INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1

2 Spis Treci Lp. Tre Strona 1 Informacje wstpne. 3 2 Zastosowanie. 3 3 Dane techniczne. 3 4 Budowa. 4 5 Monta odbiornika WP-EC Monta nadajnika NWP-EC Funkcje i obsługa WP-EC Moliwoci programu WP-EC Reklamacje Uwagi. 20 Spis rysunków Lp. Tre Strona 1 Schemat blokowy WP-EC Otwór montaowy pod WP-EC 01-4 (wymiary obudowy) 5 3 Listwa połczeniowa WP-EC Nadajnik NWP-EC Schemat połcze i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK 7 6 Płyta czołowa WP-EC INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 2

3 1. INFORMACJE WSTPNE. WP-EC 01-4 jest nowoczesn alternatyw dla konwencjonalnych układów wskanika połoenia przełcznika zaczepów. WP-EC 01-4 jest urzdzeniem opartym na mikrokontrolerach przemysłowych odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne pozwalajcych na niezawodn prac w warunkach obiektów elektroenergetycznych. Układ WP-EC posiada bardzo rozbudowane funkcje dodatkowe pozwalajce rozszerzy zakres stosowania urzdzenia poza funkcj wskanika połoenia. Dziki zastosowaniu zawansowanej techniki mikroprocesorowej pozwala midzy innymi na zbieranie danych statystycznych o pracy transformatora oraz spełnia dodatkowo funkcj zabezpieczeniowe. Całkowit nowoci wród wskaników połoenia dostpnych na rynku s funkcje umoliwiajce komunikacj urzdzenia ze wiatem zewntrznym (WP-EC potrafi komunikowa si z systemami gromadzenia i wizualizacji danych.) O funkcjonalnoci urzdze mikroprocesorowych decyduje w znacznym stopniu jako ich oprogramowania dlatego te WP-EC 01-4 został wyposaony w moliwo aktualizacji oprogramowania sterujcego. 2. ZASTOSOWANIE Cyfrowy wskanik połoenia podobcieniowego przełcznika zaczepów typu WP- EC 01-4 przeznaczony jest do współpracy z napdami PPZ wyposaonymi w koder BCD. WP-EC 01-4 realizuje odczytuje i dekoduje informacje o połoeniu PPZ wywietla j w postaci cyfrowej, zlicza zadziałania napdu PPZ, gromadzi dane o pracy przełcznika zaczepów, realizuje funkcj zabezpieczenia przed wybiegiem napdu. (opis działania zabezpieczenia w osobnym rozdziale instrukcji). WP-EC 01-4 przeznaczony jest do montau w pomieszczeniach zamknitych (nastawnia) nie zawierajcych pyłów ani gazów rcych i wybuchowych. 3. DANE TECHNICZNE Tabela 1 Detekcja połoenia PPZ Licznik przełcze Pojemno pamici (ostatnie przełczenia) Koder BCD Cyfrowy z zapisem do pamici Flash 5000 zdarze (128 kb) Komunikacja z systemami zewntrznymi RS 485 (RTU, RSD, MODBUS, DNP 3) Zasilanie 230 V AC lub DC 30% +20% Zasilanie kodera BCD +24 V DC (z WP-EC 01-4) Zakres pomiaru napicia Zakres temperatur pracy Zakres temperatur przechowywania V ± 0,5 V o C o C Wilgotno wzgldna Do 80 % INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 3

4 4. BUDOWA WP-EC 01-4 jest urzdzeniem mikroprocesorowym opartym o przemysłowe mikrokontrolery jednoukładowe. Rys. 1. Schemat blokowy WP-EC 01-4 Pomiar napicia z przekładnika (100 V) Wywietlacz LED Moduł pomiarowy. (napicie 100V) zasilanie nadajnika Wywietlacz LCD Moduł klawiatur y Kontroler TMP 96C kb FLASH 128 kb RAM DEKODER BCD Wejcie kod BCD Zasilacz OPTO Driver RS 485 OPTO zas. 230 V AC/DC RS 485 komunikacja z systemem Sterowanie obwodu wykonawczego (250 V AC, 8 A) Kontroler TMP 96C141 zarzdza prac całego układu oraz pozwala na programow modyfikacj funkcji wskanika. W układzie zastosowano pami typu FLASH nieczuł na zaniki napicia zasilania, a jednoczenie pozwalajc na aktualizacj oprogramowania. Wyjcia do komunikacji z urzdzeniami zewntrznymi pracuj na oddzielnych masach, s zabezpieczone przed przepiciami do 2,5 kv. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 4

5 5. MONTA ODBIORNIKA. Rys. 2. Otwór montaowy pod WP-EC 01-4 (wymiary obudowy) Wymiary otworu Urzdzenie zamknite jest w stalowej obudowie typu tablicowego wyposaonej w specjalne rubowe uchwyty mocujce. Wszelkie wejcia i wyjcia układu wyprowadzone s na listwie zaciskowej Rys. 3. Listwa połczeniowa WP-EC 01-4 Płyta tylna WP-EC 01-4 Listwa zaciskowa odbiornika Podłczenie zasilania urzdzenia. 1 zasilanie (230 V stałe lub zmienne) 2 zasilanie (230 V stałe lub zmienne) Pomiar napicia z przekładnika. 3 pomiar napicia AC 100V 4 pomiar napicia AC 100V Podłczenie systemu nadrzdnego. 5 GND T, ekran przewodu 6 LA 7 LB Wycie sterujce (stykowe) zabezpieczenia. 10 zabezpieczenie 11 zabezpieczenie Wejcie BCD. 12 zasilanie kodera BCD (+24V DC) 13 cyfra dziesitek (10 * 2 1 ) 14 cyfra dziesitek (10 * 2 0 ) 15 cyfra jednoci (2 3 ) 16 cyfra jednoci (2 2 ) 17 cyfra jednoci (2 1 ) 18 cyfra jednoci (2 0 ) 19 GND INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 5

6 Rys. 4. Nadajnik NWP-EC mm 140 mm Sprzgło mechaniczne Do wałka w napdzie φ 4x10 mm 44 mm φ 10 mm Do wałka w nadajniku Płyta nadajnika 44 mm 29 mm 57 mm T P Opis złcza nadajnika: 1. Zasilanie +24V 2. Zasilanie GND 3. Linia A RS Linia B RS Masa transmisji GND RS Cyfra dziesitek 10* Cyfra dziesitek 10* Cyfra jednoci Cyfra jednoci Cyfra jednoci Cyfra jednoci Wspólny 128 mm Przycisk konfigurujcy INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 6

7 6. MONTA NADAJNIKA. Zamontowa sprzgło mechaniczne (jak na rysunku powyej) na wałku nadajnika i zablokowa rub M4. Zamontowa w szafie sterowniczej nadajnik i zablokowa sprzgło na wałku napdowym szafy sterowniczej (dokrci rub M4). Sprawdzi poprawno połcze mechanicznych Połczy przewody elektryczne Uwaga! Przed podłczeniem zasilania sprawdzi poprawno połcze. Podłczy zasilanie do odbiornika 230V AC Ustawienie nadajnika na zaczep 1 wykonujemy wciskajc ukryty przycisk P (potrzebny wski rubokrt) i przytrzymujc go przez 5s. W tym czasie dioda serwisowa T powinna pulsowa. Gdy dioda przestanie pulsowa naley zwolni przycisk. Znaczy to, e pozycja jest ju zapisana. Moliwe jest równie ustawienie nadajnika na dowolnym z zaczepów. W tym wypadku po wciniciu przycisku P i odczekaniu 5 sek. nadal przytrzymujemy wcinity przycisk, zliczajc przełczenia przekaników nadajnika a do aktualnej pozycji przełcznika zaczepów. W tym momencie naley zwolni nacisk w celu zapisania w nadajniku numeru zaczepu. Sprawdzi poprawno wskaza odbiornika zmieniajc zaczepy w całym zakresie. W przypadku pojawienia si nieprawidłowych wskaza przeprowadzi proces ustawiania od pocztku. Uwaga! Nadajnik jest zaprogramowany przez producenta i w warunkach warsztatowych nie ma moliwoci zmiany zaprogramowanych parametrów: - liczby wywietlanych zaczepów - kta obrotu pomidzy zaczepami - kierunku obrotów w gór Rys. 5. Schemat połcze i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK Nadajnik BCD Odbiornik Wejcie kod BCD 13 cyfra BCD 10* cyfra BCD 10* cyfra BCD cyfra BCD cyfra BCD cyfra BCD zasilanie +24 V Wyjcie kod BCD 19 masa V zas. 230 V AC/DC Sterowanie obwodu wykonawczego (250 V AC, 8 A) Pomiar napicia z przekładnika (100 V) RS 485 komunikacja z systemem INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 7

8 Połczenia nadajnik odbiornik dokonujemy podłczajc przewody zgodnie z oznaczeniem na nadajniku i odbiorniku. 7. FUNKCJE I OBSŁUGA WP-EC 01-4 Rys. 6. Płyta czołowa WP-EC Wywietlacz LED Wskazanie połoenia przełcznika 2 - Sygnalizacja przkrocznia limitu przłcze. 3 - Klawiatura sterujca. 4 - Wywietlacz tekstowy LCD (licznik przełcze i funkcje wskanika) 3 4 Do ustawiania parametrów pracy wskanika słuy klawiatura umieszczona na płycie czołowej odbiornika WP-EC 01-4 (klawisze kursora, klawisz potwierdzenia enter i wyjcia esc ). Wszelkie informacje wywietlane s na tekstowym wywietlaczu LCD. WP-EC 01-4 posiada nastpujce funkcje. 1. Globalny licznik przełcze Cg (wskazuje całkowit ilo przełcze zliczon przez wskanik oraz dat, od której rozpoczte zostało zliczanie) 2. Kasowalny licznik przełcze Cr (wskazuje liczb przełcze od ostatniego przegldu oraz dat ostatniego kasowania licznika) 3. Dat i czas. 4. Histori ostatnich przełcze.(pami 5000 ostatnich przełcze z podaniem kierunku zmiany, numeru zaczepu oraz dokładnego czasu zdarzenia) 5. Statystyk pracy (pokazuje procentowo czas pracy transformatora na poszczególnych zaczepach w skali doby - pami z ostatnich 10 dni) 6. Układ WP-EC 01-4 umoliwia zdalne odczytywanie wszelkich danych rejestrowanych przez urzdzenie oraz współprac z systemami zbierania danych. 7. WP-EC 01-4 wyposaony jest w zabezpieczenie przed wybiegiem napdu PPZ. Pozwala unikn skutków nieprawidłowego działania napdu (sklejenie styczników). 8. Ustawienia (funkcja pozwalajca na nastaw czasu i daty, kasowanie licznika przełcze, ustawienie limitu przełcze po którym wskanik załcza sygnalizacj oraz ustawienie protokołów transmisji i parametrów zabezpieczenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 8

9 OBSŁUGA WP-EC 01-4 Układ WP-EC 01-4 posiada 3 poziomy uprawnie dostpu pozwalajcych na dokonywanie zmian w ustawieniach urzdzenia. Poziom 1 pozwala jedynie na obserwacj danych zgromadzonych przez urzdzenie. Poziom 2 uprawnienie operatora pozwala na modyfikacj parametrów zabezpieczenia zmian czasu i daty, zmian hasła operatora. Poziom 3 uprawnienia dyrektora pozwala na modyfikacj wszystkich ustawie wskanika. Fabrycznie ustawione s hasła Hasło operatora 1111 Hasło dyrektora 2222 Aby wprowadzi hasło naley klawiszami sterujcymi góra dół ustawi na wywietlaczu funkcj Ustawienia a nastpnie wcisn klawisz zatwierdzenia (enter). Po wejciu w funkcj serwisow wybieramy Uprawnienia Kod wprowadzamy korzystajc z klawiszy góra dół. Po ustawieniu hasła potwierdzamy kod klawiszem enter. Przebieg operacji i komunikaty wywietlacza przedstawiono na rysunku. ETAP 1 Ilo przełcze Cr=5 En Zmiana funkcji INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 9

10 ETAP 2 Ustawienia En ETAP 3 > Uprawnienia : Brak Ustaw czas ETAP 4 Wprowad kod uprawnie : 0000 Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora ETAP 5 > Ustaw czas Zrób przegld Wyjcie Zmiany haseł dokonuje si w sposób analogiczny wybierajc odpowiedni pozycje w menu ustawienia odpowiednio Ust. Hasło oper. lub Ust. Hasło dyr. Ustawianie czasu i daty. Po wprowadzeniu kodu uprawniajcego mona dokonywa zmian w ustawieniach WP-EC Aby ustawi aktualn dat i czas naley klawiszami sterujcymi góra dół ustawi na wywietlaczu funkcj Ustawienia a nastpnie wcisn klawisz zatwierdzenia (enter). Po wejciu w funkcj serwisow wybieramy Ustaw czas Ustawienia zegara i kalendarza zmieniamy korzystajc z klawiszy góra dół. Po ustawieniu daty potwierdzamy nowe dane klawiszem enter. Przebieg operacji i komunikaty wywietlacza przedstawiono na rysunku. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 10

11 ETAP 1 Ilo przełcze Cr=5 En Zmiana funkcji ETAP 2 Ustawienia En ETAP 3 > Ustaw czas Zrób przegld ETAP 4 Data : 2000: 11: 23 Czas : Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora ETAP 5 > Ustaw czas Zrób przegld Wyjcie INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 11

12 Liczniki przełcze. WP-EC 01-4 wyposaony jest w dwa liczniki przełcze globalny Cg (niekasowalny) i licznik kasowalny z programowalnym alarmem Cr (np. limit przełcze do nastpnego przegldu PPZ) Liczniki wskazuj równie dat rozpoczcia zliczania aby j zobaczy naley po wywietleniu odpowiedniego licznika nacisn enter Powrót do głównego menu klawiszem Esc. Ilo przełcze Cr=5 En Od dnia: 2000:11:23 Kasowanie licznika Cr wykonuje si w funkcji ustawienia wybierajc opcj zrób przegld. Na ekranie pojawi si pytanie o potwierdzenie wykonania operacji, naley klawiszami góra dół ustawi TAK a nastpnie potwierdzi klawiszem enter. Powrót do głównego menu klawiszem Esc. > Zrób przegld Ustaw alarm INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 12

13 Potwierd wykon. przegldu : NIE Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora WP-EC 01-4 umoliwia zaprogramowanie sygnalizacji przekroczenia zadanej liczby przełcze. Funkcja ta powizana jest z licznikiem Cr i po przekroczeniu ustawionej liczby przełcze wskanik uruchamia sygnalizacj, zapalajc pulsacyjnie kropk na wywietlaczu LED (rys 5.) Aby ustawi ilo przełcze naley z głównego menu wybra opcj Ustawienia a nastpnie Ustaw alarm (aby dokona zmiany nastawy naley posiada uprawnienia dyrektora).ustawi now warto klawiszami góra dół nastpnie zmian nastawy potwierdzi klawiszem enter Ustawienia En > Ustaw alarm Ustaw protokół Wprowad ilo przełcze: Zmiana ustawienia Zmiana pozycji kursora INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 13

14 Funkcje statystyczne WP-EC 01-4 wyposaony jest w funkcje statystyczne pozwalajce ledzi prac transformatora, a take na podstawie analizy historii zmian zaczepów prac regulatorów napicia i wahania napicia w sieci. Dane statystyczne dostpne s w funkcjach Historia przełcze oraz Statystyka pracy Historia przełcze zawiera informacje o 5000 ostatnich zmianach zaczepów wraz z dokładnym czasem ich wystpienia. Statystyka pracy zawiera informacje o najczciej wykorzystanych zaczepach transformatora wyraon procentowo (procent czasu dla poszczególnych zaczepów w cyklu dobowym) z ostatnich dziesiciu dni. Historia przełcze En Przegldanie góra-dół 0. Historia zmian 1.25-> Przegldanie prawo-lewo Wyjcie Aby uzyska dostp do danych naley ustawi odpowiedni funkcj klawiszami góra dół a nastpnie potwierdzi wybran funkcj klawiszem enter. Przegldanie danych wykonujemy z wykorzystaniem klawiszy kursora. Powrót do głównego menu klawiszem Esc. Funkcja zabezpieczenia. WP-EC 01-4 wyposaony został w zabezpieczenie pozwalajce zapobiec nieuzasadnionym przełczeniom PPZ spowodowanym nieprawidłow prac napdu przełcznika zaczepów. Funkcja zabezpieczenia oparta jest na algorytmie wykorzystujcym informacj o napiciu po stronie wtórnej zabezpieczanego trafo (pomiar napicia z przekładnika 100 V) oraz dane o połoeniu przełcznika zachodzcych zmianach, ich kierunku i przedziale czasu, w którym zmiany te nastpuj. Zadziałanie zabezpieczenia uwarunkowane jest dwoma parametrami: INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 14

15 Poziom napicia przekracza warto progow definiowan przez uytkownika, Nastpuj szybkie zmiany połoenia PPZ. Ilo i czas, w którym przełczenia te maj nastpi naley zdefiniowa zalenie od typu PPZ. Przedziałczasu i ilo przełcze do zadziałania ustala si na podstawie warunków normalnej pracy PPZ to jest czasu przełczania zaczepów i normalnego czasu przerwy midzy przełczeniami zalenej od typu i nastaw regulatora napicia. Fabryczne nastawy tych parametrów to: 120 V napicie górne, 95 V napicie dolne 20 s czas na wykonanie przełcze 2 ilo przełcze któr musi wykona napd. Zabezpieczenie moe działa jako nad i pod napiciowe. Jednoczesne spełnienie obu powyszych warunków jasno sugeruje wystpienie sytuacji awaryjnej i powoduje zadziałanie zabezpieczenia. Zadziałanie zabezpieczenia jest sygnalizowane przez rytmiczne pulsowanie wywietlacza LED (due cyfry wskazujce aktualne połoenie PPZ). Skasowanie zabezpieczenia nastpuje po naciniciu klawisza enter. Aby dokona zmian w parametrach zabezpieczenia konieczne s uprawnienia operatora. Aby zdefiniowa parametry zabezpieczenia naley wej w menu Ustawienia odnale odpowiedni parametr naciskajc klawisze góra dół nastpnie naciskajc enter wej w tryb edycji parametrów. Zmiany nastawy parametrów dokonujemy korzystajc z klawiszy góra dół. Zmian ustawie napicia progowego górnego pokazuje rysunek. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 15

16 Ustawienia En > Poziom nap. góra Poziom nap. dół Poziom nap. wył góra 120 [ V ] Zmiana ustawienia Postpujc analogicznie moemy zmienia wszystkie parametry zabezpieczenia. W menu Ustawienia s to kolejno. Poziom nap. góra napicie progowe zadziałania górne ( V) Poziom nap. dół napicie progowe zadziałania dolne ( V) Opónienie wył. zwłoka czasowa w zadziałaniu (od 0,4 s do 10 s). Fabryczna nastawa 2,2 s Tryb wyjcia wył. parametr decydujcy o sposobie pracy przekanika zabezpieczenia moliwe dwa nastawienia impuls lub stan. W trybie pracy impuls przekanik zamyka si tylko na krótki czas (1 s). W trybie pracy stan przekanik pozostaje zamknity do momentu skasowania zabezpieczenia. Fabryczna nastawa stan. Ilo przełcze liczba przełcze które musi wykona napd w danym kierunku w okrelonym przedziale czasu aby pobudzi zabezpieczenie. Fabryczna nastawa 2 przeł. Czas przełcze przedziałczasu w który musz nastpi przełczenia aby pobudzi zabezpieczenie. Fabryczna nastawa 20s. Zbz. nadnap. T/N Funkcja załczajca lub wyłczajca zabezpieczenie. Zbz. podnap. T/N Funkcja załczajca lub wyłczajca zabezpieczenie. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 16

17 UWAGA! Wskanik WP-EC 01-4 nie posiada obwodów wykonawczych mogcych bezporednio odcina zasilanie napdu PPZ a jedynie przekanik sterowany programowo pozwalajcy wysterowa układ wykonawczy. Parametry przekanika : 250 V AC 8 A max. Ustawienia parametrów transmisji. Ustawienia transmisji z systemami nadrzdnymi. Aby przygotowa urzdzenie do współpracy z systemami zewntrznymi przez RS 485 naley w opcji ustawienia odszuka nastpujce parametry. Ustawienie numeru logicznego urzdzenia. Parametr ten jest standardowo ustawiany na 1. Naley go ustawi w zalenoci od iloci wskaników pracujcych w systemie i łczonych równoczenie z jednym portem RS komputera zgodnie z ustawieniem numeru wskanika w programie. Ustawienie szybkoci transmisji Parametr ten standardowo w programie jak i w ustawieniach wskanika ustawiany jest na kb/s INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 17

18 8. MOLIWOCI PROGRAMU WP-EC W raz ze wskanikiem zamówi mona program dla komputerów PC pracujcy w rodowisku MS Windows 9X. Program ten pozwala na zdalne ledzenie funkcji wskanika lub grupy wskaników (max 20 urzdze) połczonych poprzez RS 485 Z poziomu programu moemy uzyska wszelkie dane zbierane przez wskaniki oraz dokonywa zmian w ustawieniach wskanika tak indywidualnie dla kadego urzdzenia jak i dla całej grupy jednoczenie. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 18

19 Okno główne programu WP-EC Statystyka pracy transformatora Dane o pracy transformatora wizualizowane s w postaci wykresów. Rysunek powyej pokazuje wykres słupkowy obrazujcy na jakich zaczepach transformator pracuje najczciej. Bufor pamici wskanika pozwala na zapamitanie danych z ostatnich 10 dni. INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 19

20 Historia ostatnich przełcze. Bufor ostatnich 5000 przełcze wykonanych przez PPZ jest przedstawiany w formie wykresu z podaniem numeru zaczepu i dokładnego czasu przełczenia. Wraz z oprogramowaniem zamówi mona akcesoria konieczne do połczenia WP-EC z komputerem PC Adapter RS 485 / RS 232 Kabel RS REKLAMACJE Urzdzenie objte jest 12 miesiczn gwarancj. Oprogramowanie objte jest 3 letnim okresem darmowej aktualizacji. Wszelkich dodatkowych informacji na temat uytkowania układu WP-EC 01-4 udziela personel firmy ENERGO-COMPLEX. Uwagi i sugestie dotyczce WP-EC 01-4 prosimy kierowa: ENERGO-COMPLEX Ul. Prof. Olszewskiego Chorzów Tel: (32) Tel kom: INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 20

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo