Optyka Fourierowska. Wykład 9 Hologramy cyfrowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optyka Fourierowska. Wykład 9 Hologramy cyfrowe"

Transkrypt

1 Optyka Fourierowska Wykład 9 Hologramy cyfrowe

2 Hologramy generowane w komputerze Hologramy poza zapisem intefererujących fal koherentnych można wyliczyć za pomocą komputera i wydrukować na ploterze lub drukarce na folii Można w ten sposób tworzyć hologramy obiektów 2D lub 3D które w rzeczywistości nie istnieją pod warunkiem, że umiemy je opisać matematycznie, w skończonym czasie obliczyć hologram oraz wydrukować go na przezroczystym podłożu.

3 Generacja hologramu cyfrowego 1. Część obliczeniowa Obliczenie pól optycznych, które obiekt stworzyłby w płaszczyźnie hologramu gdyby istniał, a więc odtwarzanej fali Wybór ilości punktów próbkowania obiektu i hologramu Poprawne wykonanie odpowiednich transformat Fouriera lub Fresnela

4 Generacja hologramu cyfrowego 1. Część obliczeniowa 2. Wybór odpowiedniej reprezentacji pól zespolonych w płaszczyźnie hologramu Próbki są wartościami zespolonymi zawierającymi amplitudę i fazę Przy wydruku nie jesteśmy w stanie kontrolować obu tych wielkości jednocześnie (najczęściej dysponujemy jedynie amplitudą) Wybór odpowiedniego sposobu kodowania fazy

5 Generacja hologramu cyfrowego 1. Część obliczeniowa 2. Wybór odpowiedniej reprezentacji pól zespolonych w płaszczyźnie hologramu 3. Przetworzenie zakodowanej reprezentacji pól na przeźroczystość ośrodka Plotery, drukarki laserowe, elektronolitografia Najczęściej obraz składa się z małych prostokątów, w niektórych technikach prostokąty mogą być w stopniach szarości w innych sa labo czarne albo białe (binarne)

6 Próbkowanie Zarówno holografia klasyczna jak i cyfrowa polega na zapisie zespolonego pola w płaszczyźnie hologramu pola które chcemy potem odtworzyć W holografii cyfrowej musimy posługiwać się polami dyskretnymi i wartościami zepolonymi obliczonymi w każdej z próbek Jak wiele próbek trzeba obliczyć?

7 Hologram Fouriera W tym przypadku zapisywane jest widmo pola przedmiotowego. Pole w płaszczyźnie przedmiotowej i w płaszczyźnie hologramu łączy więc transformata Fouriera Zgodnie z twierdzeniem Whittakera-Shannona jeśli wielkość przedmiotu wynosi ξ x η jego widmo zmieści się w prostokącie 2B X x 2B Y gdzie: 2B X 2B f Y f f w powyższym wzorze jest związane z krzywizną fali kulistej tworzącej widmo (soczewką użytą przy zapisie)

8 Hologram Fouriera Próbkowanie musi więc odbywać się co: Co oznacza, że jeśli wielkość pola w płaszczyźnie hologramu wynosi X x Y liczba próbek wyniesie: f B y f B x Y X f y N f x N Y Y Y X X X

9 Hologram Fresnela Pole w płaszczyźnie hologramu jest powiązane z polem przedmiotowym za pomoca całki Fresnela Pole takie można przedstawić jako transformatę Fouriera dopiero po przemnożeniu pola wejściowego przez czynnik fazowy 2 2 z U, U, e Tak modyfikacje nie zmienia natężeniowego obrazu zapisanego przedmiotu i

10 Hologram Fresnela Szerokość widma będzie więc sumą szerokości widma przedmiotu (podobnie jak w hologramie Fouriera) oraz szerokości widma czynnika fazowego, dla którego zachodzi: Łączna szerokość widma będzie więc określona przez f x f f x f Y Y X X f B f B Y Y x X 2 2

11 Hologram Fresnela Odległość między próbkami wyniesie więc: Zaś ich liczba Jest więc większa niż w przypadku hologramu Fouriera X Y f y f x f y N f x N Y Y Y Y X X X X

12 Problem obliczeniowy W przypadku hologramu Fouriera obliczenie pola w płaszczyźnie hologramu sprowadza się do policzenia transformaty Fouriera Ponieważ pola są próbkowane należy użyć wzoru na dyskretną transformatę Fouriera, tj. U h N 1 N X Y px, qy U m, n n0 pm 2i N X Aby zmniejszyć ilość operacji niezbędnych do obliczenia tych wartości należy użyć algorytmu FFT i przyjąć N X i N Y jako potęgi dwójki W przypadku hologramu Fresnela należy dodatkowo pomnożyć pole przedmiotowe przez otopwiednią unkcję fazową 1 m0 p e qn N Y

13 Problem reprezentacji Po obliczeniu formy pola optycznego w płaszczyźnie hologramu pozostały krok polega na zastosowaniu takiej reprezentacji tego pola, która może zostać zakodowana na hologramie Zazwyczaj kodowana jest albo faza albo amplituda (tak jak w holografii klasycznej) Najczęściej po wydrukowaniu maska holograficzna jest pomniejszana fotograficznie i naświetlania na przeźroczystej kliszy

14 Detour-phase Holograms Najłatwiej jest drukować wzory binarne (czarno-przeźroczyste) złożone z czarnych prostokątów, które mogą być wyśrodkowane w dowolnej ze skwantowanych lokalizacji i mieć jedną ze skwantowanych wielkości

15 Detour-phase Holograms Załóżmy, że docelowy hologram będzie oświetlany pozaosiową falą płaską, zaś obraz otrzymamy za pomocą soczewki skupiającej na osi optycznej w odległości ogniskowej f za soczewką. Fala odtwarzająca pada więc pod kątem 2θ do osi optycznej (i kierunku normalnego do hologramu): U o x, y 2 sin 2 e i x A więc dla każdej wartości x w płaszczyźnie hologramu fala oświetlająca ma inna fazę

16 Detour-phase Holograms Podzielmy płaszczyznę hologramu na N x x N Y oddzielnych komórek, których szerokość w kierunku x będzie obejmować pełny okres fali oświetlającej (tzn. α -1 ) Szerokość w kierunku y nie musi być taka sama, ale dla uproszczenia przyjmijmy ją tej samej wielkości Każda taka komórka będzie kodować jedną współrzędną widma, która zostanie obliczona za pomocą algorytmu DFT lub FFT

17 Detour-phase Holograms Załóżmy, że pojedyncza współrzędna Fourierowska będzie określona wzorem i pq apq Uhpx, qy apq e W komórce rysujemy więc prostokąt o powierzchni proporcjonalnej do a pq i pozycji w kierunku x takiej, że w środku prostokąta fala odtwarzająca ma dokładnie fazę pq

18 Detour-phase Holograms Pamiętając, że po sfotografowaniu czarny prostokąt zamieni się w przeźroczysty stworzymy w ten sposób komórkę która przepuści falę o zadanej fazie w ilości proporcjonalnej do zadanej amplitudy zgodnie z założoną składową fourierowską. W wyniku tego otrzymamy łącznie pole U f u, v N p0 1 N 1 X Y q0 a pq e i pq e 2i f upx vqy

19 Detour-phase Holograms

20 Kinoform W tej metodzie zakłada się, że faza niesie większość informacji o przedmiocie i składniki amplitudowe zostają całkowicie zaniedbane. Znów dzielimy hologram na N X x N Y komórek, z których każda reprezentuje jedną składową widmową. Amplitudy wszystkich składowych zostają zrównane do wartości 1 i zapisujemy jedynie fazę pq

21 Kinoform Fazę zapisujemy jako mapowanie wartości z zakresu od 0 do 2π na zaciemnienie (szarość) każdej z komórek Następnie za pomocą wybielania fotograficznego stopnie szarości zostają zapisane jako grubość materiału światłoczułego i w efekcie przesunięcie fazowe Przy idealnej kontroli procesu obróbki fotograficznej (wywołania) uzyskujemy pełną dynamikę fazową i w efekcie idealne odtworzenie obrazu z wysoką wydajnością

22 Kinoform

23 ROACH bezodniesieniowy poosiowy hologram złożony Wykorzystuje kliszę barwną do kontroli jednoczesnej zarówno amplitudy jak i fazy współrzędnych widmowych W warstwie kliszy wrażliwej na kolor czerwony zapisywana jest amplituda, zaś w warstwach wrażliwej na kolor niebieski i zielony faza (w sensie kinoformu). Przy odtworzeniu światłem czerwonym warstwa czerwona przepuszcza jedynie to co zostało na niej zapisane. Warstwy zielona i niebieska są przezroczyste ale na skutek różnic w grubości zmieniają fazę Zarówno w kinoformie jak i w ROACH kluczowa jest kontrola dopasowania fazowego grubości materiału

24 Zastosowania holografii Mikroskopia i obrazowanie objętościowe dużej rozdzielczości Interferometria Wieloekspozycyjna interferometria holograficzna Interferometria holograficzna czasu rzeczywistego Generacja krawędzi Analiza wibracji Obrazowanie przez ośrodki zniekształcające Holograficzny zapis danych Wagi holograficzne dla sztucznych sieci neuronowych Inne zastosowania Holograficzne elementy optyczne Wyświetlacze holograficzne i sztuka holograficzna Hologramy dla zastosowań w bezpieczeństwie

25 Mikroskopia Mikroskopia była historycznie pierwszym zastosowaniem holografii i zamysłem prac m.in. Gabora Szczególnie interesująca wydaje się holografia w mikroskopii elektronowej i promieni rentgenowskich W zakresie światła widzialnego dużo lepsze rezultaty otrzymuje się przy pomocy konwencjonalnej optyki

26 Obrazowanie objętościowe dużej rozdzielczości W klasycznej mikroskopii duża rozdzielczość poprzeczna jest osiągana kosztem małej głębi ostrości. Najlepsza rozdzielczość jest rzędu λ/na Można obrazować w głąb obraz po obrazie, jednakże taka metoda nie nadaje się do obiektów ruchomych. Rozwiązaniem jest holografia za pomocą lasera impulsowego i bardzo krótkiej ekspozycji Pozwala to na ekspozycję obraz po obrazie hologramu zamrożonego w czasie obiektu

27 Wieloekspozycyjna interferometria holograficzna Najważniejsze holograficzne techniki interferometryczne opierają się na fakcie, że za pomocą wielu ekspozycji można uzyskać koherentne sumowanie złożonych frontów falowych Jeśli hologram zostanie naświetlony kolejno (najczęściej impulsowymi) rozkładami natężenia I 1 I N reprezentującymi superpozycję zawsze tej samej fali odniesienia i N fal przedmiotowych, w odtworzeniu uzyskamy koherentną sumę fal przedmiotowych

28 Wieloekspozycyjna interferometria holograficzna

29 Interferometria holograficzna w czasie rzeczywistym Ten tym interferometrii polega na interferencji frontu falowego (przedmiotowego) zapisanego w hologramie z frontem falowym odbitym lub przechodzącym przez ten sam przedmiot w czasie rzeczywistym Najczęściej obraz zapisany w hologramie referencyjny jest wykonany w stanie spoczynkowym, zaś przy otworzeniu obiekt poddawany jest naprężeniom

30 Inne zastosowania interferometrii Generacja krawędzi holograficznej Analiza wibracji

31 Obrazowanie przez ośrodek zniekształcający Jeśli zapiszemy obraz obiekty przez ośrodek zniekształcający (np. aberracyjny) z niezniekształconą falą odniesienia a następnie odtworzymy ją z odwróconą falą odniesienia (biegnącą w przeciwną stronę) to w miejscu gdzie wcześniej był obiekt otrzymamy jego niezaburzony obraz Drugą metodą jest zapisanie jako fali przedmiotowej obrazu fali sferycznej zniekształconej w ośrodku. Dzięki temu po oświetleniu hologramu falą przedmiotową (nie punktową) uzyskamy kompensację zniekształceń

32 Holograficzny zapis danych Dane zapisane na hologramie są w sposób rozproszony uszkodzenie małego fragmentu hologramu nie powoduje uszkodzenia danych Hologramy Fouriera są niezbyt wrażliwe na przesunięcia przesunięcie we współrzędnych przestrzennych powoduje jedynie stałe przesunięcie fazowe we współrzędnych widmowych Dane zapisywane się objętościowo co znacząco zwiększa gęstość zapisu

33 Holograficzne elementy optyczne Hologramy (szczególnie cyfrowe) pozwalają na stworzenie dowolnego frontu falowego Skanowanie optyczne Szczypce optyczne Wyświetlacze przezierne

34 Wyświetlacze holograficzne Przestrzenne modulatory światła Brak optyki, tj. soczewek brak aberracji, mniejsza masa, mniejszy rozmiar Hologramy barwne Reklama, sztuka

35 Hologramy zabezpieczeniowe Relatywnie skomplikowany i precyzyjny sposób produkcji hologramów w połączeniu z niskimi kosztami ich powielania (wyciskania) pozwalają na używanie hologramów jako dowodów autentyczności Najczęściej używa się hologramów cyfrowych co dodatkowo wzbogaca produkt i utrudnia skopiowanie hologramu bez wiedzy autora

Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms

Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms Aneta Michałkiewicz (m.michalkiewicz@mchtr.pw.edu.pl), Małgorzata Kujawińska (m.kujawinska@mchtr.pw.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja. Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Andrzej Majkowski Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie, prezentacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Drukowanie kart plastikowych OPRACOWANIE

Drukowanie kart plastikowych OPRACOWANIE Drukowanie kart plastikowych OPRACOWANIE 1 Prawa autorskie 2009 ZIH Corp. Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie pozostałe znaki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja zobrazowań ultradźwiękowych przy pomocy techniki SAFT

Rekonstrukcja zobrazowań ultradźwiękowych przy pomocy techniki SAFT Marek Śliwowski NDTEST Warszawa XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane, 12-15 marca 2014 Rekonstrukcja zobrazowań ultradźwiękowych przy pomocy techniki SAFT 1. WSTĘP Badanie ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH

METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH mgr inż. Michał Aftewicz METODYKA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem przemysłowych systemów wizyjnych. Pokrótce przedstawione

Bardziej szczegółowo

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4.

Przyrządy optyczne. 1. Oko. Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Przyrządy optyczne 1. Oko Schemat budowy oka przedstawiony jest na rysunku 1.4. Światło wpadające do oka zanim dotrze do siatkówki przechodzi przez rogówkę, płyn wodnisty, tęczówkę, soczewkę i ciało szkliste.

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce.

Rys. 1 Pudełko i dwie możliwości umieszczenia materiału światłoczułego w puszce. Krótka subiektywna teoria aparatów otworkowych i innych [z własnoręcznymi rysunkami autora] Właściwości obrazu a położenie i kształt kliszy Domowej roboty aparaty otworkowe (a takich jest najwięcej) robione

Bardziej szczegółowo

Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Opracował Jan T. Biernat. Grafika komputerowa. Wybrane pojęcia.

Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Opracował Jan T. Biernat. Grafika komputerowa. Wybrane pojęcia. Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Grafika komputerowa Wybrane pojęcia. Grafika komputerowa, to dział informatyki zajmujący się tworzeniem za pomocą komputera obrazów, rysunków, planów,

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo