Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO NA LATA Jarosław Wysocki

2 Projekty kluczowe Samorządu Województwa (BGWM) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w ramach Priorytetu I RPO WM - Działanie 1.7 Promocja gospodarcza, Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie i dwudzielności d ś i potencjału ł województwa w ramach Priorytetu II RPO WM Działanie 2.2. Rozwój e- usług

3 Cele projektów kluczowych Samorządu Województwa (BGWM) - I. dla projektu dot. stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu: 1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez: a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających hinformacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę ę regionalnej infrastruktury r informacji przestrzennej ennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); cd.

4 Cele projektów kluczowych Samorządu Województwa (BGWM) - I. dla projektu dot. stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu: b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających: jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą, przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych, 2) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

5 Cele projektów kluczowych Samorządu Województwa (BGWM) - II. dla projektu dot. rozwoju elektronicznej administracji: 1) poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez: a) podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie eadministracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, b) wdrożenie standardowych jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej, cd.

6 Cele projektów kluczowych Samorządu Województwa (BGWM) - II. dla projektu dot. rozwoju elektronicznej administracji: 2) zwiększenie i efektywności ś wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, 3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców ę poprzez: p a) umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-government), b) zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

7 Wstępny zakres działań w Projekcie BW 1. Przygotowanie danych georeferencyjnych: baza danych obiektów topograficznych dla całego województwa, mapa zasadnicza w postaci wektorowej, bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej, uzupełnienie katastru nieruchomości o dane dot. budynków, ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości w postaci cyfrowej, zbiory danych tematycznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne szczebla regionalnego dostosowane do wymagań MSIP-GPW. 2. Wdrożenie MSIP cd.2 cd.

8 Wstępny zakres działań w Projekcie BW 3. Opracowanie projektu standardowych modeli danych i metadanych dla : studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa 4. Wdrożenie wypracowanych standardów (oprogramowanie, konwersja istniejących planów zagospodarowania) cd.4

9 Wstępny zakres działań w Projekcie EA kontakt z obywatelem i przedsiębiorcą 1. Dostawa i instalacja oprogramowania narzędziowego (OS, inne) dla systemu elektronicznych usług dla obywateli i przedsiębiorców 2. Dostawa i instalacja oprogramowania umożliwiającego pobieranie drogą elektroniczną danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach objętych projektem 3. Utworzenie publicznych punktów dostępu do e-usług świadczonych przez administrację publiczną 4. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, w tym GIS (serwer map/serwer www, serwer baz danych, stacje GIS, stacje internetowe, t macierze dyskowe) cd.

10 Wstępny zakres działań w Projekcie EA e-urząd 6. Opracowanie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu informatycznego e-urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, wspomagał prowadzenie przez powiaty i gminy przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji, a także działalność statutową gmin i powiatów, w szczególności w zakresie: zarządzania informacją i promocją jednostki samorządu terytorialnego, elektronicznej obsługi prac rady powiatu/gminy, obsługi ł zamówień ń publicznych, zarządzania ochroną zdrowia, zarządzania współpracą z organizacjami pozarządowymi, konsultacji społecznych, monitoringu stanu środowiska, w tym hałasu, dróg i obiektów mostowych, gospodarowania gruntami skarbu państwa, gospodarowania gruntami komunalnymi, cd.

11 Wstępny zakres działań w Projekcie EA e-urząd identyfikacji gruntów wymagających rekultywacji, gospodarki lasami, promocji walorów kulturowych, promocji walorów przyrodniczych, rozwoju turystyki y i rekreacji, j, zarządzania edukacją, w tym wydzielenia obwodów szkolnych, prowadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych, szkoleń i edukacji permanentnej. 7. Wdrożenie oprogramowania e-urząd, w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników powiatów i gmin. 8. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery e-urzędu, stacje robocze, skanery, zestaw do podpisu elektronicznego)

12 Budżet projektów kluczowych - alokacja z grudnia 2006 r. Bazy wiedzy o Mazowszu - 180,000,000 zł 167,000,000 zł ł wg obecnego kursu euro zł eadministracja Mazowsza - 60,000,000 zł 85% ERDF 15% wkład samorządów 5% ad sa o ądó uczestniczących w projekcie

13 Harmonogram realizacji Ogólnie - okres Faza planowania i projektowania Faza realizacji

14 Propozycja działań w celu zawiązania partnerstwa 1. Przygotowanie studiów wykonalności projektów Ietap- analiza zakresu prac, przygotowanie koncepcji zarządzania II etap - inwentaryzacja, dokładny zakres prac III etap - skompletowanie dokumentacji Podpisanie i porozumień ń o partnerstwie t - grudzień ń Złożenie pełnej dokumentacji projektowej - marzec 2009

15 Wstępna liczba partnerów Gminy - ok. 90 % wszystkich gmin Powiaty - ok. 90% wszystkich powiatów Liczba partnerów na szczeblu wojewódzkim - ok. 9

16 Zagadnienia projektowe 1. Określenie zakresu projektu u każdego partnera: - wypracowanie wspólnej płaszczyzny, analiza potrzeb, - poziom standaryzacji (podejście procesowe), -skłonność do zaakceptowania nowych rozwiązań bądź dostosowania istniejących, - budżet projektu a oczekiwania partnerów. 2. Sprawne zarządzanie: -pełnomocnik ł ds. realizacji projektu u każdego partnera, - wyznaczenie reprezentacji dla grupy partnerów, - elektroniczna komunikacja w projekcie, - zakończenie prac projektowych 2012 r.

17 Zagadnienia projektowe 3. Określenie warunków brzegowych uczestnictwa t w projekcie: - zapewnienie przez powiaty dostępu dla gmin do zintegrowanych baz danych georeferencyjnych, - deklaracja zapewnienia wkładu na współfinansowanie krajowe, - zapewnienie uczestnictwa gmin i powiatów łącznie, - deklaracja współodpowiedzialności finansowej za utrzymanie rezultatów projektu.

18 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia serwisu: www. bgwm.pl

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo