METADANE. Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METADANE. Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie"

Transkrypt

1 Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie METADANE Co to są metadane? Metadane najprościej można zdefiniować jako dane o danych. Metadane opisujące zbiory danych przestrzennych powinny gromadzić informację o położeniu i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzeniu, dokładności, szczegółowości i aktualności zbioru danych, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu [Gaździcki]. Po co nam metadane? W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii informatycznych i elektronicznych, nastąpił znaczny wzrost ilości danych przestrzennych oraz ich użytkowników. Jeszcze kilka lat temu przestrzenne dane cyfrowe były gromadzone w specyficznych, zamkniętych systemach i rzadko użytkowane. Obecnie sytuacja zmienia się radykalnie, coraz więcej organizacji (również spoza obszaru nauk geodezyjnych i geograficznych) jest w stanie opracowywać i modyfikować informację przestrzenną, a jeszcze więcej dostrzega potrzebę wykorzystania jej w swojej bieżącej działalności. Tak, więc z roku na rok znacznie wzrasta liczba gromadzonych cyfrowych danych przestrzennych oraz liczba ich użytkowników, a raczej współużytkowników, bo przecież te same zbiory danych mogą być współwykorzystywane przez wiele organizacji. W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabiera dobrze opracowana i udostępniona metainformacja. Powinna ona ułatwić przyszłym użytkownikom zrozumienie zakresu informacyjnego poszczególnych zbiorów danych, ich ocenę pod względem indywidualnych zapotrzebowań oraz możliwość wyszukiwania. Aby spełnić te warunki metainformacja powinna zawierać możliwie najpełniejszy opis cech zbioru: założeń, struktury, jakości oraz ograniczeń. Korzyści jakie przynosi stosowanie metadanych:! ułatwienie zarządzania zasobami danych w ramach organizacji odpowiedzialnej za dane,! możliwość uniknięcia budowy zbiorów danych, które zawierają informacje zgromadzone już przez inne organizacje,! łatwe uzyskanie informacji o wszystkich zbiorach danych dostępnych dla interesującego obszaru,! lepsze planowanie działań dotyczących pozyskiwania i aktualizacji danych,! poszerzenie kręgu użytkowników danych geoprzestrzennych. Standardy Metadanych Dla poprawnego i efektywnego zarządzania metadanymi oraz ich powszechnego wykorzystania niezwykle istotnym jest, by były jednoznaczne w swej postaci i zawartości, niezależnie od tego, przez kogo i w jakim systemie zostały utworzone. Nawet metadane najdokładniej oddające charakterystykę opisywanego zbioru nie mogą być podstawą porównania, czy też obiektywnej oceny, dopóki zasady ich budowy nie będą takie same, lub

2 przynajmniej zbliżone, we wszystkich systemach. Warunek ten może zapewnić zgodność systemu metadanych z ogólnie przyjętym światowym standardem. Tego rodzaju unormowaniem dla metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych są dwa dokumenty Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO):! Norma ISO Geographic information-metadata,! Specyfikacja techniczna ISO/CD TS Geographic information-metadata-xml schema implementation. Norma ISO opracowana została przez Komitet Techniczny TC 211 do spraw Informacji geograficznej i opublikowana w maju 2003 roku. Jej treść jest rezultatem szerokiej współpracy międzynarodowej, z udziałem przedstawicieli 33 krajów i 12 organizacji, którą prowadzono z uwzględnieniem bogatych doświadczeń zebranych przy opracowaniu i stosowaniu wcześniejszych norm metadanych: Normy Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (Comité Européen de Normalisation - CEN) z 1998 roku oraz Normy Federalnego Komitetu Danych Geograficznych (Federal Geographic Data Committee - FGDC) Stanów Zjednoczonych z 1994 roku. Norma definiuje model opisu informacji geograficznej i związanych z nią serwisów. Model ten dostarcza informacji na temat identyfikacji, zakresu, jakości, przestrzennych i czasowych schematów, układów odniesienia oraz dystrybucji cyfrowych danych geograficznych. Zdefiniowany w normie schemat identyfikuje encje (podstawowe pakiety informacyjne) metadanych i ich elementy składowe oraz określa ich organizację poprzez ustanowienie pomiędzy nimi odpowiednich zależności i powiązań. Dla każdej encji i każdego elementu metadanych schemat definiuje nazwę, dziedzinę oraz obowiązek występowania (obligatoryjny, fakultatywny lub warunkowy). W ten sposób abstrakcyjny schemat normy wyznacza zarówno minimalny jak i pełny model aplikacyjny metadanych oraz zapewnia możliwość dostosowania opisu do potrzeb konkretnego zasobu informacji geograficznej. W lipcu 2005 roku norma ISO została przyjęta w Polsce pod nazwą PN-EN ISO 19115:2005 (U) - Informacja geograficzna. Metadane. Prace nad specyfikacją techniczną ISO/CD TS zostały rozpoczęte przez Komitet Techniczny TC 211 do spraw Informacji geograficznej w październiku 2002 roku i w chwili obecnej standard jest w trakcie opracowywania. Ponieważ model metadanych zawarty w ISO ma charakter abstrakcyjny to jego poszczególne implementacje mogą się od siebie różnić w zależności od interpretacji normy przyjętej przez poszczególnych autorów metadanych. Proponowana specyfikacja techniczna ma za zadanie określić jeden właściwy model interpretacyjny UML (Unified Modeling Language) dla abstrakcyjnego modelu metadanych ISO oraz zdefiniować odpowiadający mu schemat XML Schema (XSD) dla potrzeb gromadzenia i transferu metainformacji. Według najnowszych informacji projekt dokumentu (wersja DIS) ma zostać opublikowany w lutym 2006 roku. Metadane w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej Zgodnie z założeniami projektu celowego System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego, wykonanego przez Zespół Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. Stanisława Białousza, system metainformacji jest jednym z głównych modułów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) tworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu określono zakres informacyjny, wymagania (w tym wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne), a także określono kierunki i etapy rozwoju systemu metainformacji dla województwa mazowieckiego. Zaproponowany zakres informacyjny metadanych obejmował:

3 1) identyfikację zbioru danych w tym m.in. nazwę; 2) ogólny opis zbioru danych w tym m.in. cel opracowania, układ odniesienia, dotychczasowe zastosowanie; 3) elementy jakości zbioru w tym m.in. ogólną dokładność położenia, kompletność, zasady aktualizacji; 4) układ odniesień przestrzennych; 5) rozpiętość czasową i geograficzną; 6) definicję danych w tym m.in. rodzaje obiektów i ich atrybutów; 7) metadane administracyjne w tym m.in. organizację i jej rolę w odniesieniu do zbioru danych, osobę kontaktową, sposób dystrybucji; 8) opis metadanych w tym m.in. datę utworzenia, język metadanych. Na początku 2005 roku w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie przystąpiono do opracowania i wdrożenia systemu metainformacji w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Ponieważ w czasie realizacji przez zespół Politechniki Warszawskiej projektu celowego nie była jeszcze wprowadzona norma ISO 19115, zespół swoją koncepcję zakresu informacyjnego metadanych oparł na projekcie normy dla metainformacji opracowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny. W chwili rozpoczęcia w Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie prac nad budową sytemu metainformacji norma ISO obowiązywała już od niemal półtora roku a prace nad przyjęciem jego polskiej wersji były już na ukończeniu. Zdecydowano, więc że mazowieckie metadane mają być w pełni z nim zgodne. Efektem tej decyzji była weryfikacja opracowanego wcześniej zakresu pod informacyjnego metadanych. Jako podstawę przyjęto obligatoryjne encje ISO 19115, które następnie rozszerzono o wybrane informacje, fakultatywne dla standardu. W efekcie tych prac powstał zakres informacyjny metadanych MSIP, obejmujący następujące pakiety i encje metadanych:! Metadata entity set information - ogólne informacje o metadanych, takie jak data utworzenia, język metadanych;! Identification information - informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację danych, takie jak nazwa zbioru, data utworzenia, dokładność położenia, format danych, słowa kluczowe;! Constraint information - informacje o ograniczeniach związanych z dostępem do danych oraz z ich wykorzystaniem;! Maintenance information - informacje związane z utrzymywaniem i aktualizacją zbioru danych takie jak częstotliwość aktualizacji, zakres aktualizacji;! Reference system information - informacje o systemie odniesień przestrzennych;! Distribution information - pakiet informacji o dystrybucji danych.

4 Związki pomiędzy głównymi pakietami metadanych Kolejnym etapem w procesie opracowywania mazowieckich metadanych była decyzja o zorganizowaniu ich w formie dokumentów XML zgodnych ze specyfikacją techniczną ISO/CD TS (wersja z 29 maja 2004 opublikowana w formie plików XSD na stronie Komitetu Technicznego TC 211) i przechowywaniu w relacyjnej bazie danych. Opracowany projekt bazy danych zakłada jej drobnoziarnistą strukturę, a to pozwala na osobne sięganie do wszystkich elementów i atrybutów. W relacyjnej bazie danych wszelkie konstrukcje ze źródłowego dokumentu XML otrzymują jednoznacznie określony identyfikator. Każdy element, atrybut i fragment danych znakowych może zostać osobno odczytany, zmodyfikowany lub usunięty i nie wpływa to na pozostałe konstrukcje dokumentu. Takie rozwiązanie jest najbardziej elastyczne: pozwala stosować zarówno operacje specyficzne dla bazy danych XML, jak i typowe dla baz relacyjnych. Podstawową zasadą struktury drobnoziarnistej jest rozmieszczenie poszczególnych węzłów dokumentu w odrębnych tabelach dla elementów, atrybutów i fragmentów danych znakowych. Dodatkowo istnieje też tabela przechowująca relacje dziecko - rodzic, między elementami i ich składnikami. Na potrzeby zarządzania bazą metadanych utworzona została aplikacja pozwalająca na wczytywanie, usuwanie i generowanie dokumentów XML oraz modyfikację informacji w nich zapisanych. <abstract> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">baza pokrycia terenu z jednolitą dla całej Europy legendą CORINE (ang. Coordination of Information on the Environment) Land Cover. Legenda ma charakter hierarchiczny i na poziomie krajowym, odpowiadającym mapie w skali 1: , zawiera 44 klasy, z czego na terenie Polski występuje 31. Minimalny obszar wydzielanych klas odpowiada obszarowi co najmniej 25 ha.</scxml:characterstring> </abstract> <purpose> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">opracowanie aktualnych informacji o pokryciu terenu na potrzeby Unii Europejskiej. Wykorzystanie bazy danych CLC jako narzędzia wspomagającego monitorowanie wielu programów sektorowych Wspólnoty.</scXML:CharacterString> </purpose> <status> <smxml:md_progresscode codelist="progcd" codelistvalue="001"/> </status> <pointofcontact>

5 <smxml:ci_responsibleparty uuid="55"> <organisationname> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">główny Inspektorat Ochrony Środowiska</scXML:CharacterString> </organisationname> <contactinfo> <smxml:ci_contact uuid="7"> <phone> <smxml:ci_telephone> <voice> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml"> </scxml:characterstring> </voice> </smxml:ci_telephone> </phone> <address> <smxml:ci_address> <deliverypoint> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">ul. Wawelska 52/54</scXML:CharacterString> </deliverypoint> <city> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">warszawa</scxml:characterstring> </city> <administrativearea> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">województwo mazowieckie</scxml:characterstring> </administrativearea> <postalcode> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">00-922</scxml:characterstring> </postalcode> <country> <scxml:characterstring xmlns:scxml="http://www.isotc211.org/scxml">polska</scxml:characterstring> </country> </smxml:ci_address> </address> <onlineresource> <smxml:ci_onlineresource> <linkage> <smxml:url>http://www.gios.gov.pl</smxml:url> </linkage> </smxml:ci_onlineresource> </onlineresource> </smxml:ci_contact> </contactinfo> <role> <smxml:ci_rolecode codelist="rolecd" codelistvalue="007"/> </role> </smxml:ci_responsibleparty> </pointofcontact> Fragment dokumentu XML z zapisem metainformacji

6 Metadane w Internecie Jedną z głównych funkcji systemu metainformacji danych przestrzennych jest funkcja katalogowania i ewidencjonowania zbiorów danych. Jednak bez upowszechniania tej informacji szerokiemu kręgowi odbiorców system taki traci na znaczeniu. W dobie tak dużej popularyzacji internetu jako ogólnoświatowego medium komunikacyjnego wydaje się rzeczą niezbędną, by metadane były w nim udostępnione tak, by użytkownik mógł w prosty i łatwy sposób otrzymać informację na temat zbiorów danych dostępnych dla interesującego go obszaru. W ramach działającego od kilku lat serwisu internetowego GIS Mazowsza (www.gismazowsza.pl), będącego częścią Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, opracowano i uruchomiono moduł Metadane oparty na utworzonej bazie metadanych. Umożliwia on przeglądanie i wyszukiwanie informacji o zbiorach danych przestrzennych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tematycznych baz danych stanowiących MSIP. Moduł Metadane serwisu internetowego został podzielony na pięć działów: 1. Wprowadzenie - zawiera podstawowe informacje dotyczące utworzonego modułu metadanych. 2. Katolog - zawiera listę 18 kategorii tematycznych do których przyporządkowano poszczególne zbiory danych. Podział na kategorie jest zamknięty i zdefiniowany przez normę ISO 19115, a jeden zbiór może być przyporządkowany do kilku kategorii. Ponieważ nie ma oficjalnego, polskiego tłumaczenia normy ISO polskie nazwy i opisy kategorii zostały nadane przez BGWM w Warszawie. W celu uniknięcia niejednoznaczności, przy każdej kategorii została podana oryginalna nazwa. Po kliknięciu na nazwę kategorii następuje przejście do listy zbiorów danych do niej zakwalifikowanych, a użytkownik otrzymuje skrócone charakterystyki zbiorów. 3. Szukaj - umożliwia przeszukiwanie zasobów metadanych przy pomocy specjalnie wydzielonych kryteriów wyszukiwania (kategoria, skala bazowa, reprezentacja geometryczna, słowa kluczowe, aktualność) ułatwiających odnalezienie właściwego zbioru. Przeszukiwanie bazy danych możliwe jest przy użyciu dowolnej kombinacji pól wyszukiwania. Wypełnienie większej ilości pól zawęża wynik poszukiwań, zwiększając prawdopodobieństwo odnalezienia konkretnego, interesującego użytkownika zbioru danych. W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania otrzymujemy podobną jak w dziale Katalog listę zbiorów danych. 4. Standardy - dział zawiera informacje dotyczące dwu standardów metadanych Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO) do których ściśle stosowali się autorzy podczas tworzenia sytemu metadanych. 5. Co nowego? - dział zawiera informacje na temat ostatnich zmian w bazie metadanych, jak również usprawnień i modyfikacji w serwisie internetowym. W serwisie internetowym zaproponowano trzy poziomy szczegółowości informacji o zbiorze danych. Pierwszy bardzo ogólny zawierający podstawowe informacje (ogólny opis, cel opracowania, rodzaj reprezentacji geometrycznej, aktualność, skalę oraz układ odniesienia) dostępny jest z poziomu listy zbiorów generowanej dla każdej kategorii tematycznej lub jako wynik zapytania. Aby uzyskać dokładniejsze informacje należy wybrać odnośnik Szczegóły dostępny dla każdego zbioru na liście. Efektem tej operacji będzie otwarcie nowego okna zatytułowanego Informacje o zbiorze danych zawierającego: informacje ogólne, informacje o aktualności, zasięgu przestrzennym, regułach dostępu i użycia oraz o słowach kluczowych

7 wybranego zbioru danych. Z tego poziomu możliwe jest obejrzenie przykładowej wizualizacji fragmentu bazy danych w postaci pliku rastrowego (.jpg). Ostatni - najbardziej dokładny poziom informacyjny - zawiera pełne metadane dla wybranego zbioru danych. Wizualizowane są one w postaci odpowiadającej strukturze źródłowego pliku XML, z tym że angielskie nazwy znaczników zostały zastąpione polskim tłumaczeniem. W celu uniknięcia niejednoznaczności, podobnie jak to miało miejsce w przypadku kategorii tematycznych, umieszczono również oryginalne nazwy według normy ISO Metainformacja zbioru danych może być nie tylko wizualizowana na ekranie komputera, ale również pobrana i zapisana przez użytkownika w źródłowym formacie XML. Dzięki temu istnieje możliwość odczytania metadanych w systemach interpretujących kod XML oraz stosujących standard ISO Co dalej? Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności serwisu, która ma polegać na przestrzennym lokalizowaniu zasięgów zbiorów danych. Na mapie województwa mazowieckiego użytkownik będzie mógł obejrzeć zasięg przestrzenny wyszukanych wcześniej przez siebie danych. Będzie możliwa również operacja odwrotna - poszukiwanie danych poprzez wskazanie na mapie zasięgu, bądź ręczne wprowadzenie skrajnych współrzędnych obszaru poszukiwań. W chwili obecnej mazowieckie metadane obejmują charakterystykę wszystkich zbiorów danych przestrzennych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tematycznych baz danych stanowiących MSIP. W kolejnych etapach, wraz z rozbudową MSIP, metadane będą gromadzić informację o wszystkich zbiorach danych, dotyczących województwa mazowieckiego, zarówno tych zbiorów, których twórcami bądź właścicielami są instytucje publiczne, jak i firmy lub osoby prywatne. W końcowej fazie prac nad wdrożeniem systemu, opublikowana została nowa wersja specyfikacji technicznej ISO/CD TS 19139, która miejscami znacznie różni się od poprzedniczki. Ponieważ nie jest to jeszcze ostateczna wersja standardu, autorzy mazowieckich metadanych dostosują do niej swoje opracowanie, po niezwłocznym zatwierdzeniu normy ISO Projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej znalazł się wśród 13 projektów z Państw Członkowskich (Polska 5, Włochy - 4, Szwajcaria -2, Niemcy - 1, Słowacja -1, Belgia 1), które uznane zostały za wnoszące wkład do opracowania i testowania przepisów implementacyjnych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe). Podstawowe informacje o projekcie zostały opublikowane w oficjalnej witrynie INSPIRE i są dostępne pod adresem: Bibliografia 1. Norma ISO Geographic information Metadata 2. Alina Kmiecik Analiza dokumentów ISO serii w zakresie metadanych i jakości danych geograficznych Biuletyn informacyjny Głównego Geodety Kraju maj Jerzy Gaździcki Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Geodeta nr 3/ The SDI Cookbook GSDI, wersja 2.0, 2004, pod redakcją Douglasa D. Neberta 5. Projekt celowy System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Corine Land Cover (CLC)

Corine Land Cover (CLC) Corine Land Cover (CLC) Corine Land Cover jest jednym z działów tematycznych programu CORINE (Coordination of Information on the Environment) nadzorowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Istotą

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH BGWM.PL BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 http://www.bgwm.pl Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej. Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego

Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej. Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 1. Podstawowe pojęcia 2. Podstawy prawne funkcjonowania mazowieckiej infrastruktury informacji

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Jacek Jarząbek - Wiceprezes GUGiK Ewa Janczar - BGWM Anita Wierzejska - Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Geoportal GIOŚ jako element budowanej infrastruktury informacji przestrzennej. Interoperacyjność zasobów Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie tematu urządzenia do monitorowania środowiska XVIII

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIII Konferencja PTIP, 6-8 listopada 2013 r., Warszawa INSPIRE w Polsce ustawa o infrastrukturze informacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

Metadane. Profile metadanych.

Metadane. Profile metadanych. Metadane. Profile metadanych. Maciej Rossa maciej.rossa@pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny www.pgi.gov.pl Co to są metadane? Metadane to dane o danych (dane zawierające informacje o zbiorach danych)

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

METODYKA OPISU JAKOŚCI BAZ DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU

METODYKA OPISU JAKOŚCI BAZ DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 139 146 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Metodyka opisu

Bardziej szczegółowo

Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS

Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS Geoportal.gov.pl Przewodnik użytkownika Załącznik 1 Dokumentacja profilu GUGIK usługi OpenLS Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. gugik_ols: AddressPoint... 2 3. gugik_ols: AdministrativeUnit... 3 4. gugik_ols:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

Emapa GeoMarketing. Opis produktu

Emapa GeoMarketing. Opis produktu Emapa GeoMarketing Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Moduły funkcjonalne... 4 4. Zasoby mapowe... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD)

DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) DEMONSTRACJA DZIAŁANIA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (WYKŁAD) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji CEL WYKŁADU Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag 1 Agenda: Wprowadzenie Rekomendacje zmian prawnych Wytyczne implementacji modelu O kursach e-learning O systemie zgłaszania uwag Rekomendacje,wytyczne,e-learning,SZU

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 19100

Normy ISO serii 19100 Normy ISO serii 19100 1 Normy ISO 19100 Plan 2 Plan szkolenia Godzina/czas 16:00-16:30 (30 min) 16:30-17:30 (60 min) 17:30-17:40 (10 min) 17:40-18:30 (50 min) Temat Wprowadzenie do norm ISO serii 19100

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie klasyfikacji ETIM daje dla rynku elektrotechnicznego wiele korzyści:

Wprowadzenie klasyfikacji ETIM daje dla rynku elektrotechnicznego wiele korzyści: BMEcat w MEGACENNIKU BMECat jest standardem wymiany danych katalogowych pomiędzy producentami i odbiorcami. Został wprowadzony w 1999 roku we współpracy z BME e.v. (German Federal Association for Materials-

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Czym jest baza danych? zbiór powiązanych danych z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu Numery adresowe są jednym z najprostszych elementów danych przestrzennych. Niemniej jednak są

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

System Informacji dla Linii Kolejowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

System Informacji dla Linii Kolejowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. System Informacji dla Linii Kolejowych narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Kraków, 16 maja 2014 r. System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK)

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

MSIP. MSIP Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

MSIP. MSIP Mazowiecki System Informacji Przestrzennej MSIP MSIP Mazowiecki System Informacji Przestrzennej IMPLEMENTACJA UREGULOWAŃ PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH W MAZOWIECKIM SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONOŚĆ schematów aplikacyjnych UML i GML

ZŁOŻONOŚĆ schematów aplikacyjnych UML i GML ZŁOŻONOŚĆ schematów aplikacyjnych UML i GML Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa Wprowadzenie 2 3 Schematy aplikacyjne Integralna

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej wyzwania i korzyści dla samorządów Monika Rusztecka Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Powszechnośd geoinformacji,

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo