INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1

2 Spis Treci Lp. Tre Strona 1 Informacje wstpne. 3 2 Zastosowanie. 3 3 Dane techniczne. 3 4 Budowa. 4 5 Monta odbiornika WP-EC Monta nadajnika NWP-EC Funkcje i obsługa WP-EC Moliwoci programu WP-EC Reklamacje Uwagi. 20 Spis rysunków Lp. Tre Strona 1 Schemat blokowy WP-EC Otwór montaowy pod WP-EC 01-4 (wymiary obudowy) 5 3 Listwa połczeniowa WP-EC Nadajnik NWP-EC Schemat połcze i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK 7 6 Płyta czołowa WP-EC INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 2

3 1. INFORMACJE WSTPNE. WP-EC 01-4 jest nowoczesn alternatyw dla konwencjonalnych układów wskanika połoenia przełcznika zaczepów. WP-EC 01-4 jest urzdzeniem opartym na mikrokontrolerach przemysłowych odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne pozwalajcych na niezawodn prac w warunkach obiektów elektroenergetycznych. Układ WP-EC posiada bardzo rozbudowane funkcje dodatkowe pozwalajce rozszerzy zakres stosowania urzdzenia poza funkcj wskanika połoenia. Dziki zastosowaniu zawansowanej techniki mikroprocesorowej pozwala midzy innymi na zbieranie danych statystycznych o pracy transformatora oraz spełnia dodatkowo funkcj zabezpieczeniowe. Całkowit nowoci wród wskaników połoenia dostpnych na rynku s funkcje umoliwiajce komunikacj urzdzenia ze wiatem zewntrznym (WP-EC potrafi komunikowa si z systemami gromadzenia i wizualizacji danych.) O funkcjonalnoci urzdze mikroprocesorowych decyduje w znacznym stopniu jako ich oprogramowania dlatego te WP-EC 01-4 został wyposaony w moliwo aktualizacji oprogramowania sterujcego. 2. ZASTOSOWANIE Cyfrowy wskanik połoenia podobcieniowego przełcznika zaczepów typu WP- EC 01-4 przeznaczony jest do współpracy z napdami PPZ wyposaonymi w koder BCD. WP-EC 01-4 realizuje odczytuje i dekoduje informacje o połoeniu PPZ wywietla j w postaci cyfrowej, zlicza zadziałania napdu PPZ, gromadzi dane o pracy przełcznika zaczepów, realizuje funkcj zabezpieczenia przed wybiegiem napdu. (opis działania zabezpieczenia w osobnym rozdziale instrukcji). WP-EC 01-4 przeznaczony jest do montau w pomieszczeniach zamknitych (nastawnia) nie zawierajcych pyłów ani gazów rcych i wybuchowych. 3. DANE TECHNICZNE Tabela 1 Detekcja połoenia PPZ Licznik przełcze Pojemno pamici (ostatnie przełczenia) Koder BCD Cyfrowy z zapisem do pamici Flash 5000 zdarze (128 kb) Komunikacja z systemami zewntrznymi RS 485 (RTU, RSD, MODBUS, DNP 3) Zasilanie 230 V AC lub DC 30% +20% Zasilanie kodera BCD +24 V DC (z WP-EC 01-4) Zakres pomiaru napicia Zakres temperatur pracy Zakres temperatur przechowywania V ± 0,5 V o C o C Wilgotno wzgldna Do 80 % INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 3

4 4. BUDOWA WP-EC 01-4 jest urzdzeniem mikroprocesorowym opartym o przemysłowe mikrokontrolery jednoukładowe. Rys. 1. Schemat blokowy WP-EC 01-4 Pomiar napicia z przekładnika (100 V) Wywietlacz LED Moduł pomiarowy. (napicie 100V) zasilanie nadajnika Wywietlacz LCD Moduł klawiatur y Kontroler TMP 96C kb FLASH 128 kb RAM DEKODER BCD Wejcie kod BCD Zasilacz OPTO Driver RS 485 OPTO zas. 230 V AC/DC RS 485 komunikacja z systemem Sterowanie obwodu wykonawczego (250 V AC, 8 A) Kontroler TMP 96C141 zarzdza prac całego układu oraz pozwala na programow modyfikacj funkcji wskanika. W układzie zastosowano pami typu FLASH nieczuł na zaniki napicia zasilania, a jednoczenie pozwalajc na aktualizacj oprogramowania. Wyjcia do komunikacji z urzdzeniami zewntrznymi pracuj na oddzielnych masach, s zabezpieczone przed przepiciami do 2,5 kv. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 4

5 5. MONTA ODBIORNIKA. Rys. 2. Otwór montaowy pod WP-EC 01-4 (wymiary obudowy) Wymiary otworu Urzdzenie zamknite jest w stalowej obudowie typu tablicowego wyposaonej w specjalne rubowe uchwyty mocujce. Wszelkie wejcia i wyjcia układu wyprowadzone s na listwie zaciskowej Rys. 3. Listwa połczeniowa WP-EC 01-4 Płyta tylna WP-EC 01-4 Listwa zaciskowa odbiornika Podłczenie zasilania urzdzenia. 1 zasilanie (230 V stałe lub zmienne) 2 zasilanie (230 V stałe lub zmienne) Pomiar napicia z przekładnika. 3 pomiar napicia AC 100V 4 pomiar napicia AC 100V Podłczenie systemu nadrzdnego. 5 GND T, ekran przewodu 6 LA 7 LB Wycie sterujce (stykowe) zabezpieczenia. 10 zabezpieczenie 11 zabezpieczenie Wejcie BCD. 12 zasilanie kodera BCD (+24V DC) 13 cyfra dziesitek (10 * 2 1 ) 14 cyfra dziesitek (10 * 2 0 ) 15 cyfra jednoci (2 3 ) 16 cyfra jednoci (2 2 ) 17 cyfra jednoci (2 1 ) 18 cyfra jednoci (2 0 ) 19 GND INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 5

6 Rys. 4. Nadajnik NWP-EC mm 140 mm Sprzgło mechaniczne Do wałka w napdzie φ 4x10 mm 44 mm φ 10 mm Do wałka w nadajniku Płyta nadajnika 44 mm 29 mm 57 mm T P Opis złcza nadajnika: 1. Zasilanie +24V 2. Zasilanie GND 3. Linia A RS Linia B RS Masa transmisji GND RS Cyfra dziesitek 10* Cyfra dziesitek 10* Cyfra jednoci Cyfra jednoci Cyfra jednoci Cyfra jednoci Wspólny 128 mm Przycisk konfigurujcy INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 6

7 6. MONTA NADAJNIKA. Zamontowa sprzgło mechaniczne (jak na rysunku powyej) na wałku nadajnika i zablokowa rub M4. Zamontowa w szafie sterowniczej nadajnik i zablokowa sprzgło na wałku napdowym szafy sterowniczej (dokrci rub M4). Sprawdzi poprawno połcze mechanicznych Połczy przewody elektryczne Uwaga! Przed podłczeniem zasilania sprawdzi poprawno połcze. Podłczy zasilanie do odbiornika 230V AC Ustawienie nadajnika na zaczep 1 wykonujemy wciskajc ukryty przycisk P (potrzebny wski rubokrt) i przytrzymujc go przez 5s. W tym czasie dioda serwisowa T powinna pulsowa. Gdy dioda przestanie pulsowa naley zwolni przycisk. Znaczy to, e pozycja jest ju zapisana. Moliwe jest równie ustawienie nadajnika na dowolnym z zaczepów. W tym wypadku po wciniciu przycisku P i odczekaniu 5 sek. nadal przytrzymujemy wcinity przycisk, zliczajc przełczenia przekaników nadajnika a do aktualnej pozycji przełcznika zaczepów. W tym momencie naley zwolni nacisk w celu zapisania w nadajniku numeru zaczepu. Sprawdzi poprawno wskaza odbiornika zmieniajc zaczepy w całym zakresie. W przypadku pojawienia si nieprawidłowych wskaza przeprowadzi proces ustawiania od pocztku. Uwaga! Nadajnik jest zaprogramowany przez producenta i w warunkach warsztatowych nie ma moliwoci zmiany zaprogramowanych parametrów: - liczby wywietlanych zaczepów - kta obrotu pomidzy zaczepami - kierunku obrotów w gór Rys. 5. Schemat połcze i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK Nadajnik BCD Odbiornik Wejcie kod BCD 13 cyfra BCD 10* cyfra BCD 10* cyfra BCD cyfra BCD cyfra BCD cyfra BCD zasilanie +24 V Wyjcie kod BCD 19 masa V zas. 230 V AC/DC Sterowanie obwodu wykonawczego (250 V AC, 8 A) Pomiar napicia z przekładnika (100 V) RS 485 komunikacja z systemem INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 7

8 Połczenia nadajnik odbiornik dokonujemy podłczajc przewody zgodnie z oznaczeniem na nadajniku i odbiorniku. 7. FUNKCJE I OBSŁUGA WP-EC 01-4 Rys. 6. Płyta czołowa WP-EC Wywietlacz LED Wskazanie połoenia przełcznika 2 - Sygnalizacja przkrocznia limitu przłcze. 3 - Klawiatura sterujca. 4 - Wywietlacz tekstowy LCD (licznik przełcze i funkcje wskanika) 3 4 Do ustawiania parametrów pracy wskanika słuy klawiatura umieszczona na płycie czołowej odbiornika WP-EC 01-4 (klawisze kursora, klawisz potwierdzenia enter i wyjcia esc ). Wszelkie informacje wywietlane s na tekstowym wywietlaczu LCD. WP-EC 01-4 posiada nastpujce funkcje. 1. Globalny licznik przełcze Cg (wskazuje całkowit ilo przełcze zliczon przez wskanik oraz dat, od której rozpoczte zostało zliczanie) 2. Kasowalny licznik przełcze Cr (wskazuje liczb przełcze od ostatniego przegldu oraz dat ostatniego kasowania licznika) 3. Dat i czas. 4. Histori ostatnich przełcze.(pami 5000 ostatnich przełcze z podaniem kierunku zmiany, numeru zaczepu oraz dokładnego czasu zdarzenia) 5. Statystyk pracy (pokazuje procentowo czas pracy transformatora na poszczególnych zaczepach w skali doby - pami z ostatnich 10 dni) 6. Układ WP-EC 01-4 umoliwia zdalne odczytywanie wszelkich danych rejestrowanych przez urzdzenie oraz współprac z systemami zbierania danych. 7. WP-EC 01-4 wyposaony jest w zabezpieczenie przed wybiegiem napdu PPZ. Pozwala unikn skutków nieprawidłowego działania napdu (sklejenie styczników). 8. Ustawienia (funkcja pozwalajca na nastaw czasu i daty, kasowanie licznika przełcze, ustawienie limitu przełcze po którym wskanik załcza sygnalizacj oraz ustawienie protokołów transmisji i parametrów zabezpieczenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 8

9 OBSŁUGA WP-EC 01-4 Układ WP-EC 01-4 posiada 3 poziomy uprawnie dostpu pozwalajcych na dokonywanie zmian w ustawieniach urzdzenia. Poziom 1 pozwala jedynie na obserwacj danych zgromadzonych przez urzdzenie. Poziom 2 uprawnienie operatora pozwala na modyfikacj parametrów zabezpieczenia zmian czasu i daty, zmian hasła operatora. Poziom 3 uprawnienia dyrektora pozwala na modyfikacj wszystkich ustawie wskanika. Fabrycznie ustawione s hasła Hasło operatora 1111 Hasło dyrektora 2222 Aby wprowadzi hasło naley klawiszami sterujcymi góra dół ustawi na wywietlaczu funkcj Ustawienia a nastpnie wcisn klawisz zatwierdzenia (enter). Po wejciu w funkcj serwisow wybieramy Uprawnienia Kod wprowadzamy korzystajc z klawiszy góra dół. Po ustawieniu hasła potwierdzamy kod klawiszem enter. Przebieg operacji i komunikaty wywietlacza przedstawiono na rysunku. ETAP 1 Ilo przełcze Cr=5 En Zmiana funkcji INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 9

10 ETAP 2 Ustawienia En ETAP 3 > Uprawnienia : Brak Ustaw czas ETAP 4 Wprowad kod uprawnie : 0000 Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora ETAP 5 > Ustaw czas Zrób przegld Wyjcie Zmiany haseł dokonuje si w sposób analogiczny wybierajc odpowiedni pozycje w menu ustawienia odpowiednio Ust. Hasło oper. lub Ust. Hasło dyr. Ustawianie czasu i daty. Po wprowadzeniu kodu uprawniajcego mona dokonywa zmian w ustawieniach WP-EC Aby ustawi aktualn dat i czas naley klawiszami sterujcymi góra dół ustawi na wywietlaczu funkcj Ustawienia a nastpnie wcisn klawisz zatwierdzenia (enter). Po wejciu w funkcj serwisow wybieramy Ustaw czas Ustawienia zegara i kalendarza zmieniamy korzystajc z klawiszy góra dół. Po ustawieniu daty potwierdzamy nowe dane klawiszem enter. Przebieg operacji i komunikaty wywietlacza przedstawiono na rysunku. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 10

11 ETAP 1 Ilo przełcze Cr=5 En Zmiana funkcji ETAP 2 Ustawienia En ETAP 3 > Ustaw czas Zrób przegld ETAP 4 Data : 2000: 11: 23 Czas : Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora ETAP 5 > Ustaw czas Zrób przegld Wyjcie INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 11

12 Liczniki przełcze. WP-EC 01-4 wyposaony jest w dwa liczniki przełcze globalny Cg (niekasowalny) i licznik kasowalny z programowalnym alarmem Cr (np. limit przełcze do nastpnego przegldu PPZ) Liczniki wskazuj równie dat rozpoczcia zliczania aby j zobaczy naley po wywietleniu odpowiedniego licznika nacisn enter Powrót do głównego menu klawiszem Esc. Ilo przełcze Cr=5 En Od dnia: 2000:11:23 Kasowanie licznika Cr wykonuje si w funkcji ustawienia wybierajc opcj zrób przegld. Na ekranie pojawi si pytanie o potwierdzenie wykonania operacji, naley klawiszami góra dół ustawi TAK a nastpnie potwierdzi klawiszem enter. Powrót do głównego menu klawiszem Esc. > Zrób przegld Ustaw alarm INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 12

13 Potwierd wykon. przegldu : NIE Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora WP-EC 01-4 umoliwia zaprogramowanie sygnalizacji przekroczenia zadanej liczby przełcze. Funkcja ta powizana jest z licznikiem Cr i po przekroczeniu ustawionej liczby przełcze wskanik uruchamia sygnalizacj, zapalajc pulsacyjnie kropk na wywietlaczu LED (rys 5.) Aby ustawi ilo przełcze naley z głównego menu wybra opcj Ustawienia a nastpnie Ustaw alarm (aby dokona zmiany nastawy naley posiada uprawnienia dyrektora).ustawi now warto klawiszami góra dół nastpnie zmian nastawy potwierdzi klawiszem enter Ustawienia En > Ustaw alarm Ustaw protokół Wprowad ilo przełcze: Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 13

14 Funkcje statystyczne WP-EC 01-4 wyposaony jest w funkcje statystyczne pozwalajce ledzi prac transformatora, a take na podstawie analizy historii zmian zaczepów prac regulatorów napicia i wahania napicia w sieci. Dane statystyczne dostpne s w funkcjach Historia przełcze oraz Statystyka pracy Historia przełcze zawiera informacje o 5000 ostatnich zmianach zaczepów wraz z dokładnym czasem ich wystpienia. Statystyka pracy zawiera informacje o najczciej wykorzystanych zaczepach transformatora wyraon procentowo (procent czasu dla poszczególnych zaczepów w cyklu dobowym) z ostatnich dziesiciu dni. Historia przełcze En Przegldanie góra-dół 0. Historia zmian 1.25-> Przegldanie prawo-lewo Wyjcie Aby uzyska dostp do danych naley ustawi odpowiedni funkcj klawiszami góra dół a nastpnie potwierdzi wybran funkcj klawiszem enter. Przegldanie danych wykonujemy z wykorzystaniem klawiszy kursora. Powrót do głównego menu klawiszem Esc. Funkcja zabezpieczenia. WP-EC 01-4 wyposaony został w zabezpieczenie pozwalajce zapobiec nieuzasadnionym przełczeniom PPZ spowodowanym nieprawidłow prac napdu przełcznika zaczepów. Funkcja zabezpieczenia oparta jest na algorytmie wykorzystujcym informacj o napiciu po stronie wtórnej zabezpieczanego trafo (pomiar napicia z przekładnika 100 V) oraz dane o połoeniu przełcznika zachodzcych zmianach, ich kierunku i przedziale czasu, w którym zmiany te nastpuj. Zadziałanie zabezpieczenia uwarunkowane jest dwoma parametrami: INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 14

15 Poziom napicia przekracza warto progow definiowan przez uytkownika, Nastpuj szybkie zmiany połoenia PPZ. Ilo i czas, w którym przełczenia te maj nastpi naley zdefiniowa zalenie od typu PPZ. Przedziałczasu i ilo przełcze do zadziałania ustala si na podstawie warunków normalnej pracy PPZ to jest czasu przełczania zaczepów i normalnego czasu przerwy midzy przełczeniami zalenej od typu i nastaw regulatora napicia. Fabryczne nastawy tych parametrów to: 120 V napicie górne, 95 V napicie dolne 20 s czas na wykonanie przełcze 2 ilo przełcze któr musi wykona napd. Zabezpieczenie moe działa jako nad i pod napiciowe. Jednoczesne spełnienie obu powyszych warunków jasno sugeruje wystpienie sytuacji awaryjnej i powoduje zadziałanie zabezpieczenia. Zadziałanie zabezpieczenia jest sygnalizowane przez rytmiczne pulsowanie wywietlacza LED (due cyfry wskazujce aktualne połoenie PPZ). Skasowanie zabezpieczenia nastpuje po naciniciu klawisza enter. Aby dokona zmian w parametrach zabezpieczenia konieczne s uprawnienia operatora. Aby zdefiniowa parametry zabezpieczenia naley wej w menu Ustawienia odnale odpowiedni parametr naciskajc klawisze góra dół nastpnie naciskajc enter wej w tryb edycji parametrów. Zmiany nastawy parametrów dokonujemy korzystajc z klawiszy góra dół. Zmian ustawie napicia progowego górnego pokazuje rysunek. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 15

16 Ustawienia En > Poziom nap. góra Poziom nap. dół Poziom nap. wył góra 120 [ V ] Zmiana ustawienia Postpujc analogicznie moemy zmienia wszystkie parametry zabezpieczenia. W menu Ustawienia s to kolejno. Poziom nap. góra napicie progowe zadziałania górne ( V) Poziom nap. dół napicie progowe zadziałania dolne ( V) Opónienie wył. zwłoka czasowa w zadziałaniu (od 0,4 s do 10 s). Fabryczna nastawa 2,2 s Tryb wyjcia wył. parametr decydujcy o sposobie pracy przekanika zabezpieczenia moliwe dwa nastawienia impuls lub stan. W trybie pracy impuls przekanik zamyka si tylko na krótki czas (1 s). W trybie pracy stan przekanik pozostaje zamknity do momentu skasowania zabezpieczenia. Fabryczna nastawa stan. Ilo przełcze liczba przełcze które musi wykona napd w danym kierunku w okrelonym przedziale czasu aby pobudzi zabezpieczenie. Fabryczna nastawa 2 przeł. Czas przełcze przedziałczasu w który musz nastpi przełczenia aby pobudzi zabezpieczenie. Fabryczna nastawa 20s. Zbz. nadnap. T/N Funkcja załczajca lub wyłczajca zabezpieczenie. Zbz. podnap. T/N Funkcja załczajca lub wyłczajca zabezpieczenie. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 16

17 UWAGA! Wskanik WP-EC 01-4 nie posiada obwodów wykonawczych mogcych bezporednio odcina zasilanie napdu PPZ a jedynie przekanik sterowany programowo pozwalajcy wysterowa układ wykonawczy. Parametry przekanika : 250 V AC 8 A max. Ustawienia parametrów transmisji. Ustawienia transmisji z systemami nadrzdnymi. Aby przygotowa urzdzenie do współpracy z systemami zewntrznymi przez RS 485 naley w opcji ustawienia odszuka nastpujce parametry. Ustawienie numeru logicznego urzdzenia. Parametr ten jest standardowo ustawiany na 1. Naley go ustawi w zalenoci od iloci wskaników pracujcych w systemie i łczonych równoczenie z jednym portem RS komputera zgodnie z ustawieniem numeru wskanika w programie. Ustawienie szybkoci transmisji Parametr ten standardowo w programie jak i w ustawieniach wskanika ustawiany jest na kb/s INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 17

18 8. MOLIWOCI PROGRAMU WP-EC W raz ze wskanikiem zamówi mona program dla komputerów PC pracujcy w rodowisku MS Windows 9X. Program ten pozwala na zdalne ledzenie funkcji wskanika lub grupy wskaników (max 20 urzdze) połczonych poprzez RS 485 Z poziomu programu moemy uzyska wszelkie dane zbierane przez wskaniki oraz dokonywa zmian w ustawieniach wskanika tak indywidualnie dla kadego urzdzenia jak i dla całej grupy jednoczenie. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 18

19 Okno główne programu WP-EC Statystyka pracy transformatora Dane o pracy transformatora wizualizowane s w postaci wykresów. Rysunek powyej pokazuje wykres słupkowy obrazujcy na jakich zaczepach transformator pracuje najczciej. Bufor pamici wskanika pozwala na zapamitanie danych z ostatnich 10 dni. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 19

20 Historia ostatnich przełcze. Bufor ostatnich 5000 przełcze wykonanych przez PPZ jest przedstawiany w formie wykresu z podaniem numeru zaczepu i dokładnego czasu przełczenia. Wraz z oprogramowaniem zamówi mona akcesoria konieczne do połczenia WP-EC z komputerem PC Adapter RS 485 / RS 232 Kabel RS REKLAMACJE Urzdzenie objte jest 12 miesiczn gwarancj. Oprogramowanie objte jest 3 letnim okresem darmowej aktualizacji. Wszelkich dodatkowych informacji na temat uytkowania układu WP-EC 01-4 udziela personel firmy ENERGO-COMPLEX. Uwagi i sugestie dotyczce WP-EC 01-4 prosimy kierowa: ENERGO-COMPLEX Ul. Prof. Olszewskiego Chorzów Tel: (32) Tel kom: INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 20

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z NADAJNIKIEM MK-EC 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z NADAJNIKIEM MK-EC 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z NADAJNIKIEM MK-EC 1 WP-EC 01-4 z MK-EC 1 SIERPIE 2004 str. 1 Spis Treci Lp. Tre Strona 1 Informacje wstpne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-2 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-2 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-2 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-2 CZERWIEC 2005 str. 1 Spis Treci Lp. Tre

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CYFROWEGO WSKAŹNIKA POŁOŻENIA PODOBCIĄŻENIOWEGO PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4a Z NADAJNIKIEM MK-EC 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CYFROWEGO WSKAŹNIKA POŁOŻENIA PODOBCIĄŻENIOWEGO PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4a Z NADAJNIKIEM MK-EC 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKAŹNIKA POŁOŻENIA PODOBCIĄŻENIOWEGO PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4a Z NADAJNIKIEM MK-EC 1 WP-EC 01-4 z MK-EC 1 GRUDZIEŃ 2011 str. 1 Spis Treści Lp. Treść Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirujcych TNC20 Monitor, przemieszcze i temperatury typ MCM1 8-kanałowy, LAN, RS485 Zastosowanie 8-kanałowy monitor pomiarowy typu MCM1 słuy do monitorowania stanu dynamicznego maszyn wirujcych typu sprarki, wentylatory,

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora DEC-1

Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora DEC-1 Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora DEC- . ZASTOSOWANIE Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów DEC- służy do wizualizacji numeru zaczepu transformatora. 2. CHARAKTERYSTYKA Układ wejść

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 2000 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA. typ PZT - 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS TECHNICZNY

CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA. typ PZT - 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS TECHNICZNY CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TRANSFORMATORA typ PZT - 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS TECHNICZNY CYFROWY WSKAŹNIK typ PZT-30 strona 2 PRODUCENT: Zakład Pomiarowo Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl MIKSTE ul.wojkowicka - CzeladŸ tel. () fax. () info@mikster.pl nr seryjny:... STACJA ZLEWCZA SZ- Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu. Gwarancji udziela siê na

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU REJESTRACJI I AKWIZYCJI DANYCH REJESTRATOR 9.2 PC THERM AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy Al. Komisji Edukacji Narodowej 21 02-797 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04 DTR.N321 R.04 Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach chłodzenia.

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP1XS) Seria FS720 (MPXS) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 504 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone lub sieciowej Moliwo podłczenia do 6 stacji, takich

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100

UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100 UNIWERSALNY LICZNIK PRĘDKOŚCI LP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI marzec 2002 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. OGÓLNY OPIS PRĘDKOŚCIOMIERZA, JEGO FUNKCJI I WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.0 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.1 PODŁĄCZENIE PRĘDKOŚCIOMIERZA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

AUTOMAT CZASOWY AC-02

AUTOMAT CZASOWY AC-02 Control Systems Poland ul. Obornicka 20 Bolechowo k. Poznania 62-005 Owińska www.controlsystems.pl INSTRUKACJA OBSŁUGI AUTOMATU Nr wersji instrukcji 1.0 01.03.2010 AUTOMAT CZASOWY AC-02 Automat płatniczy

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Kontroli i Zarzdzania ESK-01. Opis systemu.

Elektroniczny System Kontroli i Zarzdzania ESK-01. Opis systemu. Elektroniczny System Kontroli i Zarzdzania ESK-01 Opis systemu. ZUK Sp. z o.o. 2/42 Spis treci: 1. Przeznaczenie...4 2. Podstawowe cechy uytkowe...4 3. Budowa, opis działania...5 3.1. Budowa...5 3.2. Wersje

Bardziej szczegółowo

PXM20. Panel operatora. Building Technologies Building Automation DESIGO PX

PXM20. Panel operatora. Building Technologies Building Automation DESIGO PX 9 231 DESIGO PX Panel operatora PXM20 Panel operatora z mo liwo ci podł czenia do sieci, przeznaczony do prezentacji danych i obsługi jednego lub wielu sterowników DESIGO PX. Wy wietlacz o du ej rozdzielczo

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo