Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych"

Transkrypt

1 Czy moŝna zarobić na rekomendacjach maklerskich? czyli słów kilka o trafności i skuteczności rekomendacji giełdowych Prezentację przygotował Piotr Cieślak Analityk SII

2 Co to jest rekomendacja? Rekomendacja jest sugestią: - Kupna akcji - Akumulacji akcji - Trzymania akcji - Redukcji akcji - Sprzedawania akcji

3 Kilka słów o znaczeniu rekomendacji kupuj - oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego akumuluj - oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego trzymaj - oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliŝonym do zmiany wartości indeksu redukuj - oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego sprzedaj - oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego Rekomendacja długoterminowa jest aktualna w terminie 6 lub 12 miesięcy od daty jej wydania, chyba Ŝe została zmieniona. Rekomendacja krótkoterminowa - rekomendacja jest aktualna w terminie nie dłuŝszym niŝ 3-6 miesiące od daty jej wydania chyba, Ŝe została zmieniona

4 Czynniki wpływające na wycenę spółek rekomendacja pochodną wyceny Otoczenie makroekonomiczne Koniunktura na światowych rynkach Koniunktura w danej branŝy BieŜące wyniki finansowe Spółki Oczekiwania przyszłych wyników finansowych, nakładów inwestycyjnych, kosztów kapitału etc. Wycena spółek konkurencyjnych Moda na daną branŝę Psychologia rynku Subiektywizm wyceniającego

5 Skąd biorą się róŝnice w wycenach Spółek Z róŝnic w załoŝeniach do wyceny (DCF) Z róŝnic prognozy przyszłości (DCF) Z powodu innego doboru spółek do próby porównawczej Z powodu róŝnic w doborze wskaźników do wyceny porównawczej Z powodu subiektywizmu wyceniającego

6 Jaka jest skuteczność wycen? Niska Wyceny biur maklerskich zmieniają się bardzo często, a dysproporcja między wycenami róŝnych biur jest wysoka Wyceny biur z reguły zmieniają się wprost proporcjonalnie do zmiany wycen giełdowych spółek Wyceny giełdowe spółek zmieniają się szybciej od wycen analityków, m.in. ze względu na rozbieŝności miedzy modelem przyjętym do wyceny, a rzeczywistymi danymi na ten temat

7 Jaką rekomendacje biura maklerskie wydają najczęściej? Trzymaj lub neutralnie Dlaczego? Brak wskazania kupuj lub sprzedaj oczyszcza sumienie analityka i zmniejsza ryzyko błędu analityka O rekomendacjach/wycenach tego typu zapomina się szybciej

8 WIG

9 Rekomendacje w terminie 24 luty kwiecień rekomendacji kupuj lub akumuluj 15 rekomendacji typu trzymaj lub neutralnie 5 rekomendacji sprzedaj Po tym okresie nastąpiło około 48% spadku indeksu WIG

10 WIG

11 Rekomendacje w terminie od 30 marca 2000 do 30 czerwca 2000 Około 247 rekomendacji kupuj lub akumuluj Około 51 rekomendacji sprzedaj Pozostałe rekomendacje typu neutralnie lub trzymaj Po tym okresie indeks WIG spadł o ponad 40%

12 Indeks WIG

13 Rekomendacje w terminie 20 marzec wrzesień 2003 Około 94 rekomendacje typu kupuj lub akumuluj Około 43 rekomendacje typu sprzedaj lub redukuj Około 120 rekomendacje typu trzymaj lub neutralnie Po tym okresie indeks wzrósł o ponad 180%

14 Wig

15 Jak sytuacja wygląda teraz? kwiecień-maj 2007 Około 84 rekomendacje typu kupuj lub akumuluj Około 65 rekomendacji typu trzymaj lub neutralnie Około 18 rekomendacji typu sprzedaj

16 Wnioski Statystyki pokazują, Ŝe analitycy najchętniej sugerują kupować, akumulować i trzymać. Bez względu na koniunkturę Rekomendacje typu sprzedaj nie są modne W okolicach szczytu, a takŝe po osiągnięciu maksimów przewaga rekomendacji typu kupuj jest wysoka W początkowym etapie hossy wśród analityków przewaŝa sceptycyzm Wymienione przykłady sugerują, Ŝe analitycy takŝe kierują się pewną tendencją i starają się podporządkować rynkowi. Dominuje wola asekuracyjnej zachowawczości Niewielu analityków decyduje się na wybieg przed szereg strach przed utratą reputacji

17 Dlaczego w szczycie i po jego ukształtowaniu dominowały rekomendacje kupuj? Panował wielki optymizm Wszyscy czekali na nowe szczyty Spadki były traktowane w kategoriach korekty Nikt nie wierzył w moŝliwość wystąpienia bessy Działania stabilizujące rynek Być moŝe inwestorzy finansowi chcieli w dobrych cenach sprzedać akcje

18 Comarch prognoza zbyt ostroŝna, Wycena zbyt niska?

19 Notowania akcji Comarch

20 Orbis Prognoza zbyt optymistyczna?

21 Notowania akcji Orbis

22 Wnioski Zbyt ostroŝna prognoza inwestorom nie zaszkodzi OstroŜność moŝe czasami zniekształcić rzeczywistą wycenę spółki Lepiej się miło zaskoczyć, niŝ przykro rozczarować Zbyt optymistyczne załoŝenia dają wyŝsze ryzyko błędu Zbyt ostroŝne załoŝenia równieŝ powodują ryzyko błędu, ale o mniejszej szkodliwości społecznej

23 Przyczyny błędnych rekomendacji Prognoza przyszłych wyników zawsze jest obarczona bardzo duŝym ryzykiem błędu Zbyt optymistyczne, bądź zbyt pesymistyczne załoŝenia budŝetowe Błędne załoŝenia dotyczące przyszłej amortyzacji, czy teŝ inwestycji, zbyt wysoko lub zbyt nisko ustalony koszt kapitału własnego Istotny wpływ na wycenę ma wartość rezydualna wyliczona w metodzie DCF W przypadku wyceny porównawczej istotny wpływ na wynik końcowy ma dobór spółek do wyceny porównawczej Wpływ na wycenę czasami mogą mieć elementy, które nie są związane z uczciwym podejściem do inwestorów

24 Analitycy rzadko wystawiają rekomendację sprzedaj. Dlaczego? Troska o portfele funduszy inwestycyjnych Próby podtrzymania rynku na odpowiednich poziomach Rekomendacje tego typu nie są modne

25 Jak duŝa moŝe być granica błędu? KGHM wycena 7,8 zł sprzedaj - CSFB KGHM wycena 26,9 zł redukuj BM BPH

26 Jak duŝa moŝe być granica błędu? Pekao wycena 46,49 zł - gorzej niŝ rynek - Societe Generale Pekao wycena 88,6 zł - redukuj (krótkoterm.) - DM Millenium

27 Jak duŝa moŝe być granica błędu? Elektrobudowa wycena 20,2 zł neutralnie - AmerBrokers

28 Jak duŝa moŝe być granica błędu? Eldorado wycena 22,6 zł neutralnie - AmerBrokers

29 Jak duŝa moŝe być granica błędu? Agora wycena 75 - kupuj Merrill Lynch (kurs wkrótce spada do 27,6 zł)

30 Jak duŝa moŝe być granica błędu? Optimus kupuj wycena 452 zł CSFB Optimus wycena 510 zł ABN Amro

31 Jak duŝa moŝe być granica błędu? Cersanit wycena 18 zł sprzedaj Citigroup

32 Jak duŝa moŝe być granica błędu? MCI redukuj wycena DM BOŚ

33 Jak duŝa moŝe być granica błędu? TPSA wycena 50 zł kupuj - Warburg Dillon Read (kurs spada do 10 zł)

34 Wycena porównawcza akcji ABG-Ster Projekt

35 Wnioski z wyceny Według metody porównawczej jedna akcja warta jest 6,59 zł Akcje są drogie w stosunku do spółek konkurencyjnych Akcje Spółki ABG są mało atrakcyjną inwestycją

36 Wycena porównawcza 2 akcji ABG-Ster Projekt

37 Wnioski z wyceny 2 Jedna akcja warta jest według metody porównawczej aŝ 13,22 zł Akcje ABG notowane są z 49% dyskontem w stosunku do firm konkurencyjnych Spółka powinna być notowana znacznie wyŝej Akcje Spółki są bardzo atrakcyjną inwestycją

38 Wnioski z wyceny 1 i wyceny 2 Wynik wyceny zaleŝy od subiektywnego doboru spółek przez analityka oraz od zastosowanych załoŝeń, w tym doboru wskaźników Bardzo łatwo jest o manipulacje przy wycenie spółki Spółkę moŝna wycenić w zaleŝności od potrzeb

39 Jak naleŝy czytać wyceny i rekomendacje? NaleŜy przede wszystkim czytać treść rekomendacji, wyceny (jeśli jest dostępna) NaleŜy przeanalizować załoŝenia do wyceny i samodzielnie ocenić moŝliwość realizacji prognoz KaŜdą rekomendacje naleŝy weryfikować NaleŜy ocenić dotychczasową skuteczność rekomendacji wydawanych przez dane Biuro Maklerskie Rekomendacje naleŝy traktować jako wskazówkę, a nie jako jedyne źródło informacji i decyzji Do kaŝdej rekomendacji naleŝy podchodzić z dystansem

40 Czy warto korzystać z rekomendacji? Warto, ale wykorzystując je jako element wspomagający własną decyzję Warto, gdy róŝnica między ceną rynkową, a wyceną jest bardzo duŝa Warto, gdy wycena jest bardzo optymistyczna, a jednocześnie oparta na konserwatywnych załoŝeniach

41 Czy naleŝy ślepo wierzyć w wyceny biur maklerskich NIE!

42 Rekomendacja SII Inwestuj w wiedzę! To daje najlepszy efekt!

43 Zawsze po stronie inwestorów indywidualnych!

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab)

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Czym Inwestorzy kierują się przy wyborze Spółki? Analiza techniczna (40%) Analiza fundamentalna (23%) Intuicja (20%) Psychologia

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

HURAOPTYMIZM REKOMENDACJI MAKLERSKICH W OKRESIE GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY

HURAOPTYMIZM REKOMENDACJI MAKLERSKICH W OKRESIE GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY Piotr Dąbrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach HURAOPTYMIZM REKOMENDACJI MAKLERSKICH W OKRESIE GIEŁDOWEJ DEKONIUNKTURY Wprowadzenie Opinie i rekomendacje upubliczniane przez domy maklerskie oraz

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR

REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR Rafał Czyżycki, Rafał Kłóska Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować.

Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować. Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować. Autor: Krystyna Brząkalik Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Cele zajęć: Uczniowie powinni: wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II

Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II Autor: Adam Jagielnicki ISBN: 978-83-246-2287-0 Format: 158x235, stron: 360 Gie³da na wskroœ przeanalizowana Analiza techniczna i fundamentalna rynków

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

10 zasad inwestora giełdowego

10 zasad inwestora giełdowego 10 zasad inwestora giełdowego W góry moi mili, czyli pierwsze kroki na giełdzie KaŜdy z nas zna pojęcie gór i wie jak wyglądają tamtejsze krajobrazy. Większość z nas była juŝ chociaŝ raz w górach. Oczywiście,

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GW w 2002 r. Wprowadzenie do teorii okienek Carolana Do pomiaru

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH dr Jacek M. Kowalski WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Niniejszy artykuł ma na celu przybliŝenie Czytelnikowi istoty róŝnego rodzaju

Bardziej szczegółowo