MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski"

Transkrypt

1 MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski

2 PLAN PREZENTACJI

3 PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów dotyczących metadanych Monitorowanie wdrażania wymogów dotyczących interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych Monitorowanie wdrażania wymogów dotyczących usług sieciowych Sprawozdawczość Praktyczne działania w zakresie wypełnienia wymogów

4 Wykład w szczególności opiera się o zapisy dokumentów: Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (2009/442/EC), Wytyczne w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w ramach Dyrektywy INSPIRE Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring Inspire.

5 DOKUMENTY I WYTYCZNE KE

6 DOKUMENTY I WYTYCZNE KE Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489, ze zm.), Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., Nr 647, ze zm.), Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE Nr LL 108/1), Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (2009/442/EC), Wytyczne w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w ramach Dyrektywy INSPIRE Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring Inspire Monitoring and Reporting Drafting Team, Monitoring Indicators Guidelines Document.

7 DOKUMENTY I WYTYCZNE KE Dyrektywa 2007/2/WE wymaga, aby państwa członkowskie monitorowały wdrażanie swoich infrastruktur informacji przestrzennej i korzystanie z tych infrastruktur oraz aby składały sprawozdania dotyczące wdrożenia dyrektywy. W celu zagwarantowania bardziej spójnego podejścia do monitorowania i sprawozdawczości państwa członkowskie powinny ustanowić wykaz zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według tematu i załącznika, jak również wykaz usług sieciowych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według rodzaju usługi, oraz przekazać taki wykaz Komisji.

8 DOKUMENTY I WYTYCZNE KE W Polsce obowiązek prowadzenia ww. wykazu powierzono Głównemu Geodecie Kraju (GGK), który na mocy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej prowadzi publicznie dostępną ewidencje zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory. Sposób prowadzenia ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. "Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej" ( 4 ust. 1 rozporządzenia). Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia ewidencja udostępniona jest publicznie pod adresem internetowym: Ewidencja Głównego Geodety Kraju (Ewidencja GGK), a właściwie lista zbiorów i usług danych przestrzennych w niej zawarta, jest podstawą do przygotowywania corocznego sprawozdania z postępów prac wdrażania Dyrektywy 2007/2/WE w kraju.

9 DOKUMENTY I WYTYCZNE KE Monitorowanie powinno opierać się na zestawie wskaźników obliczanych na podstawie danych zebranych od odpowiednich zainteresowanych stron na różnych szczeblach organów publicznych. Dane zebrane w celu obliczenia wskaźników monitorowania należy przekazać Komisji. Wyniki monitorowania i sprawozdawczości należy przekazać Komisji i udostępnić publicznie. Państwa członkowskie przekazują wykaz Komisji i uaktualniają go corocznie. W celu zbierania danych służących monitorowaniu i sprawozdawczości państwa członkowskie polegają na strukturze koordynacyjnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE. Punkty kontaktowe w państwach członkowskich przekazują Komisji wyniki monitorowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 tej dyrektywy. Wszystkie wyniki monitorowania i sprawozdawczości są udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem internetu lub innych stosownych środków telekomunikacji.

10 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH METADANYCH

11 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH METADANYCH Monitorowanie istnienia metadanych wskaźnik ogólny (MDi1) określający istnienie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych wskaźniki szczegółowe MDi1.3 określający istnienie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE; MDi1.4 określający istnienie metadanych dla usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

12 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH METADANYCH Monitorowanie istnienia metadanych Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru i dla każdej usługi danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czy metadane istnieją oraz przypisują zbiorowi lub usłudze danych przestrzennych następujące wartości: a) wartość 1 w przypadku istnienia metadanych; b) wartość 0 w przypadku braku metadanych.

13 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH METADANYCH Monitorowanie zgodności metadanych wskaźnik ogólny (MDi2) określający zgodność metadanych dla zbiorów i usług danych wskaźniki szczegółowe MDi2.3 określający zgodność metadanych dla zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy; MDi2.4 określający zgodność metadanych dla usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

14 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH METADANYCH Monitorowanie zgodności metadanych Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru i dla każdej usługi danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, czy metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE oraz przypisują zbiorowi lub usłudze danych przestrzennych następujące wartości: a) wartość 1, jeżeli odpowiednie metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE; b) wartość 0, jeżeli odpowiednie metadane nie są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2007/2/WE..

15 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

16 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Monitorowanie zasięgu geograficznego zbiorów danych przestrzennych wskaźnik ogólny (DSi1) określający zakres pokrycia terytorium państwa członkowskiego zbiorami danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE; wskaźniki szczegółowe DSi1.3 określający zakres pokrycia terytorium państwa członkowskiego zbiorami danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE.

17 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Monitorowanie zasięgu geograficznego zbiorów danych przestrzennych Państwa członkowskie ustalają, dla zbiorów danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1: a) obszar, który ma być pokryty zbiorem danych przestrzennych (zwany dalej obszarem wymaganym ), wyrażony w km 2 ; b) obszar, który jest pokryty zbiorem danych przestrzennych (zwany dalej obszarem pokrytym ), wyrażony w km 2.

18 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Monitorowanie zgodności zbiorów danych przestrzennych wskaźnik ogólny (DSi2) określający zgodność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodność odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy. wskaźniki szczegółowe DSi2.3 określający zgodność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załączniku III do dyrektywy 2007/2/WE z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy, oraz zgodność odpowiadających im metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

19 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Monitorowanie zgodności zbiorów danych przestrzennych Państwa członkowskie ustalają, czy każdy zbiór danych przestrzennych wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, jest zgodny z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz czy odpowiadające mu metadane są zgodne z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy, oraz przypisują zbiorowi danych następujące wartości: a) wartość 1 w przypadku zgodności zbioru danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, oraz zgodności odpowiadających mu metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy; b) wartość 0 w przypadku braku zgodności zbioru danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, lub braku zgodności odpowiadających mu metadanych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 4 tej dyrektywy.

20 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH

21 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie dostępności metadanych w ramach usług wyszukiwania wskaźnik ogólny (NSi1), określający możliwość wyszukiwania zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE na podstawie odpowiadających im metadanych w ramach usług wyszukiwania; wskaźniki szczegółowe NSi1.1, określający możliwość wyszukiwania zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE na podstawie odpowiadających im metadanych w ramach usług wyszukiwania; NSi1.2, określający możliwość wyszukiwania usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE na podstawie odpowiadających im metadanych w ramach usług wyszukiwania.

22 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie dostępności metadanych w ramach usług wyszukiwania Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru i dla każdej usługi danych przestrzennych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czy usługa wyszukiwania istnieje oraz przypisują zbiorowi lub usłudze danych przestrzennych następujące wartości: a) wartość 1 w przypadku istnienia usługi wyszukiwania; b) wartość 0 w przypadku braku usługi wyszukiwania.

23 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie dostępności metadanych w ramach usług przeglądania i pobierania wskaźnik ogólny (NSi2), określający możliwość przeglądania i pobierania zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług przeglądania i pobierania; wskaźniki szczegółowe NSi2.1 określający dostępność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług przeglądania; NSi2.2 określający dostępność zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE w ramach usług pobierania.

24 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie dostępności metadanych w ramach usług przeglądania i pobierania Państwa członkowskie ustalają, dla każdego zbioru danych przestrzennych wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czy usługa przeglądania lub pobierania lub obie te usługi istnieją, oraz przypisują zbiorowi danych przestrzennych następujące wartości: a) wartość 1 w przypadku istnienia usługi przeglądania i wartość 0 w przypadku braku takiej usługi; b) wartość 1 w przypadku istnienia usługi pobierania i wartość 0 w przypadku braku takiej usługi; c) wartość 1 w przypadku istnienia zarówno usługi przeglądania, jak i usługi pobierania i wartość 0 w przypadku braku co najmniej jednej z nich.

25 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie użytkowania usług sieciowych wskaźnik ogólny (NSi3), służący określeniu zakresu użytkowania wszystkich usług sieciowych; wskaźniki szczegółowe NSi3.1 służący określeniu zakresu użytkowania usług wyszukiwania; NSi3.2 służący określeniu zakresu użytkowania usług przeglądania; NSi3.3 służący określeniu zakresu użytkowania usług pobierania; NSi3.4 służący określeniu zakresu użytkowania usług przekształcania; NSi3.5 służący określeniu zakresu użytkowania usług uruchamiania.

26 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie użytkowania usług sieciowych Państwa członkowskie ustalają roczną liczbę poleceń wykonania usługi dla każdej usługi sieciowej wymienionej w wykazie.

27 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie użytkowania usług sieciowych Państwa członkowskie obliczają wskaźniki szczegółowe w następujący sposób: roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług wyszukiwania podzielona przez liczbę usług wyszukiwania (NSi3.1); roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług przeglądania podzielona przez liczbę usług przeglądania (NSi3.2); roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług pobierania podzielona przez liczbę usług pobierania (NSi3.3); roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług przekształcania podzielona przez liczbę usług przekształcania (NSi3.4); roczna liczba poleceń wykonania usługi dla wszystkich usług uruchamiania podzielona przez liczbę usług uruchamiania (NSi3.5).

28 MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG SIECIOWYCH Monitorowanie zgodności usług sieciowych wskaźnik ogólny (NSi4), określający zgodność wszystkich usług sieciowych z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 16 dyrektywy 2007/2/WE; wskaźniki szczegółowe NSi4.1 służący określeniu zakresu zgodności usług wyszukiwania; NSi4.2 służący określeniu zakresu zgodności usług przeglądania; NSi4.3 służący określeniu zakresu zgodności usług pobierania; NSi4.4 służący określeniu zakresu zgodności usług przekształcania; NSi4.5 służący określeniu zakresu zgodności usług uruchamiania.

29 MONITOROWANIE Wyniki monitorowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, dotyczą monitorowania przeprowadzonego w roku kalendarzowym i są publikowane do dnia 15 maja następnego roku. Następnie wyniki są aktualizowane co najmniej corocznie.

30 SPRAWOZDAWCZOŚĆ

31 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Koordynacja i zapewnienie jakości Zakres opisu podsumowującego obejmuje: nazwę, dane teleadresowe, rolę i obowiązki punktu kontaktowego w państwie członkowskim; nazwę, dane teleadresowe, rolę i obowiązki oraz schemat organizacyjny struktury koordynacyjnej wspierającej punkt kontaktowy w państwie członkowskim; opis stosunków z osobami trzecimi; przegląd praktyk roboczych i procedur organu koordynującego; komentarze dotyczące procesu monitorowania i sprawozdawczości.

32 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Koordynacja i zapewnienie jakości W odniesieniu do aspektów organizacyjnych zapewniania jakości podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera: lopis procedur zapewniania jakości, w tym utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej; lanalizę problemów związanych z zapewnieniem jakości i dotyczących tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, z uwzględnieniem wskaźników ogólnych i szczegółowych; lopis środków podjętych w celu poprawy zapewnienia jakości infrastruktury; ljeżeli ustanowiono mechanizm certyfikacji, opis tego mechanizmu.

33 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Wkład w funkcjonowanie i koordynację infrastruktury Podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera: przegląd różnych zainteresowanych stron przyczyniających się do wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z następującą typologią: użytkownicy, producenci danych, dostawcy usług, organy koordynujące; opis roli poszczególnych zainteresowanych stron w tworzeniu i utrzymaniu infrastruktury informacji przestrzennej, w tym roli w koordynowaniu zadań, dostarczaniu danych i metadanych, w zarządzaniu usługami, ich rozwoju i utrzymywaniu; ogólny opis głównych środków podjętych w celu ułatwienia wspólnego korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych przez organy publiczne oraz opis poprawy wspólnego korzystania w wyniku tych środków; opis współpracy zainteresowanych stron; opis dostępu do usług przez geoportal Inspire, o którym mowa w art. 15 ust. 2 dyrektywy 2007/2/WE.

34 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Korzystanie z infrastruktury informacji przestrzennej Informacje na temat korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 21 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2007/2/WE, obejmują: użytkowanie usług danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej, z uwzględnieniem wskaźników ogólnych i szczegółowych; użytkowanie zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE przez organy publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów dobrych praktyk w dziedzinie polityki ochrony środowiska; w miarę dostępności, dowody korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej przez ogół społeczeństwa; przykłady zastosowań transgranicznych oraz kroki podejmowane w celu poprawy transgranicznej spójności zbiorów danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE; sposób stosowania usług przekształcania w celu uzyskania interoperacyjności w zakresie danych.

35 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Rozwiązania służące wspólnemu korzystaniu z danych Podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera: przegląd rozwiązań służących wspólnemu korzystaniu z danych ustanowionych lub w trakcie ustanawiania między organami publicznymi; przegląd rozwiązań służących wspólnemu korzystaniu z danych ustanowionych lub w trakcie ustanawiania między organami publicznymi a instytucjami i organami wspólnotowymi, w tym przykłady rozwiązań służących wspólnemu korzystaniu z danych dla konkretnego zbioru danych przestrzennych; wykaz przeszkód we wspólnym korzystaniu ze zbiorów i usług danych przestrzennych przez różne organy publiczne oraz przez organy publiczne i instytucje i organy wspólnotowe oraz opis działań podjętych w celu pokonania tych przeszkód.

36 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Koszty i korzyści Podsumowujący opis, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2007/2/WE, zawiera: szacunkowe koszty wynikające z wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE; przykłady zaobserwowanych korzyści, w tym przykłady pozytywnych skutków dla ustalania, wdrażania i oceny polityki, przykłady poprawy usług oferowanych obywatelom oraz przykłady współpracy transgranicznej.

37 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Aktualizacja sprawozdań Sprawozdanie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy 2007/2/WE, obejmuje trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok sprawozdania.

38 PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA WYMOGÓW

39 PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA WYMOGÓW Najbardziej krytyczną fazą wdrażania dyrektywy jest ustalenie wykazu zbiorów i usług, które są częścią infrastruktury INSPIRE danych. Potencjalnie istnieją tysiące zestawów danych i setki usług. Ważne jest, aby uznać je przez państwa członkowskie, ocenić, które zbiory danych i usługi wchodzą w zakres INSPIRE i doprowadzić do zgodności z zakresem monitorowania i obowiązków sprawozdawczych. Aby ułatwić monitorowanie ważna jest automatyzacja zbierania informacji z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi, istniejących aplikacji i usług. Należy wykorzystywać metadane i katalogi metadanych, w tym celu. W zakresie wsparcia obowiązuje szablon Arkusza, który został opracowany w oparciu o listy: - Istniejących zbiorów danych przestrzennych, w końcu zgrupowane w serii, - Istniejące usługi danych przestrzennych, - Istniejących usług sieciowych. pozwala na zautomatyzowanie obliczenie wskaźników i wszystkich zmiennych potrzebnych do monitorowania. Oddzielny arkusz będzie lista wszystkich informacji, które muszą być opublikowane.

40 PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA WYMOGÓW Działania związane z gromadzeniem informacji niezbędnych do obliczenia wskaźników Podstawą monitorowania na poziomie państwa członkowskiego jest: wykaz zbiorów danych przestrzennych zgrupowane według tematu i załącznika, jak określono w dyrektywie; lista usług danych przestrzennych i usług sieciowych pogrupowane według rodzajów usług określonych w artykule 11 (1) (ae) dyrektywy INSPIRE oraz w przepisach wykonawczych dotyczących metadanych

41 PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA WYMOGÓW Wytyczne dot. wypełniania szablonu w postaci arkusza Excel dla monitorowania INSPIRE przez instytucje/władze wnoszące swój wkład Wytyczne do monitoringu dotyczą sposobu wypełniania szablonu w formacie excel dla celów monitoringu, integrują one wytyczne dla monitorowania oraz sprawozdawczości, które znaleźć można na poniżej podanej stronie internetowej: Szablon w formacie Excel wersja 2 (v.2) dla monitoringu składa się z 3 arkuszy roboczych: "Contributor" (Instytucja wnosząca), "Data input" (Wprowadzanie danych) oraz "Indicators" (wskaźniki). Konieczne jest wypełnienie tylko arkuszy "Contributor" (Instytucja wnosząca) oraz "Data input" (Wprowadzanie danych). Każdy zbiór danych przestrzennych oraz każda usługa danych przestrzennych powinny mieć po jednym wierszu. Zatem, należy wstawiać wiersze według potrzeb. Wytyczne opisują w sposób szczegółowy dla każdej kolumny zasady wypełniania formularza.

42 PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA WYMOGÓW Najistotniejsze wnioski z przekazywanych przez jst danych Dane przekazywane wraz ze zgłoszeniem zbiorów i usług danych przestrzennych do ewidencji GGK nie są wystarczające dla przygotowania sprawozdania dla Komisji Europejskiej w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne. Posiadaczem informacji koniecznych do wypełnienia arkusza sprawozdawczego INSPIRE są jednostki samorządu terytorialnego, przy czym same JST nie zawsze dysponują stosowną wiedzą do jego wypełnienia (zgłaszane problemy z określeniem np. georeferencji zbioru, powierzchni uchwalonego dokumentu lub zgodności usług danych przestrzennych z wymogami INSPIRE).

43 PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA WYMOGÓW Najistotniejsze wnioski z przekazywanych przez jst danych Zgłaszanie Rejestru MPZP w obecnej formie jako zbioru danych przestrzennych (lub serii zbiorów) jest w wielu miejscach sprzeczne z założeniami IIP: sam rejestr nie ma formy przestrzennej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ujęte w rejestrze mogą występować w różnej postaci, w tym np. w wersji analogowej, nie spełniającej warunków zbioru danych przestrzennych, rejestr może zawierać dokumenty występujące wyłącznie w formie tekstowej zmiany MPZP odwołujące się jedynie do ustaleń tekstowych planu, bez zmian w treści mapy dokumenty te nie są zbiorami danych przestrzennych, usługi danych przestrzennych mogą być powiązane tylko z częścią MPZP (nie dotyczą np. dokumentów analogowych lub rastrowych bez georeferencji) w większości przypadków nie można ich odnosić do całego rejestru.

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące

Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące Obowiązujące w Polsce akty prawa wspólnotowego dotyczące INSPIRE Ewa Surma Główny Urząd Geodezji i Kartografii Kraków, 21 czerwca 2010 VI Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA IIP W ZAKRESIE TEMATU DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWNIE PRZESTRZENNE

BUDOWA IIP W ZAKRESIE TEMATU DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWNIE PRZESTRZENNE BUDOWA IIP W ZAKRESIE TEMATU DANYCH PRZESTRZENNYCH ZAGOSPODAROWNIE PRZESTRZENNE Izolda Buzar-Śmigiel Sympozjum Europejskie Ramy Lokalizacyjne w świetle infrastruktury informacji przestrzennej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r.

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r. Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Zasoby danych przestrzennych Na zakres tematyczny systemu składają się

Bardziej szczegółowo

INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie. Raport Kraju Członkowskiego: Polska

INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie. Raport Kraju Członkowskiego: Polska INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie Raport Kraju Członkowskiego: Polska Krajowy Punkt Kontaktowy Nazwa organu publicznego Główny Geodeta Kraju Informacje kontaktowe: Adres Ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r.

Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE r. Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 2 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE 24.05.2012r. 3 Jacek Jarząbek GUGiK - VIII Krakowskie spotkania z INSPIRE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej wyzwania i korzyści dla samorządów Monika Rusztecka Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Powszechnośd geoinformacji,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 AGENDA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56 Opracowanie pt.: Analiza wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Geoportal GIOŚ jako element budowanej infrastruktury informacji przestrzennej. Interoperacyjność zasobów Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie tematu urządzenia do monitorowania środowiska XVIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 28.3.2015 PL L 84/67 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku

Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Osoby, do których są adresowane badania rynku 10/11/2016 ESMA/2016/1477 PL Spis treści 1 Zakres... 3 2 Odniesienia, skróty i definicje... 3

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok.

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. GI-MZUT MT. Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Grażyna Kierznowska GI-MZUT.5302.5.2017.MT Pan Waldemar Izdebski Prezes GEO-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5 02-954 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.10.2015 L 268/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE

Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Dostęp do danych przestrzennych za pomocą usług INSPIRE Piotr Krok Intergraph Polska Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej, Kraków, 18 listopada 2009 Page 1 INSPIRE Inicjatywa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Otwarte Dane (Open Data) podstawą rozwiązań Smart Region & City

Otwarte Dane (Open Data) podstawą rozwiązań Smart Region & City Otwarte Dane (Open Data) podstawą rozwiązań Smart Region & City Obowiązki, zadania i szanse dla JST Maciej Rossa Kierownik działu ds. badań i rozwoju maciej.rossa@iscg.pl Inicjatywa nie jest nowa, ale

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) 12781/17 SAN 336 STATIS 55 SOC 613 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 2 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D052679/02

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 308/82 PL 29.10.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2014/100/UE z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych VI Ogólnopolskie Krakowskie Spotkania z INSPIRE nt Polska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako Komponent INSPIRE Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu Geologia Źródło Autorstwo dokumentu Data utworzenia 31.03.2011 Publikacja Wersja

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa

Agnieszka Chojka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa Wprowadzenie Potrzeby społeczeństwa w zakresie udostępniania informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość

Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych w praktyce: jakość Biuro Geodezji i Katastru Urząd m.st. Warszawy 20.04.2017 m.st. Warszawa pewien stopień doskonałości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.8.2017 r. COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 11.3.2016 PL L 65/49 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających i ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM (GUS)

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM (GUS) PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM (GUS) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW RESORTU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE TEMATYKI DOTYCZĄCEJ WDROŻENIA DYREKTYWY INSPIRE

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW RESORTU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE TEMATYKI DOTYCZĄCEJ WDROŻENIA DYREKTYWY INSPIRE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW RESORTU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE TEMATYKI DOTYCZĄCEJ WDROŻENIA DYREKTYWY INSPIRE Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej inteligencji DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. związana z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. akty wykonawcze do Ustawy, w tym: rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Strona 1 z 19 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Zakres dokumentu... 4 1.3 Słownik użytych terminów... 4 2 PUBLIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM STAN REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO TWORZENIA ZBIORÓW METADANYCH DLA BAZ DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM Opracowała Monika Caban, starszy specjalista Oddział Katastru

Bardziej szczegółowo

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Jak udostępnić dane PZGiK w sieci? Artur Kapuściński

Jak udostępnić dane PZGiK w sieci? Artur Kapuściński Jak udostępnić dane PZGiK w sieci? Artur Kapuściński Wymagania formalne Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego

Bardziej szczegółowo

Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym

Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym Czy JST mogą racjonalnie funkcjonować bez korzystania z zasobów informacji przestrzennych? dr Jan Maciej Czajkowski Informacja przestrzenna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju Regulacje prawne w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej Warszawa, 16.06.2010r. Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju Informacja przestrzenna Zjawiska przyrodnicze i różne formy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji by Antoni Jeżowski, 2013 Etapy procedury budżetowania Dokumentacja budżetu zadaniowego zależy od etapu budżetowania, można mówić o: dokumentach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/39 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.6.2016 L 173/47 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

PZP-1. Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

PZP-1. Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne MINISTERSTWO INFRATRUKTURY I ROZWOJU Nazwa gminy i adres urzędu gminy PZP-1 Stan w dniu 31.12.2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 199/16 26.7.2016 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1215 z dnia 22 lipca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.5.2014 r. COM(2014) 277 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo