K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI"

Transkrypt

1 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: , Wydanie VIII NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_SYS_FIE_v17_ doc 114

2 Co powiniene zna i wiedzie przed przystpieniem do pracy z kas fiskaln SYSTEM / FIESTA: parametry techniczne kasy (parz punkt 2.1) warunki gwarancji (karta gwarancyjna) obsług funkcji fiskalnych dostpnych dla uytkownika Kada nieprawidłowo w pracy kasy powinna by natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta! Odłczenie kasy od sieci nastpuje po odłczeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które powinno by usytuowane w pobliu kasy i by łatwo dostpne. W kasach SYSTEM / FIESTA zastosowano akumulatory kwasowo ołowiowe. Akumulatory tego typu po całkowitym rozładowaniu powinny by jak najszybciej ponownie naładowane. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuszy czas spowoduje utrat jego pojemnoci, a tym samym drastycznie skróci jego ywotno! W kasach dostarczanych przez producenta akumulatory s odłczone, naley podnie pokryw mechanizmu drukujcego i podłczy przewód do zacisku akumulatora. Jeli kasa nie bdzie uywana przez dłuszy czas, zaleca si odłczenie przewodu z zacisku akumulatora. W kasach SYSTEM / FIESTA zastosowano drukark termiczn. Zaopatrujc si w papier naley zada od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzajcego, e moe on by stosowany w urzdzeniach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez czas okrelony Ordynacj Podatkow. Naley równie pamita o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymaga moe doj do utraty danych (kopii paragonów i raportów) do przechowywania których uytkownik kasy jest zobowizany. Urzdzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburze elektromagnetycznych dla klasy A. W rodowisku mieszkalnym moe to powodowa powstawanie zakłóce radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego uytkownik zobowizany jest do zastosowania odpowiednich rodków zaradczych. Przed wymian papieru naley obowizkowo dotkn dłomi uziemionej czci metalowej. Zabrania si uywania telefonów komórkowych w bezporednim ssiedztwie kasy!!! Zuyte urzdzenie lub jego czci (baterie) naley przekaza do recyklingu lub pozby si ich zgodnie z obowizujcymi przepisami! Nie wyrzuca do miejskich lub domowych pojemników na mieci!!! O ewentualne informacje dotyczce utylizacji zwróci si do sprzedawcy lub serwisu. 2 Spis treci: 1. INFORMACJE OGÓLNE Przeznaczenie kasy fiskalnej SYSTEM / FIESTA Cechy podstawowe kasy OPIS TECHNICZNY KAS SYSTEM / FIESTA Parametry techniczne Funkcje fiskalne Wygld kasy Pokrywa drukarki Złcza komunikacyjne i zasilajce Mechanizm drukujcy Klawiatura Wywietlacze Stacyjka operatora URUCHOMIANIE KASY SYSTEM / FIESTA Logowanie i wylogowanie kasjera Podłczanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych Kody waone Podłczanie wagi Podłczanie komputera Podłczenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT Współpraca kilku kas SYSTEM / FIESTA z komputerem Wymiana papieru Mechanizm starzenia kodów PLU Praca kasy ON-LINE PROGRAMOWANIE KASY SYSTEM / FIESTA Programowanie P1: (1) Tekst Reklamowy Programowanie P1: (2) Działy Towarowe Programowanie P1: (3) Artykuły PLU oraz opakowania Programowanie P1: (4) Kasjerzy Programowanie P1: (5) Klawisze kodów bezporednich Programowanie P1: (6) Wykaz tandemów Programowanie P1: (7) Opcje Globalne Programowanie P1: (8) Hasło do raportów: Programowanie P1: (9) Klawisze Rabatu i Narzutu Programowanie P1: (10) Tablica HALO Programowanie P1: (11) Usuwanie kodów nieuywanych Programowanie P1: (12) Numer kasy Programowanie P1: (13) Nagłówek Programowanie P1: (14) Data i Czas Programowanie P1: (15) Stawki PTU Programowanie P1: (16 17) Ustawienie raportu łacuchowego Programowanie P1: (18) Tryb menederski Programowanie P1: (19) Kody dowizane Programowanie P1: (20) Tablica rabatów Programowanie P1: (21) Definicja karty PROGRAMOWANIE: (22) Kurs EURO

3 4.22. Programowanie NIP ZALECANE USTAWIENIA KASY PRZY RÓNYCH KONFIGURACJACH SYSTEMU Zalecane ustawienia przy pracy kasy bez komputera Zalecane ustawienia przy pracy kasy z komputerem SPRZEDA ZA POMOC KASY FISKALNEJ SYSTEM / FIESTA Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzeday Sprzeda przy uyciu Działów Towarowych Sprzeda przy uyciu kodów PLU Sprzeda przy uyciu bezporednich klawiszy PLU Sprzeda za pomoc czytnika kodów kreskowych - skanera Sprzeda przy podłczonej wadze Sprzeda towarów połczonych w tandemy Usuwanie opakowania z tandemu Sprzeda i zwrot opakowa (butelek) Automatyczne obliczanie reszty Zakoczenie paragonu przy rónych formach płatnoci Przegldanie otwartego paragonu na wywietlaczu obsługi Usuwanie pozycji z paragonu stornowanie Zmiana iloci sprzedanego artykułu Anulowanie całego paragonu Otwieranie szuflady Numer bez sprzeday Udzielanie rabatu Dodawanie narzutu Wpłata i wypłata gotówki z szuflady Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru Wywietlenie nalenoci za ostatni paragon Wywietlanie daty i godziny Obsługa waluty EURO WYKONYWANIE RAPORTÓW Raport stanu kasy Raport obrotów w działach Raport obrotów PLU Raport obrotów kasjerów Raport opakowa zwrotnych Raport dobowy Raport okresowy Raport kodów nieuywanych Zestawienie towarów zaprogramowanych Zestawienie opakowa zwrotnych Ostatni raport dobowy Raport łacuchowy Raport godzinowy Raport kodów dowizanych Raport miesiczny Raport opisów stałych PRZYKŁADOWE WYDRUKI Paragon fiskalny Wpłata do kasy Wypłata z kasy Paragon anulowany Paragon z pozycj stornowan Raport fiskalny dobowy Raport stanu kasy Raport obrotów PLU Raport okresowy wykonany jako pełny Raport okresowy wykonany jako podsumowanie (skrócony) DODATKOWE FUNKCJE KLAWISZY Tabela przekształce liter / znaków: WYKAZ KOMUNIKATÓW Błdy zgłaszane przez kas SCHEMATY PRZEWODÓW ŁCZCYCH Przewód połczeniowy kasa komputer Przewód połczeniowy kasa waga Przewód zasilajcy CERTYFIKATY... Błd! Nie zdefiniowano zakładki. Uwaga: Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj charakter wyłcznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych oraz funkcjonalnoci kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wczeniejszego uprzedzenia. Producent zastrzega, e nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstałe wskutek uytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcj, uywania niewłaciwego zasilacza, naraania urzdzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy te promieniotwórczych. Producent nie ponosi równie odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia karno skarbowe ze strony Urzdu Skarbowego wobec podatnika uytkownika kasy fiskalnej wynikajce z ujawnionej niewłaciwej eksploatacji urzdzenia. 5

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej SYSTEM / FIESTA Kasy fiskalne SYSTEM oraz FIESTA s kasami najnowszej generacji przeznaczonymi do pracy w małych, rednich i duych placówkach handlowych. Mog pracowa jako pojedyncze urzdzenie fiskalne, lub w połczeniu z komputerem jako system. Kasy zostały przedstawione w Ministerstwie Finansów i otrzymały homologacj numer: Kasa SYSTEM: PP7-8012/339/1760/04/JS Kasa FIESTA: PP7-8012/341/1760/04/JS jako kasy rejestrujce, spełniajce wymogi zawarte w Rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r. Dokument homologacji kasy został umieszczony w rozdziale Błd! Nie mona odnale ródła odwołania. niniejszej instrukcji. UWAGA! W zwizku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urzdzenia s poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostpny jest na stronie internetowej producenta kas: Cechy podstawowe kasy Moliwo zaprogramowania 42 Działów Towarowych (jako bezporednie lub porednie zamiennie z PLU); Moliwo zaprogramowania ok kodów towarowych PLU kasa SYSTEM oraz ok kodów towarowych kasa FIESTA; Moliwo zaprogramowania kodów dowizanych do kodów głównych (kilka kodów kreskowych dla jednego towaru) (tylko kasa SYSTEM); Moliwo zaprogramowania 42 dowolnych PLU jako bezporednie (zamiennie z Działami Towarowymi); Współpraca z komputerem (złcze RS232C); Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych); Współpraca z elektroniczn wag kalkulacyjn; Współpraca z terminalem płatniczym (EFT); Współpraca z szuflad na pienidze; Obsługa waluty EURO Komunikacja ON-LINE z komputerem programowanie, raporty, zakoczone paragony mog by na bieco odbierane do komputera podczas pracy kasjerów; Zastosowano dwuwierszowy, czterdziestoznakowy, alfanumeryczny wywietlacz obsługi LCD wywietlajcy tekstowe komunikaty oraz nazwy sprzedawanych towarów; Moliwo edycji paragonu na wywietlaczu obsługi i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez moliwoci popełnienia pomyłki; Ewidencja pracy 32 (dla kasy SYSTEM) lub 8 (dla kasy FIESTA) kasjerów rejestrowanych kodem; Tryb menederski zabronienie kasjerom na dokonywanie stornowa, anulowania paragonu, wpłat i wypłat, rabatów i narzutów oraz otwierania szuflady bez posiadania kluczyka trybu X (funkcja dostpna tylko w kasie SYSTEM); Nazwa artykułów PLU i Działów od 2 do 18 znaków (liter i cyfr) 12 rodzajów raportów niezerujcych, 7 rodzajów raportów zerujcych; Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domylne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury, na dowoln pozycj lub na cały paragon; Moliwo udzielania rabatu na karty rabatowe z kodem kreskowym kod karty rabatowej sczytywany jest skanerem, w zalenoci od zaprogramowanych opcji dla danej karty udzielany jest rabat w zaprogramowanej wysokoci; Rejestracja 5 rodzajów płatnoci za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon. Płatno kart moe by realizowana przez terminal płatniczy podłczony do kasy lub terminal działajcy samodzielnie; Moliwo podawania ceny w złotych (z kropk dziesitn), lub w groszach (dwie ostatnie cyfry ceny traktowane s jak grosze); Moliwo anulowania paragonu po wprowadzeniu czciowej płatnoci; Moliwo powizania artykułów z opakowaniami w tzw. tandemy; Zwroty opakowa podczas otwartego paragonu, jak równie poza paragonem. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda) nie s wliczane do obrotu, traktowane s jako wpłata i wypłata gotówki z kasy (szuflady). Obrót opakowaniami mona sprawdzi na specjalnym raporcie; Moliwo drukowania jednego z 5 tekstów komercyjnych pod paragonem; UWAGA! Kasa FIESTA jest "zuboon" wersj kasy SYSTEM. Dlatego niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji nie wystpuj w kasie FIESTA. Przy funkcjach tych jest adnotacja: Funkcja dostpna tylko w kasie SYSTEM! 6 7

5 2. OPIS TECHNICZNY KAS SYSTEM / FIESTA 2.1. Parametry techniczne Zasilanie: napicie stałe V. Gniazdo zasilania: gniazdo na wtyk walcowy 5,5 / 2,5 mm, masa zasilania na zewntrz. Zasilacz: wejcie: zewntrzny, wejcie 230 V, 50 Hz, wyjcie: napicie stałe 30 V, wtyk walcowy 5,5 / 2,5 mm Bateria wewntrzna: 12V 3,3 Ah Moc: 30 W UWAGA: ODŁCZENIE ZASILANIA KASY FISKALNEJ SYSTEM / FIESTA NAST PUJE PO ODŁCZENIU WTYCZKI ZASILACZA Z GNIAZDA SIE- CIOWEGO, KTÓRE POWINNO BY ŁATWO DOST PNE I ZNAJDOWA SI W POBLIU KASY. znajduje si równie zapisany NIP uytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. Uytkownik moe wykona maksymalnie 30 zmian stawek PTU w całym fiskalnym "yciu" kasy. W trybie fiskalnym moemy wykona raport okresowy bdcy odczytem z pamici fiskalnej raportów z zadanego okresu (według dat oraz według numerów). Przed fiskalizacj w trybie niefiskalnym (treningowym) wszystkie w/w dane (oprócz numeru unikatowego) przechowywane s w pamici RAM kasy i mog by dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pamici fiskalnej. W trybie niefiskalnym nie ma moliwoci wykonania raportu okresowego, gdy w pamici fiskalnej nie ma zapisanych adnych raportów dobowych Wygld kasy Na poniszym rysunku przedstawiono wygld i waniejsze elementy kasy SYSTEM / FIESTA Wywietlacz dla klienta ZABRANIA SI WYŁCZANIA KASY PRZEZ ODŁCZENIE WTYCZKI ZASILACZA OD KASY. Dopuszczalna temperatura pracy: C Dopuszczalna wilgotno pracy: 10 80% Szeroko: 330 mm Głboko: 320 mm Wysoko: 165 mm (215mm po podniesieniu wywietlacza klienta) Ciar: 3,85 kg (+0.40 kg zasilacz) RS232C trzy złcza do komunikacji ze skanerem, z komputerem, wag i terminalem kart płatniczych (EFT) Pokrywa drukarki Wyjcie papieru Wywietlacz dla obsługi Stacyjka operatora Klawiatura 2.2. Funkcje fiskalne Kasa fiskalna SYSTEM / FIESTA posiada wbudowan pami fiskaln mogc pomieci raporty w okresie 5 lat. Pami ta jest nierozerwalnie złczona z obudow kasy, zalana jest specjaln mas uniemoliwiajc ingerencj do jej wntrza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pamici fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urzdzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten bdzie drukowany na kadym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy). Kasa SYSTEM / FIESTA moe pracowa w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk sprzeda, która jest dokonywana za jej porednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, wartoci sprzeday, iloci wystawionych paragonów, informacje o dokonanych zmianach w bazie towarowej zapisywane s do pamici fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerujcego. Do pamici zapisywane s równie wszelkie zerowania systemowe z uwzgldnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamici 8 Miejsce podnoszenia pokrywy 2.4. Pokrywa drukarki Pod pokryw znajduje si mechanizm drukujcy wraz z mechanizmem odwijania i nawijania papieru. Aby zdj pokryw mechanizmu drukujcego naley chwyci pokryw w miejscu podnoszenia wskazanym na rysunku i podnie przód pokrywy ku górze. Z tyły pokrywa trzymana jest dwoma zaczepami. Zakładanie pokrywy odbywa si w odwrotnej kolejnoci: najpierw naley umieci zaczepy z tyłu pokrywy w odpowiednich miejscach w obudowie kasy, nastpnie przód pokrywy opuci ku obudowie kasy trafiajc na odpowiednie zatrzaski Złcza komunikacyjne i zasilajce Złcza komunikacyjne i zasilajce znajduj si w prawej bocznej ciance kasy 9

6 RS232C Port nr 3 Terminal EFT lub waga Wygld klawiatury: Złcze niewykorzystane Gniazdo zasilania kasy. Napicie stałe od 24 do 35 V RS232C Port nr 2 Skaner lub waga RS232C Port nr 1 Komputer lub waga 2.6. Mechanizm drukujcy W kasie SYSTEM / FIESTA zastosowano mechanizm drukujcy LT482 japoskiej firmy CITIZEN. Jest to mechanizm termiczny. Parametry mechanizmu: - 2 x 22 znaki w wierszu - prdko druku: 12,5 linii / sek. - dwie rolki papieru szer. 49 mm (± 1 mm) Mechanizm drukujcy drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki bdce potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest nawijany wewntrz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga tama papieru jest odrywana i wrczana klientom (paragon fiskalny) lub jeli to jest raport przechowywana przez obsługujcego. UWAGA! Kupujc papier do mechanizmu termicznego naley zwróci uwag, czy moe on by stosowany w urzdzeniach fiskalnych. Bardzo wane jest, czy wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez okres wymagany ordynacj podatkow bez utraty jakoci wydruku. W sprawach przechowywania papieru naley stosowa si bezwzgldnie do zalece producenta papieru Klawiatura Klawiatura kasy SYSTEM / FIESTA posiada 52 klawisze, które maj naniesiony opis informujcy o zastosowaniu klawisza. Opis znaczenia klawiszy: Klawisz słuy do załczania i wyłczania kasy (naley nacisn i przytrzyma przez ok. 2s) Klawisz słuy do przewijania (podcigania) rolek papieru Klawisz słuy do rejestracji zwrotu opakowa Klawisz słuy do anulowania paragonu (kosz) Klawisz słuy do stornowania (usuwania) jednej pozycji z paragonu Klawisz słuy do wejcia do edycji paragonu (przegldania na wywietlaczu obsługi) 10 11

7 Klawisz słuy do logowania (rejestrowania) kasjera Klawisz słuy do otwierania szuflady i rejestracji numeru bez sprzeday Klawisz słuy do potwierdzania wpłaty gotówki do kasy Klawisz słuy do potwierdzania wypłaty gotówki z kasy Klawisz słuy do dodania narzutu kwotowego do pozycji lub całego paragonu Klawisz słuy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wywietlania sumy za poprzedni paragon Klawisz słuy do zakoczenia paragonu przy płatnoci gotówk, (jeli wczeniej nacinito, płatno odbywa si w EURO) Klawisz słuy do potwierdzenia, e wpisana liczba była cen artykułu oraz do wejcia w tryb sprawdzania zaprogramowanej ceny towaru. (jeli wczeniej Klawisz słuy do udzielania rabatu kwotowego na pozycj lub cały paragon nacinito, cena towaru zostaje przeliczona na EURO) Klawisz słuy do dodania narzutu procentowego do pozycji lub całego paragonu Klawisz słuy do mnoenia iloci, przejcia w tryb wywietlania daty i godziny Klawisz słuy do udzielania rabatu procentowego na pozycj lub cały paragon Klawisz słuy do zmiany poziomu Działów lub PLU, oraz w gór przy przegldaniu paragonu podczas edycji, zmiany funkcji nastpnego klawisza (np. wybór płatnoci talon, EURO), oraz jako SHIFT podczas programowania Klawisz słuy do zmiany poziomu Działów lub PLU, oraz w dół przy przegldaniu paragonu podczas edycji Klawisz słuy do komunikacji kasy z wag odczytanie wagi towaru Klawisz słuy do potwierdzenia, e wpisana liczba była kodem towaru oraz do powtórnego wprowadzenia ostatniego towaru. Klawisz słuy do wychodzenia z sytuacji błdnych, wyłczanie sygnału dwikowego błd Klawisze słu do wybierania Działu lub PLU bezporedniego, Klawisze te posiadaj wymienn wkładk, na której mona opisa, co jest zaprogramowane pod danym klawiszem. Klawisze: Klawisz słuy do akceptacji płatnoci czekiem koczy paragon Klawisz słuy do akceptacji płatnoci jako kredyt koczy paragon Klawisz słuy do akceptacji płatnoci kart kredytow jeli do kasy podłczony jest terminal płatniczy, nastpuje komunikacja z terminalem, i paragon jest koczony dopiero po zaakceptowaniu płatnoci przez terminal. s klawiszami numerycznymi, słu do wpisywania cen, iloci, numerów PLU, wybierania numerów opcji przy programowaniu, itp. Klawisz (przecinek) słuy do odzielania całoci od czci dziesitnej wprowadzanej iloci lub wartoci. Prawie wszystkie klawisze posiadaj jeszcze szereg innych funkcji przy programowaniu rcznym kasy i przy wykonywaniu raportów. Na klawiszach s równie naniesione litery i znaki, które mona uywa przy programowaniu kasy. Dodatkowe znaczenie klawiszy jest opisane przy programowaniu kadej z funkcji kasy

8 W rozdziale DODATKOWE FUNKCJE KLAWISZY (rozdz. 9) zostały opisane inne funkcje, jakie klawisze maj podczas programowania: przypisane litery, funkcje edycyjne, itp Wywietlacze Kasa fiskalna SYSTEM / FIESTA wyposaona jest w dwa wywietlacze: obsługi: alfanumeryczny LCD, 2 x 20 znaków wywietlajcy cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługujcego komunikaty tekstowe podczas sprzeday, programowania kasy oraz wykonywania raportów; klienta: numeryczny LED, 9 pozycji (moliwo podniesienia i obrotu tak, aby był dobrze widziany przez klienta) 2.9. Stacyjka operatora Stacyjka operatora zastosowana w kasie SYSTEM / FIESTA posiada 6 pozycji pracy: PROGRAMOWANIE P2, PROGRAMOWANIE P1, WYŁCZONA, TRYB SPRZEDA Y, RAPORTY NIEZERUJCE, RAPORTY ZERUJCE. Kada z pozycji (z wyjtkiem WYŁCZONE) jest opisywana na wywietlaczu LCD. W pozycji 0 (WYŁCZONE) wywietlacze obsługi i kasjera gasn. Dla poszczególnych trybów pracy (połoe) potrzebne s odpowiednie kluczyki 0 kasa wyłczona R tryb sprzeday (rejestracji) X tryb raportów niezerujcych Z tryb raportów zerujcych P1 tryb programowania uytkownika P2 tryb programowania serwisowego Klucze operatorów Do kasy dołczone s w komplecie klucze z nastpujcymi opisami: R umoliwiajcy włczenie kasy w tryb sprzeday X umoliwiajcy włczenie kasy w tryb sprzeday i tryb raportów niezerujcych Z umoliwiajcy włczenie kasy w tryb sprzeday, tryb raportów niezerujcych i zerujcych P1 klucz umoliwiajcy włczenie kasy w tryb programowania P1 3. URUCHOMIANIE KASY SYSTEM / FIESTA Po naciniciu i przytrzymaniu klawisza kasa uruchomi si wykonujc wewntrzne testy systemowe. Nastpnie kasa przejdzie do trybu sprzeday. Kasa zasilana wyłcznie z baterii wewntrznej posiada (dla oszczdnoci energii) opcje automatycznego wyłczenia si, w przypadku, gdy nie bdzie uywana przez czas dłuszy ni 1 min Logowanie i wylogowanie kasjera Jeli po włczeniu przekrcimy klucz w pozycj R, na wywietlaczu pojawi si na chwil komunikat: TRYB SPRZEDA Y, a potem, (jeli w kasie jest zaprogramowany kasjer) kasa zapyta o hasło kasjera. Naley wówczas wpisa cyfry kodu kasjera, jaki został zaprogramowany. Wpisywanie kodu odbywa si w ciemno, tzn. na wywietlaczu nie pojawi si wpisywane cyfry tylko gwiazdki. Po wpisaniu hasła kasjera naley nacisn klawisz:. Cała prowadzona sprzeda, dokonywane wpłaty i wypłaty, zwroty zaliczane bd na konto kasjera którego hasło zostało wpisane. Bdzie to widoczne na wydruku raportu kasjerów. Po zalogowaniu kasjera na wywietlaczu pojawia si 0 kasa jest gotowa do pracy w trybie sprzeday. Wylogowanie kasjera nastpuje przez nacinicie klawisza bez wpisywania wczeniej adnego kodu. Kasa oczekuje wtedy na podanie kodu kasjera, nie ma wówczas moliwoci prowadzenia sprzeday, nie ma moliwoci dokonywania wpłat i wypłat, otwarcia szuflady. Bdzie to moliwe po podaniu właciwego kodu kasjera. Jeli podczas pracy kasy nastpuje zmiana kasjera to przychodzcy kasjer powinien wpisa swój kod i potwierdzi go klawiszem. Wszystkie dokonane od tej chwili transakcje, wpłaty i wypłaty liczone bd jako obrót zalogowanego kasjera. Po kadej zmianie połoenia kluczyka zmiany trybów kasa bdzie oczekiwa na zalogowanie kasjera. Jeli w kasie nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie bdzie kontrolowa kodu kasjera, wszystkie operacje z kas moe wykonywa kady kto posiada klucz zmiany trybów pracy. UWAGA! Nie jest wówczas dostpny raport obrotów kasjerów (Tryb X lub Z, 4) Podłczanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych Kasa SYSTEM / FIESTA moe współpracowa z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokona uprawniony 14 15

9 serwisant. Gniazdo skanera znajduje si w prawej bocznej ciance kasy. Podłcza skaner do kasy naley tylko przy wyłczonym zasilaniu kasy. UWAGA! Skaner powinien posiada własne zasilanie zewntrzne. Jeli identyfikacja towarów odbywa si bdzie za pomoc skanera, naley zwróci uwag na ustawienie opcji w "opcjach globalnych" (programowanie P1): czy kasa ma kontrolowa poprawno kodu EAN (opcja nr 19 w Opcjach Globalnych (tryb P1, 7 X/T)), jaki typ kodu wagowego ma by obsługiwany przez kas (opcja nr 25 w Opcjach Globalnych (tryb P1, 7 X/T)). Sposób konfiguracji opcji opisano w rozdziale 4.7. Dopuszczalne wartoci ustawie opcji 25 (kodów waonych) opisano w nastpnym rozdziale Kody waone Jeli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujce, które w kodzie kreskowym mog kodowa numer PLU waonego towaru, jego wag lub cen, a kasa współpracuje ze skanerem, naley odpowiednio skonfigurowa opcj nr 25 w "opcjach globalnych" w trybu programowania kasy (rozdz. 4.7), aby czytnik bezbłdnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczn wag metkujc. W poniszej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Warto 0 wyłcza obsług kodów wagowych, umoliwiajc identyfikacj towaru przy uyciu kodu EAN13 rozpoczynajcego si od cyfry 2 tak, jak według kadego innego kodu EAN. Ponadto dopuszczalne s wartoci flagi: Warto EAN/JEAN PLU (ilo znaków) Waga (ilo znaków) 1 2XCCCCAWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 3 2XCCCCCWWWWWB CCCCC (5) WWWWW (5) 4 2XDCCCCWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 5 2XDDCCCWWWWWB CCC (3) WWWWW (5) Warto EAN/JEAN PLU (ilo znaków) Cena (ilo znaków) 6 2XCCCCCXPPPPB CCCCC (5) PPPP (4) 7 2XCCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5) 8 2XCCCCCPPPPPB CCCCC (5) PPPPP (5) 9 2XCCCCPPPPPPB CCCC (4) PPPPPP (6) 10 23CCCCAPPPPPB 24CCCCAPPPPPB 27CCCCAWWWWWB 29CCCCAWWWWWB CCCC (4) PPPPP (5) gdzie: X dowolna cyfra C cyfra wewntrznego kodu towaru (kod krótki kasy) W cyfra liczby oznaczajcej mas / ilo towaru (z dokładnoci do 1 kg) P cyfra liczby oznaczajcej cen towaru (z dokładnoci do 1 grosza) A cyfra kontrolna wartoci masy / iloci lub ceny B cyfra kontrolna kodu EAN D dowolna (pomijana) cyfra 16 Kady kod EAN8 bd EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem moe by uywany do identyfikacji towarów nie podlegajcych sprzeday z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartoci flagi najlepiej skonsultowa z serwisantem. Wane jest, e cyfry CCCCC wewntrznego kodu towaru musz by kodem krótkim kasy, czyli kodem o ograniczonej wartoci maksymalnej. Dla kasy SYSTEM kodami krótkimi s kody z zakresu od 1 do 28193, natomiast dla kasy FIESTA kodami krótkimi s kody z zakresu od 1 do W kasie programowane s tylko kody towarów (CCCCC) bez identyfikatora kodu waonego (2X, 23,24, 27, 29) 3.3. Podłczanie wagi Kasa moe współpracowa z elektroniczn wag kalkulacyjn. Wag mona podłczy do dowolnego złcza RS232 w kasie, w zalenoci, z jakimi urzdzeniami kasa bdzie współpracowa. W Opcjach Globalnych (P1, 7, opcja 15) naley okreli, na którym porcie jest podłczona waga jest moliwo wybrania: 0 brak wagi, 1 waga podłczona do portu 1 (PC), 2 waga podłczona do portu 2 (Skaner), 3 waga podłczona do portu 3 (Terminal EFT). Doboru wagi powinien dokona uprawniony serwisant. Kas naley równie skonfigurowa do współpracy z danym typem wagi. Słuy do tego flaga nr 26 w Opcjach Globalnych (tryb P1, poz. 7). Schemat przewodu łczcego kas z wag zamieszczono w rozdziale 11. Uwaga! Ustawienie opcji 15 na 1 spowoduje, e w trybie sprzeday nie bdzie moliwa komunikacja kasy z komputerem Podłczanie komputera Kasa SYSTEM / FIESTA posiada moliwo współpracy z komputerem. Do komunikacji z komputerem słuy gniazdo w prawej bocznej ciance kasy. Do podłczenia kasy z komputerem niezbdny jest specjalny przewód połczeniowy. Schemat przewodu zamieszczono w rozdziale 11. W komputerze i w kasie (opcje globalne) nale- y ustawi identyczne prdkoci transmisji. Protokoły komunikacyjne kasa komputer udostpnione s na stronie internetowej: Podłczenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT Do kasy SYSTEM / FIESTA mona podłczy terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatnoci kartami płatniczymi. Preferowanym urzdzeniem jest terminal Trintech COMPACT 9000i, współpracujcy z Centrum Rozliczeniowym PKO S.A. Dziki połczeniu kasy SYSTEM / FIESTA z terminalem zakoczenie paragonu przy płatnoci kart płatnicz powoduje skomunikowanie si kasy z terminalem, przesyłana jest od razu do niego informacja z kwot do zapłaty (wyeliminowana moliwo pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Uytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakoczonej płatnoci, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie koczy paragon. Jeli terminal płatniczy nie jest wyposaony we własn drukark, kasa wydrukuje potwierdzenie płatnoci kart płatnicz w dwóch kopiach. Na jednej z nich klient powinien złoy podpis identyczny z podpisem na karcie. 17

10 Podłczenia terminala do kasy powinien dokona uprawniony serwisant, posiadajcy uprawnienia na serwisowanie kas SYSTEM / FIESTA oraz terminali płatniczych. Podłczenia naley dokona przy wyłczeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego. Do podłczenia słuy złcze RS232 w prawej bocznej ciance kasy (rozdz. 2.5). Po podłczeniu terminala konieczne jest ustawienie flagi mówicej o obecnoci terminala. Flag t naley załcza tylko w przypadku, gdy kasa SYSTEM / FIESTA jest podłczona do terminala. Jeli terminal nie ma moliwoci podłczenia do kasy SYSTEM / FIESTA, flaga ta powinna by ustawiona na 0, płatno kart płatnicz automatycznie zakacza paragon, bez komunikacji z terminalem EFT. Załczenie flagi terminal EFT na 1 uaktywnia dodatkowe moliwoci kasy (opisana powyej komunikacja z terminalem), oraz: przy zamknitym paragonie nacinicie klawisza otwiera Menu Terminala, w którym s dostpne pozycje: 1. Otwarcie dnia po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu klawiszem nastpuje komunikacja z terminalem (jeli terminal tego wymaga, po tym poleceniu moe nastpi komunikacja terminala z Centrum Rozliczeniowym) 2. Zamknicie dnia po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu klawiszem nastpuje komunikacja z terminalem, czego efektem moe by komunikacja z Centrum Rozliczeniowym i zrzut danych za dany dzie. 3. Raport według organizacji po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu klawiszem nastpuje komunikacja z terminalem i terminal wykona raport zrealizowanych transakcji z podziałem na typy kart płatniczych. Jeli terminal nie ma własnej drukarki, raport ten zostanie wydrukowany na drukarce kasy. Po Menu Terminala poruszamy si klawiszami i. Po zakoczonym paragonie nacinicie klawiszy uruchamiana jest funcja Schematu lojalnoci. Jeli terminal płatniczy podłczony do kasy SYSTEM / FIESTA realizuje dopuszczony w protokołach kasy schemat lojalnoci, do terminala wysyłana jest informacja o wysokoci transakcji i wówczas terminal (w zalenoci od realizowanego schematu lojalnoci) udziela posiadaczowi Karty Stałego Klienta punktów za dokonanie transakcji. Do terminala oprócz informacji o wysokoci transakcji mog by przesłane równie wsztstkie pozycje, jakie znajduj si na paragonie. Sposób działania Systemu Lojalnoci i sposób przyznawania punktów jest uzaleniony od zaimplementowanego w terminalu schematu Współpraca kilku kas SYSTEM / FIESTA z komputerem W celu połczenia kilku kas do komputera, który bdzie zarzdzał prac tych kas, dokonywał ich programowania, odbierał informacje o sprzeday, naley zastosowa kart wieloportow do komputer, lub multiplekser. Karta wieloportowa pozwala na współprac komputera z tyloma kasami ile dodatkowych portów RS232 dodaje komputerowi. Multiplekser współpracuje z komputerem przez złcze RS232, umoliwiajc (w zalenoci od typu) współprac z kilkoma lub kilkunastoma kasami SYSTEM / FIESTA. Program komputerowy współpracujcy z kasami musi posiada moliwo współpracy z danym typem multipleksera Wymiana papieru Wymiana papieru jest czynnoci, któr uytkownik do czsto bdzie wykonywał podczas pracy z kas, dlatego bardzo uwanie powinien przeczyta ten punkt instrukcji obsługi, aby szybko i bez problemu wykonywa t operacj. Koniec papieru sygnalizowany jest na wywietlaczu obsługi oraz przerywanym sygnałem dwikowym. Komunikatu tego nie da si skasowa wczeniej ni po załoeniu nowej rolki papieru. Umiejscowienie czujników papieru powoduje, e papier zuywany jest do koca. W rolkach papieru dostarczanych przez producenta zblianie si do koca rolki sygnalizowane jest kolorowym paskiem. Nie zawsze trzeba wymienia obydwie rolki papieru równoczenie. Zaley to od długoci nawinitego papieru. Aby wymieni rolki papieru na nowe naley: 1. Podnie pokryw mechanizmu drukujcego; 2. Podnie biał dwigni znajdujc si u góry po prawej stronie mechanizmu drukujcego zwolniony zostanie docisk papieru; 3. Rcznie wysun z mechanizmu reszt papieru, z łoa odwijacza usun pozostałoci po starym papierze, jeli wymienianym papierem jest kopia paragonu (prawy pasek papieru) zdj szpul z nawinit kopi. 4. Odwin kawałek papieru na nowych rolkach, koniec papieru musi by równo obcity; 5. Wprowadzi i przesun papier przez mechanizm drukujcy, nawin prawy pasek papieru na szpul nawijacza, lewy pasek papieru wysun z mechanizmu; 6. Opuci biał dwigni dociskajc papier; 7. Załoy pokryw mechanizmu drukujcego przewlekajc tam paragonu przez otwór w pokrywie. Klawiszami: oraz sprawdzi poprawno obiegu papieru. Klawiszem skasowa komunikat: Brak papieru Mechanizm starzenia kodów PLU Kasa SYSTEM / FIESTA ma moliwo kontroli kodów, które nie były uywane w okrelonym zakresie czasu. W Opcjach Globalnych (P1, 7) opcja nr 27 Czas sta

11 rzenia PLU jest moliwo okrelenia w tygodniach czasu, po którym towar, jeli nie zostanie sprzedany jest uwaany jako nieuywany (martwy). Czas starzenia mona ustawia od 1 do 52 tygodni. Po wpisaniu cyfry iloci tygodni pokae si na wywietlaczu data, kiedy nastpi kolejne starzenie kodów. Podczas wykonywania Raportu Dobowego zerujcego w tym włanie dniu nastpi przeszukanie bazy PLU i oznaczenie towarów, które nie były sprzedawane w kontrolowanym okresie. Równie w programowaniu P1 na pozycji 11 jest opcja: Usuw kod nieuyw. w funkcji tej moemy przeglda na wywietlaczu kody PLU które nie były uywane jak równie moemy usun z bazy PLU te towary które uznamy za niepotrzebne w bazie i zrobimy w niej miejsce na nowe towary. Jeli flaga czasu starzenia zostanie ustawiona na 0, to mechanizm kontroli starzenia zostaje wyłczony Praca kasy ON-LINE Kasa SYSTEM / FIESTA umoliwia prac kasy ON-LINE z komputerem. Moliwe jest jej programowanie oraz odczytywanie danych o sprzeday bez koniecznoci przerywania sprzeday. Do komputera mog by przesyłane zakoczone paragony (np. w celu wystawienia faktury dla danego paragonu). Mog by wykonywane raporty niezerujce (pogldowe) oraz zerujce: obrotów PLU, obrotów w działach, stanu kasy, obrotów kasjerów, obrotów opakowa zwrotnych. Zaprogramowa mona: nowe towary, opakowania, kody dowizane, połczy towary w tandemy z opakowaniami, w towarach ju oprogramowanych mona zmieni cen, rodzaj ceny, sposób sprzeday. Bufor ON-LINE paragonów moe pomieci pozycji w kasie SYSTEM, oraz 500 pozycji w kasie FIESTA. Pozycjami s sprzedane towary, stornowania, sprzedane i przyjte opakowania itp. 4. PROGRAMOWANIE KASY SYSTEM / FIESTA Zaprogramowa kas, oznacza przystosowa j do potrzeb sprzedawcy w danym sklepie. Przed przystpieniem do programowania naley dokładnie zapozna si z parametrami kasy, jej moliwociami, aby po zaprogramowaniu obsługa tej kasy była najprostsza, gdy kada sprzeda bdzie odbywa si za pomoc tej kasy, wic sprzedawca musi do szybko operowa klawiatur i prowadzi sprzeda. Naley zdecydowa, jaki układ klawiatury bdzie najbardziej przyjazny dla obsługujcego przydzielenie klawiszy bezporednich dla Działów Towarowych, dla PLU, czy podzieli je pomidzy Działy a PLU. Naley równie przejrze wszystkie dostpne w kasie opcje (flagi), aby tak dobra ich ustawienia, aby realizowane były wszystkie wymagane przez obsług funkcje. Aby programowanie kasy było moliwe naley klucz oznaczony P1 przekrci w pozycj P1 jest to tryb programowania kasy. Przy kadym programowaniu opisane s równie warunki, jakie naley spełni, aby móc oprogramowa (zmieni) dan funkcj Programowanie P1: (1) Tekst Reklamowy Kasa ma moliwo drukowania tekstu reklamowego (komercyjnego) pod kadym paragonem. Przykładowe teksty reklamowe zostały zawarte w programie kasy i tylko sporód nich mona dokona wyboru drukowanego tekstu. Zmieni tekst reklamowy mona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) bez koniecznoci wykonywania wczeniej adnych raportów jedynie z klawiatury kasy (nie mona takiego wyboru dokona z poziomu komputera!). Dostpne s nastpujce pozycje: 0 brak tekstu 1. Tekst nr 1: Dzikujemy za zakupy! 2. Tekst nr 2: Dzikujemy! Zapraszamy! 3. Tekst nr 3: Zapraszamy ponownie! 4. Tekst nr 4: Zakupy u nas to dobry wybór! 5. Tekst nr 5: Wesołych wit! Instrukcja programowania (tryb P1): (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 1 i nacisn klawisz ) - wejcie w tryb programowania tekstu reklamowego, nastpnie wpisujemy numer wybranego tekstu, np i klawiszem zatwierdzamy wybór. Naciskajc klawisz wychodzimy z trybu programowania tekstu reklmowego. Po ponownym wejciu do funkcji programowania tekstu reklamowego - sekwencja:, i naciniciu klawisza, nastpi wydruk próbny (raport) tekstu reklamowego

12 4.2. Programowanie P1: (2) Działy Towarowe Kasa ma moliwo oprogramowania 42 Działów Towarowych. W działy grupujemy póniej artykuły PLU, które kojarz si z tym Działem, np. ta sama stawka PTU, ta sama grupa towarów (np. NABIAŁ, PIECZYWO). Kady Dział Towarowy ma zaprogramowan nazw (od 2 do 18 znaków opisu), przyporzdkowan stawk PTU, moe mie zaprogramowan cen sprzeday, deklaracj rodzaju ceny i deklaracj sposobu sprzeday. Objanienie opcji przy programowaniu działów: A Przyporzdkowanie działu do stawki PTU: 0 zwolniona przyporzdkowanie działu do stawki zwolnionej; 1 przyporzdkowanie działu do stawki A; 2 przyporzdkowanie działu do stawki B; 3 przyporzdkowanie działu do stawki C; 4 przyporzdkowanie działu do stawki D; 5 przyporzdkowanie działu do stawki E; 6 przyporzdkowanie działu do stawki F; 7 przyporzdkowanie działu do stawki G; B Rodzaj ceny: 0 Zablokowana cena jest zablokowana, nie ma moliwoci sprzedania artykułu; 1 Otwarta cena musi by podana z klawiatury w momencie sprzeday 2 Zaprogramowana towar ma zaprogramowan cen i tylko z t cen mona go sprzedawa. Nie mona wpisa z klawiatury innej ceny; 3 Zaprogramowana / otwarta towar moe by sprzedawany z cen jaka jest zaprogramowana ale mona równie poda z klawiatury inn cen i towar zostanie z ni sprzedany. C Sposób sprzeday: 0 normalny dla sprzeday danego artykułu nie wprowadza si adnych obostrze ani zezwole 1 powtarzalny jeli sprzedamy towar oznaczony t flag wpisujc wcze- niej cen z klawiatury, to powtórne nacinicie klawisza KOD spowoduje sprzedanie jeszcze raz tego artykułu z t sam cen co poprzednio bez koniecznoci powtórnego wpisywania ceny i numeru PLU; 2 pojedynczy jeli towar oznaczony t flag zostanie sprzedany, nastpi automatyczne zamknicie paragonu Programowania działów towarowych mona dokona zarówno z klawiatury jak i z komputera. Aby zmieni nazw zaprogramowanego wczeniej działu lub przypisan stawk PTU konieczne jest wykonanie wczeniej zerujcego raportu dobowego (Z, 6 X/T) oraz zerujcego raportu obrotów w (danym) dziale. Zaprogramowanie nowego działu lub zmiana pozostałych opcji (cena, tablica HALO, rodzaj ceny, rodzaj sprzeday) moliwa w dowolnym momencie pracy (zamknity paragon) z klawiatury (P1, 2 X/T) lub z komputera (przestawienie kasy w tryb P1) Schemat programowania Działów Towarowych z klawiatury (klucz P1 w pozycji P1): stawki A - G Instrukcja programowania: Jako instrukta zaprogramujemy dwa działy. Dział nr 3 Miso, towar zwolniony z PTU, cena otwarta, sprzeda normalna, Tablica HALO nr 1, brak stałej ceny działu. Nastpnym działem (nr 15) bdzie dział Alkohol niskoproc. PTU 22% (stawka A), cena zaprogramowana / otwarta, sprzeda normalna, HALO nr 5, stała cena działu 2,50zł

13 Tryb pracy PROGRAMOWANIE, naciskamy klawisze: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 2 i nacisn ) wejcie do programowania Działów Towarowych. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: Wybieramy numer działu który chcemy oprogramowa: i zatwierdzamy klawiszem (lub klawisz bezporedni Działu 3). Na wywietlaczu pojawia si komunikat: Zaprogramujemy nazw działu: Miso: - wejcie do edycji nazwy działu, na wywietlaczu pojawia si dotychczasowa nazwa oraz kursor na pierwszej literze nazwy działu. Od tej chwili do wyjcia z edycji programowania nazwy klawiatura działa w trybie tekstowym. Wykorzystujemy klawisze z naniesionymi literami, znakami, lub klawiatur numeryczn według Tablicy przekształce oraz klawisze opisane w rozdziale DODATKOWE FUNKCJE KLAWISZY. Podczas wpisywania nazwy na wywietlaczu moemy kontrolowa co wpisujemy i ewentualnie na bieco korygowa błdy. Po wpisaniu nazwy wychodzimy z trybu edycji nazwy klawiszem. Nazwa została zapisana. Dalej programujemy opcje (flagi) A, B i C: - ustawiono opcje: PTU (A) zwolniony (przyjmujemy, e zwolnieniu z podatku odpowiada litera G, a wic cyfra 7), cena (B) otwarta (1), sprzeda (C) normalna (0). Opcje te mona programowa osobno (według schematu). Programowanie takie zostanie przedstawione przy nastpnym dziale. Nastpnie naley zaprogramowa nr pozycji w tabeli HALO: - przyporzdkowano 1 pozycj tabeli HALO. Dział został oprogramowany. Zaprogramowanie całkowite działu nastpi po przejciu do programowania innego działu lub wyjciu z programowania za pomoc klawisza. Numer działu: 3 Dział 3 PTU - nieaktywne Podczas programowania wszystkie opcje mona przeglda na wywietlaczu poruszajc Po naciniciu klawisza zobaczymy: Po naciniciu klawisza : Jeszcze raz 1 Miso PTU zwolniony PTU zwolniony Otwarta Otwarta HALO[1]= zł HALO[1]= zł CENA=0,00zł Przegldu na wywietlaczu mona dokonywa w dowolnym momencie programowania działu. Programujemy nastpny dział: Alkohol dział nr 15. Klawisze: - wejcie do edycji programowania działu nr 15. Programujemy nazw działu: - wejcie w tryb programowania nazwy, klawiatura przestawiona jest w tryb tekstowy. Wpisujemy nazw (jak w poprzednim przypadku) po wpisaniu nazwy nacisn - wyjcie z programowania nazwy. Programujemy opcje A, B, C tym razem osobno. Domylnie wszystkie opcje ustawione s identycznie jak w poprzednio programowanym dziale. - zaprogramowano stawk PTU A (22%), - opcja B rodzaj ceny zadeklarowano jako zaprogramowana / otwarta (3). Sposób sprzeday normalny nie wymaga wpisywania ustawie (załczenie lub wyłczenie flagi powtarzalny nastpuje przez nacinicie klawisza flagi pojedynczy przez nacinicie klawisza, natomiast ). Przyporzdkujemy dział do tabeli si za pomoc przycisków: oraz. Na wywietlaczu naraz s widoczne 2 sporód 5 linii. Poruszajc si tymi klawiszami bdziemy widzie: HALO nr 5:. Stała cena działu ma by 2,50 zł, wic: 24 25

14 zobaczymy na wywietlaczu: Po naciniciu klawisza zobaczymy: Po naciniciu klawisza : Jeszcze raz. Dział został oprogramowany. Naciskajc klawisze lub 15 Alkohol PTU=22.00% PTU=22,00% Zapr/Otw Zapr/Otw HALO[5]= ,00zł HALO[5]= ,00zł CENA=2,50zł do dla kasy SYSTEM, oraz od 1 do dla kasy FIESTA - oraz ignorowaniem zer nieznaczcych, co oznacza, e podajc np. 003 kasa przyjmie kod towaru o nr 3. Powyej tych wartoci kasy bd identyfikowa ju kod jako kod długi (np. kod kreskowy EAN). Kody długie przyjmuj wszystkie cyfry a zera nieznaczce nie s ignorowane. Oznacza to, e nie mona identyfikowa kodu np jako nr 2. Aby dokonana została identyfikacja musz by wpisane (sczytane) wszystkie cyfry kodu. Kady towar musi by przyporzdkowany do stawki PTU. Moe mie zaprogramowan cen, deklaracj rodzaju ceny, przyporzdkowanie do którego z istniejcych Działów Towarowych, okrelon precyzj (z iloma miejscami po przecinku moe by podana ilo towaru). Jeli programowany towar ma by opakowaniem zwrotnym, to po włczeniu opcji opakowanie zwrotne (klawiszem ) niedostpne s opcje: przypisania do Działu, przypisania do stawki PTU. Cena musi by zaprogramowana. Zarówno sprzeda jak i zwrot takiego towaru (opakowania) drukowane jest pod paragonem fiskalnym. Gospodarka opakowaniami prowadzona jest w oddzielnych raportach. Zaprogramowana nazwa takiego opakowania drukowana jest tylko na raporcie opakowa zwrotnych, natomiast podczas sprzeday i zwrotów drukowany jest deskryptor: Opak. zwr. i numer PLU pod jakim opakowanie zostało zaprogramowane. UWAGA! Kada zmiana w bazie towarowej (zaprogramowanie nowego towaru, zmiana nazwy lub stawki PTU towaru, usunicie towaru) połczona jest zawsze z wydrukiem potwierdzajcym t operacj. Wyjcie z programowania Działów Towarowych klawiszem. Kolejno programowania opcji (A, B, C), pozycji z tabeli HALO, ceny, nazwy, jest dowolna. Jeli jeszcze raz wejdziemy do programowania działów towarowych sekwencja: i naciniemy klawisz to nastpi wydruk (raport) ustawie zaprogramowanych działów Programowanie P1: (3) Artykuły PLU oraz opakowania W kasie SYSTEM moe by zaprogramowane rónych towarów, w kasie FIESTA kodów towarowych. Kady towar moe mie nazw liczc od 2 do 18 znaków (zarówno liter jak i cyfr). UWAGA! Kasa kontroluje unikalno nazwy, oznacza to, e towar o danej nazwie moe wystpi w bazie towarowej tylko raz! Przy próbie zaprogramowania towaru o nazwie, która ju istnieje, kasa zgłosi błd. Kady towar musi mie zaprogramowany kod wybierany z klawiatury lub odczytywany skanerem. W kasie rozrónia si dwa rodzaje kodów: kody krótkie i kody długie. Kody krótkie stosuje si najczciej do prostej identyfikacji towarów dla sprzeday rcznej. Kody te charakteryzuj si ograniczon maksymaln wartoci - od

15 Schemat programowania PLU: PTU: 1 7 stawki od A do G Objanienie opcji przy programowaniu PLU: A Przyporzdkowanie towaru do stawki PTU: 0 towar zwolniony z podatku PTU; 1 przyporzdkowanie towaru do stawki A; 2 przyporzdkowanie towaru do stawki B; 3 przyporzdkowanie towaru do stawki C; 4 przyporzdkowanie towaru do stawki D; 5 przyporzdkowanie towaru do stawki E; 6 przyporzdkowanie towaru do stawki F; 7 przyporzdkowanie towaru do stawki G; B Rodzaj ceny: 0 zablokowana cena jest zablokowana, nie ma moliwoci sprzedania artykułu; 1 otwarta cena musi by podana z klawiatury w momencie sprzeday 2 zaprogramowana towar ma zaprogramowan cen i tylko z t cen mona go sprzedawa. Nie mona wpisa z klawiatury innej ceny; 3 zaprogramowana / otwarta towar moe by sprzedawany z cen jaka jest zaprogramowana ale mona równie poda z klawiatury inn cen i towar zostanie z ni sprzedany. C Sposób sprzeday: D Precyzja: 0 normalny dla sprzeday danego artykułu nie wprowadza si adnych obostrze ani zezwole 1 powtarzalny jeli sprzedamy towar oznaczony t flag wpisujc wcze- niej cen z klawiatury, to powtórne nacinicie klawisza KOD lub klawisza kodu bezporedniego spowoduje sprzedanie jeszcze raz tego artykułu z t sam cen co poprzednio bez koniecznoci powtórnego wpisywania ceny i numeru PLU; 2 pojedynczy jeli towar oznaczony t flag zostanie sprzedany, nastpi automatyczne zamknicie paragonu (opcja uywana przy sprzeday bardzo drogich towarów, lub jeli zachodzi konieczno, by na paragonie nie było innych pozycji poza tym towarem); 0 3 Okrelenie z iloma miejscami po przecinku moe by podawana ilo danego towaru. Jeli jest to np. miso naley ustawi precyzj 3 (mona sprzeda wówczas np. 1,348 kg misa), jeli towarem jest np. rower lub oranada to precyzj naley ustawi na 0 (nie moe by sprzedany taki towar w iloci np. 1,5 tylko w całociach) UWAGA! Jeli do jakiego towaru chcemy dołczy opakowanie, to precyzja tego towaru musi by ustawiona na 0. Jeli przy towarze ustawimy flag e jest on opakowa

16 E Opakowanie: 0 1 niem, precyzja automatycznie zostanie przestawiona na 0; Programowany towar nie jest opakowaniem; Programowany towar jest opakowaniem (np. butelka), moe by wizany z innymi towarami w tandemy. Opakowanie nie ma przyporzdkowanej stawki PTU, nie jest przyporzdkowane do adnego działu, musi mie zaprogramowan cen. Zaprogramowa nowy artykuł PLU mona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) z klawiatury (P1, 3 X/T) oraz z komputera. Przy programowaniu nowych artykułów z komputera pomidzy paragonami nie jest konieczne przestawianie kasy w tryb P1 mona to zrobi równie w trybie R (sprzeday). Aby zmieni nazw zaprogramowanego ju artykułu PLU, lub zmieni stawk PTU przyporzdkowan do artykułu naley wczeniej wykona raport dobowy (Z, 6 X/T) zerujcy oraz raport zerujcy obrotów (danego) PLU. Wykonywanie takiego raportu opisano w rozdziale 7.3. niniejszej instrukcji. Dopiero po wykonaniu tych raportów bdzie moliwa zmiana nazwy lub stawki PTU. Zmiana innych opcji przy programowaniu PLU (cena, tablica HALO, rodzaj ceny, rodzaj sprzeday, precyzja, przyporzdkowanie do działu) w dowolnym momencie pracy (zamknity paragon) z klawiatury (P1, 3 X/T) lub z komputera tryb P1 lub R. Instrukcja programowania artykułów PLU z klawiatury (klucz P1 w pozycji P1): W niniejszej instrukcji przedstawione zostanie programowanie czterech artykułów, dwóch z kodem klawiaturowym i dwóch z kodem odczytywanym za pomoc skanera. Pierwszym artykułem jest Miso wołowe, numer PLU 1, z cen 12,40 zł, nale- e bdzie do Działu 3, towar zwolniony z podatku PTU, cena zaprogramowana / otwarta, sposób sprzeday normalny, precyzja 3, ograniczenie kwoty (HALO) z pozycji nr zł. Drugim artykułem bdzie Butelka 0,33L, numer PLU 8, cena 0,30 zł. Pozostałych flag i opcji dla opakowania nie programujemy. Trzecim artykułem bdzie Piwo b/al. 0,33l, numer PLU bdzie odczytywany skanerem, cena 2,35 zł, nalee bdzie do Działu 5, PTU 22% (stawka A), cena zaprogramowana / otwarta, sposób sprzeday powtarzalny, precyzja 0, do tego artykułu dołczone bdzie w tandem opakowanie wczeniej zaprogramowana butelka 0.33l nr PLU 8. Czwartym artykułem bdzie Konserwa misna, numer PLU odczytywany z towaru skanerem, cena 4,15 zł, nalee bdzie do Działu 4, PTU 7% (stawka B), cena zaprogramowana / otwarta, sposób sprzeday: powtarzalny, precyzja 0 (nie mona sprzeda pół konserwy). Przebieg programowania: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 3 i nacisn ) wejcie w tryb programowania artykułów PLU. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: 30 - weszlimy do programowania kodu PLU numer 1. Mona teraz wpisa nazw towaru. - wejcie do edycji nazwy na wywietlaczu pojawia si kursor w miejscu gdzie bdziemy wpisywa nazw. Od tej chwili klawiatura jest przestawiona w tryb tekstowy wpisujemy nazw Miso wołowe naciskajc opowiednie klawisze z naniesionymi literami, lub za pomoc klawiatury numerycznej uywajc Tablicy przekształce. Dodatkowe informacje na temat funkcji klawiszy i kodów cyfrowych znajduj si w rozdziale: DODATKOWE FUNKCJE KLAWISZY. Jeli wpiszemy ju cał nazw artykułu naciskamy klawisz - wychodzimy z edycji nazwy artykułu, klawiatura wychodzi z trybu tekstowego. Teraz naley zaprogramowa ustawienia dla artykułu. - zaprogramowalimy kolejno opcje: stawka zwolniona (7) - (przyjmujemy, e zwolnienie z PTU oprogramowane jest na pozycji G stawek podatkowych), cena zaprogramo-wana/otwarta (3), sposób sprzeday normalny (0), precyzja do trzech miejsc po przecinku (3), towar nie jest opakowaniem (0). Opcje te mona było programowa kad osobno przebieg takiego programowania zostanie przedstawiony przy artykule drugim. Nastpnie: - przypisanie artykułu do działu 3. - zaprogramowano cen 12,40 zł. - przypisano kontrol maksymalnej kwoty sprzeday do tabeli HALO numer 13. Towar został oprogramowany. Całkowite zaprogramowanie towaru nastpi po przejciu do programowania nastpnego PLU podaniu innego numeru PLU i naciniciu klawisza Kod PLU:, lub odczytaniu z innego artykułu kodu za pomoc skanera, lub przez nacinicie klawisza - nastpi zakoczenie programowania i wyjcie z programowania artykułów PLU. Wszystkie programowane opcje wywietlane s na wywietlaczu obsługujcego. Mona przeglda je na wywietlaczu poruszajc si po nim za pomoc klawiszy oraz. Zawsze widoczne s dwie linie sporód omiu. Ostatnio zmieniana linia (wartoci) widoczna jest w górnym wierszu. 31

17 Nastpnym artykułem jaki chcemy zaprogramowa jest Butelka 0,33L. Wpisujemy wic kod PLU pod jakim chcemy oprogramowa ten towar: - programowanie poprzedniego artykułu zostało zapisane, weszlimy do edycji towaru o numerze PLU 8. Naley wpisa nazw towaru: - wejcie do edycji nazwy, na wywietlaczu pojawia si kursor w miejscu gdzie bdziemy wpisywa nazw. Tak jak przy poprzednim artykule wpisujemy nazw uywajc klawiszy z literami lub korzystajc z Tabeli przekształce. Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy j klawiszem - wyjcie z edycji nazwy. Teraz zaprogramujemy opcje (flagi) dla artykułu. Towar ma by opakowaniem (opcja E) naciskamy wic klawisz - towar jest opakowaniem. Zaprogramujemy teraz cen towaru klawisze: - została zaprogramowana cena towaru 0,30 zł. Artykuł został oprogramowany, zatwierdzenie tego programowania nastpi po wejciu do edycji programowania innego artykułu lub przez nacinicie klawisza - wyjcie z programowania PLU. UWAGI: Programowania opcji (A,B,C,D,E) oraz działu, ceny, opakowania, tabeli HALO itd. mona dokonywa w dowolnej kolejnoci. Jeli rodzaj ceny zostanie ustawiony jako zaprogramowana lub zaprogramowana / otwarta, to musimy zaprogramowa jak cen towaru, w przeciwnym razie kasa zgłosi błd: Nie podano ceny. Trzecim towarem który chcemy zaprogramowa jest Piwo b/al. 0,33L. Odczytujemy skanerem z artykułu jego kod kreskowy nastpi wejcie do edycji towaru o kodzie sczytanym skanerem. Wpisujemy nazw towaru: wpisanie nazwy - zatwierdzenie nazwy. Przy programowaniu pierwszego artykułu pokazano jak wspólnie programowa wszystkie opcje od A do E. Teraz pokaemy jak opcje te programowa kad z osobna. Zaprogramujemy nastpujce ustawienia: stawka A 22% (1), cena (B) zaprogramowana / otwarta (3), sprzeda (C) powtarzalna (1), precyzja (D) 0, towar nie jest opakowaniem (E=0). Zaczynamy od opcji A stawka PTU. Naciskalmy kolejno: - numer stawki PTU i zatwierdzamy j klawiszem. Nastpnie Rodzaj ceny: rodzaj i klawiszem potwierdzamy rodzaj ceny. Dalej: sposób sprzeday: powtarzalny flag t załczamy i 32 wyłczamy klawiszem. Precyzja 0 sprzeda tylko w całociach i potwierdzenie, e to flaga precyzji klawiszem 33. Ostatni flag mówica, czy towar jest czy nie jest opakowaniem załcza i wyłcza si klawiszem. Towar naley do działu 5:. Do artykułu tego dołczamy opakowanie (wczeniej zaprogramowana butelka) o numerze PLU 8: - opakowanie zostało dołczone na wywietlaczu pokae si informacja o nim. Programowania opcji A,B,C,D,E oraz działu, ceny, opakowania, tabeli HALO itd. mona dokona w dowolnej kolejnoci! Czwartym artykułem jest Konserwa misna. Odczytujemy numer PLU skanerem z towaru wchodzimy do programowania tego artykułu. Programujemy nazw: - wejcie do edycji nazwy, wpisujemy nazw (litery na klawiszach, Tabela przekształce) - zapisanie nazwy artykułu. Opcje A,B,C,D,E: - zaprogramowano: PTU B (7%), cena zaprogramowana / otwarta, sposób sprzeday powtarzalny, precyzja 0, towar nie jest opakowaniem. Programujemy przyporzdkowanie do działu 4:, cena: - zaprogramowano cen 4,15 zł. Artykuł został oprogramowany. Wychodzimy z trybu programowania PLU klawiszem. Zakoczono programowanie czterech (wczeniej zakładanych) artykułów Programowanie P1: (4) Kasjerzy W kasie SYSTEM / FIESTA istnieje moliwo zaprogramowania 32 rónych kasjerów. Kady z nich bdzie identyfikowany własnym kodem cyfrowym (od 1 do 4 cyfr), kady kasjer bdzie te posiadał opis (moe to by np. imi). Przy kadym włczeniu kasy lub przekrceniu kluczyka w róne pozycje kasa bdzie pyta o kod kasjera. Naley wówczas wpisa kod kasjera i nacisn klawisz UWAGA! Jeli nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie bdzie kontrolowa kodu kasjera, zezwalajc kademu na dostp do funkcji kasy. Prowadzona sprzeda nie bdzie przypisana do adnego kasjera, nie bdzie równie moliwoci wykonania raportu obrotów kasjerów.

18 Programowania kasjerów mona dokona zarówno z klawiatury jak i z komputera w trybie P1 w dowolnym momencie pracy kasy. Schemat programowania kasjerów z klawiatury (klucz P1 w pozycji P1): programowania kasjerów naciskamy klawisz:. Po ponownym wejciu do funkcji programowania kasjerów i naciniciu klawisza wydrukowany zostanie raport ustawie zaprogramowanych kasjerów. Na wydruku nie bd widoczne hasła zaprogramowanych kasjerów. Wydruku zaprogramowanych kasjerów wraz z ich hasłami moe dokona uprawniony serwisant (tryb pracy P2). Jeli chcemy usun zaprogramowanego wczeniej kasjera, to po wejciu do programowania kasjerów (P1, 4) i odszukaniu (za pomoc klawiszy lub Instrukcja programowania: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 4 i nacisn ) wejcie do funkcji programowania kasjerów. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: Numer kasjera: Naley wpisa numer kasjera którego chcemy oprogramowa np. 1 i zatwierdzamy klawiszem. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: Nazwa kasjera nr 1: _ Teraz naley wpisa nazw (opis) kasjera. Opis moe by dowolny, np. imi i nazwisko kasjera maksymalnie 18 znaków. - wejcie w tryb tekstowy klawiatury moemy wpisywa litery naniesione na klawiszach, lub korzystajc z tabeli przekształce liter i znaków (pkt 8.1). Po wpisaniu opisu kasjera naciskamy numer kasjera i ) danego kasjera (bdzie widoczny jego opis na wywietlaczu) naciskamy klawisz - kasjer (opis wraz z hasłem) zostanie usunity. Jeli podczas wpisywania hasła uyjemy niewłaciwych znaków (nie cyfr) lub, jeli dla jakiego kasjera wpiszemy hasło, które ju wczeniej było zaprogramowane dla innego kasjera, kasa zgłosi błd pokazujc na wywietlaczu informacj: Błdny kod kasjera naley klawiszem skasowa błd i wprowadzi inne (poprawne) hasło Programowanie P1: (5) Klawisze kodów bezporednich Na klawiaturze kasy znajduje si 14 klawiszy, które moemy oprogramowa jako bezporednie (szybkie) dla dowolnych artykułów PLU sprzeda takiego artykułu polega bdzie na naciniciu tylko tego (przypisanego) klawisza bezporedniego. Moemy do tych klawiszy przypisa towary które najczciej s sprzedawane w naszym sklepie. Klawisze te mona oprogramowa w trzech poziomach: bezporednim, z uyciem klawisza (górny poziom) oraz z uyciem klawisza (dolny poziom). W sumie wic moemy zaprogramowa 42 towary na klawiszach bezporednich. Niej podano kolejno (numery) poszczególnych klawiszy wraz z poziomami. Kolejno numerowania klawiszy wynika z moliwoci przydziału klawiszy bezporednich jako Działy i jako PLU (towary). - wyjcie z trybu tekstowego klawiatury. Na wywietlaczu: Kasjer: opis HASŁO: Teraz wpisujemy cyfrowe hasło, jakim programowany kasjer bdzie si logował do kasy. Hasło moe mie od 1 do 4 cyfr. Po wpisaniu hasła zatwierdzamy je klawiszem. Kasa przechodzi do programowania nastpnego kasjera. Jeli chcemy wyj z 34 35

19 Numeracja dla opcji: tylko klaw. Działów: Działy + KODY tylko klaw. KODÓW: Szarym kolorem wyodrbniono klawisze zdefiniowane jako Działy towarowe. Pogrubion czcionk zaznaczono numery poziomu podstawowego (bezporedniego). Programowania klawiszy bezporednich mona dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) zarówno z klawiatury jak i z komputera tryb P1. Schemat programowania klawiszy kodów bezporednich z klawiatury (klucz P1 w pozycji P1): Naley nacisn klawisz bezporedni do którego chcemy przypisa towar. Klawisze mona wybiera bezporednio, z uyciem klawisza - górny poziom, oraz klawisza - dolny poziom. Jeli klawisz nie był przypisany do adnego towaru, na wywietlaczu pojawi si napis: Brak przypisania towaru Jeli był przypisany towar, to na wywietlaczu pojawi si napis: Towar przypisany [nazwa towaru] Aby przypisa towar do wywołanego klawisza naley wpisa numer PLU tego artykułu i nacisn klawisz, lub skanerem odczyta kod EAN przypisywanego towaru. Na wywietlaczu pojawi si zaprogramowana nazwa towaru którego numer wpisalimy. Jeli chcemy usun przypisany towar z klawisza bezporedniego, naley po wywołaniu tego klawisza (na wywietlaczu pojawi si nazwa przypisanego towaru) nacisn klawisz - wybrany klawisz zostanie uwolniony od przypisanego wczeniej towaru Programowanie P1: (6) Wykaz tandemów W opcji tej nie mona nic programowa, słuy ona tylko do drukowania kodów, które w programowaniu artykułów PLU zostały połczone w tandemy z artykułami, które s oznaczone jako opakowanie. Wydruk mona wykona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) Instrukcja programowania: Wchodzimy do edycji programowania klawiszy kodów bezporednich: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 5 i nacisn ) na wywietlaczu pojawia si komunikat: Klawisz kodu bezp. 36 Schemat wykonywania wydruku (klucz P1 w pozycji P1): (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 6 i nacisn ) na wywietlaczu pojawi si: Potwierd klawiszem RAZEM Po naciniciu klawisza nastpi wydruk opakowa z dołczonymi do nich towarami. 37

20 4.7. Programowanie P1: (7) Opcje Globalne W funkcji Opcje Globalne ustawia si szereg opcji (flag) które odpowiednio konfiguruj działanie kasy. Ustawienia te (dobrze skonfigurowane) mog bardzo pomóc obsługujcemu w codziennej pracy z kas. Nazwy i kolejno Opcji oraz wyjanienie, co oznaczaj: Nr Nazwa opis Dozwolone wartoci Tylko klawisze kodów wszystkie klawisze bezporednie mog by klawiszami kodów PLU 1 tylko kody (!) 0 kody + działy 1 Tylko klawisze działów wszystkie klawisze bezpo- 0 działy + kody (!) 2 rednie mog by klawiszami działów 1 tylko działy Wymagany klawisz RAZEM przed naciniciem płatnoci musi by wcinity klawisz RAZEM 1 wymagany (!) 0 nie wymagany 3 Drukuj RAZEM kade wcinicie klawisza RAZEM 0 nie drukowane 4 spowoduje wydrukowanie podsumowania pozycji na 1 drukowane (!) paragonie Sprawdzanie szuflady kasa bdzie sprawdza czy 0 nie sprawdzana (!) 5 szuflada (opcja) jest zamknita w czasie sprzeday 1 sprawdzana Wymagane hasło do raportów aby wykona raporty 0 nie wymagane (!) 6 trzeba bdzie wpisa zaprogramowany kod 1 wymagane Druk udział działu na raporcie obrotów działów drukowany bdzie procentowy udział tego działu w całkowi- 0 brak druku (!) 7 1 druk tej sprzeday Druk udział PLU - na raporcie obrotów PLU drukowany 0 brak druku (!) bdzie procentowy udział tego towaru w sprzeday 1 druk Druk kod PLU na wydruku ustawie oraz raporcie PLU oprócz nazwy drukowany bdzie numer PLU towaru Druk dział PLU na raporcie obrotów PLU dla kadego towaru drukowany bdzie dział do jakiego przypisano towar 38 0 brak druku (!) 1 druk 0 brak druku (!) 1 druk 11 Druk r. cen PLU przy kadym towarze drukowana 0 brak druku (!) bdzie rednia cena za jak sprzedawano towar 1 druk 12 Druk num. kasjera okrela czy w raporcie obrotów 0 brak druku (!) kasjerów drukowa numery kasjerów; 1 druk 13 Druk kod nieuyw. na raporcie kodów nieuywanych 0 brak druku (!) drukowany bdzie numer towaru 1 druk 14 Druk dział nieuyw. na raporcie kodów nieuywanych 0 brak druku (!) obok towaru drukowany bdzie dział 1 druk Podłczenie wagi okrela, czy do kasy jest podłczona 15 elektroniczna waga sklepowa oraz jeli jest, to na którym złczu RS232. Jeli flaga ustawiona jest na 1, to w trybie sprzeday nie mona komunikowa si z komputerem Druk niedost bezp okrela czy w raporcie ustawie kodów bezporednich uwzgldnia klawisze skonfigurowane aktualnie jako działy towarowe; Rap obr PLU dozw zezwolenie na wykonanie raportu obrotów PLU z klawiatury 0. brak wagi (!) 1. waga na porcie PC 2. waga na porcie skanera 3. waga na porcie EFT 0 brak druku (!) 1 drukowanie 0 zabroniony 1 dozwolony (!) Nr Nazwa opis Kontrola kodu EAN załcza lub wyłcza kontrol poprawnoci sum kontrolnych sczytywanego skanerem kodu kreskowego EAN wg zalece Pastwowego Instytutu Normalizacyjnego Drukuj EURO wywołanie przeliczenia ceny lub warto- ci sprzedanych towarów na paragonie spowoduje dodrukowanie pod paragonem niefiskalnego przeliczenia wartoci paragonu na walut EURO wraz z zaprogramowanym w kasie przelicznikiem PLN/EUR 39 Dozwolone wartoci 0 wyłczona (!) 1 włczona 0 brak druku 1 - drukowanie 25 Typ kodu wagowego okrela, do jakiego kodu wagowego został skonfigurowany skaner patrz pkt 3.2 (! 10) 0 wyłczona obsługa 26 Typ wagi okrela rodzaj (typ) wagi, jaka została podłczona do kasy 1 Angel 0 Medesa (!) 27 Czas starz PLU w tygodniach okrela czas po jakim 0 brak kontroli (!) kasa ma zaliczy nieuywane towary jako martwe 1 52 ilo tygodni bodów Prdko transmisji do PC okrela prdko transmisji bodów midzy kas a komputerem bodów (!) Zmiana PLU z klawiatury zablokowana moliwo zablokowania ingerencji do bazy towarowej z klawiatury kasy. Jest wówczas moliwo jakichkolwiek zmian bazie tylko z komputera Podłczenie EFT okrela, czy do kasy podłczony jest terminal płatniczy EFT (opis w rozdz. 3.5) PC przed rap. dob flaga blokujca wykonanie raportu dobowego przed dokonanie odbioru danych z kasy (obrotów PLU, kasjerów, stanu kasy, rap. godzinowego) przez komputer Brak kontr. obr. PLU flaga definiuje, czy kasa ma kontrolowa obroty PLU przy zmianach nazwy i stawki PTU. Jeli flaga ustawiona na 1, to przed wykonaniem w/w zmian konieczne jest wykonanie raportu zerujcego obroty dla danego PLU Nadp. buf.on-line flaga definiuje, czy kasa ma zgłosi błd przy przepełnieniu bufora on-line, czy te ma nadpisywa ten bufor nowymi danymi Brak kontr.przepeł.obr. flaga definiuje, czy kasa ma zgłasza błd przy przepełnieniu obrotów PLU, Działów, kasjerów, stanu kasy. Cena w groszach załczenie flagi powoduje, e podawana cena przyjmowana jest w groszach bez koniecznoci naciskania klawisza kropki dziesitnej. Kasa automatycznie umieszcza kropk dziesitn pomidzy trzeci a drug cyfr od koca wpisywanej ceny 0 moliwa zmiana z klawiatury 1 zablokowane zmiany z klawiatury (!) 0 brak terminala (!) 1 terminal podłczony 0 blokada wyłczona (!) 1 blokada załczona 0 kasa kontroluje obroty przy zmianach 1 brak kontroli obrotów przy zmianie (!) 0 kasa zgłasza błd przepełnienia (!) 1 kasa nadpisuje dane w buforze (od najstarszych) 0 kontrola włczona 1 brak kontroli (!) 0 cena w złotych (z kropk) (!) 1 cena w groszach (bez kropki) 36 Dz.41 bez rabatu po załczeniu flagi na 1 na towary 0 opcja nieaktywna (!)

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Małe Tango / Rumba NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_mTango_Rumba_v29_20050714.doc

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13.

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13. 13. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Tipo NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_Tipo_v88_20050217_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

NOTATKI. Bonita II. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118. Wydanie III NOVITUS 2005. Instr_Obslugi_BonitaII_v88_20050217_Novitus.

NOTATKI. Bonita II. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118. Wydanie III NOVITUS 2005. Instr_Obslugi_BonitaII_v88_20050217_Novitus. NOVITUS BONITA II NOTATKI Instrukcja obsługi Kasa Fiskalna Bonita II NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VENTO / VENTO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_VENTOA_V34_20050922.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska

Bardziej szczegółowo

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VEGA MOBIL 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl INSTR_OBSLUGI_VEGAMOBIL_V35_20050401.DOC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I SPECYFIKACJA PROTOKOŁU TRANSMISJI W MONITORZE TRANSAKCJI w drukarkach POSNET THERMAL HD FV EJ 1.01 POSNET THERMAL FV EJ 2.

OBSŁUGA I SPECYFIKACJA PROTOKOŁU TRANSMISJI W MONITORZE TRANSAKCJI w drukarkach POSNET THERMAL HD FV EJ 1.01 POSNET THERMAL FV EJ 2. OBSŁUGA I SPECYFIKACJA PROTOKOŁU TRANSMISJI W MONITORZE TRANSAKCJI w drukarkach POSNET THERMAL HD FV EJ 1.01 POSNET THERMAL FV EJ 2.01 1 I Obsługa w urządzeniu. Monitor transakcji jest dostępny tylko po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB SZOP Spis treści: Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 6 Drukarka komputerowa... 7 Dane do faktury VAT... 7 Jednostki miary...

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i. K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS

I n s t r u k c j a o b s ł u g i. K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a BRAVO / BRAVO BAZAR

K a s a F i s k a l n a BRAVO / BRAVO BAZAR I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO / BRAVO BAZAR COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna Novitus Next

Kasa fiskalna Novitus Next Dane aktualne na dzień: 25-05-2017 01:21 Link do produktu: http://www.adimar.pl/kasa-fiskalna-novitus-next-p-1.html Kasa fiskalna Novitus Next Cena Dostępność 2 693,70 zł Dostępny Opis produktu Ekran dotykowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005)

APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER. (ver. 1.0 czerwiec 2005) APOLLO KISO II - PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO KOMUNIKACJI KASA KOMPUTER DLA KASY APPOLLO KIISSO IIII INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (ver. 1.0 czerwiec 2005) 1 1. UWAGI OGÓLNE... 3 2. KABEL KOMUNIKACYJNY...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > BONO E BONO E Drukarka fiskalna Bono E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar i z programem 2.06 posiada nowe funkcjonalności, sprawiające,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

MINI TAX. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i

MINI TAX. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i 16. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MINI TAX INSTR_OBSLUGI_MINITAX_V078_20050428.DOC 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Szop - instrukcja użytkownika

Szop - instrukcja użytkownika Szop - instrukcja użytkownika Copyright 2015 Elzab Soft sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wstęp... 3 Logowanie... 3 Ustawienia... 5 Drukarka fiskalna... 6 Stawki VAT... 7 Drukarka komputerowa...

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

MAŁA / MAŁA PLUS. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 NOTATKI NOVITUS MAŁA / MAŁA PLUS

MAŁA / MAŁA PLUS. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 NOTATKI NOVITUS MAŁA / MAŁA PLUS NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS P.Chronowski NOVITUS SA INSTR_OBSLUGI_MAŁA_V20_20080509.DOC 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji.

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Producent: MikEL s.c., skr. poczt. 28, 44-217 Rybnik, tel (32)422-21-08,

Bardziej szczegółowo

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733

KasNet. Podręcznik użytkownika. NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 KasNet Podręcznik użytkownika NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KasNet: Podręcznik użytkownika autorstwa Marcin

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo