ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja spółek, synergie kosztowe oraz wykorzystanie zwolnienia podatkowego wpłyną na polepszenie rentowności netto w kolejnych latach. W naszej ocenie wśród producentów materiałów budowlanych notowanych na GPW Armatura odznacza się najbezpieczniejszą strukturą finansowania aktywów. Wobec czego akcje Armatury postrzegamy za najciekawszą okazję inwestycyjną w sektorze, oferującą ograniczone ryzyko inwestycji wraz z dużym potencjałem wzrostu przychodów i poprawy marży netto. Na bazie informacji płynących ze Spółki Armatura po siedmiu miesiącach odnotowuje wzrost sprzedaży w każdym segmencie działalności i powinna znacznie przekroczyć prognozowane wcześniej 250 mln zł przychodów. Szczególnie duża zwyżka popytu dotyczy grzejników aluminiowych i zaworów. Zwiększenie skali działalności, rozbudowa oferowanego asortymentu produktów oraz postępujący wzrost udziału eksportu powinny znaleźć odzwierciedlenie w stabilnym wzroście przychodów w ciągu najbliższych trzech lat. Spółka w niewielkim stopniu posiłkuje się finansowaniem dłużnym. Na dzień 31 marca 2010 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły niespełna 13% sumy bilansowej. Wzrost wykorzystania długu w I kwartale 2010 roku wynikał z sezonowości sprzedaży w pierwszych miesiącach roku tradycyjnie wzrasta zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W 2009 roku Armatura zakończyła proces nabycia od syndyka masy upadłości Spółki Toora Poland SA, zorganizowanej części przedsiębiorstwa do produkcji grzejników aluminiowych oraz innych odlewów aluminiowych. W wyniku przejęcia powstała ujemna wartości firmy w wysokości tys. zł. Spółka ujęła tę kwotę w pozostałych przychodach operacyjnych, co podwyższyło jej wynik finansowy. Trwale wzrosła wartość Grupy. Armatura niewielkim kosztem nabyła rentowny zakład oraz uzyskała dostęp do specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkowo dzięki akwizycji Armatoora Grupa osiągnęła pozycję lidera na rynku grzejników aluminiowych (ponad 30% udział w rynku w 2009 roku). Fabryka w Nisku zwiększyła moce produkcyjne z 3 do 4 mln elementów grzejnych, a ich wykorzystanie wynosi obecnie 100%. REORGANIZACJA GRUPY Zarząd rozważa docelowo całkowite przeniesienie produkcji z Krakowa do Spółki zależnej Armatoora - na teren specjalnej strefy ekonomicznej. Zwiększy się tym samym skala wykorzystania zwolnienia podatkowego. Armatoora stanie się głównym ośrodkiem generującym zysk w Grupie. Niższa stopa opodatkowania będzie jednoznacznie pozytywna dla wyceny Spółki. Na chwilę obecną, czas zwolnienia podatkowego można określić na 10 kolejnych lat tj. do Na wyniki bieżącego roku negatywnie przełożą się koszty odpraw dla zwalnianych pracowników w Krakowie. W dłuższym okresie zarówno wykorzystanie tańszej siły roboczej w rejonie strefy ekonomicznej oraz koncentracja działalności producenta zaworów Armagora w jednym miejscu przyniosą wymierną obniżkę kosztów. W przyszłości Grupa będzie mogła pozyskać dodatkową gotówkę ze sprzedaży działek i nieruchomości. Na mocy sfinalizowanej w grudniu 2009 roku umowy sprzedaży gruntów o pow. 6,4 ha Armatura uzyskała od Makro Cash and Carry Polska 76 mln zł. Wartość sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni 6,7 ha, na których obecnie zlokalizowane są biura i produkcja krakowskiej Spółki, wykazywana jest w księgach na ok. 85 mln zł (tj. 1,06 zł/akcję). Intencją Armatury jest, by ewentualna sprzedaż dokonana została po cenie nie niższej niż bilansowa. Transakcji sprzedaży należy oczekiwać w ciągu dwóch, trzech lat po zakładanym przeniesieniu produkcji oraz siedziby Spółki. Niska stopa zadłużenia oraz potencjalne duże wpływy gotówkowe ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych umożliwią dokonanie kolejnych przejęć. Naszym zdaniem obecna wycena rynkowa nie dyskontuje dostatecznie zarówno pozytywnego wpływu ewentualnych akwizycji, jak i sprzedaży nieruchomości. KUPUJ Cena bieżąca Cena docelowa 2,80 PLN 3,66 PLN Potencjał wzrostu 31% Kapitalizacja STRUKTURA AKCJONARIATU 224 mln PLN PZU Życie SA 64,57% Pozostali 35,43% PROFIL SPÓŁKI: W skład Grupy Kapitałowej Armatura wchodzą 3 spółki produkcyjne: Armatura Kraków, Armagor oraz działająca w specjalnej strefie ekonomicznej w Nisku Armatoora. Jest to największy krajowy producent i lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych. Asortyment uzupełnia wytwarzanie zaworów i filtrów. Działalność produkcyjna prowadzona jest wyłącznie w Polsce. CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI: dynamiczny wzrost przychodów sprzedaż aktywów nieoperacyjnych w przyszłości dodatkowe wpływy gotówkowe reorganizacja grupy wyższa rentowność, optymalizacja kosztów działalność w specjalnej strefie ekonomicznej zwolnienie z podatku CIT do 2020 roku AKCJONARIAT Od 1999 roku głównym akcjonariuszem Spółki jest PZU Życie. Świetna kondycja finansowa ubezpieczyciela pozwala domniemywać, iż wyjście z inwestycji mogłoby zostać zrealizowane wyłącznie po satysfakcjonującej, wyższej od obecnej cenie. Kontrola właścicielska ukierunkowana jest na rozwój Armatury. Mniejszościowi akcjonariusze powinni w przyszłości skorzystać na ewentualnej sprzedaży pakietu akcji PZU inwestorowi branżowemu. Wynika to z konieczność ogłoszenia wezwania na 66% lub 100% udziałów oraz z uwzględnionej w cenie sprzedaży premii za kontrolę. Rafał Kozioł Analityk, Makler p. w NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 1

2 OTOCZENIE RYNKOWE W obecnej fazie cyklu gospodarczego strategia inwestowania oparta na cyklu koniunkturalnym zaleca przeważanie spółek przemysłowych (materials), takich jak wytwórcy materiałów budowlanych. Dane empiryczne wskazują, że spółki te osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu w środkowej fazie ożywienia, wtedy gdy jeszcze stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, a oczekiwania i wydatki konsumenckie rosną. W przypadku Armatury znacząca cześć uzyskiwanych przychodów skorelowana jest z liczbą rozpoczętych budów. Do sprzedaży grzejnika i zaworu dochodzi statystycznie po roku, zaś do sprzedaży armatury łazienkowej ok. półtora roku od rozpoczęcia budowy. Historycznie w ponad 30%-ach za sprzedaż Spółki odpowiadały nowe inwestycje. Pozostała część popytu ma charakter odtworzeniowy, który jest stosunkowo niezależny od koniunktury. Jego wielkość można szacować w oparciu o stan zasobów mieszkaniowych w Polsce oraz częstotliwość wymiany armatury łazienkowej. Zasoby mieszkaniowe w latach w Polsce przyrastały w średniorocznym tempie 0,9%, a ich stan na koniec 2008 roku wyniósł 13,15 miliona mieszkań Mieszkania w tys , , , , , ,3 Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m Źródło: GUS Produkcja budowlano montażowa wydatki na budowę budynków (w mld zł) Źródło: GUS W szacowaniu przyszłej sprzedaży produktów na potrzeby powstających budynków pomocne jest oparcie się o dane dotyczące wydatków na produkcję budowlano-montażową (budowa budynków) oraz o statystykę liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wartość produkcji budowlano montażowej istotnie zwiększała się w latach Rok 2009 przyniósł załamanie na rynku mieszkaniowym w związku z globalnym kryzysem. Bieżące informacje wskazują na wyjście z fazy spowolnienia. Pozytywnie nastrajają statystyki dotyczące rozpoczętych budów w II kwartale bieżącego roku. Odnotowano 22%-owy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Kluczowe dla skali inwestycji mieszkaniowych jest obserwowane obecnie oraz postępujące odblokowanie finansowania bankowego. Ruch budowlany w zakresie budowy mieszkań Źródło: GUS NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 2

3 SUROWCE Największym ryzykiem związanym z inwestycją w akcje Spółki są wahania cen metali kolorowych (głównie miedź i aluminium), które zajmują znaczącą pozycję w kosztach. Zmiany cen metali wpływają na ok. 60% wszystkich ponoszonych przez grupę kosztów. Miedź i cynk wykorzystywane są przy produkcji baterii, aluminium do produkcji grzejnika. Armatura jest w stanie dopiero z pewnym opóźnieniem przełożyć wzrost cen surowców na ceny sprzedaży produktów gotowych. EKSPOZYCJA WALUTOWA Wartość importu Spółki jest ponad dwukrotnie wyższa niż eksportu, stąd wzrost kursu walut obcych bezpośrednio przekłada się na okresowe pogorszenie marży EBIT. W pewnym stopniu rekompensują to przychody finansowe związane z aktualizacją wyceny należności w walutach obcych. Import dotyczy głównie surowców do produkcji i półproduktów. Z drugiej strony słaby złoty polepsza pozycję konkurencyjną Armatury. Deprecjacja PLN ogranicza rentowność importu grzejników i armatury do Polski. Krakowskiej firmie łatwiej o zdobywanie zagranicznych kontraktów. Rosnący udział eksportu powinien korzystnie wpływać na rentowność sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna ma charakter naturalnego zabezpieczenia, chroniącego przed zmiennością kursów walut. Większość wydatków importowych ponoszonych jest w dolarach, natomiast należności eksportowe w głównej mierze uzyskiwane są w euro. Rekordowe umocnienie amerykańskiej waluty mogło negatywnie wpłynąć na wyniki II kwartału. Odwrócenie trendu aprecjacyjnego dolara powinno okazać się korzystne dla Spółki. WYCENA Akcje Armatury wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Ze względu na dużą wagę nieruchomości w wartości Spółki, wycena metodą porównawczą (zestawienie wskaźników opartych na działalności operacyjnej) nie odzwierciedla w pełni wartości akcji. W związku z powyższym metodę DCF postrzegamy jako bardziej właściwą i przypisujemy jej wagę 70%. Wyznaczona 6-miesięczna cena docelowa akcji wynosi 3,66 zł. Implikuje to 31%-owy potencjał wzrostu i skłania nas do wydania rekomendacji kupuj. Udział Cena Wycena metodą DCF 70% 3,73 Wycena metodą porównawczą 30% 2,89 Cena wynikowa 3,48 Cena docelowa 3,66 WYCENA METODĄ DCF ZAŁOŻENIA DO MODELU Spółka przeniesie całkowicie produkcję armatury sanitarnej do SSE w Nisku, co umożliwi zwiększenie wykorzystania zwolnienia podatkowego. W dłuższym okresie nastąpi optymalizacja wykorzystania kapitału obcego (wzrost długu netto względem kapitałów własnych). Wypracowany zysk będzie w całości przeznaczany na kapitał zapasowy. Przy wycenie zakładamy dług netto na poziomie z końca 2009 roku. Parametr beta na poziomie 1,0. Konserwatywnie zakładamy wartość aktywów nieoperacyjnych na poziomie 8 mln zł (głównie nieruchomości w Gorzowie Śl. i Oleśnie), przyjmując za kryterium możliwość i prawdopodobieństwo sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek września 2010 roku. Stopa wolna od ryzyka na poziomie 5,8%, premia za ryzyko w wysokości 5%. Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 1,5%. Efektywna stopa podatkowa w okresie rezydualnym 19%. 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Średni kurs EUR/PLN 3,95 3,75 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Średni kurs USD/PLN 3,07 2,92 2,77 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Średnia cena miedzi USD/t Średnia cena aluminium USD/t Źródło: prognozy Getin Noble Banku S.A., Reuters, prognozy Spółki, szacunki NOBLE Securities S.A. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 3

4 MODEL DCF mln zł 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P Przychody ze sprzedaży 265,3 301,8 345,4 365,8 384,1 398,3 410,6 421,3 429,8 438,3 zmiana 18,0% 13,8% 14,4% 5,9% 5,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,0% 2,0% Zysk brutto na sprzedaży 76,9 90,8 105,3 109,7 113,7 117,5 121,1 124,3 126,8 129,3 EBITDA 25,8 32,6 39,6 41,3 42,4 43,9 45,4 46,7 47,5 48,4 EBIT 18,6 24,9 31,6 33,1 34,1 35,4 36,9 38,0 38,8 39,6 marża EBIT 7,0% 8,2% 9,2% 9,0% 8,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% NOPLAT 17,8 24,0 30,6 31,8 32,4 33,7 35,0 36,1 36,9 37,6 Amortyzacja 7,2 7,7 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 Nakłady inwestycyjne 14,8 11,2 9,5 8,7 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 8,8 Kapitał obrotowy 12,0 6,5 7,1 4,1 3,7 2,8 2,5 2,1 1,7 1,7 FCFF -1,8 14,0 21,9 27,2 28,2 30,3 32,0 33,4 34,6 35,9 Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta Koszt kapitału własnego 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% Efektywna stopa podatkowa 4,4% 3,5% 3,4% 3,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 5,0% 5,0% 5,2% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 4,1% Dług netto/ev 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 7,0% 10,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% WACC 10,4% 10,3% 10,4% 10,4% 10,4% 10,2% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% Współczynnik dyskonta 0,97 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,41 Wartość bieżąca FCFF -1,7 12,2 17,4 19,6 18,4 18,0 17,4 16,5 15,5 14,6 Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 133,2 Wzrost FCF po okresie prognozy 1,5% Wartość rezydualna 429,1 Zdyskontowana wartość rezydualna 172,3 Wartość firmy (EV) 305,5 Dług netto 15,0 Aktywa nieoperacyjne 8,0 Wartość firmy 298,4 Liczba akcji 80,0 Wartość firmy na akcję 3,73 6 miesięczny koszt kapitału własnego 5,2% Cena docelowa 3,92 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 4

5 Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 3,73 zł na akcję. W sytuacji zaklasyfikowania nieruchomości w Krakowie jako aktywa nieoperacyjne dostępne do sprzedaży, wycenę należałoby skorygować o ok. 1,1 zł/akcję. Najbardziej prawdopodobnym przeznaczeniem wypracowywanego zysku będzie przejęcie innego przedsiębiorstwa. Wypłatę dywidendy traktujemy jako alternatywny wobec akwizycji sposób podziału zysku. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od parametrów przyjętych do wyliczenia wartości rezydualnej. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Rezydualna stopa wzrostu FCF 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% WACC 1,00% 3,90 4,06 4,23 4,43 4,65 WACC 0,50% 3,78 3,92 4,07 4,24 4,44 WACC 3,67 3,79 3,92 4,08 4,25 WACC + 0,5% 3,57 3,68 3,80 3,94 4,09 WACC + 1% 3,48 3,58 3,69 3,81 3,95 RACHUNEK WYNIKÓW mln zł P 2011P 2012P 2013P 2014P Przychody ze sprzedaży 190,6 224,6 265,3 301,8 345,4 365,8 384,1 Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów 135,8 160,5 188,4 211,0 240,1 256,1 270,4 Zysk brutto na sprzedaży 54,8 64,0 76,9 90,8 105,3 109,7 113,7 marża brutto na sprzedaży 28,8% 28,5% 29,0% 30,1% 30,5% 30,0% 29,6% Koszty sprzedaży 25,9 27,7 35,0 40,2 47,1 49,1 51,5 Koszty zarządu 16,5 20,4 24,3 25,0 25,8 26,6 27,1 Saldo PDO -0,2 17,7 1,0-0,7-0,8-1,0-1,0 EBIT 12,1 33,6 18,6 24,9 31,6 33,1 34,1 marża EBIT 6,3% 15,0% 7,0% 8,2% 9,2% 9,0% 8,9% Saldo na działalności finansowej -1,1-3,3-1,0-1,2-1,4-1,5-1,5 Zysk przed opodatkowaniem 11,0 30,3 17,6 23,7 30,2 31,6 32,6 Podatek dochodowy 2,5 1,3 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 Zysk netto 8,5 29,0 16,8 22,9 29,2 30,4 31,4 marża netto 4,5% 12,9% 6,3% 7,6% 8,5% 8,3% 8,2% BILANS mln zł P 2011P 2012P 2013P 2014P AKTYWA 299,2 386,1 329,6 361,5 401,7 433,1 466,8 Aktywa Obrotowe 44,7 216,3 151,2 174,2 209,3 237,4 266,0 Aktywa Trwałe ,8 178,3 187,3 192,3 195,7 200,7 PASYWA 299,2 386,1 329,6 361,5 401,7 433,1 466,8 Kapitał Własny 218,4 246,5 263,3 286,2 315,4 345,8 377,2 Zobowiązania 80,8 139,6 66,3 75,4 86,3 87,3 89,6 dług (zob. odsetkowe) 29,2 19,4 22,0 24,9 25,4 25,9 26,4 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 5

6 WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ Grupę porównawczą stanowią polscy i zagraniczni producenci materiałów budowlanych. Spółką o najbardziej zbliżonym asortymencie sprzedaży jest Ferro. Wycenę oparto w 30%-ach na wynikach osiągniętych w 2009 roku oraz w 70%-ach o prognozę wyników na rok bieżący. Posłużono się wskaźnikami P/E oraz EV/EBITDA, każdy z wagą 0,5. Wyniki finansowy Armatury w 2009 roku zostały skorygowany o zdarzenie jednorazowe związane z rozpoznaniem ujemnej wartości firmy. Bez powyższej transakcji EBITDA i zysk netto wyniosłyby odpowiednio 22,8 mln i 12 mln zł, wobec wykazanych w sprawozdaniu 39,8 mln EBITDA oraz 29 mln zł zysku netto. Uwzględniając 6-cio miesięczny koszt kapitału własnego uzyskano wycenę 3,04 zł/akcję. mln zł KURS EV/EBITDA 09 EV/EBITDA 10P P/E 09 P/E 10P Cersanit 14,79 11,4 10,6 n/d 10,3 Decora 17,54 6,8 8,7 13,8 16,8 Ferro 12,10 9,6 9,8 11,8 11,8 Selena 15,47 10,2 6,8 81,8 15,1 Śnieżka 39,60 8,2 7,5 13,2 12,2 Geberit 163,50 10,2 10,7 16,5 16,1 GWA international 2,95 10,1 9,7 18,4 16,4 mediana 10,1 9,7 15,2 15,1 Armatura 2,80 10,5 9,3 18,7 13,3 implikowana wartość kapitału własnego 215,3 235,5 181,8 254,1 waga wskaźnika 0,15 0,35 0,15 0,35 wartość firmy na akcję 2,69 2,94 2,27 3,18 Wycena 2,89 Źródło: prognozy NOBLE Securities S.A., konsensus prognoz domów maklerskich, Reuters NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 6

7 OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA BV wartość księgowa EV wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto EBIT zysk operacyjny NOPLAT zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację EPS zysk netto przypadający na 1 akcję DPS dywidenda przypadająca na 1 akcję P/E stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję P/EBIT stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję P/EBITDA stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję P/BV stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję MC/S stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki EV/EBIT stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego EV/EBITDA stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ROE stopa zwrotu z kapitału własnego ROA stopa zwrotu z aktywów WACC średni ważony koszt kapitału FCFF wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli Beta współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia. Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia. Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA. Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji w takim przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego. Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji: KUPUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% AKUMULUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00% TRZYMAJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 10,00% do +10,00% REDUKUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 20,00% do 10,00% SPRZEDAJ oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00% SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI Metoda DCF uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. Metoda porównawcza opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. NOBLE Securities S.A. w grudniu 2008r. podpisał umowy z Emitentem w zakresie pełnienia funkcji Sponsora Emisji dla wszystkich akcji Emitenta zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w zakresie wykonywania czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych i nadal obowiązują. Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 7

8 Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że: Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA, autor rekomendacji nie posiada papierów wartościowych Emitenta ani papierów wartościowych lub udziałów jego spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta, jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent. Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na rzecz Emitenta albo podmiotów wymienionych w rekomendacji. Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439), zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. Rekomendacja: od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA, nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie internetowej lub w późniejszym terminie, jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA. UWAGI KOŃCOWE Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione. Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 8

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne

Arctic Paper. Potencjał wzrostu przebija wysokie ryzyko. Rekomendacja. Kupuj. Zalecenie taktyczne Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Arctic Paper Branża papiernicza Reuters: ATC.WA Bloomberg: ATC PW 20 września 2013 Potencjał

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne

CD PROJEKT. SUKCES WIEDŹMINA 3 JUŻ W CENIE Rekomendacja. Trzymaj REKOMENDACJA TRZYMAJ. CENA DOCELOWA 17,50 ZŁ. 26 stycznia 2015. Zalecenie taktyczne Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). CD PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0 Banki maj 2007 Noble Bank oferta publiczna Nowa jakość na rynku bankowym Wycena dochodowa Wycena porównawcza 11.2 9.5 to nowa instytucja na polskim rynku finansowym. Składa się ona z Noble Banku, oferującego

Bardziej szczegółowo