ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja spółek, synergie kosztowe oraz wykorzystanie zwolnienia podatkowego wpłyną na polepszenie rentowności netto w kolejnych latach. W naszej ocenie wśród producentów materiałów budowlanych notowanych na GPW Armatura odznacza się najbezpieczniejszą strukturą finansowania aktywów. Wobec czego akcje Armatury postrzegamy za najciekawszą okazję inwestycyjną w sektorze, oferującą ograniczone ryzyko inwestycji wraz z dużym potencjałem wzrostu przychodów i poprawy marży netto. Na bazie informacji płynących ze Spółki Armatura po siedmiu miesiącach odnotowuje wzrost sprzedaży w każdym segmencie działalności i powinna znacznie przekroczyć prognozowane wcześniej 250 mln zł przychodów. Szczególnie duża zwyżka popytu dotyczy grzejników aluminiowych i zaworów. Zwiększenie skali działalności, rozbudowa oferowanego asortymentu produktów oraz postępujący wzrost udziału eksportu powinny znaleźć odzwierciedlenie w stabilnym wzroście przychodów w ciągu najbliższych trzech lat. Spółka w niewielkim stopniu posiłkuje się finansowaniem dłużnym. Na dzień 31 marca 2010 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły niespełna 13% sumy bilansowej. Wzrost wykorzystania długu w I kwartale 2010 roku wynikał z sezonowości sprzedaży w pierwszych miesiącach roku tradycyjnie wzrasta zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W 2009 roku Armatura zakończyła proces nabycia od syndyka masy upadłości Spółki Toora Poland SA, zorganizowanej części przedsiębiorstwa do produkcji grzejników aluminiowych oraz innych odlewów aluminiowych. W wyniku przejęcia powstała ujemna wartości firmy w wysokości tys. zł. Spółka ujęła tę kwotę w pozostałych przychodach operacyjnych, co podwyższyło jej wynik finansowy. Trwale wzrosła wartość Grupy. Armatura niewielkim kosztem nabyła rentowny zakład oraz uzyskała dostęp do specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkowo dzięki akwizycji Armatoora Grupa osiągnęła pozycję lidera na rynku grzejników aluminiowych (ponad 30% udział w rynku w 2009 roku). Fabryka w Nisku zwiększyła moce produkcyjne z 3 do 4 mln elementów grzejnych, a ich wykorzystanie wynosi obecnie 100%. REORGANIZACJA GRUPY Zarząd rozważa docelowo całkowite przeniesienie produkcji z Krakowa do Spółki zależnej Armatoora - na teren specjalnej strefy ekonomicznej. Zwiększy się tym samym skala wykorzystania zwolnienia podatkowego. Armatoora stanie się głównym ośrodkiem generującym zysk w Grupie. Niższa stopa opodatkowania będzie jednoznacznie pozytywna dla wyceny Spółki. Na chwilę obecną, czas zwolnienia podatkowego można określić na 10 kolejnych lat tj. do Na wyniki bieżącego roku negatywnie przełożą się koszty odpraw dla zwalnianych pracowników w Krakowie. W dłuższym okresie zarówno wykorzystanie tańszej siły roboczej w rejonie strefy ekonomicznej oraz koncentracja działalności producenta zaworów Armagora w jednym miejscu przyniosą wymierną obniżkę kosztów. W przyszłości Grupa będzie mogła pozyskać dodatkową gotówkę ze sprzedaży działek i nieruchomości. Na mocy sfinalizowanej w grudniu 2009 roku umowy sprzedaży gruntów o pow. 6,4 ha Armatura uzyskała od Makro Cash and Carry Polska 76 mln zł. Wartość sąsiadujących nieruchomości o łącznej powierzchni 6,7 ha, na których obecnie zlokalizowane są biura i produkcja krakowskiej Spółki, wykazywana jest w księgach na ok. 85 mln zł (tj. 1,06 zł/akcję). Intencją Armatury jest, by ewentualna sprzedaż dokonana została po cenie nie niższej niż bilansowa. Transakcji sprzedaży należy oczekiwać w ciągu dwóch, trzech lat po zakładanym przeniesieniu produkcji oraz siedziby Spółki. Niska stopa zadłużenia oraz potencjalne duże wpływy gotówkowe ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych umożliwią dokonanie kolejnych przejęć. Naszym zdaniem obecna wycena rynkowa nie dyskontuje dostatecznie zarówno pozytywnego wpływu ewentualnych akwizycji, jak i sprzedaży nieruchomości. KUPUJ Cena bieżąca Cena docelowa 2,80 PLN 3,66 PLN Potencjał wzrostu 31% Kapitalizacja STRUKTURA AKCJONARIATU 224 mln PLN PZU Życie SA 64,57% Pozostali 35,43% PROFIL SPÓŁKI: W skład Grupy Kapitałowej Armatura wchodzą 3 spółki produkcyjne: Armatura Kraków, Armagor oraz działająca w specjalnej strefie ekonomicznej w Nisku Armatoora. Jest to największy krajowy producent i lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych. Asortyment uzupełnia wytwarzanie zaworów i filtrów. Działalność produkcyjna prowadzona jest wyłącznie w Polsce. CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI: dynamiczny wzrost przychodów sprzedaż aktywów nieoperacyjnych w przyszłości dodatkowe wpływy gotówkowe reorganizacja grupy wyższa rentowność, optymalizacja kosztów działalność w specjalnej strefie ekonomicznej zwolnienie z podatku CIT do 2020 roku AKCJONARIAT Od 1999 roku głównym akcjonariuszem Spółki jest PZU Życie. Świetna kondycja finansowa ubezpieczyciela pozwala domniemywać, iż wyjście z inwestycji mogłoby zostać zrealizowane wyłącznie po satysfakcjonującej, wyższej od obecnej cenie. Kontrola właścicielska ukierunkowana jest na rozwój Armatury. Mniejszościowi akcjonariusze powinni w przyszłości skorzystać na ewentualnej sprzedaży pakietu akcji PZU inwestorowi branżowemu. Wynika to z konieczność ogłoszenia wezwania na 66% lub 100% udziałów oraz z uwzględnionej w cenie sprzedaży premii za kontrolę. Rafał Kozioł Analityk, Makler p. w NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 1

2 OTOCZENIE RYNKOWE W obecnej fazie cyklu gospodarczego strategia inwestowania oparta na cyklu koniunkturalnym zaleca przeważanie spółek przemysłowych (materials), takich jak wytwórcy materiałów budowlanych. Dane empiryczne wskazują, że spółki te osiągają ponadprzeciętne stopy zwrotu w środkowej fazie ożywienia, wtedy gdy jeszcze stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, a oczekiwania i wydatki konsumenckie rosną. W przypadku Armatury znacząca cześć uzyskiwanych przychodów skorelowana jest z liczbą rozpoczętych budów. Do sprzedaży grzejnika i zaworu dochodzi statystycznie po roku, zaś do sprzedaży armatury łazienkowej ok. półtora roku od rozpoczęcia budowy. Historycznie w ponad 30%-ach za sprzedaż Spółki odpowiadały nowe inwestycje. Pozostała część popytu ma charakter odtworzeniowy, który jest stosunkowo niezależny od koniunktury. Jego wielkość można szacować w oparciu o stan zasobów mieszkaniowych w Polsce oraz częstotliwość wymiany armatury łazienkowej. Zasoby mieszkaniowe w latach w Polsce przyrastały w średniorocznym tempie 0,9%, a ich stan na koniec 2008 roku wyniósł 13,15 miliona mieszkań Mieszkania w tys , , , , , ,3 Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m Źródło: GUS Produkcja budowlano montażowa wydatki na budowę budynków (w mld zł) Źródło: GUS W szacowaniu przyszłej sprzedaży produktów na potrzeby powstających budynków pomocne jest oparcie się o dane dotyczące wydatków na produkcję budowlano-montażową (budowa budynków) oraz o statystykę liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wartość produkcji budowlano montażowej istotnie zwiększała się w latach Rok 2009 przyniósł załamanie na rynku mieszkaniowym w związku z globalnym kryzysem. Bieżące informacje wskazują na wyjście z fazy spowolnienia. Pozytywnie nastrajają statystyki dotyczące rozpoczętych budów w II kwartale bieżącego roku. Odnotowano 22%-owy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Kluczowe dla skali inwestycji mieszkaniowych jest obserwowane obecnie oraz postępujące odblokowanie finansowania bankowego. Ruch budowlany w zakresie budowy mieszkań Źródło: GUS NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 2

3 SUROWCE Największym ryzykiem związanym z inwestycją w akcje Spółki są wahania cen metali kolorowych (głównie miedź i aluminium), które zajmują znaczącą pozycję w kosztach. Zmiany cen metali wpływają na ok. 60% wszystkich ponoszonych przez grupę kosztów. Miedź i cynk wykorzystywane są przy produkcji baterii, aluminium do produkcji grzejnika. Armatura jest w stanie dopiero z pewnym opóźnieniem przełożyć wzrost cen surowców na ceny sprzedaży produktów gotowych. EKSPOZYCJA WALUTOWA Wartość importu Spółki jest ponad dwukrotnie wyższa niż eksportu, stąd wzrost kursu walut obcych bezpośrednio przekłada się na okresowe pogorszenie marży EBIT. W pewnym stopniu rekompensują to przychody finansowe związane z aktualizacją wyceny należności w walutach obcych. Import dotyczy głównie surowców do produkcji i półproduktów. Z drugiej strony słaby złoty polepsza pozycję konkurencyjną Armatury. Deprecjacja PLN ogranicza rentowność importu grzejników i armatury do Polski. Krakowskiej firmie łatwiej o zdobywanie zagranicznych kontraktów. Rosnący udział eksportu powinien korzystnie wpływać na rentowność sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna ma charakter naturalnego zabezpieczenia, chroniącego przed zmiennością kursów walut. Większość wydatków importowych ponoszonych jest w dolarach, natomiast należności eksportowe w głównej mierze uzyskiwane są w euro. Rekordowe umocnienie amerykańskiej waluty mogło negatywnie wpłynąć na wyniki II kwartału. Odwrócenie trendu aprecjacyjnego dolara powinno okazać się korzystne dla Spółki. WYCENA Akcje Armatury wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Ze względu na dużą wagę nieruchomości w wartości Spółki, wycena metodą porównawczą (zestawienie wskaźników opartych na działalności operacyjnej) nie odzwierciedla w pełni wartości akcji. W związku z powyższym metodę DCF postrzegamy jako bardziej właściwą i przypisujemy jej wagę 70%. Wyznaczona 6-miesięczna cena docelowa akcji wynosi 3,66 zł. Implikuje to 31%-owy potencjał wzrostu i skłania nas do wydania rekomendacji kupuj. Udział Cena Wycena metodą DCF 70% 3,73 Wycena metodą porównawczą 30% 2,89 Cena wynikowa 3,48 Cena docelowa 3,66 WYCENA METODĄ DCF ZAŁOŻENIA DO MODELU Spółka przeniesie całkowicie produkcję armatury sanitarnej do SSE w Nisku, co umożliwi zwiększenie wykorzystania zwolnienia podatkowego. W dłuższym okresie nastąpi optymalizacja wykorzystania kapitału obcego (wzrost długu netto względem kapitałów własnych). Wypracowany zysk będzie w całości przeznaczany na kapitał zapasowy. Przy wycenie zakładamy dług netto na poziomie z końca 2009 roku. Parametr beta na poziomie 1,0. Konserwatywnie zakładamy wartość aktywów nieoperacyjnych na poziomie 8 mln zł (głównie nieruchomości w Gorzowie Śl. i Oleśnie), przyjmując za kryterium możliwość i prawdopodobieństwo sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na początek września 2010 roku. Stopa wolna od ryzyka na poziomie 5,8%, premia za ryzyko w wysokości 5%. Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 1,5%. Efektywna stopa podatkowa w okresie rezydualnym 19%. 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Średni kurs EUR/PLN 3,95 3,75 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Średni kurs USD/PLN 3,07 2,92 2,77 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Średnia cena miedzi USD/t Średnia cena aluminium USD/t Źródło: prognozy Getin Noble Banku S.A., Reuters, prognozy Spółki, szacunki NOBLE Securities S.A. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 3

4 MODEL DCF mln zł 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P Przychody ze sprzedaży 265,3 301,8 345,4 365,8 384,1 398,3 410,6 421,3 429,8 438,3 zmiana 18,0% 13,8% 14,4% 5,9% 5,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,0% 2,0% Zysk brutto na sprzedaży 76,9 90,8 105,3 109,7 113,7 117,5 121,1 124,3 126,8 129,3 EBITDA 25,8 32,6 39,6 41,3 42,4 43,9 45,4 46,7 47,5 48,4 EBIT 18,6 24,9 31,6 33,1 34,1 35,4 36,9 38,0 38,8 39,6 marża EBIT 7,0% 8,2% 9,2% 9,0% 8,9% 8,9% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% NOPLAT 17,8 24,0 30,6 31,8 32,4 33,7 35,0 36,1 36,9 37,6 Amortyzacja 7,2 7,7 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 Nakłady inwestycyjne 14,8 11,2 9,5 8,7 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 8,8 Kapitał obrotowy 12,0 6,5 7,1 4,1 3,7 2,8 2,5 2,1 1,7 1,7 FCFF -1,8 14,0 21,9 27,2 28,2 30,3 32,0 33,4 34,6 35,9 Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta Koszt kapitału własnego 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% Efektywna stopa podatkowa 4,4% 3,5% 3,4% 3,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 19,0% Koszt długu po opodatkowaniu 5,0% 5,0% 5,2% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 4,1% Dług netto/ev 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 7,0% 10,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% WACC 10,4% 10,3% 10,4% 10,4% 10,4% 10,2% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% Współczynnik dyskonta 0,97 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,41 Wartość bieżąca FCFF -1,7 12,2 17,4 19,6 18,4 18,0 17,4 16,5 15,5 14,6 Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 133,2 Wzrost FCF po okresie prognozy 1,5% Wartość rezydualna 429,1 Zdyskontowana wartość rezydualna 172,3 Wartość firmy (EV) 305,5 Dług netto 15,0 Aktywa nieoperacyjne 8,0 Wartość firmy 298,4 Liczba akcji 80,0 Wartość firmy na akcję 3,73 6 miesięczny koszt kapitału własnego 5,2% Cena docelowa 3,92 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 4

5 Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 3,73 zł na akcję. W sytuacji zaklasyfikowania nieruchomości w Krakowie jako aktywa nieoperacyjne dostępne do sprzedaży, wycenę należałoby skorygować o ok. 1,1 zł/akcję. Najbardziej prawdopodobnym przeznaczeniem wypracowywanego zysku będzie przejęcie innego przedsiębiorstwa. Wypłatę dywidendy traktujemy jako alternatywny wobec akwizycji sposób podziału zysku. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od parametrów przyjętych do wyliczenia wartości rezydualnej. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Rezydualna stopa wzrostu FCF 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% WACC 1,00% 3,90 4,06 4,23 4,43 4,65 WACC 0,50% 3,78 3,92 4,07 4,24 4,44 WACC 3,67 3,79 3,92 4,08 4,25 WACC + 0,5% 3,57 3,68 3,80 3,94 4,09 WACC + 1% 3,48 3,58 3,69 3,81 3,95 RACHUNEK WYNIKÓW mln zł P 2011P 2012P 2013P 2014P Przychody ze sprzedaży 190,6 224,6 265,3 301,8 345,4 365,8 384,1 Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów 135,8 160,5 188,4 211,0 240,1 256,1 270,4 Zysk brutto na sprzedaży 54,8 64,0 76,9 90,8 105,3 109,7 113,7 marża brutto na sprzedaży 28,8% 28,5% 29,0% 30,1% 30,5% 30,0% 29,6% Koszty sprzedaży 25,9 27,7 35,0 40,2 47,1 49,1 51,5 Koszty zarządu 16,5 20,4 24,3 25,0 25,8 26,6 27,1 Saldo PDO -0,2 17,7 1,0-0,7-0,8-1,0-1,0 EBIT 12,1 33,6 18,6 24,9 31,6 33,1 34,1 marża EBIT 6,3% 15,0% 7,0% 8,2% 9,2% 9,0% 8,9% Saldo na działalności finansowej -1,1-3,3-1,0-1,2-1,4-1,5-1,5 Zysk przed opodatkowaniem 11,0 30,3 17,6 23,7 30,2 31,6 32,6 Podatek dochodowy 2,5 1,3 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 Zysk netto 8,5 29,0 16,8 22,9 29,2 30,4 31,4 marża netto 4,5% 12,9% 6,3% 7,6% 8,5% 8,3% 8,2% BILANS mln zł P 2011P 2012P 2013P 2014P AKTYWA 299,2 386,1 329,6 361,5 401,7 433,1 466,8 Aktywa Obrotowe 44,7 216,3 151,2 174,2 209,3 237,4 266,0 Aktywa Trwałe ,8 178,3 187,3 192,3 195,7 200,7 PASYWA 299,2 386,1 329,6 361,5 401,7 433,1 466,8 Kapitał Własny 218,4 246,5 263,3 286,2 315,4 345,8 377,2 Zobowiązania 80,8 139,6 66,3 75,4 86,3 87,3 89,6 dług (zob. odsetkowe) 29,2 19,4 22,0 24,9 25,4 25,9 26,4 NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 5

6 WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ Grupę porównawczą stanowią polscy i zagraniczni producenci materiałów budowlanych. Spółką o najbardziej zbliżonym asortymencie sprzedaży jest Ferro. Wycenę oparto w 30%-ach na wynikach osiągniętych w 2009 roku oraz w 70%-ach o prognozę wyników na rok bieżący. Posłużono się wskaźnikami P/E oraz EV/EBITDA, każdy z wagą 0,5. Wyniki finansowy Armatury w 2009 roku zostały skorygowany o zdarzenie jednorazowe związane z rozpoznaniem ujemnej wartości firmy. Bez powyższej transakcji EBITDA i zysk netto wyniosłyby odpowiednio 22,8 mln i 12 mln zł, wobec wykazanych w sprawozdaniu 39,8 mln EBITDA oraz 29 mln zł zysku netto. Uwzględniając 6-cio miesięczny koszt kapitału własnego uzyskano wycenę 3,04 zł/akcję. mln zł KURS EV/EBITDA 09 EV/EBITDA 10P P/E 09 P/E 10P Cersanit 14,79 11,4 10,6 n/d 10,3 Decora 17,54 6,8 8,7 13,8 16,8 Ferro 12,10 9,6 9,8 11,8 11,8 Selena 15,47 10,2 6,8 81,8 15,1 Śnieżka 39,60 8,2 7,5 13,2 12,2 Geberit 163,50 10,2 10,7 16,5 16,1 GWA international 2,95 10,1 9,7 18,4 16,4 mediana 10,1 9,7 15,2 15,1 Armatura 2,80 10,5 9,3 18,7 13,3 implikowana wartość kapitału własnego 215,3 235,5 181,8 254,1 waga wskaźnika 0,15 0,35 0,15 0,35 wartość firmy na akcję 2,69 2,94 2,27 3,18 Wycena 2,89 Źródło: prognozy NOBLE Securities S.A., konsensus prognoz domów maklerskich, Reuters NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 6

7 OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA BV wartość księgowa EV wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto EBIT zysk operacyjny NOPLAT zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację EPS zysk netto przypadający na 1 akcję DPS dywidenda przypadająca na 1 akcję P/E stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję P/EBIT stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję P/EBITDA stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję P/BV stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję MC/S stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki EV/EBIT stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego EV/EBITDA stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację ROE stopa zwrotu z kapitału własnego ROA stopa zwrotu z aktywów WACC średni ważony koszt kapitału FCFF wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli Beta współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia. Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia. Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie 6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA. Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji w takim przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego. Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji: KUPUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% AKUMULUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00% TRZYMAJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 10,00% do +10,00% REDUKUJ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od 20,00% do 10,00% SPRZEDAJ oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00% SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI Metoda DCF uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. Metoda porównawcza opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta. NOBLE Securities S.A. w grudniu 2008r. podpisał umowy z Emitentem w zakresie pełnienia funkcji Sponsora Emisji dla wszystkich akcji Emitenta zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz w zakresie wykonywania czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych i nadal obowiązują. Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 7

8 Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że: Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA, autor rekomendacji nie posiada papierów wartościowych Emitenta ani papierów wartościowych lub udziałów jego spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta, jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Emitent. Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia innych niż wyżej wskazane usług na rzecz Emitenta albo podmiotów wymienionych w rekomendacji. Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439), zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. Rekomendacja: od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA, nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie internetowej lub w późniejszym terminie, jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA. UWAGI KOŃCOWE Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione. Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. NOBLE SECURITIES REKOMENDACJA 8

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU 1 GRUDNIA 2010 ROKU MERCOR SA W bieżącym roku zmaterializowały się niekorzystne tendencje wynikające z kryzysu, w szczególności spadek zamówień na wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko przemawia

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 KREDYT INKASO Rynek wierzytelności w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu osiąganymi

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna KUPUJ 17 STYCZNIA 2011 ROKU

Polska Grupa Farmaceutyczna KUPUJ 17 STYCZNIA 2011 ROKU 17 STYCZNIA 2011 ROKU Polska Grupa Farmaceutyczna PGF z 20,8%-owym udziałem (dane za 2009r.) jest drugim co do wielkości dystrybutorem leków w Polsce. Grupa pozytywnie zaskoczyła rynek wynikami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A 20 LISTOPADA 2015 ROKU Aplisens SA Po gorszym od oczekiwań 2015 r. prognozujemy w kolejnych latach powrót do trendu wzrostowego na wszystkich poziomach rachunku wyników. Inwestycje w energetyce oraz ochronie

Bardziej szczegółowo

Impexmetal KUPUJ. Huta Aluminium Konin

Impexmetal KUPUJ. Huta Aluminium Konin 14 WRZEŚNIA 2011 ROKU Impexmetal Grupa Impexmetal ma za sobą bardzo dobre półrocze. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wszystkie spółki produkcyjne zwiększyły zysk netto rok do roku. Głównym źródłem wzrostu

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU 8 MARCA 2011 ROKU AB S.A. Pomimo aprecjacji kursu akcji w ostatnich miesiącach AB w dalszym ciągu posiada znaczny potencjał wzrostu. Spółka po raz kolejny zaprezentowała bardzo dobre wyniki finansowe,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 17.12.2010 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Rynek windykacji w 2012 r.

Rynek windykacji w 2012 r. R A P O R T B R A N Ż O W Y Rynek windykacji w 2012 r. Rynek windykacji w Polsce w 2012 r. zbliżony był wielkością do roku 2011. Łączna wartość nominalna spraw przekazanych do windykacji w ubiegłym roku

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Polscy producenci gier

Polscy producenci gier Polscy producenci gier Segment producentów gier notowanych w Polsce liczy kilka spółek. Wybraliśmy dwie, które naszym zdaniem wyróżniają się przede wszystkim jakością wydawanych gier CD Projekt oraz 11

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura

Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura listopad 2010 1. Oferta produktów Grupy Armatura systematyczny rozwój czterech głównych grup asortymentowych A. Armatura sanitarna i akcesoria baterie łazienkowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku OFE zmniejszyły zaangażowanie w nieskarbowe papiery dłużne W 2013 roku sektor Otwartych Funduszy Emerytalnych zmniejszył zaangażowanie w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA 12 marca 2013 r. Oferta rynkowa i struktura sprzedaży A. Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe 42% wartości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo