Budownictwo energetyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budownictwo energetyczne"

Transkrypt

1 12 marca 2010 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Budownictwo energetyczne P/E 10 15,3 EV/EBITDA 10 WIG Budownictwo 7400 PLN WIG Budownictwo 9, ,36 9MTP Rekomendacja Elektrobudowa 169,2 Trzymaj Mostostal Warszawa 78,2 Akumuluj Polimex Mostostal 5,16 Akumuluj Rafako 13,6 Trzymaj 9MTP Kurs akcji WIG Budownictwo na tle WIG WIG Maciej Stokłosa (48 22) Potencjał zmiany* Elektrobudowa 169,2-0,5% Mostostal Warszawa 78,2 13,3% Polimex Mostostal 5,16 11,0% Rafako 13,6 0,4% * ceny z zamknięcia Strategia dotycząca sektora Nasze rekomendacje stały się bardziej wybiórcze. Nie akcentujemy juŝ jedynie segmentu działalności, czy portfela zamówień, lecz zwracamy teŝ uwagę na czynniki takie jak ryzyko erozji marŝ w przypadku poszczególnych firm, czy gotówka netto w spółce. Zwracamy teŝ uwagę na grupę mniejszych firm budowlanych, które naszym zdaniem mogą być alternatywą dla największych spółek z branŝy notowanych na GPW. Kiedy dyskontować wyniki 2012/2013? Oczekujemy, Ŝe do końca 2015 roku mogą ruszyć budowy nowych bloków o łącznym koszcie około 113 mld PLN. Przychody z budowy pierwszych obiektów mogą pojawić się dopiero w 2012/2013, jednak pojawiający się z duŝym wyprzedzeniem napływ pozytywnych wiadomości (ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów) pozwala wcześniej dyskontować przyszłe wyniki spółek. Kluczowym wydarzeniem będzie oczekiwane ogłoszenie w połowie 2011 roku listy mocy uprawnionych do ulg od kosztów emisji CO2. Nie wykluczamy teŝ, Ŝe w ślad Enei pójdą kolejne koncerny i z duŝym wyprzedzeniem rozpoczną procedury przetargowe (tak, aby przetargi były gotowe do rozstrzygnięcia w II połowie 2011 roku). Do czasu pojawienia się nowych kontraktów, wyniki wybranych spółek podwykonawczych działających w segmencie będą się w 2010 roku stopniowo pogarszać. Jest to efekt wyhamowania wybranych inwestycji w Europie Zachodniej i braku wielu kontraktów w Polsce. Kontrakty podwykonawcze na budowę bloków w Opolu i na Siekierkach pojawią się w II połowie roku Podtrzymujemy pozytywną ocenę atrakcyjności segmentu budownictwa energetycznego. UwaŜamy, Ŝe najlepszą strategią jest akumulowanie akcji podmiotów o korzystnej wycenie (Polimex Mostostal, Mostostal Warszawa). Walory pozostałych duŝych firm (Rafako, Elektrobudowa) są w chwili obecnej stosunkowo drogie. W przypadku PBG podtrzymujemy opinię o zagroŝeniu mniejszym portfelem zleceń i spadkiem marŝ. Pozytywnie postrzegamy perspektywy firm podwykonawczych (Remak, Energoinstal, Mostostal Zabrze, EnergomontaŜ Południe) uwaŝamy, Ŝe najlepszą strategią byłoby akumulowanie walorów po słabych wynikach kwartalnych i spadku wyceny (Mostostal Zabrze). Oczekiwany przebieg wydarzeń Spodziewamy się, Ŝe przetargi na budowę bloków w Opolu (9,6 mld PLN) i Siekierach (2,9 mld PLN) będą rozstrzygnięte w Q / Q W 2010 roku teŝ mogą być uruchamiane kolejne procedury przetargowe na budowę innych obiektów. W połowie 2011 roku spodziewamy się ostatecznego zatwierdzenia przez Komisję Europejską listy projektów uprawnionych do ulg w emisji CO2. Pod koniec 2011 roku oczekujemy rozstrzygnięć kolejnych przetargów (m.in. Kozienice, Rybnik), a takŝe dopięcia finansowania tych inwestycji. W roku 2012 pojawią się pierwsze przychody z budowy bloków w Opolu i Siekierkach. Rok 2013 i 2014 mogą być latami znacznej poprawy wyników spółek zajmujących się podwykonawstwem prac dla energetyki. Rekomendacje w segmencie Radzimy akumulować spółki o ekspozycji na segment budownictwa energetycznego i wycenie nie odbiegającej od średnich dla branŝy budowlanej (Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal). Rekomendujemy trzymanie walorów Rafako i Elektrobudowy, głównie ze względu na wysoką bieŝącą wycenę. Wycena PBG jest zbyt wymagająca, spółce grozi spadek marŝ, zaś energetyka to nie wybór Grupy, ale w zasadzie konieczność. W dłuŝszym terminie pozytywnie oceniamy spółki podwykonawcze działające w segmencie, zwracamy jednak uwagę, Ŝe rok 2010 moŝe przynieść pogorszenie wyników w wielu z nich. Nie wykluczamy, Ŝe moŝliwe będzie nabycie akcji firm po niŝszej niŝ obecna cenie, w szczególności po słabych wynikach kwartalnych. Spółka P/E`10P P/E`11P EV/EBIDTA`10P EV/EBIDTA`11P Elektrobudowa 16,4 14,8 10,2 8,8 Mostostal Warszawa 12,9 14,6 7,1 7,4 Polimex Mostostal 14,6 14,1 8,6 7,9 Rafako 17,8 15,0 10,0 7,9 PBG 14,7 14,8 10,1 9,9 Dom 12 marca Inwestycyjny 2010 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Budownictwo energetyczne Inwestycje w energetyce Energetyka w Polsce: planowane inwestycje Argument do inwestowania: starzenie się elektrowni Jednym z argumentów przemawiających za inwestycjami w nowe bloki energetyczne jest starzenie się bloków energetycznych zainstalowanych w Polsce. Z bloków o mocy 35 GW zainstalowanych w kraju około 48% ma ponad 30 lat. Horyzont inwestycyjny w energetyce jest 30-letni, ostatnie duŝe inwestycje miały miejsce w latach 70-tych i 80-tych. Lata 90 i pierwsza dekada XXI wieku to w zasadzie dołek cyklu czas bardzo niewielu inwestycji, wegetacji, kurczenia się i upadłości firm związanych z segmentem. Obecnie, w związku ze starzeniem się mocy zainstalowanej w latach 70-tych, Polska stoi przed koniecznością przeprowadzenia inwestycji odtworzeniowych. Moce te będą podlegały wymianie w latach UwaŜamy, Ŝe motywacja o charakterze odtworzeniowym dominuje w przypadku planów inwestycyjnych polskich firm energetycznych. Struktura wiekowa mocy bloków energetycznych w Polsce, stan na rok 2008 Wiek mocy Udział w mocy zainstalowanej w Polsce do 10 lat 10% lat 6% lat 13% lat 48% ponad 40 lat 23% Źródło: ARE (2009) Argument do inwestowania: wzrost zapotrzebowania na energię Kolejnym argumentem do inwestycji w nowe bloki energetyczne jest oczekiwane rosnące zapotrzebowanie na energię. Czynnik ten w dłuŝszym horyzoncie daje jednak nadzieję, Ŝe po boomie inwestycyjnym lat przyjdzie spowolnienie lat , ale raczej nie załamanie. Nadzieję na długoterminowy wzrost krajowego zapotrzebowania na energię rodzi duŝo mniejsze zuŝycie energii per capita, w porównaniu do innych krajów rozwiniętych. Taka róŝnica moŝe wiązać się ze strukturą przemysłu w poszczególnych krajach, mimo to, warto zwrócić uwagę, Ŝe w obiektach kubaturowych jednym z głównych źródłem zuŝycia energii są stosunkowo mało rozpowszechnione w Polsce instalacje klimatyzacji. Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię (TWh) Wyszczególnienie Energia finalna 99,3 115,4 130,4 148,8 179,2 207,6 Sektor energii 18,6 19,4 20,7 22,4 24,3 26,3 Straty przesyłu i dystrybucji 14,6 14,6 15,3 16,2 18,8 21,3 Potrzeby własne elektrowni 13,5 13,9 15, ,7 24,7 Zapotrzebowanie brutto 146,1 163,3 181,6 204, ,8 Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku ZuŜycie energii per capita w krajach Europy (w całej gospodarce), 2008 Kraj ZuŜycie energii kwh/capita Francja Niemcy UE Hiszpania UE Czechy Słowacja Bułgaria Węgry Polska Rumunia Źródło: Eurostat 12 marca

3 Budownictwo energetyczne Argument do inwestowania: prawa do emisji CO2 Kolejnym argumentem do rozpoczęcia budowy nowych bloków energetycznych jest moŝliwość uzyskania ulg od konieczności zakupu praw do emisji CO2 w latach Zakładając, Ŝe inwestycja trafi na listę zatwierdzoną przez Komisję Europejską jako rozpoczęta w 2008 roku, nowy blok będzie w stanie korzystać z ulg. W 2013 roku ulgi mają sięgać 70% emisji CO2, stopniowo zaś do roku 2020 mają spaść do 0%. Nie jest jeszcze pewne, czy konwergencja do pełnej konieczności wykupu certyfikatów CO2 będzie zachodzić liniowo. Zakładając jednak taką ścieŝkę, moŝna stwierdzić, Ŝe im wcześniej zostanie wybudowany nowy blok energetyczny, tym większe oszczędności jest w stanie wygenerować jego właściciel. PoniŜej przedstawiamy kalkulację, jak zmieniają się moŝliwe do wygenerowania oszczędności, w zaleŝności od daty ukończenia bloku. Kalkulacji dokonaliśmy w oparciu o prognozy DI BRE dot. cen certyfikatów CO2, załoŝonego kosztu budowy bloku 1 GW w wysokości 1,5 mld EUR, 46% sprawności bloku (co implikuję emisję 3 mln T CO2 rocznie). Oszczędności moŝliwe do osiągnięcia: darmowa emisja CO Cena certyfikatu CO2 (EUR/t) * 30,0 31,5 33,0 34,6 36,3 38,1 40,0 - Darmowe uprawnienia do emisji CO2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Koszt emisji dla bloku 1000 MW (mln EUR) 90,0 94,4 99,1 103,9 109,0 114,4 120,0 - Suma (mln EUR) % kosztu budowy Blok uruchomiony w 2014 roku 0,0 56,7 49,5 41,6 32,7 22,9 12,0 0,0 215,3 14,4% Blok uruchomiony w 2015 roku 0,0 0,0 49,5 41,6 32,7 22,9 12,0 0,0 158,7 10,6% Blok uruchomiony w 2016 roku 0,0 0,0 0,0 41,6 32,7 22,9 12,0 0,0 109,2 7,3% Blok uruchomiony w 2017 roku 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 22,9 12,0 0,0 67,6 4,5% Blok uruchomiony w 2018 roku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 12,0 0,0 34,9 2,3% Blok uruchomiony w 2019 roku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,8% Źródło: DI BRE Banku S.A.; * obecnie: 13,3 EUR/t Planowane bloki energetyczne w Polsce Najwcześniejsza Wartość Nazwa Inwestor Moc (MW) Typ Etap data (mln PLN) rozstrzygnięcia Elektrownia Opole PGE węglowa Przetarg Q EC Siekierki Vattenfall 480 węglowa Przetarg Q Elektrownia Kozienice Enea węglowa Przetarg Q Elektrownia Rybnik EdF 950 węglowa Koncepcja 2011 Elektrownia Stalowa Wola Tauron + PGNIG 400 parowo-gazowa Koncepcja 2011 Elektrownia Skawina CEZ 400 parowo-gazowa Koncepcja 2011 Elektrownia Turów PGE 460 węglowa Koncepcja 2011 ZEC Bydgoszcz PGE 240 parowo-gazowa 768 Koncepcja 2011 ZEC Gorzów PGE 126 parowo-gazowa 403 Koncepcja 2010/2011 Elektrownia Puławy Vattenfall + ZA Puławy węglowa Koncepcja 2011/2012 Elektrownia Wola RWE + Kompania 800 węglowa Koncepcja 2011/2012 k/tychów Węglowa Elektrownia Jaworzno Tauron 910 węglowa Koncepcja 2011/2012 Elektrownia Ostrołęka Energa węglowa Koncepcja 2011/2012 Elektrownia Gniew - Opalanie Vattenfall węglowa Koncepcja 2011/2012 Elektrownia Blachownia Tauron + KGHM 460 węglowa Koncepcja 2011/2012 Elektrownia Połaniec GDF Suez 833 parowo-gazowa Koncepcja 2011/2012+ Elektrownia Police GDF Suez węglowa Koncepcja 2011/2012+ Elektrownia Lublin GDF Suez 716 węglowa Koncepcja 2011/2012+ Elektrownia Włocławek GDF Suez 900 gazowe Koncepcja 2011/2012 EC Pruszków Vattenfall 480 węglowa Koncepcja EC śerań Vattenfall 480 węglowa Koncepcja Elektrownia k/lublina PGE węglowa Koncepcja Elektrownia Dolna Odra PGE węglowa Koncepcja Elektrownia Dolna Odra PGE jądrowa Koncepcja Elektrownia Dolna Odra PGE jądrowa Koncepcja Elektrownia Gubin Enea + KWK Konic 800 węglowa Koncepcja Elektrownia Gubin Enea + KWK Konic węglowa Koncepcja Suma Źródło: Deklaracje firm energetycznych, DI BRE Banku S.A. 12 marca

4 Budownictwo energetyczne Energetyka w Polsce: prawa do emisji CO2 i moŝliwości finansowania Uregulowania prawne dotyczące emisji CO2 Wielu inwestorów wstrzymuje się z budową nowych bloków energetycznych do czasu ustalenia, którym nowym inwestycjom przyznane zostaną prawa do ulg w zakresie zakupów praw do emisji CO2. Niepewność dotycząca praw do emisji CO2 to nie tylko wątpliwości dotyczące rentowności inwestycji, ale i potencjalne problemy w pozyskaniu finansowania. Wcześniejsze zapowiedzi prasowe, sugerujące, Ŝe lista projektów objętych ulgami będzie w bardzo krótkim czasie przedstawiona Komisji Europejskiej i zatwierdzona okazały się nieprawdziwe. Dyrektywa w sprawie emisji CO2 jest juŝ gotowa, ale Komisja Europejska zdecydowała się na przygotowanie wytycznych dotyczących jej wprowadzania w Ŝycie. Wytyczne dotyczące wdroŝenia dyrektywy powinny być przyjęte w II połowie 2010 roku, raczej bliŝej końca roku. Sformułowanie wytycznych będzie podstawą do sporządzenia krajowego planu bloków energetycznych, w tym nowych inwestycji, którym zostaną przyznane ulgi w zakupach praw do emisji CO2. Wstępna wersja listy została juŝ przygotowana w Resorcie Gospodarki, nie moŝna jednak wykluczyć, Ŝe będzie wymagała aktualizacji. Niektóre kryteria przyjęte przez Ministerstwo Gospodarki w rozpoznawaniu nowych projektów uprawnionych do otrzymania ulg mogą się zmienić. NaleŜy się spodziewać, Ŝe lista projektów inwestycyjnych uprawnionych do ulg będzie przygotowywana razem z wytycznymi. Oczekujemy, Ŝe lista będzie mogła trafić do Komisji Europejskiej juŝ 2-3 miesiące po publikacji wytycznych (w Q1 2011). Następnie, Komisja ma pół roku na zatwierdzenie listy. Sądzimy, Ŝe realnym terminem zatwierdzenia listy moŝe być połowa 2011 roku. Przetargi na budowę nowych bloków energetycznych mogą biec równolegle tak, aby być rozstrzygane pod koniec roku Finansowanie na budowę nowych bloków pozyskiwane będzie prawdopodobnie po zatwierdzeniu listy, a więc w II połowie 2011 roku, zaś prace budowlane zaczną się na dobre w roku 2013 (kontraktowanie podwykonawców pod koniec 2012 roku). W połowie 2011 roku będzie jasne, które inwestycje ruszą W połowie 2011 roku powinna być zatwierdzona lista bloków, które otrzymają prawo do skorzystania z ulg w nabywaniu certyfikatów CO2. Potrzebne będzie teŝ otrzymanie uprawienia do emisji CO2 do końca czerwca 2011 roku. Uprawnienia takie obecnie nadają wojewodowie istniejącym blokom energetycznym. Brak uprawnienia do emisji CO2 do wyznaczonego terminu oznacza brak moŝliwości skorzystania z ulg. Ostatecznie, moŝna zakładać, Ŝe w II połowie 2011 będzie jasne, która spółka rozpocznie nowe inwestycje. MoŜliwości finansowania inwestycji w energetyce Firmy energetyczne posiadają duŝe moŝliwości do finansowania nowych inwestycji. Polskie koncerny są praktycznie nie zadłuŝone (najbardziej zadłuŝony jest Tauron z dług/kapitał własny = 12,1% i dług/ebitda = 1,1). Dostrzegamy duŝe moŝliwości lewarowania sektora. Przy załoŝeniu docelowego dług/kapitał własny = 70% i dług/ebitda = 3,5 (bardzo konserwatywne załoŝenia) szacujemy, Ŝe obecnie 4 największe polskie koncerny energetyczne (PGE, Enea, Tauron, Energa) są w stanie pozyskać około 39,3 mld PLN długu. Planowane emisje akcji pozwolą pozyskać dodatkowe 13,3 mld PLN kapitału własnego, co przy LTV = 70% przekłada się na moŝliwość pozyskania 44,3 mld PLN w formie kredytów (łącznie 57,6 mld PLN). W efekcie, uwaŝamy, Ŝe plany inwestycyjne energetyki po stronie finansowej są bezpieczne. Pewnym czynnikiem generującym opóźnienia moŝe być jednak fakt, Ŝe inwestycje energetyczne wymagają bardzo duŝych nakładów finansowych. Wymaga to pozyskania kapitału od konsorcjum banków, w tym głównie zagranicznych. MoŜliwości finansowania inwestycji w energetyce (mld PLN) PGE Enea Tauron Energa GDF Suez Vattenfall Rzeczowe aktywa trwałe 38,3 7,9 20,4 8,8 269,7 124,1 ZadłuŜenie 6,6 0,2 2,6 0,3 167,7 87,4 Gotówka 2,3 2,6 1,0 0,8 55,0 23,3 Dług netto 4,3-2,5 1,6-0,6 112,6 64,1 Kapitał własny 32,1 9,3 13,6 5,2 259,2 58,3 Dług/kapitał własny 13,4% 0,0% 12,1% 0,0% 43,5% 109,9% Docelowy dług/kapitał własny 70% 70% 70% 70% 70% 70% Docelowy poziom długu 22,5 6,5 9,5 3,6 181,4 40,8 EBITDA 2008/2009P 8,0 1,2 1,5 1,4 55,6 21,2 Dług/EBITDA docelowy 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Docelowy poziom długu 27,9 4,4 5,3 4,9 194,6 74,2 12 marca

5 Budownictwo energetyczne Średni docelowy poziom długu 25,2 5,4 7,4 4,2 188,0 57,5 Zdolność do pozyskania długu 20,9 7,9 5,7 4,8 75,4-6,6 Planowane środki z emisji akcji 6,0 1,3 6, LTV 70% 70% 70% 70% 70% 70% Dodatkowa zdolność do pozyskania długu 20,0 4,3 20, Dodatkowy dług + gotówka z emisji 26,0 5,6 26, Źródło: DI BRE Banku S.A., spółki Energetyka w Polsce: prognozy i oczekiwania Oczekiwane daty rozpoczęcia wybranych inwestycji Najwcześniej ma szansę rozpocząć się budowa bloków energetycznych w Opolu i na Siekierkach. Szacujemy, Ŝe przetargi najwcześniej mogą być rozstrzygnięte w Q4 2009, przy czym o ile nie mamy wątpliwości, Ŝe blok w Opolu będzie realizowany, w przypadku bloku na Siekierkach mamy pewne wątpliwości. Warszawa istotnie potrzebuje nowego źródła energii, jednak nie moŝna wykluczyć, Ŝe koncern zdecyduje się z projektu wycofać, ze względu na przyjętą politykę (promowanie odnawialnych źródeł energii). Obydwie inwestycje na chwilę bieŝącą nie posiadają finansowania. W poniŝszej tabeli przedstawiamy najwcześniejsze moŝliwe daty rozstrzygnięcia przetargów związanych z budową nowych bloków energetycznych. Oczekiwane inwestycje do rozpoczęcia do 2015 roku (wariant optymistyczny) Wartość P-stwo Nazwa Inwestor Moc (MW) (mln PLN) realizacji Najwcześniejsza data rozstrzygnięcia przetargu Elektrownia Opole PGE % Q EC Siekierki Vattenfall % Q ZEC Gorzów PGE % Q Elektrownia Kozienice Enea % Q Elektrownia Rybnik EdF % Q Elektrownia Stalowa Wola Tauron + PGNIG % Q Elektrownia Skawina CEZ % Q Elektrownia Turów PGE % Q ZEC Bydgoszcz PGE % Q Elektrownia Puławy Vattenfall + ZA Puławy % Q RWE + Kompania Elektrownia Wola k/tychów Węglowa % Q Elektrownia Jaworzno Tauron % Q Elektrownia Ostrołęka Energa % Q Elektrownia Gniew - Opalanie Vattenfall % Q Elektrownia Blachownia Tauron + KGHM % Q Elektrownia Połaniec GDF Suez % Q Elektrownia Police GDF Suez % Q Elektrownia Lublin GDF Suez % Q Elektrownia Włocławek GDF Suez % Q EC Pruszków Vattenfall % Q EC śerań Vattenfall % Q Elektrownia k/lublina PGE % Q Elektrownia Dolna Odra PGE % Q Suma Źródło: DI BRE Banku S.A. Cykl inwestycyjny w energetyce Budowa bloku węglowego trwa około 4 lat, a bloku parowo-gazowego około 3 lat. Do tego dochodzi jeszcze trwający około 2 lat proces przygotowawczy. Sam horyzont inwestycyjny w energetyce to około lat. Największe wydatki kapitałowe koncentrują się w 2 i 3 roku po rozpoczęciu budowy. 12 marca

6 Budownictwo energetyczne Podział wydatków kapitałowych w relacji do etapu budowy (inwestycje PGE) Źródło: PGE Podział wydatków kapitałowych w relacji do etapu budowy (%) Czas po Blok Blok rozpoczęciu węglowy gazowy budowy 1 rok 20% 30% 2 lata 40% 45% 3 lata 30% 25% 4 lata 10% Źródło: DI BRE Banku S.A. RozłoŜenie wydatków inwestycyjnych na lata MoŜliwe są róŝne ścieŝki zmian wydatków kapitałowych na budowę nowych bloków energetycznych. ŚcieŜka optymistyczna zakłada, Ŝe po wyjaśnieniu w połowie 2011 roku kwestii praw do emisji CO2, firmy energetyczne bez większych opóźnień będą ogłaszać i rozstrzygać przetargi na budowę nowych mocy. Scenariusz taki zakłada szczyt inwestycyjny w latach Kolejny potencjalny scenariusz zakłada, Ŝe priorytetem będą nowe bloki energetyczne, nie zastępujące starych obiektów (oszczędności na zakupie certyfikatów uprawniających do emisji CO2). Nie jest oczywiście pewne, które całkowicie nowe bloki energetyczne zostaną zaakceptowane jako uprawnione do ulgowej emisji CO2 (rozpoczęcie inwestycji przed 2008 rokiem). Inwestycje odtworzeniowe, ze względu na trudności z zebraniem finansowania (potrzebne pozyskanie kapitału od zagranicznych banków) oraz trudności z przygotowaniem inwestycji i pozyskaniem wykonawców, będą opóźniały się. UwaŜamy, Ŝe scenariusz ten, wiąŝący się z koniecznością pozyskania z UE zgody na opóźnienie wyłączenia starych bloków energetycznych, jest całkiem prawdopodobny. W drugim, bardziej zachowawczym scenariuszu, trudno mówić o szczycie inwestycyjnym w latach , raczej inwestycje będą rozłoŝone na lata , niemniej, wydatki na budowę i modernizację mocy w energetyce istotnie wzrosną. Pozostałe inwestycje firm energetycznych Modernizacje w elektrowniach Firmy energetyczne na bieŝąco prowadzą prace remontowe i modernizacyjne. MoŜna zakładać, Ŝe popyt na remonty jest względnie stały. MoŜna szacować, Ŝe inwestycje remontowe PGE wynoszą około 750 mln PLN rocznie. Udział PGE w wytwarzanej w Polsce energii to około 40%, w efekcie, całoroczny potencjał rynku remontowego w energetyce moŝna szacować na 1,875 mld PLN. Największymi inwestycjami modernizacyjnymi, które w najbliŝszym czasie będą rozstrzygane, są inwestycje planowane przez Elektrownię Bełchatów. Są to warte łącznie około 3 mld PLN przetargi na modernizacje przeprowadzane w 5 blokach (bloki 7-12). Przetargi podzielone są na pakiety dotyczące zakresów (kotły, rurociągi, elektrofiltry,..). Rozstrzygnięcia przetargów w Bełchatowie mogą mieć miejsce juŝ na przełomie Q2 i Q Inwestycje będą prowadzone stopniowo, rocznie prace będą przebiegać w jednym bloku. W efekcie, zlecenia modernizacyjne w Bełchatowie, podobnie jak kontrakty na budowę bloków, mają charakter zdecydowanie długoterminowy. 12 marca

7 Budownictwo energetyczne Instalacje odazotowania i odsiarczania Większość bloków energetycznych posiada juŝ instalacje odsiarczania, natomiast nowym rynkiem są instalacje odazotowania. Wartość rynku instalacji odazotowania moŝna szacować ostroŝnie na 1,5-2 mld PLN. OstroŜność szacunku wynika z ryzyka, Ŝe właściciel bloku będzie raczej dąŝył do zuŝycia kotła i jego wymiany, w miejsce budowy instalacji. Rafako niedawno nabyło licencję na generalne wykonawstwo instalacji. Pozostałe firmy równieŝ są zainteresowane projektami, z tą róŝnicą, Ŝe o kontrakty będą starać się w konsorcjach z zagranicznym partnerem technologicznym. NajbliŜszy rozstrzygnięcia wydaje się kontrakt na budowę instalacji odazotowania w Siekierkach (300 mln PLN). Jeszcze w 2010 roku mogą być teŝ rozstrzygnięte przetargi na dostosowanie kotłów do niŝszych emisji NOX w Jaworznie i Łaziskach. Wartość przetargów to łącznie 1 mld PLN. O te przetargi konkuruje znaczna liczba firm (około 10, Siekierki: 3-4). Spalarnie odpadów Generalnie, w przygotowaniu jest 12 projektów budowy duŝych spalarni śmieci, z czego 3-4 moŝe ruszyć w 2010 roku (m.in. Poznań, Bydgoszcz, Toruń). Miasta dysponują średnio około 55% środków na sfinansowanie inwestycji. Aby zdobyć kolejne 35% środków, miasta występują o dotację do Ministerstwa Środowiska, jednak czas na złoŝenie wniosku upływa juŝ 30 czerwca Nie wykonanie terminu wiąŝe się z brakiem moŝliwości skorzystania z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata i stawia budowę spalarni w przyszłości pod znakiem zapytania (pomimo uregulowań UE wymagających stopniowego wzrostu odsetku utylizowanych odpadów w aglomeracjach powyŝej 350 tys. mieszkańców). Nawet po uzyskaniu dotacji od Ministerstwa, miasta ciągle będą wymagały finansowania (na zasadzie koncesji) około 20% kosztów budowy. Rodzi to nadzieję na mniejszą konkurencję (ograniczenie liczby firm starających się o przetargi do spółek posiadających środki pienięŝne). Niestety, rynek spalarni śmieci na zachodzie kompletnie się załamał, sytuacja ulec poprawie moŝe dopiero za około 2 lata. W efekcie, o polskie przetargi, w konsorcjum z polskimi firmami budowlanymi, moŝe starać się bardzo wiele zagranicznych firm inŝynieryjnych. Spodziewamy się duŝej konkurencji. W tym roku dostrzegamy szanse na rozstrzygnięcie przetargów o wartości 1,7 mld PLN. Przetargi będą rozstrzygane w II połowie 2010 roku. Kolejne przetargi będą naszym zdaniem stopniowo rozstrzygane w latach Planowane spalarnie odpadów w Polsce L.p. Miasto Szacowana wartość (mln PLN) 1 Łódź 660,0 2 Kraków 703,0 3 Warszawa 533,4 4 Białystok 413,9 5 Gdańsk 328,6 6 Trójmiasto 539,0 7 Śląsk 1 081,2 8 Poznań 640,0 9 Szczecin 300,0 10 Bydgoszcz 400,0 11 Olsztyn 517,6 12 Koszalin 280,0 Suma 6 396,7 Źródło: Lista Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Ministerstwo Środowiska Instalacja wyłapywania CO2 (CCS) PGE planuje w 2012 roku rozpocząć budowę instalacji wyłapywania CO2 (CCS) w Bełchatowie. Instalacja ma być zakończona w 2012 roku i kosztować 2 mld PLN (z tego 700 mln PLN wsparcia UE). Prawdopodobnie generalnym wykonawcą instalacji nie zostanie Ŝadna polska firma, moŝliwe są natomiast zlecenia podwykonawcze. Perspektywa rynku instalacji CSS jest niepewna i zaleŝna od skuteczności instalacji w Bełchatowie. Inne inwestycje w OZE Rząd deklaruje chęć osiągnięcia udziału 14% odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii (OZE) w 2020 roku. Zakładając, Ŝe udział biomasy w OZE wyniesie 40%, oznaczać to moŝe konieczność budowy bloków na biomasę o mocy 2000 MW. Przy załoŝeniu kosztu budowy 1 MW na poziomie 2 mln EUR/MW, oznacza to konieczność budowy bloków o łącznej wartości 8 mld PLN. Obecnie prowadzone są wybrane inwestycje w zakresie przebudowy bloków do współspalania biomasy. Konkurencja w przetargach, ze względu na stosunkowe ograniczone skomplikowanie techniczne, jest bardzo duŝa. 12 marca

8 Budownictwo energetyczne Inwestycje energetyczne na świecie Inwestycje odtworzeniowe i nowe bloki energetyczne Światowy cykl inwestycji odtworzeniowych w Polsce jest zbliŝony do cyklu inwestycyjnego na świecie, z wyjątkiem, Ŝe w latach nie przewidywany jest spadek wolumenu inwestycji odtworzeniowych. W latach przewidywany jest największy przyrost starzejących się mocy wytwórczych w krajach Ameryki Północnej. Pozwala to spekulować, Ŝe m.in. General Electric nie zainteresuje się polskim rynkiem inwestycyjnym. Wysoki odsetek starych bloków energetycznych utrzymuje się takŝe w Europie. Z drugiej strony, wciąŝ aktualny pozostaje oczekiwany wzrost zuŝycia energii w krajach rozwijających się. Największym przejściowym czynnikiem ryzyka mógłby być spadek wolumenu inwestycji w Chinach. W kraju tym co roku powstaje 60 GW nowych mocy energetycznych (czyli blisko 2 razy więcej, niŝ jest zainstalowane w Polsce i około 1,3% mocy zainstalowanej na całym świecie). Trudno nam określić, kiedy wolumen inwestycji w Chinach moŝe się obniŝyć. Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje w energetyce Kryzys finansowy nie zatrzymał całkiem inwestycji energetycznych, jednak wpłynął na wyhamowanie wielu z nich (opóźnienia w zdobywaniu finansowania). Pewne opóźnienia powstają teŝ w wyniku wątpliwych oszczędności generalnych wykonawców przejawiających się w zamawianiu dostaw materiałów budowlanych niskiej jakości z krajów takich jak Chiny, czy Egipt. Ostatecznie, nie oczekujemy, aby kryzys miał większy wpływ na inwestycje odtworzeniowe poza około półrocznym - rocznym opóźnieniem niektórych procesów inwestycyjnych. Opóźnienie to odzwierciedli się w wynikach wybranych spółek w 2010 roku. Pod względem wyników rok 2010 będzie wyraźnie gorszy dla podwykonawców niŝ rok Zainstalowane moce w energetyce o wieku zbliŝonym do 40 lat (Świat) Źródło: Alstom Planowana moc bloków energetycznych na Świecie w 2006 i 2030 roku, MW Źródło: IEA World Energy Outlook 2006/2007 scenariusz bazowy, Alstom scenariusz alternatywny 12 marca

9 Budownictwo energetyczne Kompetencje spółek energetycznych Generalne wykonawstwo Generalne wykonawstwo: kompetencje firm krajowych Trzeba wyraźnie oddzielić generalne wykonawstwo i podwykonawstwo oraz dostawy. Głównymi wymogami dla generalnego wykonawcy jest dostęp do technologii / know-how, duŝe moŝliwości finansowe oraz zdolność zarządzania duŝymi projektami inwestycyjnymi. Rafako ma największe aspiracje spośród firm do dostarczania technologii (licencje) i know-how. Podobne ambicje przedstawia Polimex. Mostostal Warszawa, PBG i inne firmy liczą w tym zakresie na kooperacje z partnerami, posiadającymi często na koncie kilkadziesiąt tys. MW wybudowanych mocy. DuŜe moŝliwości finansowe posiada Rafako, Mostostal Warszawa i PBG, przy czym największe doświadczenie w finansowaniu prac z własnych środków przy ograniczonych zasobach posiada PBG. Rafako, Polimex i PBG mają doświadczenie w zarządzaniu duŝymi projektami, naturalnie, znacznie mniejsze niŝ konkurenci zagraniczni. MoŜliwości finansowe i zdolność zarządzania duŝymi inwestycjami ma równieŝ Budimex. Erbud prawdopodobnie mógłby zaistnieć na rynku mniejszych i średnich inwestycji jako partner zagranicznego podmiotu, podobnie jak Mostostal Zabrze. Energoinstal ma szansę na realizację inwestycji biomasowych i spalarni śmieci (z partnerem). Nie moŝna wreszcie zapominać o duŝych, nie giełdowych firmach budowlanych, takich jak Skanska, Strabag, Eiffage, Hochtief, Warbud. Sądzimy, Ŝe firmy te równieŝ mogą rozwaŝać znalezienie partnerów technologicznych i generalne wykonawstwo prac budowlanych w ramach inwestycji w energetyce. Czy polskie firmy mają szansę dostarczać know-how? Obecnie poza Rafako i Polimexem polskie firmy nie aspirują do roli dostawcy know-how / technologii. Próg do przeskoczenia jest wysoki największe zagraniczne firmy (Alstom) są kilkudzisięciokrotnie większe (przychody, zasoby kapitałowe, zyski), posiadają teŝ często moŝliwość produkcji 3 kluczowych elementów elektrowni turbiny, kotła i generatora. Firmy te mają teŝ ogromne doświadczenia i kompetencje w pracach dla energetyki w róŝnych krajach świata. Nie naleŝy liczyć, Ŝe Alstom byłby skłonny dostarczyć kocioł, turbinę, czy generator innej firmie aspirującej do roli dostawcy technologii / know-how. Z drugiej strony, spośród zagranicznych koncernów istnieją firmy, które zadowalają się dostawami produktów oraz licencji i ograniczają duŝe ryzyka związane z generalnym wykonawstwem. Do takich firm naleŝy m.in. Siemens. Firmy krajowe mogą teŝ dysponować przewagą kosztową. UwaŜamy, Ŝe rynek inwestycyjny w energetyce będzie na tyle duŝy, Ŝe miejsce dla Rafako, czy Polimexu w zakresie generalnego wykonawcy i dostawcy technologii powinno się znaleźć. Taka strategia charakteryzuje się znacznie większym czynnikiem ryzyka (ryzyko kalkulacji cen budowy), ale i większymi potencjalnymi zyskami. Partnerzy zagranicznych koncernów? Pozostałe spółki nie aspirują do roli dostawcy know-how / technologii. Pozycja krajowego partnera moŝe być róŝna. Nie jest przesądzone, Ŝe np. Alstom będzie poszukiwał trwałego konsorcjanta, gdyŝ bardziej rentowna moŝe okazać się strategia wyszukania najtańszej firmy do zarządzania pracami budowlanymi o niskiej i średniej specjalizacji spośród szerszego grona spółek (PBG, Mostostal Warszawa, Budimex, Erbud, Skanska, Strabag, Hochtief, Eiffage, Warbud, Mostostal Zabrze, Pol-Aqua,..). Nie sądzimy, aby ogromne światowe koncerny miały poszukiwać za wszelką cenę partnerów oferujących znajomość rynku, gdyŝ to moŝna osiągnąć po prostu zatrudniając polskich kierowników projektów. Kompleksowość oferty firm Udział w budowie DuŜa DuŜa Firma zainstalowanej mocy turbina turbina Kocioł Generator na świecie * gazowa cieplna Alstom 25% DuŜa DuŜa DuŜa DuŜa General Electric 18% DuŜa Średnia - Średnia Siemens 15% DuŜa DuŜa - DuŜa Mitsubishi 6% Średnia Średnia Średnia DuŜa Źródło: DI BRE Banku S.A., Alstom, * dostawca przynajmniej turbiny lub generatora Podwykonawstwo i dostawy Budowa bloku energetycznego i kompetencje spółek Blok energetyczny to ogromna budowla (Łagisza wysokość bloku około 70 metrów, nie licząc komina i chłodni kominowej), której wykonanie kreuje popyt na bardziej specjalistyczne usługi i dostawy, jak i typowe prace budowlane. UwaŜamy, Ŝe potencjał do generowania wysokich marŝ jest pochodną specjalizacji (zakres prac nie wykonywany w innych branŝach / nie będący 12 marca

10 Budownictwo energetyczne budownictwem ogólnym), finansowania prac (finansowanie kontraktów z własnych środków wpływa na wzrost marŝ) oraz sytuacji na rynku. Zła sytuacja na rynku i małe portfele zleceń powodują, Ŝe nawet wysoce specjalistyczne spółki budowlane pozyskują nisko rentowne kontrakty. Szczególnie dotkliwe moŝe być to zjawisko w przypadku uzaleŝnienia niektórych firm od wybranych zakresów prac i klientów (np. Energoinstal). Z kolei, wysoka specjalizacja popłaca w przypadku boomu inwestycyjnego (deficyt specjalistycznych podmiotów powoduje wzrost marŝ). Dlatego, na słabym rynku inwestycyjnym marŝe wysoce specjalistycznych spółek mogą być bardzo niskie (1-3% EBIT), a na bardzo dobrym rynku bardzo wysokie (nawet ponad 10% EBIT). Z kolei, marŝe firm zajmujących się budownictwem ogólnym podąŝają za koniunkturą w całym budownictwie, nie zaś za wydatkami w konkretnym segmencie. PoniŜej przedstawiamy strukturę bloku energetycznego, a następnie omawiamy poszczególne elementy bloku i zakresy prac, wraz z ich udziałem w wartości prac i skomplikowaniem. Struktura konwencjonalnego (cieplnego) bloku energetycznego Źródło: DI BRE Banku S.A., Wikipedia Opis: 1 chłodnia kominowa (budownictwo ogólne); 27 komin (budownictwo ogólne); 2,7 pompa wodna, instalacja zimnej wody (budownictwo ekologiczne, przemysłowe); podgrzewacze i filtry wody (budownictwo ekologiczne, przemysłowe); 3- sieci energetyczne; 4 transformator (budownictwo sieci energetycznych); 5 generator (produkcja i montaŝ, wyspa maszynowa); 6,9,10 turbina; 8- kondensator (produkcja i montaŝ, wyspa maszynowa); 14,15,16 taśmociąg węgla, młyny węglowe, zasobniki węglowe (montaŝ, nawęglanie); kocioł, wraz z częścią ciśnieniową (produkcja i montaŝ, wyspa kotłowa); 22 kanały poboru powierzchnia (budownictwo przemysłowe); 25 elektrofiltr (produkcja i montaŝ). Podwykonawstwo i dostawy: kompetencje MoŜna wyróŝnić cztery główne zakresy w ramach budowy bloku energetycznego wyspa kotłowa, wyspa maszynowa, nawęglanie i część elektryczna. PoniŜej prezentujemy orientacyjne udziały w cenie budowy bloku wybranych zakresów prac (dostawy i montaŝ łącznie), a takŝe etap, na którym ma miejsce budowa / montaŝ. Zawsze zaleŝy zakładać, Ŝe prefabrykacja ma miejsce pół roku rok przed montaŝem. W kolejnej tabeli prezentujemy kompetencje poszczególnych firm w zakresie podwykonawstwa i dostaw, a takŝe stopień specjalizacji prac. Specjalizacja to wynik braku moŝliwości zastosowania podobnych rozwiązań produkcyjnych / montaŝowych w pracach / dostawach dla innych dziedzin przemysłu, bądź budownictwa. W ramach poszczególnych kompetencji specjalizacja równieŝ moŝe być zróŝnicowana mniejszy kocioł moŝe wykonać więcej firm, podobnie jak mniejsze konstrukcje stalowe. W zasadzie spółki działające w podwykonawstwie mogą świadczyć usługi dla dowolnego generalnego wykonawcy. Ograniczeniem są jedynie własne kompetencje generalnego wykonawcy (np. Mostostal Warszawa, czy PBG nie potrzebują obcego montaŝysty części ciśnieniowej kotła) lub brak dobrych relacji pomiędzy wybranymi firmami. 12 marca

11 Budownictwo energetyczne Wybrane zakresy prac w budowie bloku energetycznego Część bloku Element Specjalizacja Etap budowy (rok) Kocioł Wysoka 1-3 Wyspa kotłowa Wyspa maszynowa Część elektryczna Nawęglanie Inne Źródło: DI BRE Banku S.A. Część ciśnieniowa kotła Wysoka 2 Rurociągi energetyczne Średnia 2 Konstrukcje stalowe Średnia 2-3 Prace budowlane Niska 1-4 Generator Bardzo wysoka 2-3 Turbina Bardzo wysoka 2-3 Rurociągi energetyczne Średnia 2-3 Instalacje wodne Średnia 2-3 Konstrukcje stalowe Średnia 2-3 Prace budowlane Niska 1-4 Instalacje i rozdzielnie Wysoka 2-4 Szynoprzewody Wysoka 2-4 Transformatory Wysoka 2-4 Automatyka Wysoka 2-4 Taśmociągi Średnia 2-3 Młyny węglowe Wysoka 2-3 Zasobniki, wentylatory Średnia 2-3 Konstrukcje stalowe Średnia 2-3 Prace budowlane Niska 1-4 Elektrofiltr Średnia 2-3 Komin i chłodnia kominowa InŜyniering, projektowanie Średnia/Wysoka 2-4 Wysoka/Bardzo wysoka Kompetencje spółek: produkcja, dostawy, podwykonawstwo Część Konstrukcje wodne Instalacje Spółka Kocioł ciśnien., Elektrofiltr rurociągi Instalacje, automatyka, szynoprzewody 0-2 InŜyniering, projektowanie Rafako P (S) P P P P Polimex Mostostal M i P M i P M i P (S) M M P Mostostal Warszawa M M i P M PBG M M Mostostal Zabrze M M M i P M M Elektrobudowa M i P (S) EnergomontaŜ Południe M M I P M Remak M (S) M Energoinstal M i P (O) M i P (O) M (O) Instal Kraków M M Projprzem Kopex Famur Źródło: DI BRE Banku S.A.; P produkcja, M montaŝ; (S) specjalizacja; (O) ograniczone kompetencje P Konkurencji z zagranicy W krajach ościennych w zasadzie jedynie zakład Alstoma w Brnie jest w stanie wyprodukować duŝy kocioł. Alstom prawdopodobnie nie będzie dostawcą dla innych generalnych wykonawców. W efekcie, pozycja Rafako jest znacząca. Na rynku niemieckim o montaŝowe kontrakty podwykonawcze stara się teŝ kilka spółek z innych krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Hutni Montaze, Duro Dakovic). Sądzimy, Ŝe raczej spółki te nie pojawią się na rynku polskim, chyba, Ŝe w szczytowym okresie inwestycji. Wynika to z konieczności płacenia wyŝszych stawek (eksportowych) pracownikom, gdyby firmy te miały działać w kraju. W przeciwieństwie do inwestycji w Polsce, w Niemczech polskie i inne firmy konkurują na tych samych warunkach. Istnieje teŝ moŝliwość dostaw innych podzespołów z zagranicy, m.in. konstrukcji stalowych z zagranicy, przy czym i tu pozostajemy sceptyczni (wyroby chińskie, czy egipskie instalowane na budowach w krajach zachodnich wielokrotnie okazywały się złe pod 12 marca

12 Budownictwo energetyczne względem jakościowym). Wniosek z analizy sytuacji jest następujący o ile generalnym wykonawcą mogą być spółki zagraniczne, o tyle podwykonawstwem i dostawami zajmą się prawie wyłącznie firmy krajowe. Wyjątkiem jest oczywiście dostawa turbiny i generatora. Zimny prysznic? Sytuacja w roku 2010, wyniki spółek Rozwój sytuacji w 2010 roku: duŝe przetargi W Q lub w Q powinien rozstrzygnąć się przetarg na budowę 2 bloków energetycznych w Opolu (10 mld PLN). KIO zaakceptowała odwołanie Alstom Power, w efekcie o przetarg starają się 3 konsorcja: Alstom Power; Rafako (udział: około 40%), Polimex Mostostal (udział: około 30-35%) i Mostostal Warszawa (udział: około 25-30%) oraz konsorcjum z udziałem firm włoskich i PBG (PBG ma około 30% udziałów). Nie moŝna wykluczyć, Ŝe Hitachi odwoła się od decyzji KIO i będzie się dalej starało dołączyć do grona firm dopuszczonych do złoŝenia oferty cenowej. W Q3/Q moŝe rozstrzygnąć się przetarg na budowę bloku na Siekierkach. O kontrakt starają się 2 konsorcja: Rafako (udział: ponad 50%) i Mostostal Warszawa (udział: poniŝej 50%) oraz Polimex Mostostal (udział: 50%) wraz z zagranicznym partnerem. Nie wykluczone, Ŝe przetarg nie będzie ostatecznie rozstrzygnięty, gdyŝ Vattenfall moŝe nie zdecydować się na inwestycję (pomimo duŝych potrzeb Warszawy, inwestycja nie wpisuje się w strategię Grupy koncentracji na odnawialnych źródłach energii). W przypadku, gdyby Vattenfall nie zdecydował się na inwestycję, nie moŝna wykluczyć, Ŝe projekt lub nawet obecny blok na Siekierkach będzie sprzedany innemu wytwórcy energii. Rozwój sytuacji w 2010 roku: pozostałe przetargi i popyt na dostawy Pomijając dwa duŝe przetargi, w segmencie energetycznym, z wyjątkiem wysoce specjalistycznych prac, istotnie wzrosła konkurencja. DuŜa walka toczy się m.in. o przetargi związane z budową instalacji biomasy. W kraju prac związanych z bieŝącą budową nowych mocy energetycznych nie ma (zakończona budowa bloku w Łagiszy). Kryzys finansowy spowodował wyhamowanie rozpoczynania nowych procesów inwestycyjnych w 2009 roku, co z kolei negatywnie wpływa na moŝliwości pozyskiwania kontraktów podwykonawczych w roku Przychody realizowane przez podwykonawców w 2009 roku były pokłosiem projektów rozpoczętych w roku 2008 i latach przeszłych (długi cykl inwestycyjny). W zasadzie jedynie w przypadku wysoce specjalistycznych usług (produkcja duŝych kotłów, montaŝ części ciśnieniowej kotła) spółkom nie grozi wzrost konkurencji ze strony innych firm mimo to, zaostrza się jednak konkurencja wewnętrzna (mała ilość zleceń dostępnych na rynku). Stosunkowo mało atrakcyjnie przedstawia się teŝ sytuacja w przypadku zagranicznych inwestycji w budowę spalarni śmieci i bloków na biomasę. Rynek ten na dobre, po bardzo widocznym boomie inwestycyjnym, moŝe podnieść się dopiero za rok dwa lata. Ze względu na spowolnienie inwestycji wywołane kryzysem finansowym, zmalał takŝe światowy popyt na produkcję kotłów, turbin i generatorów (brak konieczności czekania w kolejce na dostawę). Rynek inwestycji przemysłowych w dziedzinie chemii, czy innych gałęzi przemysłu, równieŝ nie podniesie się w roku 2010, trudno takŝe oczekiwać duŝej poprawy w roku 2011 (najpierw naleŝy zapełnić moce produkcyjne zbudowane w ostatnim okresie dobrej koniunktury). Słaby popyt na usługi związane z budownictwem przemysłowym powoduje, Ŝe do przetargów energetycznych w zakresie mniej specjalistycznych prac stają równieŝ firmy, które do tej pory zajmowały się usługami np. dla branŝy chemicznej. MarŜe w segmencie budownictwa energetycznego Nie jest prawdą, Ŝe segment energetyczny zawsze charakteryzuje się wyŝszymi marŝami niŝ pozostałe segmenty budownictwa. Poziom marŝ jest pochodną popytu na usługi i moce wytwórczych firm. W trudnym 2010 roku marŝe na nowych kontraktach spadają. Firmy z deficytem zleceń mogą składać oferty nawet po kosztach. Poprawa marŝ na nowych kontraktach powinna nastąpić w 2011 roku. Jednocześnie, na wyniki 2011 roku będą teŝ wpływać stosunkowo słabe kontrakty z 2010 roku. Większa poprawa wyników, a nawet rozszerzenie poziomu marŝ (nawet do 10% EBIT dla bardziej specjalistycznych usług) moŝliwe jest w latach , w przypadku realizacji scenariusza skoncentrowania wielu inwestycji w krótkim odstępie czasu. Wyniki 2010: musi być gorzej, aby potem było lepiej? Opóźnienia w realizacji wybranych procesów inwestycyjnych wpłyną negatywnie na wyniki większości podwykonawców w 2010 roku. Mała liczba kontraktów spowodowała, Ŝe niektóre firmy zdołały zapełnić portfel zleceń, niektóre zaś nie. W przypadku spółek, które zdołały w duŝej mierze zapełnić backlog, moŝna oczekiwać, Ŝe rentowność będzie gorsza, niŝ w 2009 roku. Spółkom o niepełnym backlogu groŝą niskie przychody i duŝy wpływ kosztów ogólnych, a takŝe konieczność starania się o nowe kontrakty po bardzo niskich marŝach. W zasadzie wszystkie spółki działające w segmencie, z wyjątkiem Rafako i EnergomontaŜu Południe, pogorszą w 2010 wyniki r/r. W Rafako przyczyną poprawy wyników jest: zakończenie wielu kontraktów w 2010 roku (rozpoznanie wyŝszej rentowności przy zakończeniu budowy) oraz 12 marca

13 Budownictwo energetyczne konserwatywna polityka księgowa (spółka obrezerwowała juŝ oczekiwane słabe wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu w II połowie 2010 roku). W EnergomontaŜu Południe spodziewamy się erozji rentowności, ze względu na pozyskanie kontraktu stadionowego, jak i na oczekiwaną niŝszą rentowność kontraktów energetycznych. Mimo to, oddanie projektu deweloperskiego na Ligocie w Katowicach spowoduje, Ŝe spółka poprawi wyniki r/r. Pogorszenie wyników r/r zagraŝa Elektrobudowie (wysoka baza rentowności z 2009 roku). Rok do roku wyniki w segmencie energetycznym prawdopodobnie pogorszą się w Polimexie (ryzyko spadku przychodów oraz niŝszej rentowności nowych kontraktów, występuje ono głównie w przypadku wyników Q3 i Q4 2010). Pogorszenie wyników r/r powinien zaprezentować Mostostal Zabrze, jednak przyczyną będą prawdopodobnie słabsze rezultaty spółek działających w zakresie konstrukcji stalowych. Po duŝej oczekiwanej stracie w Q kolejne straty kwartalne w Q1 i Q moŝe prezentować Energoinstal. Przyczyną strat jest bardzo niskie obłoŝenie portfela zamówień. Remak po dobrym wyniku Q1 2010, w Q powinien zaprezentować wynik zbliŝony do zera (bardzo niskie obłoŝenie portfela zamówień, pomimo szans na zdobycie nowych zleceń, nie ma w zasadzie większych szans, aby weszły one do realizacji w Q2 2010, a moŝe nawet w Q3 2010). Perspektywa lat kolejnych (2011+), koniunktura w branŝy Lata W 2011 roku wyniki podwykonawców powinny się poprawiać, przy czym skala tej poprawy będzie bardziej widoczna w II części roku (wyniki I połowy 2011 mogą być jeszcze pod wpływem kontraktów zdobywanych na słabym rynku niskich marŝ). Podobnie, moce produkcyjne wytwórców kotłów mogą w I połowie 2011 roku być nie w pełni wykorzystane. W 2011 roku pojawią się pierwsze przychody z kontraktów na budowę nowych bloków, rozpocznie się teŝ m.in. prefabrykacja kotłów. Pod koniec 2011 roku ma miejsce kontraktacja podwykonawców w przetargu na budowę bloku w Opolu i na Siekierach (pod warunkiem rozstrzygnięcia przetargów w Q4 2010). W 2012 roku rozpoczną się pierwsze montaŝe w nowych blokach. MoŜna oczekiwać, Ŝe popyt na usługi podwykonawcze moŝe bardzo mocno wzrosnąć w latach , a wraz z nim ceny usług podwykonawczych. W efekcie, lata to najlepszy czas dla generalnych wykonawców (zdobywanie nowych kontraktów, realizacja zapowiedzianych planów inwestycyjnych, budowa portfeli zleceń), zaś lata mogą być najlepsze dla podwykonawców (boom popytu na ich usługi, moŝliwe rozszerzenie się marŝ). PoniŜej prezentujemy zobrazowanie oczekiwanego kształtowania się koniunktury na rynku w przypadku podwykonawców i generalnych wykonawców inwestycji energetycznych. Wykres nie posiada skali, ma raczej charakter ilustracyjny. Przez koniunkturę rozumiemy wyniki finansowe, jak i wysokość marŝ na rynku. Ilustracja koniunktury w branŝy (100 doskonała, 0 całkowity zastój) Generalni wykonawcy Podwykonawcy Źródło: DI BRE Banku S.A. 12 marca

14 12 marca 2010 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Sektor budownictwa Polska Elektrobudowa Trzymaj LBUD.WA; ELB.PW (Podtrzymana) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu PLN Elektrobudowa 170,00 PLN 169,20 PLN 0,81 mld PLN 0,33 mld PLN 2,32 mln PLN ING OFE AVIVA OFE BZ WBK 16.84% 13.07% AIG OFE 8.69% INF TFI 8,21% OFE PZU Złota Jesień 7.93% AXA OFE 6.49% Pozostali 38.77% Strategia dotycząca sektora Nasze rekomendacje stały się bardziej wybiórcze. Nie akcentujemy juŝ jedynie segmentu działalności, czy portfela zamówień, lecz zwracamy teŝ uwagę na czynniki takie jak ryzyko erozji marŝ w przypadku poszczególnych firm, czy gotówka netto w spółce. Zwracamy teŝ uwagę na grupę mniejszych firm budowlanych, które naszym zdaniem mogą być alternatywą dla największych spółek z branŝy notowanych na GPW. Profil spółki Elektrobudowa SA działa w branŝy elektrycznej, specjalizuje się w produkcji i montaŝu urządzeń do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej w elektrowniach, zakładach przemysłowych i obiektach infrastrukturalnych. WaŜne daty raport 4Q 2009 i RS raport 1Q 2010 Kurs akcji Elektrobudowy na tle WIG WIG Maciej Stokłosa (48 22) DuŜy wzrost dopiero w 2013 roku UwaŜamy, Ŝe jest za wcześnie, aby dyskontować perspektywy inwestycji w energetyce. Pomimo budzącej skojarzenia nazwy firmy, ekspozycja Elektrobudowy na prace w blokach energetycznych to jedynie około 1/3 przychodów spółki (segment wytwarzania energii, automatyka). Zakładając, Ŝe przetargi na budowę bloków w Opolu i na Siekierkach rozstrzygną się w Q4 2010, spółka moŝe liczyć na pozyskanie zleceń pod koniec roku 2011 i na pierwsze przychody w roku Podobnie jak w przypadku pozostałych podwykonawców, szansa na duŝą poprawę wyników to dopiero lata W latach kontraktów w krajowej energetyce (wytwarzanie energii) jest niewiele i spółka musi szukać zleceń na granicą. Pomijając ekspozycję na produkcję energii, klientem Elektrobudowy jest teŝ przemysł cięŝki i przesył energii (rozdzielnice, instalacje), a tu nie koniecznie musi mieć miejsce znaczna poprawa. Spółka pozostaje droga (P/E = 16,4, EV/EBITDA = 10,2). Nie dostrzegamy w ciągu najbliŝszego roku istotnego potencjału wzrostowego. W wypadku realizacji stosunkowo konserwatywnej prognozy zarządu, zakładającej jedynie 44,4 mln PLN zysku netto, P/E wynosi 18,1. Stosunkowo ostroŝnie oceniamy perspektywy rozwoju segmentów bazujących m.in. na popycie przemysłu cięŝkiego. UwaŜamy, Ŝe równieŝ rok 2011 moŝe nie przynieść duŝej poprawy. Podtrzymujemy rekomendację neutralną. Konserwatywna prognoza zarządu Zarząd Elektrobudowy opublikował prognozę zarządu, w której zakłada wygenerowanie w 2010 roku 697,7 mln PLN przychodów i 44,4 mln PLN zysku netto. Prognozowany zysk netto jest o około 10% niŝszy od naszej prognozy (49,1 mln PLN). UwaŜamy, Ŝe spółka zawsze prezentowała dość konserwatywne załoŝenia budŝetowe i w kaŝdym z lat , a takŝe prawdopodobnie 2009, pozytywnie zaskakiwała wynikami. Potencjalne kontrakty Najbardziej atrakcyjne dla Elektrobudowy są kontrakty ze strony zagranicznej energetyki jądrowej. Rentowność zleceń jest bardzo dobra, niestety, ich wolumen nie jest duŝy. Nadal dostrzegamy szansę na zdobycie zleceń w ramach budowy warszawskiego metra. Poza tym, nie naleŝy raczej liczyć na popyt ze strony sektora chemicznego. Inwestycje PKN Orlen i Lotos, które były odpowiedzialne za część popytu na rozdzielnice, są na ukończeniu. Z branŝy chemicznej jedynie PCC Rokita prawdopodobnie podejmie się większych wydatków kapitałowych. Podobnie sytuacja wygląda w innych branŝach przemysłu. (mln PLN) P 2011P 2012P Przychody 811,0 692,9 683,5 726,6 799,8 EBITDA * 82,4 76,0 68,4 76,2 87,0 marŝa EBITDA 10,2% 11,0% 10,0% 10,5% 10,9% EBIT 71,3 63,7 52,8 55,3 62,7 Zysk netto 60,3 53,4 49,1 54,6 63,9 P/E 13,4 15,1 16,4 14,8 12,6 P/CE 11,9 12,7 13,3 11,9 10,4 P/BV 3,2 2,8 2,5 2,3 2,0 EV/EBITDA 8,8 9,3 10,2 8,8 7,3 DYield 1,5% 2,2% 2,0% 2,2% 2,6% * EBITDA korygowana o wynik podmiotów rosyjskich Dom 12 marca Inwestycyjny 2010 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

15 Elektrobudowa Zarząd zawsze był konserwatywny Prognozy zarządu Elektrobudowy zawsze charakteryzowały się duŝą dozą konserwatyzmu. W latach zawsze prognoza zysku netto była niŝsza od ostatecznego wyniku spółki. TakŜe w 2010 roku uwaŝamy, Ŝe wynik moŝe być ostatecznie lepszy, niŝ prognozuje zarząd spółki, co składania nas do jedynie niewielkiej korekty prognoz na rok Historia prognoz zarządu Elektrobudowy (mln PLN) Prognoza zarządu Przychody 258,0 304,7 362,6 504,9 684,9 805,8 697,7 Zysk netto 5,1 7,2 9,3 17,7 39,0 48,1 44,4 Wyniki finansowe / prognoza DI BRE na rok 2010 i 2009 Przychody 285,6 344,9 473,9 679,6 811,0 692,9 683,5 Zysk netto 5,7 9,3 15,4 34,7 60,3 53,4 49,1 Źródło: DI BRE Banku S.A., Elektrobudowa Wycena akcji Elektrobudowy Akcje Elektrobudowy wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Wyznaczona cena docelowa to 169,2 PLN/akcję i jest bardzo zbliŝona do ceny rynkowej, w związku z tym rekomendujemy trzymanie akcji Elektrobudowy. Wycena akcji Elektrobudowy Wycena 1 akcji Udział metody w wycenie Wycena metodą DCF 172,8 75% Wycena metodą porównawczą 158,4 25% Wycena 1 akcji 169,2 Źródło: DI BRE Banku S.A. Wycena akcji Elektrobudowy metodą porównawczą Grupą porównawczą dla Elektrobudowy są duŝe spółki ogólno-budowlane notowane na GPW. Elektrobudowa notowana jest z premią w wysokości 5,4% w porównaniu do innych spółek budowlanych (średnia wskaźników P/E i EV/EBIDTA za lata ). Wycena porównawcza akcji Elektrobudowy EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA P/E 2010P P/E 2011P P/E 2012P 2010P 2011P 2012P Budimex 10,8 12,6 16,0 8,1 8,5 10,3 Erbud 13,1 13,4 12,0 9,3 8,8 7,5 Mostostal Warszawa 16,4 14,8 12,6 10,2 8,8 7,3 PBG 14,7 14,8 14,0 10,1 9,9 9,2 Polimex Mostostal 14,6 14,1 10,0 8,6 7,9 6,1 Rafako 17,8 15,0 13,5 10,0 7,9 6,7 Trakcja Polska 16,3 14,9 13,7 8,7 7,3 6,2 Unibep 13,8 13,0 12,5 9,1 7,3 6,8 Mediana 14,7 14,4 13,1 9,2 8,2 7,1 Elektrobudowa 16,4 14,8 12,6 10,2 8,8 7,3 Premia (dyskonto) 12,3% 2,4% -3,5% 10,8% 6,9% 3,5% Waga wskaźnika 20,0% 20,0% 10,0% 20,0% 20,0% 10,0% Źródło: DI BRE Banku S.A. ZałoŜenia modelu DCF: - Wzrost po 2017 roku w wysokości 3%. - Stopa wolna od ryzyka = 5,9% (rentowność 10-cio letnich obligacji Skarbu Państwa). - Wzrost przychodów w latach powyŝej 8%, spowodowany realizacją inwestycji w sektorze energetycznym. - Stopniowy wzrost zakresu działalności w Rosji, aŝ do osiągnięcia docelowej zdolności produkcyjnej w 2013 roku. 12 marca

16 Elektrobudowa Model DCF (mln PLN) 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaŝy 683,5 726,6 799,8 876,2 955, , , , , ,8 zmiana -1,4% 6,3% 10,1% 9,6% 9,0% 8,8% 7,4% 6,2% 5,2% 4,5% EBITDA 64,3 68,5 76,2 84,0 91,0 98,6 103,6 109,6 113,1 115,6 marŝa EBITDA 9,4% 9,4% 9,5% 9,6% 9,5% 9,5% 9,3% 9,3% 9,1% 8,9% Amortyzacja 11,5 13,2 13,5 13,8 14,1 14,5 14,8 15,2 15,4 15,5 EBIT 52,8 55,3 62,7 70,2 76,9 84,1 88,8 94,5 97,6 100,1 marŝa EBIT 7,7% 7,6% 7,8% 8,0% 8,1% 8,1% 8,0% 8,0% 7,8% 7,7% Opodatkowanie EBIT 10,0 10,5 11,9 13,3 14,6 16,0 16,9 17,9 18,5 19,0 NOPLAT 42,8 44,8 50,8 56,9 62,3 68,1 71,9 76,5 79,1 81,1 CAPEX -36,8-15,8-16,2-16,6-17,0-17,4-17,8-18,2-17,0-15,5 Kapitał obrotowy -0,6-4,6-8,4-8,7-8,9-9,4-6,9-7,7-6,5-5,8 Pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF 16,9 37,5 39,7 45,4 50,6 55,8 62,1 65,8 71,0 75,2 77,5 WACC 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,6% współczynnik dyskonta 91,7% 82,7% 74,6% 67,3% 60,7% 54,7% 49,3% 44,5% 40,1% 36,3% PV FCF 15,5 31,1 29,6 30,5 30,7 30,5 30,6 29,3 28,5 27,3 WACC 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,6% Koszt długu 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 6,8% Stopa wolna od ryzyka 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,6% Premia za ryzyko kredytowe 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Efektywna stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Dług netto / EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Koszt kapitału własnego 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,6% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Wzrost FCF po okresie prognozy 3,0% Analiza wraŝliwości Wartość rezydualna (TV) 1019,5 Wzrost FCF w nieskończoności Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 369,6 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 283,6 WACC -1,0pp 163,1 168,1 173,7 180,1 187,5 Zdyskontowana wartość FCF 653,2 WACC -0,5pp 162,7 167,6 173,2 179,6 187,0 Dług netto -102,9 WACC 162,2 167,2 172,8 179,1 186,4 Wartość udziałów w Biprohut 2,9 WACC +0,5pp 161,8 166,7 172,3 178,6 185,9 Wartość firmy 758,9 WACC +1,0pp 161,4 166,3 171,8 178,1 185,4 Liczba akcji (mln) 4,7 Wartość firmy na akcję (PLN) 159,9 9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 8,1% Cena docelowa 172,8 EV/EBITDA('09) dla ceny docelowej 11,1 P/E('09) dla ceny docelowej 15,4 Udział TV w EV 57% 12 marca

17 Elektrobudowa Rachunek wyników (mln PLN) P 2010P 2011P 2012P Przychody ze sprzedaŝy 473,9 679,6 811,0 692,9 683,5 726,6 799,8 zmiana 37,4% 43,4% 19,3% -14,6% -1,4% 6,3% 10,1% Koszt własny sprzedaŝy 437,1 621,4 725,7 608,3 610,0 649,4 712,9 Zysk brutto na sprzedaŝy 36,8 58,2 85,3 84,6 73,5 77,2 86,8 marŝa brutto na sprzedaŝy 7,8% 8,6% 10,5% 12,2% 10,7% 10,6% 10,9% Koszty sprzedaŝy -2,8-4,0-5,1-4,9-4,8-5,1-5,7 Koszty ogólnego zarządu -8,3-8,2-13,0-13,6-13,4-14,3-15,7 Pozostała działalność operacyjna netto -2,1-1,8 4,1-2,4-2,3-2,5-2,7 EBIT 23,5 44,2 71,3 63,7 52,8 55,3 62,7 zmiana 81,7% 87,9% 61,1% -10,7% -17,0% 4,6% 13,4% marŝa EBIT 5,0% 6,5% 8,8% 9,2% 7,7% 7,6% 7,8% Wynik na działalności finansowej * -1,3-1,2-0,1 1,3 3,7 4,4 5,4 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 0,0 1,8 3,4 2,3 4,0 7,7 10,8 Zysk brutto 22,3 44,8 74,5 67,3 60,6 67,4 78,9 Podatek dochodowy 5,0 9,2 14,2 13,9 11,5 12,8 15,0 Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk netto 15,4 34,7 60,3 53,4 49,1 54,6 63,9 zmiana 66,1% 125,2% 73,7% -11,4% -8,1% 11,2% 17,1% marŝa 3,3% 5,1% 7,4% 7,7% 7,2% 7,5% 8,0% Amortyzacja 4,7 5,4 7,8 10,0 11,5 13,2 13,5 EBITDA ** 28,2 51,4 82,4 76,0 68,4 76,2 87,0 zmiana 56,6% 82,1% 60,3% -7,8% -10,1% 11,4% 14,2% marŝa EBITDA 6,0% 7,6% 10,2% 11,0% 10,0% 10,5% 10,9% Liczba akcji na koniec roku (mln) 4,2 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 EPS 3,7 8,2 12,7 11,2 10,3 11,5 13,5 CEPS 4,8 9,5 14,3 13,4 12,8 14,3 16,3 ROAE 19,3% 34,8% 33,4% 20,0% 16,3% 16,2% 17,0% ROAA 6,8% 11,3% 15,3% 12,1% 10,9% 11,2% 11,8% * W naszej prognozie przychody i koszty odsetkowe uwzględniamy na poziomie pozostałych przychodów i kosztów finansowych. Spółka przedstawia je w pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. ** EBIDTA korygujemy o udział w zysku jednostek stowarzyszonych (zyski spółek rosyjskich) 12 marca

18 Elektrobudowa Bilans (mln PLN) P 2010P 2011P 2012P AKTYWA 273,8 338,9 448,6 432,8 466,1 511,2 567,7 Majątek trwały 49,8 59,9 116,7 126,4 151,6 154,8 158,4 WNiP 3,1 3,7 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rzeczowe aktywa trwałe 33,7 37,7 49,2 56,6 81,9 84,6 87,3 Inwestycje długoterminowe 1,0 2,1 2,1 2,9 2,9 2,9 2,9 Pozostałe 12,0 16,3 37,8 39,3 39,1 39,7 40,7 Majątek obrotowy 224,0 279,0 331,8 306,4 314,5 356,4 409,2 Zapasy 23,2 14,8 6,6 20,0 23,5 25,1 27,5 NaleŜności 147,1 201,8 191,3 142,4 140,4 149,3 164,3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,1 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 22,3 21,6 84,7 102,9 109,9 139,2 170,9 Inne 31,3 38,4 46,7 38,6 38,1 40,3 43,9 (mln PLN) P 2010P 2011P 2012P PASYWA 273,8 338,9 448,6 432,8 466,1 511,2 567,7 Kapitał własny 87,8 111,7 249,6 285,4 318,3 354,8 397,7 Kapitał mniejszości 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania długoterminowe 5,0 6,3 9,6 8,0 8,0 8,1 8,3 PoŜyczki i kredyty, leasing finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rezerwy i inne 5,0 6,3 9,6 8,0 8,0 8,1 8,3 Zobowiązania krótkoterminowe 181,1 220,9 189,3 139,4 139,8 148,2 161,7 PoŜyczki i kredyty 22,1 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania wobec dostawców 130,5 160,3 139,2 100,0 100,8 107,4 117,8 Długoterminowe rozliczenia międzyokres. 20,0 28,6 34,1 29,1 28,7 30,5 33,6 Inne 8,5 9,5 16,1 10,3 10,3 10,3 10,3 Dług 22,1 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dług netto -0,2 0,9-84,7-102,9-109,9-139,2-170,9 (Dług netto / Kapitał własny) -0,2% 0,8% -33,9% -36,0% -34,5% -39,2% -43,0% (Dług netto / EBITDA) 0,0 0,0-1,0-1,4-1,6-1,8-2,0 BVPS 20,8 26,5 52,6 60,1 67,0 74,7 83,8 12 marca

19 Elektrobudowa Przepływy pienięŝne (mln PLN) P 2010P 2011P 2012P Przepływy operacyjne 16,0 23,5 73,9 58,2 56,3 58,7 63,6 Zysk netto 15,4 34,7 60,3 53,4 49,1 54,6 63,9 Amortyzacja 4,7 5,4 7,8 10,0 11,5 13,2 13,5 Kapitał obrotowy -8,6-8,6 25,9-20,0-0,6-4,6-8,4 Pozostałe 4,5-8,0-20,1 14,8-3,7-4,4-5,4 Przepływy inwestycyjne -7,4-14,9-65,1-23,7-36,8-15,8-16,2 CAPEX -7,9-10,6-17,3-24,2-36,8-15,8-16,2 Inwestycje kapitałowe 0,0 0,0-53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe 0,5-4,2 5,7 0,4 0,0 0,0 0,0 Przepływy finansowe 3,5-13,1 66,3-16,3-12,5-13,6-15,7 Emisja akcji 5,1 0,0 88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Dług 5,7-3,4-10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Dywidenda (buy-back) -6,0-8,4-11,9-17,6-16,2-18,0-21,1 Pozostałe -1,3-1,3-0,1 1,3 3,7 4,4 5,4 Zmiana stanu środków pienięŝnych 12,2-4,5 75,1 18,1 7,0 29,3 31,7 Środki pienięŝne na koniec okresu 22,3 21,6 84,7 102,9 109,9 139,2 170,9 DPS (PLN) 1,4 2,0 2,5 3,7 3,4 3,8 4,4 FCF 7,3 22,0 20,6 17,3 16,9 37,5 39,7 (CAPEX / Przychody ze sprzedaŝy) 1,7% 1,6% 2,1% 3,5% 5,4% 2,2% 2,0% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P P/E 46,5 20,7 13,4 15,1 16,4 14,8 12,6 P/CE 35,7 17,9 11,9 12,7 13,3 11,9 10,4 P/BV 8,2 6,4 3,2 2,8 2,5 2,3 2,0 P/S 1,5 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0 FCF/EV 1,0% 3,1% 2,9% 2,5% 2,4% 5,6% 6,2% EV/EBITDA ** 25,5 14,0 8,8 9,3 10,2 8,8 7,3 EV/EBIT 30,6 15,6 9,7 10,7 12,3 10,6 8,7 EV/S 1,5 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 DYield 0,8% 1,2% 1,5% 2,2% 2,0% 2,2% 2,6% Cena (PLN) 170,0 Liczba akcji na koniec roku (mln) 4,2 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 MC (mln PLN) 717,4 717,4 807,1 807,1 807,1 807,1 807,1 Kapitał udziałowców mniej. (mln PLN) 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EV (mln PLN) 720,5 718,3 722,4 704,2 697,2 667,9 636,2 ** EBIDTA korygujemy o udział w zysku jednostek stowarzyszonych (zyski spółek rosyjskich) 12 marca

20 12 marca 2010 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Mostostal Warszawa Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (ObniŜona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu 80.0 PLN Mostostal Warszawa 69,00 PLN 78,20 PLN 1,36 mld PLN 0,39 mld PLN 2,50 mln PLN Acciona 50,09% OFE PZU Złota Jesień 15,86% AIG OFE 5,17% Pozostali 28,88% Strategia dotycząca sektora Nasze rekomendacje stały się bardziej wybiórcze. Nie akcentujemy juŝ jedynie segmentu działalności, czy portfela zamówień, lecz zwracamy teŝ uwagę na czynniki takie jak ryzyko erozji marŝ w przypadku poszczególnych firm, czy gotówka netto w spółce. Zwracamy teŝ uwagę na grupę mniejszych firm budowlanych, które naszym zdaniem mogą być alternatywą dla największych spółek z branŝy notowanych na GPW. Profil spółki Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa jest jedną z największych polskich firm budowlanych. Spółka jest generalnym wykonawcą obiektów kubaturowych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych. Zajmuje się takŝe budownictwem chemicznym, energetycznym i ekologicznym. WaŜne daty raport RS raport Q Kurs akcji MSW na tle WIG WIG Maciej Stokłosa (48 22) Mostostal teŝ ma w planach energetykę Mostostal Warszawa równieŝ powaŝnie planuje wykonawstwo usług generalnego wykonawstwa w segmencie energetycznym. Nie moŝna wykluczyć, Ŝe wspólny start z Rafako w przetargu na budowę bloku w Opolu i na Siekierkach przerodzi się w trwałą współpracę. Poza duŝymi zasobami gotówkowymi (370 mln PLN gotówki netto na koniec Q4 2009) Mostostal Warszawa posiada teŝ w grupie spółki wyspecjalizowane w usługach budowlanych dla segmentu energetycznego (nie tylko Remak, ale teŝ Mostostal Puławy). Wsparciem spółce moŝe słuŝyć dominujący akcjonariusz, Acciona (spółka działa w zakresie usług budowlanych, jak i wytwarzania energii). Sądzimy, Ŝe w 2010 roku Mostostal Warszawa będzie starał się o wiele tych samych kontraktów, o które walczy PBG (energetyka, spalarnie odpadów, a nawet hydrotechnika). Wycena Mostostalu jest zdecydowania niŝsza i nie dyskontuje bardzo wysokich marŝ w przyszłości (główny czynnik ryzyka w PBG). Blisko połowa, bo aŝ 46% wartości portfela zleceń na rok 2010 to kontrakty prawdopodobnie kalkulowane jeszcze po cenach z 2008 roku. Kontrakty te powinny gwarantować dobry wynik w 2010 roku. Portfel zamówień spółki na rok 2010 wynosi około 2,4 mld PLN. W portfelu dominują małe kontrakty, które gwarantują stosunkową duŝą dywersyfikację wyniku spółki. Z uwagi na rewizję prognoz obniŝamy nieznacznie cenę docelową, co pociąga za sobą obniŝenie rekomendacji do akumuluj. Potencjalne kontrakty Mostostalu Udział Mostostalu w dwóch duŝych ofertach na budowę bloków energetycznych szacujemy na odpowiednio 2,5 mld PLN (Opole) i 1,16 mld PLN (Siekierki). Mostostal moŝe teŝ starać się o kontrakty na budowę spalarni odpadów (wartość około 1,7 mld PLN, w konsorcjum), kontrakty hydrotechniczne (1,1 mld PLN, w konsorcjum), kontrakty drogowe (ponad 10 mld PLN). Spółka ma teŝ szansę na zdobycie kontraktów mieszkaniowych, w przypadku rozpoczęcia nowych inwestycji Acciony Nieruchomości ( mln PLN). W efekcie uwaŝamy, Ŝe pomimo niskiej dynamiki przychodów w 2010 roku, w latach kolejnych przychody Mostostalu mogą istotnie rosnąć. Podstawą do wzrostu będą zlecenia pozyskane w II połowie 2010 roku. Ryzyka związane z poziomem marŝ Zakończenie sporu w sprawie budowy stadionu we Wrocławiu łagodzi ryzyka związane z realizacją kontraktów długoterminowych przez Mostostal. UwaŜamy, Ŝe na tle branŝy zagroŝenie Mostostalu pogorszeniem się wyników finansowych jest umiarkowane. Udział w portfelu zamówień na rok 2010 kontraktów pozyskanych po cenach z 2008 roku szacujemy na około 46%. Spółka w 2009 roku pozyskała stosunkowo niewiele duŝych zleceń, koncentrując się na małych, powtarzalnych zleceniach, zapewniających duŝą dywersyfikację przychodów. (mln PLN) P 2011P 2012P Przychody 2 211, , , , ,3 EBITDA 144,6 211,7 168,8 156,3 173,2 marŝa EBITDA 6,5% 7,8% 6,2% 5,2% 5,2% EBIT 121,9 183,8 131,8 118,4 134,3 Zysk netto 81,1 120,3 107,4 94,8 106,5 P/E 17,0 11,5 12,9 14,6 13,0 P/CE 13,3 9,3 9,6 10,4 9,5 P/BV 4,1 2,8 2,6 2,4 2,2 EV/EBITDA 8,3 5,3 7,1 7,4 6,3 DYield 0,4% 0,4% 4,4% 3,9% 3,4% Dom 12 marca Inwestycyjny 2010 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne BRE Bank Securities 26 stycznia 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Polimex Mostostal PXM PW; MOSD.WA Kupuj (Podtrzymana) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Rafako RAFA.WA; RFK PW

Aktualizacja raportu. Rafako RAFA.WA; RFK PW 1 lutego 2011 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 14.4 PLN 13.52 12.64 11.76 10.88 Budownictwo Polska Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Budimex

Aktualizacja raportu. Budimex BRE Bank Securities 27 lutego 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 100 PLN 92.6 85.2 77.8 70.4 Budownictwo Polska Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IVQ 2009. Warszawa, 22.02.2010

Wyniki I-IVQ 2009. Warszawa, 22.02.2010 Wyniki I-IVQ 2009 Warszawa, 22.02.2010 Wyniki skonsolidowane w IV kwartale 2009 Przychody ze sprzedaŝy w IV kwartale 2009 r. wyniosły 91 mln zł, i były o 10% niŝsze niŝ przed rokiem. Powodem ich obniŝenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Q Biznes i Finanse

Q Biznes i Finanse Q3 2012 Biznes i Finanse 20 listopada 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przegląd działalności 3. Finanse 4. Prognozy Q4 2012 5. Refinansowanie i średnioterminowe nakłady inwestycyjne 6. Pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych

Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Prezentację przygotował Piotr Cieślak Analityk SII Co to jest rekomendacja? Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz

Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz Znajdziesz bezpieczną inwestycję z lepszym okresem zwrotu? Prezentacja dla Inwestorów Marcin Markiewicz Podstawowe założenia Pakiet większościowy akcji nowej emisji trafia w ofercie prywatnej do Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r.

Załącznik nr 4.1.1 Tom II Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Wersja nr 1 styczeń 2008 r. PoniŜszy przykład ma na celu przybliŝenie logiki wynikającej z Wytycznych WYNIKI analizy ekonomiczno-finansowej projektu inwestycyjnego zaleŝnie od zastosowanego modelu finansowego i kwalifikacji projektu

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazał sumy bilansowe 13 900 564 tys. zł, Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2011r do 30.06.2011r. ZAWIERAJĄCY: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo