nastpnie kliknij pozycj Printers (Drukarki). W systemie Windows XP Professional kliknij przycisk Start, a nastpnie pozycj Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W systemie Windows XP Home Edition kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Control Panel (Panel sterowania), nastpnie pozycj Printers and Faxes (Drukarki i faksy). 2. Kliknij ikon ESC/P lub EPSON LX-1170II ESC/P. 3. Wybierz opcj Server Properties (Wlaciwoci serwera) z menu File (Plik). 4. Zaznacz pole wyboru Create a New Form (Utwórz nowy formularz). 5. Wprowad rozmiar papieru w polach Measurement (Wymiary). 6. Kliknij opcj Save Form (Zapisz formularz), a nastpnie kliknij przycisk OK. 53 Ustawienia monitorowania Ustawienia EPSON Status Monitor 3 Wyjanienia Kliknicie tego przycisku spowoduje przejcie do programu EPSON Status Monitor 3. Aby monitorowa drukark, naley upewni si, e zaznaczono pole wyboru Monitor the printing status (Monitoruj stan drukowania). Kliknicie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania), gdzie mona dokona zmian ustawie w programie EPSON Status Monitor 3. Wicej informacji znajduje si w sekcji,,konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3". Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania) Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3 Program EPSON Status Monitor 3 jest dostpny w systemach Windows XP, Me, 98, 2000 i Windows NT 4.0. Pozwala monitorowa stan drukarki, powiadamia o wystpieniu bldów i w razie potrzeby dostarcza instrukcji, jak rozwizywa powstale problemy. Program EPSON Status Monitor 3 dostpny jest jedynie, gdy: Drukarka podlczona jest bezporednio do komputera hosta przez port równolegly [LPT1] lub USB. System jest skonfigurowany do obslugi komunikacji dwukierunkowej. Program EPSON Status Monitor 3 jest instalowany przy bezporednim polczeniu drukarki, wraz ze sterownikiem drukarki, zgodnie z opisem na plakacie Rozpocznij tutaj. W przypadku udostpniania drukarki naley upewni si, e program EPSON Status Monitor 3 jest skonfigurowany tak, aby drukarka wspóluytkowana mogla by monitorowana na serwerze druku. Patrz sekcje,,konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3" i,,udostpnianie drukarki". 54 Uwaga: Jeli sterownik zainstalowano metod,,wska i drukuj", program EPSON Status Monitor 3 moe nie dziala poprawnie. Jeli uytkownik chce korzysta z programu EPSON Status Monitor 3, naley ponownie zainstalowa sterownik zgodnie z opisem na plakacie Rozpocznij tutaj. Przed uruchomieniem programu EPSON Status Monitor 3 naley przeczyta plik README znajdujcy si na dysku CD-ROM z dokumentacj dla uytkownika. Plik ten zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczce tego programu narzdziowego. Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3 Wykonaj nastpujce kroki, aby skonfigurowa program EPSON Status Monitor 3: 1. Otwórz kart Utility (Narzdzia) zgodnie z opisem w sekcji,,korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows Me i 98" lub,,korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows XP, 2000 i Windows NT 4.0" Kliknij przycisk Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). Zostanie wywietlone okno dialogowe Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). 3. Dostpne s ponisze ustawienia: Select Notification (Wybierz Pozwala okreli stan On/Off opcj Powiadamianie) (Wlczony/Wylczony) pola wyboru powiadamiania o bldach. Zaznacz to pole wyboru, aby wywietla powiadomienia dla okrelonego rodzaju bldów. Select Shortcut Icon (Wybierz ikon skrótu) Wybrana ikona zostanie wywietlona na pasku zada. Przyklad ustawienia pokazany jest w oknie z prawej strony. Klikajc ikon skrótu, mona w latwy sposób uzyska dostp do okna dialogowego Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania). 56 Receive error notification for Zaznaczenie tego pola wyboru umoliwia shared printers (Odbieraj odbieranie powiadomie o bldach dla drukarek powiadomienia o bldach wspóluytkowanych. dla drukarek wspóluytkowanych) Allow monitoring of shared printer (Zezwalaj na monitorowanie drukarek wspóluytkowanych) Zaznaczenie pola wyboru pozwala na monitorowanie wspóluytkowanych drukarek przez inne komputery. Uwaga: Aby przywróci ustawienia domylne wszystkich pozycji, naley klikn przycisk Default (Domylne). Dostp do programu EPSON Status Monitor 3 Aby uzyska dostp do programu EPSON Status Monitor 3, wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Kliknij dwukrotnie ikon skrótu w ksztalcie drukarki znajdujc si na pasku zada.

12 Aby doda ikon skrótu do paska zada, przejd do karty Utility (Narzdzia) i postpuj wedlug instrukcji. Otwórz kart Utility (Narzdzia), nastpnie kliknij ikon EPSON Status Monitor 3. Aby dowiedzie si, jak otworzy kart Utility (Narzdzia), zapoznaj si z sekcj,,korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows Me i 98" lub,,korzystanie ze sterownika drukarki w systemach Windows XP, 2000 i Windows NT 4.0". Po przejciu do programu EPSON Status Monitor 3 w opisany powyej sposób wywietlone zostanie nastpujce okno stanu drukarki. Mona w nim przeglda informacje o stanie drukarki. 57 Instalowanie programu EPSON Status Monitor 3 Aby zainstalowa program EPSON Status Monitor 3, wykonaj ponisze kroki. 1. Upewnij si, e drukarka jest wylczona, a na komputerze uruchomiony jest system Windows. 2. Wló dysk CD-ROM z oprogramowaniem drukarki do napdu CD-ROM. Uwaga: Jeli zostanie wywietlone okno wyboru jzyka, wybierz swój kraj. Jeli ekran EPSON Installation Program (Program instalacyjny EPSON) nie zostanie wywietlony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikon My Computer (Mój komputer), kliknij prawym przyciskiem myszy ikon napdu CD-ROM, w wywietlonym menu kliknij polecenie Open (Otwórz), nastpnie kliknij dwukrotnie plik Epsetup.exe. 3. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Po wywietleniu ekranu z umow licencyjn przeczytaj tekst, nastpnie kliknij przycisk Agree (Zgadzam si). 4. Kliknij opcj Custom (Niestandardowa). 5. Zaznacz pole wyboru programu EPSON Status Monitor 3, nastpnie kliknij przycisk Install (Instaluj). 6. Sprawd, czy w wywietlonym oknie dialogowym zaznaczona jest ikona drukarki i kliknij przycisk OK. Nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 7. Po ukoczeniu instalacji kliknij przycisk OK. 58 Konfigurowanie drukarki w sieci Udostpnianie drukarki W tej sekcji opisano sposób udostpniania drukarek w standardowej sieci Windows. Komputery w sieci mog wspóluytkowa drukark, która jest podlczona bezporednio do jednego z nich. Komputer bezporednio podlczony do drukarki jest serwerem drukarki, a pozostale komputery s klientami, które potrzebuj uprawnie do wspóluytkowania drukarki z serwerem druku. Klienci wspóluytkuj drukark poprzez serwer druku. Zgodnie z wersj systemu operacyjnego Windows oraz prawami dostpu w sieci naley okreli odpowiednie ustawienia serwera druku i klientów. Konfigurowanie serwera druku W przypadku systemu Windows Me lub 98 patrz sekcja,,w systemie Windows Me lub 98". W przypadku systemu Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0 patrz sekcja,,w systemie Windows XP, 2000 lub Windows NT 4. 0". Konfigurowanie klientów W przypadku systemu Windows Me lub 98 patrz sekcja,,w systemie Windows Me lub 98". W przypadku systemu Windows XP lub 2000 patrz sekcja,,w systemie Windows XP lub 2000". W przypadku systemu Windows NT 4.0, patrz sekcja,,w systemie Windows NT 4. 0". 59 Uwaga: W przypadku udostpniania drukarki naley upewni si, e program EPSON Status Monitor 3 jest skonfigurowany tak, aby drukarka wspóluytkowana mogla by monitorowana na serwerze druku. Patrz sekcja,,konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3". W przypadku uytkownika drukarki wspóluytkowanej w rodowisku Windows Me lub 98 na serwerze kliknij dwukrotnie ikon Network (Sie) w oknie Control Panel (Panel sterowania) i upewnij si, e skladnik,,file and printer sharing for Microsoft Networks" (Udostpnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks) jest zainstalowany. Nastpnie na serwerze i klientach sprawd, czy zainstalowano skladnik,,ipx/spx-compatible Protocol" (Protokól zgodny z IPX/SPX) lub,,tcp/ip Protocol" (Protokól TCP/IP). Komputery serwera druku i klientów powinny by skonfigurowane w tym samym systemie sieciowym i powinny by razem zarzdzane. Zrzuty ekranów na poniszych stronach mog si róni w zalenoci od wersji systemu operacyjnego Windows. Konfigurowanie drukarki jako drukarki wspóluytkowanej W systemie Windows Me lub 98 Jeli serwer druku dziala w systemie operacyjnym Windows Me lub 98, naley wykona ponisze kroki, aby skonfigurowa serwer druku. 1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia), a nastpnie kliknij pozycj Control Panel (Panel sterowania). 2. Kliknij dwukrotnie ikon Network (Sie). 3. Kliknij pozycj File and Print Sharing (Udostpnianie plików i drukarek) na karcie Configuration (Konfiguracja) Zaznacz pole wyboru I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Chc mie moliwo udostpniania innym moich drukarek), a nastpnie kliknij przycisk OK. 5. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptowa ustawienia. Uwaga: Gdy zostanie wywietlone okno,,insert the Disk" (Wló dysk), wló dysk CD-ROM systemu Windows Me lub 98 do komputera. Gdy zostanie wywietlony monit o ponowne uruchomienie komputera, ponownie uruchom komputer i kontynuuj wybieranie ustawie. 6. Kliknij dwukrotnie ikon Printers (Drukarki) w panelu sterowania. 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki i w wywietlonym menu wybierz pozycj Sharing (Udostpnianie). 8. Wybierz opcj Shared As (Udostpniony jako), wpisz nazw w polu Share Name (Nazwa udzialu), a nastpnie kliknij przycisk OK. W razie potrzeby wypelnij pola Comment (Komentarz) i Password (Haslo). 61 Uwaga: W nazwie udzialu nie naley uywa mylników ani spacji -- w takim przypadku moe wystpi bld. W przypadku udostpniania drukarki naley upewni si, e program EPSON Status Monitor 3 jest skonfigurowany tak, aby drukarka wspóluytkowana mogla by monitorowana na serwerze druku. Patrz sekcja,,konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3". Naley skonfigurowa komputery klienckie tak, aby mogly korzysta z drukarki w sieci. Szczególowe informacje znajduj si na poniszych stronach.,,w systemie Windows Me lub 98",,W systemie Windows XP lub 2000",,W systemie Windows NT 4.0" W systemie Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0 Jeli system operacyjny serwera druku to Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0, wykonaj ponisze kroki. Uwaga: Naley uzyska dostp do systemu Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0 jako administrator komputera lokalnego. 1. W przypadku serwera druku z systemem Windows 2000 lub Windows NT 4. 0 kliknij przycisk Start, wska polecenie Settings (Ustawienia) i kliknij pozycj Printers (Drukarki). W przypadku serwera druku z systemem Windows XP Professional kliknij przycisk Start, nastpnie kliknij polecenie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W przypadku serwera druku z systemem Windows XP Home Edition kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Control panel (Panel sterowania), nastpnie kliknij pozycj Printers and Faxes (Drukarki i faksy) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki i w wywietlonym menu wybierz pozycj Sharing (Udostpnianie). W systemie Windows XP, jeli wywietli si nastpujce menu, kliknij pozycj Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci) lub If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) (Jeli masz wiadomo zagroenia bezpieczestwa, ale chcesz udostpni drukarki bez uruchamiania kreatora, kliknij tutaj). W obu przypadkach postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 3. W przypadku serwera druku z systemem Windows 2000 lub Windows NT 4. 0 wybierz polecenie Shared as (Udostpniony jako -- w systemie Windows 2000 lub Shared (Udostpniony -- w systemie Windows NT 4.0), nastpnie wpisz nazw w polu Shared name (Nazwa udzialu) i kliknij przycisk OK. 63 W przypadku serwera druku z systemem Windows XP wybierz polecenie Share this printer (Udostpnij t drukark), nastpnie wpisz nazw w polu Share name (Nazwa udzialu) i kliknij przycisk OK. Uwaga: W nazwie udzialu nie naley uywa mylników ani spacji -- w takim przypadku moe wystpi bld. Naley skonfigurowa komputery klienckie tak, aby mogly korzysta z drukarki w sieci. Szczególowe informacje znajduj si na poniszych stronach:,,w systemie Windows Me lub 98",,W systemie Windows XP lub 2000",,W systemie Windows NT 4.0" Konfigurowanie komputerów klienckich W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki przez uzyskanie dostpu do drukarki wspóluytkowanej w sieci. Uwaga: Aby wspóluytkowa drukark w sieci Windows, naley skonfigurowa serwer druku. Szczególowe informacje znajduj si w sekcjach,,konfigurowanie drukarki jako drukarki wspóluytkowanej" (Windows Me lub 98) lub,,w systemie Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0" (Windows XP, 2000 lub Windows NT 4. 0). 64 W tej sekcji opisano sposób uzyskiwania dostpu do drukarki wspóluytkowanej w standardowym systemie sieciowym za pomoc serwera (grupa robocza Microsoft). Jeli nie mona uzyska dostpu do drukarki wspóluytkowanej z powodu systemu sieciowego, naley poprosi administratora sieci o pomoc. W tej sekcji opisano sposób instalowania sterownika drukarki przez uzyskanie dostpu do drukarki wspóluytkowanej z folderu Printers (Drukarki). Dostp do drukarki wspóluytkowanej mona take uzyska, klikajc ikony Network Neighborhood (Otoczenie sieciowe) lub My Network (Moja sie) na pulpicie systemu Windows. Jeli program EPSON Status Monitor 3 ma by uywany na komputerach klienckich, naley zainstalowa z dysku CD-ROM sterownik drukarki oraz program EPSON Status Monitor 3 na kadym z komputerów klienckich. W systemie Windows Me lub 98 Aby skonfigurowa klientów z systemem Windows Me lub 98, naley wykona ponisze kroki. 1. Kliknij przycisk Browse (Przegldaj). Kliknij przycisk Next (Dalej). Kliknij dwukrotnie ikon Add Printer (Dodaj drukark). 3. Wybierz opcj Network printer server (Serwer drukarki sieciowej), a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. kliknij przycisk OK. Uwaga: Mona równie wpisa tekst,,\\(nazwa komputera lokalnie podlczonego do drukarki wspóluytkowanej)\(nazwa drukarki wspóluytkowanej)" w nazwie cieki sieciowej lub kolejki. 71 Nazwa drukarki wspóluytkowanej mogla zosta zmieniona przez komputer lub serwer, który jest podlczony do drukarki wspóluytkowanej. Jeli sterownik drukarki zostal wczeniej zainstalowany na komputerze klienckim, naley wybra nowy sterownik drukarki lub aktualny sterownik drukarki. Jeli system operacyjny serwera druku to Windows NT 4. 0, naley przej do nastpnego kroku. Jeli system operacyjny serwera druku jest inny ni Windows XP lub 4.0, naley przej do sekcji,,instalowanie sterownika drukarki z dysku CD-ROM". 5. Okrel, czy chcesz uywa drukarki jako drukarki domylnej, a nastpnie kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk Finish (Zakocz). Instalowanie sterownika drukarki z dysku CD-ROM W tej sekcji opisano sposób instalacji sterownika drukarki na komputerach klienckich, gdy komputery serwera i klienta korzystaj z innych systemów operacyjnych. Zrzuty ekranów na poniszych stronach mog si róni w zalenoci od wersji systemu operacyjnego Windows. Uwaga: W przypadku instalowania na komputerach klienckich z systemem Windows XP, 2000 lub Windows NT 4. 0, naley uzyska dostp do wymienionych systemów jako administrator. 72 Jeli komputery serwera i klientów korzystaj z tych samych systemów operacyjnych, nie trzeba instalowa sterowników drukarki z dysku CD-ROM. 1. Uzyskaj dostp do drukarki wspóluytkowanej. Moe zosta wywietlony monit. Kliknij przycisk OK, a nastpnie wykonaj instrukcje wywietlane na ekranie, aby zainstalowa sterownik drukarki z dysku CD-ROM. 2. Wló dysk CD-ROM. Zostanie wywietlone okno dialogowe EPSON Installation Program (Program instalacyjny EPSON). Zamknij okno dialogowe, klikajc przycisk Cancel (Anuluj), a nastpnie wpisz odpowiednie nazwy napdu i folderu, w którym znajduje si sterownik drukarki dla klientów i kliknij przycisk OK. Podczas instalowania sterowników w systemach Windows XP lub 2000 moe zosta wywietlony monit,,digital Signature is not found." (Nie znaleziono podpisu cyfrowego). Kliknij przycisk Yes (Tak -- w systemie Windows 2000) lub Continue Anyway (Mimo to kontynuuj-- w systemie Windows XP) i kontynuuj instalacj. Nazwa folderu róni si w zalenoci od uywanego systemu operacyjnego. System operacyjny klienta Windows 98 Windows Me Windows XP, 2000 Windows NT 4. 0 Nazwa folderu \<Jzyk>\WIN98 \<Jzyk>\WINME \<Jzyk>\WIN2000 \<Jzyk>\WINNT Wybierz nazw drukarki, a nastpnie kliknij przycisk OK. Nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Uwaga: Aby zainstalowa take program EPSON Status Monitor 3, naley postpowa zgodnie z instrukcjami znajdujcymi si w sekcji,,instalowanie programu EPSON Status Monitor 3". Anulowanie drukowania Jeli wydruki nie s zgodne z oczekiwaniami i zawieraj nieprawidlowe lub niekompletne znaki lub obrazy, moe zaistnie potrzeba anulowania drukowania. Jeli ikona drukarki jest wywietlana na pasku zada, wykonaj ponisze instrukcje, aby anulowa drukowanie. 1. Kliknij dwukrotnie ikon drukarki na pasku zada, a nastpnie kliknij polecenie Purge Print Documents (Usu drukowane dokumenty) w menu Printer (Drukarka) W przypadku anulowania drukowania wszystkich dokumentów w menu Printer (Drukarka) wybierz polecenie Purge Print Documents (Usu drukowane dokumenty -- w systemach Windows Me lub 98) albo Cancel All Documents (Anuluj wszystkie dokumenty -- w systemach Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0). W przypadku anulowania drukowania okrelonego dokumentu wybierz dokument, który chcesz anulowa i w menu Document (Dokument) wybierz polecenie Cancel Printing (Anuluj Drukowanie -- w systemach Windows Me lub 98) albo Cancel (Anuluj -- w systemach Windows XP, 2000 lub Windows NT 4.0). Zadanie drukowania zostanie anulowane. Dezinstalacja oprogramowania drukarki Gdy istnieje potrzeba ponownego zainstalowania lub uaktualnienia sterownika, naley odinstalowa sterownik drukarki, który jest ju zainstalowany.

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LQ-630

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LQ-630 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika NPDxxxx-00 Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500

Twoja instrukcja użytkownika EPSON ACULASER M2000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/559500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EPSON ACULASER M2000. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EPSON ACULASER M2000

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X2625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2388160

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X2625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2388160 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Smart Label Printers 420 430 410 Szybki Start Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Przygotowanie SLP 1. Podłącz zasilacz do drukarki SLP 410,420 lub 430 i do gniazdka sieciowego. 2. Naciśnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna 9-igłowa drukarka mozaikowa Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940

Twoja instrukcja użytkownika CANON PIXMA MP282 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3354940 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M310N

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M310N Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-152N http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-203E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873422 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo