K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI"

Transkrypt

1 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: , Wydanie VIII NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_SYS_FIE_v17_ doc 114

2 Co powiniene zna i wiedzie przed przystpieniem do pracy z kas fiskaln SYSTEM / FIESTA: parametry techniczne kasy (parz punkt 2.1) warunki gwarancji (karta gwarancyjna) obsług funkcji fiskalnych dostpnych dla uytkownika Kada nieprawidłowo w pracy kasy powinna by natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta! Odłczenie kasy od sieci nastpuje po odłczeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które powinno by usytuowane w pobliu kasy i by łatwo dostpne. W kasach SYSTEM / FIESTA zastosowano akumulatory kwasowo ołowiowe. Akumulatory tego typu po całkowitym rozładowaniu powinny by jak najszybciej ponownie naładowane. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuszy czas spowoduje utrat jego pojemnoci, a tym samym drastycznie skróci jego ywotno! W kasach dostarczanych przez producenta akumulatory s odłczone, naley podnie pokryw mechanizmu drukujcego i podłczy przewód do zacisku akumulatora. Jeli kasa nie bdzie uywana przez dłuszy czas, zaleca si odłczenie przewodu z zacisku akumulatora. W kasach SYSTEM / FIESTA zastosowano drukark termiczn. Zaopatrujc si w papier naley zada od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzajcego, e moe on by stosowany w urzdzeniach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez czas okrelony Ordynacj Podatkow. Naley równie pamita o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymaga moe doj do utraty danych (kopii paragonów i raportów) do przechowywania których uytkownik kasy jest zobowizany. Urzdzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburze elektromagnetycznych dla klasy A. W rodowisku mieszkalnym moe to powodowa powstawanie zakłóce radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego uytkownik zobowizany jest do zastosowania odpowiednich rodków zaradczych. Przed wymian papieru naley obowizkowo dotkn dłomi uziemionej czci metalowej. Zabrania si uywania telefonów komórkowych w bezporednim ssiedztwie kasy!!! Zuyte urzdzenie lub jego czci (baterie) naley przekaza do recyklingu lub pozby si ich zgodnie z obowizujcymi przepisami! Nie wyrzuca do miejskich lub domowych pojemników na mieci!!! O ewentualne informacje dotyczce utylizacji zwróci si do sprzedawcy lub serwisu. 2 Spis treci: 1. INFORMACJE OGÓLNE Przeznaczenie kasy fiskalnej SYSTEM / FIESTA Cechy podstawowe kasy OPIS TECHNICZNY KAS SYSTEM / FIESTA Parametry techniczne Funkcje fiskalne Wygld kasy Pokrywa drukarki Złcza komunikacyjne i zasilajce Mechanizm drukujcy Klawiatura Wywietlacze Stacyjka operatora URUCHOMIANIE KASY SYSTEM / FIESTA Logowanie i wylogowanie kasjera Podłczanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych Kody waone Podłczanie wagi Podłczanie komputera Podłczenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT Współpraca kilku kas SYSTEM / FIESTA z komputerem Wymiana papieru Mechanizm starzenia kodów PLU Praca kasy ON-LINE PROGRAMOWANIE KASY SYSTEM / FIESTA Programowanie P1: (1) Tekst Reklamowy Programowanie P1: (2) Działy Towarowe Programowanie P1: (3) Artykuły PLU oraz opakowania Programowanie P1: (4) Kasjerzy Programowanie P1: (5) Klawisze kodów bezporednich Programowanie P1: (6) Wykaz tandemów Programowanie P1: (7) Opcje Globalne Programowanie P1: (8) Hasło do raportów: Programowanie P1: (9) Klawisze Rabatu i Narzutu Programowanie P1: (10) Tablica HALO Programowanie P1: (11) Usuwanie kodów nieuywanych Programowanie P1: (12) Numer kasy Programowanie P1: (13) Nagłówek Programowanie P1: (14) Data i Czas Programowanie P1: (15) Stawki PTU Programowanie P1: (16 17) Ustawienie raportu łacuchowego Programowanie P1: (18) Tryb menederski Programowanie P1: (19) Kody dowizane Programowanie P1: (20) Tablica rabatów Programowanie P1: (21) Definicja karty PROGRAMOWANIE: (22) Kurs EURO

3 4.22. Programowanie NIP ZALECANE USTAWIENIA KASY PRZY RÓNYCH KONFIGURACJACH SYSTEMU Zalecane ustawienia przy pracy kasy bez komputera Zalecane ustawienia przy pracy kasy z komputerem SPRZEDA ZA POMOC KASY FISKALNEJ SYSTEM / FIESTA Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzeday Sprzeda przy uyciu Działów Towarowych Sprzeda przy uyciu kodów PLU Sprzeda przy uyciu bezporednich klawiszy PLU Sprzeda za pomoc czytnika kodów kreskowych - skanera Sprzeda przy podłczonej wadze Sprzeda towarów połczonych w tandemy Usuwanie opakowania z tandemu Sprzeda i zwrot opakowa (butelek) Automatyczne obliczanie reszty Zakoczenie paragonu przy rónych formach płatnoci Przegldanie otwartego paragonu na wywietlaczu obsługi Usuwanie pozycji z paragonu stornowanie Zmiana iloci sprzedanego artykułu Anulowanie całego paragonu Otwieranie szuflady Numer bez sprzeday Udzielanie rabatu Dodawanie narzutu Wpłata i wypłata gotówki z szuflady Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru Wywietlenie nalenoci za ostatni paragon Wywietlanie daty i godziny Obsługa waluty EURO WYKONYWANIE RAPORTÓW Raport stanu kasy Raport obrotów w działach Raport obrotów PLU Raport obrotów kasjerów Raport opakowa zwrotnych Raport dobowy Raport okresowy Raport kodów nieuywanych Zestawienie towarów zaprogramowanych Zestawienie opakowa zwrotnych Ostatni raport dobowy Raport łacuchowy Raport godzinowy Raport kodów dowizanych Raport miesiczny Raport opisów stałych PRZYKŁADOWE WYDRUKI Paragon fiskalny Wpłata do kasy Wypłata z kasy Paragon anulowany Paragon z pozycj stornowan Raport fiskalny dobowy Raport stanu kasy Raport obrotów PLU Raport okresowy wykonany jako pełny Raport okresowy wykonany jako podsumowanie (skrócony) DODATKOWE FUNKCJE KLAWISZY Tabela przekształce liter / znaków: WYKAZ KOMUNIKATÓW Błdy zgłaszane przez kas SCHEMATY PRZEWODÓW ŁCZCYCH Przewód połczeniowy kasa komputer Przewód połczeniowy kasa waga Przewód zasilajcy CERTYFIKATY... Błd! Nie zdefiniowano zakładki. Uwaga: Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj charakter wyłcznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych oraz funkcjonalnoci kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wczeniejszego uprzedzenia. Producent zastrzega, e nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstałe wskutek uytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcj, uywania niewłaciwego zasilacza, naraania urzdzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy te promieniotwórczych. Producent nie ponosi równie odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia karno skarbowe ze strony Urzdu Skarbowego wobec podatnika uytkownika kasy fiskalnej wynikajce z ujawnionej niewłaciwej eksploatacji urzdzenia. 5

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej SYSTEM / FIESTA Kasy fiskalne SYSTEM oraz FIESTA s kasami najnowszej generacji przeznaczonymi do pracy w małych, rednich i duych placówkach handlowych. Mog pracowa jako pojedyncze urzdzenie fiskalne, lub w połczeniu z komputerem jako system. Kasy zostały przedstawione w Ministerstwie Finansów i otrzymały homologacj numer: Kasa SYSTEM: PP7-8012/339/1760/04/JS Kasa FIESTA: PP7-8012/341/1760/04/JS jako kasy rejestrujce, spełniajce wymogi zawarte w Rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r. Dokument homologacji kasy został umieszczony w rozdziale Błd! Nie mona odnale ródła odwołania. niniejszej instrukcji. UWAGA! W zwizku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urzdzenia s poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostpny jest na stronie internetowej producenta kas: Cechy podstawowe kasy Moliwo zaprogramowania 42 Działów Towarowych (jako bezporednie lub porednie zamiennie z PLU); Moliwo zaprogramowania ok kodów towarowych PLU kasa SYSTEM oraz ok kodów towarowych kasa FIESTA; Moliwo zaprogramowania kodów dowizanych do kodów głównych (kilka kodów kreskowych dla jednego towaru) (tylko kasa SYSTEM); Moliwo zaprogramowania 42 dowolnych PLU jako bezporednie (zamiennie z Działami Towarowymi); Współpraca z komputerem (złcze RS232C); Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych); Współpraca z elektroniczn wag kalkulacyjn; Współpraca z terminalem płatniczym (EFT); Współpraca z szuflad na pienidze; Obsługa waluty EURO Komunikacja ON-LINE z komputerem programowanie, raporty, zakoczone paragony mog by na bieco odbierane do komputera podczas pracy kasjerów; Zastosowano dwuwierszowy, czterdziestoznakowy, alfanumeryczny wywietlacz obsługi LCD wywietlajcy tekstowe komunikaty oraz nazwy sprzedawanych towarów; Moliwo edycji paragonu na wywietlaczu obsługi i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez moliwoci popełnienia pomyłki; Ewidencja pracy 32 (dla kasy SYSTEM) lub 8 (dla kasy FIESTA) kasjerów rejestrowanych kodem; Tryb menederski zabronienie kasjerom na dokonywanie stornowa, anulowania paragonu, wpłat i wypłat, rabatów i narzutów oraz otwierania szuflady bez posiadania kluczyka trybu X (funkcja dostpna tylko w kasie SYSTEM); Nazwa artykułów PLU i Działów od 2 do 18 znaków (liter i cyfr) 12 rodzajów raportów niezerujcych, 7 rodzajów raportów zerujcych; Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domylne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury, na dowoln pozycj lub na cały paragon; Moliwo udzielania rabatu na karty rabatowe z kodem kreskowym kod karty rabatowej sczytywany jest skanerem, w zalenoci od zaprogramowanych opcji dla danej karty udzielany jest rabat w zaprogramowanej wysokoci; Rejestracja 5 rodzajów płatnoci za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon. Płatno kart moe by realizowana przez terminal płatniczy podłczony do kasy lub terminal działajcy samodzielnie; Moliwo podawania ceny w złotych (z kropk dziesitn), lub w groszach (dwie ostatnie cyfry ceny traktowane s jak grosze); Moliwo anulowania paragonu po wprowadzeniu czciowej płatnoci; Moliwo powizania artykułów z opakowaniami w tzw. tandemy; Zwroty opakowa podczas otwartego paragonu, jak równie poza paragonem. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda) nie s wliczane do obrotu, traktowane s jako wpłata i wypłata gotówki z kasy (szuflady). Obrót opakowaniami mona sprawdzi na specjalnym raporcie; Moliwo drukowania jednego z 5 tekstów komercyjnych pod paragonem; UWAGA! Kasa FIESTA jest "zuboon" wersj kasy SYSTEM. Dlatego niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji nie wystpuj w kasie FIESTA. Przy funkcjach tych jest adnotacja: Funkcja dostpna tylko w kasie SYSTEM! 6 7

5 2. OPIS TECHNICZNY KAS SYSTEM / FIESTA 2.1. Parametry techniczne Zasilanie: napicie stałe V. Gniazdo zasilania: gniazdo na wtyk walcowy 5,5 / 2,5 mm, masa zasilania na zewntrz. Zasilacz: wejcie: zewntrzny, wejcie 230 V, 50 Hz, wyjcie: napicie stałe 30 V, wtyk walcowy 5,5 / 2,5 mm Bateria wewntrzna: 12V 3,3 Ah Moc: 30 W UWAGA: ODŁCZENIE ZASILANIA KASY FISKALNEJ SYSTEM / FIESTA NAST PUJE PO ODŁCZENIU WTYCZKI ZASILACZA Z GNIAZDA SIE- CIOWEGO, KTÓRE POWINNO BY ŁATWO DOST PNE I ZNAJDOWA SI W POBLIU KASY. znajduje si równie zapisany NIP uytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. Uytkownik moe wykona maksymalnie 30 zmian stawek PTU w całym fiskalnym "yciu" kasy. W trybie fiskalnym moemy wykona raport okresowy bdcy odczytem z pamici fiskalnej raportów z zadanego okresu (według dat oraz według numerów). Przed fiskalizacj w trybie niefiskalnym (treningowym) wszystkie w/w dane (oprócz numeru unikatowego) przechowywane s w pamici RAM kasy i mog by dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pamici fiskalnej. W trybie niefiskalnym nie ma moliwoci wykonania raportu okresowego, gdy w pamici fiskalnej nie ma zapisanych adnych raportów dobowych Wygld kasy Na poniszym rysunku przedstawiono wygld i waniejsze elementy kasy SYSTEM / FIESTA Wywietlacz dla klienta ZABRANIA SI WYŁCZANIA KASY PRZEZ ODŁCZENIE WTYCZKI ZASILACZA OD KASY. Dopuszczalna temperatura pracy: C Dopuszczalna wilgotno pracy: 10 80% Szeroko: 330 mm Głboko: 320 mm Wysoko: 165 mm (215mm po podniesieniu wywietlacza klienta) Ciar: 3,85 kg (+0.40 kg zasilacz) RS232C trzy złcza do komunikacji ze skanerem, z komputerem, wag i terminalem kart płatniczych (EFT) Pokrywa drukarki Wyjcie papieru Wywietlacz dla obsługi Stacyjka operatora Klawiatura 2.2. Funkcje fiskalne Kasa fiskalna SYSTEM / FIESTA posiada wbudowan pami fiskaln mogc pomieci raporty w okresie 5 lat. Pami ta jest nierozerwalnie złczona z obudow kasy, zalana jest specjaln mas uniemoliwiajc ingerencj do jej wntrza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pamici fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urzdzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten bdzie drukowany na kadym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy). Kasa SYSTEM / FIESTA moe pracowa w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk sprzeda, która jest dokonywana za jej porednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, wartoci sprzeday, iloci wystawionych paragonów, informacje o dokonanych zmianach w bazie towarowej zapisywane s do pamici fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerujcego. Do pamici zapisywane s równie wszelkie zerowania systemowe z uwzgldnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamici 8 Miejsce podnoszenia pokrywy 2.4. Pokrywa drukarki Pod pokryw znajduje si mechanizm drukujcy wraz z mechanizmem odwijania i nawijania papieru. Aby zdj pokryw mechanizmu drukujcego naley chwyci pokryw w miejscu podnoszenia wskazanym na rysunku i podnie przód pokrywy ku górze. Z tyły pokrywa trzymana jest dwoma zaczepami. Zakładanie pokrywy odbywa si w odwrotnej kolejnoci: najpierw naley umieci zaczepy z tyłu pokrywy w odpowiednich miejscach w obudowie kasy, nastpnie przód pokrywy opuci ku obudowie kasy trafiajc na odpowiednie zatrzaski Złcza komunikacyjne i zasilajce Złcza komunikacyjne i zasilajce znajduj si w prawej bocznej ciance kasy 9

6 RS232C Port nr 3 Terminal EFT lub waga Wygld klawiatury: Złcze niewykorzystane Gniazdo zasilania kasy. Napicie stałe od 24 do 35 V RS232C Port nr 2 Skaner lub waga RS232C Port nr 1 Komputer lub waga 2.6. Mechanizm drukujcy W kasie SYSTEM / FIESTA zastosowano mechanizm drukujcy LT482 japoskiej firmy CITIZEN. Jest to mechanizm termiczny. Parametry mechanizmu: - 2 x 22 znaki w wierszu - prdko druku: 12,5 linii / sek. - dwie rolki papieru szer. 49 mm (± 1 mm) Mechanizm drukujcy drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki bdce potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest nawijany wewntrz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga tama papieru jest odrywana i wrczana klientom (paragon fiskalny) lub jeli to jest raport przechowywana przez obsługujcego. UWAGA! Kupujc papier do mechanizmu termicznego naley zwróci uwag, czy moe on by stosowany w urzdzeniach fiskalnych. Bardzo wane jest, czy wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez okres wymagany ordynacj podatkow bez utraty jakoci wydruku. W sprawach przechowywania papieru naley stosowa si bezwzgldnie do zalece producenta papieru Klawiatura Klawiatura kasy SYSTEM / FIESTA posiada 52 klawisze, które maj naniesiony opis informujcy o zastosowaniu klawisza. Opis znaczenia klawiszy: Klawisz słuy do załczania i wyłczania kasy (naley nacisn i przytrzyma przez ok. 2s) Klawisz słuy do przewijania (podcigania) rolek papieru Klawisz słuy do rejestracji zwrotu opakowa Klawisz słuy do anulowania paragonu (kosz) Klawisz słuy do stornowania (usuwania) jednej pozycji z paragonu Klawisz słuy do wejcia do edycji paragonu (przegldania na wywietlaczu obsługi) 10 11

7 Klawisz słuy do logowania (rejestrowania) kasjera Klawisz słuy do otwierania szuflady i rejestracji numeru bez sprzeday Klawisz słuy do potwierdzania wpłaty gotówki do kasy Klawisz słuy do potwierdzania wypłaty gotówki z kasy Klawisz słuy do dodania narzutu kwotowego do pozycji lub całego paragonu Klawisz słuy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wywietlania sumy za poprzedni paragon Klawisz słuy do zakoczenia paragonu przy płatnoci gotówk, (jeli wczeniej nacinito, płatno odbywa si w EURO) Klawisz słuy do potwierdzenia, e wpisana liczba była cen artykułu oraz do wejcia w tryb sprawdzania zaprogramowanej ceny towaru. (jeli wczeniej Klawisz słuy do udzielania rabatu kwotowego na pozycj lub cały paragon nacinito, cena towaru zostaje przeliczona na EURO) Klawisz słuy do dodania narzutu procentowego do pozycji lub całego paragonu Klawisz słuy do mnoenia iloci, przejcia w tryb wywietlania daty i godziny Klawisz słuy do udzielania rabatu procentowego na pozycj lub cały paragon Klawisz słuy do zmiany poziomu Działów lub PLU, oraz w gór przy przegldaniu paragonu podczas edycji, zmiany funkcji nastpnego klawisza (np. wybór płatnoci talon, EURO), oraz jako SHIFT podczas programowania Klawisz słuy do zmiany poziomu Działów lub PLU, oraz w dół przy przegldaniu paragonu podczas edycji Klawisz słuy do komunikacji kasy z wag odczytanie wagi towaru Klawisz słuy do potwierdzenia, e wpisana liczba była kodem towaru oraz do powtórnego wprowadzenia ostatniego towaru. Klawisz słuy do wychodzenia z sytuacji błdnych, wyłczanie sygnału dwikowego błd Klawisze słu do wybierania Działu lub PLU bezporedniego, Klawisze te posiadaj wymienn wkładk, na której mona opisa, co jest zaprogramowane pod danym klawiszem. Klawisze: Klawisz słuy do akceptacji płatnoci czekiem koczy paragon Klawisz słuy do akceptacji płatnoci jako kredyt koczy paragon Klawisz słuy do akceptacji płatnoci kart kredytow jeli do kasy podłczony jest terminal płatniczy, nastpuje komunikacja z terminalem, i paragon jest koczony dopiero po zaakceptowaniu płatnoci przez terminal. s klawiszami numerycznymi, słu do wpisywania cen, iloci, numerów PLU, wybierania numerów opcji przy programowaniu, itp. Klawisz (przecinek) słuy do odzielania całoci od czci dziesitnej wprowadzanej iloci lub wartoci. Prawie wszystkie klawisze posiadaj jeszcze szereg innych funkcji przy programowaniu rcznym kasy i przy wykonywaniu raportów. Na klawiszach s równie naniesione litery i znaki, które mona uywa przy programowaniu kasy. Dodatkowe znaczenie klawiszy jest opisane przy programowaniu kadej z funkcji kasy

8 W rozdziale DODATKOWE FUNKCJE KLAWISZY (rozdz. 9) zostały opisane inne funkcje, jakie klawisze maj podczas programowania: przypisane litery, funkcje edycyjne, itp Wywietlacze Kasa fiskalna SYSTEM / FIESTA wyposaona jest w dwa wywietlacze: obsługi: alfanumeryczny LCD, 2 x 20 znaków wywietlajcy cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługujcego komunikaty tekstowe podczas sprzeday, programowania kasy oraz wykonywania raportów; klienta: numeryczny LED, 9 pozycji (moliwo podniesienia i obrotu tak, aby był dobrze widziany przez klienta) 2.9. Stacyjka operatora Stacyjka operatora zastosowana w kasie SYSTEM / FIESTA posiada 6 pozycji pracy: PROGRAMOWANIE P2, PROGRAMOWANIE P1, WYŁCZONA, TRYB SPRZEDA Y, RAPORTY NIEZERUJCE, RAPORTY ZERUJCE. Kada z pozycji (z wyjtkiem WYŁCZONE) jest opisywana na wywietlaczu LCD. W pozycji 0 (WYŁCZONE) wywietlacze obsługi i kasjera gasn. Dla poszczególnych trybów pracy (połoe) potrzebne s odpowiednie kluczyki 0 kasa wyłczona R tryb sprzeday (rejestracji) X tryb raportów niezerujcych Z tryb raportów zerujcych P1 tryb programowania uytkownika P2 tryb programowania serwisowego Klucze operatorów Do kasy dołczone s w komplecie klucze z nastpujcymi opisami: R umoliwiajcy włczenie kasy w tryb sprzeday X umoliwiajcy włczenie kasy w tryb sprzeday i tryb raportów niezerujcych Z umoliwiajcy włczenie kasy w tryb sprzeday, tryb raportów niezerujcych i zerujcych P1 klucz umoliwiajcy włczenie kasy w tryb programowania P1 3. URUCHOMIANIE KASY SYSTEM / FIESTA Po naciniciu i przytrzymaniu klawisza kasa uruchomi si wykonujc wewntrzne testy systemowe. Nastpnie kasa przejdzie do trybu sprzeday. Kasa zasilana wyłcznie z baterii wewntrznej posiada (dla oszczdnoci energii) opcje automatycznego wyłczenia si, w przypadku, gdy nie bdzie uywana przez czas dłuszy ni 1 min Logowanie i wylogowanie kasjera Jeli po włczeniu przekrcimy klucz w pozycj R, na wywietlaczu pojawi si na chwil komunikat: TRYB SPRZEDA Y, a potem, (jeli w kasie jest zaprogramowany kasjer) kasa zapyta o hasło kasjera. Naley wówczas wpisa cyfry kodu kasjera, jaki został zaprogramowany. Wpisywanie kodu odbywa si w ciemno, tzn. na wywietlaczu nie pojawi si wpisywane cyfry tylko gwiazdki. Po wpisaniu hasła kasjera naley nacisn klawisz:. Cała prowadzona sprzeda, dokonywane wpłaty i wypłaty, zwroty zaliczane bd na konto kasjera którego hasło zostało wpisane. Bdzie to widoczne na wydruku raportu kasjerów. Po zalogowaniu kasjera na wywietlaczu pojawia si 0 kasa jest gotowa do pracy w trybie sprzeday. Wylogowanie kasjera nastpuje przez nacinicie klawisza bez wpisywania wczeniej adnego kodu. Kasa oczekuje wtedy na podanie kodu kasjera, nie ma wówczas moliwoci prowadzenia sprzeday, nie ma moliwoci dokonywania wpłat i wypłat, otwarcia szuflady. Bdzie to moliwe po podaniu właciwego kodu kasjera. Jeli podczas pracy kasy nastpuje zmiana kasjera to przychodzcy kasjer powinien wpisa swój kod i potwierdzi go klawiszem. Wszystkie dokonane od tej chwili transakcje, wpłaty i wypłaty liczone bd jako obrót zalogowanego kasjera. Po kadej zmianie połoenia kluczyka zmiany trybów kasa bdzie oczekiwa na zalogowanie kasjera. Jeli w kasie nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie bdzie kontrolowa kodu kasjera, wszystkie operacje z kas moe wykonywa kady kto posiada klucz zmiany trybów pracy. UWAGA! Nie jest wówczas dostpny raport obrotów kasjerów (Tryb X lub Z, 4) Podłczanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych Kasa SYSTEM / FIESTA moe współpracowa z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokona uprawniony 14 15

9 serwisant. Gniazdo skanera znajduje si w prawej bocznej ciance kasy. Podłcza skaner do kasy naley tylko przy wyłczonym zasilaniu kasy. UWAGA! Skaner powinien posiada własne zasilanie zewntrzne. Jeli identyfikacja towarów odbywa si bdzie za pomoc skanera, naley zwróci uwag na ustawienie opcji w "opcjach globalnych" (programowanie P1): czy kasa ma kontrolowa poprawno kodu EAN (opcja nr 19 w Opcjach Globalnych (tryb P1, 7 X/T)), jaki typ kodu wagowego ma by obsługiwany przez kas (opcja nr 25 w Opcjach Globalnych (tryb P1, 7 X/T)). Sposób konfiguracji opcji opisano w rozdziale 4.7. Dopuszczalne wartoci ustawie opcji 25 (kodów waonych) opisano w nastpnym rozdziale Kody waone Jeli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujce, które w kodzie kreskowym mog kodowa numer PLU waonego towaru, jego wag lub cen, a kasa współpracuje ze skanerem, naley odpowiednio skonfigurowa opcj nr 25 w "opcjach globalnych" w trybu programowania kasy (rozdz. 4.7), aby czytnik bezbłdnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczn wag metkujc. W poniszej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Warto 0 wyłcza obsług kodów wagowych, umoliwiajc identyfikacj towaru przy uyciu kodu EAN13 rozpoczynajcego si od cyfry 2 tak, jak według kadego innego kodu EAN. Ponadto dopuszczalne s wartoci flagi: Warto EAN/JEAN PLU (ilo znaków) Waga (ilo znaków) 1 2XCCCCAWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 3 2XCCCCCWWWWWB CCCCC (5) WWWWW (5) 4 2XDCCCCWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 5 2XDDCCCWWWWWB CCC (3) WWWWW (5) Warto EAN/JEAN PLU (ilo znaków) Cena (ilo znaków) 6 2XCCCCCXPPPPB CCCCC (5) PPPP (4) 7 2XCCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5) 8 2XCCCCCPPPPPB CCCCC (5) PPPPP (5) 9 2XCCCCPPPPPPB CCCC (4) PPPPPP (6) 10 23CCCCAPPPPPB 24CCCCAPPPPPB 27CCCCAWWWWWB 29CCCCAWWWWWB CCCC (4) PPPPP (5) gdzie: X dowolna cyfra C cyfra wewntrznego kodu towaru (kod krótki kasy) W cyfra liczby oznaczajcej mas / ilo towaru (z dokładnoci do 1 kg) P cyfra liczby oznaczajcej cen towaru (z dokładnoci do 1 grosza) A cyfra kontrolna wartoci masy / iloci lub ceny B cyfra kontrolna kodu EAN D dowolna (pomijana) cyfra 16 Kady kod EAN8 bd EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem moe by uywany do identyfikacji towarów nie podlegajcych sprzeday z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartoci flagi najlepiej skonsultowa z serwisantem. Wane jest, e cyfry CCCCC wewntrznego kodu towaru musz by kodem krótkim kasy, czyli kodem o ograniczonej wartoci maksymalnej. Dla kasy SYSTEM kodami krótkimi s kody z zakresu od 1 do 28193, natomiast dla kasy FIESTA kodami krótkimi s kody z zakresu od 1 do W kasie programowane s tylko kody towarów (CCCCC) bez identyfikatora kodu waonego (2X, 23,24, 27, 29) 3.3. Podłczanie wagi Kasa moe współpracowa z elektroniczn wag kalkulacyjn. Wag mona podłczy do dowolnego złcza RS232 w kasie, w zalenoci, z jakimi urzdzeniami kasa bdzie współpracowa. W Opcjach Globalnych (P1, 7, opcja 15) naley okreli, na którym porcie jest podłczona waga jest moliwo wybrania: 0 brak wagi, 1 waga podłczona do portu 1 (PC), 2 waga podłczona do portu 2 (Skaner), 3 waga podłczona do portu 3 (Terminal EFT). Doboru wagi powinien dokona uprawniony serwisant. Kas naley równie skonfigurowa do współpracy z danym typem wagi. Słuy do tego flaga nr 26 w Opcjach Globalnych (tryb P1, poz. 7). Schemat przewodu łczcego kas z wag zamieszczono w rozdziale 11. Uwaga! Ustawienie opcji 15 na 1 spowoduje, e w trybie sprzeday nie bdzie moliwa komunikacja kasy z komputerem Podłczanie komputera Kasa SYSTEM / FIESTA posiada moliwo współpracy z komputerem. Do komunikacji z komputerem słuy gniazdo w prawej bocznej ciance kasy. Do podłczenia kasy z komputerem niezbdny jest specjalny przewód połczeniowy. Schemat przewodu zamieszczono w rozdziale 11. W komputerze i w kasie (opcje globalne) nale- y ustawi identyczne prdkoci transmisji. Protokoły komunikacyjne kasa komputer udostpnione s na stronie internetowej: Podłczenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT Do kasy SYSTEM / FIESTA mona podłczy terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatnoci kartami płatniczymi. Preferowanym urzdzeniem jest terminal Trintech COMPACT 9000i, współpracujcy z Centrum Rozliczeniowym PKO S.A. Dziki połczeniu kasy SYSTEM / FIESTA z terminalem zakoczenie paragonu przy płatnoci kart płatnicz powoduje skomunikowanie si kasy z terminalem, przesyłana jest od razu do niego informacja z kwot do zapłaty (wyeliminowana moliwo pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Uytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakoczonej płatnoci, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie koczy paragon. Jeli terminal płatniczy nie jest wyposaony we własn drukark, kasa wydrukuje potwierdzenie płatnoci kart płatnicz w dwóch kopiach. Na jednej z nich klient powinien złoy podpis identyczny z podpisem na karcie. 17

10 Podłczenia terminala do kasy powinien dokona uprawniony serwisant, posiadajcy uprawnienia na serwisowanie kas SYSTEM / FIESTA oraz terminali płatniczych. Podłczenia naley dokona przy wyłczeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego. Do podłczenia słuy złcze RS232 w prawej bocznej ciance kasy (rozdz. 2.5). Po podłczeniu terminala konieczne jest ustawienie flagi mówicej o obecnoci terminala. Flag t naley załcza tylko w przypadku, gdy kasa SYSTEM / FIESTA jest podłczona do terminala. Jeli terminal nie ma moliwoci podłczenia do kasy SYSTEM / FIESTA, flaga ta powinna by ustawiona na 0, płatno kart płatnicz automatycznie zakacza paragon, bez komunikacji z terminalem EFT. Załczenie flagi terminal EFT na 1 uaktywnia dodatkowe moliwoci kasy (opisana powyej komunikacja z terminalem), oraz: przy zamknitym paragonie nacinicie klawisza otwiera Menu Terminala, w którym s dostpne pozycje: 1. Otwarcie dnia po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu klawiszem nastpuje komunikacja z terminalem (jeli terminal tego wymaga, po tym poleceniu moe nastpi komunikacja terminala z Centrum Rozliczeniowym) 2. Zamknicie dnia po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu klawiszem nastpuje komunikacja z terminalem, czego efektem moe by komunikacja z Centrum Rozliczeniowym i zrzut danych za dany dzie. 3. Raport według organizacji po wybraniu tej funkcji i zatwierdzeniu klawiszem nastpuje komunikacja z terminalem i terminal wykona raport zrealizowanych transakcji z podziałem na typy kart płatniczych. Jeli terminal nie ma własnej drukarki, raport ten zostanie wydrukowany na drukarce kasy. Po Menu Terminala poruszamy si klawiszami i. Po zakoczonym paragonie nacinicie klawiszy uruchamiana jest funcja Schematu lojalnoci. Jeli terminal płatniczy podłczony do kasy SYSTEM / FIESTA realizuje dopuszczony w protokołach kasy schemat lojalnoci, do terminala wysyłana jest informacja o wysokoci transakcji i wówczas terminal (w zalenoci od realizowanego schematu lojalnoci) udziela posiadaczowi Karty Stałego Klienta punktów za dokonanie transakcji. Do terminala oprócz informacji o wysokoci transakcji mog by przesłane równie wsztstkie pozycje, jakie znajduj si na paragonie. Sposób działania Systemu Lojalnoci i sposób przyznawania punktów jest uzaleniony od zaimplementowanego w terminalu schematu Współpraca kilku kas SYSTEM / FIESTA z komputerem W celu połczenia kilku kas do komputera, który bdzie zarzdzał prac tych kas, dokonywał ich programowania, odbierał informacje o sprzeday, naley zastosowa kart wieloportow do komputer, lub multiplekser. Karta wieloportowa pozwala na współprac komputera z tyloma kasami ile dodatkowych portów RS232 dodaje komputerowi. Multiplekser współpracuje z komputerem przez złcze RS232, umoliwiajc (w zalenoci od typu) współprac z kilkoma lub kilkunastoma kasami SYSTEM / FIESTA. Program komputerowy współpracujcy z kasami musi posiada moliwo współpracy z danym typem multipleksera Wymiana papieru Wymiana papieru jest czynnoci, któr uytkownik do czsto bdzie wykonywał podczas pracy z kas, dlatego bardzo uwanie powinien przeczyta ten punkt instrukcji obsługi, aby szybko i bez problemu wykonywa t operacj. Koniec papieru sygnalizowany jest na wywietlaczu obsługi oraz przerywanym sygnałem dwikowym. Komunikatu tego nie da si skasowa wczeniej ni po załoeniu nowej rolki papieru. Umiejscowienie czujników papieru powoduje, e papier zuywany jest do koca. W rolkach papieru dostarczanych przez producenta zblianie si do koca rolki sygnalizowane jest kolorowym paskiem. Nie zawsze trzeba wymienia obydwie rolki papieru równoczenie. Zaley to od długoci nawinitego papieru. Aby wymieni rolki papieru na nowe naley: 1. Podnie pokryw mechanizmu drukujcego; 2. Podnie biał dwigni znajdujc si u góry po prawej stronie mechanizmu drukujcego zwolniony zostanie docisk papieru; 3. Rcznie wysun z mechanizmu reszt papieru, z łoa odwijacza usun pozostałoci po starym papierze, jeli wymienianym papierem jest kopia paragonu (prawy pasek papieru) zdj szpul z nawinit kopi. 4. Odwin kawałek papieru na nowych rolkach, koniec papieru musi by równo obcity; 5. Wprowadzi i przesun papier przez mechanizm drukujcy, nawin prawy pasek papieru na szpul nawijacza, lewy pasek papieru wysun z mechanizmu; 6. Opuci biał dwigni dociskajc papier; 7. Załoy pokryw mechanizmu drukujcego przewlekajc tam paragonu przez otwór w pokrywie. Klawiszami: oraz sprawdzi poprawno obiegu papieru. Klawiszem skasowa komunikat: Brak papieru Mechanizm starzenia kodów PLU Kasa SYSTEM / FIESTA ma moliwo kontroli kodów, które nie były uywane w okrelonym zakresie czasu. W Opcjach Globalnych (P1, 7) opcja nr 27 Czas sta

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a

P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i P r z e n o ś n a K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia:

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFIR FAREX Szafir_Farex.indd 1 2010-09-14 12:16:19 Szafir_Farex.indd 2 2010-09-14 12:16:20 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 15 3. Sprzedaż 30 4. Wykonywanie raportów 38

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03. wersja 2.6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BURSZTYN KF - 03 wersja 2.6 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Programowanie 13 3. Sprzedaż 28 4. Wykonywanie raportów 34 5. Komunikaty o błędach 41 6. Instrukcja podstawowa 46 3 WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo