BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZY WIEDZY O MAZOWSZU"

Transkrypt

1 TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r.

2 AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA SYSTEMU MSIP 4. GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU BW 5. OMÓWIENIE ZAKRESU PRAC ZWIĄZANYCH OPRACOWANIEM ZBIORÓW DANYCH 6. OMÓWIENIE ZAKRESU PRAC ZWIĄZANYCH OPRACOWANIEM / WDROŻENIEM APLIKACJI 7. DOSTAWY SPRZĘTU

3 WIZJA SYSTEMU e-administracja WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA UŻYTKOWNICY SYSTEMU

4 STRUKTURA WĘZŁOWA SAMORZĄDOWY WĘZEŁ WOJEWÓDZKI WĘZEŁ POWIATOWY ZIEMSKI WĘZEŁ GMINNY WĘZEŁ POWIATOWY GRODZKI dwa rodzaje węzłów główny i lokalne, brak podległości węzła gminnego w stosunku do powiatowego połączenia między węzłami technologia usług sieciowych i otwarte standardy wymiany danych integracja zasobów jednego węzła technologia hurtowni danych integrującej zasoby różnych systemów stosowanych w urzędzie

5 ARCHITEKTURA WĘZŁA BGWM SDO PORTAL eform + ESP LCC Inne urzędy uczestniczące w projekcie Węzeł Systemu EOD SIP SPB Zewnętrzne rejestry krajowe MSWiA ZRK. SD SZU Strefa wewnętrzna Strefa zewnętrzna epuap

6 Główne zadania projektu BW DANE APLIKACJE SPRZĘT

7 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU DANE: Baza Danych Topograficznych Ewidencja gruntów i budynków i mapa zasadnicza Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Plany urządzania lasów Numeracja porządkowa nieruchomości

8 DANE PLANISTYCZNE ZAKRES PRAC 1) opracowanie projektu standardowych modeli danych i metadanych dla: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, uproszczonego planu urządzenia lasu 2) przetworzenie do postaci cyfrowej istniejących studiów i planów zagospodarowania

9 DANE PLANISTYCZNE CEL 1) Ułatwienie dostępu do planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla osób zainteresowanych procesem inwestycyjnym 2) Możliwość integracji części graficznych planów i studiów z danymi pochodzącymi z innych rejestrów, wykonywania analiz przestrzennych (np. do celów statystycznych) 3) Umożliwienie publikacji planów miejscowych w dzienniku urzędowym wojewódzkim

10 DANE PLANISTYCZNE STAN OBECNY

11 DANE PLANISTYCZNE STAN OBECNY

12 MODELOWANIE ŚWIATA RZECZYWISTEGO Modelowanie, to proces przedstawiania interesującego nas fragmentu rzeczywistości w sposób uproszczony, ale uporządkowany. Modelujemy, aby: 1) w jednakowy sposób postrzegać i rozumieć rozpatrywany fragment rzeczywistości oraz zachodzące w nim zjawiska i procesy, 2) przyjąć wspólną płaszczyznę interpretacji zjawisk i procesów, 3) zapewnić wymianę informacji o rozpatrywanym fragmencie rzeczywistości.

13 EFEKTY MODELOWANIA Poprawnie przeprowadzony proces modelowania danych: 1) zapewnia jednoznaczne rozumienie treści i struktury danych w konkretnej dziedzinie tematycznej, 2) tworzy podstawę do harmonizacji zbiorów danych, tj. doprowadzenia do wzajemnej spójności i przystosowania do wspólnego korzystania, 3) stanowi podstawę spójnej i jednoznacznej implementacji struktury danych w różnych środowiskach, 4) tworzy warunki do automatyzacji procedur przetwarzania zbiorów danych (kodowanie, transfer, wyszukiwanie, aktualizowanie).

14 ELEMENTY SPECYFIKACJI DANYCH SCHEMAT APLIKACYJNY uniwersalny i niezależny od środowiska komputerowego pojęciowy model danych; określa zawartość, strukturę oraz ograniczenia modelowanej dziedziny; opisany przy użyciu języka formalnego (zalecany UML) KATALOG OBIEKTÓW jest to zbiór zawierający definicje i opisy typów obiektów ze schematu aplikacyjnego, ich atrybutów oraz związków powiązań typów obiektów występujących w jednym lub więcej zestawach danych geograficznych (schematach aplikacyjnych) FORMAT TRANSFERU oparty na GML, służy do jednoznacznego zapisu geoinformacji w celu przesyłania jej pomiędzy różnymi systemami informatycznymi

15 DANE PLANISTYCZNE ZAMÓWIENIE NA OPRACOWANIE MODELU DANYCH W ramach realizacji zamówienia powstanie specyfikacja danych dla obiektów następujących dokumentów planistycznych: 1) planu zagospodarowania przestrzennego województwa; 2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Specyfikacja danych, o której mowa w ust.1 zawierała będzie między innymi: 1) schemat aplikacyjny UML; 2) katalog obiektów; 3) metadane; 4) format transferu (wymiany) danych (schematy aplikacyjne GML); 5) zestaw testów sprawdzających zgodność zbioru danych ze specyfikacją danych. W ramach realizacji zamówienia powstaną szablony części opisowych wymienionych wyżej dokumentów planistycznych.

16 DANE PLANISTYCZNE ZAMÓWIENIE NA KONWERSJĘ DANYCH ZADANIA WYKONAWCY 1) Skanowanie map papierowych 2) Kalibracja plików rastrowych 3) Wektoryzacja danych planistycznych (w przypadku spełnienia kryteriów jakościowych) 4) Przetworzenie danych planistycznych do opracowanego modelu danych (w przypadku spełnienia kryteriów jakościowych) 5) Zasilenie Hurtowni Danych danymi planistycznymi i ich integracja z aplikacją Moduł Rejestrów Plany i Studia

17 EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW Utworzenie w postaci cyfrowej rejestru ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla wszystkich partnerów projektu poziomu gminnego. Do opracowania rejestru wykorzystane zostaną dane z rejestrów obecnie obecnie prowadzonych przez Partnerów Projektu BW oraz danych pochodzących z Bazy Danych Topograficznych TBD.

18 EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW ZADANIA WYKONAWCY 1) Skanowanie dokumentów papierowych (wykazów ulic, uchwał ustalających nazewnictwo ulic) 2) Przetworzenie danych dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości prowadzonych przez Partnerów Projektu BW do jednolitej postaci bazodanowej 3) Weryfikacja i uzupełnienie danych pozyskanych z bazy TBD o dane z rejestrów prowadzonych przez Partnerów Projektu BW 4) Zasilenie Hurtowni Danych danymi adresowymi i ich integracja z aplikacją Moduł Rejestrów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów.

19 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU APLIKACJE: System do zarządzania georeferencyjnymi bazami danych Komponenty MSIP relacyjna bazy danych hurtownia danych (RDB-HD) moduł administracji węzła (MAW) aplikacje GIS moduł zasilania hurtowni danych (MZHD) moduł rejestrów (MR) przeglądarka MSIP

20 ZARZĄDZANIE GEOREFERENCYJNYMI BAZAMI DANYCH System przeznaczony do prowadzenia: 1) ewidencji gruntów i budynków, 2) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 3) mapy zasadniczej, 4) rejestru cen i wartości nieruchomości, 5) bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz do gospodarowania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym

21 ZARZĄDZANIE GEOREFERENCYJNYMI BAZAMI DANYCH System powinien obejmować następujące elementy: 1) Baza Danych (ZBD); 2) baza danych dokumentów uzasadniających wpisy do ZBD; 3) baza danych map opracowań kartograficznych i fotogrametrycznych; 4) system zarządzania ZBD (SZBD); 5) moduł exportu/importu danych; 6) moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB); 7) moduł do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN); 8) moduł do prowadzenia geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 9) moduł do prowadzenia mapy zasadniczej (MZ); 10)moduł do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG); 11)moduł administratora; 12)moduł do gospodarowania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym; 13)moduł publikacji danych

22 RELACYJNA BAZA DANYCH HURTOWNIA DANYCH (RDB-HD) Podstawowe wymagania dla RDB HD: 1) RDB musi umożliwiać przechowywanie danych geometrycznych; 2) dane geometryczne muszą być przechowywane w formacie producenta lub w formacie otwartym (tj. o jawnej strukturze); 3) RDB musi dostarczać mechanizmy przestrzennego indeksowania danych; 4) RDB musi obsługiwać język SQL. MSIP-GPW - baza danych open-source Postgres z nakładką PostGIS

23 Zadania Modułu Administracji Węzła: MODUŁ ADMINISTRACJI WĘZŁA 1) zarządzanie zbiorami danych przechowywanymi w RDB - HD 2) administrowanie strukturą logiczną RDB - HD 3) zarządzanie uprawnieniami dostępu do przechowywanych w RDB HD 4) zarządzanie uprawnieniami dostępu do publikowanych usług WMS, 5) monitorowanie wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych i ich publikacją

24 APLIKACJE GIS Podstawowe wymagania dla aplikacji GIS: 1) musi odczytywać, wyświetlać i analizować jednocześnie dane pochodzące z różnych formatów i układów 2) musi mieć możliwość odczytu danych przestrzennych z RDB 3) musi zapisywać dane do RDB; 4) musi umożliwiać tworzenie nowej bazy danych w formacie RDB 5) musi mieć możliwość tworzenia zaawansowanej prezentacji kartograficznej danych wektorowych 6) musi pozwalać na wykonywanie następujących analiz: zapytanie atrybutowe, strefa buforowa, odnajdowanie obiektów w relacjach przestrzennych, odnajdowanie obszarów wspólnych, agregacja przestrzenna i atrybutowa.

25 APLIKACJE GIS MSIP-GPW podstawowa aplikacja GIS ArcGIS (ArcView, ArcEditor) dodatkowa aplikacja GIS KosmoGIS (open-source)

26 MODUŁ ZASILANIA HURTOWNI DANYCH Zadania Modułu Zasilania Hurtowni Danych: 1) import danych z plików GML, SWDE, GeoTiff 2) kontrola importowanych plików danych z możliwością raportowania błędów

27 MODUŁ REJESTRÓW - EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW Zadaniem aplikacji jest prowadzenie bazy danych ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości, a także udostępnianie danych zawartych w tej bazie. Wdrożenie aplikacji zapewni: 1) ujednolicenie struktury bazy adresowej umożliwiające wymianę danych z innymi zbiorami np. TERYT, EGIB, TBD; 2) stworzenie bazy danych przestrzennych zawierającej dane o ulicach i punktach adresowych, 3) poprawę dostępności do bazy adresowej;

28 MODUŁ REJESTRÓW - EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

29 MODUŁ REJESTRÓW DOKUMENTY PLANISTYCZNE Zadaniem aplikacji jest prowadzenie rejestru dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), a także udostępnianie danych zawartych w tej bazie. Wdrożenie aplikacji zapewnia powstanie bazy danych przestrzennych zawierającej dane: 1) o zasięgu obowiązujących (uchwalonych) planów przestrzennych, a także tych które są w trakcie opracowania, ogłoszenia lub na innym etapie opracowania; 2) w strukturze i formacie umożliwiającym wykonywanie analiz przestrzennych oraz integrowanie z innymi bazami danych funkcjonującymi w ramach systemu informacji przestrzennej

30 MODUŁ REJESTRÓW DOKUMENTY PLANISTYCZNE

31 PRZEGLĄDARKA MSIP Zadaniem aplikacji jest umożliwienie publikacji w sieci internet: 1) danych zgromadzonych w hurtowni danych, 2) metadanych, 3) artykułów. PRZEGLĄDARKA MSIP MAPA METADANE ARTYKUŁY

32 PRZEGLĄDARKA MSIP

33 PRZEGLĄDARKA MSIP - MAPA

34 PRZEGLĄDARKA MSIP - MAPA

35 PRZEGLĄDARKA MSIP - MAPA

36 PRZEGLĄDARKA MSIP - MAPA

37 PRZEGLĄDARKA MSIP - MAPA

38 PRZEGLĄDARKA MSIP - METADANE

39 METADANE

40 METADANE PLIK XML

41 METADANE SERWIS INTERNETOWY Podstawowe informacje - Informacje ogólne - Zasięg przestrzenny - Parametry - Aktualność - Jakość - Dostępność - Właściciel - Zarządzający - Zleceniodawca - Wykonawca - Osoba kontaktowa ISO 19115

42 PRZEGLĄDARKA MSIP - ARTYKUŁY

43 GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU DOSTAWA SPRZĘTU: Serwery Stacje robocze Skanery Urządzenia firewall/router Serwerowe systemy operacyjne Oprogramowanie antywirusowe

44 DOSTAWA SPRZĘTU Gmina wiejska Gmina miejsko - wiejska

45 DOSTAWA SPRZĘTU Gmina miejska do 40 tys. m. Gmina miejska powyżej 40 tys. m.

46 Powiat DOSTAWA SPRZĘTU

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ zapraszam do odwiedzenia serwisów

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Opole Lubelskie, październik 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Opole Lubelskie, październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powsip-opolski Opole Lubelskie, październik 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 19100

Normy ISO serii 19100 Normy ISO serii 19100 1 Normy ISO 19100 Plan 2 Plan szkolenia Godzina/czas 16:00-16:30 (30 min) 16:30-17:30 (60 min) 17:30-17:40 (10 min) 17:40-18:30 (50 min) Temat Wprowadzenie do norm ISO serii 19100

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo