(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04749211."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (1) Int. Cl. A63F13/00 (06.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 09/14 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Wirtualny system gry w karty () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 07/21 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:..09 Wiadomości Urzędu Patentowego /09 (73) Uprawniony z patentu: Weike (S) PTE Ltd., Singapore, SG (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 POH Po Lian, Singapore, SG TAY Lay Ngee, Singapore, SG KOH Hwee Min, Singapore, SG (74) Pełnomocnik: Sulima Grabowska i Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j. rzecz. pat. Grabowska Małgorzata Warszawa skr. poczt. 6 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SGS-61/VAL EP B1 2 Opis DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy zasadniczo wirtualnego systemu gry w karty. Tło [0002] W kasynie, wiele gier rozgrywanych przy rzeczywistych stolikach jest grami w karty. Przykłady takich gier obejmują oczko, pokera, bakarata, pokera pai-gow, Let-It- Ride, Caribbean Stud i wiele innych. Gra w karty przy rzeczywistym stoliku do gier ma zwykle kilka wymagań operacyjnych, które są czasochłonne. Te operacje obejmują zbieranie, tasowanie i rozdawanie kart. Wykonywanie takich operacji wymaga specjalnie szkolonych krupierów. Wskutek tego, poza stratą czasu na wykonywanie tych operacji, ponosi się koszt szkolenia krupiera lub wynajęcia wyszkolonego krupiera. Ponadto problemem moŝe równieŝ być oszukiwanie. Aby zapobiegać takiemu takim oszustwom, konieczny jest stały nadzór kamer lub częste patrole. Środki te podwyŝszają dodatkowo ponoszone koszty. [0003] Dla przezwycięŝenia powyŝszych problemów przemysł gier elektronicznych stworzył urządzenia do gier wideo z elektronicznymi krupierami, wirtualnymi kartami i przyciskami do wykonywania funkcji związanych z rozgrywaną grą. Pewne urządzenia znane ze stanu techniki automatyzują grę w karty, lecz wykorzystują rzeczywiste Ŝetony. Ponadto, pewne wirtualne urządzenia znane ze stanu techniki wymagają krupiera, który jest fachowcem w grach w karty, obliczaniu i rozdzielaniu wygranych, poniewaŝ nie są one w stanie wykonywać jednego lub większej liczby takich zadań. [0004] Wiele znanych ze stanu techniki urządzeń do gry w karty zaprojektowano bez uwzględniania potrzeb gracza. Np., wielu graczy ceni zetknięcie z kartami i Ŝetonami. Tacy gracze lubią doświadczać niepewności i emocji, gdy prawdziwi widzowie dopingują ich, gdy odsłaniają końcową kartę po trochu od strony jej krawędzi. Tacy gracze mogą teŝ lubić swobodę manewrowania Ŝetonami w obszarze zakładów nie tylko poprzez patrzenie na liczby lub nieinteraktywne obrazy komputerowe oznaczające wirtualne Ŝetony. W chwili obecnej Ŝadne znane ze stanu techniki urządzenie do gry w karty nie moŝe spełnić wszystkich takich wymagań. [000] US-A ujawnia urządzenie do gry mające obudowę osadzoną na monitorze ekranowym zaopatrzoną w ekran dotykowy, dzięki czemu gracz dotykając miejsca na urządzeniu nakrywającym wyświetlacz moŝe wprowadzać dane do procesora. Urządzenie zawiera ponadto wiele roboczych przycisków do kontrolowania przebiegu gry i umoŝli-

3 2 2 wiających graczowi na zatrzymywanie i odrzucanie w dobrze znany sposób. Procesor obsługuje wyświetlacz pokazujący obraz pięciu kart do gry. Aby wybrać, którą kartę naleŝy zatrzymać, a którą odrzucić, naciska się jeden z przycisków odpowiadających trzymanym kartom. Gracz moŝe wprowadzać dane do procesora dotykając miejsca na urządzeniu. Wyświetlacz wyświetla tylko obraz kart odkrytych lub zakrytych. [0006] EP A1 ujawnia urządzenie do gry obejmujące wyświetlacz, drugi wyświetlacz i klawiaturę zawierającą przyciski kontrolne gracza. Urządzenie zawiera ponadto ekran dotykowy zamiast przycisków kontrolnych gracza. Ekran dotykowy jest ekranem typu konwencjonalnego wykrywającym zmianę pojemności przy współrzędnych x-y przy dotknięciu przez gracza pozycji na ekranie dotykowym, przy czym pozycja wiąŝe się z czynnością do wykonania. Ekran dotykowy ma część uniesioną, którą moŝna naciskać jak fizyczne przyciski, jeśli gracz jest zaznajomiony z fizycznymi przyciskami. [0007] Zatem niniejszy wynalazek opracowano mając wiedzę o dotychczasowych problemach, i obecnie zrealizowano. Streszczenie [0008] Zgodnie z jednym z aspektów niniejszego wynalazku, dotyczy on wirtualnego systemu gry w karty obejmującego: procesor; wiele ekranów graczy połączonych z procesorem; oraz jednostkę wykrywającą dotknięcie związaną z ekranem kaŝdego gracza, gdzie karty do gry wyświetlane na ekranach graczy są przystosowane do manipulacji graficznej jako odpowiedzi na ruch z ciągłym dotykaniem wykrywany przez jednostki wykrywające dotknięcie, przy czym manipulacja obejmuje trójwymiarowy obraz, aby co najmniej częściowo odkrywać karty do gry z połoŝenia zakrytego. [0009] Zgodnie z innym aspektem niniejszego wynalazku, dotyczy on sposobu graficznego manipulowania kartami do gry wyświetlanymi na ekranie dotykowym jako odpowiedzi na ruch z ciągłym dotykaniem wykrywany przez ekran dotykowy, aby co najmniej częściowo odkrywać karty do gry z połoŝenia zakrytego, przy czym sposób obejmuje: generowanie wyobraŝonego wydłuŝonego elementu, przy czym element jest prostopadły do kierunku ruchów z ciągłym dotykaniem; i graficzne odwzorowanie części karty do gry, na którą działają ruchy z ciągłym dotykaniem, na wyobraŝony wydłuŝony element. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW 3 [00] Postacie wynalazku będą lepiej zrozumiałe i oczywiste dla fachowca w dziedzinie na podstawie następującego opisu, stanowiącego jedynie przykład i w połączeniu z rysunkami, na których: FIG. 1 przedstawia widok z góry konfiguracji systemu z przykładu ni-

4 3 niejszego wynalazku; FIG. 2 jest schematem działania pokazującym etapy działania dla przykładu z Fig. 1: FIG. 3 jest schematem działania pokazującym etapy algorytmu zginania karty wykorzystywane w przykładzie z Fig. 1; FIG. 4a jest schematem działania pokazującym zawijanie/zginanie wirtualnej karty; FIG. 4b jest widokiem w przekroju wirtualnej karty z FIG. 4a wzdłuŝ linii X-X; i FIG. jest schematem działania pokazującym etapy przykładu od początku gry w karty do końca. SZCZEGÓŁOWY OPIS 2 3 [0011] W przykładowej postaci, wirtualny system kart dotyczy gry w karty, która jest przedstawiana trójwymiarowo na ekranach monitorów. System pozwala osobom grającym grać w karty za pośrednictwem ekranów monitorów. Ekran monitora moŝe być ekranem dotykowym, który pozwala osobom grającym na bezpośrednie wprowadzanie poleceń. Gra w karty wyświetlana na ekranie dotykowym jest przystosowana do manipulacji graficznej w odpowiedzi na polecenia osoby grającej w czasie rzeczywistym, na przykład odginania koszulki karty w rogu dla obejrzenia strony spodniej. [0012] W odniesieniu do FIG. 1, konfiguracja systemu z przykładu opisanego tutaj obejmuje stół, sześć monitorów 1 do 6 wyposaŝonych w czujnik dotykowy, centralny procesor 19, drukarkę 17, tackę 21 na Ŝetony, urządzenie 14 przyjmujące banknoty, bezpieczną kasetkę 13 na gotówkę, i pięć czytników 22 kart inteligentnych. PoniŜej przedstawiono szczegółowy opis przykładu. [0013] Stół moŝe mieć kształt półokrągły z sześcioma prostokątnymi pustymi wyciętymi przestrzeniami do zamocowania sześciu monitorów z ekranem dotykowym 1 do 6. Stół moŝe zawierać przedziały lub strefy dla umieszczenia centralnego procesora 19, tacki na Ŝetony 21, urządzenia 14 przyjmującego banknoty, bezpiecznej kasetki 13 na gotówkę, czytników 22 kart inteligentnych i jednego lub większej liczby głośników (nie pokazanych na FIG. 1). W opisanym tutaj przykładzie, czytniki 22 inteligentnych kart kredytowych mogą być umieszczone, po jednym dla kaŝdego ekranu dotykowego monitora 1 do gracza, blisko miejsca, w którym siedzi lub stoi osoba grająca. Ponadto, stół moŝe pokrywać standardowe sukno kasynowe i krawędzie stołu wykończone skórą mogą pokrywać wyściółki. Stół moŝe być przygotowany tak, aby wyglądał i sprawiał wraŝenie tradycyjnego stolika kasynowego. RóŜnicę pomiędzy nim a rzeczywistym stołem polegającą na prezentacjach i obliczeniach gry moŝe realizować elektronicznie centralny procesor 19.

5 4 2 3 [0014] KaŜdy z monitorów 1 do 6 z ekranem dotykowym moŝe zawierać po pięć podstawowych elementów. i) czujnik dotykowy, na przykład oparty na technice pojemnościowej, rezystancyjnej, powierzchniowej fali akustycznej (SAW) / wgłębnej fali akustycznej (GAW) lub podobnych; ii) monitor, na przykład oparty na technice kineskopowej (CRT), ciekłokrystalicznej (LCD), plazmowej lub podobnej z ekranem wyświetlającym, do którego moŝe być przymocowany czujnik; iii) kontroler do przyjmowania informacji wejściowych z czujnika dotykowego i wykonywania funkcji w odpowiedzi na polecenia centralnego procesora 19; iv) sterownik programowy, który pozwala kontrolerowi i centralnemu procesorowi 19 na komunikowanie się i pozwala kontrolerowi na rozpoznawanie informacji wejściowych wykrywanych przez czujnik dotykowy. [00] Centralny procesor 19 moŝe być umieszczony pod stołem lub poza stołem, jak pokazano na FIG. 1. Centralny procesor 19 moŝe być, np., komputerem zawierającym procesor (PU), pamięć, jednostkę monitora ekranowego z wejściami/wyjściami (I/O) sygnału wizyjnego do interfejsu wizyjnego monitorów 1 do 6 z ekranem dotykowym, co najmniej jedną jednostkę wyjścia dźwiękowego z I/O sygnału dźwiękowego do głośnika (głośniki nie są pokazane na FIG. 1), komputerowy system operacyjny np. Windows, Linux, Unix lub tym podobne, sterowniki programowe dla wszystkich urządzeń peryferyjnych I/O, oraz porty szeregowe/równoległe do dołączania urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka 17, czytniki 22 kart inteligentnych, oraz w razie potrzeby interfejsy I/O danych i przetworniki/rozgałęziacze I/O danych. [0016] Program komputerowy moŝe być przechowywany w pamięci centralnego procesora 19. Program moŝe organizować wyświetlanie wszystkich składników gry w graficznym interfejsie uŝytkownika (GUI) na monitorach 1 do 6 z ekranem dotykowym. Program mo- Ŝe filtrować odnośne dane działań, interpretować znaczenie danych (po przekształceniu danych, jeśli to konieczne) czasami z uwzględnieniem poprzedniego zdarzenia, obecnego stanu lub przewidywanego zdarzenia, i wykonywać działania na wyniku interpretacji. Dane mogą pochodzić z interfejsów I/O wszystkich urządzeń/sprzętu powiązanego z programem. Weźmy przykład określania pozycji dotknięcia gracza w pewnym miejscu przestrzeni graficznego składnika na jednym z monitorów 1 do 6 z ekranem dotykowym. Współrzędna odpowiadająca kaŝdemu z miejsc dotknięcia moŝe być przekształcona w ciąg danych dwójkowych w kontrolerze ekranu dotykowego. Dane mogą być następnie przenoszone przez szeregowe połączenia z kontrolera do centralnego procesora 19. Centralny

6 2 3 procesor 19 moŝe wydzielić dane, odczytać współrzędne i wykonać czynność związaną z miejscem dotknięcia. [0017] Program moŝe zawierać algorytmy, takie jak algorytm sterowany liczbami losowymi i algorytm zginania karty. Algorytm sterowany liczbami losowymi moŝe np. wykorzystywać certyfikowany przez Gaming Labs International (GLI) generator liczb losowych do tasowania elektronicznych kart. Algorytm zginania karty moŝna zaprojektować tak, aby uzyskać wirtualny realistyczny mechanizm odwracania kart, który zostanie opisany szczegółowo poniŝej. [0018] Program moŝe równieŝ zarządzać grą, co moŝe obejmować ustawianie zegarów czasu odpowiedzi dla graczy (gdzie to konieczne), wydawania, zbierania, pokazywania i/lub tasowania elektronicznych kart w odpowiednim czasie, reagując na Ŝądania gracza lub krupiera, zapewniając właściwą kolejność w kolejce, jeśli gra wymaga od graczy czynności w kolejności, obliczania wygranych i przegranych oraz rozdawania i pobierania wirtualnych Ŝetonów w oparciu o środki zakupione, wygrane lub stracone. Program moŝe równieŝ odtwarzać efekty dźwiękowe lub muzykę przez głośniki we właściwej kolejności (zsynchronizowanej z wyświetlaczem) i wyświetlać obiekty w GUI we właściwej kolejności (zsynchronizowanej z dźwiękiem) z poprawną graficzną animacją (gdzie to poŝądane) w kaŝdym przypadku zaraz przed, podczas lub zaraz po grze. [0019] Inna cecha programu moŝe pozwalać na przenoszenie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym pomiędzy monitorami 1 do 6 z ekranem dotykowym i centralnym procesorem 19. Np., na platformie systemu operacyjnego Windows, moŝna stosować obsługę komunikatów Windows i funkcje rekurencyjne do wykonywania operacji w czasie rzeczywistym. Ponadto, program moŝe zawierać cechy śledzenia transakcji, wykonywania księgowania, kontroli rewizyjnej i drukowania sprawozdań dla wszystkich gier rozgrywanych na stole. [00] Drukarka 17 moŝe być elektronicznym urządzeniem do drukowania pokwitowań wydawanych dla kaŝdej transakcji. Drukarka 17 moŝe dysponować techniką druku opartą np. na technice druku atramentowego/kropelkowego, laserowego, mozaikowego lub podobnych, pamięcią, portami szeregowymi/równoległymi do połączenia z komputerem, takim jak centralny procesor 19, sterownikiem programowym pozwalającym na komunikowanie się kontrolera i przyłączonego systemu operacyjnego komputera i pomagającym kontrolerowi na zarządzanie funkcjami druku, oraz kontrolerem do obsługi funkcji drukowania. Drukarka 17 moŝe równieŝ być uŝyta do drukowania sprawozdań z wybranych lub wszystkich rekordów transakcji zachodzących na stole. Przykładem transakcji jest zakończenie przez gracza wymiany pieniędzy na Ŝetony, gdzie jest drukowane dla gracza

7 6 2 3 pokwitowanie wskazujące ilość pieniędzy wymienionych na Ŝetony. W innym przykładzie drukarka moŝe być dostępna przy kaŝdym monitorze 1 to z ekranem dotykowym gracza np. do drukowania pokwitowań transakcji, sprawozdań z wygranych, itp. na Ŝądanie gracza. [0021] Tacki 21 na Ŝetony moŝna uŝywać do trzymania Ŝetonów. W przypadku, gdy dowolny z graczy w karty okaŝe rzeczywiste Ŝetony na wymianę za wirtualne Ŝetony, tacka 21 na Ŝetony dla krupiera słuŝy do trzymania tych rzeczywistych Ŝetonów. [0022] Urządzenie 14 przyjmujące banknoty moŝe być urządzeniem elektronicznym, które weryfikuje autentyczność banknotów dawanych przez graczy za środki na grę, rzeczywiste Ŝetony lub wirtualne Ŝetony. Urządzenie 14 przyjmujące banknoty moŝe zawierać róŝne typy czujników lub środków do weryfikacji, takie jak odbłyśniki światła, skaner z obrazowaniem magnetycznym i tym podobne dla sprawdzania autentyczności i skanowania nominału banknotu. [0023] Bezpieczna kasetka 13 na gotówkę moŝe być kasetką na pieniądze do przechowywania pieniędzy wymienianych na Ŝetony przez graczy. Bezpieczna kasetka 13 na gotówkę ma kształt pudełka z co najmniej jedną stroną otwieraną dla pobierania weksli lub banknotów. Bezpieczna kasetka 13 na gotówkę zawiera elementy zabezpieczające, na przykład kłódkę do zamykania boku pudełka, którą moŝna otwierać. [0024] Czytnik 22 kart inteligentnych moŝe być elektronicznym urządzeniem pozwalającym na uŝycie kart inteligentnych z moŝliwością przechowywania danych. Czytnik 22 kart inteligentnych odczytuje/zapisuje wartości kredytu z umieszczonych kart inteligentnych /środków na umieszczone w nich karty inteligentne. [002] W opisanym przykładzie, w szczególności, moŝna stosować czytniki 22 kart inteligentnych. Inne elektroniczne systemy pienięŝne, takie jak karty kredytowe, karty debetowe, lub tym podobne, moŝna równieŝ stosować do transakcji pienięŝnych lub bezgotówkowych dla potrzeb gry. [0026] Dla potrzeb innych elektronicznych systemów pienięŝnych, konieczny moŝe być pulpit wejściowy dla kaŝdego gracza celem wprowadzania hasła do konta gracza lub innego podpisu uwierzytelniającego do uzyskania środków na wymianę za wirtualne Ŝetony lub rzeczywiste Ŝetony do gry. Te inne elektroniczne systemy pienięŝne mogą następnie łączyć się z centralnym procesorem 19 dla celów księgowania/drukowania i/lub bezpośrednio łączyć się z drukarką 17 dla drukowania pokwitowań transakcji. Mogą one równieŝ dysponować własną drukarką do bezpośredniego druku pokwitowań za transakcje. [0027] Monitor 6 z ekranem dotykowym krupiera jest umieszczony w obszarze rozdawania krupiera i wyświetla GUI dla potrzeb działania osoby krupiera. Alternatywnie, monitor

8 z ekranem dotykowym krupiera wyświetla interfejs graficzny zautomatyzowanego elektronicznego krupiera. W tym przypadku nie jest potrzebny człowiek do obsługi monitora 6 z ekranem dotykowym. Jeśli konieczna jest osoba krupiera, kontroluje ona i zarządza grą z GUI. Nie ma potrzeby, aby osoba krupiera była fachowcem w manipulacji kartami, poniewaŝ stosuje się karty elektroniczne. Nie ma równieŝ potrzeby, aby krupier rozdzielał Ŝetony (chyba Ŝe inaczej chcą gracze lub zarządzający kasynem) i obliczał wygrane w grach w karty. Wszystkie Ŝetony są elektroniczne i centralny procesor 19 wykonuje obliczenia wygranych. [0028] Jeśli chodzi o osobę krupiera, nie oznacza to koniecznie, Ŝe musi ona umieć rozdawać karty lub nawet angaŝować się w rozdawanie, elektroniczne czy teŝ inne. Jej rolą jest ogólnie rola kontrolującego grę, co moŝe obejmować rolę rozpoczynającego grę w karty, bankiera przy stole, zarządzającego stołami i/lub tym podobnego, a system jest zaprojektowany tak, aby działał w trybie w pełni automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. [0029] GUI wyświetlany na monitorze 6 z ekranem dotykowym moŝe obejmować symulowany komputerowo but 7 do rozdawania kart zawierający wiele talii wirtualnych kart do gry. Tasowania kart moŝna dokonywać zgodnie z instrukcjami programu komputerowego w oparciu o algorytm sterowany liczbami losowymi. Po tasowaniu, potasowane karty moŝna wirtualnie umieścić w symulowanym komputerowo bucie 7 pokazanym na monitorze 6 z ekranem dotykowym. Rozdawanie kart moŝna symulować jak na rzeczywistym stole do gry w karty w kasynie z animacjami wirtualnych kart wychodzących z buta 7 do przydzielonych obszarów 9 kart graczy (pokazanych w obszarze 9 kart na monitorze 3 z ekranem dotykowym) lub przydzielonym obszarze 9 kart krupiera. [00] Monitory 1 do z ekranem dotykowym graczy moŝna równomierne ustawić w pobliŝu zaokrąglonych krawędziach półkolistego stołu, aby wyświetlać GUI dla umoŝliwienia działania osób grających. [0031] GUI wyświetlane dla osoby grającej moŝe obejmować obszar 8 kredytu pokazujący istniejące środki gracza, stosując grafikę obrazującą wirtualne Ŝetony przedstawiające rzeczywiste Ŝetony stosowane przez kasyno lub standardową zaprogramowaną grafikę Ŝetonów. PoniewaŜ monitory z ekranem dotykowym są płaskie, jeśli wszystkie wirtualne Ŝetony są ułoŝone w stos, w widoku z góry gracz moŝe nie móc ustalić liczby posiadanych Ŝetonów. Zatem, rzeczywista kredytowa wartość posiadanych w ręce Ŝetonów pojawia się w polu 18 liczb. RównieŜ, jak wspomniano wcześniej, moŝe występować przydzielony obszar 9 kart, gdzie potasowane karty mogą być umieszczone i oczekiwać na manipulowanie nimi przez osobę grającą poprzez dotykanie monitorów z ekranem dotykowym. Występo-

9 8 2 3 wać moŝe równieŝ obszar zakładów, gdzie mogą być umieszczane wirtualne Ŝetony jako stawka oraz obszar 11 wygranych, gdzie mogą być pokazywane wirtualne Ŝetony zdobyte w grze, zanim Ŝetony zbierze się i ułoŝy na stosie w obszarze 8 kredytu. Ponadto, występować moŝe pasek 16 menu, który moŝna aktywować dla pojawiania się na wyświetlaczu w razie potrzeby. Pasek 16 menu moŝe zawierać klawisze skrótów do gry, gdzie gracze mogą uzyskać dostęp do operacji takich jak anulowanie zakładu, powtórzenie zakładu itd. [0032] Przed przyłączeniem się do gry, osoba grająca potrzebuje rzeczywistych Ŝetonów, karty inteligentnej, pieniędzy lub innych elektronicznych środków płatniczych akceptowanych w grze, które gracz moŝe przekazać krupierowi w tej grze. Krupier gry wykonuje operację w GUI na monitorze 6 z ekranem dotykowym krupiera, aby przesłać odpowiednie środki do ekranu gracza. MoŜe być konieczne uwierzytelnienie z uŝyciem urządzenia uwierzytelniającego ibutton lub innych zabezpieczonych urządzeń uwierzytelniających takich jak inteligentne karty dostępowe, przełączniki z kluczem lub tym podobne dla zapobiegania nieautoryzowanym transakcjom. Pokwitowanie wydrukowane na drukarce 17 moŝe być wydawane dla kaŝdej transakcji, a wewnętrzne oprogramowanie moŝe śledzić wszystkie transakcje dla celów księgowania i rewizji księgowej. Jeśli gracz wykorzystuje karty inteligentne, środki mogą automatycznie być przekształcone w wirtualne Ŝetony i pokazane na ekranach graczy, gdy do czytnika 22 kart inteligentnych wprowadzi się kartę. Urządzenie uwierzytelniające ibutton moŝe być małym, podręcznym komputerem, który moŝe przybierać postać breloka do kluczy przeznaczonego do bezpiecznego rejestrowania w sieci firmowej i uŝytku osobistego. [0033] Podczas gry, osoba grająca moŝe zawierać zakłady dotykając najpierw wirtualnego Ŝetonu o pewnej wartości, który gracz chce postawić w obszarze 8 kredytu, a następnie moŝe dotknąć obszaru zakładów. W ten sposób jeden wirtualny Ŝeton moŝe być złoŝony w obszarze zakładów. Z kolei kaŝde dotknięcie w obszarze zakładów moŝe zło- Ŝyć inny wirtualny Ŝeton o tej samej wartości w obszarze zakładów, chyba Ŝe gracz wybierze inny wirtualny Ŝeton o innej wartości dotykając takiego innego wirtualnego Ŝetonu w swoim obszarze 8 kredytu. Całość zakładów moŝe zachodzić podczas określonego czasu zakładów przewidzianego przez sterujący procesor. [0034] System gry moŝe ponadto dostarczać innych okien czasowych dla zapewnienia zorganizowanej i płynnej gry. Gdy okno czasowe zakładów zakończy się, rozpoczyna się okno czasowe rozdawania. Podczas tego okna czasowego, zgodnie z prowadzoną grą, wirtualne karty mogą być rozdane jak w grze przy rzeczywistym stole kasynowym, aŝ do rozdania wszystkich kart. Po zakończeniu okna czasowego rozdawania, rozpoczyna się okno

10 9 2 3 czasowe oglądania kart, podczas okna czasowego oglądania kart gracze mogą manipulować kartami. Pierwsze dotknięcie wirtualnej karty w obszarze 9 kart, a następnie przeciągnięcie w kierunku środka karty, moŝe pokazać trójwymiarową (3D) animację zawijania/zginania karty w górę w kierunku przeciągania, podobnie jak prawdziwy gracz podglądający lub odkrywający rzeczywiste karty, z efektem napięcia. Przeciąganie odnosi się do palca gracza poruszającego się w stałym kontakcie po monitorze 1 do z ekranem dotykowym po pierwszym dotknięciu. Szybkość zawijania lub zginania zaleŝy od szybkości ruchu przeciągania palcem. Dla znacznego podgrzania atmosfery gry, animacja moŝe być sprzęŝona z synchronizowanymi efektami dźwiękowymi odtwarzanymi przez dołączone głośniki. Gdy okno czasowe oglądania kart minie, wszystkie wirtualne karty mogą być odkryte automatycznie przez centralny procesor 19. ZaleŜnie od granej gry, odstępy czasowe, w których aktywowane są okna czasowe, mogą nakładać się na siebie. Na przykład gracz moŝe oglądać karty w czasie stawiania zakładów w grze w pokera. W tym przypadku moŝna aktywować zarazem okno czasowe oglądania kart i okno czasowe zakładów. [003] Po zakończeniu wygranej, przegranej lub nierozstrzygniętej gry, wygrane i straty mogą być obliczane, oraz zbierane i wręczane graczom za pośrednictwem animacji na monitorach 1 do 6 z ekranem dotykowym. Takie animacje imitują zbieranie i wręczanie rzeczywistych wygranych i przegranych przy rzeczywistym stole. Gracz moŝe opuścić stół kiedykolwiek. Jeśli on lub ona nie bierze udziału w grze, jego lub jej środki mogą być zrefundowane za pomocą rzeczywistych Ŝetonów, biletów kredytowych lub zwrotu środków na kartę inteligentną wprowadzoną do czytników 22 kart inteligentnych. [0036] FIG. 2 przedstawia etapy gry angaŝującej osobę grającą siedzącą przed monitorem 1 z ekranem dotykowym z FIG. 1. [0037] W etapie 2 na początku, osoba grająca moŝe dotknąć monitora 1 ekranu dotykowego. Czujnik dotykowy monitora z ekranem dotykowym moŝe wykrywać dotyk i wywoływać reakcję w kontrolerze monitora 1 z ekranem dotykowym uaktywniając oprogramowanie sterownika ekranu dotykowego w etapie 4. [0038] W etapie 6, sterownik moŝe ponadto generować dwuwymiarowe (2D) informacje o dotknięciu. Te informacje mogą odnosić się do współrzędnych dotkniętego miejsca na monitorze z ekranem dotykowym. Wartości odniesienia współrzędnych moŝna wydobyć w oparciu o oś poziomą i pionową. [0039] Informacje 2D moŝna następnie przenieść do centralnego procesora 19 przez szeregowe/równoległe połączenia I/O danych z kontrolera monitora 1 z ekranem dotykowym. W etapie 8, centralny procesor 19 moŝe przekształcać informacje dotykowe 2D w informacje 3D. Do takiej konwersji informacji dotykowych 2D w informacje 3D moŝna na

11 2 3 przykład przystosować znaną technikę o nazwie Ray Picking (rzucanie promienia). Podczas konwersji Ray Picking poddaje współrzędne 2D otrzymywane z monitora 1 z ekranem dotykowym przekształceniu pola prezentacji, następnie przekształceniu rzutowemu, po czym przekształceniu światowemu, aby uzyskać wynikowe współrzędne 3D. [0040] Po konwersji centralny procesor 19 moŝe zidentyfikować dotykany obiekt w lokalizacji na ekranie dotykowym w oparciu o informacje 2D i/lub 3D (zaleŝnie od tego, które są odpowiednie dla obiektu) w etapie 2. [0041] Jeśli dotykany region jest identyfikowany jako pasek 16 menu w etapie 212, centralny procesor 19 moŝe przejść do identyfikacji przycisku menu w pasku 16 menu wybranego przez osobę grającą w etapie 214. Zatem w etapie 216 centralny procesor 19 moŝe wywołać funkcje programowe obsługujące jedno lub większą liczbę działań związanych z przyciskiem naciśniętym przez osobę grającą. Np., jeśli zostanie wybrany przycisk 'anuluj zakład' podczas okna czasowego zakładów, moŝna wycofać wszystkie zakłady postawione od początku okna czasowego zakładów do czasu naciśnięcia przycisku 'anuluj zakład'. [0042] Jeśli dotknięty region jest identyfikowany jako obszar 8 kredytu w etapie 218, dotknięty wirtualny Ŝeton o określonej wartości w obszarze 8 kredytu moŝe być podświetlony w etapie 2. [0043] ZałóŜmy, Ŝe wirtualny Ŝeton został podświetlony po etapach 2 do 2 i do 218 i 2. Obecnie, jeśli dotknięty region jest identyfikowany jako obszar zakładów w etapie 222, podświetlony wirtualny Ŝeton moŝe być umieszczony w obszarze zakładów w etapie 224. Z kolei, kaŝde następne dotknięcie w obszarze zakładów moŝe umieścić jeden z podświetlonych wirtualnych Ŝetonów w obszarze zakładów. [0044] Jeśli dotknięty region jest identyfikowany jako obszar 9 kart w etapie 226, w kolejnym etapie 228 centralny procesor 19 moŝe wydobyć współrzędne 2D określone poprzednio w etapie 6 i później przenieść współrzędne do pamięci centralnego procesora 19. Centralny procesor 19 moŝe sprawdzić, czy dotknięcie mieści się wewnątrz przypisanego obszaru wirtualnej karty. Algorytm zginania karty moŝna aktywować, jeśli dotknięcie mieści się w obszarze w etapie 0. W przeciwnym razie proces kończy się aŝ do wyczucia innego dotknięcia przez system. [004] W odniesieniu do FIG. 3 w związku z FIG. 4a i 4b, opis algorytmu zginania karty w etapie 0 względem wirtualnej karty 400 jest następujący. [0046] W etapie 2, gdy osoba grająca dotyka wirtualnej karty 400 w obszarze 9 kart, moŝna ustanowić punkt odniesienia na współrzędnej odpowiadającej lokalizacji na ekranie dotykowym, której dotknęła osoba grająca. Punkt odniesienia moŝe być współrzędną w obszarze 422 wirtualnej karty 400. Obszar 422 moŝe być utworzony przez dwa parametry

12 odsunięcia 423 parametru 421 wirtualnej karty 400. W jednej z implementacji, dwa parametry odsunięcia są przesunięte o 1 cm. Gdy osoba grająca dotyka monitora 1 z ekranem dotykowym w związku z obszarem 422, ustanawiany jest punkt odniesienia. [0047] Po ustanowieniu punktu odniesienia w etapie 4, czujnik dotykowy wyczuwa współrzędne dowolnego ciągłego dotknięcia powierzchni wirtualnej karty 400 w etapie 4. Dla kaŝdej współrzędnej ciągłego dotknięcia, którą wyczuwa czujnik dotykowy, moŝna obliczyć odpowiedni kąt i odległość bieŝącej współrzędnej względem wcześniej wyczuwanej współrzędnej moŝna obliczyć w etapie 6. Odpowiedni kąt i odległość moŝna znaleźć dzięki iloczynowi skalarnemu wektorów. [0048] W etapie 8, kąt współrzędnej ciągłego dotknięcia moŝna stosować do określania, czy przemieszczenie ciągłego dotknięcia znajduje się w waŝnych granicach. WaŜne granice moŝna zdefiniować przy ustanowionym punkcie odniesienia. Algorytm zginania karty moŝe zginać wirtualną kartę 400 tylko gdy ciągłe dotknięcie przemieszcza się w kącie wewnątrz waŝnej granicy. Na przykład, gdy punkt odniesienia jest ustanowiony w prawym rogu wirtualnej karty 400, waŝna granica dla ciągłego dotknięcia znajduje się gdziekolwiek wewnątrz wirtualnej karty 400, w tym wzdłuŝ bocznych krawędzi. [0049] Jeśli ciągłe dotknięcie znajduje się w waŝnych granicach, moŝna utworzyć linię odniesienia 404 prostopadłą do kierunku 402 ciągłego dotknięcia dzięki iloczynowi wektorowemu wektorów w etapie 3. W oparciu o tę linię odniesienia 404 tworzy się wyobra- Ŝony cylinder 4 w etapie 312. WyobraŜony cylinder 4 jest niewidoczny na ekranie i moŝna go stosować do mapowania wirtualnej karty 400. WyobraŜony cylinder 4 styka się wzdłuŝ linii odniesienia 404, toteŝ powierzchnia wirtualnej karty 400 tworzy płaszczyznę styczną z wyobraŝonym cylindrem 4. WyobraŜony cylinder 4 moŝe być skonfigurowany tak, Ŝe ma średnicę taką jak 1 cm. [000] Gdy czujnik dotykowy wyczuwa przesunięcie przy ciągłym dotknięciu, wyobraŝony cylinder 4 przetacza się w kierunku ruchu palca, i część wirtualnej karty 400, po której toczy się wyobraŝony cylinder 4, jest mapowana na wyobraŝony cylinder 4 w etapie 314. Takie mapowanie zapewnia wirtualny efekt zginania karty dla potrzeb gry. Jeśli czujnik dotykowy wykryje dalsze postępy dotknięcia i część wirtualnej karty 400 mapowana na wyobraŝony cylinder 4 osiągnie najwyŝszy punkt 418 wyobraŝonego cylindra 4, część wirtualnej karty 4, część wirtualnej karty 400 przemieszcza się dalej w kierunku 402 bez mapowania na wyobraŝony cylinder 4. [001] Podczas działania algorytmu zginania karty, jeśli czujnik dotykowy nie wykryje Ŝadnego dotknięcia ekranu monitora (palec osoby grającej opuści ekran monitora), co sprawdza się w etapie 316, punkt odniesienia moŝe być wymazany i wirtualny karta 400

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie Temat Grafika komputerowa Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA I Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GH-POS

System GaH Program GH-POS System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-2008 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo