Aktualizacja raportu. Budimex

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja raportu. Budimex"

Transkrypt

1 BRE Bank Securities 27 lutego 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 100 PLN Budownictwo Polska Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu Budimex 87,8 PLN 98,1 PLN 2,20 mld PLN 0,78 mld PLN 1,4 mln PLN Ferrovial Agroman 59,06% OFE PZU 5,66% Pozostali 35,28% Strategia dotycząca sektora Od początku 2012 roku indeks WIG Budownictwo wzrósł o blisko 17%. Sądzimy, Ŝe okres, gdy indeks był silniejszy od szerokiego indeksu WIG jest juŝ za nami. Nadal podtrzymujemy jednak strategię, zalecającą przewaŝanie mniejszych i średnich spółek nad największymi. Spośród duŝych spółek, ostroŝnie podchodzimy do podmiotów o największym zadłuŝeniu (PBG, Trakcja Tiltra). Profil spółki Budimex świadczy usługi budowlane, specjalizując się w budownictwie drogowym i kubaturowym (budynki mieszkalne, biurowe, usługowe, uŝyteczności publicznej). Jest generalnym wykonawcą duŝych inwestycji infrastrukturalnych, uŝyteczności publicznej i innych. WaŜne daty raport RS raport Q raport PSr 2012 Kurs akcji BDX na tle WIG WIG Maciej Stokłosa (48 22) Budimex BDX PW; BMEX.WA Lata teŝ będą dobre Akumuluj (Podtrzymana) Budimex w Q4 przekroczył oczekiwania DI BRE i konsensusu, na wszystkich poziomach (przychody, wynik brutto na sprzedaŝy, EBIT, zysk netto, gotówka netto). Najistotniejsza w ocenie spółki jest naszym zdaniem gotówka, która nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (1,58 mld PLN). Jednocześnie, zobowiązania są wyŝsze od naleŝności o około 1,54 mld PLN. Istnieją dwa konkurencyjne uzasadnienia, dlaczego gotówki jest tak duŝo. Po pierwsze, Budimex lepiej zarządza kapitałem obrotowym (wybór kontraktów o krótkim terminie spłat naleŝności, przerzucanie finansowania na podwykonawców). Po drugie, spółka mogła w latach nie wykazać w pełni moŝliwych do zaprezentowania zysków. Jest to moŝliwe, gdyŝ zasady księgowości kontraktów długoterminowych pozwalają na duŝą dowolność w szacowaniu rentowności zleceń. Prawdopodobnie Budimex w latach utworzył duŝą poduszkę bezpieczeństwa, którą konsumuje w latach W naszych prognozach zakładamy wariant środka - zakładamy, Ŝe gotówka netto to częściowo pochodna zarządzania kapitałem obrotowym, a częściowo zakumulowane zyski z lat ubiegłych. Jak jest naprawdę, rozstrzygnie się pod koniec 2012 roku (spadek wolumenu budowanych dróg). Na przełomie 2012 i 2013 roku moŝe teŝ być znane, kiedy się pojawią nowe przetargi drogowe (w 2013, czy 2014 roku). Podtrzymujemy rekomendację akumuluj z podwyŝszoną ceną docelową (98,1 PLN, poprzednio: 87,3 PLN). Portfel zamówień sięga 8,57 mld PLN Portfel zamówień Budimexu sięga 8,57 mld PLN, z czego około 5,1 mld PLN przypada na rok Szacujemy, Ŝe portfel zamówień na rok 2013 sięga około 2,7 mld PLN, co oznacza jego wypełnienie na poziomie około 59%. W tym wartość zleceń drogowych to co najmniej 1 mld PLN. Budimex w 2013 roku Nie obawiamy się o wyniki Budimexu w 2013 roku. UwaŜamy, Ŝe rezerwy rentowności z lat ubiegłych i portfel zamówień są wystarczające, aby utrzymać zysk netto spółki na poziomie zbliŝonym do 200 mln PLN. MoŜliwe jest, Ŝe spadek wydatków GDDKiA w 2013 roku przyniesie spadek kosztów budowy dróg i poprawę marŝ - czego nie uwzględniamy w prognozach. Nowe przetargi drogowe w 2013, czy 2014 roku? Na przełomie 2012 i 2013 roku Polsce powinny być przyznane fundusze UE na lata Pojawiają się głosy, Ŝe kontrakty drogowe realizowane w oparciu o nowe fundusze mogą pojawić się z opóźnieniem, dopiero w 2014 roku. UwaŜamy, Ŝe opóźnienie nie wystąpi. W latach 2007/08 opóźnienia wynikały z wdraŝania nowych uregulowań prawnych, m.in. środowiskowych. Dywidendy zawyŝają nominalne wskaźniki wyceny W latach 2012 i 2013 Budimex wypłaci wysokie dywidendy (stopa dywidendy w 2012 r.: 12,1%; w 2013 r.: 7,5%). W efekcie, wskaźniki wyceny na rok 2013 naleŝałoby skorygować o wypłatę dywidendy. W efekcie, P/E 2013 < 10, zaś EV/EBITDA 2013 = 5,4. (mln PLN) P 2013P Przychody 3 289, , , , ,8 EBITDA 221,7 352,6 340,6 294,1 257,3 marŝa EBITDA 6,7% 8,0% 6,2% 5,2% 5,4% EBIT 200,5 331,4 319,4 265,4 228,2 Zysk netto 173,7 267,4 260,9 236,4 190,4 P/E 12,9 8,4 8,6 9,5 11,8 P/CE 11,5 7,8 7,9 8,5 10,2 P/BV 3,8 3,3 3,1 3,3 3,2 EV/EBITDA 6,3 1,2 2,0 4,3 7,3 DYield 6,7% 7,7% 10,3% 11,9% 7,4% Dom 27 lutego Inwestycyjny 2012 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Wyniki Q4 Wyniki Q4 są lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu prognoz. Zwracamy uwagę na: - wysokie przychody (spowodowane m.in. bardzo korzystnymi warunkami pogodowymi); - wysoką marŝę brutto na sprzedaŝy (8,2%, prognoza: 7,7%); - dobre wyniki w segmencie budownictwa (marŝa brutto: 8,1%); - wysoki poziom gotówki netto (1,576 mld PLN, przy zakładanym poziomie ponad 1,3 mld PLN); - portfel zleceń, który sięga 8,6 mld PLN (w tym 5,1 mld PLN na rok 2012). PoniewaŜ są to na razie wybrane dane za Q4, trudno nam ocenić, czy na wyniki pozytywnie mogło wpłynąć rozwiązanie rezerw na straty na kontraktach. Nie spodziewamy się, aby istotny wpływ na wyniki mogły mieć pozytywne zdarzenia jednorazowe. NiŜsza, niŝ oczekiwana róŝnica pomiędzy EBIT a zyskiem brutto przed opodatkowaniem kaŝe sądzić, Ŝe niŝsze były pozostałe przychody finansowe netto (prawdopodobne wystąpienie istotnych pozostałych kosztów finansowych). Wyniki Budimexu w Q4 vs. prognoza DI BRE i konsensus PAP Prognoza DI Konsensus (mln PLN) IVQ RóŜnica RóŜnica IVQ 2010 Zmiana BRE PAP Przychody 1 694, ,1 13,5% 1 513,0 12,0% 1 269,6 33,4% Zysk brutto ze sprzedaŝy 138,9 114,9 20,9% ,8 18,9% % 8,2% 7,7% ,2% - EBIT 82,5 61,3 34,5% 69,7 18,3% 72,0 14,6% % 4,9% 4,1% - 4,6% - 5,7% - Zysk brutto 85,9 69,4 23,7% ,9 13,2% Zysk netto 67,0 56,2 19,1% 60,0 11,6% 60,1 11,5% % 4,0% 3,8% - 4,0% - 4,7% - Źródło: DI BRE Banku S.A.; Budimex, PAP Wyniki Budimexu w segmentach działalności (mln PLN) Q4 Q4 P 3Q Budownictwo Przychody 1 567, , ,7 Zysk brutto 126,5 88,6 274,9 MarŜa 8,1% 6,2% 8,0% Działalność deweloperska Przychody 41,0 12,5 207,2 Zysk brutto 5,4 1,2 36,8 MarŜa 13,2% 10,0% 17,8% Pozostała działalność Przychody 85,3 50,0 175,8 Zysk brutto 10,1 5,0 15,6 MarŜa 11,9% 10,0% 8,9% Wyłączenia Zysk brutto 20,0-4,7 Suma Przychody 1 694, , ,7 Zysk brutto 138,9 114,9 322,6 MarŜa 8,2% 7,7% 8,4% Źródło: DI BRE Banku S.A.; Budimex 27 lutego

3 Niekonwencjonalny bilans Budimexu W roku zdecydowana większość spółek budowlanych zaprezentowała ujemne operacyjne przepływy pienięŝne. Budimex wyłamał się z tej tendencji, pomimo tego, Ŝe startował z wysokiej bazy. Bilans Budimeksu nadal jest niekonwencjonalny na tle sektora z jednej strony spółka prezentuje bardzo wysokie stany gotówki, z drugiej ma bardzo duŝo zobowiązań w porównaniu do naleŝności. Dokładnie na przeciwnym biegunie jest PBG, które notuje wzrost zadłuŝenia, wynikający ze znacznego wzrostu naleŝności. Kapitał obrotowy: naleŝności minus zobowiązania* w spółkach (mln PLN) P 2013P Budimex -390,7-522,0-936,1-1569,3-1543,3-1139,9-596,9 Mostostal Warszawa -49,7 56,1-3,1-40,5 67,8 152,0 160,9 PBG 475,1 939,1 749,6 412,3 925,7 532,5 449,3 Źródło: DI BRE Banku S.A.; spółki; * wyliczenia korygowane o rezerwy na straty na kontraktach i zaliczki z tytułu zakupu mieszkań w Budimexie (zobowiązania z tytułu zaliczek) Generalnie, są dwa moŝliwe uzasadnienia, dlaczego Budimex ma tak wiele gotówki i tak wiele zobowiązań, a w konkurencyjnym PBG sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. Uzasadnienie 1. Budimex bardzo sprawnie zarządza kapitałem obrotowym. Spółka wybiera kontrakty, nie wymagające długiego terminu spłaty naleŝności przez inwestora (stąd m.in. brak udziału w wybranych projektach na budowę spalarni odpadów). Kierownicy budów są rozliczani nie tylko z wyniku, ale i z cash flow. Spółka ma bardzo silną pozycję w segmencie drogowym, stąd moŝe narzucić podwykonawcom dłuŝsze terminy płatności. Do tego, Budimex w relatywnie najlepszym tempie realizuje budowy autostrad, m.in. autostrady A2. GDDKiA to docenia, wcześniej regulując faktury. Mostostal Warszawa jest naszym zdaniem rynkową przeciętną spółką, która dość niedawno zajęła się budową duŝych kontraktów drogowych. Pierwsze duŝe kontrakty drogowe przyniosły spółce w 2008 i 2009 roku bardzo duŝe zyski. Firma w segmencie drogowym nie ma bardzo silnej pozycji, ma jednak silny bilans stąd nie boi się pozyskiwać kontraktów wymagających własnego finansowania. Z kolei strategia PBG zakładała do tej pory, Ŝe Grupa skupia się na skomplikowanych kontraktach wymagających własnego finansowania, co ogranicza konkurencję i zwiększa rentowność zleceń. Grupa PBG w wielu przypadkach działała jako podmiot quasi-finansowy (m.in. finansowanie kontraktu mieszkaniowego w Świnoujściu). Strategia ta powoli musi się zmienić, z uwagi na duŝe zadłuŝenie Grupy. PBG nie ma duŝych doświadczeń w realizacji autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz silnej pozycji w segmencie stąd zaskoczenie słabym cash flow. Jako argument wspierający PBG, warto wspomnieć, Ŝe z duŝym wzrostem kapitału obrotowego w PBG równieŝ mieliśmy do czynienia w 2008 roku, co spowodowane było znacznym nasileniem realizacji wymagających własnego finansowania kontraktów ekologicznych. Zakończenie kontraktów w 2009 i 2010 roku było źródłem poprawy kapitału obrotowego. Jeśli przyjąć, Ŝe uzasadnienie 1 jest w pełni prawdziwe, naleŝałoby po zmniejszeniu skali budownictwa drogowego w Polsce oczekiwać spadku gotówki netto w Budimexie i spadku długu netto w PBG. W efekcie, naleŝałoby sprzedać akcje Budimexu i kupić akcje PBG. Uzasadnienie 2. Budimex nie zaksięgował pełni zysków w latach Spółka bardzo konserwatywnie księguje wyniki, co zobrazować moŝe m.in. utworzenie rezerw na ponad 400 mln PLN tuŝ po podpisaniu duŝych kontraktów drogowych w 2009 i 2010 roku. Firma od kilku lat nie księguje tzw. claimów w wynikach (claimy to roszczenia, potencjalne roboty dodatkowe). Konserwatywne budŝetowanie kontraktów objawiać się moŝe w tym, Ŝe firma zakłada np. Ŝe pewne koszty będą musiały być poniesione (zobowiązania), podczas gdy faktycznie istnieje realna moŝliwość zastosowania tańszego rozwiązania technicznego. Mostostal Warszawa stosuje neutralną politykę księgową. Firma nie księguje w wynikach tzw. claimów, zaś kontrakty budowlane budŝetuje w oparciu o bieŝące koszty budowy. Oznacza to, Ŝe na kontraktach, na których ekspozycja kosztowa jest otwarta, budŝety mogą się pogarszać. Dotyczy to kontraktów drogowych, na których Mostostal, w celu redukcji kosztów budowy, wykorzystuje małych podwykonawców. Mali podwykonawcy Mostostalu wymagają 27 lutego

4 wcześniejszych płatności i nie są skłonni podpisywać długotrwałych umów. Oczekujemy, Ŝe Mostostal rozpozna stratę na kontraktach drogowych w Q4. Dalszych strat nie oczekujemy w 2012 roku, z uwagi na oczekiwane wyhamowanie wzrostu kosztów budowy. Z kolei PBG naszym zdaniem stosuje relatywnie agresywną politykę księgową. Objawia się to m.in. w: - księgowaniu wybranych claimów (Ołtaszyn, Stadion Narodowy); - księgowaniu w rozliczeniach międzyokresowych kosztów przygotowania ofert na bloki energetyczne wspólnie z Alstomem (z którym obecnie Rafako znajduje się w konflikcie); - księgowaniu w wynikach uzasadnionych roszczeń od samorządów (z kwoty blisko 100 mln PLN w H1 faktycznie większość została uregulowana). Na obronę PBG moŝna przytoczyć rzecz jasna strategię spółki (własne finansowanie kontraktów, wcześniejsze płatności podwykonawcom, w celu osiągnięcia wyŝszych marŝ) oraz to, Ŝe historycznie zaksięgowane claimy udawało się zamienić w gotówkę. Jeśli uznać, Ŝe wyłącznie wariant 2 jest prawdziwy, przy zakończeniu realizacji kontraktów drogowych naleŝy oczekiwać utrzymania wysokich stanów gotówkowych w Budimexie i strat na urealnieniu budŝetów kontraktów drogowych w PBG. NaleŜałoby wówczas kupić akcje Budimexu i sprzedać akcje PBG. Aktualne załoŝenia DI BRE UwaŜamy, Ŝe prawda leŝy po środku. Na początku roku faworyzowaliśmy hipotezę, Ŝe chodzi jedynie o zarządzanie kapitałem obrotowym (nr. 1) i niesłusznie byliśmy sceptyczni w stosunku do Budimexu. Obecnie zakładamy, Ŝe gotówka netto w Budimeksie spadnie, nadal jednak występować będzie róŝnica w poziomie naleŝności i zobowiązań, sięgająca blisko 600 mln PLN (na korzyść zobowiązań). Zakładamy, Ŝe spółka ma poduszkę bezpieczeństwa w postaci nie rozpoznanych zysków, szacowaną na kilkaset mln PLN. W przypadku PBG zakładamy, Ŝe wraz z zakończeniem kontraktów drogowych, zadłuŝenie Grupy spadnie. Przewidujemy teŝ, Ŝe konieczne będzie rozpoznanie ograniczonej straty na kontraktach drogowych, co uwzględniamy w prognozach wyników PBG na rok Oczekujemy straty netto w Hydrobudowie i Aprivii. Kwartalne zmiany poziomu gotówki netto w Budimeksie (Q Q4 2010) Q Q Q Q Q Q Q Q Dług netto -291,0-491,1-726,8-837,2-462,1-523,5-835,6-1744,9 zmiana q/q -200,1-235,7-110,4 375,1-61,4-312,1-909,2 w tym wypłata dywidendy i nabycie PNI -149,1-171,0 korygowana zmiana -200,1-384,8-110,4 375,1-232,4-312,1-909,2 zmiana % 68,8% 78,4% 15,2% -44,8% 50,3% 59,6% 108,8% Źródło: DI BRE Banku S.A., Budimex Kwartalne zmiany poziomu gotówki netto w Budimeksie (Q1 Q4 2012P) Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q Q Q Dług netto -1054,4-684,0-942,2-1576,3-952,5-524,5-524,5-970,4 zmiana q/q 690,5 370,4-258,3-634,1 623,8 161,9 0,0-450,0 w tym wypłata dywidendy i nabycie PNI -228,0-225,0-266,1 korygowana zmiana 690,5 142,4-258,3-859,1-104,2 0,0-445,9 zmiana % -39,6% -13,5% 37,8% 91,2% -39,6% -17,0% 0,0% 85,0% Źródło: DI BRE Banku S.A., Budimex 27 lutego

5 Wycena akcji Budimexu Akcje Budimexu wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Wyznaczona cena docelowa to 98,1 PLN/akcję. Wyznaczona cena docelowa jest o około 11,7% wyŝsza od ceny rynkowej, w związku z tym podtrzymujemy rekomendację akumuluj. Wycena akcji Budimexu Wycena 1 akcji Udział metody w wycenie Wycena metodą DCF 86,9 50% Wycena metodą porównawczą 95,2 50% Średnia 91,0 9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 7,8% Cena docelowa 98,1 Źródło: DI BRE Banku S.A. Wycena akcji Budimexu metodą porównawczą Grupą porównawczą dla Budimexu są duŝe spółki ogólno-budowlane notowane na GPW. Wycenę opieramy o wskaźniki P/E i EV/EBITDA za lata Budimex w porównaniu do pozostałych podmiotów z branŝy wyceniany jest z 5,0% dyskonta. Wycena porównawcza akcji Budimexu: wyniki nominalne P/E P/E 2012P P/E 2013P EV/EBITDA EV/EBITDA 2012P EV/EBITDA 2013P Erbud <0 10,5 10,3 <0 6,3 5,7 Elektrobudowa 13,9 12,0 10,1 8,0 7,4 6,2 Mostostal Warszawa <0 10,0 7,2 <0 3,6 2,7 PBG 4,3 8,9 5,7 8,7 7,6 5,3 Polimex Mostostal 9,2 9,5 9,1 6,3 5,9 5,6 Unibep 9,6 7,5 7,4 5,7 6,8 4,0 ZUE 8,4 8,6 8,4 6,0 4,5 4,0 Mediana 9,2 9,5 8,4 6,3 6,3 5,3 Budimex 8,6 9,5 11,8 2,0 4,3 7,3 Premia (dyskonto) -6,3% 0,3% 39,6% -68,9% -31,6% 37,1% Waga wskaźnika 15,0% 20,0% 15,0% 15,0% 20,0% 15,0% Źródło: DI BRE Banku S.A. Wycena akcji metodą DCF ZałoŜenia modelu DCF: - Wzrost po 2020 roku w wysokości 3%. - Stopa wolna od ryzyka = 5,5% (rentowność 10-cio letnich obligacji Skarbu Państwa) - Spadek stanów gotówki netto, wynikających z zaliczek wypłacanych na koniec roku przez GDDKiA. - Długoterminowy spadek zapasów działalności deweloperskiej (konwergencja poziomu zapasów z tytułu gruntów do poziomów zgodnych z prognozami dotyczącymi innych spółek deweloperskich). - Pozytywne zmiany kapitału obrotowego z tytułu zaliczek od klientów (działalność deweloperska). - Zakładamy dywidendę w wysokości 70% zysku netto w 2013 roku i 102% zysku netto w 2012 roku. - W prognozach uwzględniamy rozwiązywanie części utworzonych rezerw na kontrakty. - W wycenie korygujemy stany gotówki netto na koniec roku o przejściowy, sezonowy efekt wcześniejszych płatności, dokonywanych przez instytucje państwowe na koniec roku. 27 lutego

6 Model DCF (mln PLN) 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Przychody ze sprzedaŝy 5 648, , , , , , , , , ,6 zmiana 2,4% -16,1% 6,3% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,2% 3,2% EBITDA 294,1 257,3 220,8 233,0 240,6 248,3 256,0 263,8 271,2 278,8 marŝa EBITDA 5,2% 5,4% 4,4% 4,5% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% Amortyzacja 28,7 29,1 29,5 29,8 30,2 30,6 30,8 31,0 31,0 31,0 EBIT 265,4 228,2 191,3 203,2 210,4 217,7 225,2 232,8 240,2 247,8 marŝa EBIT 4,7% 4,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% Opodatkowanie EBIT 50,4 43,4 36,4 38,6 40,0 41,4 42,8 44,2 45,6 47,1 NOPLAT 214,9 184,8 155,0 164,6 170,4 176,3 182,4 188,6 194,5 200,7 CAPEX -31,6-32,0-32,4-32,8-33,2-33,7-32,4-32,6-31,0-31,0 Kapitał obrotowy -573,4-635,7 161,2 82,7-360,7 70,8 62,1 17,6 1,5 1,6 FCF -361,3-453,8 313,2 244,3-193,4 244,1 243,0 204,6 196,1 202,3 208,4 WACC 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% współczynnik dyskonta 91,3% 82,6% 74,7% 67,6% 61,2% 55,4% 50,1% 45,4% 41,1% 37,1% PV FCF -329,7-374,8 234,1 165,2-118,3 135,2 121,8 92,8 80,5 75,1 WACC 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% Koszt długu 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% Stopa wolna od ryzyka 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,6% Premia za ryzyko kredyt. 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Efektywna stopa podatk. 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Dług netto / EV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Koszt kapitału własnego 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Wzrost FCF po okresie prognozy 3,0% Analiza wraŝliwości Wartość rezydualna (TV) 2741,9 Wzrost FCF w nieskończoności Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 1 017,8 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Zdyskontowany FCF w okresie prognozy 81,9 WACC -1,0pp 89,0 91,6 94,5 97,8 101,6 Wartość firmy (EV) 1 099,7 WACC -0,5pp 88,6 91,1 94,0 97,2 101,0 Dług netto -1576,3 WACC 88,1 90,6 93,6 96,7 100,4 Wypłata dywidendy 0,0 WACC +0,5pp 87,7 90,2 93,0 96,2 99,9 Udziałowcy mniejszościowi 0,1 WACC +1,0pp 87,3 89,7 92,5 95,7 99,4 Korekta o średnioroczne stany gotówki 458,3 Wartość firmy 2 217,6 Liczba akcji (mln) 25,5 Wartość firmy na akcję (PLN) 86,9 9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 7,8% Cena docelowa 93,6 EV/EBITDA('11) dla ceny docelowej 2,0 P/E('11) dla ceny docelowej 9,2 Udział TV w EV 93% 27 lutego

7 Rachunek wyników (mln PLN) P 2013P Przychody ze sprzedaŝy 3 075, , , , , , ,8 zmiana 1,1% 6,4% 0,5% 34,7% 24,5% 2,4% -16,1% Koszt własny sprzedaŝy 2 927, , , , , , ,5 Zysk brutto na sprzedaŝy 148,3 388,4 412,6 484,3 461,5 447,9 381,3 marŝa brutto na sprzedaŝy 4,8% 11,9% 12,5% 10,9% 8,4% 7,9% 8,0% Koszty sprzedaŝy -26,2-30,2-22,8-23,5-23,8-24,3-20,4 Koszty ogólnego zarządu -114,6-135,5-129,4-123,3-148,7-152,2-127,7 Pozostała działalność operacyjna netto -21,1-25,9-56,3-12,9 30,3-6,0-5,0 Zysk z instrumentów pochodnych (strata) 41,7-88,9-3,7 6,7 0,0 0,0 0,0 EBIT 28,0 107,9 200,5 331,4 319,4 265,4 228,2 zmiana 182,2% 285,0% 85,7% 65,3% -3,6% -16,9% -14,0% marŝa EBIT 0,9% 3,3% 6,1% 7,5% 5,8% 4,7% 4,8% Wynik na działalności finansowej -16,1 14,9 22,0 3,5 7,1 26,5 6,8 Pozostałe 1,6 2,9 1,7-3,1 0,0 0,0 0,0 Zysk brutto 13,6 125,8 224,2 331,8 326,6 291,8 235,0 Podatek dochodowy -0,5 32,1 50,5 64,3 65,7 55,4 44,7 Zysk akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto 14,1 93,7 173,7 267,4 260,9 236,4 190,4 zmiana 255,3% 563,3% 85,3% 54,0% -2,4% -9,4% -19,5% marŝa 0,5% 2,9% 5,3% 6,0% 4,7% 4,2% 4,0% Amortyzacja 23,6 22,2 21,2 21,2 21,2 28,7 29,1 EBITDA 51,7 130,2 221,7 352,6 340,6 294,1 257,3 zmiana 66,0% 152,0% 70,3% 59,0% -3,4% -13,7% -12,5% marŝa EBITDA 1,7% 4,0% 6,7% 8,0% 6,2% 5,2% 5,4% Liczba akcji na koniec roku (mln) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 EPS 0,6 3,7 6,8 10,5 10,2 9,3 7,5 CEPS 1,5 4,5 7,6 11,3 11,0 10,4 8,6 ROAE 2,7% 17,1% 30,3% 42,2% 37,4% 33,7% 27,2% ROAA 0,6% 3,3% 5,2% 7,2% 6,3% 5,9% 5,4% 27 lutego

8 Bilans (mln PLN) P 2013P AKTYWA 2 344, , , , , , ,2 Majątek trwały 475,6 462,9 517,9 632,9 849,6 852,5 855,4 Rzeczowe aktywa trwałe 97,1 118,5 99,8 106,6 220,8 223,7 226,6 Wartość firmy 103,6 94,3 93,9 89,3 175,6 175,6 175,6 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 97,6 167,0 241,5 357,3 357,3 357,3 357,3 Pozostałe 177,3 83,2 82,7 79,6 95,8 95,8 95,8 Majątek obrotowy 1 868, , , , , , ,9 Zapasy 533, , ,6 991, , , ,5 NaleŜności 758,3 771,6 528,3 557,2 570,6 712,4 835,7 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 509,2 726, , , , ,1 487,4 Inne 68,0 105,8 34,4 23,4 23,4 23,4 23,4 (mln PLN) P 2013P PASYWA 2 344, , , , , , ,2 Kapitał własny 536,2 561,7 586,2 680,4 716,3 686,6 711,5 Kapitały mniejszości 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania długoterminowe 312,9 433,6 418,0 255,0 255,0 355,0 355,0 PoŜyczki i kredyty 171,0 254,7 230,2 13,2 13,2 113,2 113,2 Rezerwy 48,5 81,8 78,8 102,1 102,1 102,1 102,1 Kaucje z tytułu umów 89,8 93,3 105,1 135,5 135,5 135,5 135,5 Inne 3,6 3,8 3,9 4,2 4,2 4,2 4,2 Zobowiązania krótkoterminowe 1 495, , , , , , ,8 PoŜyczki i kredyty 106,2 136,4 62,9 17,5 17,5 17,5 17,5 Zobowiązania i rozliczenia międzyok , , , , , , ,8 Kwoty naleŝne odbiorcom za usługę bud. 216,0 192,0 546, , ,4 979,8 696,7 - w tym rezerwy na straty na kontraktach 42,4 51,7 241,1 476,3 192,7 79,5 28,3 Inne -3,1 535,5 211,4 285,7 285,7 285,7 285,7 Dług 277,2 391,1 293,2 30,7 30,7 130,7 130,7 Dług netto -232,0-334,9-837, , ,3-970,4-356,7 (Dług netto / Kapitał własny) -43,3% -59,6% -142,8% -269,2% -220,1% -141,3% -50,1% (Dług netto / EBITDA) -4,5-2,6-3,8-5,2-4,6-3,3-1,4 BVPS 21,0 22,0 23,0 26,7 28,1 26,9 27,9 27 lutego

9 Przepływy pienięŝne (mln PLN) P 2013P Przepływy operacyjne -15,2 173, , ,1 200,4-334,8-423,1 Zysk przed opodatkowaniem 13,6 125,8 224,2 331,8 326,6 291,8 235,0 Amortyzacja 23,6 22,2 21,2 21,2 21,2 28,7 29,1 Kapitał obrotowy -40,0-159,2 602,2 433,2 67,3-500,9-575,7 W tym zawiązane rezerwy na kontrakty 42,4 51,7 241,1 476,3-141,8-72,5-60,0 Zapłacony podatek dochodowy -20,5-39,7-101,0-101,2-65,7-55,4-44,7 Rozliczenie instrumentów pochodnych -41,7 88,9 3,7-10,5 0,0 0,0 0,0 Pozostałe 7,4 83,3 44,7 40,3-7,1-26,5-6,8 Przepływy inwestycyjne 19,1-64,2-376,2-5,2-248,3-31,6-32,0 CAPEX -5,3 5,5 0,2-12,7-23,3-31,6-32,0 Inwestycje kapitałowe 1,6-88,4-307,3 5,1-225,0 0,0 0,0 Rozliczenie instrumentów finansowych 28,0 16,3-71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Udzielone poŝyczki długoterminowe -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe 1,2 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 Przepływy finansowe 16,0 90,0-253,6-454,8-224,7-139,6-158,6 Emisja akcji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dług 28,8 99,2-97,3-262,3 0,0 100,0 0,0 Dywidenda (buy-back) 0,0 0,0-149,1-173,6-231,8-266,1-165,5 Pozostałe -12,8-9,2-7,3-18,9 7,1 26,5 6,8 Zmiana stanu środków pienięŝnych 20,0 198,8 406,2 731,2-272,5-505,9-613,7 Środki pienięŝne na koniec okresu 524,3 725, , , , ,1 487,4 DPS (PLN) 0,0 0,0 5,8 6,8 9,1 10,4 6,5 FCF 3,7 65,1 606, ,8 182,1-361,3-453,8 (CAPEX / Przychody ze sprzedaŝy) 0,2% -0,2% 0,0% 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% Wskaźniki rynkowe P 2013P P/E 158,7 23,9 12,9 8,4 8,6 9,5 11,8 P/CE 59,4 19,3 11,5 7,8 7,9 8,5 10,2 P/BV 4,2 4,0 3,8 3,3 3,1 3,3 3,2 P/S 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 FCF/EV 0,2% 3,4% 43,2% 303,5% 27,4% -28,4% -24,1% EV/EBITDA 38,9 14,6 6,3 1,2 2,0 4,3 7,3 EV/EBIT 71,7 17,7 7,0 1,2 2,1 4,8 8,3 EV/S 0,7 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 DYield 0,0% 0,0% 6,7% 7,7% 10,3% 11,9% 7,4% Cena (PLN) 87,8 Liczba akcji na koniec roku (mln) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 MC (mln PLN) 2241,5 2241,5 2241,5 2241,5 2241,5 2241,5 2241,5 Kapitał udziałowców mniej. (mln PLN) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EV (mln PLN) 2 009, , ,3 409,9 665, , ,9 27 lutego

10 Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Analiz Strategia, Telekomunikacja, Surowce, Metale Departament Analiz: Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Paliwa, Chemia, Energetyka Piotr Grzybowski tel. (+48 22) IT, Media Maciej Stokłosa tel. (+48 22) Budownictwo Jakub Szkopek tel. (+48 22) Przemysł Iza Rokicka tel. (+48 22) Banki Gabriela Borowska tel. (+48 22) Handel Piotr Zybała tel. (+48 22) Deweloperzy Departament SprzedaŜy Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Kierownik zagranicznej sprzedaŝy instytucjonalnej: Matthias Falkiewicz tel. (+48 22) Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Michał Jakubowski tel. (+48 22) Tomasz Jakubiec tel. (+48 22) Michał Stępkowski tel. (+48 22) Paweł Majewski tel. (+48 22) Zespół Obsługi Rynków Zagranicznych: Adam Prokop tel. (+48 22) Kierownik Zespołu Michał RoŜmiej tel. (+48 22) Jakub Słotkowicz tel. (+48 22) Jacek Wrześniewski tel. (+48 22) Prywatny Makler Jarosław Banasiak tel. (+48 22) Dyrektor Biura Aktywnej SprzedaŜy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa 27 lutego

11 Wyjaśnienia uŝytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaŝy EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłuŝne + oprocentowane poŝyczki - środki pienięŝne i ekwiwalent MarŜa EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaŝy Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest waŝna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, Ŝe inwestycja przyniesie stratę większą niŝ 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraŝa wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem naleŝytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uwaŝa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakŝe dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani Ŝaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie moŝe być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Do rekomendacji wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji Inwestowanie w akcje wiąŝe się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemoŝliwe. Jest moŝliwe, Ŝe DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upowaŝnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niŝ analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uwaŝana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duŝa wraŝliwość na zmiany załoŝeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnoŝników wyceny firm z branŝy; prosta w konstrukcji, lepiej niŝ DCF odzwierciedla bieŝący stan rynku; do jej wad moŝna zaliczyć duŝą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Budimex Rekomendacja Akumuluj Kupuj Kupuj Akumuluj data wydania kurs z dnia rekomendacji 78,90 69,45 75,05 79,00 WIG w dniu rekomendacji 44536, , , ,87 27 lutego

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne

Portfel zamówień na rok 2012. Perspektywa przetargów energetycznych. DuŜe przetargi energetyczne BRE Bank Securities 26 stycznia 2012 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Polimex Mostostal PXM PW; MOSD.WA Kupuj (Podtrzymana) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy

Aktualizacja raportu. Sygnity. * wartość wskaźników skorygowana o amortyzację wartości firmy 2 marca 2010 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Sektor IT Polska COMW.WA; SGN.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Erbud ERBA.WA; ERB PW

Aktualizacja raportu. Erbud ERBA.WA; ERB PW 2 marca 2011 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska ERBA.WA; ERB PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Securities. BRE Bank Securities. marża EBITDA 30,1% 26,5% 20,3% 20,1% 23,7%

BRE Bank Securities. BRE Bank Securities. marża EBITDA 30,1% 26,5% 20,3% 20,1% 23,7% 31 października 2008 Aktualizacja raportu Mondi BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Dom Development

Aktualizacja raportu. Dom Development 4 marca 2008 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Deweloperzy Polska DOM.WA; DOM.PW Kupuj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Unibep: kupuj (podtrzymana)

Unibep: kupuj (podtrzymana) środa, 3 lutego 2016 aktualizacja raportu Unibep: kupuj (podtrzymana) UNI PW; UNIP.WA Budownictwo, Polska Wzrosty w każdym segmencie Mimo strat z rynku niemieckiego, wyniki osiągnięte przez Unibep w 2015

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW. Słaba struktura wyników Q1 2010

Komentarz specjalny. Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW. Słaba struktura wyników Q1 2010 17 maja 2010 Budownictwo Polska Polimex Mostostal MOSD.WA; PXM.PW BRE Bank Securities Akumuluj (Niezmieniona) Maciej Stokłosa (48 22) 697 47 41 maciej.stoklosa@dibre.com.pl Obecna cena 4,61 PLN, Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu PGE. *wskaźnik uwzględnia wartość pakietu Polkomtela

Aktualizacja raportu PGE. *wskaźnik uwzględnia wartość pakietu Polkomtela 30 marca 2010 Aktualizacja raportu PKN Orlen BRE Bank Securities Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 29.0 PLN 27.3 25.6 23.9 22.2 Sektor energetyczny Polska Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. LME nie tak straszne EBIT

Aktualizacja raportu. LME nie tak straszne EBIT 28 kwietnia 2006 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Metale Polska KETY.WA; KTY.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Handlowy

Aktualizacja raportu. Handlowy 1 kwietnia 2008 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska Handlowy BAHA.WA; BHW.PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Rafako

Aktualizacja raportu. Rafako 4 sierpnia 2006 Aktualizacja raportu Budownictwo Polska RAFA. WA; RFK.PW Trzymaj (Obniżona) Cena bieżąca PLN 29,30 Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) PLN 28,20 PLN 510

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Agora. Dziennik nie zwalnia

Aktualizacja raportu. Agora. Dziennik nie zwalnia 6 lipca 2006 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Media Polska AGOD.WA; AGO.PW Akumuluj (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl czwartek, 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

ING BSK. Akumuluj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 696,0 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 30 października 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska SLAS.WA; BSK.PW Akumuluj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

ZCH Police Sprzedaj. Przemysł chemiczny. BRE Bank Securities. Cena docelowa 5,80 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

ZCH Police Sprzedaj. Przemysł chemiczny. BRE Bank Securities. Cena docelowa 5,80 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float 23 PLN 19.2 Przemysł chemiczny Polska Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Millennium MIL.PW; BIGW.WA

Millennium MIL.PW; BIGW.WA 13 lutego 2009 Banki Polska Millennium MIL.PW; BIGW.WA BRE Bank Securities Kupuj (Niezmieniona) Marta Jeżewska (48 22) 697 47 37 marta.jezewska@dibre.com.pl Straty na opcjach w wynikach 4Q08 Obecna cena

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację

Softbank informatyka. Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. www.brebrokers.com.pl. Cena spadła, podnosimy rekomendację Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 5.07.04 Cena spadła, podnosimy rekomendację Podnosimy rekomendację dla u, choć nie zmieniła się nasza prognoza dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PKO BP. Redukuj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 35,7 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PKO BP. Redukuj. Banki. BRE Bank Securities. Cena docelowa 35,7 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 18 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska PKOB.WA; PKO.PW Redukuj (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) * uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu PBG

Aktualizacja raportu PBG 22 lutego 2010 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Redukuj (ObniŜona) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE

INWESTYCJE. dr Marek Masztalerz INWESTYCJE dr Marek Masztalerz aktywa nabyte przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu tych, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend, czynszu lub innych poŝytków;

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo