Most i bul war z opóź nie niem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Most i bul war z opóź nie niem"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n NAKŁAD egzemplarzy NR 71 l ROK III l CZWARTEK 23 WRZEŚNIA 2010 l ISSN Do pa la cze na wy lo cie Jak po in for mo wał por tal te raz Ko nin.pl, w cią gu mie sią ca ma ją znik nąć do pa la cze z uli cy Wy szyń skie go w Ko ni - nie. 20 wrze śnia wła ści ciel lo ka lu wy po wie dział umo wę naj mu. To efekt pro te stów oko licz nych miesz kań ców, któ - rzy nie zga dza ją się na są siedz two skle pu z te go ty pu środ ka mi. Swo je obu rze nie bli sko ścią i asor ty - men tem skle pu wy ra zi li miesz kań cy pią te go osie dla, któ rzy do władz mia sta skie ro wa li pe ty cję. Wnio sko wa li w niej o usu nię cie te go ty pu skle pów z Ko ni - na, któ rych asor ty ment, czy li tak zwa - ne pro duk ty ko lek cjo ner skie, są szko - dli we dla zdro wia mło dych lu dzi. Pe ty cję za ini cjo wa ła jed na z ma tek, któ ra wal czy już z uza leż nie niem sy na, a bli skość ta kie go punk tu i sprze da wa - nych tam pro duk tów, znacz nie to utrud nia. Pod wnio skiem o li kwi da cję pod pi sa ło się oko ło stu osób. Tra fi ła ona do pre zy den ta i Ra dy Mia sta Ko ni na. Go spo da rze mia sta po twier dzi li po - trze bę wal ki z te go ty pu punk ta mi. Za - po wie dzie li wzmo żo ne kon tro le. Apel w spra wie ure gu lo wa nia praw ne go, do ty czą ce go sprze da wa nych tam środ ków, tra fił rów nież do par la - men ta rzy stów. Pod wpły wem tych dzia łań, wła ści ciel lo ka lu wy po wie dział skle po wi umo wę. Do pa la cze z Wy szyń - skie go ma ją mie siąc na zwi nię cie in te - re su. Oby jed nak nie prze nio sły się w in ne miej sce. SKA Ko men ta rze na LM.pl: c Wszyst kie punk ty z ty mi pier do - ła mi niech znik ną! To ja kaś pa ra no ja. Jak moż na na ta kie coś ze zwa lać. Co z te go, że znik nie je den punkt, jak w Ko - ni nie jest wię cej. Za pew ne po wsta ną ko lej ne. Cho rzy lu dzie, któ rzy w ogó le po my ślą, aby ta ki punkt otwie rać. c Wszy scy miesz kań cy, w oko li cy któ rych otwie ra ją ta kie punk ty, po win - ni pro te sto wać. Mo że wów czas wspól - ny mi si ła mi zli kwi du je my le gal ne źró - dła środ ków psy cho ak tyw nych, któ re sie ją spu sto sze nie w mó zgach mło dych lu dzi. c Ra cja, za my kać mo no po le, za - my kać skle py z al ko ho lem, za bro nić Trzy tra fie nia Paw ła Błasz cza ka Aż pięć bra mek, fan ta stycz na dru ga po ło wa i emo cje do ostat niej se kun - dy. To wszyst ko za fun do wa li swo im fa nom pił ka rze Gór ni ka Ko nin, któ rzy w so bo tę zmie rzy li się na wła snym bo isku z wy ma ga ją cą dru ży ną Che mi - ka Byd goszcz. Na po cząt ku spo tka nia za ata ko wa li go ście. W czwar tej mi nu cie Ma ciej Kot przedarł się w ko niń skie po le kar ne, ale sku tecz nie in ter we nio wał To masz Ptak. W sie dem na stej mi nu cie, po ak cji pra wą stro na bo iska, groź ny strzał od - dał Szy mon Spy cha ła, jed nak je go ude - rze nie oka za ło się nie cel ne. Pięć mi nut póź niej go spo da rze wy - wal czy li rzut wol ny z oko ło 22 me trów. Sta ły frag ment wy ko nał Bar tosz Mo - del ski. Ka pi tan bia ło -nie bie skich od dał moc ny strzał, po któ rym fut bo lów ka mi nę ła się z bram ką, strze żo ną przez An drze ja Re tlew skie go. W 33 mi nu cie ki bi ce oglą da li ko lej ny groź ny strzał z dy stan su w wy ko na niu Gór ni ka Ko - nin. Tym ra zem ude rzał Ma te usz Wit - kow ski, a pił ka znów prze le cia ła nad po - przecz ką byd go skiej bram ki. Gdy wy - da wa ło się, że pierw sza część gry za koń - czy się bez bram ko wym re mi sem, w 46 min. ko niń ski obroń ca Ma te usz Ma - jew ski sfau lo wał w po lu kar nym Ma cie - ja Ko ta. Ar bi ter bez na my słu wska zał na wap no. Je de nast kę na bram kę za - mie nił Ja kub Wi tuc ki. Chwi lę po tem sę dzia za koń czył pierw szą od sło nę spo - tka nia. DOK. NA STR. 7 Fot. B. Sko niecz ny wód ki i pa pie ro sów. Lu dzie, czy Wy nie wi dzi cie, że jest wie le rze czy, któ re ro - bią wo dę z mó zgu? Ile osób umie ra z prze pi cia? Ile osób za bi ja pod wpły wem al ko ho lu? A jak za bro nią do pa la czy, to i tak to bę dzie sprze da wa ne, tyl ko ze nie - le gal nie. c Je że li to są ar ty ku ły ko lek cjo ner - skie, to po kie go grzy ba lu dzie to bio rą? Czy je że li we zmę klej od drew nia ne go mo de lu stat ku i tra fię do szpi ta la, to sklep sprze da ją cy drew nia ne mo de le stat ków też bę dzie mu siał znik nąć? c Czy je śli zbie rasz znacz ki, to też idziesz je ku pić o pół no cy? Tyl ko de bil są dzi, że to się ko lek cjo nu je. Most i bul war z opóź nie niem O oko ło trzy ty go dnie prze dłu ży się bu do wa mo stu To ruń skie go w Ko ni nie, aż o dwa mie sią ce póź niej od da ne zo sta ną do uzyt ku nad war ciań skie bul wa ry. Bu dow lań cy z fir my Wart Eko mó - py. wią, że za prze su nię cie ter mi nu od po - Ma jo wa po wódź, a po tem opa dy wia da po wódź. Wy so ki stan wo dy desz czu opóź ni ły też pra ce przy bul wa - unie moż li wił opusz cze nie przez słu - rze nad war ciań skim. - Nie jest moż li we pec ki Mo sto stal kon struk cji mo stu na wy ko na nie wie lu prac. Po ziom wo dy w fi la ry. Od by ło się to mie siąc póź niej niż War cie jest znacz nie wyż szy, niż w pla no wa li śmy. Dla te go ter min od da nia ubie głym ro ku mó wi An drzej Sy bis, in we sty cji trze ba o oko ło trzy ty go dnie za stęp ca pre zy den ta Ko ni na. prze su nąć mó wią przed sta wi cie le fir - Opóź nie nie w bu do wie wy no si już my. dwa mie sią ce, co bę dzie da lej nie wia - Obec nie kon struk cja po sia da już do mo. - Je śli au ra po mo że i nie bę dzie be to no wą pły tę, na któ rej ukła da na jest więk szych prze szkód po go do wych, to kost ka bru ko wa. Przy go to wy wa ne są na dal jest szan sa na od da nie bul wa ru w też dro gi do jaz do we. Koń czy się mon - tym ro ku do da je pre zy dent Sy bis. taż po rę czy, nie ba wem po ja wią się lam - IMA, RAG Fot. R. Olej nik Uro dzi ny KIG 20 lat koń czy w tym ro ku Ko niń ska Izba Go spo dar cza. Usłu gi, do radz - two i szko le nia dla przed się bior - ców to jej za da nia. - Wy cho dzi my na prze ciw ocze ki - wa niom mó wi Da riusz Ka łuż ny, dy - rek tor KIG. I do da je, że izba kon cen tru - je się na te ma tach pro jek to wych i usłu - gach do rad czych dla firm. Ko niń ska Izba Go spo dar cza ma tak że wspie rać przed się bior ców i po ma gać tym, któ rzy do pie ro po ja wia ją się na ryn ku. Izby są wy jąt ko we, bo to sa mo rząd, któ ry po - wsta je po to, by wspie rać dzia ła nia ze - spo ło we, re gu lo wać roz wią za nia ryn ko - we i biz ne so we mó wi Ma rek Wasz ko - wiak, pre zes KIG. Jed nym z za ło ży cie li izby jest To masz Ko wa lew ski, któ ry był jej pierw szym pre ze sem. - KIG po wstał wów czas, gdy zmie nia ła się go spo dar ka, po li ty ka. Chcie li śmy jed no czyć dzia ła - nia i wpły wać na ota cza ją ce nas zmia ny wy ja śnia To masz Ko wa lew ski. Dziś do Ko niń skiej Izby Go spo dar - czej na le ży 140 firm. IMA Cmen tarz za dwa la ta Rad ni gmi ny Sta re Mia sto przy ję li uchwa łę o przy stą pie niu do zmian w pla nie za go spo da ro wa nia w ob - rę bie Ży chli na. Ozna cza to po czą - tek ad mi ni stra cyj nej dro gi bu do wy cmen ta rza ko mu nal ne go, mię dzy in ny mi dla miesz kań ców Ko ni na. No wy cmen tarz ko mu nal ny ma być prze zna czo ny do grze ba nia zmar - łych miesz kań ców gmi ny Sta re Mia sto oraz Ko ni na i gmi ny Krzy mów. Cmen - tarz ma po wstać w oko li cach Ży chli na, tuż przy gra ni cy z gmi ną Krzy mów. Rad ni pod ję li uchwa łę o przy stą - pie niu do zmian w pla nie. Pra ce przy pla nie ma ją po trwać mie się cy, do pie ro po tem bę dzie moż na pod jąć uchwa łę o zmia nie za pi sów w do tych - cza so wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Sa ma in we sty cja ma więc szan sę na roz po czę cie za oko ło dwa la ta. Rad ni za opi nio wa li też wy da nie zgo dy na po wsta nie obiek tu han dlo wo - -usłu go we go o du żej po wierzch ni. Obiekt po wstać ma w Sta rym Mie ście przy uli cy Klo no wej. RAG

2 2 aktualności Ra do sna szko ła Przy Szko le Pod sta wo wej nr 3 w Ko ni nie otwar to plac za baw. Jest to pierw sza te go ty pu in we sty cja w Ko ni nie w ra mach pro gra mu rzą do we go Ra do sna szko ła. Kosz to wał zło tych, z cze - go pra wie po ło wa po cho dzi ła z miej - skiej ka sy. Resz tę sfi nan so wa ło mi ni - ster stwo. Do prze tar gu sta nę ło kil ka firm, w tym przed się bior stwa z Nie - miec oraz z Ho lan dii. Zwy cię ży ła jed - nak ofer ta pol skiej fir my z oko lic Ko ni - na, któ ra pro wa dzi już kil ka na ście te go ty pu in we sty cji w Pol sce. Plac za baw jest ogól no do stęp ny dla miesz kań ców, je dy nie w cza sie trwa nia za jęć szkol nych na plac wstęp ma ją wy łącz nie ucznio wie trój ki oraz przed szko li nr 12 i 15 w Ko ni nie. - Prze ra ża ją mnie wy so kie pło ty przy bu do wa nych bo iskach, chcia łem że by z te go pla cu mo gli ko rzy stać wszy scy chęt ni po wie dział dy rek tor Ry szard Bę dzie bez piecz niej Trzy ra dio te le fo ny tra fi ły do po li cji, stra ży miej skiej i stra ży po żar nej w Ko ni nie. - W ten spo sób two rzy my sys tem za rzą dza nia kry zy so we go. Po pra wi to pra cę służb i dzia ła nia ope ra cyj ne po - wie dział Wi told Na wroc ki, kie row nik wy dzia łu za rzą dza nia kry zy so we go w Ni ja kow ski. - Obiekt jest ca ły czas mo - ni to ro wa ny. Ele men ty usta wio ne na pla cu prze - zna czo ne są dla dzie ci w róż nym wie - ku. Jest ka pi tań ski mo stek, mał pi gaj czy huś taw ki. - To nie ko niec in we sty cji w na szej szko le. Ma my już tak że zgo dę na bu do wę bo iska wie lo funk cyj ne go po wie dział dy rek tor. Wła dze mia sta chcą w przy szłym ro ku do fi nan so wać ko lej ne pla ce za baw przy ko niń skich szko łach. ARO Ko men ta rze na LM.pl: ma ma Maj ki Plac za baw jest na praw dę im po nu - ją cy! Mo ja pię cio let nia cór ka jest za - Urzę dzie Miej skim w Ko ni nie. Ra dio te - le fo ny przy da dzą się w sy tu acjach nad - zwy czaj nych, ale nie tyl ko. W co - dzien nej pra cy też wy mie nia my do - świad cze nia. Współ pra cu je my głów nie ze stra żą miej ską. Sta ła łącz ność ra dio wa po mię dzy służ ba mi uspraw ni ca ły sys - tem do dał Wal de mar Le wan dow ski, Ko men dant Miej ski Po li cji w Ko ni nie. IMA chwy co na. Szko da, że dzi siaj za sta ły - śmy za mknię tą furt kę. Czy to zna czy, że w dni wol ne nie bę dzie moż na ko - rzy stać z pla cu? Prze cież jest mo ni to - ring! Mo że pan dy rek tor weź mie to pod uwa gę, tym bar dziej, że dla star - szych dzie ci po ko na nie pło tu, to ża den pro blem. pe da gog szkol ny Do ma my Maj ki! Prze pra sza my za utrud nie nia zwią - za ne z bra kiem moż li wo ści wej ścia furt ką na plac za baw w mi nio ny week - end. Furt ka by ła za mknię ta z przy czyn tech nicz nych. Oczy wi ście z pla cu za - baw bę dzie moż na ko rzy stać rów nież w dni wol ne od za jęć aż do zmierz chu. Przy gar nij zwie rza ka Neo to 4-let ni, ży wio ło wy, ener gicz - ny pies, któ ry po trze bu je do szczę - ścia nie wie le - tro chę uwa gi ze stro ny czło wie ka, wła sny kąt, peł ną mi chę... Neo jest po ka stra cji, jest przy ja zny, lu bi lu dzi. Do pi su je mu ape tyt i zro bi wie le, że by do stać sma ko łyk. Ży wio ło - wy, ener gicz ny, ni gdy nie wy bie ga ny. By wa nie okrze sa ny, więc gdy by miał miesz kać w do mu, po trze bo wał by do - świad czo ne go opie ku na. Mo że rów nież zo stać stró żem po se sji. Naj praw do po - dob niej ma wśród swo ich przod ków do ber ma na. Neo cze ka w Schro ni sku dla Bez - dom nych Zwie rząt w Ko ni nie (ul. Ga - jo wa 7a), tel Skon tro lo wa no dzie więć stra ga - nów, ale nie pra wi dło wo ści nie stwier - dzo no. Wszyst kie ga tun ki grzy bów (pod grzyb ki, ma śla ki, bo ro wi ki, kur ki, ry dze, gą ski, ka nie) po sia da ły wy da ne przez kla sy fi ka to rów ate sty na grzy by. Po se gre go wa no je zgod nie z ga tun kiem, a for mą sprze da ży by ły ca łe owoc ni ki. Zgod nie z za le ce nia mi, grzy by mo - gą być do pusz czo ne do ob ro tu w pla - ców kach han dlo wych lub na tar go wi - skach pod wa run kiem uzy ska nia ate stu wy da ne go przez kla sy fi ka to ra lub grzy - bo znaw cę, je że li są jed ne go ga tun ku, nie są roz drob nio ne z wy jąt kiem po dzie lo - nych je den raz wzdłuż osi ich trzo nów, a Fot. R. Olej nik Męż czy zna ukry wał się przed wy - mia rem spra wie dli wo ści, chcąc unik - nąć za są dzo nej ka ry w łącz nym wy - mia rze 6 lat po zba wie nia wol no ści za wcze śniej po peł nio ne prze stęp stwa. Męż czy zna sam przy szedł do ko - men dy póź nym wie czo rem, chcąc uzy skać po ra dy w spra wie ro dzin nej. Roz ma wia ją cy z in te re san tem po li - cjan ci, roz po zna li w nim oso bę po szu - ki wa ną. Po spraw dze niu je go da nych w po li cyj nym sys te mie in for ma tycz nym, po dej rze nia mun du ro wych się po - twier dzi ły. Oka za ło się, że 29-let ni ko - ni nia nin po szu ki wa ny jest czte re ma li - Lu do we. Na ra zie wła dze par tii nie chcą zdra dzić na zwisk. - Je den jest człon kiem PSL, dru gi sym pa ty kiem zdra dził tyl ko An drzej Grzyb, pre zes za rzą du wo je wódz kie go PSL, któ ry prze by wał w Ko ni nie. - Przy - go to wu je my się do wy bo rów. To są per - so nal ne szli fy. Któ ry z kan dy da tów przy - stą pi do wy bo rów, oka że się w naj bliż - szym cza sie. Lu do wcy za mie rza ją wy sta - wić swo ich kan dy da tów do wal ki o fo tel pre zy denc ki tak że w Pi le i Ostro wie Wiel ko pol skim. Wia do mo na to miast, że w Słup cy, ma tecz ni ku PSL, o fo tel bur - mi strza z ra mie nia tej par tii za wal czy Mi chał Py rzyk. Jak na ra zie PSL ma Grzy by pod kon tro lą Pra cow ni cy Sa ne pi du skon tro wa li han del grzy ba mi na tar go wi sku przy uli - cy 11 Li sto pa da w Ko ni nie. Nie stwier dzi li nie pra wi dło wo ści. Wszy scy sprze daw cy grzy bów mie li ate sty. Sam się zna lazł Po li cjan ci za trzy ma li 29-let nie go miesz kań ca Ko ni na po szu ki wa ne go kil - ko ma li sta mi goń czy mi wy da ny mi przez Sąd Re jo no wy w Ko ni nie oraz Sąd Re jo no wy we Wrze śni. tak że nie mo gą to być wy łącz nie trzo ny lub trzo ny od dzie lo ne od ka pe lu szy w ilo ści nie prze kra cza ją cej licz by ka pe lu - szy. Nie po win ny no sić śla dów za ple - śnie nia i za nie czysz czeń fi zycz nych. - Do ob ro tu do pusz czo ne są 42 ga tun ki grzy bów in for mu ją pra cow ni cy Pań - stwo wej Po wia to wej In spek cji Sa ni tar - nej w Ko ni nie, któ rzy prze pro wa dzi li kon tro lę na ko niń skim tar go wi sku. Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko - mu nal nej i Miesz ka nio wej, do któ re go na le ży za rzą dza nie tar go wi skiem za - trud nia oso by, któ re po sia da ją sto sow ne upraw nie nia do wy da wa nia ate stów na świe że grzy by. Peł nią one nad zór nad sta mi goń czy mi, wy da ny mi przez Sąd Re jo no wy w Ko ni nie oraz po le ce niem na tych mia sto we go osa dze nia w aresz - cie, wy da nym przez Sąd Re jo no wy w Wrze śni. Męż czy zna miał za są dzo ne wy ro ki w łącz nym wy mia rze 6 lat i mie sią ca po zba wie nia wol no ści za wcze śniej po peł nio ne kra dzie że, uszko dze nia mie nia, groź by ka ral ne, uszko dze nia cia ła. Po szu ki wa ny zgod nie z po sta no - wie niem Są du zo stał prze wie zio ny do za kła du kar ne go, gdzie od bę dzie wy - mie rzo ną mu ka rę. SKA PSL bez na zwisk Dwie kan dy da tu ry na pre zy den ta Ko ni na roz pa tru je Pol skie Stron nic two przy go to wa ne li sty kan dy da tów do Sej - mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Z sub re gio nu ko niń skie go za pro po no wa - no Sta ni sła wa Ma cie jew skie go - za stęp cę bur mi strza Kle cze wa, Jó ze fa Kar mow - skie go wój ta Kram ska i Wła dy sła wa Ko ca ja - za stęp cę bur mi strza Śle si na. Po - za swo imi kan dy da ta mi na wój tów i bur mi strzów po wia tu ko niń skie go PSL za mie rza po przeć spraw dzo nych, zda - niem par tii, go spo da rzy gmin i miast, w tym: Ry chwa ła, Kle cze wa, Kram ska, Wil czy na, Wierz bin ka, czy Go li ny. SKA wa run ka mi ich sprze da ży na tym tar go - wi sku oraz na zie le nia ku przy ul. Cho - pi na. Tar go wi sko przy ul. Wod nej w sta - rym Ko ni nie, na le żą ce do Gmin nej Spół dziel ni Sa mo po moc Chłop ska, rów nież za trud nia grzy bo znaw cę, któ ry wy da je ate sty. Pań stwo wy Po wia to wy In - spek tor Sa ni tar ny w Ko ni - nie zwra ca uwa gę klien - tom, iż de cy zja o za ku pie świe żych grzy bów po win - na być po prze dzo na upew - nie niem się, że po sia da ją one sto sow ny atest, któ re - go ku pu ją cy ma pra wo za - żą dać do wglą du. SKA

3 czwartek, 23 września 2010 rozmaitosci 3 Uro dził się pan w Ko ni nie? Da riusz Wil czew ski: 4 kwiet nia 1976 Ko nin po wi tał no we go miesz kań - ca. Miesz ka łem, miesz kam i bę dę miesz kał w Ko ni nie. Co chce pan zro bić w Ko ni nie? DW: Chcę za pro po no wać otwar tą pre zy den tu rę, współ de cy do wa nia z miesz kań ca mi po przez ich ini cja ty wę uchwa ło daw czą. Ani pre zy dent, ani rad ni nie ma ją mo no po lu na po my sły do ty czą ce Ko ni na. To miesz kań cy wie - dzą naj le piej, co jest dla nich waż ne. Mo je po my sły to: prze ję cie te re nów PKP i przy go to wa nie ich pod dzia łal - ność lo gi stycz ną i ma ga zy no wą, no wy spo sób fi nan so wa nia bu dow nic twa miesz ka nio we go po przez wpro wa dze - nie le asin gu za mien ne go, uru cho mie - nie biu ra bez płat nych po rad praw nych i sta ży praw ni czych. Roz wój me dia cji, któ ra już się spraw dzi ła w Ko ni nie, ja ko al ter na tyw nej me to dy roz wią zy wa nia spo rów. Uła twia nie i po moc w wy star - to wa niu in dy wi du al nych ini cja tyw go - spo dar czych przez tzw. fun dusz star to - wy. Ja kiej mu zy ki lu bi pan słu chać i czy bę dzie pan sta rał się or ga ni - zo wać miesz kań com ja kieś kon - cer ty? DW: W tym ro ku uzy ska łem ce sję praw au tor skich od bra ci Be ne dyk ty - nów z Tyń ca na od twa rza nie ich cho ra - łów gre go riań skich w pa ra fii św. Bar tło - mie ja w sta rym Ko ni nie, w ra mach pro - jek tu Mu zy ka w świą ty niach. Cho - dzę na kon cer ty or ga ni zo wa ne przez Ko nim pex oraz kon cer ty z cy klu Mu - zy ka w ra tu szu, na któ re wstęp jest wol ny. Słu cham mu zy ki cel tyc kiej, cho - ra ło wej oraz mu zy ki kla sycz nej. W ge - stii in nych ga tun ków mu zy ki zda ję się Ko nin po wi nien prze jąć te re ny PKP Za pis cza ta, ja ki od był się na por ta lu LM.pl z Da riu szem Wil czew skim, kan dy da tem na pre zy den ta Ko ni na, po pie - ra nym przez Ko niń ski Klub Sa mo rzą do wy. krzyw dę i bie dę. na mło dzież z Mło dzie żo wej Ra dy Mia - sta, któ ra co ro ku or ga ni zu je Staj nię Ta - len tów W ko men ta rzach na LM.pl na zy - wa ją pa na rad ny psia ku pa, za - rzu ca jąc że tyl ko roz dmu chał spra - wę, nic fak tycz nie nie za ła twia jąc. Co z psi mi od cho da mi? DW: Po pierw sze: zmie nio no re gu - la min utrzy ma nia po rząd ku, na kła da - jąc na wła ści cie li psów obo wią zek sprzą ta nia po czwo ro no gach. Po dru - gie: za ku pio no od ku rza cze, któ re już pra cu ją w mie ście. Po trze cie: roz pa try - wa ne jest za ku pie nie więk szej licz by ko - szy, zgod nie z za po trze bo wa niem spół - dziel ni miesz ka nio wych. To jest trud ny pro blem, być mo że wsty dli wy, ale trze - ba się nim zaj mo wać. Jak chce pan roz wią zać kwe - stię ko le sio stwa w ko niń skich urzę dach? DW: Pro blem nie jest no wy. Pierw - szym kro kiem po win ny być szcze gó ło - we i przej rzy ste pro ce du ry na bo ru na sta no wi ska urzęd ni cze. Pa mię tam o jed nej ta kiej sy tu acji, kie dy Urząd Mia - sta ogło sił na bór na wol ne sta no wi sko ar chi tek ta miej skie go, sta wia jąc blo ka - dę wie ku, je śli do brze pa mię tam, do 45 ro ku ży cia. Sprze ci wi łem się te mu i wy - ka za łem nie zgod ność ta kie go za pi su z pra wem unij nym oraz kra jo wym, za - rzu ca jąc dys kry mi na cję z po wo du wie - ku. Urząd wy co fał się z tych za pi sów. Jak pan oce nia pre zy den tu rę ustę pu ją ce go pre zy den ta Ka zi mie - rza Pa ła sza? DW: Sza nu ję pa na Ka zi mie rza Pa - ła sza i uwa żam, że jest do brym czło wie - kiem. Ni gdy nie zda rzy ło się, by od mó - wił mi po mo cy, je śli cho dzi ło o ludz ką Po po wo dzio we dys ku sje Po trze ba cy fro wych map mia sta dla służb ra tun ko wych, po ro zu mień z fir - ma mi dys po nu ją cy mi cięż kim sprzę tem i prze gląd wa łów prze ciw po wo - dzio wych to głów ne wnio ski z po sie dze nia szta bu kry zy so we go w Ko ni nie, któ re od by ło się w ubie głym ty go dniu. Dys ku sję zdo mi no wa ło pod su mo - wa nie ak cji prze ciw po wo dzio wej w mie - ście. Bła żej Ra kow ski, ko men dant Pań - stwo wej Stra ży Po żar nej w Ko ni nie, oce - nia jąc dzia ła nia stra ża ków, po stu lo wał do po sa że nie jed no stek OSP w sprzęt prze ciw po wo dzio wy. Zwró cił się też o udo stęp nie nie cy fro wych map mia sta. - Po sia da nie ta kich map z na nie sio ny mi rzęd ny mi znacz nie uspraw ni do jazd do za gro żo nych miejsc po wie dział ko men - dant. W trak cie ob rad szta bu usta lo no, że w po ło wie li sto pa da na stą pi prze gląd wa łów prze ciw po wo dzio wych aby moż - na by ło do wio sny prze pro wa dzić ewen - tu al ne na pra wy. An drzej Sy bis, za stęp ca pre zy den ta mia sta, po in for mo wał, że wciąż trwa jesz cze opra co wy wa nie cy fro - wej ma py Ko ni na, ale to, co już zo sta ło zro bio ne, bę dzie udo stęp nio ne przez wy - dział kar to gra fii w for mie cy fro wej. Na bie żą co uzu peł nia ne są ma ga zy ny, w Ko - ni nie jest już zgro ma dzo ne mię dzy in ny - mi 140 ty się cy wor ków. Re mon to wa ne są tak że agre ga ty i pom py, gdyż część wró ci - ła do ma ga zy nu uszko dzo na. IMA Jak pan oce nia swo ich kontr - kan dy da tów i co pa na wy róż nia na ich tle? DW: pa na Mar ka Wasz ko wia ka sza nu ję za wy trwa łość w dą że niu do re - ali za cji po sta wio nych so bie ce lów. pa na Wie sła wa Ste in ke sza nu ję za pro mo cję spor tu i zdro we go sty lu ży cia w Ko ni - nie. pa na Jó ze fa No wic kie go za je go wy - so ką kul tu rę oso bi stą i sza cu nek do dru gie go czło wie ka. To, co róż ni mnie od mo ich sza now nych kon ku ren tów to pro po zy cja pre zy den tu ry part ner skiej i otwar tej, pre zy den tu ry współ de cy do - wa nia z miesz kań ca mi. Co są dzi pan na te mat bój ki na sta dio nie ki bi ce po li cja? Od mo - men tu, gdy ki bo le na roz ra bia li, sta - dion jest za mknię ty. Czy nie tra cą na tym po rząd ni ki bi ce, zwłasz cza mło dzi chłop cy, dla któ rych ta kie me cze są mo ty wa cją do tre nin - gów? DW: Nie ste ty, przez nie mą drych lu dzi, cier pią na tym wszy scy. Dwie spra wy, do któ rych chcę się od nieść. Pierw sza z nich to mo im zda niem krzyw dzą ca oce na dzia łal no ści ko niń - skiej po li cji, któ rej za rzu ca no nie sku - tecz ność w uję ciu spraw ców. W Pol sce jest tak, że ma my pra wo i nie jest to Dzi - ki Za chód, gdzie sze ryf mo że ot tak za - trzy mać so bie każ de go i w każ dym mo - men cie. Fi nał był ta ki, że ko niń ska po li - cja za trzy ma ła i do pro wa dzi ła win nych zajść. Miej sce ło bu zów jest w wię zie - niu. Miej sce ki bi ców jest na sta dio nie. Dru gą spra wą jest mo ja pro po zy cja po - wo ła nia Wia ry Ko ni na na wzór mo je - go uko cha ne go klu bu Lech Po znań. Mo że to być sto wa rzy sze nie bądź fun - da cja wspie ra ją ca na szą dru ży nę. Czy dwo rzec ko le jo wy z praw - dzi we go zda rze nia w Ko ni nie to ma rze nie ścię tej gło wy? DW: Nasz dwo rzec go ścił przed woj ną urzę du ją cych pre zy den tów: Mo - ścic kie go, Woj cie chow skie go a na wet kró la Ru mu nii Ka ro la Dru gie go. Na dwor cu wy sta wia no sztu ki, był oknem na świat na szych dziad ków. Nie daw no do wie dzia łem się, że dwo rzec bę dzie re mon to wa ny. W lip cu te go ro ku zgło - si łem do wie lo let nie go pla nu in we sty - cyj ne go dzia ła nie po le ga ją ce na prze ję - ciu od PKP dwor ca i te re nów przy le - głych. Przy szłość Ko ni na upa tru ję w te - re nach prze zna czo nych na lo gi sty kę i ma ga zy no wa nie oraz prze wo zy. Nie daw no przy pa da ło 20-le cie Ko niń skiej Izby Go spo dar czej, tym - cza sem Ko nin ma naj więk sze bez - ro bo cie w Wiel ko pol sce. Czy jest co świę to wać? DW: Ko niń ska Izba Go spo dar cza oraz Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go wraz z wy dzia łem dzia łal no ści go spo - dar czej Urzę du Miej skie go po win ny sta no wić go spo dar czą gru pę wspar cia, ko or dy no wa ną przez pre zy den ta Ko - ni na. Dla cze go mia sto nie chce wy - ko rzy stać swo je go po ło że nia przy Wiel kiej Pę tli Wiel ko pol ski? Lu dzie zna ją Ko nin je dy nie z myj ni dla psów, psa po zo sta wio ne go przy to - rach i ki bo li. DW: Mój ko le ga Sła wo mir Gó rec ki opły nął tę tra sę i dzię ki nie mu po wsta - nie w sta ro stwie prze wod nik dla ka ja ka - rzy. Jest jesz cze jed na książ ka, któ ra pro - mu je pę tlę ale wra ca jąc do sed na, Ko nin po wi nien wy ko rzy stać i wy ko rzy sta po - ło że nie. A czy pla nu je pan zro bić coś w spra wie przed szko li i żłob ków? W tej chwi li jest z tym du ży pro blem. DW: Prze wi du ję zwol nie nia przed - mio to we w po dat ku od nie ru cho mo ści dla wszyst kich tych, któ rzy ze chcą uru - cho mić przed szko le. Otwo rzę za - mknię te przed szko le przy ul. Kol skiej i bę dę pro mo wał, tych któ rzy pro wa dzą te go ty pu pla ców ki. W tej ka den cji ra dy za pro po no wa łem przed szko la dwu - zmia no we dla ro dzi ców pra cu ją cych w go dzi nach po po łu dnio wych i zda ję so - bie spra wę, że nie jest to roz wią za nie do sko na łe po nie waż dziec ko nie po - win no dłu go prze by wać bez ro dzi ców.

4 4 materiał promocyjny Uzbro je nie te re nów ak ty wi za cji go spo dar czej w Żdża rach i Krą go li Dro ga do no wych miejsc pra cy Przed mio tem pro jek tu pod na zwą Uzbro je nie te re nów ak ty wi za cji go spo dar czej w miej sco wo ściach Żdża ry i Krą go la współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Wiel ko pol skie go Re - gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta , Prio ry tet I Kon ku ren cyj ność przed się biorstw, Dzia - ła nie 1.7 Przy go to wa nie te re nów in we sty cyj nych jest uzbro je nie te re nów, prze zna czo nych pod ak ty wi za cję go spo dar czą, po ło żo nych w miej sco wo ściach Żdża ry i Krą go la o po wierzch ni nie co prze kra cza ją cej 161 hek ta - rów. Pro jekt uzy skał do fi nan so wa nie w wy so ko ści 65 proc. cał ko wi tych kosz tów kwa li fi ko wa nych i obej mu je bu - do wę dro gi gmin nej ze Żdżar do Krą go li oraz sie ci wo do cią go wej. Wspo mnia ny trakt, o dłu go ści pra - wie 1,5 km (1484 me try), przez wę zeł w Żdża rach łą czy dro gę kra jo wą nr 72 z au to stra dą A2, a z dru giej stro ny jest łącz ni kiem z dro gą gmin ną Ży chlin -Ja - no wi ce -Krą go la -Kar sy. Dro ga mia ła znisz czo ną jezd nię o sze ro ko ści oko ło 4,5 m, co nie po zwa la ło na pusz cze nie tam tę dy ru chu cięż kich po jaz dów i moc no ogra ni cza ło krąg po ten cjal nych in we sto rów. Ba rie rą był tak że brak spraw nej sie ci wo do cią go wej. Gwa ran tu je po zy ska nie in we sto ra Uzbra ja ne te re ny po ło żo ne są przy węź le au to stra dy A2 i dro dze kra jo wej nr 72, co de cy du je o ich wy so kiej atrak - cyj no ści dla po ten cjal nych in we sto rów. Wy po sa że nie ich w in fra struk tu rę tech nicz ną gwa ran tu je szyb kie po zy - ska nie in we sto ra, a tym sa mym roz wój go spo dar czy i po pra wę wa run ków eko - no micz nych gmi ny i ca łe go re gio nu. In - fra struk tu ra ko mu ni ka cyj na za pew nia płyn ność ru chu dla po jaz dów cięż kich do ośrod ków go spo dar czych oraz bez - pie czeń stwo dla miesz kań ców te re nu. Roz wa ża no dwa wa rian ty wy ko na - nia dro gi: po ło że nie na wierzch ni as fal - to be to no wej lub ce men to wej. Ze wzglę dów eko no micz nych i więk szą ła - twość wy ko na nia wy bra no na wierzch - nię as fal to be to no wą. Ta me to da po zwa - la rów nież wy ko nać in we sty cję szyb ciej i jest w Pol sce po wszech nie sto so wa na w dro go wnic twie. Re ali zo wa ny pro jekt bu do wy sie ci wo do cią go wej o łącz nej dłu go ści 1,882 km wy ko rzy stu je naj - lep sze z do stęp nych tech no lo gii i za - pew nia naj bar dziej efek tyw ne wy ni ki po re ali za cji w po rów na niu do wa rian - tu z bu do wą stud ni głę bi no wej z hy dro - for nią i ukła dem pomp ci śnie nio wych. Wy so ko w ran kin gach Uzbro je nie tych te re nów od po wia - da za ło że niom po li ty ki spój no ści, po - przez li kwi da cję zróż ni co wa nia w po - zio mie roz wo ju go spo dar cze go mię dzy ob sza ra mi bo ga ty mi i bied ny mi oraz miej ski mi i wiej ski mi. In we sty cja za - pew nia dłu go fa lo wą sta bil ność roz wo ju go spo dar cze go gmi ny i re gio nu oraz stwa rza wa run ki do in we sto wa nia, co po zy tyw nie wpły nie na two rze nie no - wych miejsc pra cy i atrak cyj ność eko no - micz ną ob sza ru. W Wiel ko pol sce za - zna cza się sub re gio nal ne zróż ni co wa - nie pod wzglę dem licz by pod mio tów go spo dar czych, a naj mniej pod mio tów go spo dar czych za re je stro wa no w pod - re gio nie ko niń skim. Ob sza ry kon cen - tra cji in we sty cji sta no wią bie gu ny roz - wo ju przed się bior czo ści, a jed nost ki z naj mniej szą licz bą firm są ob sza ra mi nie do ro zwo ju. Ko niecz na jest ak ty wi - za cja go spo dar cza tych ob sza rów. Gmi na Sta re Mia sto gra ni czy z du - żym ośrod kiem miej skim - mia stem Ko ni nem, w któ rym znaj du je się ma gi - stra la ko le jo wa wschód -za chód. Roz wój in we sty cyj ny róż nych bran ży przy czy - nia się do wy so kiej lo ka cji gmi ny w ran - kin gach atrak cyj no ści in we sty cyj nej. Po sia da jąc ta kie atu ty jak ko rzyst ne po - ło że nie geo gra ficz ne i ko mu ni ka cyj ne, do brze roz wi nię ta in fra struk tu ra tech - nicz na oraz mo bil ność za wo do wa miesz kań ców, gmi na sta no wi do sko na - łe miej sce do in we sto wa nia. Pra wie ty siąc firm Wy raź ny wzrost licz by in we sty cji, re ali zo wa nych na te re nie gmi ny, oraz świa do my roz wój te re nów pod po trze - by in we sto rów ukształ to wa ło po zy tyw - ny wi ze ru nek i za in te re so wa nie gmi ną w kra ju i za gra ni cą. Naj waż niej szą ar te - rią dro go wą gmi ny jest au to stra da A2 Po znań -War sza wa, któ ra ma na te re nie gmi ny dwa wę zły ko mu ni ka cyj ne: w Mo dle Kró lew skiej skrzy żo wa nie z dro - gą kra jo wą nr 25 i w Żdża rach skrzy żo - wa nie z dro gą kra jo wą nr 72. Te re ny ak - ty wi za cji go spo dar czej zo sta ły wy zna - czo ne przy obu tych wę złach ko mu ni - ka cyj nych: o po wierzch ni 105 ha w Mo dle Kró lew skiej i w Żdża rach - 161,04 ha. Obec nie na te re nie gmi ny Sta re Mia sto za re je stro wa nych jest 750 pod mio tów go spo dar czych z róż nych branż: usłu go wej, pro duk cyj nej i han - dlo wej, w tym oko ło 40 du żych in we - sty cji. Do bra lo ka li za cja gmi ny, wy raź - ny wzrost in we sty cyj ny, du ży po ten cjał, a tak że wprost ide al ne usy tu owa nie te - re nów ak ty wi za cji go spo dar czej przy au to stra dzie stwa rza dla ist nie ją cych i przy szłych in we sto rów zna ko mi te wa - run ki roz wo ju. Po wsta wa nie ko lej nych przed się biorstw na te re nie gmi ny sta - no wi dla spo łecz no ści lo kal nej szan sę roz wo jo wą, zmniej sza bez ro bo cie, zwięk sza do cho dy bu dże tu gmi ny i ogra ni cza sfe rę po mo cy so cjal nej. Pod mio tom go spo dar czym, po szu - ku ją cym te re nów in we sty cyj nych, gmi - na ofe ru je wszel ką moż li wą po moc, po - le ga ją cą mię dzy in ny mi na do star cza niu in for ma cji o po sia da nych dział kach do za go spo da ro wa nia, wspól nej wi zy ta cji na grun cie, po mo cy w zor ga ni zo wa niu spo tkań z wła ści cie lem grun tu, ko or dy - no wa niu dzia łań i po mo cy w spra wach for mal no -urzę do wych i udzie la niu zwol nień po dat ko wych w ra mach po - mo cy de mi ni mis i po mo cy re gio nal nej. Wszyst ko dla in we sto rów Za dzia łal ność na rzecz roz wo ju in - we sty cyj ne go gmi na Sta re Mia sto otrzy - ma ła wie le wy róż nień i na gród, m.in. Cer ty fi kat Gmi na Fa ir Play, Dy plom Lau re ata Kon kur su Grunt na Me dal w ro ku 2008 i 2007, Pro fe sjo nal na Gmi na przy ja zna in we sto rom oraz wy róż nie nie w kon kur sie Sa mo rząd Przy ja zny Biz ne so wi w ro ku 2009 za sprzy ja nie roz wo jo wi pod mio tów go - spo dar czych. Gmi na bra ła też udział w two rze niu Ka ta lo gu Ofert In we sty cyj - nych Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, a te re ny po ło żo ne w ob rę bie Żdżar uzna - ne zo sta ły za jed no z naj lep szych miejsc do in we sto wa nia i by ły pro mo wa ne na Mię dzy na ro do wych Tar gach In we sty - cyj nych w War sza wie. W ce lu po szu ki - wa nia no wych in we sto rów gmi na współ pra cu je z Pol ską Agen cją In for ma - cji i In we sty cji Za gra nicz nych w War - sza wie oraz Cen trum Ob słu gi In we sto - ra w Po zna niu. Współ pra ca po le ga na do star cza niu in for ma cji, ofert in we sty - cyj nych, prze zna czo nych dla po ten cjal - nych in we sto rów. Gmi na Sta re Mia sto jest rów nież człon kiem Sto wa rzy sze nia Sa mo rzą do we go A2 -Wiel ko pol ska, któ re w ro ku 2009 pod pi sa ło z Wo je - wódz twem Wiel ko pol skim po ro zu - mie nie o współ pra cy, na sta wio nej na po zy ski wa nie in we sto rów kra jo wych i za gra nicz nych. Nie na mar gi nes Sa mo rząd gmin ny nie ma moż li - wo ści bez po śred niej wal ki z bez ro bo - ciem, ale po dej mu je dzia ła nia wspie ra - ją ce dzia łal ność go spo dar czą. Po le ga ją one mię dzy in ny mi na udo stęp nia niu i uzbra ja niu od po wied nich te re nów, sto - so wa niu ulg po dat ko wych, do radz twie, czy in te gra cji krę gów go spo dar czych. W przy pad ku gmi ny Sta re Mia sto du żą uwa gę na le ży zwró cić na roz wój przed - się bior czo ści i dy wer sy fi ka cję funk cji gmi ny. Rol nic two, zgod nie z ten den cja - mi świa to wy mi, bę dzie pod le gać pro ce - som mar gi na li za cji, co prze kła dać się mo że nie tyl ko na ob ni ża nie re la tyw - nych do cho dów miesz kań ców, ale rów - nież na uszczu pla nie do cho dów gmi ny. Gmi na ma świa do mość ko niecz no ści stwa rza nia wa run ków do roz wo ju funk cji po za rol ni czych, któ re do star czą no wych źró deł utrzy ma nia miesz kań - com oraz po więk szą ba zę po dat ko wą gmi ny. Jed nym z ogra ni czeń i pro ble mów roz wo jo wych gmi ny Sta re Mia sto jest zróż ni co wa nie w roz miesz cze niu za so - bów i po da ży pra cy. Ko niecz na jest ak - ty wi za cja go spo dar cza ob sza rów pe ry - fe ryj nych, w tym szcze gól nie wiej skich. Nie ko rzyst nym czyn ni kiem roz wo ju ob sza rów wiej skich jest ni ski po ziom ich wy po sa że nia w in fra struk tu rę tech - nicz ną. Uzbro je nie te re nów po ło żo - nych w miej sco wo ściach Żdża ry i Krą - go la zmniej szy dys pro por cje dzie lą ce je od du żych aglo me ra cji miej skich i za - po bie gnie mar gi na li za cji tych ob sza - rów, stwa rza jąc jed no cze śnie szan se na wzrost kon ku ren cyj no ści i spój no ści go - spo dar czej po szcze gól nych ob sza rów re gio nu, a tak że stwo rzy wa run ki do roz wo ju przed się bior czo ści, two rząc al - ter na tyw ne for my za trud nie nia dla miesz kań ców ob sza rów rol ni czych.

5 IV rozmaitości Kry tycz nie bez sa mo cho du Jak po in for mo wał por tal LM.pl, w naj bliż szą so bo tę, 25 wrze śnia, w ra mach Świa to we go Dnia bez Sa mo cho du od bę dzie się w Ko ni nie trze cia już Ro we ro wa Ma sa Kry tycz na pod ha słem Ko nin bez sa mo cho du. W mi nio nych la tach w raj dzie bra - ło udział wie lu ro we rzy stów, w tym dzie ci, mło dzież i ca łe ro dzi ny. Or ga ni - za to rzy zwra ca ją się jesz cze z za pro sze - niem do szkół, in sty tu cji i pa sjo na tów tu ry sty ki ro we ro wej o wzię cie udzia łu w tej nie po wta rzal nej im pre zie, ma ją cej na ce lu - jak twier dzą or ga ni za to rzy - pro pa go wa nie zdro we go sty lu ży cia. Te go rocz na tra sa prze jaz du roz po - czy na się na bo isku SP nr 9 i bę dzie mia ła swój fi nał w Ży chli nie, gdzie za - koń czy się pik ni kiem in te gra cyj nym. Tra dy cyj nie or ga ni za to rzy prze wi du ją dla uczest ni ków raj du do dat ko we atrak cje i na gro dy. Im pre za od by wa się pod pa tro na tem pre zy den ta Ko ni na, prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta i sta ro - sty ko niń skie go. SKA PCK dla Bo ga ty ni Da ry o war to ści 11 tys. zł po raz ko - lej ny tra fią do po wo dzian w Bo ga ty - ni. Od czerw ca zbiór kę pro wa dził Pol ski Czer wo ny Krzyż w Ko ni nie. W ak cję włą czy li się rów nież miesz - kań cy Ko ni na, a tak że no wo żeń cy. Nie któ re pa ry zre zy gno wa ły z kwia tów i za miast te go go ście we sel ni prze ka zy - Or ga ni za to ra mi im pre zy są: Wo je - wódz ki Ośro dek Ru chu Dro go we go w Ko ni nie, Szko ła Pod sta wo wa nr 9, Sto - wa rzy sze nie Ak tyw no ści Lo kal nej Mło dzi -Ak tyw ni i Ko men da Miej ska Po li cji w Ko ni nie. SKA Ko men ta rze na LM.pl: c Dzień Bez Sa mo cho du to nie Ma sa Kry tycz na!!!! c Przy sło wio wa bu rza w szklan ce wo dy. Bu do wać ścież ki, bez piecz ne prze jaz dy, przej ścia a nie jed ne go dnia przez dwie go dzi ny ro bić w mie ście czę ścio wy pa ra liż, an ga żu jąc w to urzęd ni ków i po li cje. c Ma sa Kry tycz na nie for mal ny ruch spo łecz ny, po le ga ją cy na or ga ni zo - wa niu spo tkań mak sy mal nie licz nej wa li im szkol ne wy praw ki. Uda ło się ze - brać w ten spo sób przy bo ry szkol ne o war to ści 1000 zł mó wi Sta ni sła wa Pa - szak, kie row nik PCK w Ko ni nie. Wo - lon ta riu sze i pra cow ni cy PCK ze bra li też środ ki czy sto ści, żyw ność, ko ce, śpi - wo ry, a 5 tys. zł przy nio sła ulicz na zbiór - ka pie nię dzy, w któ rej uczest ni czy li ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych. IMA gru py ro we rzy stów i ich wspól nym prze jeź dzie przez mia sto. Spo tka nia te od by wa ją się pod ha słem "My nie blo - ku je my ru chu, my je ste śmy ru chem" i Zlot w Ży chli nie Pierw szy zlot wiel ko pol skich szkół imie nia Fry de ry ka Cho pi na to ko - lej ny ak cent ob cho dów Ro ku Cho - pi now skie go w po wie cie ko niń - skim. Od bę dzie się już w naj bliż szy pią tek, 24 wrze śnia w Ze spo le Szkół Eko no micz no -Usłu go wych w Ży chli nie. Sześć wiel ko pol skich szkół, któ rym pa tro nu je naj więk szy pol ski kom po zy - tor, po twier dzi ło swój udział w spo tka - niu. In te gra cji to wa rzy szyć bę dą pre - zen ta cje ar ty stycz ne uczest ni ków zlo - tu, przy bli ża ją ce ży cie i twór czość Cho - pi na. Go ście od wie dzą ko ściół ewan ge - lic ko -re for mo wa ny, w któ rym w 1829 r. od był się ślub Me la nii Bro ni kow skiej i Wik to ra Kur na tow skie go oraz zło żą kwia ty pod po mni kiem kom po zy to ra. Punk tem kul mi na cyj nym spo tka - nia bę dzie ogło sze nie wy ni ków wiel ko - pol skie go kon kur su po etyc kie go Fry - de ryk Cho pin w po ezji mło dych twór - ców. Na zor ga ni zo wa ny przez Miej ską Bi blio te kę Pu blicz ną w Ko ni nie kon - kurs od po wie dzia ło po nad 50 mło dych po etów. SKA nnn ma ją na ce lu zwró ce nie uwa gi władz i ogó łu spo łe czeń stwa na zwy kle igno ro - wa nych ro we rzy stów. c To co się od by wa w Ko ni nie to nie jest żad na Ma sa Kry tycz na tyl ko ja - kiś rajd na któ rym pro mo wać się bę dą na sze wła dze. A na zwa im pre zy wpro - wa dza lu dzi w błąd! c Ma sa mu si być nie le gal na! c Zrób my dru gą - w dru gą stro nę! W ubie głym ro ku uczest ni cy im pre zy rów nież prze je cha li uli cą Po znań ską Di na tra fi ła do schro ni ska te go la - ta. Pod bra mę przy tu li ska przy - wiózł ją 1 sierp nia... wła ści ciel. Już na pierw szy rzut oka wi dać by - ło wiel kie przy wią za nie i od da nie sucz ki dla pa na, któ ry jed nak nie chciał się do niej przy znać. Na po cząt ku po by tu w schro ni sku sucz ka by ła prze ra żo na. Za mknę ła się w so bie, nie chcia ła po dejść do czło wie - ka, by ła apa tycz na, bez chę ci do ży cia. Prze łom na stą pił, gdy zo sta ła za bra na z Fot. R. Olej nik Zbiór ka żyw no ści W cza sie naj bliż sze go week en du, czy li 24 i 25 wrze śnia, w 61 skle - pach re gio nu ko niń skie go bę dzie zbie ra na żyw ność, po trzeb na na do ży wia nie dzie ci. - Li czy my, że po dob nie jak w ubie - głym ro ku, uda się ze brać oko ło 10 ton żyw no ści, z cze go moż na przy go to wać oko ło 20 ty się cy do dat ko wych po sił - ków mó wi Jo an na Pie kar czyk, dy rek - tor Ban ku Żyw no ści w Ko ni nie. - Do na szej ak cji Po dziel się po sił kiem za - an ga żo wa ni są wo lon ta riu sze z I i III Li - ceum, Gim na zjum nr 1 i 5 w Ko ni nie oraz har ce rze. Miej sca zbió rek na te re - nie skle pów bę dą ozna ko wa ne, a wo - lon ta riu sze bę dą mie li iden ty fi ka to ry. Ze bra ne w ten spo sób pro duk ty, po - przez or ga ni za cje po za rzą do we, tra fią do lo kal nych śro do wisk, świe tlic te ra - peu tycz nych, do mów dziec ka i szkół. Naj bar dziej po trzeb ne pro duk ty to cu - kier, ryż, od żyw ki dla dzie ci, ole je, dże - my, kon ser wy, so ki i da nia go to we. SKA Przy gar nij zwie rza ka bok su do po miesz cze nia. Sta ła się zu - peł nie in nym psem - ra do snym i przy ja - znym. Obec nie Di na szu ka kon tak tu z czło wie kiem, uwiel bia przy tu la nie i gła ska nie, bar dzo chęt nie wy cho dzi na smy czy. Jest sucz ką zrów no wa żo ną, ła - god ną i po pro stu mą drą. Di na ma za le - d wie oko ło ro ku, jest już po ste ry li za cji. Sucz ka cze ka na dom w Schro ni - sku dla Bez dom nych Zwie rząt w Ko ni - nie (ul. Ga jo wa 7a), tel

6 czwartek, 23 września 2010 KWB KONIN A 65 lat zmian tech ni ki wy do by cia wę gla Wie sław nie za tań czy z Car men Kie dy w lu tym 1945 ro ku, po uciecz ce Niem ców z Ko ni na, pol ska za ło ga przy stą pi ła do uru cha mia nia ko pal ni wę gla bru nat ne go w Mo rzy sła wiu, mia ła do dys po zy cji trzy ko par ki, 228 wa go nów wą sko to ro wych, pięć lo ko - mo tyw i ko lej kę li no wą. Ów cze sne ma szy ny pod sta wo we w bar dzo nie wiel - kim stop niu przy po mi na ły te dzi siaj pra cu ją ce na czte rech ak tu al nie funk - cjo nu ją cych od kryw kach. Z opi sów tam tych pio nier skich cza sów wy ła nia się ob raz cięż kiej, znoj - nej i nie jed no krot nie nie bez piecz nej pra cy. Z upły wem lat i wdra ża niem no - wych tech no lo gii - prze nie sie niem ko - pa rek z to rów na gą sie ni ce, czer pa ków z łań cu cha na ko ło, za mia ną wa go ni ków, trans por tu ją cych uro bek, na ta śmo cią gi i wresz cie za stą pie niem drą żo nych w pod zie miach szy bów i chod ni ków od - wad nia ją cych przez pom py głę bi no we - pra ca na od kryw kach sta ła się zde cy do - wa nie ła twiej sza i wy daj niej sza. Now - sze ma szy ny są co raz bar dziej uni wer - sal ne i w co raz więk szej licz bie czyn no - ści mo gą wy rę czyć czło wie ka. I cho ciaż dzi siaj za kres ro bót na trzech czyn nych obec nie od kryw kach (Jóź win, Ka zi - mierz i Drzew ce) i bu do wa nych To mi - sła wi cach jest więk szy niż 23 lat te mu, to KWB Ko nin za trud nia ła w 1987 ro - no we by ły wy po sa żo ne w spe cjal ne prze suw ni ce do to rów, ale zda wa ły one eg za min tyl ko na od po wied nim pod ło - żu. Bło to na przy kład, tak czę sto wy stę - pu ją ce na na szych od kryw kach, za sy sa - ło to ry ra zem z pod kła da mi i ich pod - no sze nie przez prze suw ni cę czę sto koń czy ło się po ła ma niem szyn. A kie - dy ma szy ny za wo dzi ły, je dy nym wyj - ściem by ło za an ga żo wa nie lu dzi wy po - sa żo nych w drą gi i dźwi gnie, któ rzy nie rzad ko po ko la na w bło cie prze su - wa li ca łe to ro wi sko. Z dy na mi tem na to ry Nie sta bil ny grunt pod to ra mi do - pro wa dzał zresz tą do jesz cze gor szych sy tu acji, kie dy ca łe to ro wi sko się osu wa - ło, a wraz z nim trans por tu ją ce uro bek wa go ny. Naj groź niej sze skut ki mia ło jed nak osu nie cie się nad kła du na od - Praw dzi wą re wo lu cją by ło wpro wa dze nie w la tach sześć dzie sią tych sys te mu KTZ czy li ko par ka - ta śmo ciąg - zwa ło war ka Fot. E. No żew ski cze go re zul ta tem by ło cią gną ce się na dwu stu aż me trach gru zo wi sko z po - skrę ca nych szyn i pod kła dów ko le jo - wych. Do prze no sze nia to ro wisk uży - wa no rów nież, po zba wio nych wie ży - czek, czoł gów T -34, zna nych w in nej ro - li z se ria lu Czte rej pan cer ni i pies. Łań cuch na dwa ty go dnie Pro ble my z to ra mi skoń czy ły się, kie dy ko par ki zo sta ły umiesz czo ne na gą sie ni cach, a trans port urob ku zo stał prze nie sio ny na ta śmo cią gi. Sys tem ów, zwa ny KTZ, czy li ko par ka - ta śmo ciąg - zwa ło war ka, zo stał wpro wa dzo ny po raz pierw szy w la tach sześć dzie sią tych na od kryw ce Ka zi mierz. To roz wią za - nie zre wo lu cjo ni zo wa ło pra cę od kryw - ki, wy pro wa dza jąc ko pal nia ną ko lej po - za jej te ren, bo od tej po ry wę giel jest wo żo ny po cią ga mi już tyl ko z od kryw - ki do elek trow ni. To nie zna czy jed nak, że ko par ki szy no we znik nę ły z kra jo - bra zu ko niń skiej ko pal ni z dnia na dzień. Naj dłu żej, bo aż do lat dzie więć - dzie sią tych, jesz cze w pierw szych la - tach funk cjo no wa nia od kryw ki Lub - stów, pra co wa ła ko par ka D, zwa na po - ufa le przez gór ni ków Dy do lem. W naj no wo cze śniej szych ko par - kach czer pa ki roz miesz czo ne są na ko le czer pa ko wym, ale do dzi siaj pra cu ją jesz cze na ko niń skich od kryw kach ko - par ki łań cu cho we. Czer pa ki roz miesz - czo ne są w nich na wy się gni ku i po łą - czo ne łań cu chem, po ru sza nym przez ko ło zę ba te. - Łań cuch wy trzy my wał dwa ty go dnie - opo wia da Zbi gniew Kru szyń ski, na czel ny in ży nier do spraw tech nicz nych KWB Ko nin. - Kie - dy spa dał, ro bi ło się bar dzo nie bez - piecz nie, bo każ de je go ogni wo wa ży ło pra wie sto ki lo gra mów. Zda rza ło się spo ro groź nych wy pad ków, a eks plo ata - cja by ła bar dzo kosz tow na. Praw dzi wa re wo lu cja do ko na ła się wraz z uru cho mie niem Lub sto wa, na któ ry wpro wa dzo no no we ko par ki pro - duk cji nie miec kiej i pol skiej (KWK 1500s), bar dziej uni wer sal ne od SRs - -ów, o więk szej roz pię to ści pra cy wy się - gni ka, z no wy mi roz wią za nia mi na pę - dów, ste ro wa nia i kon struk cji no śnej. Za la ny chod nik Za nim roz pocz nie się wy do by wa - nie wę gla bru nat ne go, trze ba usu nąć Szyb odwodnieniowy na odkrywce Pątnów spod zło ża jak naj wię cej wo dy. Po cząt - ko wo prze pro wa dza no od wod nie nie, ko piąc (pę dząc) chod ni ki pod ziem ne, do któ rych spły wa ła wo da, a stam tąd pom po wa no ją na po wierzch nię. Chod ni ki ko pa no wów czas ręcz nie, a zie mię trans por to wa no wa go ni ka mi, ale - choć by ła to cięż ka pra ca - chęt - nych do niej nie bra ko wa ło, bo by ła do - brze opła ca na i da wa ła upraw nie nia ta - kie sa me, ja kie przy słu gi wa ły gór ni - kom do ło wym w ko pal niach wę gla ka - mien ne go, a wy pad ki się prak tycz nie nie zda rza ły. Po za jed nym, do któ re go do szło 19 lip ca 1959 ro ku na od kryw - ce Nie słusz, kie dy gwał tow na ule wa za - la ła chod ni ki od wad nia ją ce. Zgi nął wte dy Ze non Ba biak, za to pio ny w ko - mo rze pomp. W la tach sześć dzie sią tych, na od - kryw ce Pąt nów za czę to sto so wać rów - nież od wad nia nie przy po mo cy pomp głę bi no wych. Wpro wa dza ne do wy wier - co nych otwo rów ru ry ma ją w od po wied - nich miej scach otwo ry, któ ry mi wo da do nich spły wa. Na do le ta kiej ru ry znaj - du je się pom pa, któ ra prze rzu ca wo dę na po wierzch nię. Pom py roz miesz cza ne są w po sta ci ba rier wo kół ak tu al nie eks - plo ato wa ne go po la wy do byw cze go, w opar ciu o wcze śniej sze po mia ry. Przez dłu gi czas funk cjo no wa ły obok sie bie oba sys te my od wod nie nia, aż do lat dzie - więć dzie sią tych. Ostat ni szyb od wod - nie nio wy funk cjo no wał na Pąt no wie. Na na stęp nych z bu do wa nych od kry - wek wo dę od pro wa dza ły na po wierzch - nię już tyl ko pom py głę bi no we. ROBERT OLEJNIK Fot. Ar chi wum ku 8800 osób, to jest po nad dwu krot - nie wię cej niż dzi siaj, kie dy w ko pal ni pra cu je ich Wie sław wie lo czer pa ko wy Spró buj my prze śle dzić spo so by i tech no lo gie, któ ry mi po słu gi wa no się przez 65 lat ist nie nia Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go w Ko ni nie: od pro stej ło pa - ty i zwy kłej ko par ki jed no czer pa ko wej do skom pli ko wa nych i wy so ko zauto - ma ty zo wa nych ko pa rek w ro dza ju spro wa dzo nych z Hisz pa nii SRs -ów Spo śród trzech ko pa rek, ja kie po - zo sta wi li w 1945 ro ku Niem cy w ko - pal ni, dwie mia ły po jed nym czer pa ku (czy li - jak to mó wi my po tocz nie - łyż - ce), a tyl ko jed na mia ła ich wię cej. By ła to ko par ka wie lo czer pa ko wa Max fir - my Ma schi nen fa brick Dres den. Po pół ro ku zo sta ła zresz tą prze chrzczo na na Wie sła wa na część ów cze sne go wi ce - pre mie ra Go muł ki, któ ry pod jął de cy - zję o do fi nan so wa niu le d wo zi pią ce go za kła du gór ni cze go, czym ura to wał je - go przy szłość. Wie sław jeź dził wzdłuż skar py, któ rą ura biał (czy li po na sze mu ko pał), po to rach, któ re trze ba by ło - kie dy ko par ka od po wied ni frag ment owej skar py uro bi ła (uko pa ła) - do niej przy su nąć. Wie sław i in ne ko par ki szy - kryw ce Go sła wi ce we wrze śniu 1960 ro ku pod ko par ką Ds Wa żą cy po - nad 1100 ton ko los prze chy lił się w stro nę wy się gni ka o 30 stop ni. Każ dy, na wet naj mniej szy ruch pod ło ża, mógł do pro wa dzić do wy wró ce nia się wiel - kiej i bar dzo dro giej ma szy ny. Na miej - sce przy by li urzęd ni cy z Mi ni ster stwa Gór nic twa i Ener ge ty ki, spe cja li ści z Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej, Po li - tech ni ki Wro cław skiej i Okrę go we go Urzę du Gór ni cze go oraz za pro sze ni fa - chow cy z Nie miec, gdzie zo sta ła wy - pro du ko wa na ko par ka Ds Niem cy opto wa li za ro ze bra niem po chy lo nej ma szy ny i po now nym jej zło że niem, na to miast Po la cy uwa ża li, że moż na wy pro sto wać ko par kę po - przez wy pro fi lo wa nie pod ło ża, na pra - wie nie to rów i wy pro wa dze nie jej z miej sca ka ta stro fy. Za pla no wa na ope ra - cję prze pro wa dzo no z suk ce sem w cią - gu kil ku na stu dni i 1 paź dzier ni ka Ds 1120 wró ci ła do pio nu. In ny pro blem wy stę po wał zi mą, pod czas moc nych mro zów, kie dy to ro - wi sko przy ma rza ło do pod ło ża. Wy pró - bo wa nym spo so bem by ło pa le nie ognisk, ale raz spró bo wa no od strze lić to ro wi sko dy na mi tem. Pe cho wo ktoś po my lił się w ob li cze niach i pod ło żo no zbyt du żo ma te ria łu wy bu cho we go, We wrze śniu 1960 ro ku na od kryw ce Go sła wi ce pod wa żą cą po nad 1100 ton ko par ką Ds 1120 osu nął się nad kład Fot. Ar chi wum

7 B KWB KONIN Pierw sze la ta ko niń skiej ko pal ni wę gla bru nat ne go: Od Brzeź na do Go sła wic Na po cząt ku lu te go 1945 ro ku przy je chał do Ko ni na peł no moc nik rzą - du, któ re go za da niem by ło po wo ła nie dy rek to ra ko pal ni wę gla bru nat - ne go i uru cho mie nie od kryw ki Mo rzy sła wiu oraz bry kie tow ni w Ma ran - to wie, opusz czo nych 15 stycz nia przez Niem ców. Tak roz po czę ła się 65-let nia hi sto - ria Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go Ko nin, ale czar ne - jak od lat na zy wa no w na szej oko li cy wę giel bru nat ny - wy - do by wa no już wcze śniej. Wszyst ko, jak pi sze Zyg munt Ko wal czy kie wicz, z któ re go wie dzy przy pi sa niu o dzie - jach ko pal ni ob fi cie ko rzy sta łem, Za- czę ło się w Brzeź nie. Ni kłe za in te re so wa nie Pod czas woj ny pru sko -fran cu skiej ( r.) spa dło wy do by cie w ślą skich ko pal niach wę gla ka mien ne - go, po nie waż wie lu gór ni ków zo sta ło wcie lo nych do woj ska. W za bo rze ro - syj skim, któ re go Ko nin był wów czas czę ścią, za czę ło bra ko wać pa li wa i wzro sło za in te re so wa nie czar nym. 18 stycz nia 1871 ro ku w Ga ze cie Pol - skiej uka zał się ar ty kuł Zo fii Urba - now skiej o pla nach eks plo ata cji wę gla bru nat ne go w Brzeź nie. Choć je go wy do by cia na ska lę prze my sło wą wów czas jesz cze nie pod ję to, to - jak to się dzia ło już od wie ków - oko licz ni miesz kań cy po zy ski wa li go na swo je po trze by. Po od zy ska niu nie pod le gło ści wła dze po dej mo wa ły te mat eks plo - ata cji wę gla bru nat ne go, a w ma ju 1920 ro ku sta ro sta ko niń ski zor ga ni - zo wał na wet spo tka nie z wła ści cie la - mi te re nów, na któ rych wę giel wy stę - po wał, ale nie przy by li na nie ani wła - ści ciel Brzeź na Bo le sław Lis sow ski, ani Lu dwik Rey mond, wła ści ciel fa - bry ki ma szyn rol ni czych w Ko ni nie. By ło to, jak za uwa żył Zyg munt Ko - wal czy kie wicz, ozna ką ni kłe go za in - te re so wa nia przed mio tem ob rad. Dla cze go tak się dzia ło? Z ra cji W miej scu, gdzie te raz sto ją wie żow ce, Niem cy roz po czę li zdej mo wa nie nad kła du na od kryw ce Mo rzy sław Fot. R. Olej nik swo ich wła ści wo ści wę giel bru nat ny nie na da je się do spa la nia w kla sycz - nych pie cach ani tym bar dziej w pa le - ni skach ko tłów pa ro wych. Ko rzy sta ła z nie go głów nie lud ność naj bied niej - sza, któ rej nie stać by ło na lep szy opał. Do pie ro za sto so wa nie spe cjal nych ko - tłów wod no rur ko wych po zwa la ło w peł ni wy ko rzy stać je go po ten cjał ener - ge tycz ny. Ma szy ny z Kle witz Umie li to zro bić Niem cy, któ rzy u sie bie wy ko rzy sty wa li go na ska lę prze my sło wą już od XIX wie ku. Na - szy mi zło ża mi za in te re so wa li się już pod czas pierw szej woj ny świa to wej, ale wte dy nie zdą ży li wpro wa dzić w ży cie swo ich pla nów. Wró ci li do nich w 1940 ro ku, opie ra jąc się na ba da - niach geo lo gicz nych prze pro wa dzo - nych przed 1926 ro kiem przez Ar - nol da Sa riu sza -Ma kow skie go, któ ry zwró cił uwa gę na opła cal ność eks plo - ata cji dwu na stu du żych pół wę glo - wych, mię dzy in ny mi Brzeź na, Ko ni - na, Mo rzy sła wia i Drze wiec. W 1941 ro ku roz po czę to pra ce od wad nia ją ce i spro wa dzo no pierw sze ma szy ny gór - ni cze z li kwi do wa nej ko pal ni Kle - witz. Wkop otwie ra ją cy zlo ka li zo wa - no bli sko miej sca, z któ re go od 1934 ro ku wy do by wał wę giel na po trze by swo jej ce giel ni na Glin ce Moj żesz Ka - płan, wła ści ciel spo re go ma jąt ku w Mo rzy sła wiu i je den z naj bo gat szych ko niń skich Ży dów. Pra ce gór ni cze roz po czę to 29 kwiet nia 1942 ro ku w miej scu, gdzie sto ją dzi siaj wie żow ce przy uli cy Wy - zwo le nia w Ko ni nie, a wte dy rósł so - sno wy la sek cią gną cy się na pół noc. Od kryw ka (o sze ro ko ści kil ku set me - trów) roz cią ga ła się w kie run ku wschod nim aż do dzi siej sze go bo iska kom plek su dy dak tycz ne go PWSZ przy uli cy Po pie łusz ki (daw niej II LO). Kra wędź od kryw ki by ła od da lo - na od dro gi do Kram ska za le d wie o oko ło 50 me trów, a nad kład, czy li zie - mię zdej mo wa ną znad po kła du wę - gla, wy sy py wa no po jej dru giej stro - nie (dzi siaj ul. Ja na Paw ła II), gdzie po woj nie po wsta ło osie dle dom ków jed - no ro dzin nych, zwa ne po tocz nie Glin ką. Pierw szy wę giel z od kryw ki Mo rzy sław wy do by to w paź dzier ni - ku 1942 ro ku. Do bry kie tow ni prze - Pol ska za ło ga mia ła du że kło po ty z uru cho mie niem bry kie tow ni wo żo ny był dłu gą na 1380 m ko lej ką li no wą, bie gną cą nad to ra mi li nii ko - le jo wej Po znań -War sza wa, dro ga mi do Ru dzi cy i Śle si na oraz li nią ko lej ki wą sko to ro wej. Zło że Mo rzy sław po - dzie lo no na trzy po la wy do byw cze, a nie miec cy oku pan ci nie zdą ży li na - wet wy czer pać za so bów pierw sze go z nich, ozna czo ne go li te rą A. Opusz - cza jąc 15 stycz nia 1945 ro ku ko pal - nię, jej nie miec ka za ło ga za bra ła ze so - bą ca łą do ku men ta cję od kryw ki i urzą dzeń bry kie tow ni. To był je den po wód dla któ re go jej po now ne uru - cho mie nie by ło dla pol skiej za ło gi bar dzo trud ne. Dru gim był brak fa - chow ców i do świad czo nych ro bot ni - ków. Udu sił się w wę glu Kie dy już upo ra no się z uru cho - mie niem od kryw ki, pro ble mem stał się brak pie nię dzy na dal sze in we sty - cje. Wte dy do War sza wy uda ła się de - le ga cja z ko pal ni i sta ro stwa po wia to - we go, któ rej uda ło się prze ko nać ów - cze sne go wi ce mi ni stra Wła dy sła wa Go muł kę, a ten spra wił, że we wrze - śniu 1945 ro ku na kon to ko pal ni wpły nę ły 4 mln zł. Wdzięcz ni gór ni - cy nada li ko par ce wie lo czer pa ko wej Max no we imię Wie sław, bo ta kim pseu do ni mem po słu gi wał się w kon - spi ra cji Go muł ka. Dru gie po le wy do byw cze (B) od - kryw ki Mo rzy sław cią gnę ło się od uli - cy Sta ro mo rzy sław skiej przez dzi siej - sze ogród ki dział ko we, aż po wy ro bi - sko koń co we za cmen ta rzem ko mu - nal nym, gdzie dzi siaj, w głę bo kim do - le, znaj du je się zbior nik wod ny. Te ren dzi siej sze go cmen ta rza ko mu nal ne go gór ni ków już nie in te re so wał, na to - miast nie da le ko wej ścia na cmen tarz od stro ny uli cy Dział ko wej znaj do wa - ła się prze ła dow nia wę gla, skąd wę - dro wał ko lej ką li no wą do bry kie tow ni i gdzie rów nież sprze da wa no go od - bior com. Tam wła śnie 31 paź dzier ni ka 1945 ro ku, do szło do pierw sze go w ko pal ni śmier tel ne go wy pad ku. Po - nie waż w pew nym mo men cie wę giel prze stał wy sy py wać się z si lo su, ob słu - gu ją cy go mło dy ro bot nik, po kil ku bez sku tecz nych pró bach po ru sze nia wę gla drą giem, wszedł na kra wędź si - lo su i wsko czył do środ ka. Męż czy zna udu sił się pod wę glem, któ ry na tych - miast go za sy pał. W Mo rzy sła wiu wy do by wa no jesz cze wę giel z trze cie go po la ozna - czo ne go li te rą C, a znaj du ją ce go się po dru giej stro nie uli cy Sta ro mo rzy sław - skiej, na pół noc od cmen ta rza pa ra - fial ne go. Po za koń cze niu pra cy od - kryw ki w 1953 ro ku po wsta ły dół wy ko rzy sta no na wy sy pi sko śmie ci. DOK. NA STR. C Fot. AR CHI WUM Ko par ka wie lo czer pa ko wa Wie sław na od kryw ce Nie słusz Fot. AR CHI WUM Część nie słu skie go wę gla znaj do wa ła się pod je zio rem Nie słusz, któ re zo sta ło osu szo ne Fot. AR CHI WUM

8

9

10

11

12 czwartek, 23 września 2010 KWB KONIN C Pierw sze la ta ko niń skiej ko pal ni wę gla bru nat ne go: Od Brzeź na do Go sła wic DOK. ZE STR. B Zło że Mo rzy sław z dwo ma za le d - wie mi lio na mi ton wę gla bru nat ne go by ło mi kru sem przy Nie słu szu i Go - sła wi cach, któ re mia ły 56 mln ton su - row ca, czy póź niej szy mi od kryw ka mi Ka zi mierz (175 mln ton) lub Jóź win (183 mln ton). Ich za so by wstęp nie prze ba da li już Niem cy, co po twier dzi - ły wier ce nia kon tro l ne po wtó rzo ne w la tach Za nim jed nak w 1953 ro ku roz po czę to eks plo ata cję od kryw ki Nie słusz, w Ma ran to wie sto - czo no praw dzi wą wal kę o uru cho mie - nie bry kie tow ni. Choć nie wie le bra ko - wa ło, na szczę ście nikt w niej nie zgi - nął, ale nie obe szło się bez szkód. Że by zro zu mieć ów cze sne pro ble - my, trze ba so bie uświa do mić, że przed woj ną w Pol sce nie wy do by wa no ani nie spa la no wę gla bru nat ne go na więk - szą ska lę. Wę giel bru nat ny po wy su - sze nia roz pa da się na nie wiel kie czą - stecz ki, któ re prze la tu ją przez tra dy - ar chi tek tem), a jak by te go by ło ma ło, z nie ogro dzo ne go te re nu od kryw ki kra - dzio no wszyst ko, co ukraść się da ło: na rzę dzia, skó rza ne pa sy trans mi syj ne, mie dzia ny drut z trak cji ko lei nad kła - do wej, stal kształ to wą, ar ma tu rę hy - drau licz ną, a z nie czyn nych trans for - ma to rów spusz cza no olej. UB w bry kie tow ni Pra sę do pro duk cji bry kiet miał za - si lać ko cioł la Mon ta, któ re go roz pa le - nie spra wi ło za ło dze za kła du naj wię cej kło po tów. Pierw sza pró ba za koń czy ła się wy bu chem tlen ku wę gla i ro ze rwa - niem czo pu cha. Kil ka osób od nio sło nie wiel kie ob ra że nia. Po dob nie skoń - czy ła się ko lej na pró ba, pod ję ta dwa mie sią ce póź niej, w ma ju 1946 ro ku. Uda ło się do pie ro w lip cu te go sa me go ro ku, choć i wte dy nie oby ło się bez po - pa rze nia nad zo ru ją ce go roz pa la nie An to nie go Szul czyń skie go. Pra cę ko tła prze ry wa ły jed nak czę - ste wy łą cze nia prą du, do star cza ne go z Wy ja śnie niem spra wy za ję li się na szczę ście nie oni, a ścią gnię ci z Po zna - nia fa chow cy, któ rzy orze kli, że nie ma w tym żad nej wi ny pra cow ni ków. Wręcz prze ciw nie - wy sta wi li im zna - ko mi te świa dec two ja ko lu dziom bar - dzo su mien nie i z od da niem wy ko nu - ją cym swo je obo wiąz ki. Kło po ty z ener gią elek trycz ną skoń czy ły się do - pie ro w 1948 ro ku, kie dy w Ma ran to - wie za czę to pro du ko wać wła sny prąd. Kom bi nat wid mo Przy go to wa nia do wy do by wa nia wę gla w Nie słu szu roz po czę to już w 1949 ro ku, a w ro ku na stęp nym pod ję - to na szcze blu rzą do wym de cy zję, że w Ko ni nie zo sta nie zbu do wa ny kom bi - nat kok so che micz ny, któ ry miał pro - du ko wać mię dzy in ny mi dzie sięć ra zy wię cej bry kie tów, niż do tej po ry, 110 ton kok su, 216 ton smo ły, 240 ton ben zy ny i 288 tys. m sześć. ga zu na do - bę. Kil ka lat póź niej zre zy gno wa no jed nak z re ali za cji te go po my słu, bo - re go wy pom po wa no wo dę w 1952 ro - ku. Oka za ło się jed nak, że nad wę glem po zo sta ła jesz cze pra wie me tro wa war - stwa mu łu, któ rej nie moż na usu nąć czer pa ka mi ko pa rek, grzę zną cych na do da tek w ba gien nym nie mal pod ło - żu. Po wie lu bez sku tecz nych pró bach za sto so wa no wresz cie me to dę opra co - Za ple cze warsz ta to we od kryw ki Go sła wi ce póź niej ko pal nia roz po czę ła re gu lar ne do wo zy swo ich pra cow ni ków do Ma - ran to wa. 20 kwiet nia 1956 ro ku do - szło do pro te stu wy własz cza nych miesz kań ców Wie ru sze wa i Mię dzy le - sia, któ rzy unie moż li wi li ukła da nie to - rów na zwa ło wi sku od kryw ki Go sła - wi ce. Pro te sty usta ły, kie dy obie ca no Fot. AR CHI WUM Czyn na jesz cze bry kie tow nia w Ma ran to wie cyj ne rusz ta, to też je go spa la nie wy ma - ga spe cjal nych pie ców, w któ rych roz - drob nio ne pa li wo wdmu chi wa ne jest do ko mo ry spa la nia. Bra ko wa ło do ku - men ta cji i do świad czo nych kadr (pierw szy po woj nie dy rek tor ko pal ni, Fe li cjan Tło czek, był z wy kształ ce nia wło cław skiej elek trow ni, co unie ru - cha mia ło pom py za opa tru ją ce ko cioł w wo dę. Funk cjo na riu sze Po wia to we - go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne - go w Ko ni nie za czę li po dej rze wać, że to za ło ga po wo du je czę ste prze sto je, by sa bo to wać za le ce nia wła dzy lu do wej. wiem za bra kło na to pie nię dzy, po dob - nie jak na wie le in nych ce lów na kre ślo - nych po nad moż li wo ści go spo dar cze kra ju przez tak zwa ny plan sze ścio let - ni. Część nie słu skie go wę gla znaj do - wa ła się pod je zio rem Nie słusz, z któ - Fot. AR CHI WUM wa ną przez wro cław skich na ukow ców, po le ga ją cą na roz luź nia niu mu łu wo - dą wy rzu ca ną do nie go pod du żym ci - śnie niem. Płyn ną ma sę za sy sa no pom pa mi mem bra no wy mi, a na stęp - nie od pro wa dza no ru ro cią ga mi do osad ni ka - pi sze o tej ko pal nia nej epo - pei Zyg munt Ko wal czy kie wicz we wspo mnia nej już książ ce za ty tu ło wa - nej Za czę ło się w Brzeź nie. Wy do by - cie roz po czę to 1 paź dzier ni ka 1953 ro ku. Mie siąc póź niej za koń czo no zbie ra nie nad kła du na Mo rzy sła wiu, a w mar cu 1954 ro ku od wie zio no z tej od kryw ki ostat ni wa gon wę gla. Hał dy, któ re wi dzi na co dzień każ dy miesz ka niec Za to rza i klient Ga le rii nad Je zio rem, zo sta ły usy pa ne pod czas zbie ra nia zie mi znad po kła du wę gla na od kryw ce Nie słusz, a je zior - ko Za to rze to jed no z jej wy ro bisk koń - co wych. Chiń ski mi ni ster i Go sła wi ce Na po cząt ku grud niu 1955 ro ku nada no na zwę Gór ni cza pierw szej uli - cy w no wym Ko ni nie, a kil ka dni póź - niej od da no do użyt ku bu dy nek w Ma ran to wie, w któ rym na pię trze mie - ści ła się dy rek cja ko pal ni, a na par te rze sklep wie lo bran żo wy i ma sar ski oraz warsz ta ty kra wiec ki i szew ski. Mie siąc lu dziom bu do wę do mów za stęp czych. W sierp niu z ko lei od kryw kę wi zy to - wał mi ni ster gór nic twa... Chiń skiej Re - pu bli ki Lu do wej rok był prze ło mo wy dla ko - niń skiej ko pal ni z dwóch wzglę dów. Za koń czo no wów czas bu do wę elek - trow ni Ko nin i uru cho mio no bez po - śred nio w jej są siedz twie no wą od - kryw kę Go sła wi ce. 8 stycz nia od da no do eks plo ata cji tu nel i wia dukt na tra - sie na wę gla nia mię dzy od kryw ką Go - sła wi ce i elek trow nią Ko nin. W tym sa mym ro ku roz po czę to zdej mo wa nie nad kła du na od kryw ce Pąt nów, na to - miast w ro ku na stęp nym roz po czę to w Ma ran to wie bu do wę Głów nych Za - kła dów Na praw czych, któ re póź niej przez dłu gie la ta funk cjo no wa ły ja ko Ko niń skie Za kła dy Na praw cze (KZN), by na ko niec prze kształ cić się w Fa bry kę Urzą dzeń Gór nic twa Od - kryw ko we go (FU GO) 1 wrze śnia 1959 ro ku otwar to, w opusz czo nym przez dy rek cję bu dyn - ku w Ma ran to wie, Za sad ni czą Szko łę Gór ni czą, w któ rej na ukę roz po czę ło 164 uczniów. W paź dzier ni ku 1960 ro ku za twier dzo ne zo sta ło sca lo ne stu - dium eks plo ata cji złóż Ka zi mierz - Jóź win - Pąt nów. RO BERT OLEJ NIK Wia dukt na tra sie na wę gla nia mię dzy elek trow nią a Go sła wi ca mi Fot. R. Olej nik Po cią gi wciąż przy wo żą do Go sła wic wę giel dla elek trow ni Ko nin Fot. R. Olej nik

13 D KWB KONIN Dwie SRs 1800 za stą pią czte ry ko par ki i zwa ło war kę Hisz pan ki wkra cza ją na Jóź win Choć Car men ma 38 me trów wy so ko ści i wa ży 2,65 tys. ton, to stą pa po zie mi tak de li kat nie, że nie po zo sta wia po so bie śla du. Na to miast dzię ki wy so kiej wy daj no ści za stę pu je dwie do tych czas pra cu ją ce na ko niń skich od kryw kach ko par ki ty pu SRs No wych ko pa rek ko pal nia za czę ła szu kać, po nie waż na ko lej nych od - kryw kach po gar sza ją się wa run ki wy - do by cia: wę giel za le ga co raz głę biej, a je go po kła dy są co raz cień sze. Że by wy - do być tę sa mą ilość su row ca, trze ba więc wy ko nać du żo więk szą pra cę, co po wo du je szyb sze zu ży wa nie się ma - szyn i urzą dzeń. Wia do mo by ło jed no: po trzeb ne są ko par ki o du żo więk szej wy daj no ści. Tym cza sem wie le pra cu ją - cych w ko niń skiej ko pal ni ma szyn ma już pół wie ku lub do bie ga pięć dzie siąt - ki. Oka zja z As Pon tes Przed pod ję ciem de cy zji dys ku to - wa no, czy ku pić no we ko par ki, mo der - ni zo wać te naj mniej wy eks plo ato wa ne, czy mo że ku pić uży wa ne. Kie dy oka za - ło się, że hisz pań ska ko pal nia As Pon - tes, któ ra za koń czy ła wy do by cie w związ ku z wy czer pa niem się zło ża, wy - prze da je ca ły park ma szy no wy, z KWB Ko nin po je cha ła tam na po cząt ku 2007 ro ku pię cio oso bo wa de le ga cja kie row nic twa ru chu, któ ra mia ła oce - nić, czy któ raś z ko pa rek lub zwa ło wa - rek przy da się w Ko ni nie. Wy bra li dwie nie miec kie ko par ki SRs 1800 o wy daj no ści pra wie dwu krot nie więk - szej, niż uży wa ne u nas do tej po ry SRs Jesz cze w tym sa mym 2007 ro ku As Pon tes od wie dzi li spe cja li ści od re - mon tów i eks plo ata cji, a na ko niec ope - ra to rzy, któ rzy za sie dli w ste row niach 16 wrze śnia Car men zo sta ła uro czy ście przy wi ta na i ochrzczo na Na tym zdję ciu wi dać jak ma lut ki jest przy SRs 1800 czło wiek obu ma szyn i spraw dza li w prak ty ce, jak pra cu ją. Po la cy nie by li je dy ny mi za - in te re so wa ny mi - ma szy ny oglą da ły też de le ga cje z Ru mu nii, Gre cji i Buł ga rii. Te sty wy pa dły po myśl nie i za pa dła de - cy zja o kup nie. Ko par ki zo sta ły ro ze - bra ne i prze wie zio ne do Pol ski (przez FU GO), a tu taj nie tyl ko je zmon to wa - no, ale i wy po sa żo no w naj now sze urzą dze nia elek trycz ne i elek tro nicz - ne. Za nim jesz cze zna la zły się w Pol sce, za czę to o nich mó wić: Hisz pan ki. Trzy ra zy tań sze Czy kup no po nad dwu dzie sto let - nich SRs -ów 1800 (za pro jek to wa no je i wy ko na no w la tach osiem dzie sią tych XX wie ku) to był naj lep szy wy bór? Fi - nan so wo na pew no, bo no wa ma szy na kosz to wa ła by od 125 do 165 mln, a za - kup, de mon taż, trans port, mon taż i mo der ni za cja Car men kosz to wa ła w su - mie 49,85 mln zł, a więc jed ną trze cią no wej. - Je śli ko par ka po mo der ni za cji kosz tu je proc. no wej, to przed się - wzię cie się opła ca - wy ja śnia Ma rian Gał ka, na czel ny in ży nier gór ni czy ds. pro duk cji KWB Ko nin. Ko pal nia do sta - ła też z hisz pań skich ma ga zy nów ca łe kom ple ty czę ści za mien nych. Ca ła część elek trycz na, au to ma tycz na i so cjal na są cał ko wi cie no we, wy ko na ne w KWB. Jed na Hisz pan ka wy ko nu je pra cę dwóch SRs Czer pa ki Car men się ga ją w gó rę na 25 me trów, gdy na przy kład SchRS tyl ko 20, a do dat ko wo ty siąc o siem set ki mo gą ko pać trzy me - Car men pra cu je już na od kryw ce Jóź win IIB try po ni żej po zio mu pod ło ża. Na ko le SRs 1800, któ re ma po nad 11 me trów śred ni cy, mie ści się 20 czer pa ków o po - jem no ści 850 li trów każ dy. Car men wy sy pu je ich w cią gu mi nu ty 105,5, a więc w cią gu jed nej go dzi ny na ta śmo - ciąg spa da po nad 5 tys. me trów sze - ścien nych urob ku. Kie dy za kil ka mie - się cy na od kryw kę Jóź win IIB wje dzie rów nież Do lo res, obie Hisz pan ki za stą - pią pięć du żych ma szyn: zwa ło war kę A2RsB 5000, dwie ko par ki SRs 1200, oraz ko par ki SchRs 1200 i 800. Zwa ło - war kę i ko par kę SRs 1200 ko pal nia chce trzy mać w re zer wie na na stęp ne od kryw ki, na to miast po zo sta łe trzy ko - par ki zo sta ną sprze da ne. Ko par ka pod peł ną kon tro lą - Car men to pierw sza i je dy na w Pol sce tak du ża ko par ka, z tak da le ce roz bu do wa ną au to ma ty ką - mó wi Ma - rian Gał ka. Wszę dzie za sto so wa no sil - ni ki prą du zmien ne go, o wie le oszczęd niej sze od sil ni ków prą du sta łe - go, co umoż li wi ło za mon to wa ne no - wo cze snych ele men tów ste ro wa nia ko - par ką. Zbu do wa na zo sta ła sieć ko mu - ni ka cyj na, po zwa la ją ca na szyb ką dia - gno sty kę lo kal ną oraz zdal ne ste ro wa - nie ma szy ną z do wol ne go punk tu za - kła du. - Ope ra tor wi dzi wszyst ko na ekra nie mo ni to ra - tłu ma czy in ży nier Zbi gniew Kru szyń ski. - To sa mo wi dzą au to ma ty cy w biu rze, dzię ki cze mu mo gą od po wied nio do sy tu acji zmie - niać pa ra me try pra cy ko par ki. Za sto so wa ne roz wią za nia po zwa - la ją na peł ną kon tro lę pra cy ko par ki. Wpraw dzie na star szych ma szy nach też za kła da no czuj ni ki, ale gdy alar mo - wa ły o awa rii, nie by ło wia do mo, gdzie na stą pi ła i do pie ro elek tryk kon tro lu - jąc po ko lei wszyst kie sta cje, usta lał jej miej sce i przy stę po wał do na pra wy. Te - raz miej sce awa rii wska zu je sys tem. Istot nym no wum jest też za sto so wa nie ka mer ter mo wi zyj nych do dia gno sty ki tem pe ra tu ry ele men tów prze no śni - ków ta śmo wych. Po zwa la to wy mie nić czę ści, któ re się prze grze wa ją, za nim Na uro czy stość przy by li go ście z Hisz pa nii doj dzie do ich za pa le nia się, a w re zul - ta cie do po ża ru, któ ry mo że spo wo do - wać znacz ne stra ty i prze rwy w pra cy. - Z ca łej se rii SRs -ów 1800 jest uwa ża na za naj bar dziej uda ną kon - struk cję - tłu ma czy Je rzy Pasz ko wiak, Na czel ny In ży nier ds. Ener go ma szy no - wych KWB Ko nin. - Za pro jek to wa na zo sta ła na gor sze wa run ki geo lo gicz ne, niż wy stę pu ją ce w na szych od kryw - kach, do eks plo ata cji łup ków, gdzie wy - stę pu ją du że opo ry skra wa nia - do da je. - W cza sie mon ta żu Car men skon tro lo - wa no wszyst kie jej ele men ty i dla te go dzi siaj funk cjo nu je jak no wa ko par ka. Przed nią co naj mniej 30 lat eks plo ata - cji - do koń ca Jóź wi na i Ości sło wa. Stą pa lżej niż czło wiek Z pla cu mon ta żo we go Car men zje cha ła 2 wrze śnia. SRs 1800 jeź dzi na sze ściu, ste ro wa nych hy drau licz nie, gą sie ni cach, z któ rych każ da ma po nad czte ry me try sze ro ko ści, dzię ki cze mu Hisz pan ki ma ją naj niż sze spo śród ko - pal nia nych ma szyn na ci ski jed nost ko - we na pod ło że: od 0,72 do 0,77 kg na cm kw. To mniej niż czło wiek i dla te go przy prze pro wa dza niu na od kryw kę Jóź win IIB Car men prak tycz nie nie po - zo sta wi ła po so bie śla du na zie mi. Choć do pra cy no wa ko par ka przy - stą pi ła 7 wrze śnia, do pie ro 16 zo sta ła uro czy ście po wi ta na przez pre ze sa Sła - wo mi ra Ma zur ka i gru pę osób naj bar - dziej za an ga żo wa nych w jej mon taż i mo der ni za cję. Przy by li też go ście z da - le kiej Hisz pa nii. Fran ci sco Are cha ga Ro dri gu ez, dy rek tor ko pal ni As Pon tes, zo stał oj cem chrzest nym Car men ra - zem z Bo że ną Ko piec ką, dy rek to rem ds. eko no micz no -fi nan so wych KWB Ko nin. Do Pol ski przy je cha li rów nież Mi gu el Co lo mo Go mez i Ar ca dio Fu - eyo Mu niz z En de sy, fir my ener ge tycz - nej, któ ra jest wła ści cie lem As Pon tes i za si la nej przez nią elek trow ni oraz Ma - nu el Val des de Car ni va ial i Vic tor Ar - to la Ca stel la nos - przed sta wi cie le Glo - bal Tec, spe cja li ści od wdra ża nia tech - no lo gii in ży nier skich. Za kil ka mie się cy do Car men do łą - czy dru ga Hisz pan ka o nie mniej wdzięcz nym imie niu Do lo res. RO BERT OLEJ NIK FOT. R. OLEJ NIK

14 czwartek, 23 września 2010 Kon te ner za miast do mu Praw dzi wych przy ja ciół po zna je się w bie dzie. Wie o tym Mag da le na Po spie szyń ska z My śli bor skich Ho - len drów (gmi na Go li na), ma ma Gra żyn ki pod opiecz nej Fun da cji im. Dok to ra Pio tra Ja nasz ka Po - daj Da lej. Kie dy stra ci ły wszyst ko w te go rocz nej po wo dzi, wie le osób przy szło im z po mo cą. Fun da cja roz po czę ła ak cję pod czas Fe sti wa lu Mu zy ki Chrze ści jań skiej Cor pus Dei. W trak cie zbiór ki pu blicz - nej miesz kań cy Ko ni na i re gio nu ofia - ro wa li 1011 zło tych. - W czerw cu wspa nia ła wia do mość przy szła od po - my sło daw cy ak cji Schud nij dla sie bie w do brym to wa rzy stwie - Ja na Urbań - skie go. Otóż or ga ni za tor - Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Ko ni nie - i uczest ni - cy ak cji z wiel kim en tu zja zmem zgo - dzi li się, aby ze bra ną pod czas ak cji kwo - tę zło tych prze zna czyć na po - moc dla pa ni Mag dy i Gra żyn ki - in for - mu je Zu zan na Ja na szek -Ma cia szek, pre zes fun da cji. - W lip cu na to miast za - przy jaź nio na z fun da cją pa ra - Agniesz - ka i To mek z War sza wy - po pro si li swo - ich go ści we sel nych o ofia ro wa nie pie - nię dzy za miast kwia tów i ze bra li 1120 zło tych. Dzię ki tym wpła tom Fun da cja Po - daj Da lej' za opa tru je Gra żyn kę i jej ma - mę w ar ty ku ły spo żyw cze, hi gie nicz ne, ubra nia i obu wie. Trzy ty go dnie te mu ro dzi na otrzy ma ła kon te ner miesz kal - ny na zi mę, do któ re go za ku pio no nie - zbęd ne me ble. - Dla Gra żyn ki bę dzie to wiel ka nie spo dzian ka. Bę dzie mia ła swo je biur ko, fo tel i wy god ną ka na pę, a tak że sza fę na swo je rze czy i z te go naj bar - dziej cie szy się pa ni Mag da mó wi Zu - zan na Ja na szek -Ma cia szek. - Dzię ku je - my wszyst kim, któ rzy za na szym po - śred nic twem po ma ga ją pa ni Mag dzie i jej cór ce. Więk szość z nas za po mnia ła już o po wo dzi, a dla pa ni Mag dy to cią - gle jest dra mat - miesz ka w kon te ne rze, pa trzy jak z dnia na dzień roz pa da się jej dom i za sta na wia się, co bę dzie da lej. SKA Go ście trze cie go li ceum W III Li ceum w Ko ni nie go ści ła gru - pa mło dzie ży z za przy jaź nio ne go Li se - Me it ner -Gym na sium w Gel - dern. By ła to ko lej na wi zy ta przed - sta wi cie li nie miec kiej szko ły, któ ra współ pra cu je z ko niń skim li ceum od kil ku lat. Mło dzież mia ła oka zję zwie dze nia mia sta i oko lic. Go ściom zza Od ry spodo bał się Kra ków, Oj cow ski Park Na ro do wy wraz z zam kiem w Pia sko - wej Ska le i Ja ski nią Nie to pe rzo wą, a Zdro wot na edu ka cja W klu bie Ener ge tyk w Ko ni nie od - by ła się kon fe ren cja Edu ka cja zdro wot na wy zwa niem pol skiej szko ły. Wzię li w niej udział na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go z sub re gio nu ko niń skie go, wszyst kich szcze bli na - ucza nia, oraz szkol ni ko or dy na to rzy do spraw pro mo cji zdro wia. - Pro mo cja zdro wia od daw na jest ele men tem za jęć szkol nych, te raz jed nak zo sta ła wpi sa na do pro gra mu wy cho wa nia fi zycz ne go, stąd dzi siej sza kon fe ren cja ad re so wa na jest przede wszyst kim do nich po wie - dzia ła Ur szu la Łąc ka, do rad ca me to - dycz ny Miej skie go Ośrod ka Do sko na le - nia Na uczy cie li, któ ry był or ga ni za to - rem kon fe ren cji. ARO tak że Po znań.ró wie śni cy z za przy jaź - nio nej szko ły spo tka li się z wła dza mi Ko ni na, zwie dzi li sta rów kę oraz uczest - ni czy li w za ję ciach lek cyj nych. Opie kę nad prze bie giem wy mia ny spra wo wa li Ha li na Łu ka szew ska, Mag da le na Wa - sic ka oraz Krze si mir Bed nar czyk. Dzię - ki spo tka niu na wią za ły się no we mię - dzy na ro do we przy jaź nie, a ucznio wie mie li nie po wta rzal ną oka zję szli fo wa - nia swo ich umie jęt no ści ję zy ko wych. SKA Dla za nie po ko jo nych ro dzi ców Ro dzi ce za nie po ko je ni za cho wa - niem dziec ka, któ re spra wia trud no - ści wy cho waw cze lub - prze ciw nie - jest zbyt nie śmia łe, mo gą sko rzy - stać z po mo cy spe cja li stów w Gim - na zjum nr 3 w Ko ni nie (na Chorz - niu), gdzie pro wa dzo ne są bez płat - ne kon sul ta cje, po rad nic two i warsz ta ty dla mło dzie ży i ro dzi ców. Spo tka nia pro wa dzo ne przez psy - cho lo ga i pe da go ga od by wa ją się w Gim na zjum nr 3 w Ko ni nie (ul. Fi ku - so wa 8) w po nie dział ki i śro dy od godz. 14 do 17. Te le fo ny kon tak to we: nr gim na zjum, pe da gog, psy cho log. Pro jekt re ali zo wa ny jest we współ - pra cy z To wa rzy stwem Ini cja tyw Oby - wa tel skich w Ko ni nie. OLER rozmaitości V Po li ty cy w In ter ne cie Na Fa ce bo oku jak grzy by po desz - czu wy ra sta ją nie ofi cjal ne stro ny po li ty ków i par tii. Obok pro fi lu Ba - rac ka Oba my czy Ni co la sa Sar ko - zy na tym spo łecz no ścio wym por - ta lu moż na zna leźć kon ta ko niń - skich po li ty ków: po słów Elż bie ty Stre ker -Dem biń skiej i To ma sza No wa ka czy kan dy da tów na pre zy - den ta Ko ni na - Wie sła wa Ste in ke i Jó ze fa No wic kie go. Na czym po le ga fe no men Fa ce bo - oka i In ter ne tu? - To ta kie ży cie w sie ci, szyb kie po ro zu mie wa nie się, wy ra ża - nie opi nii, wy mia na po glą dów czy na - wet moż li wość or ga ni za cji spon ta nicz - nych spo tkań czy ak cji. To nie sa mo wi - te na rzę dzie mó wi Elż bie ta Stre ker - -Dem biń ska, po słan ka SLD. I do da je, że choć In ter net jest i bę dzie po pu lar - ny, to trze ba pa mię tać o mię dzy ludz - kich re la cjach. nnn W prze strze ni wir tu al nej pro fi le za kła da ją też sa mo rzą dow cy, jak na przy kład Wie sław Ste in ke, kan dy dat PO na pre zy den ta Ko ni na. - To szan sa, że by po znać swo ich sym pa ty ków, to tak że mier nik ak cep ta cji dzia łal no ści, któ rą pro wa dzi my mó wi. Swo je kon - to ma na Fa ce bo oku ma tak że Jó zef No wic ki, je go ry wal do fo te la pre zy - den ta Ko ni na z ra mie nia SLD. nnn Po mi mo mo cy In ter ne tu, nie któ - rzy wo lą tra dy cyj ne środ ki ko mu ni ka - cji. - Wo lę pra sę, ra dio, te le wi zję, a na to, co mie ści się w po ję ciu in for ma ty - ka, mam okre ślo ny po gląd wy ja śnia Sta ni sław Bie lik, sta ro sta ko niń ski. - Bez po śred ni kon takt jest naj waż niej - szy do da je. Opi nie są róż ne, jed no jest pew ne, po Fa ce bo ok się gać bę dzie co raz wię cej pol skich po li ty ków. IMA

15 czwartek, 23 września 2010 ogłoszenia 5 n SPRZE DAM, KU PIĘ, WY NAJ MĘ in - ter ne to wa plat for ma nie ru cho mo ści. - nin.giel da nie ru cho mo sci.pl bez płat ne ofer ty nie - ru cho mo ści bez po śred ni ków. Tel n Sprze dam miesz ka nie 3 pok. 48 m2, Za - to rze, przy Ener ge ty ku. Du ża za bu do wa w przed po ko ju, 2 win dy, V p. Ci che, cie płe, su che. Ce na: 135 tys. Kon takt: , n Na sprze daż dom w sta nie su ro wym za - mknię tym w Wę gle wie o pow. 140m2, pod piw - ni czo ny, pię tro wy. Pięk ny od kry ty sa lon plus 4 po ko je, dwa na do le i dwa na gó rze. Na dol nej kon dy gna cji jest za in sta lo wa ne ogrze wa nie pod - ło go we. Ci cha spo koj na oko li ca a jed no cze śnie świet ny do jazd do Ko ni na i au to stra dy A2. Kon - takt: Tel n Ofe ru ję na sprze daż miesz ka nie w Ko ni - nie na 3 osie dlu o po wierzch ni 56m2. Miesz ka - nie to skła da się z trzech po koi z bal ko nem, po sia - da no we okna PCV i drew nia ny par kiet. Ce na: zł. Za in te re so wa nych pro szę o skon tak - to wa nie się z nu me rem Kon takt: n Sprze dam miesz ka nie. Ko nin - ul. Ró życ - kie go. Lo kal miesz kal ny z bal ko nem o pow. 58 m2, trzy po ko je kuch nia ła zien ka i wc, do bry stan dard. Miesz ka nie usy tu owa ne na par te rze w ni skim ocie plo nym blo ku. Ce na: Kon - takt: lub 0 - (63) n Sprze dam 38 aro wą dział kę bu dow la ną. Po ło żo na w Brzeź nie przy ul. Głów nej. Kon takt: n Po sia dam do wy na ję cia lo kal han dlo wo usłu go wy. Lo ka li za cja w cen trum Ko ni na w cią gu lo ka li han dlo wo - usłu go wych przy ul. Cho pi na 15, oś. Za to rze (przy tu ne lu PKP). In for ma cja pod nu me rem n Bez płat ne szko le nie w za kre sie ma ga zy - nier z ob słu gą wóz ka wi dło we go lub pra cow nik ad mi ni stra cyj no -biu ro wy, w tym j. an giel ski, in - for ma ty ka i in ne. Za pra sza my oso by dłu go trwa le bez ro bot ne za miesz ka łe na te re nie Wiel ko pol ski, któ re ukoń czy ły 45 rok ży cia. Za pi sy trwa ją! Kon - takt: , eko no mia spo lecz n Do świad czo na na uczy ciel ka, mgr fi lo lo - gii an giel skiej UAM udzie li rze tel nie i pro fe sjo - nal nie przy go to wa nych lek cji na każ dym po zio - mie, po moc w nad ro bie niu ma te ria łu, przy go to - wa nie do ma tu ry,kon wer sa cje,lek cje dla dzie ci. SER DECZ NIE ZA PRA SZAM. Kon takt: n Stu dent ka III ro ku fi lo lo gii nie miec kiej udzie li ko re pe ty cji uczniom na po zio mie szko ły pod sta wo wej i gim na zjum. Za pew niam cie ka we ma te ria ły dy dak tycz ne. 20zł/60min. Za pra szam! Kon takt: , ma dzio le n Na uczy ciel ka z wie lo let nim do świad cze - niem pe da go gicz nym udzie la ko re pe ty cji z ję zy ka pol skie go w za kre sie szko ły pod sta wo wej,gim na - zjum i śred niej. Udzie lę wska zó wek i po mo gę na - pi sać róż ne go ro dza ju pra ce. Sku tecz nie i so lid - nie. Kon takt: n Ko re pe ty cje z bio lo gii. Pro fe sjo nal nie i ta - nio 20zł/godz. Kon takt: n FI ZY KA,MA TE MA TY KA. Przy go to wa - nie do ma tu ry, 30 pln/h. Kon takt: da niel ma jew - il.com, n Za trud nię mu ra rzy, cie śli, elek try ków, hy drau li ków do bu do wy do mów pod klucz w Lon dy nie, za pew nia my za kwa te ro wa nie, an giel - ski nie wy ma ga ny, Do dat ko we in for ma cje: ansz - ma il.co.uk, tel n Za trud ni my oso by do mo bil nej ob słu gi kont eme ry tal nych. Wy kształ ce nie min. śred nie, wiek pow. 21 lat, pra wo jaz dy kat. B. CV pro szę prze sy łać na: biu ro.ko n Agen cja ochro ny za trud ni pra cow ni ka na sta no wi sko in sta la to ra i ser wi san ta sys te mów alar mo wych SSWiN oraz CCTV. Wy ma ga nia: do świad cze nie za wo do we, pra wo jaz dy kat.b. Mi - le wi dzia na li cen cja Pra cow ni ka Za bez pie cze nia Tech nicz ne go. Ofe ru je my: szko le nia, atrak cyj ne wy na gro dze nie, za trud nie nie eta to we. Kon takt: n Ogól no pol ska mo bil na szko ła ko re pe ty - cyj na za trud ni ko re pe ty to rów nast. przed mio - tów: j.pol ski, ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia, bio lo - gia, geo gra fia, hi sto ria, WOS. Oso by za in te re so - wa ne pro si my o prze sła nie CV ze zdj. i li stu mo - tyw. na po da ny ad res e -ma il z zał. klau zu lą o ochr. da nych osob. Kon takt: ko bi le -te - achers.pl. n Zle cę fir mie bu dow la nej kom plek so we wy koń cze nie 2 miesz kań w Ko ni nie na Chorz - niu -65m2 i 58m2. Stan de we lo per ski. Wy ko na - nie wg do ku men ta cji tech nicz nej. Kon takt: n JE ŻE LI ZA PŁA CI ŁEŚ 500 ZŁ ZA KAR - TĘ PO JAZ DU w okre sie od do , przy słu gu je To bie zwrot 425 zł nad pła - ty, na wet je śli nie je steś już wła ści cie lem po jaz du. Wejdź na ta po jaz du.in fo lub za dzwoń (063) i od zy skaj swo je pie nią dze! n Mam na sprze daż Au di A4 z ga zem se - kwen cyj nym w BDB sta nie i z b bo ga tym wy po - sa że niem (el. szy by, szy ber dach, kli ma ty za cja itd.) z peł ną do ku men ta cją. Rok pro duk cji: Prze bieg: Ro dzaj pa li wa: ben zy na+lpg. Ce na: do ne go cja cji. Kon takt: nie odp na sms. n SPRZE DAM FIAT PAN DA. za dba ny, ser wi so wa ny, ele.szy by. Rok pro duk cji: Prze bieg: 90. Po jem ność sil ni ka: 1. Ro dzaj pa li wa: ben zy na. Ce na: Kon takt: lub n SPRZE DAM RE NAULT ME GAN. Do sprze da nia mam ład ne au tko, wer sja pod sta wo - wa, waż ne opła ty, im mo bi li zer, wspo ma ga nie kie row ni cy. Rok pro duk cji: Prze bieg: Po jem ność sil ni ka: Ro dzaj pa li - wa: ben zy na+lpg. Ro dzaj nad wo zia: hatch back. Ce na: 5600 do uzgod nie nia. Kon takt: n SPRZE DAM RE NAULT ME GA NE 1.4BEN STAN BDB. Au to ogól nie w bdb sta nie tak tech nicz nym jak i wi zu al nym, po sia da waż ne opła ty, na wy po sa że niu: cen tral ny za mek, wspo - ma ga nie kie row ni cy, ABS, 2x Air Bag, ste ro wa nie ra dia z kie row ni cy. 2 la ta w kra ju, 1 wła ści ciel. Rok pro duk cji: Prze bieg: Ce na: 4800zł(do ne go cja cji). Kon takt: n Sprze dam fel gi sta lo we uży wa ne(vw,se - at) wraz z opo na mi zi mo wy mi. Ce na 240 zł. Kon takt: tel n SO FTON.pl Prze bi je my KAŻ DĄ (w tym mar ke tów) ce nę! SO FTON.pl po le ca naj tań - sze no te bo oki, kom pu te ry, na wi ga cję GPS, dru - kar ki, mo ni to ry i wsze la kie ak ce so ria kom pu te - ro we oraz SER WIS sprzę tu kom pu te ro we go. Od wiedź nas na ul. Spół dziel ców 33/6. Tel Za nim ku pisz u kon ku ren cji sprawdź nas! n PO GO TO WIE KOM PU TE RO WE z do jaz dem do klien ta, stro ny in ter ne to we, ob słu - ga in for ma tycz na firm, sys te my alar mo we i mo - ni to ring go to wie kom pu te - ro we.ko nin.pl. Sprze dam lap to pa acer aspi re 9 ca li. Rocz ny na gwa ran cji. Ce na 750 zł. Kon takt: n Sprze dam An te nę WI FI Pa ne lo wą 2,4GHz z kil ku me tro wym prze wo dem oraz koń - ców ką z wtycz ką do pod łą cze nia. An te na uży wa - na. Ta nio!!! Kon takt: tel n SPRZE DAM URZĄ DZE NIE WIE LO - FUNK CYJ NE LE XMARK X 5650, dru kar - ka+ko piar ka+faks+ska ner. Stan ide al ny. Rok na gwa ran cji. 100 ZŁ. PO LE CAM. Kon takt: GG n SPRZE DAM ASU SA 53Q W BDB STA - NIE. Z pro ce so rem In tel Pen tium Du al Co re T3200 (2x2.0 GHz), z 2 Gb Ra mu (max 4 GB), z dys kiem 250 GB, z peł ną do ku men ta cją, ba te - ria trzy ma 2,5 H, ekran 15.4, wi fi, 4x USB, 1x HDMI,ka mer ka 1.3MP, czyt nik kart, na gry war - ka DVD. Ce na 1330 zł do ne go cja cji. Kon takt: nie odp na sms. n DO STA WA GA ZU w bu tlach 11 kg fir - my "Shell GAS" na te le fon. Naj wyż sza ja kość ga - zu w Ko ni nie. Nasz gaz wy star cza zde cy do wa nie dłu żej. Do star cza my 7 dni w ty go dniu. W NIE - DZIE LĘ ROZ WO ZI MY DO GO DZI NY 22!!! Pod łą cza nie kuch ni ga zo wych. Za pra szam. n SPRZĄ TA NIE I OPIE KA GRO BÓW. Utrzy ma nie po rząd ku gro bu Two ich bli skich w skład usłu gi wcho dzi: sprzą ta nie, po le ro wa nie, usu wa nie na ro śli z po mni ków, za kła da nie kost ki bru ko wej wo kół gro bów, sa dze nie i przy ci na nie ro ślin no ści. Kon takt: n Na pra wa lub wy mia na ba te rii i umy wal - ki, se de su, ka bi ny prysz ni co wej wszyst kie pra - ce hy drau licz ne. Ta nio. Kon takt: n Za opie ku je się two im ma leń stwem u mnie w do mu,sa ma mam 3 let nie go syn ka któ ry jest grzecz nym chłop cem i mo gę za jąć się Wa - szym skar bem. Je śli je ste ście za in te re so wa ni pro - szę dzwo nić. Po zdra wiam. Kon takt: n Trans port to wa ro wy, oso bo wy, au to po - moc -la we ta. Prze pro wadz ki z eki pą lub bez. Dla za in te re so wa nych wy sta wiam F.Vat. Przy dal - szych wy jaz dach moż li wość ne go cja cji cen. Kon - takt: n Ofe ru je my wie lo let nie do świad cze nie księ go we, peł ną ob słu gę przy roz li cza niu dzia łal - no ści go spo dar czej, roz li cze nia z ZUS i US, ka dry i pła ce. Po moc przy otwie ra niu dzia łal no ści. Do - jazd do klien ta, rze tel ność oraz kon ku ren cyj ne ce ny. Kon takt: ; n Me ble ku chen ne, sza fy z drzwia mi prze - su wa ny mi, za bu do wy wnęk ko mo dy, biur ka, me - ble ła zien ko we itp. No wo cze sne wzor nic two i bo - ga ta ko lo ry sty ka. Szyb kie ter mi ny re ali za cji. Po - miar i trans port gra tis. Za pra szam. Kon takt: n Zgu bio no zło tą bran so le tę w oko li cach Glin ki lub Chorz nia przed 15 sierp nia Pa - miąt ka sen ty men tal na. Zna laz cę od po wied nio wy na gro dzę. Tel , n Sprze dam kon so le Play Sta tion 2 z ca łym oka blo wa niem ory gi nal nym pa dem nie jest prze - ro bio na jest jesz cze fo lia, jed na gra. Ce na to 190zł i nie pod le ga ne go cja cji. Kon takt: n Sprze dam Pla zme LG 42 ca le stan ide al - ny gwa ran cja ce na 1750,00PLN. Kon takt: n Sprze dam ta nio lo dów kę Whirl po ol 170X60. Kon takt: n Suk nia ślub na,bia ła, de li kat na, sub tel na, pli so wa na, od ci na na pod biu stem. Za ło żo na 2 ra - zy - dzień ślu bu i ple ner. Roz miar 42 moż li wość zmniej sze nia i skró ce nia. Ma te riał wierzch ni - żor - że ta. Gra tis: rę ka wicz ki i bo ler ko - nie uży wa ne. 500 zl do ne go cja cji. Bu ty roz.41-60zl. Kon takt: lub gg: n Pięk ne szcze nię ta, od cho wa ne w pro fe sjo - nal ny spo sób, dwu krot nie od ro ba czy wio ne, za - szcze pio ne, z ksią żecz ką zdro wia wy sta wio ną przez le ka rza we te ry na rii. Ro dzi ce -mat ka 2.5,oj ciec z ro - do wo dem 1,6kg. Kon takt: tel n Sprze dam wó zek spa ce ro wy Leo. Stan ide al ny jak NO WY. W kom ple cie na kład ka prze - ciw desz czo wa z szyb ką+mo ski tie ra. Ce na 219,00zł. Kon takt: n Sprze dam brą zo wą szaf kę. Ce na 15 zł. Mo że ko muś się przy da. Tel Za - pra szam.

16 6 informator RE PER TU AR KIN CEN TRUM, pl. Nie pod le gło ści 1 Li sty do Ju lii Ro mans, USA 2010, 105 min.; 25, 26, 28, 29, 30 wrze śnia, godz , 17.30, 20.00; bi le ty: nor mal ny: 15 zł, ulgo wy: 13 zł, ta nia śro da: 10 zł, se an se o godz : 10 zł So phie i Vic tor wy ru sza ją w wa ka - cyj ną po dróż do We ro ny mia sta le - gen dar nych ko chan ków: Ro mea i Ju lii. Za ję ty swo imi spra wa mi Vic tor za nie - dbu je na rze czo ną. So phie dla za bi cia cza su po sta na wia przy łą czyć się do wo - lon ta riu szek, od po wia da ją cych na li sty z py ta nia mi o mi łość, przy sy ła ne na ad - res do mu Ju lii Ka pu let ti. Znaj du je list z 1951 ro ku i po sta na wia od na leźć au - tor kę li stu i po móc jej w od szu ka niu utra co nej mi ło ści. HE LIOS, Ga le ria nad Je zio rem od 24 do 30 wrze śnia Stre ed Dan ce Mu si cal; prod. Wiel ka Bry ta - nia; 100 min.; wiek od 12 lat; godz , 14.00, 16.15, 18.30, 20.45; Ka ra te Kid Ak cja/sztu ki wal ki/fa mi lij ny; prod. USA; 140 min.; wiek od 10 lat; godz , 12.00, 14.45, 17.30, 20.15; OSKARD, Ale je 1 Ma ja 7a Salt Thril ler, prod. USA, 100 min, 24, wrze śnia, godz. 18, 20; bi let 16 zł; Film Salt to opo wieść o ame ry kań - skiej agent ce CIA, któ ra jest uśpio nym agen tem ro syj skich służb spe cjal nych. Udo wod nić swo ją nie win ność bę dzie o ty le trud ne, że bę dzie ści ga na przez płat nych za bój ców chcą cych ją za mor - do wać. ááá TELEFONY ALARMOWE TE LE FO NY ALAR MO WE Po go to wie Ra tun ko we 999, Po li cja 997 Straż po żar na 998 Straż miej ska 986 PO MOC ME DYCZ NA SZPI TAL NY OD DZIAŁ RA TUN KO - WY Wo je wódz kie go Szpi ta la Ze spo lo - ne go ul. Wy szyń skie go 1, tel PO GO TO WIA Cie płow ni cze Ga zo we 992 Ener ge tycz ne 991 Wo do cią go we 994, Po grze bo we usłu gi ca ło do bo we: Ad mi ni stra cja cmen ta rza ko mu nal ne go w Ko ni nie, tel , TE LE FO NY ZA UFA NIA Al ko ho lizm: Te le fon za ufa nia Ano ni mo wych Al - ko ho li ków Ko niń skie Sto wa rzy sze nie Abs ty - nen tów Szan sa, od pn. do pt. w godz , tel Ośro dek Le cze nia Uza leż nień i Współ uza leż nień, od pn. do pt. w godz , tel Ama zon ki Ko niń ski Klub Ama zon ki, wtor ki i czwart ki w godz , tel ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA n Cen trum Kul tu ry i Sztu ki, ul. Okól - na 47a, czyn ne od po nie dział ku do piąt - ku w godz , tel n Ga le ria Sztu ki Wie ża Ci śnień", ul. Ko le jo wa 1a, czyn na od wtor ku do piąt ku w godz , so bo ty w godz , tel n Bi blio te ka re per tu aro wa dzia ła ją - ca przy CKiS, czyn na w po nie dział ki i czwart ki w godz , wtor ki i śro dy w godz n Gór ni czy Dom Kul tu ry Oskard, ale je 1 Ma ja 2, tel n Ko niń ski Dom Kul tu ry, pl. Nie pod - le gło ści 1, tel n Klub Ener ge tyk, ul. Prze my sło wa 3d, tel , n Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry, ul. Po - wstań ców Wiel ko pol skich 14, czyn ny od Bez dom ność Dom noc le go wy i schro ni sko dla bez dom nych PCK w Ko ni nie, ul. Nad - rzecz na 56, tel Dzie ci To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci, Za - rząd Od dzia łu Po wia to we go, Ośro dek Ad op cyj no -Opie kuń czy TPD, Spo łecz ny Rzecz nik Praw Dziec ka, ul. No skow skie - go 1A, Nar ko ty ki Punkt Kon sul ta cyj ny Sto wa rzy sze nia Mo nar, ul. Okól na 54, od pn. do śr. i w pt. w godz , tel Po go to wie Ma ko we 988 (od 9.00 do 13.00) Prze moc Je steś bi ty, za stra sza ny, okra da ny, bo isz się o tym po wie dzieć w do mu, w szko le - wy ślij ano ni mo we go e -ma ila na ad res: ano nin.po li cja.gov.pl Prze moc w ro dzi nie Bez płat ne po rad nic two praw ne i oby wa tel skie, me dia cje: od pn. do pt. w godz w To wa rzy stwie Ini - cja tyw Oby wa tel skich w Ko ni nie, ul. PCK 13, tel Ro dzi na Miej ski Ośro dek Po mo cy Ro dzi nie, ul. Przy jaź ni 5, tel MOPR, Sek cja Po rad nic twa Ro dzin - ne go i In ter wen cji Kry zy so wej, ul. Sta szi - ca 17, (dy żur ca ło do bo - wy), nie bie ska li nia , od pn. do pt. w godz po nie dział ku do piąt ku w godz. 8-18, tel n Mu zeum Okrę go we Ko nin -Go sła - wi ce, ul. Mu ze al na 6, czyn ne we wtor ki, śro dy, czwart ki i piąt ki w godz , so - bo ty w godz , nie dzie le w godz , bi let ulgo wy: 5 zł, nor mal ny: 10 zł, w nie dzie le: wstęp wol ny na wy sta wy sta - łe, tel n Mu zeum by łe go Obo zu Za gła dy w Chełm nie nad Ne rem czyn ne od po - nie dział ku do piąt ku w godz. 8-14, od - dzia ły: las rzu chow ski (tel ), te ren daw ne go pa ła cu (tel ) n Skan sen Ar che olo gicz ny w Mrów kach ko ło Wil czy na, czyn ny tyl ko w se zo nie od 1 kwiet nia do 30 wrze śnia co - dzien nie w godz Cho pin roz po czy na rok kul tu ral ny Gdzie: Klub Ener ge tyk, sa la wi do - wi sko wa KDK. Kie dy: wrze śnia 2010, godz Obo wią zu ją za pro - sze nia. Out of Tu ne Gdzie: Ko nin, Oskard Kie dy: 24 wrze śnia, godz Wstęp:10 zło tych Mu zy ka Out of Tu ne to po łą cze nie al ter na tyw ne go roc ka, elek tro ni ki i brzmień pro gre syw nych. Ener gicz ny me tal Gdzie: Ko nin, Kli ni ka Ar ty stycz na Kie dy: 25 wrze śnia, godz Wstęp: 10,12 zło tych The ory of the Fall - mło dy ze spół z Ko ni na, gra ją cy ener gicz ny me tal, WYDAWCA Kurier Koniński Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o. pierw szy raz na sce nie. Sig gi Da vis na po czą tek Gdzie: Ko nin, Oskard Kie dy: 25 wrze śnia, godz Bi let 30 zło tych Kon cert Sig gi Da vis otwo rzy no wy se zon kul tu ral ny w Oskar dzie. Re ci tal Pa try cji Gdzie: Ko nin, MDK Kie dy: 25 wrze śnia, godz Wstęp: Wol ny Cen trum Do sko na le nia Wo ka li sty - ki za pra sza na re ci tal Pa try cji Kac przak. Jazz i bro dway jazz Gdzie: Ka zi mierz Bi sku pi Kie dy: 25, 26 wrze śnia.cen trum Kul tu ry i Sztu ki za pra sza na warsz ta ty ta necz ne: jazz i bro dway jazz. REDAKCJA: Ko nin, ul. Przy jaź ni 2 (IX pie tro), tel , fax re dak rier ko nin ski.pl REDAKTOR NACZELNY Ro bert Olej nik BIURO REKLAMY: tel , fax re kla rier ko nin ski.pl rier ko nin ski.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. ááá BIBLIOTEKI n PU BLICZ NA BI BLIO TE KA PE - DA GO GICZ NA, ul. Prze my sło wa 7, czyn na w po nie dział ki i wtor ki w godz , śro dy nie czyn na (lek cje bi blio tecz ne), czwart ki i piąt ki w godz , so bo ty w godz. 8-13, tel n MIEJ SKA BI BLIO TE KA PU - BLICZ NA, ul. Dwor co wa 13, tel Wy po ży czal nia głów na - Czy tel nia książ ki i pra sy - Czy tel nia in ter ne to wa - Wy po ży czal nia książ ki mó wio - nej i zbio rów mu zycz nych; czyn na w po nie dział ki, wtor ki, śro - dy, piąt ki w godz. 9 18, czwart ki w godz , so bo ty w godz n Fi lia Sta rów ka, wy po ży czal nia i czy tel nia dla dzie ci i mło dzie ży (bez - płat na sa la in ter ne to wa), ul. Mic kie wi - cza 2, tel , czyn na w po - nie dział ki, wtor ki, śro dy i piąt ki w godz. 9-18, czwart ki w godz , so bo ty w godz n Fi lia dla dzie ci i mło dzie ży, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14, tel , czyn na w po nie dział ki, śro dy i piąt ki w godz , wtor ki w godz n Fi lia nr 3, ul. Goź dzi ko wa 2, tel , czyn na w po nie dział ki, śro dy i piąt ki w godz , wtor ki w godz , czwart ki w godz n Fi lia nr 7 (moż na bez płat nie ko - rzy stać z IN TER NE TU), ul. So sno wa 16, tel Czyn na w po - nie dział ki, śro dy i piąt ki w godz , wtor ki w godz. 9-15, czwart ki w godz n Fi lia nr 8, ul. Szpi tal na 45, tel , czyn na w po nie dział ki i śro dy w godz. 9-18, wtor ki i piąt ki w godz n Fi lia Go sła wi ce -Za mek, ul. Go - sła wic ka 46, tel , czyn na w po nie dział ki, śro dy i piąt ki w godz i wtor ki w godz n Fi lia nr 11, Cu krow nia Go sła wi - ce, al. Cu krow ni cza 4, tel , czyn na we wtor ki i piąt ki w godz

17 czwartek, 23 września 2010 sport 7 Avans Gór nik Ko nin - Che mik Byd goszcz 3:2 Trzy tra fie nia Paw ła Błasz cza ka DOK. ZE STR. 1 Dzie sięć mi nut po wzno wie niu gry ko ni nia nie mo gli cie szyć się z wy - rów na nia. Po rzu cie roż nym, wy ko - ny wa nym prze Ma te usza Wit kow - skie go, naj wy żej w po lu kar nym wy - sko czył Pa weł Błasz czak. Naj lep szy snaj per Gór ni ka po ko nał An drze ja Re tlew skie go strza łem z gło wy. W 66 mi nu cie ko niń ski bram karz sfau lo - wał bę dą ce go na czy stej po zy cji Ma - cie ja Ko ta. Za to za gra nie To masz Ptak zo stał uka ra ny żół tą kart ką, a go - ście sta nę li przed szan są wyj ścia na pro wa dze nie po ko lej nym rzu cie kar - nym. Na szczę ście ko niń ski gol ki per zre ha bi li to wał się za nie czy ste za gra - nie i w dru gim star ciu oko w oko z Ja - ku bem Wi tuc kim oka zał się lep szy od za wod ni ka z Byd gosz czy. Mi nu tę póź niej to Gór nik mógł wyjść na pro - wa dze nie, jed nak że po strza le Bar to - sza Mo del skie go, pił ka od bi ła się od słup ka bram ki go ści. W 74 mi nu cie ko ni nia nie wy wal czy li rzut wol ny z pra wej stro ny po la kar ne go. Po wrzu - ce niu pił ki w po le kar ne przez Ma te - usza Wit kow skie go po raz ko lej ny do - sko czył do niej Pa weł Błasz czak. Efek - tem te go by ła bram ka na 2:1 dla dru - ży ny go spo da rzy. Dru ży na Che mi ka od po wie dzia - ła mi nu tę póź niej. Po efek tow nym po da niu wzdłuż bo iska, do pił ki do - biegł Adam Kac przak i z bli ska po ko - nał ko niń skie go bram ka rza. W do li - czo nym cza sie gry do sko na łe po da nie Wit kow skie go wy ko rzy stał Błasz - czak, któ ry strze la jąc trze cią bram kę za gwa ran to wał pod opiecz nym Je rze - go Ba na sza ka trzy punk ty. - Na sza dru ży na ro ze gra ła dzi siaj bar dzo trud ne spo tka nie. Trze ba przy znać, że Che mik to nie zła, mło - da dru ży na. Zwłasz cza za wod ni cy gra ją cy z przo du po ka za li się dzi siaj z bar dzo do brej stro ny. Jed nak że Gór nik nie ma się cze go wsty - dzić, gdyż w dru - giej po ło wie na si chłop cy po ka za li cha rak ter. Dla te - go zwy cię stwo cie szy. Chcie li - śmy zdo być te trzy punk ty. Wy - gra na na pew no umoc ni nasz ze - spół w czo łów ce trze cio li go wej ta - be li pod su mo - wał spo tka nie tre - ner Gór ni ka Ko - nin Je rzy Ba na - szak. MA TE USZ KRZE SIŃ SKI Fot. B. Sko niecz ny Po grom w So snow cu Pił kar ki Me dy ka zdo by ły aż dzie - sięć bra mek w me czu wy jaz do wym z Czar ny mi So sno wiec. Ko niń skie pił kar ki roz gro mi ły naj bar dziej uty - tu ło wa ny ze spół pol skie go fut bo lu ko bie ce go aż 10:1 (3:0). Po dwie bram ki dla ko niń skiej dru - ży ny zdo by ły An na Gaw roń ska, Na ta - lia Chu dzik i Mar ta Woź niak. Po za tym do siat ki dru ży ny z So snow ca tra fia ły: San dra Sa ła ta, Ra do sla va Sla vche va, Na - ta lia Pa kul ska oraz Alek san dra Si ko ra. Au tor ką ho no ro we go tra fie nia dla dru - ży ny go spo da rzy jest Ur szu la By dliń - ska. Po oka za łym zwy cię stwie Me dyk ca ły czas zaj mu je po zy cję li de ra w ta be - li Eks tra li gi, wy prze dza jąc o dwa oczka AZS Wro cław. Ko lej ne spo tka nie ko ni - nia nek od bę dzie się 25 wrze śnia na sta - dio nie miej skim przy uli cy Pod wa le. Ry wal ka mi Me dy ka bę dą za wod nicz ki dru ży ny 1 FC Ka to wi ce. MAK Ko szy ków ka: Tyl ko jed no zwy cię stwo Za wod nicz ki MKS PWSZ Kon -Bet Ko nin ry wa li zo wa ły w ko lej nym tur - nie ju, ro ze gra nym w ra mach przy - go to wań do zbli ża ją ce go się se zo - nu. W mi nio ny week end ko ni nian ki za gra ły przed wła sną pu blicz no - ścią. Bi lans wy stę pów MKS to trzy po raż ki i jed no zwy cię stwo. W so bo tę pod opiecz ne tre ne ra To - ma sza Gra bia now skie go dwu krot nie mu sia ły uznać wyż szość ry wa lek. Ko ni - nian ki ule gły dru ży nie Sol par ku Klesz - czów Pa bia ni ce 59:68. Pięć go dzin póź - niej MKS zmie rzył się z MKK So ko łów Pod la ski. I tym ra zem na sze ko szy kar ki scho dzi ły z par kie tu ze spusz czo ny mi gło wa mi, gdyż po czwar tej kwar cie na ta bli cy wid niał wy nik 65:86. Dru gi dzień tur nie jo wych zma gań nie za czął się po myśl nie, bo wiem w pierw szym spo tka niu ry wal ki ko ni nia - nek - za wod nicz ki AZS UMCS Lu blin - zdo by ły o osiem punk tów wię cej. Mecz za koń czył się wy ni kiem 66:58 dla go ści ze wschod niej Pol ski. Gdy wy da wa ło się, że dys po zy cja MKS nie po zwo li na od nie sie nie choć jed ne go zwy cię stwa, nad szedł czas na naj trud niej sze ry wal ki - Dro met AJD Czę sto cho wa. Spo tka nie od po cząt ku by ło bar dzo wy rów na ne. Mecz roz po - czął się od dwóch tra fień ko ni nia nek. Kil ka mi nut póź niej Dro met pro wa - dził już sied mio ma punk ta mi. W dru giej oraz trze ciej kwar cie wy nik ca ły czas był bli ski re mi su. Do pie ro czwar ta część gry na le ża ła do na szych ko szy ka rek, któ re kon se kwent nie bu - do wa ły co raz więk szą prze wa gę punk to wą, wy gry wa jąc osta tecz nie 72:60. - Nasz ze spół to no wy twór. Jest to no wa fi lo zo fia bu do wa nia dru ży ny, zu - peł nie in na od tej, któ rą re ali zo wa li śmy w po przed nich se zo nach. W tym ro ku wszyst kie za wod nicz ki na szej dru ży ny po zo sta ją na miej scu w Ko ni nie. Czte ry z nich ma ją pięt na ście lat i w chwi li obec nej gra ją w re pre zen ta cji Pol ski ka - de tek. Czte ry do świad czo ne se nior ki są po kon tu zjach i ich re kon wa le scen cja jesz cze tro chę po trwa. Są wśród nas tak że stu dent ki PWSZ. Wszyst kie te za wod nicz ki two rzą te am, któ ry z me - czu na mecz bę dzie grał co raz le piej. Ca ły czas wy cią ga my wnio ski. Naj lep - szym przy kła dem jest ten tur niej, w któ rym po trzech prze gra nych, wy gra li - śmy z naj lep szą dru ży ną im pre zy po - wie dział po ostat nim me czu tre ner ko - ni nia nek To masz Gra bia now ski. Po ni żej pre zen tu je my ta be lę koń co wą tur nie ju: 1. Dro met AJD Czę sto cho wa 2. Sol park Klesz czów Pa bia ni ce 3. AZS UMCS Lu blin 4. MKK So ko łów Pod la ski 5. MKS PWSZ Kon -Bet Ko nin W naj bliż szy week end ko niń skie ko szy kar ki ro ze gra ją ostat ni tur niej przez zbli ża ją cym się se zo nem. Tym ra - zem za wod nicz ki MKS wy ja dą do War - sza wy. MA TE USZ KRZE SIŃ SKI W te go rocz nym Tur nie ju De blo wym w Te ni sie o Pu char Prze wod ni czą - ce go Ra dy Mia sta Ko ni na wzię ło udział bar dzo du żo za wod ni ków i to nie tyl ko z Ko ni na. Na kor tach TKKF wy stą pi li 18 wrze śnia tak że te ni si ści z Ko ła, Kle cze wa, a na wet z Wro cła wia. W ka te go rii 35 lat i wię cej trium fo - wał du et Wie sław Ste in ke i Da niel Bed - na rek. Na dru gim stop niu po dium sta - nął Wa cław Mi ja kow ski oraz Ra do sław Dziub czyń ski, a trze cie miej sce przy pa - dło Mar ci no wi Mi cha la ko wi, któ ry grał w pa rze z To ma szem Na lew skim. W ka te go rii 50 i wię cej lat naj lep si oka za li się Prze my sław Gór ny i Grze - gorz Piń kow ski. Na miej scu dru gim Tur niej de blo wy upla so wał się Lech Cy pry siak, któ ry wy stę po wał z Krzysz to fem Ko sza lem, a na trze cim stop niu po dium sta nę li Wal de mar Dąb ski i Ja ro sław Der dziń - ski. W ka te go rii open zwy cię żył Mi chał Bo roń ski wraz z Ka mi lem He ru dziń - skim. Na dru gim miej scu tur niej ukoń - czy li An drzej i To masz Szur got, a na trze cim miej scu po dium sta nął Ra fał Oli wec ki oraz Woj ciech Hoch. - Tur niej ma co raz wyż szą ran gę, o czym świad czy re kor do wa licz ba uczest ni ków. Me cze, w któ rych ry wa - li zo wa ły naj lep sze pa ry w re gio nie, na pew no sta ły na wy so kim po zio mie po wie dział po tur nie ju Wie sław Ste - in ke. MAK Fot. M. Krze siń ski

18 8

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

100 dni programu. początek zmian. Liczymy na. Rozmowa. z wojciechem Saługą, marszałkiem województwa ŚląSkiego. Rozmowa

100 dni programu. początek zmian. Liczymy na. Rozmowa. z wojciechem Saługą, marszałkiem województwa ŚląSkiego. Rozmowa MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2015 ISSN 1644-5163 100 dni programu kluczem jest motywacja Rozmowa z PiotRem wojaczkiem, PRezesem ksse początek zmian Rozmowa

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła

Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła me dia to ra. Zo stał nim pierw szy pre zes od ro dzo ne go w 1989 roku ślą skie go sa mo rzą du le kar

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Triumf Prawa i Sprawiedliwo 0 2ci i prezydencka druga tura w 0 9om 0 4y

Triumf Prawa i Sprawiedliwo 0 2ci i prezydencka druga tura w 0 9om 0 4y 1 3P O W I A T 0 9 O M 0 3 Y 0 1 S K I, P O W I A T K O L N E 0 1 S K I, P O W I A T Z A M B R O W S K I, P O W I A T W Y S O K O M A Z O W I E C K I 18 listopada 2014 r. l nr 329 l rok Vii O dru gie miej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Pro jekt usta wy o fi nan sach pu blicz nych za kła da skró ce nie ter mi nu re zer wo we go na usta le nie bu dże tu dla sa mo rzą dów.

Pro jekt usta wy o fi nan sach pu blicz nych za kła da skró ce nie ter mi nu re zer wo we go na usta le nie bu dże tu dla sa mo rzą dów. LISTOPAD 2008 15 listopada 14 grudnia 2008 nr 11/24 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nim wstał świt, oni by li już u Bo ga...

Nim wstał świt, oni by li już u Bo ga... n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NASZA SIEDZIBA reklama KOLEJNE WYDANIE 10 marca NR 107 n WTOREK

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos PIŁA Nr 20 (70), r. ISSN 2299-8497 Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny dwutygodnik Tra gicz ny wy pa dek w centrum Piły. No cą kie row ca oso bów ki prze je

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

Świę to krzy scy po li cjan ci wspól nie

Świę to krzy scy po li cjan ci wspól nie n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Z ŻYCIA WZIĘTE NIETRZEŹWY PORANEK W ostatni poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW 20 lat po wielkim pożarze

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW 20 lat po wielkim pożarze Krzysztof Fronczak JAK FENIKS Z POPIOŁÓW 20 lat po wielkim pożarze Krzysztof Fronczak JAK FENIKS Z POPIOŁÓW ISBN 978-83-61633-80-8 Krzysztof Fronczak JAK FENIKS Z POPIOŁÓW 20 lat po wielkim pożarze Wy

Bardziej szczegółowo

potrzebuje specjalistów od rewitalizacji Projekt elewacji kamieniczek z arkadami przedstawiony przez artystę plastyka Mieczysława Mazura

potrzebuje specjalistów od rewitalizacji Projekt elewacji kamieniczek z arkadami przedstawiony przez artystę plastyka Mieczysława Mazura ááááá gazeta BEZPŁATNA nakład 15 000 egz. ááááá gazeta BEZPŁATNA nakład 15 000 egz. nakład 15 000 egz. 25marca 2014r. www.narew.info redakcja@narew.info l nr 299 l rok Vii l Starówka potrzebuje specjalistów

Bardziej szczegółowo

Łomżamistrzemeuropy. 18 czerwca 2013 r., nr 267, rok VII

Łomżamistrzemeuropy.  18 czerwca 2013 r., nr 267, rok VII ááááá gazeta BEZPŁATNA nakład 15 000 egz. ááááá gazeta BEZPŁATNA nakład 15 000 egz. nakład 15 000 egz. 18 czerwca 2013 r., nr 267, rok VII www.narew.info, redakcja@narew.info Łomżamistrzemeuropy Nasi bboy,

Bardziej szczegółowo

Czy rozliczenie dojazdów do pracy jest możliwe w rozliczeniu rocznym?

Czy rozliczenie dojazdów do pracy jest możliwe w rozliczeniu rocznym? n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych Porządki w dziale wypłat Kraków najlepszy turystycznie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Lions Club Kro to szyn świę to wał ćwierć wie cze

Lions Club Kro to szyn świę to wał ćwierć wie cze n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NASZA SIEDZIBA NR 138 n WTOREK 9 LUTEGO 2016 n NAJ WIĘ CEJ CZY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na nadmierne obciążenia nakładane na lekarzy samorząd wskazywał wielokrotnie. Kolejnym

Na nadmierne obciążenia nakładane na lekarzy samorząd wskazywał wielokrotnie. Kolejnym Reklama z mojego punktu widzenia Na nadmierne obciążenia nakładane na lekarzy samorząd wskazywał wielokrotnie. Kolejnym przykładem jest ustawa o refundacji leków, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych nr 5/12maj urząd miejski w będzinie działa w godzinach: poniedziałki 7.30 17.00 piątki 7.30 14.00 pozostałe dni robocze 7.30 15.30 nr 5/2012 maj (1225 ) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: 27.000 egz. ISSN

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Awans Białych Orłów!!! Ener gia: uwa ga, nie daj się oszu kać! Polka studentką roku w Wielkiej Brytanii. Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Awans Białych Orłów!!! Ener gia: uwa ga, nie daj się oszu kać! Polka studentką roku w Wielkiej Brytanii. Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Awans Białych Orłów!!! Strona 4 Ener

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo