Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2"

Transkrypt

1 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ KRYPTOGRAFICZNĄ LUB KOMPUTER INSTALACJA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO TESTOWEGO INSTALACJA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO TESTOWEGO NA KOMPUTERZE INSTALACJA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO TESTOWEGO BEZPOŚREDNIO NA KARCIE KRYPTOGRAFICZNEJ ZAKUP CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH SILVER, GOLD I PLATINUM

3 1. Niezbędne elementy do wgrania certyfikatu niekwalifikowanego na kartę kryptograficzną lub komputer Aby wgrać certyfikat niekwalifikowany na kartę kryptograficzną lub komputer prosimy postępować zgodnie z poniŝszą instrukcją: 1. Instalujemy Zestaw CERTUM [patrz instrukcja dołączona do zakupionego zestawu]. 2. Uruchamiamy oprogramowanie procertum CardManager [aktualna wersja oprogramowania dostępna jest na stronie > Obsługa certyfikatów > Oprogramowanie]. 3. Przechodzimy do zakładki Profil zwykły. 4. Sprawdzamy czy Profil zwykły jest aktywny - oprogramowanie wyświetli informacje na temat wybranego profilu oraz listę certyfikatów. Rys. 1 Zakładka oprogramowania procertum CardManager PROFIL ZWYKŁY Uwaga! Ponowna aktywacja profilu nie jest moŝliwa. Nie moŝna równieŝ przywrócić stanu sprzed aktywacji. 5. JeŜeli Profil zwykły nie jest aktywny, naciskamy przycisk Inicjalizuj profil. Wówczas zostanie zdefiniowany nowy kod PUK i nowy kod PIN. KaŜdorazowo potwierdzamy wprowadzony kod. Naciskamy przycisk OK aby zatwierdzić zmiany. 3

4 Rys. 2 Zakładka oprogramowania procertum CardManager PROFIL ZWYKŁY Rys. 3 Okno dialogowe Inicjalizacja profilu zwykłego 6. Aktywowanie profilu powoduje, Ŝe karta cryptocertum jest przygotowana do instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. 4

5 2. Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego TESTOWEGO Aby zainstalować testowy certyfikat niekwalifikowany postępujemy zgodnie z poniŝszą instrukcją: 1. Otwieramy okno przeglądarki Internet Explorer [wersja 6.0 lub wyŝsza]. 2. Wchodzimy na stronę > Oferta > Certyfikaty niekwalifikowane zaufane i naciskamy na baner Pobierz CERTYFIKAT TESTOWY. 3. Pojawi się okno logowania do systemu: Rys. 4 Okno logowania do systemu wydania certyfikatu niekwalifikowanego 4. JeŜeli mamy juŝ swoje konto logujemy się do niego, wpisując nazwę uŝytkownika i hasło. Rys. 5 Okno logowanie dla osoby posiadającej juŝ konto 5

6 5. JeŜeli nie posiadamy konta naleŝy je załoŝyć. W tym celu korzystamy z sekcji Nowy klient. Rys. 6 Okno logowanie dla nowego klienta 6. Następnie wybieramy uŝytkownika konta: osobę prywatną lub reprezentanta firmy i naciskamy przycisk DALEJ. Uwaga! Po wydaniu certyfikatu korekta danych nie jest moŝliwa! Rys. 7 Okno wyboru uŝytkownika konta osoba prywatna 6

7 Rys. 8 Okno wyboru uŝytkownika konta reprezentant firmy. 7. Następnie weryfikujemy swoje dane. Dane te będą zawarte w certyfikacie niekwalifikowanym testowym. 8. Ostatnim krokiem jest wybór miejsca, w którym zostaną zapisane klucze: na komputerze, na karcie kryptograficznej. Uwaga! Opcja zapisania certyfikatu niekwalifikowanego na karcie kryptograficznej jest dostępna tylko w przeglądarce Internet Explorer [wersja 6.0 i wyŝsza]. 7

8 3. Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego TESTOWEGO na komputerze Po zalogowaniu się do systemu i wpisaniu swoich danych, certyfikat niekwalifikowany testowy moŝe być zainstalowany na komputerze. Aby zainstalować certyfikat niekwalifikowany w przeglądarce naleŝy wybrać opcję Na tym komputerze, z kluczem o długości, potwierdzić oświadczenie i nacisnąć przycisk DALEJ. System zainstaluje certyfikat niekwalifikowany w przeglądarce. Rys. 9 Okno dialogowe. JeŜeli klucze kluczem o długości 2048 bit będą zapisywane na tym komputerze 8

9 Przeglądarka internetowa tworzy nową parę kluczy. Klucz prywatny zapisywany jest w rejestrach przeglądarki internetowej. Klucz publiczny wysyłany jest na adres CERTUM PCC, w celu wydania certyfikatu. Rys. 10 Okno dialogowe. Pomyślne wygenerowanie pary kluczy Na adres Zamawiającego zostaje wysłana informacja z adresem, za pomocą którego moŝna pobrać certyfikat niekwalifikowany. Uwaga! Przeglądarką obsługującą pobranie certyfikatu niekwalifikowanego jest Internet Explorer [wersja 6.0 i wyŝsza]. Link jest aktywny tylko 1 raz! Rys. 11 Komunikat otrzymywany na adres Po naciśnięciu linku zamieszczonego w wiadomości pojawia się poniŝsze okno [w przeglądarce Internet Explorer - wersja 6.0 i wyŝsza]: Rys. 12 Okno dialogowe instalacji certyfikatu niekwalifikowanego 9

10 W celu rozpoczęcia instalacji certyfikatu niekwalifikowanego w przeglądarce naciskamy przycisk INSTALUJ. Pojawi się okno z zapytaniem: Czy dodać certyfikat teraz? Wybieramy opcję TAK. Rys. 13 Okno dialogowe instalacji certyfikatu niekwalifikowanego Pomyślnie zakończona instalacja certyfikatu niekwalifikowanego zostanie potwierdzona poniŝszym komunikatem. Rys. 14 Okno dialogowe. Komunikat o pomyślnej instalacji certyfikatu 10

11 W przypadku przeglądarki Internet Explorer, zainstalowany certyfikat moŝna obejrzeć otwierając menu: Narzędzia > Opcje Internetowe > Zawartość > Certyfikaty >Osobisty Rys. 15 Okno dialogowe przeglądarki IE wraz z zainstalowanymi certyfikatami 11

12 Aby sprawdzić właściwości naszego certyfikatu niekwalifikowanego naciskamy przycisk WYŚWIETL. Rys. 16 Okno dialogowe Właściwości certyfikatu 12

13 4. Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego TESTOWEGO bezpośrednio na karcie kryptograficznej Po zalogowaniu się do systemu i wpisaniu swoich danych, certyfikat niekwalifikowany testowy moŝe być zainstalowany równieŝ bezpośrednio na karcie kryptograficznej. Aby zainstalować certyfikat niekwalifikowany bezpośrednio na karcie kryptograficznej, w grupie Gdzie zapisać klucze, naleŝy zaznaczyć pozycję Na karcie kryptograficznej. Następnie wybieramy odpowiedni sterownik dla karty kryptograficznej. W zaleŝności od posiadanego modelu karty będzie to: Starcos SPK2.3 sterownik SafeSing CSP Version 1.0 Starcos SPK3.0 sterownik crypto3 CSP profil zwykły Od czerwca 2008 kartą kryptograficzną dołączaną do Zestawu CERTUM lub Zestawu Platinum jest karta Starcos SPK3.0. Wybranie błędnego sterownika spowoduje pojawienie się błędu informującego o braku moŝliwości wygenerowania certyfikatu na karcie. W takim wypadku naleŝy wybrać inny sterownik. Podłączamy wcześniej zainstalowany czytnik oraz umieszczamy w nim kartę. Następnie potwierdzamy oświadczenie oraz naciskamy przycisk DALEJ. System wygeneruje klucze na karcie kryptograficznej. Rys. 17 Formularz wydania certyfikatu niekwalifikowanego instalacja certyfikatu na karcie Starcos SPK2.3 13

14 Rys. 18 Formularz wydania certyfikatu niekwalifikowanego instalacja certyfikatu na karcie Starcos SPK3.0 Pojawi się okno z zapytaniem o Ŝądanie nowego certyfikatu niekwalifikowanego. Wybieramy opcję TAK. Rys. 19 okno dialogowe z prośba o Ŝądanie nowego certyfikatu niekwalifikowanego 14

15 Następnie wprowadzamy kod PIN dla profilu zwykłego. Wprowadzony PIN zatwierdzamy przyciskiem OK. Rys. 20 Okno dialogowe logowanie do profilu zwykłego Na karcie kryptograficznej została utworzona nowa para kluczy. Klucze zapisywane są na karcie kryptograficznej. Klucz publiczny dodatkowo zostaje wysłany na adres CERTUM PCC, w celu wydania certyfikatu niekwalifikowanego. Rys. 21 Komunikat o utworzeniu nowej pary kluczy na karcie kryptograficznej Na Państwa adres zostanie wysłana informacja: Rys. 22 Treść otrzymanego . Uwaga! Przeglądarką obsługującą pobranie certyfikatu niekwalifikowanego jest Internet Explorer [wersja 6.0 i wyŝsza]. Link jest aktywny tylko 1 raz! 15

16 Po naciśnięciu linku zamieszczonego w wiadomości pojawia się poniŝsze okno [w przeglądarce Internet Explorer - wersja 6.0 i wyŝsza]: Rys. 23 Okno dialogowe instalacji certyfikatu niekwalifikowanego Sprawdzamy, czy wcześniej zainstalowany czytnik jest podłączony oraz czy jest w nim umieszczona karta. Po naciśnięciu przycisku INSTALUJ rozpoczyna się instalacja certyfikatu niekwalifikowanego testowego na karcie kryptograficznej, dla której zostały wcześniej wygenerowane klucze. Pojawi się okno z zapytaniem: Czy dodać certyfikat teraz? Wybieramy opcję TAK.. Rys. 24 Okno dialogowe. Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego Pomyślnie zakończona instalacja certyfikatu niekwalifikowanego zostanie potwierdzona poniŝszym komunikatem. Rys. 25 Okno dialogowe. Komunikat o pomyślnej instalacji certyfikatu 16

17 Otrzymany certyfikat moŝna zobaczyć za pomocą oprogramowania procertum CardManager w zakładce Profil Zwykły. Rys. 26 Okno dialogowe oprogramowania procertum CardManager 17

18 5. Zakup certyfikatów niekwalifikowanych Silver, Gold i Platinum Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych Silver, Gold i Platinum odbywa się wg procedury zbliŝonej do procedury opisanej we wcześniejszych rozdziałach instrukcji [patrz punkt 3 i 4]. UWAGA! Certyfikat Certum Platinum moŝna zainstalować tylko na karcie kryptograficznej! Etapy realizacji zakupu certyfikatów niekwalifikowanych Silver, Gold, Platinum: wejście na stronę wybór odpowiedniego certyfikatu, wybór opcji KUP CERTYFIKAT, zalogowanie się do swojego konta lub utworzenie nowego konta [jako nowy klient], wybór opcji gdzie ma być zapisany certyfikat [na komputerze lub na karcie - Rys. 27], wybór formy płatności [przelew internetowy lub tradycyjny - Rys. 27]. Rys. 27 Okno dialogowe. Formularza zamówienia certyfikatu niekwalifikowanego 18

19 Po naciśnięciu przycisku DALEJ zostanie wygenerowana para kluczy. Prawidłowo wykonana operacja zakończy się wyświetleniem poniŝszego komunikatu: Rys. 28 Okno dialogowe. Potwierdzenie wygenerowania kluczy Ostatnim krokiem w procesie uzyskiwania certyfikatu jest przesłanie kopii dokumentów potwierdzających toŝsamość danej osoby (wraz z potwierdzeniem zapłaty), zgodnie z informacjami dotyczącymi odpowiedniego certyfikatu niekwalifikowanego, znajdującymi się na stronie > Oferta > Certyfikaty niekwalifikowane zaufane. Dokumenty naleŝy przesłać na adres: CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna Szczecin. Uwaga! JeŜeli w podanych przez Klienta informacjach są błędy prosimy ponownie wypełnić formularz wydania certyfikatu niekwalifikowanego! Dostęp do systemu umoŝliwiającego pobranie i zainstalowanie certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub na karcie kryptograficznej następuje po wysłaniu przez Klienta kompletu wymaganych dokumentów wraz z dowodem zapłaty. CERTUM PCC przesyła informację o wydaniu certyfikatu na podany przez Klienta adres . W ciągu całej procedury zamówienia oraz pobrania certyfikatu niekwalifikowanego naleŝy stosować przeglądarkę Internet Explorer [wersja 6.0 i wyŝsza]. Po umieszczeniu linka w przeglądarce Internet Explorer pojawia się komunikat o przygotowaniu instalacji certyfikatu. Po naciśnięciu przycisku INSTALUJ rozpoczyna się proces instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej [patrz punkt 3, 4 instrukcji]. 19

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.6 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite

Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Podręcznik użytkownika CryptoCard Suite Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie...1 Konwencje dokumentacji...1 Słownik pojęć...1 O zestawie CryptoCard Set...2 Rozdział 2. Instalacja pakietu CryptoCard Suite...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologii Informatycznej

Centrum Technologii Informatycznej ; 44-100 Gliwice; ul. Jałowcowa 35; tel.(32) 335-43-43; 1 SPIS TREŚCI LISTONOSZ by CTI... 3 1. Instalacja programu LISTONOSZ by CTI.... 4 2. Konfiguracja połączenia z bazą SQL.... 7 3. Konfiguracja e-mail

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Internetowa obsługa rachunku

Internetowa obsługa rachunku Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną z nich jest Internet Banking, poprzez który moŝesz kontrolować swój rachunek o dowolnej porze dnia i nocy, z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo