Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag"

Transkrypt

1 Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag 1 Agenda: Wprowadzenie Rekomendacje zmian prawnych Wytyczne implementacji modelu O kursach e-learning O systemie zgłaszania uwag

2 Rekomendacje,wytyczne,e-learning,SZU O projekcie Wprowadzenie 2 Jednolity Model Danych, opracowany został w ramach projektu: Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zadanie: Prace eksperckie mające na celu opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej, zaprojektowanie struktury bazy danych według przyjętego modelu danych, określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu, opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie

3 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Szkolenie, dzień drugi Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wprowadzenie 3 1. Wprowadzenie 2. Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych 3. Przegląd Wyników Analizy Zasobów 4. Przegląd Specyfikacji OOP i OOG 5. Koncepcja identyfikatorów obiektów, wersjonowania, reguły nil reason 6. Przegląd specyfikacji modeli georeferencyjnych 7. Rekomendacja aktów prawnych, implementacja modelu, kursy e-learning, system zbierania uwag (SZU) 8. Dyskusja i podsumowanie

4 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Produkty prac eksperckich 4 Raport z analizy porównawczej Specyfikacja dla OOP Opis zasad interoperacyjności oraz opracowanie szczegółowych zasad logicznych i procedur organizacyjnych wymiany danych pomiędzy bazami danych Konsultacje środowiskowe Specyfikacja dla OMG Specyfikacja dla PMG Opis koncepcji identyfikatorów, koncepcji wersjonowania, koncepcji nil reason opis wytycznych i zaleceń implementacji schematu aplikacyjnego w środowisku relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazy danych oraz wymagań dla systemów zarządzania tymi bazami danych Rekomendacje aktów prawnych

5 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacje - zakres 5 Dokument zawiera rekomendacje do projektów aktów prawnych (odpowiednich rozporządzeń), dotyczących zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, a dokładnie aktów normatywnych: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zm.); Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 80, poz.866); Instrukcji Głównego Geodety Kraju, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297): Wytycznych technicznych Głównego Geodety Kraju: Instrukcji technicznej G-5, Bazy Danych Topograficznych

6 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacje podstawy opracowania 6 Rekomendacje są wynikiem przeprowadzonej w ramach projektu analizy zakresu tematycznego rejestrów i baz danych prowadzonych przez Służbę Geodezyjna i Kartograficzną w odniesieniu do kompetencji samorządowej i rządowej administracji publicznej oraz przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw i Skarbu Państwa oraz dalszych prac w ramach budowy modelu JMD.

7 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 1 7 Utworzone w ramach niniejszego projektu specyfikacje georeferencyjnych modeli danych powinny zostać dołączone jako załączniki do odpowiednich tematycznie projektów aktów prawnych (odpowiednich rozporządzeń), dotyczących zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego.

8 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 2 8 Do projektów aktów prawnych (odpowiednich rozporządzeń), dotyczących zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny zostać dołączone jako załączniki specyfikacje ogólnego obiektu przestrzennego OOP oraz ogólnego modelu geodezyjnego OMG ze względu na ścisły związek z poszczególnymi modelami georeferencyjnymi. Modele georeferencyjne dziedziczą cechy zarówno ogólnego modelu przestrzennego oraz ogólnego modelu geodezyjnego

9 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 3 9 Wymiana danych pomiędzy poszczególnymi odbiorcami i użytkownikami danych powinna odbywać się za pomocą plików GML.

10 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 4 10 Do odpowiednich tematycznie projektów aktów prawnych (odpowiednich rozporządzeń), dotyczących zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny zostać dołączone jako załączniki definicje schematu GML zapisane w postaci pliku XSD (opracowane w ramach niniejszego projektu i dołączone do specyfikacji poszczególnych modeli georeferencyjnych)

11 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 5 11 W związku z rekomendacją 1 z obowiązujących przepisów geodezyjnych i instrukcji technicznych powinny zostać usunięte fragmenty, aneksy, załączniki (bądź całe dokumenty ) dotyczące technicznych aspektów prowadzenia bazy danych, a mianowicie schematu aplikacyjnego, katalogu obiektów, atrybutów, relacji, itp.

12 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 6 12 W obowiązujących przepisach geodezyjnych i instrukcjach technicznych powinny pozostać fragmenty dotyczące reprezentacji kartograficznej jako obowiązujące. Zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 7, art. 22, ust. 1) punkt b)) standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych, zawartych w bazach danych opracowywanych w ramach niniejszego projektu są: mapa ewidencyjna w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, mapa zasadnicza w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, mapy topograficzne w skalach: 1: 10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1: , 1:500000, 1: Reprezentacje kartograficzne dla poszczególnych opracowań kartograficznych zawarte są w obowiązujących instrukcjach: dla mapy ewidencyjnej - instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza, GUGiK 1998, dla mapy zasadniczej - instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza, GUGiK 1998, dla mapy topograficznej - wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD) część 3, GUGiK 2003.

13 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 7 13 W projektach aktów prawnych (odpowiednich rozporządzeniach), dotyczących zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinien zostać wprowadzony okres przejściowy umożliwiający dostosowanie istniejących baz danych do specyfikacji modeli opracowanych w ramach niniejszego projektu. Projekty aktów wykonawczych powinny również określać czas trwania okresu przejściowego.

14 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 8 14 Wymagana jest zmiana podejścia z prowadzenia map na prowadzenie baz danych w treści obowiązujących przepisów geodezyjnych i instrukcji technicznych. Mapy są opracowaniami kartograficznymi wykonanymi na podstawie prowadzonych baz danych.

15 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja 9 15 Projekty aktów prawnych (odpowiednie rozporządzenia), dotyczące zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny obligować organy publiczne odpowiedzialne za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych (zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 2, art. 5, ust. 2)) do tworzenia, aktualizacji lub udostępniania zbiorów metadanych zgodnie ze specyfikacją zawartą w dokumentacji modeli georeferencyjnych.

16 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja Projekty aktów prawnych (odpowiednie rozporządzenia), dotyczące zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny określać organy wiodące odpowiedzialne za organizowanie, koordynowanie i monitorowanie tworzenia i aktualizowania zbiorów metadanych w zakresie przyporządkowanych tym organom tematów danych przestrzennych, zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 2, art. 5, ust. 1).

17 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja Projekty aktów prawnych (odpowiednie rozporządzenia), dotyczące zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny obligować organy publiczne odpowiedzialne za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych do wprowadzania rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz, w uzasadnionych przypadkach, harmonizację zbiorów danych przestrzennych, zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 3, art. 7, ust 1).

18 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja Projekty aktów prawnych (odpowiednie rozporządzenia), dotyczące zmian przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny obligować organy publiczne odpowiedzialne za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych do tworzenia i utrzymywania sieci infrastruktury obejmującej, co najmniej następujące usługi danych przestrzennych (zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 4, art. 9, ust. 1): usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych, usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie zawartości metadanych, usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni, usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności, usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

19 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja Projekty aktów prawnych (odpowiednie rozporządzenia), dotyczące zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny obligować organy publiczne, które na podstawie odrębnych przepisów pobierają opłaty za usługi danych przestrzennych (usługi wymienione w projekcie ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych rozdział 4, art. 9 ust. 1 punkt 2-5) do zapewnienia dostępności usług w zakresie handlu elektronicznego (zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 5, art. 15, ust. 6).

20 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Rekomendacje Rekomendacja Projekty aktów prawnych (odpowiednie rozporządzenia), dotyczące zmian przepisów technicznych i organizacyjnych prawa geodezyjnego i kartograficznego, powinny obligować organy publiczne, które na podstawie odrębnych przepisów pobierają opłaty za usługi danych przestrzennych (usługi wymienione w projekcie ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych rozdział 4, art. 9 ust. 1 punkt 2-5) do zapewnienia dostępności usług w zakresie handlu elektronicznego (zgodnie z projektem ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych (rozdział 5, art. 15, ust. 6). Przejdźmy teraz do wytycznych i zaleceń implementacji schematu aplikacyjnego w środowisku baz danych

21 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Wytyczne Produkty prac eksperckich 21 Raport z analizy porównawczej Specyfikacja dla OOP Opis zasad interoperacyjności oraz opracowanie szczegółowych zasad logicznych i procedur organizacyjnych wymiany danych pomiędzy bazami danych Konsultacje środowiskowe Specyfikacja dla OMG Specyfikacja dla PMG Opis koncepcji identyfikatorów, koncepcji wersjonowania, koncepcji nil reason opis wytycznych i zaleceń implementacji schematu aplikacyjnego w środowisku relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazy danych oraz wymagań dla systemów zarządzania tymi bazami danych Rekomendacje aktów prawnych

22 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Wytyczne Wytyczne - wstęp 22 Dokument zawiera opis wytycznych i zaleceń implementacji schematu aplikacyjnego w środowisku baz danych w odniesieniu do pozostałych dokumentów projektowych, z uzupełnieniem w razie potrzeby o dodatkowe wyjaśnienia Implementacja schematu aplikacyjnego powstałego w niniejszym projekcie wymaga stworzenia modelu implementacyjnego UML, definiującego strukturę bazy danych. Efektem opracowania modelu implementacyjnego będzie stworzenia implementacyjnego schematu aplikacyjnego pozwalającego na wytworzenie właściwiej struktury bazy danych. Konieczność stworzenia modelu implementacyjnego podyktowana jest: Brakiem możliwości bezpośredniego wygenerowania implementacyjnego schematu aplikacyjnego z modelu pojęciowego, Powstałe w ramach przedmiotowego projektu schematy aplikacyjne nie definiują struktur bazy danych, lecz pokazują logiczne zależności pomiędzy klasami obiektów Brakiem możliwości bezpośredniego zdefiniowana relacji wiele-do-wielu

23 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Wytyczne Wytyczne typy danych 23 W trakcie budowania struktury na podstawie schematu aplikacyjnego zbudowanego w oparciu o model implementacyjny należy uwzględnić odpowiednie mapowanie typów atrybutów zgodnych z ISO na typu zgodne z konkretnym środowiskiem bazodanowym. Typy danych zdefiniowane są w specyfikacji technicznej ISO i powinny zostać przyporządkowane do odpowiednich typów w konkretnym środowisku relacyjnej bazy danych. Jeśli typy w środowisku bazodanowym nie odpowiadają, w stosunku 1:1, typom bazy danych to zaleca się zastosowanie typu o szerszej specyfikacji. Przykładem może być typ DateTime stosowany w specyfikacji technicznej nie ma swojego odpowiednika w typach natywnych środowiska ORACLE.W związku z tym powinien zostać zastosowany typ TIMESTAMP z uwzględnieniem strefy czasowej

24 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Wytyczne Wytyczne relacje 24 Relacje typu Asocjacja powinny zostać przemapowane na relacje, z uwzględnieniem określenia klucza głównego w tabeli nadrzędnej i klucza obcego w tabeli podrzędnej. Relacje wiele-do-wielu, powinny być realizowane za pomocą tabeli pośrednich (inaczej łączących lub intersekcji). Strukturę tabel łączących zdefiniuje model implementacyjny

25 Rekomendacje, wytyczne, e-learning Wytyczne opis zaleceń dla systemów RDBMS Wytyczne Przy wyborze systemu zarządzania relacyjną bazą danych należy kierować się poniższymi właściwościami: Zarządzanie pamięcią. System powinien zapewniać automatyczne zarządzanie pamięcią masową, realizować stripping danych z bazy na wszystkie dostępne dyski, zapewniać możliwość wymiany pamięci dyskowych na gorąco, zapewniając nieprzerwaną pracę systemu. Skalowalność. Możliwość rozwijania bazy danych w sensie jej struktury i zawartości merytorycznej, bez konieczności zmiany sposobu jej wykorzystania. Elastyczność. System zarządzania relacyjną bazą danych powinien uwzględniać różnorodność użytkowników, zastosowań, potrzeb informacyjnych, sposobów wykorzystania. Dostępność i wydajność. Użytkownik (osoba lub aplikacja) powinien uzyskać każdą daną, która znajduje się w systemie odpowiednio szybko, o ile jest upoważniony do ich otrzymania. Autoryzacja użytkowników. Dostęp do danych gromadzonych w systemie mają dostęp wyłącznie użytkownicy mający odpowiednie prawa dostępu. Bezpieczeństwo. Dane muszą być chronione przed utratą, zniszczeniem z powodu awarii, zabezpieczone przed błędami człowieka itp. Kończymy już omawianie produktów prac eksperckich. Na zakończenie kilka słów na temat wielokrotnie już wspominanych systemów wspomagających konsultacje opracowanego modelu: e-learning i system zbierania uwag 25

26 Kursy e-learningowe 26 Z zakresu: Modelu danych Podstaw języka UML Podstaw norm ISO serii 19100

27 e-learning 27 27

28 e-learning 28 28

29 e-learning 29 29

30 e-learning 30 30

31 e-learning 31 31

32 e-learning 32 32

33 System zbierania uwag 33 Do powstałej dokumentacji z Modelu Danych

34 System Zbierania Uwag Dostęp do SZU wymaga zalogowania się na indywidualne konto użytkownika. Należy użyć nazwy użytkownika i hasła, które użyliśmy do założenia konta na platformie e-learningowej.

35 System Zbierania Uwag Po zalogowaniu Zgłaszający uwagę mają wgląd wyłącznie do uwag zgłoszonych przez siebie.

36 System Zbierania Uwag By dodać Uwagę należy wybrać opcję Dodaj.

37 System Zbierania Uwag Zgłoszenie będzie można dodać po wybraniu odpowiedniego podprojektu.

38 System Zbierania Uwag Znajdujemy na liście produkt, dla którego zgłaszamy uwagę klikamy przycisk wybierz projekt i przechodzimy do formularza szczegółów zgłoszenia

39 System Zbierania Uwag Formularz dla szczegółów zgłoszenia, Sprawdźmy znaczenie poszczególnych atrybutów

40 System Zbierania Uwag Dla produktów, gdzie jest to uzasadnione występuje atrybut Kategoria, który pozwala dokonać podziału zgłoszeń dotyczących produktów ( Specyfikacja ) wg następujących wartości: Katalog obiektów Metadane Schemat aplikacyjny Schemat aplikacyjny GML Zestaw testów zgodności danych ze specyfikacją

41 System Zbierania Uwag Następny atrybut to: Charakter zgłoszenia pozwala dokonać podziału zgłoszeń wg następujących wartości: Krytyczne błędy rzeczowe błędy bardzo ważne, znacząco wpływające na projekt Błędy rzeczowe błędy ważne, mogące mieć wpływ na projekt Błędy edytorskie błędy powodujące zmniejszenie czytelności opracowania np. błędy w tekście Sugestie rzeczowe podpowiedzi, wskazówki mogące przyczynić się do ulepszenia projektu Sugestie edytorskie sugestie, mogące przyczynić się do poprawienia czytelności opracowania Pytanie prośba o dodatkowe informacje dotyczące projektu Inne uwagi uwagi, których nie da się sklasyfikować do którejś z powyższych Uwagi natury organizacyjnej uwagi np. dotyczące sposobu przedstawienia materiałów przygotowanych w ramach prowadzonego projektu

42 System Zbierania Uwag Temat, opis, dodatkowe informacje nie wymagają raczej komentowania

43 System Zbierania Uwag Na koniec miejsce, w którym możemy załączyć dodatkowy plik, jeśli jest to nam niezbędne do opisania uwagi

44 System Zbierania Uwag Przeglądanie uwag, które się do tej pory zgłosiło Możliwe np. sortowanie wg projektów

45 System Zbierania Uwag Zgłoszone przez siebie uwagi można przeglądać po wybraniu opcji Zobacz.

46 System Zbierania Uwag Lista zgłoszonych Zagadnień. Po kliknięciu na identyfikator uwagi przejdziemy do okna Widoku Zgłoszenia.

47 System Zbierania Uwag Oto widok szczegółów zgłoszenia Kończymy już nasze wykłady Jeszcze tylko zwyczajowe zakończenie

48 Jednolity Model Danych Zakończenie Przydatne linki Zakończenie 48 Raz jeszcze przydatne linki O projekcie Kursy Model danych, UML, ISO O UML O normach ISO serii O INSPIRE Model wg INSPIRE

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 19100

Normy ISO serii 19100 Normy ISO serii 19100 1 Normy ISO 19100 Plan 2 Plan szkolenia Godzina/czas 16:00-16:30 (30 min) 16:30-17:30 (60 min) 17:30-17:40 (10 min) 17:40-18:30 (50 min) Temat Wprowadzenie do norm ISO serii 19100

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015 Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tan na dzień 9-01-2015 D- do dużej nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub założeń nowego

Bardziej szczegółowo