Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych"

Transkrypt

1 Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2 Pojecie usługi pomoc okazana komuś, grzeczność, uprzejmość [Słownik języka polskiego PWN] działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych służące zaspokojeniu potrzeb innego człowieka lub organizacji; może obejmować czynności: od niematerialnych, jak porada techniczna, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem aż po wykonawstwo konkretnych przedmiotów (na przykład: dokumentacji) [www.wikipedia.org] element oprogramowania mogący działać niezależnie od innych oraz posiadający zdefiniowany interfejs za pomocą którego udostępnia realizowane funkcje

3 Usługa publiczna usługa świadczona przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli, podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa [www.e-puap.mswia.gov.pl] Poziom 1 Informacja: ogólnodostępny serwis informacyjny o usłudze publicznej Poziom 2 Interakcja jednokierunkowa: możliwość pobrania formularzy i aplikacji Poziom 3 Interakcja dwukierunkowa: przetwarzanie formularzy (pobranie oraz odesłanie) Poziom 4 Transakcja: obsługa transakcji, podejmowanie decyzji on-line, dostarczanie usług oraz obsługa płatności, Poziom 5 Personalizacja: organizacja usług wokół potrzeb użytkowników

4 Usługi publicznej świadczone drogą elektroniczną - przykłady Proces zmiany zameldowania zgłoszenie obywatela o zmianie miejsca zameldowania przesłanie obywatelowi potwierdzenia nowego zameldowania informacja urzędu o procedurach wymiany dokumentu w związku ze zmiana miejsca zameldowania dystrybucja informacji o zmianie miejsca pobytu obywatela do odpowiednich urzędów Proces składania deklaracji PIT-11 wypełnienie formularzy PIT-11 wydrukowanie deklaracji podatkowej przesłanie deklaracji podatkowej drogą elektroniczną do urzędu skarbowego informacje o terminie składania deklaracji. Proces dostępu do danych przestrzennych dla obszaru całego kraju usługa dostępu do cyfrowych map i danych przestrzennych usługa wyszukiwania informacji przestrzennej usługa przyjmowania zamówień udostępniania i zakupu danych przestrzennych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez centralny punkt dostępowy do danych przestrzennych geoportal.gov.pl lokalizowanie zdarzeń, obiektów i zjawisk w czasie i przestrzeni w oparciu o mapy i dane przestrzenne

5 Usługa sieciowa komponent programowy niezależny od platformy i implemantacji, świadczący przez sieć (najczęściej internet) określone funkcjonalności; na bazie usług sieciowych można konstruować rozproszone systemy i aplikacje; aplikacje komunikują się z usługami sieciowymi z wykorzystaniem internetowych protokołów jak HTTP, SMTP lub SOAP i formatów danych cechy usługi sieciowej: luźno powiązane gruboziarniste zdolne do działania w trybie synchronicznym (zdalne wywoływanie procedur) i asynchronicznym (wymiana dokumentów)

6 Architektura SOA architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) jest to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi [www.wikipedia.org] + : * + -: *

7 Wzorce architektury SOA - platforma usług System WWW System B System A System C System D Połączenia Ad-hoc

8 Wzorce architektury SOA - platforma usług Cechy charakterystyczne połączenia typu AD-HOC interfejsy zbudowane celem współpracy z jednym typem usługi (dedykowane) mała elastyczność na nowe zapotrzebowania

9 Wzorce architektury SOA - broker integracyjny System A System WWW BROKER System B System C System D

10 Wzorce architektury SOA - broker integracyjny Cechy charakterystyczne węzeł jedyny punkt komunikacji transformacja automatyzacja przepływu komunikatów

11 Wzorce architektury SOA - szyna usług System A System WWW Szyna usług System B System C System D

12 Wzorce architektury SOA - szyna usług Cechy charakterystyczne wszystkie funkcjonalności brokera budowanie usług zapewniających dostęp do funkcjonalności aplikacji tworzenie z nich aplikacji usługowych przez montaż usług kolejkowanie komunikatów adaptery i narzędzia do tworzenia adapterów funkcje bezpieczeństwa narzędzia zarządzania monitory transakcyjne mechanizmy zarządzania procesami biznesowymi mechanizm zarządzania zdarzeniami

13 Usługa danych przestrzennych operacja, która może być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)] Infrastruktura informacji przestrzennej metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)]

14 Architektura INSPIRE źródło: INSPIRE Network Services Architecture v3.0

15 Usługa wyszukania Discovery Service usługa wyszukiwania, umożliwia wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwia wyświetlanie zawartości metadanych [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych Technical Guidance for INSPIRE Discovery Services v2.0

16 Usługa wyszukania Discovery Service Standardy ISO i OGC ISO 19115: 2003, Geographic information Metadata ISO 19119:2005, Geographic information Services ISO/TS 19139:2006, Geographic information - Metadata - Implementation specification OGC Catalogue Services Specification, version (Corrigendum Release 2) OGC Catalogue Services Specification ISO Metadata Application Profile for CSW 2.0, version Operacja Uzyskaj metadane usługi wyszukiwania Wyszukaj metadane Publikuj metadane Połącz usługę wyszukiwania Rola OGC CSW ISO AP Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi OGC_Service.GetCapabilities Operacja umożliwia żądanie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE na podstawie zapytania pobranego z docelowej usługi wyszukiwania CSW Discovery.GetRecords Operacja umożliwia edycję elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE w ramach usługi wyszukiwania (mechanizmy służące wprowadzaniu lub pobieraniu metadanych). Edycja oznacza wstawianie, aktualizację i usuwanie CSWT Manager.Transaction lub CSWT Manager.Harvest Funkcja umożliwia zgłaszanie dostępności usługi wyszukiwania do celów wyszukiwania zasobów poprzez usługę wyszukiwania państwa członkowskiego, przy jednoczesnym zachowaniu metadanych dotyczących zasobów w miejscu ich właściciela Kombinacja OGC_Service.GetCapabilities CSW Discovery.GetRecords

17 Usługa wyszukania Discovery Service

18 Usługa przeglądania View Service usługa przeglądania, umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych Technical Guidance to implement INSPIRE View Services v2.0

19 Usługa przeglądania View Service Standardy ISO i OGC ISO 19128:2005(E): Geographic information Web map server interface OGC Symbology Encoding Implementation Specification, version OGC Styled Layer Descriptor profile of the Web Map, version Operacja Uzyskaj metadane z usługi przeglądania Uzyskaj mapę Połącz usługę przeglądania Rola WMS Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi GetCapabilities Zwraca mapę zawierającą informacje geograficzne i tematyczne pochodzące z dostępnych zbiorów danych przestrzennych. Mapa jest obrazem zawierającym odniesienia przestrzenne. GetMap GetFeatureInfo Umożliwia organowi publicznemu lub stronie trzeciej zgłoszenie usługi przeglądania do celów przeglądania jego lub jej zasobów poprzez usługę przeglądania danego państwa członkowskiego, przy zachowaniu możliwości przeglądania w miejscu tego organu publicznego lub strony trzeciej

20 Usługa przeglądania View Service

21 Usługa pobierania Download Service usługa pobierania, umożliwiająca pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)] D3.9 Draft Implementing Rules for Download Services v3.0 Draft Technical Guidance for INSPIRE Download Services v2.0

22 Usługa pobierania Download Service Standardy ISO i OGC ISO/DIS Geographic information - Web feature service ISO/DIS Geographic information - Filter encoding ISO 19123:2005 Geographic information - Schema for coverage geometry and functions ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML) Operacja Rola WFS i FE Get Download Service Metadata Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi GetCapabilities operation Get Spatial Objects Pozwala pobrać instancje obiektów przestrzennych GetFeature Wariant I pobieranie opiera się na predefiniowanych zbiorach danych lub ich częściach Wariant II pobieranie opiera się na zapytaniu którego parametry określone są przez operację Define Query Describe Spatial Object Types Opisuje typy obiektów przestrzennych możliwych do pobrania za pomocą usługi DescribeFeatureType Define Query Definiuje parametry zapytanie używane podczas wywołania usługi Get Spatial Objects Szybkie zapytanie WFS zgodne FE i przekazane jako parametr operacji GetFeature CreateStoredQuery Link Download Service Umożliwia organowi publicznemu lub stronie trzeciej zgłoszenie usługi pobierania do celów pobierania jego lub jej zasobów poprzez usługę pobierania danego państwa członkowskiego, przy zachowaniu możliwości pobierania w miejscu tego organu publicznego lub strony trzeciej

23 Usługa pobierania Download Service

24 Usługa przekształcania Transformation Service usługa przekształcania, umożliwiająca przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)] D3.10 Draft Implementing Rules for INSPIRE Transformation Services v3.0 Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate Transformation Services v2.0

25 Usługa przekształcania Transformation Service Standardy ISO i OGC ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML) OGC Web Coordinate Transformation Service OGC Web Processing Service Operacja Rola WPS dla Coordinate Transformation Services GET SERVICE METADATA Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi GetCapabilities and DescribeProcess(TransformCo ordinates) TRANSFORM Pozwala wykonać proces transformacji Execute(TransformCoordinate) IS TRANSFORMABLE Sprawdza czy dana transformacja może zostać wykonana za pomocą usługi TestTransformation jako parameter operacji Execute(TransformCoordinate) GET TRANSFORMATION Umożliwia aplikacji wywołującej pobranie definicji określonej transformacji, definicja ta może zostać użyta jako parametr wejściowy w kolejenych procesach transformacji nie wykorzystywane Umożliwia doadanie nowego wzoraca transformacji dla transformacji wykonywanych przez usługę nie wykorzystywane PUT TRANSFORMATION

26 Usługa uruchamiania Invoke Spatial Data Service usługa umożliwiająca uruchamianie usług danych przestrzennych [DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)] Usługa uruchamiania umożliwia zdefiniowanie danych wejściowych i danych wyjściowych jakich oczekuje usługa przestrzenna oraz zdefiniowanie workflow pracy lub łańcucha usług będącego kombinacją wielu usług. Pozwala również na definicję interfejsu dla usługi sieciowej wspomagającego zarządzania dostępem, workflow pracy lub łańcuchy usług.

27 Usługa uruchamiania Invoke Spatial Data Service

28 Dziękuje za uwagę Paweł Soczewski

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu

HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu Wersja 4.0 Uwagi i informacje prawne Copyright 2001-2013 Hewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyne gwarancje, jakich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo