BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005"

Transkrypt

1 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: , Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_ doc 91

2 2 Co powiniene zna i wiedzie przed przystpieniem do pracy z kas fiskaln Bravo: parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1) warunki gwarancji (karta gwarancyjna) obsług funkcji fiskalnych dostpnych dla uytkownika Kada nieprawidłowo w pracy kasy Bravo powinna by natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu. UWAGA!!! Jeli kasa znajdowała si w niskiej temperaturze, to po przeniesieniu jej do pomieszczenia o wyszej temperaturze, ze wzgldu na kondensacj pary wodnej w jej wntrzu ZABRANIA SI UY- WANIA KASY do momentu odparowania rosy (około 1 godziny)! W przeciwnym wypadku moe doj do zakłóce w pracy kasy, a nawet jej uszkodzenia! Odłczenie kasy od sieci nastpuje po odłczeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które powinno by usytuowane w pobliu kasy i by łatwo dostpne. Do zasilania urzdzenia naley stosowa wyłcznie zasilacz sieciowy dostarczany w zestawie przez producenta. Jeli kasa zasilana ma by z instalacji samochodowej, połczenia kasy naley dokona za pomoc specjalnego przewodu. Na przewodzie musi by zamontowany bezpiecznik! Jeli przewód bdzie podłczony bezporednio do instalacji samochodowej, konieczne jest zamontowanie na przewodzie wyłcznika odcinajcego zasilanie kasy. W KASIE BRAVO ZASTOSOWANO AKUMULATORY KWASOWO - OŁOWIOWE. Akumulatory tego typu po całkowitym rozładowaniu powinny by jak najszybciej ponownie naładowane. POZOSTAWIENIE ROZŁADOWANEGO AKUMULATORA NA DŁUSZY CZAS SPOWODUJE UTRAT JEGO POJEMNO CI, A TYM SAMYM DRASTYCZNIE SKRÓCI JEGO YWOTNO! Jeeli akumulator jest głboko rozładowany, po podłczeniu zasilacza do kasy przez ok. 15 minut kasa moe by w stanie ładowania akumulatora, a przez to uruchomienie kasy moe okaza si niemoliwe!!! Jeli kasa nie bdzie uywana przez dłuszy czas, zaleca si odłczenie przewodu z zacisku akumulatora. W kasach BRAVO zastosowano drukark termiczn. Zaopatrujc si w papier naley zada od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzajcego, e moe on by stosowany w urzdzeniach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez czas okrelony Ordynacj Podatkow. Naley równie pamita o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymaga moe doj do utraty danych (kopii paragonów i raportów) do przechowywania których uytkownik kasy jest zobowizany. Długo przewodów połczeniowych interfejsu szeregowego nie powinna przekracza trzech metrów. Przed wymian papieru naley obowizkowo dotkn dłomi uziemionej czci metalowej. Urzdzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburze elektromagnetycznych dla klasy A. W rodowisku mieszkalnym moe to powodowa powstawanie zakłóce radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego uytkownik zobowizany jest do zastosowania odpowiednich rodków zaradczych. Zabrania si uywania telefonów komórkowych w bezporednim ssiedztwie kasy!!! Zuyte urzdzenie lub jego czci (baterie) naley przekaza do recyklingu lub pozby si ich zgodnie z obowizujcymi przepisami! Nie wyrzuca do miejskich lub domowych pojemników na mieci!!! O ewentualne informacje dotyczce utylizacji zwróci si do sprzedawcy lub serwisu. Spis treci: 1. INFORMACJE OGÓLNE Przeznaczenie kasy fiskalnej BRAVO Cechy podstawowe kasy Ewidencja sprzeday za pomoc kasy OPIS TECHNICZNY KASY BRAVO Parametry techniczne Funkcje fiskalne Wygld kasy Pokrywa drukarki Złcza komunikacyjne i zasilajce Mechanizm drukujcy Klawiatura - funkcje klawiszy Wywietlacze Znaki specjalne na wywietlaczu obsługi Zmiana trybów pracy Opcjonalne wyposaenie kasy URUCHAMIANIE KASY BRAVO Logowanie kasjera Podłczanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych Kody waone Podłczanie wagi Podłczanie komputera Podłczenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT Podłczanie szuflady Wymiana papieru Mechanizm starzenia kodów PLU PROGRAMOWANIE KASY BRAVO Programowanie: (1) Tekst Reklamowy Programowanie: (2) Działy Towarowe Programowanie: (3) Artykuły PLU oraz opakowania Programowanie: (4) Kasjerzy Programowanie: (5) Urzdzenia współpracujce Programowanie: (6) Opcje Globalne Programowanie: (7) Hasło operatora: Programowanie: (8) Rabaty i Narzuty Programowanie: (9) Tablica HALO Programowanie: (10) Usuwanie kodów nieuywanych Programowanie: (11) Numer kasy Programowanie: (12) Programowanie: (13) Data i Czas Programowanie: (14) Stawki PTU Programowanie: (15 16) Ustawienie raportu łacuchowego Programowanie: (17) Numer unikatowy Programowanie: (18) Numer NIP Programowanie (18) Koniec pracy fiskalnej Programowanie (19) Fiskalizacja

3 4.20. Programowanie: (20) Kurs EURO SPRZEDA ZA POMOC KASY FISKALNEJ BRAVO Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzeday Sprzeda przy uyciu kodów PLU Szybka sprzeda Sprzeda za pomoc czytnika kodów kreskowych - skanera Sprzeda przy podłczonej wadze Sprzeda towarów połczonych w tandem z opakowaniem Usuwanie opakowania z tandemu Sprzeda i zwrot opakowa (butelek) Automatyczne obliczanie reszty Zakoczenie paragonu przy rónych formach płatnoci Przegldanie otwartego paragonu na wywietlaczu obsługi Usuwanie pozycji z paragonu stornowanie Zmiana iloci sprzedanego artykułu stornowanie iloci Anulowanie całego paragonu Otwieranie szuflady Numer bez sprzeday Udzielanie rabatu Dodawanie narzutu Wpłata i wypłata gotówki z szuflady Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru Wywietlenie nalenoci za ostatni paragon Wywietlanie daty i godziny Obsługa waluty EURO WYKONYWANIE RAPORTÓW Raport stanu kasy Raport obrotów w działach Raport obrotów PLU Raport obrotów kasjerów Raport opakowa zwrotnych Raport dobowy Raport łacuchowy Raport okresowy Raport kodów nieuywanych Zestawienie towarów zaprogramowanych Zestawienie opakowa zwrotnych Ostatni raport dobowy Wykaz tandemów Raport miesiczny Raport opisów stałych PRZYKŁADOWE WYDRUKI Z KASY BRAVO Paragon fiskalny Wpłata do kasy Wypłata z kasy Paragon anulowany Raport fiskalny dobowy Raport stanu kasy Raport obrotów PLU WYKAZ KOMUNIKATÓW Błdy zgłaszane przez kas Dokument homologacji Deklaracja zgodnoci CE Schematy przewodów połczeniowych Uwaga: Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj charakter wyłcznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wczeniejszego uprzedzenia. Producent zastrzega, e nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powstałe wskutek uytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcj, uywania niewłaciwego zasilacza, naraania urzdzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy te promieniotwórczych. Producent nie ponosi równie odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia karno skarbowe ze strony Urzdu Skarbowego wobec podatnika uytkownika kasy fiskalnej wynikajce z ujawnionej niewłaciwej eksploatacji urzdzenia. 5

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej BRAVO Kasa fiskalna BRAVO jest kas najnowszej generacji przeznaczon do pracy we wszystkich placówkach handlowych, równie w handlu obwonym. Jej niewielkie wymiary pozwalaj równie na przenon prac kasy. Moe pracowa jako pojedyncze urzdzenie fiskalne, lub w połczeniu z komputerem jako niewielki system. Kasa została przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzymała homologacj numer PP / 337 / 1760 / 04 / JS jako kasa rejestrujca, spełniajca wymogi zawarte w Rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002r. Dokument homologacji kasy został umieszczony na stronie 88 niniejszej instrukcji. UWAGA! W zwizku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urzdzenia s poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostpny jest na stronie internetowej producenta kas: Cechy podstawowe kasy Moliwo zaprogramowania ok PLU. Bateria wewntrzna Zastosowano dwuwierszowy, szesnastoznakowy, alfanumeryczny wywietlacz obsługi LCD wywietlajcy tekstowe komunikaty Moliwo edycji paragonu na wywietlaczu LCD i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez moliwoci popełnienia pomyłki Moliwo załczenia trybu szybkiej sprzeday Ewidencja pracy 8 kasjerów rejestrowanych kodem Nazwa artykułów PLU i Działów do 18 znaków (liter i cyfr) 12 rodzajów raportów niezerujcych, 6 rodzajów raportów zerujcych Definiowane raporty łacuchowe oddzielnie definiowane dla trybu zerujcego i niezerujcego Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domylne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury, na dowoln pozycj lub na cały paragon. Rejestracja 5 rodzajów płatnoci za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon; Obsługa przelicznika na walut EURO; Moliwo anulowania paragonu po wprowadzeniu czciowej płatnoci Współpraca z komputerem (złcze RS232C) Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych) Współpraca z elektroniczn wag kalkulacyjn Współpraca z terminalem płatniczym EFT Współpraca z modemem Współpraca z szuflad na pienidze Moliwo powizania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy Sprzeda i zwroty opakowa podczas otwartego paragonu, jak równie poza paragonem, powizanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda) nie jest wliczana do obrotu. Moliwo drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem Moliwo blokowania klawiatury kasy kodem cyfrowym, zabezpieczajcym przeciwko przypadkowemu włczeni kasy Wysuwana rczka do przenoszenia kasy System zabezpieczajcy wypadaniu rolek papieru podczas przenoszenia kasy Moliwo zamontowania kasy w nietypowych miejscach (np. na cianie, desce rozdzielczej samochodu, itp.) Moliwo dołczenia paska na rami do przenoszenia kasy, Moliwo dołczenia paska na dło pozwalajcego prowadzi sprzeda trzymajc kas w rce, bez obawy o upuszczenie kasy 1.3. Ewidencja sprzeday za pomoc kasy Przy uyciu kasy BRAVO mona prowadzi ewidencj sprzeday wartociowo ilociow: kady towar ma zaprogramowany w kasie własny kod wywoływany z klawiatury lub sczytywany za pomoc skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w kasie okrelon nazw, przyporzdkowan stawk PTU, moe mie równie automatycznie zaprogramowan cen, przypisane opakowanie. Czynnoci te powtarzane s przy kadym sprzedawanym artykule. Na paragonie pojawia si wówczas dokładna nazwa towaru. Mona wówczas prowadzi gospodark magazynow w sklepie, gdy na wydruku raportu sprzeday PLU jest dokładnie okrelone ile i jakiego towaru zostało sprzedane. Kasa nie prowadzi bezporedniej sprzeday z Działów Towarowych. 6 7

5 2. OPIS TECHNICZNY KASY BRAVO 2.1. Parametry techniczne Zasilanie: napicie stałe od 9 do 28 V Bateria wewntrzna: akumulator elowy 6V 1,3 Ah, lub bateria NiMH 6V, 3,8 Ah Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewntrz. Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wejcie 230 V, 50 Hz wyjcie: 9 V Wtyk wyjcia zasilacza typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm UWAGA: ODŁCZENIE ZASILANIA KASY FISKALNEJ BRAVO NASTPUJE PO ODŁCZENIU WTYCZKI ZASILACZA Z GNIAZDA SIECIOWEGO, KTÓRE POWINNO BY ŁATWO DOSTPNE I ZNAJDOWA SI W POBLIU KA- SY. Podłczanie kasy do sieci powinno odby si w nastpujcej kolejnoci: podłczenie wtyku walcowego zasilacza do kasy a dopiero wówczas podłczenie zasilacza do sieci 230 [V]. Znamionowa temperatura pracy: od 5 0 C do C UWAGA! Dopuszcza si prac kasy w temperaturach od C do C, jednak Uytkownik musi mie wiadomo, e czas pracy kasy z baterii wewntrznej w niskich temperaturach jest krótszy, ni wymagany przepisami. Bateria wewntrzna znacznie szybciej ulega wyczerpaniu! Dopuszczalna wilgotno pracy: od 10% do 80% Wymiary: szeroko: 140 mm, głboko: 290 mm, wysoko: 100 mm Ciar: Kasa z akumulatorem i rolkami papieru: 1,40 kg (+ 0,20 kg zasilacz) RS232C do komunikacji ze skanerem, z komputerem, z wag oraz do sterowania szuflad na pienidze. bdzie drukowany na kadym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy). Kasa BRAVO moe pracowa w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk sprzeda, która jest dokonywana za jej porednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, wartoci sprzeday, iloci wystawionych paragonów, iloci dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane s do pamici fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerujcego. Do pamici zapisywane s równie wszelkie zerowania systemowe z uwzgldnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamici znajduje si równie zapisany NIP uytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym moemy wykona raport okresowy bdcy odczytem z pamici fiskalnej. Przed fiskalizacj w trybie niefiskalnym (treningowym) wszystkie w/w dane (oprócz numeru unikatowego) przechowywane s w pamici RAM kasy i mog by dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pamici fiskalnej. W trybie niefiskalnym nie ma moliwoci wykonania raportu okresowego, gdy w pamici fiskalnej nie ma zapisanych adnych raportów dobowych Wygld kasy Na poniszym rysunku przedstawiono wygld i waniejsze elementy kasy BRAVO. Wywietlacz klienta Wysuwany uchwyt do przenoszenia Blokada otwierania pokrywy Pokrywa komory baterii wewntrznej (od spodu) Pokrywa mechanizmu drukujcego Wyjcie papieru Wywietlacz obsługi Klawiatura UWAGA: podłczenia kasy do urzdze zewntrznych (komputera, wagi, skanera, modemu) za pomoc specjalnych przewodów RS232 mona dokona przy wyłczonym zasilaniu kasy i podłczanego urzdzenia!!! Doboru szuflady oraz pierwszego podłczenia jej do kasy powinien dokona uprawniony serwisant! Złcza komunikacyjne i zasilajce Uchwyty do mocowania paska "na rami" 2.2. Funkcje fiskalne Kasa fiskalna BRAVO posiada wbudowan pami fiskaln mogc pomieci raporty w okresie 5 lat. Pami ta jest nierozerwalnie złczona z obudow kasy, zalana jest specjaln mas uniemoliwiajc ingerencj do jej wntrza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pamici fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urzdzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten 2.4. Pokrywa drukarki Pod pokryw znajduje si mechanizm drukujcy wraz z mechanizmem odwijania i nawijania papieru. Aby otworzy pokryw mechanizmu drukujcego naley odblokowa rygiel zabezpieczajcy przed otwarciem, chwyci j w przedniej czci i unie ku górze, równoczenie odchylajc do tyłu. 8 9

6 2.5. Złcza komunikacyjne i zasilajce Złcza komunikacyjne i zasilajce znajduj si w lewej bocznej ciance kasy Złcze typu RJ (tzw. telefoniczne) słuy do komunikacji kasy z urzdzeniami zewntrznymi (komputer, waga, skaner, szuflada). Złcze typu walcowego jest złczem zasilania kasy Mechanizm drukujcy W kasie BRAVO zastosowano mechanizm drukujcy: - dwustacyjny termiczny CITIZEN LT286-2 x 18 znaków w wierszu - prdko druku: 7 linii / sek. Papier: termiczny, wymiary: szeroko: 28 (± 0,5)mm, rednica rolki: 45(+5)mm UWAGA! Przy zakupie papieru do kasy naley zada od dostawcy potwierdzenia, czy moe on by stosowany w urzdzeniach fiskalnych, a wic wydrukowane na nim dokumenty bd mogły by przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przechowywania wydruków naley stosowa si cile do zalece producenta papieru. Mechanizm drukujcy drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki bdce potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest nawijany wewntrz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga tama papieru jest odrywana i wrczana klientom (paragon fiskalny) lub, jeli to jest raport przechowywana przez obsługujcego Klawiatura - funkcje klawiszy Klawiatura kasy BRAVO posiada 19 klawiszy, które maj naniesiony opis informujcy o ich zastosowaniu. Wszystkie klawisze maj kilka funkcji, które opisane s rónymi kolorami. Funkcje opisane kolorem zielonym, dostpne s po uprzednim naciniciu klawisza. Wygld klawiatury: Opis znaczenia klawiszy: Klawisz jest klawiszem FUNKCYJNYM - po jego naciniciu wywoływane zostaj funkcje opisane na klawiszach zielonym kolorem. Klawisz słuy do kasowania wszelkich sytuacji błdnych, jak równie do załczania i wyłczania kasy (naley nacisn i przytrzyma przez ok. 2s wietlaczu. słuy do usuwania pozycji lub opisów aktualnie wywietlanych na wy- Klawisz słuy do przewijania (podcigania) rolek papieru. słuy do wydrukowania raportu ustawie danej funkcji słuy do mnoenia iloci, oraz do komunikacji z wag - odebrania iloci z wagi. słuy do wejcia do edycji paragonu (przegldania na wywietlaczu obsługi), edycji tekstu, edycji list wyboru parametrów. słuy do potwierdzenia, e wpisana liczba była cen towaru. Przy przegldaniu pozycji paragonu oraz list spełnia rol strzałki "w gór" słuy do zmiany wielkoci liter w edycji tekstów (WIELKIE / małe) słuy do potwierdzenia, e wpisana liczba była kodem towaru, oraz powtórnego wprowadzenia ostatniego towaru (powtarzalnego). Przy przegldaniu pozycji paragonu oraz list przy programowaniu spełnia rol strzałki "w dół" słuy do rejestracji numeru bez sprzeday słuy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wywietlania sumy za poprzedni paragon podmenu. słuy do wejcia w list wyboru trybu pracy kasy, oraz wycofania si z Klawisze: s klawiszami numerycznymi, słu do wpisywania cen, iloci, numerów PLU, wybierania numerów opcji przy programowaniu, itp

7 (przecinek) słuy do odzielania całoci od czci dziesitnej wprowadzanej iloci lub wartoci. słuy do dodania narzutu procentowego do pozycji lub całego paragonu słuy do udzielania rabatu procentowego na pozycj lub cały paragon słuy do udzielania rabatu kwotowego na pozycj lub cały paragon słuy do dodania narzutu kwotowego do pozycji lub całego paragonu słuy do przejcia w tryb tekstowego wyszukiwania artykułów PLU w bazie (opcja nie jest dostpna we wszystkich wersjach kasy!!!) A B C 7 D E F 8 G H I 9 J K L 4 Ł M N O 5 Ó P Q R 6 S T U 1 V W X 2 Y Z 3 SPACJA, - /? " $ % & ( ) + : _ Jeli kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, naley odczeka ok. 2 sek. a kursor przeskoczy na miejsce nastpnego znaku, lub rozdzieli je klawiszem. Aby zmieni wielko liter (DUE / małe) naley nacisn. Do usuwania wpisanego znaku (backspace) słuy klawisz. Aby skasowa cał lini słuy do akceptacji płatnoci czekiem koczy paragon słuy do akceptacji płatnoci kart kredytow koczy paragon słuy do akceptacji płatnoci jako kredyt koczy paragon tekstu naley nacisn: cie słu klawisze Wywietlacze. Do poruszania si kursorem po edytowanym tek- słuy do przyjmowania opakowa zwrotnych. słuy do potwierdzania wpłaty gotówki do kasy. Jeli nie wpiszemy adnej cyfry, sekwencja ta słuy równie do otwierania szuflady. słuy do potwierdzania wypłaty gotówki z kasy. Jeli nie wpiszemy adnej cyfry, sekwencja ta słuy równie do otwierania szuflady. Klawisz słuy do zakoczenia paragonu podczas płatnoci gotówk. Słuy równie do akceptacji pyta wywietlanych przez kas (np. poprawnoci daty), oraz do "wchodzenia" do funkcji aktualnie pokazywanej na wywietlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania. W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówka, itp) uywamy klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisa liter naciskamy klawisz, na którym widnieje ta litera. Jeli dana litera jest druga lub trzecia w kolejnoci nale- y dany klawisz nacisn tyle razy, aby ta litera została wpisana. Na klawiszach kolejno dostpne s znaki: Kasa fiskalna BRAVO wyposaona jest w dwa wywietlacze: - obsługi: alfanumeryczny LCD, 2 x 16 znaków wywietlajcy cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługujcego komunikaty tekstowe podczas sprzeday, programowania kasy oraz wykonywania raportów; - klienta: alfanumeryczny 16 pozycji, wbudowany w tyln cz kasy Znaki specjalne na wywietlaczu obsługi Na wywietlaczu obsługi mog (oprócz komunikatów) wywietlane by znaki specjalne: funkcja, lista, przegldanie listy. Znak wywietlany jest, po naciniciu klawisza. Wówczas aktywne s funkcje opisane zielonym kolorem w dolnej czci klawiszy. Znak wywietlany jest wówczas, gdy bieca opcja posiada moliwo wyboru parametrów z listy. Aby wej do edycji listy naley nacisn klawisze:

8 Znak wywietlany jest po wejciu do edycji listy z dostpnymi wartociami. Za pomoc klawiszy mona porusza si po dostpnej licie. Gdy na wywietlaczu wywietlany jest dany parametr, naley zatwierdzi go klawiszem Zmiana trybów pracy Zmiana trybu pracy odbywa si poprzez wpisanie sekwencji z klawiatury. Kasa rozrónia cztery tryby pracy, do których mona przej po wybraniu klawiszy: - pasek "na dło" - pasek przypinany do spodu kasy, pozwalajcy prowadzi sprzeda trzymajc kas w dłoni, bez obawy o upuszczenie kasy - uchwyt do mocowania kasy - uchwyt przykrcany w nietypowych miejscach (np. na cianie, na desce rozdzielczej samochodu, itp.) do którego w szybki sposób mocujemy kas. - Przewód połczeniowy kasa Bravo - komputer umoliwiajcy współprac kasy z komputerem - Przewód połczeniowy kasa Bravo - waga umoliwiajcy współprac kasy z wag - Urzdzenie do współpracy kasy z szuflad - urzdzenie konieczne do sterowania otwieraniem szuflady przez kas Bravo. - Przewód połczeniowy kasa Bravo - wtyk zapalniczki w samochodzie - przewód niezbdny do połczenia kasy Bravo z instalacj samochodow. wchodzimy do listy trybów pracy. Poruszajc si po niej klawiszami moemy wybra właciwy tryb pracy i zatwierdzi go klawiszem. Dodatkowo istnieje moliwo szybkiej zmiany trybów pracy sekwencjami klawiszy: - tryb sprzeday - tryb raportów niezerujcych - tryb raportów zerujcych - tryb programowania Uwaga! Istnieje moliwo załczenia pitego trybu pracy kasy: szybka sprzeda. W trybie szybkiej sprzeday (opisanej w rozdziale 5.3) sposób szybkiej zmiany trybów pracy nie jest moliwy Opcjonalne wyposaenie kasy Do kasy mona dokupi dodatkowe wyposaenie, takie jak: - pokrowiec klawiatury - gumowa nakładka zabezpieczajca przeciw zabrudzeniu klawiszy oraz zalaniu klawiatury - pokrowiec na kas - pokrowiec zakładany na cał kas, zabezpieczajcy j przed wilgoci i zabrudzeniami, równoczenie pozwalajcy prowadzi na kasie normaln sprzeda. - pasek "na rami" - pasek przypinany do kasy pozwalajcy j swobodnie przenosi 14 15

9 3. URUCHAMIANIE KASY BRAVO Po naciniciu klawisza i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa uruchomi si wykonujc wewntrzne testy systemowe informujc uytkownika o tym. Nastpnie kasa przejdzie do trybu sprzeday. Gdy kasa jest zasilana z baterii, ze wzgldu na oszczdno energii akumulatora, po okresie bezczynnoci kasa automatycznie si wyłczy. W Opcjach Globalnych (Programowanie, poz. 6, opcja 15) jest moliwo ustawienia czasu, po jakim kasa samoczynnie si wyłczy, gdy bdzie nieuywana. Po ponownym załczeniu klawiszem kasa uruchomi si bez wykonywania testów systemowych. Aby wyłczy kas, naley nacisn i przytrzyma klawisz przez ok. 2 sek. UWAGA!!! W opcjach globalnych (programowanie) jest moliwo zablokowania załczania kasy jednym klawiszem 16. Po załczeniu flagi nr 17. Blokad.załcz na 1 (aktywna) kas bdzie mona włczy naciskajc kolejno klawisze:. KOMBINACJA TA ZAWSZE JEST IDENTYCZNA, NIE MA MOLIWOCI JEJ ZMIANY. Opcja ta pozwala zabezpieczy si przeciwko przypadkowemu załczeniu kasy podczas jej przenoszenia, co mogłoby spowodowa nadmierne wyładowanie akumulatora wewntrznego Logowanie kasjera Po włczeniu kasy na wywietlaczu pojawi si na chwil komunikat: TRYB SPRZEDAY, a potem (jeli w kasie jest zaprogramowany kasjer) kasa zapyta o hasło kasjera. Naley wówczas wpisa cyfry kodu kasjera, jaki został zaprogramowany. Wpisywanie kodu odbywa si w ciemno, tzn. na wywietlaczu nie pojawi si wpisywane cyfry tylko gwiazdki. Po wpisaniu hasła kasjera naley nacisn klawisz:. Cała prowadzona sprzeda, dokonywane wpłaty i wypłaty, zwroty zaliczane bd na konto kasjera którego hasło zostało wpisane. Bdzie to widoczne na wydruku raportu kasjerów. Po zalogowaniu kasjera na wywietlaczu pojawia si 0 kasa jest gotowa do pracy w trybie sprzeday. Jeli w kasie nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie bdzie kontrolowa kodu kasjera, i wszystkie operacje z kas bd dostpne. UWAGA! Nie jest wówczas dostpny raport obrotów kasjerów (RAPORTY NIEZERUJCE lub RAPORTY ZERUJCE 4). Jeeli kasa posiada zaprogramowanych kasjerów lecz nie jest zaprogramowane hasło OPERATORA to kasjerzy maj take dostp do trybów 2, 3 i 4 lecz bdzie si to wizało z podaniem poprawnego hasła kasjera i kontrol wykonanych czynnoci poprzez drukowanie w stopce wydruków jego numeru identyfikacyjnego. W przypadku zaprogramowania hasła OPERATORA kasjerzy ani nikt postronny nie posiadaj dostpu do trybów pracy kasy 2,3 i 4. Hasło OPERATORA moe by równie podawane w trybie sprzeday (tryb.1.) i bdzie ono wówczas umozliwiało sprzeda osobie nadzorujcej kas poprzez rejestracj na jej indywidualne konto, na wydruku w stopce bdzie to oznaczone symbolem op. OPERATOR równie posiada moliwo wgldu w hasła kasjerów poprzez wykonanie raportu ustawie kasjerów Podłczanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych. Kasa BRAVO moe współpracowa z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokona uprawniony serwisant. Gniazdo skanera znajduje si w lewej bocznej ciance kasy. Podłcza skaner do kasy naley tylko przy wyłczonym zasilaniu kasy. W PROGRAMOWANIU na pozycji 5 jest moliwo wyboru urzdzenia współpracujcego. Naley tutaj ustawi jako urzdzenie współpracujce SKANER. Jeli identyfikacja towarów odbywa si bdzie za pomoc skanera, naley zwróci uwag na ustawienie opcji w "opcjach globalnych" (tryb programowanie): czy kasa ma kontrolowa poprawno kodu EAN (opcja nr 8 w Opcjach Globalnych), jaki typ kodu wagowego ma by obsługiwany przez kas (opcja nr 11 w Opcjach Globalnych). Sposób konfiguracji opcji opisano w rozdziale 4.6. Dopuszczalne wartoci ustawie opcji 11 (kodów waonych) opisano w nastpnym rozdziale Kody waone Jeli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujce, które w kodzie kreskowym mog kodowa numer PLU waonego towaru, jego wag lub cen, a kasa współpracuje ze skanerem, naley odpowiednio skonfigurowa opcj nr 25 w "opcjach globalnych" w trybu programowania kasy (rozdz. 4.6), aby czytnik bezbłdnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczn wag metkujc. W poniszej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Warto 0 wyłcza obsług kodów wagowych, umoliwiajc identyfikacj towaru przy uyciu kodu EAN13 rozpoczynajcego si od cyfry 2 tak, jak według kadego innego kodu EAN. Ponadto dopuszczalne s wartoci flagi: Warto EAN/JEAN PLU (ilo znaków) Waga (ilo znaków) 1 2XCCCCAWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 3 2XCCCCCWWWWWB CCCCC (5) WWWWW (5) 4 2XDCCCCWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 5 2XDDCCCWWWWWB CCC (3) WWWWW (5) Warto EAN/JEAN PLU (ilo znaków) Cena (ilo znaków) 6 2XCCCCCXPPPPB CCCCC (5) PPPP (4) 7 2XCCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5) 8 2XCCCCCPPPPPB CCCCC (5) PPPPP (5) 9 2XCCCCPPPPPPB CCCC (4) PPPPPP (6) 10 23CCCCAPPPPPB 24CCCCAPPPPPB 27CCCCAWWWWWB 29CCCCAWWWWWB CCCC (4) PPPPP (5) 17

10 gdzie: X dowolna cyfra C cyfra wewntrznego kodu towaru W cyfra liczby oznaczajcej mas / ilo towaru (z dokładnoci do 1 kg) P cyfra liczby oznaczajcej cen towaru (z dokładnoci do 1 grosza) A cyfra kontrolna wartoci masy / iloci lub ceny B cyfra kontrolna kodu EAN Kady kod EAN8 bd EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem moe by uywany do identyfikacji towarów nie podlegajcych sprzeday z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartoci flagi najlepiej skonsultowa z serwisantem. Wane jest, e cyfry CCCCC wewntrznego kodu towaru musz by kodem krótkim kasy, czyli kodem o ograniczonej wartoci maksymalnej. Dla kasy Bravo kodami krótkimi s kody z zakresu od 1 do 2412 (opis w rozdz. 4.3). W kasie programowane s tylko kody towarów (CCCCC) bez identyfikatora kodu waonego (2X, 23,24, 27, 29) Podłczanie wagi Kasa moe współpracowa z elektroniczn wag sklepow. Gniazdo do podłczenia wagi znajduje si w lewej bocznej ciance kasy gniazdo to jest zamienne: waga, czytnik lub komputer. Doboru wagi powinien dokona uprawniony serwisant. Po podłczeniu wagi w trybie PROGRAMOWANIE naley ustawi właciwe urzdzenie współpracujce. Kas naley równie skonfigurowa do współpracy z danym typem wagi. Słu do tego odpowiednie flagi w opcjach globalnych (PROGRAMOWANIE) Podłczanie komputera Kasa Bravo posiada moliwo współpracy z komputerem. Do podłczenia kasy z komputerem niezbdny jest specjalny przewód połczeniowy. Naley pamita o ustawieniu w trybie PROGRAMOWANIE, (poz. 5) urzdzenia współpracujcego na KOMPUTER. W opcjach globalnych naley ustawi właciw prdko transmisji tak sam jak w komputerze (domylnie ustawione jest 9600). Długo przewodu nie powinna przekracza 15 m Podłczenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT Do kasy Bravo mona podłczy terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatnoci kartami płatniczymi. Preferowanym urzdzeniem jest terminal Trintech COMPACT 9000i, współpracujcy z Centrum Rozliczeniowym PKO S.A. Dziki połczeniu kasy Bravo z terminalem zakoczenie paragonu przy płatnoci kart płatnicz powoduje skomunikowanie si kasy z terminalem, przesyłana jest od razu do niego informacja z kwot do zapłaty (wyeliminowana moliwo pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Uytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakoczonej płatnoci, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie ko- czy paragon. Jeli terminal płatniczy nie jest wyposaony we własn drukark, kasa wydrukuje potwierdzenie płatnoci kart płatnicz w dwóch kopiach. Na jednej z nich klient powinien złoy podpis identyczny z podpisem na karcie. Podłczenia terminala do kasy powinien dokona uprawniony serwisant, posiadajcy uprawnienia na serwisowanie kas Bravo oraz terminali płatniczych. Podłczenia naley dokona przy wyłczeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego. Do podłczenia słuy złcze RS232 w lewej bocznej ciance kasy (rozdz. 2.5). Po podłczeniu terminala konieczne jest ustawienie urzdzenia współpracujcego na terminal EFT (rozdz. 4.5) Podłczanie szuflady Aby podłczy kaset na pienidze (szuflad) do kasy BRAVO konieczny jest specjalny przewód połczeniowy z układem wyzwalajcym elektromagnes szuflady. Szuflad podłcza si do złcza RS232. Doboru szuflady oraz pierwszego podłczenia powinien dokona uprawniony serwisant Wymiana papieru Wymiana papieru jest czynnoci, któr uytkownik do czsto bdzie wykonywał podczas pracy z kas, dlatego bardzo uwanie powinien przeczyta ten punkt instrukcji obsługi, aby szybko i bez problemu wykonywa t operacj. W podrozdziale tym zostanie opisana procedura wymiany papieru w kasie BRAVO. Koniec papieru sygnalizowany jest komunikatem na wywietlaczu obsługi oraz przerywanym sygnałem dwikowym. Komunikatu tego nie da si skasowa wczeniej ni po załoeniu nowych rolki papieru. Umiejscowienie czujników papieru powoduje, e papier zuywany jest do koca. W rolkach papieru dostarczanych przez producenta zblianie si do koca rolki sygnalizowane jest kolorowym paskiem. Nie zawsze jest potrzeba wymieniania obydwu rolek papieru równoczenie (ze wzgldu na rón ich długo) Aby wymieni rolki papieru na nowe naley: Otworzy pokryw mechanizmu drukujcego; za pomoc przycisku wysun resztk papieru z mechanizmu drukujcego, równoczenie wysuwaj si oba paski papieru; zdj szpul z kopi paragonu z rolki odwijacza usun pozostał po starym papierze rolk, na której nawinity był papier; odwin now rolk papieru; wsun pocztek papieru do właciwego otworu wejcia papieru w mechanizmie drukujcym przewlekajc papier przez czujniki papieru, papier samoczynnie zostanie podcignity. To samo zrobi z drug rolk papieru; za pomoc klawisza podcign papier tak, aby po stronie wyjcia papieru wysunło si go ok. 15 cm; 18 19

11 załoy pocztek kopii na szpul nawijania kopii, wsuwajc koniec papieru w szczelin w szpulce i nawijajc kilka zwoi. Umieci szpul nawijania kopii na widełkach nawijacza; Przyciskiem przesun troch papieru sprawdzajc poprawno obiegu papieru na nawijaczu; Zamkn pokryw mechanizmu drukujcego, przytrzymujc lewy pasek papieru, aby po zamkniciu pokrywy znalazł si w szczelinie wyjcia papieru; Klawiszem skasowa komunikat: Brak papieru. W przypadku niewłaciwego wcignicia papieru lub niepoprawnego jego przebiegu przez mechanizm drukujcy, mona podnie dzwigni zwalniajc docisk papieru, znajdujc si po prawej stronie mechanizmu drukujcego. Po poprawieniu obiegu papieru dwigni naley opuci do pozycji pierwotnej. UWAGA!!! Jeli wymiana papieru odbywa si bdzie w pozycji wiszcej (na pasku "na rami"), zaleca si wczeniejsze wysunicie plastikowej rczki do przenoszenia kasy, aby otwarta pokrywa drukarki oparła si na niej (zabezpieczajc przed wyłamaniem zawiasów pokrywy). We wntrzu otwartej pokrywy mona na czas wymiany papieru połoy wyjmowane czci (rolki, szpul nawijacza) Mechanizm starzenia kodów PLU Kasa BRAVO ma moliwo kontroli kodów, które nie były uywane w okrelonym zakresie czasu. W Opcjach Globalnych (PROGRAMOWANIE) opcja nr 13 Czas starzenia PLU - jest moliwo okrelenia w tygodniach czasu, po którym towar jeli nie zostanie sprzedany jest zaznaczony jako nieuywany (martwy kod). Okres kontroli starzenia mona ustawia od 1 do 52 tygodni. Po wpisaniu cyfry iloci tygodni pokae si na wywietlaczu data, kiedy nastpi kolejne starzenie kodów. Podczas wykonywania Raportu Dobowego zerujcego w tym włanie dniu nastpi przeszukanie bazy PLU i oznaczenie towarów, które nie były sprzedawane w kontrolowanym okresie. Pozycja 10 w PROGRAMOWANIU, to opcja: Usuw kod nieuyw. w funkcji tej moemy przeglda na wywietlaczu kody PLU które nie były uywane jak równie moemy usun z bazy PLU te towary które uznamy za niepotrzebne w bazie i zrobimy w niej miejsce na nowe towary. Moemy równie wykona wydruk zestawiajcego towary martwe. Jeli warto czasu starzenia zostanie ustawiona na 0, to mechanizm kontroli starzenia zostaje wyłczony. 4. PROGRAMOWANIE KASY BRAVO Zaprogramowa kas, oznacza przystosowa j do potrzeb sprzedawcy w danym sklepie. Przed przystpieniem do programowania naley dokładnie zapozna si z parametrami kasy, jej moliwociami, aby po zaprogramowaniu obsługa tej kasy była najprostsza, gdy kada sprzeda bdzie odbywa si za pomoc tej kasy, wic sprzedawca musi do szybko operowa klawiatur i prowadzi sprzeda. Aby programowanie kasy było moliwe naley przestawi kas w tryb PRO- GRAMOWANIE (sekwencja: ). Przy kadym programowaniu opisane s równie warunki, jakie naley spełni, aby móc oprogramowa (zmieni) dan funkcj. Programowa kas mona manualnie, uywajc klawiatury, lub z komputera, wykorzystujc ze specjalnych programów i łcza komunikacji szeregowej RS Programowanie: (1) Tekst Reklamowy Kasa ma moliwo drukowania tekstu reklamowego (komercyjnego) pod kadym paragonem. Przykładowe teksty reklamowe zostały zawarte w programie kasy i tylko sporód nich mona dokona wyboru drukowanego tekstu. Zmieni tekst reklamowy mona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) bez koniecznoci wykonywania wczeniej adnych raportów jedynie z klawiatury kasy (nie mona takiego wyboru dokona z poziomu komputera!). Dostpne s nastpujce pozycje: 0 brak tekstu 1. Tekst nr 1: Dzikujemy za zakupy! 2. Tekst nr 2: Dzikujemy! Zapraszamy! 3. Tekst nr 3: Zapraszamy ponownie! 4. Tekst nr 4: Zakupy u nas to dobry wybór! 5. Tekst nr 5: Wesołych wit! Instrukcja programowania: (tryb programowania: ): nacisn klawisz (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 1 i ) - wejcie w tryb programowania tekstu reklamowego, nastpnie za pomoc klawiszy i wybra odpowiedni pozycj na wywietlaczu pokae si numer wybranej pozycji. Wybran pozycj zatwierdzamy klawiszem. Po ponownym wejciu do funkcji programowania tekstu reklamowego - sekwencja:, i naciniciu klawiszy, nastpi wydruk wybranego tekstu reklamowego

12 4.2. Programowanie: (2) Działy Towarowe Kasa ma moliwo oprogramowania 42 Działów Towarowych. W działy mona grupowa artykuły PLU (np. NABIAŁ, PIECZYWO). Grupowanie towarów w działy ma charakter jedynie statystyczny: mona wykona raport obrotów danego działu, przez co otrzymujemy informacje o utarg np. na pieczywie, bez podziału na poszczególny asortyment (towary). Kady Dział Towarowy ma jedynie zaprogramowan nazw (od 2 do 18 znaków opisu). Programowania działów towarowych mona dokona zarówno z klawiatury jak i z komputera. Instrukcja programowania: Tryb pracy PROGRAMOWANIE, naciskamy klawisze: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 2 i nacisn ) wejcie do programowania Działów Towarowych. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: N u m e r d z i a ł u : Wybieramy numer działu który chcemy oprogramowa: np. i zatwierdzamy klawiszem lub za pomoc klawiszy i odnale dany dział. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: D z i a ł : 3 D z i a ł 3 W dolnej lini wywietlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa działu. Za pomoc klawiszy alfanumerycznych, lub wchodzimy w tryb programowania nazwy - na wywietlaczu pojawia si migajcy kursor. Wpisujemy nazw korzystajc z klawiszy alfanumerycznych(opisane ich funkcje zostały w rozdziale Klawiatura - opis znaczenia klawiszy). Klawiszem zatwierdzamy, klawiszem wychodzimy bez zatwierdzania wprowadzonych zmian Programowanie: (3) Artykuły PLU oraz opakowania Kasa w zalenoci od długoci zaprogramowanych nazw towarów oraz rodzaju kodów moe mie zaprogramowane ok rónych towarów. Kady towar moe mie nazw liczc od 2 do 18 znaków (zarówno liter jak i cyfr), zaprogramowany kod wybierany z klawiatury lub odczytywany skanerem. NIE MONA ZA- PROGRAMOWA DWÓCH TOWARÓW O IDENTYCZNYCH NAZWACH! W kodzie towaru moe mieci si od 1 do 18 cyfr. W kasie Bravo rozrónia si dwa rodzaje kodów: kody krótkie i kody długie. Kody krótkie stosuje si najczciej do prostej identyfikacji towarów dla sprzeday rcznej. Kody te charakteryzuj si ograniczon maksymaln wartoci - od 1 do 2412 oraz ignorowaniem zer nieznaczcych, co oznacza, e podajc, np. 003 kasa przyjmie kod towaru o nr 3. Powyej tych wartoci kasy bd identyfikowa ju kod jako kod długi (np. kod kreskowy EAN). Kody długie przyjmuj wszystkie cyfry a zera nieznaczce nie s ignorowane. Oznacza to, e nie mona identyfikowa kodu np jako nr 2. Aby dokonana została identyfikacja musz by przekazane wszystkie cyfry kodu. Niezalenie czy kod bdziemy wpisywa z klawiatury, czy sczytywa skanerem, działanie kasy bdzie identyczne. Kady towar musi mie równie zaprogramowan stawk PTU, moe mie zaprogramowan cen, deklaracj rodzaju ceny, przyporzdkowanie do którego z istniejcych Działów Towarowych. Wraz z artykułami PLU programuje si równie opakowania. Jeli programowany towar ma by opakowaniem zwrotnym to po ustawieniu Typu PLU na OPAKO- WANIE niedostpne s opcje: przypisania do Działu, przypisania do stawki PTU. Cena musi by zaprogramowana. Sprzeda takiego artykułu jest moliwa po podłczeniu go jako tandem do towaru nadrzdnego, lub jako samodzielnego towaru. Zarówno sprzeda jak i zwrot takiego towaru (opakowania) drukowane jest pod paragonem fiskalnym. Gospodarka opakowaniami prowadzona jest w oddzielnych raportach. Zaprogramowana nazwa takiego opakowania drukowana jest tylko na raporcie opakowa zwrotnych, natomiast podczas sprzeday i zwrotów drukowany jest deskryptor: Opak. zwr. i numer PLU pod jakim opakowanie zostało zaprogramowane. Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy j klawiszem Schemat programowania PLU:. Po ponownym naciniciu klawisza wychodzimy z programowania z zatwierdzeniem wprowadzonych zmian, natomiast po naciniciu nastpi pytanie: C z y z a t w i e r d z i w p r o w. z m i a n y? 22 23

13 7 Podczas programowania PLU w poszczególnych opcjach dostpne s nastpujce wartoci: Typ PLU: 0.Towar 1.Opakowanie Rodzaj ceny: 0.Otwarta - cen towaru podczas sprzeday naley poda z klawiatury 1.Zaprogramowana - towar mona sprzedawa tylko z cen zaprogramowan 2.Zapr/Otwar - towar ma cen zaprogramowan, ale podczas sprzeday mona poda dowoln cen z klawiatury Dział (mona wybra dowolny dział sporód zaprogramowanych) Stawka PTU 1. PTU=xx,xx% A 2. PTU=xx,xx% B Itd. Przy stawkach nieoprogramowanych widnieje napis: nieuywany Tandem Op: brak (po wejciu do edycji listy, mona za pomoc strzałek odnale dane opakowanie w bazie towarowej. HALO H[1] = xxxxxxxx,xx Itd. Rodzaj sprzeday 0.Normalna - dla sprzeday danego towaru nie wprowadza si adnych obostrze ani zezwole. 1.Powtarzalna - po sprzeday danego towaru naciskajc tylko klawisz KOD mona sprzeda jeszcze raz ten towar z wczeniej podan cen 2.Pojedyncza - po sprzeday danego towaru nastpi automatyczne zamknicie paragonu, domylnie zapłata przyjmowana jest jako gotówka. Przy w/w opcjach w prawym górnym rogu wywietlacza obsługi wywietlany jest znaczek:. Oznacza on moliwo wyboru parametru z listy. Po naciniciu klawiszy moemy wybra jedn z dostpnych wartoci (poruszajc si po nich klawiszami ) i wybran warto zatwierdzi klawiszem. Zaprogramowa nowy artykuł PLU mona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) z klawiatury (Programowanie, poz. 3) oraz z komputera. Przy programowaniu nowych artykułów pomidzy paragonami jest konieczne przestawianie kasy w tryb Programowanie. Aby zmieni nazw zaprogramowanego ju artykułu PLU, lub zmieni stawk PTU przyporzdkowan do artykułu naley wczeniej wykona raport dobowy (RAPORTY ZERUJCE poz. 6) zerujcy oraz raport zerujcy obrotów (danego) PLU. Wykonywanie takiego raportu opisano w rozdziale 6.3 niniejszej instrukcji. Dopiero po wykonaniu tych raportów bdzie moliwa zmiana nazwy lub stawki PTU

14 Zmiana innych opcji przy programowaniu PLU (cena, tablica HALO, rodzaj ceny, rodzaj sprzeday, przyporzdkowanie do działu) w dowolnym momencie pracy (zamknity paragon) z klawiatury lub z komputera (PROGRAMOWANIE, poz. 3) Instrukcja programowania artykułów PLU z klawiatury (tryb PROGRAMOWANIE): (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 3 i nacisn ) wejcie w tryb programowania artykułów PLU. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: K O d P L U : - weszlimy do programowania kodu PLU numer 1. Mona teraz wpisa nazw towaru. - wejcie do edycji nazwy na wywietlaczu pojawia si migajcy kursor w miejscu gdzie bdziemy wpisywa nazw. Korzystajc z liter naniesionych na poszczególne klawisze wpisujemy nazw towaru. Jeli wpiszemy ju cał nazw artykułu naciskamy klawisz - wychodzimy z edycji nazwy artykułu. UWAGA! Kasa kontroluje unikalno nazwy! NIE MONA ZAPROGRAMOWA DWÓCH TOWARÓW O IDENTYCZNYCH NAZWACH! Unikalno nazwy sprawdzana jest co do znaków alfanumerycznych (niezalenie od ich wielkoci). Teraz naley zaprogramowa ustawienia dla artykułu. Programuje si je w nastpujcej kolejnoci: Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: C e n a C E N A = 0, 0 0 z ł Mona zaprogramowa cen towaru. Naley poda cen uywajc klawiatury numerycznej i zatwierdzi klawiszem. Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: T y p P L U : 0. T o w a r Mona zadeklarowa, czy programowane PLU jest towarem (naley nacisn: ) czy opakowaniem (naley nacisn ) i zatwierdzi klawiszem. Znaczek w prawym górnym rogu wywietlacza wskazuje, e po naciniciu klawiszy dostpne wartoci mona wybra z listy (poruszajc si po niej klawiszami i zatwierdzeniu danej wartoci klawiszem ) Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: R o d z. c e n y 1. o t w a r t a Mona zadeklarowa rodzaj ceny dla PLU: otwarta (naley wybra ), zaprogramowana (naley wybra ), lub zaprogramowana / otwarta (naley wybra ) Dostpne wartoci równie mona wybra z listy. Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: D z i a ł 1 : N a z w a d z i a ł u Naley zadeklarowa, do jakiego działu nalee bdzie PLU. Mona wpisa numer działu, lub wej do edycji listy i wybra dany dział, zatwierdzajc go klawiszem Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: S t a w k a P T U P T U = % A Naley wpisa numer stawki (A = 1, B = 2, C = 3 itd.) i zatwierdzi klawiszem, lub wej do edycji listy, wybra dan stawk i zatwierdzi klawiszem. Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: T a n d e m : 0. b r a k W tej opcji deklarujemy, czy do towaru dołczamy opakowanie. Mona wpisa numer opakowania, bd wchodzc do edycji listy wybieramy opakowanie sporód wszystkich zaprogramowanych w bazie towarowej opakowa. Po wybraniu (lub wpisaniu numeru) opakowania zatwierdzamy wybór klawiszem. Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: 26 27

15 H a l o H [ 0 ] = z ł Moemy przypisa towar do tablicy HALO (ograniczenia maksymalnej ceny sprzeday towaru), sporód wartoci zaprogramowanych. Naley wpisa numer pozycji HALO, lub wchodzc do edycji listy wybra dostpn warto i zatwierdzi klawiszem. Po naciniciu klawisza pojawia si na wywietlaczu komunikat: R o d z. s p r z e d. 0. N o r m a l n a Deklarujemy, jak mona sprzedawa dany towar. Mona ustawi jako sprzeda: normaln (klawisz ), powtarzaln (klawisz ) lub pojedyncz (klawisz ) Towar został oprogramowany. Całkowite zaprogramowanie towaru w bazie towarowej kasy nastpi po naciniciu klawisza, lub odczytaniu z innego artykułu kodu za pomoc skanera. Jeli zostanie nacinity klawisz na wywietlaczu pojawi si pytanie: C z y z a t w i e r d z i w p r o w. z m i a n y? Klawiszem zatwierdzamy, klawiszem wychodzimy bez zatwierdzania wprowadzonych zmian. Podczas programowania opcji w PLU naciskajc klawisze i mona przeglda wszystkie opcje na wywietlaczu klienta. Jeli jestemy w trybie przegldania opcji, naciskajc klawisz mona wyj z trybu programowania PLU zachowujc zmiany. Aby usun zaprogramowany towar, naley: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 3 i nacisn ) wejcie w tryb programowania artykułów PLU. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: K O d P L U : Wpisa kod usuwanego towaru i zatwierdzi klawiszem - wejcie do programowania kodu PLU o wpisanym numerze. Sekwencja klawiszy: - generuje pytanie: U s u n t o w a r? Klawiszem potwierdzamy usunicie towaru, klawiszem mamy moliwo zrezygnowania z usunicia Programowanie: (4) Kasjerzy W kasie BRAVO istnieje moliwo zaprogramowania omiu rónych kasjerów. Kady z nich bdzie identyfikowany numerem oraz własnym kodem cyfrowym (od 1 do 4 cyfr) tzw. hasłem kasjera. Kady kasjer bdzie te posiadał opis (moe to by np. imi). Przy kadym włczeniu kasy lub przejciu do innego trybu pracy kasa bdzie pyta o kod (hasło) kasjera. Naley wówczas wpisa kod kasjera i nacisn klawisz UWAGA! Jeli nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie bdzie kontrolowa kodu kasjera, zezwalajc na dostp do wszystkich funkcji kasy. Prowadzona sprzeda nie bdzie przypisana do adnego kasjera, nie bdzie równie moliwoci wykonania raportu obrotów kasjerów. Programowania kasjerów mona dokona z klawiatury w trybie PROGRAMOWANIE. Programowania kasjerów z komputera mona dokona tylko w trybie niefiskalnym. Instrukcja programowania: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 4 i nacisn ) wejcie do funkcji programowania kasjerów. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: N u m e r k a s j e r a : Naley wpisa numer kasjera którego chcemy oprogramowa np. 1 i zatwierdzamy klawiszem, lub wybieramy numer kasjera z listy za pomoc klawiszy i. Na wywiet laczu pojawia si komunikat: 28 29

16 K a s j e r n r 0 n i e o p r o g r a m. Za pomoc klawiszy wchodzimy do edycji nazwy kasjera - pojawia si migajcy kursor. Wpisujemy nazw (opis) kasjera korzystajc z klawiatury alfanumerycznej. Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy klawiszem pojawia si napis: K a s j e r : o p i s H A S Ł O :. Na wywietlaczu Teraz wpisujemy cyfrowe hasło, jakim programowany kasjer bdzie si logował do kasy. Hasło moe mie od 1 do 4 cyfr. Po wpisaniu hasła zatwierdzamy je klawiszem. Kasa przechodzi do programowania nastpnego kasjera. Jeli chcemy wyj z programowania kasjerów naciskamy jeszcze raz klawisz:. Zaprogramowane ustawienia kasjerów mona wydrukowa uywajc funkcji bdc w trybie programowania kasjerów. Na wydruku nie bd widoczne hasła zaprogramowanych kasjerów. Wydruku zaprogramowanych kasjerów wraz z ich hasłami moe dokona uprawniony serwisant lub zaprogramowany OPERATOR. Jeli chcemy usun zaprogramowanego wczeniej kasjera, to po wejciu do programowania kasjerów (PROGRAMOWANIE, 4) i odszukaniu (za pomoc klawiszy i lub numer kasjera i ) danego kasjera (bdzie widoczny jego opis na wywietlaczu) naciskamy klawisze - kasjer (opis wraz z hasłem) zostanie usunity. Jeli podczas wpisywania hasła uyjemy niewłaciwych znaków (innych od cyfr) lub jeli dla jakiego kasjera wpiszemy hasło które ju wczeniej było zaprogramowane dla innego kasjera, kasa zgłosi błd pokazujc na wywietlaczu informacj: Błdny kod kasjera naley klawiszem skasowa błd i wprowadzi inne (poprawne) hasło. Jeli zapomnimy jakie hasło zostało zaprogramowane (i tym samym nie mamy moliwoci uruchomienia kasy i przeprogramowania kasjerów) naley wezwa serwisanta aby ustawił kas w tryb serwisowy i zrobił wydruk ustawie kasjerów. Na wydruku tym oprócz nazw kasjerów bd widoczne ich hasła. Jeli w kasie zaprogramowany jest OPERATOR i kasa pracuje pod jego nadzorem (zalogowany operator), wówczas na wydruku ustawie kasjerów bd widoczne kody kasjerów Programowanie: (5) Urzdzenia współpracujce Funkcja ta okrela, z jakim urzdzeniem zewntrznym kasa w danej chwili ma współpracowa. Moe wprółpracowa z: 1. Komputer 2. Skaner 3. Waga 4. Terminal EFT Aby ustawi właciwe urzdzenie naley wej do trybu programowania urzdzenia naciskajc: (lub za pomoc klawiszy lub odnale właciw pozycj i nacisn ). Na wywietlaczu pojawi si numer i nazwa aktualnie ustawionego urzdzenia zewntrznego. Za pomoc klawiszy lub wybra właciwe urzdzenie i nacisn klawisz - urzdzenie zostanie zatwierdzone i kasa wyjdzie z trybu programowania urzdzenia współpracujcego Programowanie: (6) Opcje Globalne W funkcji Opcje Globalne ustawia si szereg opcji (flag), które odpowiednio konfiguruj działanie kasy. Ustawienia te (dobrze skonfigurowane) mog bardzo pomóc obsługujcemu w codziennej pracy z kas. Nazwy i kolejno Opcji oraz wyjanienie, co oznaczaj: Nr Nazwa opis Dozwolone wartoci 1 Wymagany RAZEM przed naciniciem płatnoci 0 nie wymagany musi by wcinity klawisz RAZEM 1 wymagany 2 Drukuj RAZEM kade wcinicie klawisza RAZEM 0 nie drukowane spowoduje wydrukowanie podsumowania pozycji na 1 drukowane paragonie Druk udział działu na raporcie obrotów działów drukowany bdzie procentowy udział tego działu w całkowitej sprzeday Druk udział PLU na raporcie obrotów PLU drukowany bdzie procentowy udział tego towaru w sprzeda- y Druk kod PLU na wydruku zestawienia towarów oraz raporcie PLU i opakowa oprócz nazwy drukowany bdzie numer PLU towaru lub opakowania Druk dział PLU na wydruku zestawienia towarów oraz raporcie PLU dla kadego towaru drukowany bdzie numer działu do jakiego przypisano towar 0 brak druku 1 druk 0 brak druku 1 druk 0 brak druku 1 druk 0 brak druku 1 druk 30 31

17 Nr Nazwa opis Dozwolone wartoci Dozw. R. Ob. PLU zezwolenie na wykonanie raportu 0 zabroniony 7 obrotów PLU z klawiatury 1 dozwolony Kontrola EAN załcza lub wyłcza kontrol poprawnoci sum kontrolnych sczytywanego skanerem kodu 0 wyłczona 8 kreskowego EAN wg zalece Pastwowego Instytutu 1 włczona Normalizacyjnego 9 Podw. Z akum. w zalenoci od ustawienia flagi podczas pracy z akumulatora kasa bdzie podwietla lub wygasi podwietlenie wywietlacza dla obsługi 0 brak podwietlania 1 podwietlanie 11 Typ kodu wagowego okrela, do jakiego kodu wagowego został skonfigurowany skaner patrz pkt 3.2 str wyłczona obsługa 12 Typ wagi okrela rodzaj (typ) wagi, jaka została podłczona do kasy 1 Angel 0 Medesa 13 Czas starz PLU w tygodniach okrela czas, po jakim 0 brak kontroli kasa ma oznaczy nieuywane towary 1 52 ilo tygodni bodów Prdko transmisji do PC okrela prdko transmisji midzy kas a komputerem bodów bodów Czas aut. wył. - definiowany przez uytkownika czas, po którym kasa samoczynnie si wyłczy jeli nie bdzie uywana (tylko przy pracy z baterii wewntrznej opcja). Jako druku - opcja pozwala na ustawienie jakoci druku na paragonach Blokada załczania - blokowanie załczania kasy tylko klawiszem C. Po ustawieniu opcji na 1 załczanie kasy jest moliwe po naciniciu cigu klawiszy 026C Szuflada aktywna - włczenie opcji otwierania szuflady zewntrznej poprzez złcze RS Szybka sprzeda - przestawienie kasy w specjalny tryb sprzeday towarów - opis w rozdziale 5.3 Blokada bufora klawiatury włczenie opcji spowoduje, e kasa nie bdzie przyjmowa do kolejki polece z klawiatury przed wykonaniem poprzednich polece. Drukuj EURO deklaracja, czy przeliczenia ze złotych na EURO maj by drukowane pod paragonem w przypadku uycia przelicznika EURO w trakcie paragonu od 1 do 255 (min) od 0 15 (10) 0 - blokada wyłczona 1 - blokada załczona 0 - brak szuflady 1 - otwieranie szuflady 0 - sprzeda normalna 1 - szybka sprzeda 0 wyłczona 1 włczona 0 brak druku 1 - drukowanie W kolumnie Dozwolone wartoci czcionk pogrubion zaznaczono wartoci zaprogramowane w kasie domylnie Konfiguracji opcji mona dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) tryb PROGRAMOWANIE Instrukcja programowania opcji globalnych: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 6 i nacisn ) wejcie do programowania opcji globalnych. Na wywietlaczu pokazuje si komunikat: N u m e r o p c j i : wpisujemy numer danej opcji i zatwierdzamy klawiszem, lub za pomoc klawiszy i przechodzimy do danego numeru opcji. Na wywietlaczu pokazywany jest numer wybranej opcji, jej nazwa, oraz w dolnej linii wywietlacza aktualnie ustawiona warto. Za pomoc klawiatury numerycznej moemy zmieni warto opcji (dopuszczalne wartoci przedstawione s w tabeli opcji globalnych). Wpisan warto opcji zatwierdzamy klawiszem. Kolejno w identyczny sposób przechodzimy do wszystkich dostpnych opcji, modyfikujc je zgodnie z własnymi potrzebami. Po ustawieniu wszystkich opcji wychodzimy z programowania opcji klawiszem. Za pomoc funkcji bdc w trybie programowania opcji globalnych mona wykona wydruk zaprogramowanych opcji Programowanie: (7) Hasło operatora: Wykonywanie raportów oraz programowanie na kasie moe by ograniczone dla osób niepowołanych. Mona zaprogramowa czterocyfrowe hasło, które bdzie kontrolowane podczas próby wejcia do trybów raportów lub programowania. Dopiero znajomo tego hasła zezwala na dostp do trybów programowanie, raporty. Zaprogramowanie hasła załcza funkcj wymagania hasła OPERATORA. Jeli chcemy zrezygnowa z blokowania dostpu naley usun hasło operatora. Hasło operatora mona zaprogramowa (zmieni) w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) tryb PROGRAMOWANIE. Schemat programowania hasła operatora (tryb PROGRAMOWANIE): 4 cyfry hasła Instrukcja programowania: Jako kod dostpu do raportów moemy zaprogramowa 4 cyfry hasła. Jeli chcemy zaprogramowa kod np to programowanie bdzie wygldało w nastpujcy sposób: 32 33

18 nacisn (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 7 i ) wejcie w tryb programowania hasła, nastpnie - wpisanie kodu, nastpnie - zatwierdzenie hasła i wyjcie z programowania. Hasło (kod operatora) musi si składa z czterech cyfr. Usuwanie hasła operatora: Programujemy domylny rabat procentowy, jaki bdziemy udziela na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem. Warto została zaprogramowana. Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: N a r z u t % m a x : % Programujemy maksymalny narzut procentowy, jaki moemy udziela na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem Hasło zostało usunite.. Warto została zaprogramowana. Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: 4.8. Programowanie: (8) Rabaty i Narzuty Podczas sprzeday sprzedawca moe dokonywa narzutów i rabatów zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzutu i rabatu mona udzieli zarówno w sposób kwotowy (konkretna kwota) jak i procentowy. Wysoko narzutów i rabatów moe by przypisana klawiszom domylnie, w celu szybszej obsługi. Zaprogramowa mona maksymaln warto rabatu / narzutu, jaki mona udzieli, aby w przyszło- ci nie popełni pomyłki. Programowania mona dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) zarówno z klawiatury jak i komputera tryb PROGRAMOWANIE. N a r z u t % : % Programujemy domylny narzut procentowy, jaki moemy dodawa na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem. Warto została zaprogramowana. Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: R a b a t k w o t. m a x : z ł Programujemy maksymalny rabat kwotowy, jaki moemy udziela na kasie - naley Instrukcja programowania: wpisa warto i zatwierdzi klawiszem. Warto została zaprogramo- (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 8 i nacisn ) wejcie do programowania rabatów i narzutów. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: R a b a t % m a x : % Programujemy maksymalny rabat procentowy, jaki moemy udzieli na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem. Warto została zaprogramowana. Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: R a b a t % % wana. Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: R a b a t k w o t : z ł Programujemy domylny rabat kwotowy, jaki bdziemy udziela na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat:. Warto została zaprogramowana. N a r z u t k w o t. m a x : z ł Programujemy maksymalny narzut kwotowy, jaki moemy dodawa na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem. Warto została zaprogramowana. Naciskamy klawisz. Na wywietlaczu pojawia si komunikat: 34 35

19 N a r z u t k w o t : z ł Programujemy domylny narzut kwotowy, jaki moemy dodawa na kasie - naley wpisa warto i zatwierdzi klawiszem. Warto została zaprogramowana. Wszystkie wartoci rabatu i narzutu zostały oprogramowane. Za pomoc klawisza wychodzimy z programowania rabatów i narzutów. Bdc w opcji programowania rabatów i narzutów mona za pomoc funkcji dokona wydruku ustawie zaprogramowanych wartoci rabatu i narzutu Programowanie: (9) Tablica HALO W celu zabezpieczenia przed niefortunn pomyłk sprzedawcy polegajcej na wpisaniu zbyt duej ceny towaru istnieje moliwo oprogramowania Tablicy Halo wpisujemy w niej w 15 pozycjach charakterystyczne maksymalne wartoci cen jednostkowych (HALO). Potem, przy programowaniu artykułów PLU naley odwoła si do poszczególnej pozycji Tablicy HALO tzn. przyporzdkowa numer HALO. Programowania mona dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) zarówno z klawiatury jak i komputera tryb PROGRAMOWANIE. Instrukcja programowania Tablicy HALO (tryb PROGRAMOWANIE): (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 9 i nacisn ). Domylnie w kasie zaprogramowane s nastpujce wartoci: [0] 0,00 zł Brak kontroli HALO [1] ,00 zł [2] ,00 zł [3] ,00 zł [4] ,00 zł [5] ,00 zł [6] ,00 zł [7] ,00 zł [8] ,00 zł [9] 50000,00 zł [10] 20000,00 zł [11] 10000,00 zł [12] 1000,00 zł [13] 100,00 zł [14] 10,00 zł [15] 1,00 zł Na wywietlaczu pokazuje si pytanie: N u m e r p o z y c j i : Mona wpisa numer tabeli HALO i zatwierdzi klawiszem, lub za pomoc klawiszy i przej do danego numeru. Na wywietlaczu pokae si: H A L O [ 1 ] = z ł cyfra [1] oznacza numer pozycji tabeli HALO (od 1 do 15) natomiast kwota ,00zł oznacza maksymaln warto za jak mona sprzeda towar przyporzdkowany do tej tabeli. Moemy wpisa dla tej tabeli np. kwot zł. Naciskamy wic kolejno klawisze: a nastpnie - zaakceptowanie kwoty. Kwot mona poda z dokładnoci do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pozycja nr 1 została oprogramowana. Przechodzimy do nastpnej (za pomoc klawiszy i lub wpisujc numer i potwierdzajc klawiszem ) identycznie programujemy nastpne pozycje wpisujc potrzebne maksymalne kwoty. Po zaprogramowaniu ostatniej pozycji za pomoc klawisza wychodzimy z programowania tablicy HALO. Aby wydrukowa raport ustawie zaprogramowanych wartoci HALO naley (w trybie programowania tablicy HALO) nacisn klawisze Programowanie: (10) Usuwanie kodów nieuywanych Opcja ta pozwala na przegldanie i ewentualne usuwanie z bazy PLU kodów, które nie były uywane w okresie kontrolowanym przez mechanizm starzenia kodów towarowych. Przeglda nieuywane towary mona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) tryb PROGRAMOWANIE, natomiast usun towar mona po wykonaniu raportu zerujcego dobowego oraz zerujcego raportu obrotów danego towaru. Instrukcja przegldania i usuwania towarów (tryb PROGRAMOWANIE): nr 10 i nacisn (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji ) wejcie do opcji przegldania i usuwania kodów 36 37

20 nieuywanych. Na wywietlaczu pojawia si pierwszy znaleziony w bazie towarowej towar, który jest oznaczony jako nieuywany. Za pomoc klawisza moemy przej do nastpnych, nieuywanych towarów. Jeli chcemy usun z bazy PLU towar który jest włanie wywietlany na wywietlaczu, to wystarczy nacisn klawisze - towar zostanie usunity, wydrukowane zostanie potwierdzenie usunicia towaru z bazy PLU. Jeli niewykonano wczeniej raportu dobowego zerujcego kasa zgłosi błd Programowanie: (11) Numer kasy Kada kasa moe mie zaprogramowany dowolny numer jednocyfrowy (z zakresu 0 9) wyróniajcy t kas na wydrukach sporód innych pracujcych w jednym sklepie. Numer ten drukowany jest w stopce na wszystkich paragonach fiskalnych. Programowania mona dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamknity paragon!) zarówno z klawiatury jak i komputera tryb PROGRAMOWANIE. Schemat programowania numeru kasy (tryb PROGRAMOWANIE): Instrukcja programowania: Wejcie w tryb programowania numeru kasy: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 11 i nacisn ). Jedna cyfra z klawiatury numerycznej (przypisywany numer), np. a potem - zatwierdzenie i wyjcie z programowania. Kasie został przyporzdkowany (zaprogramowany) numer 7. Bdzie on drukowany na kadym paragonie. Domylnie kasa ma zaprogramowany numer Programowanie: (12) Numer kasy (0-9) Moemy zaprogramowa maksymalnie 7 linii nagłówka paragonu. ten bdzie drukowany na kadym wydruku wychodzcym z kasy. Powinny si tam znale dane uytkownika: nazwa firmy, adres, itp. ten nie jest zapisywany do pamici fiskalnej, moe wic by modyfikowany równie po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerujcego). W kadej linii nagłówka mona zaprogramowa 18 znaki. Instrukcja programowania: (lub za pomoc klawiszy i przej do pozycji nr 12 i nacisn ) - wejcie w tryb programowania nagłówka. Na wywietlaczu pokazuje si komunikat: L i n i a 1 : Jeli jest zaprogramowany jaki nagłówek, w dolnej linii wywietlacza pokae si jego pierwsza linia. Za pomoc klawiszy i przechodzimy do linii nagłówka któr chcemy oprogramowa. Klawiszami alfanumerycznymi, lub wchodzimy do edycji linii na wywietlaczu pokazuje si kursor w miejscu gdzie akurat moe by wpisywany tekst. Wczeniej wprowadzony tekst mona poprawia (dopisywa, przesuwa) lub naley go skasowa (jeli chcemy zmieni tre linii). Korzystajc z liter, cyfr i znaków naniesionych na klawiszach wpisujemy dany tekst, pamitajc o iloci znaków, jakie moemy zaprogramowa w danym typie kasy. Po wpisaniu tekstu w danej linii zatwierdzamy go klawiszem. nastpi przejcie do nastpnej linii. Powtarzamy kroki programowania tekstu w nastpnych liniach. Po zaprogramowaniu wszystkich (potrzebnych) linii wychodzimy z opcji programowania nagłówka klawiszem - zostanie wydrukowane potwierdzenie zaprogramowania nagłówka z now jego treci Programowanie: (13) Data i Czas Funkcja ta pozwoli zaprogramowa poprawn godzin. Kasa nie przestawia automatycznie godziny przy przejciu z czasu letniego na zimowy (i odwrotnie), dlatego uytkownik musi sam przestawi godzin w kasie. Lata przestpne s uwzgldniane przez kas. Regulacji godziny mona dokona tylko w zakresie ± 1 godzin. Jeli nastpi próba zmiany czasu lub daty w zakresie wikszym ni 1h kasa zgłosi błd. Zmiana godziny moliwa jest tylko po wczeniejszym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego zerujcego (musz by zerowe totalizery). Zmiany daty oraz godziny w wikszym zakresie moe dokona tylko uprawniony serwisant. Podczas zmiany samej godziny (przez uytkownika) naley potwierdzi klawiszem poprawn dat (gdy kasa poprosi o wpisanie daty) nastpnie wpisa poprawn godzin. Przy kadym programowaniu daty i godziny nastpuje wydruk potwierdzajcy programowanie. Na wydruku tym znajduje si poprzednia data i godzina jak równie włanie zaprogramowana data i godzina

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13.

Tipo. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS TIPO 13. 13. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Tipo NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_Tipo_v88_20050217_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

NOTATKI. Bonita II. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118. Wydanie III NOVITUS 2005. Instr_Obslugi_BonitaII_v88_20050217_Novitus.

NOTATKI. Bonita II. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118. Wydanie III NOVITUS 2005. Instr_Obslugi_BonitaII_v88_20050217_Novitus. NOVITUS BONITA II NOTATKI Instrukcja obsługi Kasa Fiskalna Bonita II NOVITUS S.A. 33-300 Nowy S cz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118

Małe Tango / Rumba. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Małe Tango / Rumba NOVITUS S.A. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_mTango_Rumba_v29_20050714.doc

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_PS3000pn_V31_20060306.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23,

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki

VENTO / VENTO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VENTO / VENTO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INSTR_OBSLUGI_VENTOA_V34_20050922.DOC Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a

K a s a F i s k a l n a I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie III NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL

VEGA MOBIL. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VEGA MOBIL 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VEGA MOBIL 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl INSTR_OBSLUGI_VEGAMOBIL_V35_20050401.DOC

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBÓR FUNKCJI 03 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a BRAVO / BRAVO BAZAR

K a s a F i s k a l n a BRAVO / BRAVO BAZAR I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO / BRAVO BAZAR COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118,

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B

Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: 03 FUNKCJE SERWISOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

MINI TAX. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i

MINI TAX. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i 16. NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MINI TAX INSTR_OBSLUGI_MINITAX_V078_20050428.DOC 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ł u g i. K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS

I n s t r u k c j a o b s ł u g i. K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a MAŁA / MAŁA PLUS COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > NANO E NANO E Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku: www.kasawgabinecie.pl [5] - lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna Novitus Next

Kasa fiskalna Novitus Next Dane aktualne na dzień: 25-05-2017 01:21 Link do produktu: http://www.adimar.pl/kasa-fiskalna-novitus-next-p-1.html Kasa fiskalna Novitus Next Cena Dostępność 2 693,70 zł Dostępny Opis produktu Ekran dotykowy

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne.

Konfiguracja Konfiguracja kasy fiskalnej z poziomu 01systemu jest dostępna w opcji Gospodarka magazynowa Funkcje dodatkowe Kasy fiskalne. nazwa dokumentu 44003801 data 2005-01-18 dotyczy 01 system wersja 4.40.038 autor Paweł Marciniak skrócony opis Opis modułu współpracy z kasami firmy OPTIMUS-IC z rodziny Tango (System, Tango, Rumba, Bonita,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELZAB ZETA Redakcja 1.2 - Opis ogólny 3 1 Charakterystyka drukarki 3 4 3 Budowa drukarki 5-7 7 7 8 9 10 6 Obsługa drukarki z klawiatury lokalnej 10 lawiatury lokalnej w trybie lokalnym

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET

Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET Instrukcja zmiany stawek VAT w kasach POSNET W niniejszym dokumencie zawarto skrócony opis sposobu zmiany stawek VAT w kasach fiskalnych POSNET Spis treści Wstęp2 KASA POSNET BINGO 701-752 (MS):3 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych

Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Szkolenie z zakresu obsługi Kas Fiskalnych Posnet Mobile HS EJ Prezentacja urządzenia 1 Budowa Budowa 2 Budowa Klawiatura opis funkcji klawiszy 3 4 Uruchomienie kasy Wyłączenie kasy 5 Poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO Kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO to jedyne urządzenie z kopią elektroniczną na rynku wśród kas małych mobilnych, która pomieści 40 m długości rolkę papieru! Dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex elementy rea t4 flex Strona wierzchnia Pokrywa drukarki Komora rolki papieru Drukarka Wyświetlacz Zasilanie sieciowe Interfejs RS232 Klawisze funkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo