Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio) zadebiutowało w sumie 5 funduszy. 2 z nich otrzymały po raz pierwszy ocenę w -miesięcznym horyzoncie, a w rocznym okresie czasu. Biorąc pod uwagę okres ostatnich lat, najlepiej z tej dwójki wypadł Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds, który otrzymał ocenę a. Jednostka funduszu ała w ciągu ostatnich miesięcy +5,9%, co było o blisko pkt proc. wynikiem lepszym od średniej liczonej dla funduszy polskich stabilnego wzrostu. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka, mierzonym wskaźnikiem Tracking Error. Drugi z funduszy, tj. Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ wypadł nieco gorzej, otrzymując -letnią notę 2a. Fundusz ten naleŝy równieŝ do najbardziej ryzykownych rozwiązań w grupie i jednocześnie za ostatnie miesiące ał ok. +2%, co było wynikiem o prawie pkt proc. słabszym od średniej. Spośród debiutantów w zestawieniu obejmującym 2 miesięcy, dzięki wystarczająco długiej historii swoją pierwszą ocenę w tym horyzoncie otrzymały fundusze: KBC Delta SFIO, Legg Mason Strateg FIO oraz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S. W dwóch pierwszych przypadkach, czyli funduszu dłuŝnego papierów skarbowych oraz polskiego aktywnej alokacji, przyznane oceny wynoszą a. Na taki stan rzeczy złoŝyły się przede wszystkim ich roczne wyniki inwestycyjne oscylujące wokół średniej rynkowej, wynoszące odpowiednio +8,% i -0,%. KBC Delta SFIO jest jednym z bardziej ryzykownych funduszy w swojej grupie, natomiast Legg Mason Strateg FIO charakteryzuje się najniŝszym poziomem ryzyka w swojej grupie. Spośród debiutantów w naszym rocznym zestawieniu bazującym na IR, najlepiej wypadł fundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, który otrzymał najwyŝszą ocenę, tj. 5a. W skali ostatniego roku, wynik był bliski zeru, podczas gdy średnia rynkowa wyniosła w tym czasie prawie -2%. Wśród liderów naszego u, czyli funduszy, które otrzymały najwyŝszą notę w horyzoncie -letnim mieliśmy zmiany. W grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC zastąpił KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S. Wśród funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji najwyŝszą notę otrzymał natomiast Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy, który jeszcze we wrześniu 20 r. oceniany był na a. Fundusz ten wyparł niejako spośród najlepszych funduszy KBC Beta SFIO, którego -miesięczna ocena spadła do a. Z kolei wśród rozwiązań zaliczanych do bezpiecznych, do najlepszych w grupie funduszy dłuŝnych polskich uniwersalnych dołączył Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec, a w grupie funduszy gotówkowych i pienięŝnych - Amplico PienięŜny (Krajowy. Zespół Analiz Online Spółka Analizy Online jest niezaleŝną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi i funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy. Działalności firmy obejmuje równieŝ monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłuŝnych. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uwaŝanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Opinie zawarte w niniejszym opracowaniu częściowo bazują na wartościach szacunkowych, wyznaczanych zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A., które mogą odbiegać od danych rzeczywistych. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego uŝytku Klientów spółki Analizy Online S.A., którzy otrzymali je bezpośrednio od spółki Analizy Online S.A. Publikowanie niniejszego opracowania w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu w całości bądź w części, jak równieŝ przytaczanie zawartych w nim opinii wymaga pisemnej zgody spółki Analizy Online S.A. Copyright by Analizy Online S.A. str. /0

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC -.2% -2.8% 7.9% 9.% Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds -2.9% -.7% 7.8% 5.7% Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors -2.9% -.0% 2.% 5.7% KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP S -.8% -.0%.% 8.5% Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz -.7% -9.0% 9.5% -8.% PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO -.% -.7%.9% 8.0% Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium -.0% -.% -2.8%.7% Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy -.% -7.7% 2.9%.8% UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze 0.8% -5.% -2.% 5.% 0 Investor Top 25 Małych Spółek FIO -.8% -7.% -7.%.5% BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO -.7% -20.5% -9.%.0% Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec 2-2.2% -8.% -7.%.5% KBC Akcji Małych Spółek SFIO -.% -5.% -0.0% 9.% ING Średnich i Małych Spółek (ING -2.% -2.7% -2.% 2.% 5 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer -2.9% -5.0% -2.8% 2.7% PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO (*) -.8% -0.5% 0.5% 7.% sty 20 7 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy -.8%.% - 2.7% lut 20 8 Ipopema m-indeks FIO -2.% -8.5% -.7% wrz 20 9 Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy S -.7% -2.9% - 2.5% gru 20 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors S -.2% -2.2% 2.7% 0.% 2 Noble Fund Akcji (Noble Funds -.0% -0.8% 22.0% 0.7% Quercus Agresywny (Parasolowy S -2.% -7.% 0.0% 0.% 5 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors -.% -.2% 20.0% 0.% -.9% -.8% 28.8%.% UniKorona Akcje (UniFundusze -0.8% -2.0%.%.2% 7 Legg Mason Akcji FIO -2.0% -.% 0.8%.9% 8 ING Akcji 2 SFIO -0.7% -.7% 8.% 5.% 9 SKOK Akcji (SKOK PARASOL -.9% -.%.%.5% 0 KBC Akcyjny (KBC -.% -8.2%.8% 5.7% Allianz Akcji Plus (Allianz -.% -9.%.% -2.% 2 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole 0.0% -2.5% 5.2%.% Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 0.7% -.7% 5.9%.9%

3 Investor Akcji Dużych Spółek FIO -0.9% -7.% 2.8% 2.9% 5 Millennium Akcji (Millennium -.7% -.% -0.% 5.% Amplico Akcji Plus (Światowy S -.5% -8.2%.%.% 7 Amplico Akcji (Krajowy -.8% -9.5% 0.8%.2% 8 ING Akcji (ING -0.8% -9.5% -.0%.8% 9 PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO -.% -8.7% -.0%.7% 20 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP S -.9% -20.7%.2% 2.5% 2 Allianz Akcji (Allianz -.8% -2.9% 0.9% -2.0% 22 Skarbiec Akcja (Skarbiec -.0% -.5% -.%.% 2 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ -.% -2.9%.7%.% 2 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK -0.% -.9% -.8% 9.% 25 BPH Akcji (BPH FIO -.% -9.5% -.%.% 2 Novo Akcji (Novo -2.% -20.7% -2.5% -0.2% 27 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas 0.2% -8.9% -7.8% 9.9% 28 Investor Akcji FIO -.5% -20.7% -9.%.% 29 Pioneer Akcji Polskich (Pioneer -2.% -.9% -28.8% 2.0% 0 ING Selektywny (ING -.0% -.9% -2.8% -2.% Idea Akcji (Idea -25.0% -5.7% -2.% -2.9% Copernicus Akcji Dywidendowych 2 (Copernicus Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż S -.5% 8.8% - 8.% maj 20-0.% -9.2% - 9.% lis 20 PKO Akcji Plus (Parasolowy (*) -.% -.0% 5.% 5.% sty 20 5 PKO Akcji FIO (*) -.% -.%.9% 5.2% sty 20 Copernicus Akcji (Copernicus -.7% -.7% -.2% lip 20 7 BPS Akcji (BPS -.7% -5.9% -.8% maj 20 8 Allianz Selektywny (Allianz -7.2% -.9% - -.8% cze 20 9 AXA Akcji Big Players (AXA -.% -.% - 2.2% lip 20 0 Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer -.2% -7.0% - 5.% gru 20 PZU FIZ Akcji.5% -7.2% -.% sty 20 2 AXA Akcji (AXA -.8% -9.7% - 0.2% lip 20 Ipopema Agresywny (Ipopema S -2.2% % gru 20 gru 202 DB Fund Dynamiczny (DB Funds -.0% kwi 205 kwi 20 5 Superfund Akcji (Superfund S 0.% kwi 205 kwi 20 Eques Akcji (Eques S 0.9% maj 205 maj 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ST (mieszane polskie stabilnego wzrostu) KBC Stabilny (KBC 0.8% 0.9% 20.5% 7.2% 2 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors 0.2% -0.9%.%.9% SFIO Telekomunikacji Polskiej 0.2% -2.0%.0%.9%

4 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 0.5% 0.% 2.%.% 5 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole.0% 2.% 5.2% 8.7% Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO.0% -2.%.0%.8% 7 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy S 0.0% -2.7%.%.5% 8 ING Stabilnego Wzrostu (ING 0.7% -2.% 2.2%.% 9 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy 0.% -.7%.% 7.7% 0 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK.% -0.%.0% 8.% Legg Mason Senior SFIO 0.% -0.9% 0.8% 2.9% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva 2 -.7% -.8%.5%.% Investors Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble -0.7% -.5% 5.9% 8.7% Funds Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium -0.8% -.% 8.%.% BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 5 0.% -.7% 0.%.% PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO -0.% -.% 7.%.8% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK 7 0.5% -.0% 8.%.8% PARASOL 8 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 0.5% -.%.8% 5.0% 9 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas.0% -.5%.5%.% 20 Skarbiec III Filar (Skarbiec 0.% -2.9%.0% 5.% 2 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo -.0% -8.%.% 0.0% 22 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz -0.5% -5.% 0.%.8% 2 Idea Stabilnego Wzrostu (Idea -0.8% -9.7% 0.% -.% 2 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer -0.9% -.% -9.7% 2.% 25 PKO Stabilnego Wzrostu FIO (*) 0.5% 0.% 2.7%.% sty 20 2 PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy (*) 0.% 0.% 5.0%.% sty BPS Stabilnego Wzrostu (BPS -0.2% -.2% - 5.% maj UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze 0.% -0.2% -.% sie AXA Stabilnego Wzrostu (AXA -0.8% -2.8% -.2% lip 20 0 Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer -0.8% cze 205 cze 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_ZR (mieszane polskie zrównoważone) Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors -0.% -5.0% 7.9% 8.0% 2 KBC Aktywny (KBC -0.% -.%.9% 5.9% Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO UniKorona Zrównoważony (UniFundusze 0.% -.9% 2.0% 0.% 0.% -.7%.5% 5.7% 5 ING Zrównoważony (ING 0.2% -8.0% 8.9%.% Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK 0.9% -5.8% 7.0% 9.5% 7 PZU Zrównoważony (PZU FIO -.% -9.% 5.%.% 8 Investor Zrównoważony FIO -0.% -9.7%.7%.% 9 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec -0.% -8.0% -.0% 5.%

5 0 BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO -0.5% -0.2%.2%.2% Millennium Zrównoważony (Millennium -.5% -0.2%.%.% 2 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo -.% -.9% -.7% -0.% Pioneer Zrównoważony (Pioneer -.7% -25.% -2.% 0.9% PKO Zrównoważony FIO (*) -0.% -.9% 5.2% 5.% sty 20 5 PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy (*) -0.2% -.0% 9.7% 5.0% sty 20 AXA Zrównoważony (AXA -2.% -0.0% - 2.% lip 20 7 Idea Zrównoważony (Idea -9.% -20.7% - -7.% kwi 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_AA (mieszane polskie aktywnej alokacji) Noble Fund Mieszany (Noble Funds -0.% -5.% 2.7% 8.8% 2 Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy -0.% -0.% 7.9%.% Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz -0.5%.5%.7%.7% KBC Beta SFIO -.0% -.5%.%.% 5 Noble Fund Timingowy (Noble Funds 0.% -.% -.0% 0.% Opera Equilibrium.pl (Opera -.0% -8.% -2.0% -.% 7 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL -.5% -.7% -5.8% -5.5% 8 Alior Aktywnej Selekcji (Alior S -2.% -7.% -9.% -.% 9 Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec -0.9% -.% -25.7%.5% 0 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer -2.% -7.7% -2.5%.2% PKO Strategicznej Alokacji FIO (*) -0.8% -8.%.%.% sty 20 2 Legg Mason Strateg FIO -2.5% -0.% - -0.% lip 20 Novo Aktywnej Alokacji (Novo -.9% -20.% % maj 202 Idea Ochrony Kapitału (Idea -9.5% -2.% - -.5% paź 20 5 KBC Zmiennej Alokacji (KBC -.% kwi 205 kwi 20 Eques Aktywnej Alokacji (Eques S.% maj 205 maj 20 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors S.% 9.% 2.2%.8% 2 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec.% 8.% 25.0%.2% UniKorona Obligacje (UniFundusze.5% 9.2% 27.% 8.% PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO.8% 2.% 25.0%.8% 5 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.5% 7.7% 2.7%.8% KBC Alfa SFIO 0.9%.8% 22.%.9%

6 7 KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP S.2% 7.% 20.%.% 8 Amplico Obligacji Plus (Światowy S.2%.7% 2.% 5.% 9 Pioneer Obligacji Plus (Pioneer 0.8%.5% 9.7%.% 0 Idea Obligacji (Idea 0.5%.% 2.% 2.9% Novo Papierów Dłużnych (Novo.8% 8.% 9.9% 5.8% 2 KBC Papierów Dłużnych (KBC.% 7.% 9.7%.% Opera Avista.pl (Opera 0.7% 7.% 8.%.% Investor Obligacji FIO.% 5.8% 5.%.% 5 BPH Obligacji (BPH FIO 0.9%.0%.%.% BPH Obligacji 2 (BPH FIO.0% 0.7% 2.2%.% 7 UniObligacje Aktywny (UniFundusze S 2.2% 5.2% -.% kwi 20 8 Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.0% 7.8% - 5.5% kwi 20 9 BPS Obligacji (BPS.% 8.% - 5.5% maj 20 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy 20.% 7.8% 2.%.7% sty 20 (*) Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka 2.0% 7.% -.% maj 20 Prestiż S 22 Agio-Kapitał (Agio S 0.5% 7.0% -.9% mar 20 Copernicus Dłużnych Papierów 2 Korporacyjnych (Copernicus BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP 2 Paribas 0.%.9% -.% lip 20.0%.2% - 5.% gru Allianz Obligacji Plus (Allianz.0%.9% - 2.% mar 20 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva 2 2.0% % lis 20 lis 202 Investors Aviva Investors Dłużnych Papierów 27.% % lis 20 lis 202 Korporacyjnych (Aviva Investors 28 Skarbiec - Obligacyjny FIZ 2.0% % lis 20 lis 202 BNP Paribas Komercyjnych Papierów 29 Dłużnych (BNP Paribas 0.5% sty 205 sty 20 Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka 0.0% BZ WBK lut 205 lut 20 DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds.% kwi 205 kwi 20 2 Agio Kapitał PLUS FIO 0.5% kwi 205 kwi 20 Eques Obligacji (Eques S 0.% maj 205 maj 20 Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 0.7% cze 205 cze 20 Millennium Obligacji Korporacyjnych 5 (Millennium S Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer lip 205 lip lip 205 lip 20 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_PS (dłużne złotowe papiery skarbowe) ING Obligacji 2 SFIO.% 9.% 2.9% 7.% 2 Amplico Obligacji (Krajowy.%.7% 27.%.0% Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors.% 8.% 22.%.2% ING Obligacji (ING.5% 8.5% 9.%.5% 5 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec.5% 8.7% 20.8%.8%.5% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ 7.% 2.%.2% WBK

7 7 Legg Mason Obligacji FIO.% 7.8%.8%.% 8 Noble Fund Skarbowy (Noble Funds 0.7%.8%.0% 2.8% 9 Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.0%.0%.%.% 0 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż S.5% 8.8% - 5.9% lis 20 AXA Obligacji (AXA.% 7.7% - 5.8% lip 20 2 KBC Delta SFIO 2.% 8.% - 7.% lip 20 PKO Obligacji FIO (*).2% 7.% 2.0%.0% sty 20 PZU SFIO Dłużny.% 7.% - 5.5% gru PKO Obligacji Długoterminowych FIO (*).2% 7.2% 2.7%.0% sty 20 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz 0.9%.% -.9% mar 20 7 PZU Ochrony Majątku FIO 0.%.7% - 2.% mar 20 8 Opera Tutus-plus (Opera S.% - -.% gru 20 gru Ipopema Obligacji (Ipopema S.0% % gru 20 gru Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus lip 205 lip 20 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors S 0.7% 5.% 7.%.5% 2 KBC Gamma SFIO 0.% 5.8% 7.8%.% KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP S0.5% 5.5% 8.%.% Amplico Pieniężny (Krajowy.%.% 2.% 5.% 5 Novo Gotówkowy (Novo 0.% 5.% 7.2%.% Superfund Płynnościowy (Superfund S 0.8% 5.% 7.9%.7% 7 Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK 0.5%.7% 5.%.0% 8 Amplico Lokacyjny (Światowy S 0.%.% 7.% 2.% 9 UniKorona Pieniężny (UniFundusze.%.% 7.5%.7% 0 Millennium Depozytowy (Millennium 0.% 5.%.9%.% PZU Gotówkowy (PZU FIO 0.7% 5.5% 5.2%.% 2 Pioneer Pieniężny (Pioneer 0.%.%.7% 2.% ING Gotówkowy (ING 0.5%.5%.%.0% Allianz Pieniężny (Allianz 0.7%.9%.8% 2.9% 5 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.%.% 2.8% 2.8% KBC Pieniężny (KBC 0.%.% 5.7% 2.2% 7 Idea Premium SFIO -0.2% 0.9% 7.% -.0% 8 Legg Mason Pieniężny FIO 0.7%.9%.0%.2% 9 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec 0.5%.5% 2.5%.0% 20 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.%.8%.% 2.5% 2 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole 0.%.%.9% 2.8%

8 22 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors -0.%.2%.% 2.2% 2 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.%.% 2.0% 2.% 2 Investor Gotówkowy (Investor S 0.%.8% 0.7% 2.% 25 Investor Płynna Lokata FIO 0.%.0% 0.8% 2.5% 2 UniWIBID (UniFundusze S 0.% 2.%.% 0.% 27 BPS Pieniężny (BPS 0.7% 8.% - 5.% maj Opera Pecunia.pl (Opera 0.5%.% -.5% paź Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors S.2%.9% -.7% paź PKO Skarbowy FIO (*) 0.7% 5.2%.%.% sty 20 PKO Skarbowy Plus (Parasolowy 0.8% 5.% -.% lut 20 2 AXA Lokacyjny (AXA 0.5%.5% - 2.9% lip 20 Pioneer Gotówkowy (Fundusze Globalne S 0.5%.5% - 2.8% gru 202 PKO Rynku Pieniężnego FIO (*) 0.5%.2%.8% 2.7% sty 20 5 SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL 0.7%.8% - 2.% cze 20 ING (L) Depozytowy (ING S 0.5% % sie 20 sie UniLokata (UniFundusze 0.% sty 205 sty 20 8 Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus 0.5% mar 205 mar 20 9 Eques Pieniężny (Eques S 0.% maj 205 maj 20 0 Idea Pieniężny (Idea 0.% cze 205 cze 20 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 2 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Fundusze 8.0% -.2% 8.8%.% Globalne S Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej.% -.2%.% 2.8% (Aviva Investors Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit.0% -5.2%.2% 5.2% Agricole Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 0.7% -8.9%.8% 5.5% FIZ 5 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze.0% -.5% 0.%.% Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec 2.% -9.%.9%.% 7 ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (ING.% -9.% 9.5% 8.7% 8 PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO 0.% -.% 8.7%.% 9 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej.8% Europy (Arka BZ WBK -2.2% 7.%.% 0 Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy S.9% -0.7%.2% 25.% BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO.9% -0.% 2.5% 2.0% 2 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy S -0.7% -20.%.0%.% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO -.2% -.7% -7.8% 7.2% PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI S -.9% -8.% -.7%.2% 5 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec 2.%.2% - 2.% maj 20 Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż S 2.% -.5% - 5.% lis 20 7 PKO Akcji Nowa Europa FIO (*) -.% -.% -.5%.7% sty 20

9 8 Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec 0.9% -7.8% - 8.% cze 20 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK 2.% 0.9% 9.8% 5.9% 2 BPH Akcji Globalny (BPH FIO 0.9% 5.% 27.5% 2.% PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI S 2.% 8.7% 2.8%.% Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych FIO.% -8.9% 7.5%.% 5 Alior Stabilnych Spółek (Alior S -.% -9.8% -5.7% -.9% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING S.% 9.0% -.% lis ING (L) Globalnych Możliwości (ING S.2%.9% -.2% paź 20 8 KBC Globalny Akcyjny (KBC 2.% 7.7% - 2.9% mar 20 9 Alior Agresywny (Alior S -.5% -20.% -.8% mar 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_ST (mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu) Brak ów dla grupy: MIZ_ST!!! Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_EM (akcji zagranicznych globalnych rynków wschodzących) Sezam GLOBALNY FIZ.8% -5.2% - 5.% cze 20 2 PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy 0.9% -.9% 2.% 0.% sty 20 Fundusz Walutowy S (*) Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących -0.5% -0.% -.% maj 20 (Aviva Investors PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI S 2.% -7.5% 7.9%.% lis Skarbiec Alokacji Globalnej (Skarbiec.% -.0% -.% lis 202 Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy S.% -5.8%.% -7.% lis ING (L) Rynków Wschodzących (ING S 0.8% -20.7% -.% lis Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Fundusze Globalne S.% -22.0%.%.% lis 202 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_AZ (akcji azjatyckich bez Japonii) PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy S 0.% -0.% -.% lip 20 2 Investor Indie i Chiny (Investor S -0.% -.7% -5.0% 0.9% lis 202 ING Chiny i Indie USD (ING -.% -7.%.%.5% lis 202 ING (L) Nowej Azji (ING S 0.8% -.% -.5% lis Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy S Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Fundusze Globalne S 0.% -.% -.% -0.% lis % -8.8% -9.%.7% lis 202

10 Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors.2% 2.%.7%.8% kwi 20 2 Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea -.7% -.% - -2.% kwi 20 Fundusze inwestycyjne z grupy MIZ_AA (mieszane zagraniczne aktywnej alokacji) Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva.% -9.0% - 7.7% kwi 20 Investors AXA Equity Active Asset Allocation (AXA -5.% -9.% % kwi 20 5 Investor CEE FIZ -.8% -.% -.8% -.% kwi 20 Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO 0.7% - -.% sie 20 sie 202 Copyright Analizy Online S.A. 202

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Byki kontratakują. W styczniu na rynkach. Komentarz do rankingów. Nowe produkty w BZWBK TFI, ING TFI i Pioneer Pekao TFI.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Byki kontratakują. W styczniu na rynkach. Komentarz do rankingów. Nowe produkty w BZWBK TFI, ING TFI i Pioneer Pekao TFI. o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 31 stycznia 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych Allianz Discovery FIZ 2011-12-05 2012-03-21 Seria J 2012-07-31 TFI ALLIANZ 04.12.15 1211,09 2,15% 2,11% 4,04% 8,66% 8,66% 17,97% 11,88% 3,52% - - Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 2009-10-20 2010-05-12

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 20/08/2015

stan na dzień 20/08/2015 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A. 259400TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 259400RFG33TVXBRZU59 R135

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

FUNDUSZE INWESTYCYJNE KWIECIEŃ 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 30 marca 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł) 1m 3m 12m Akcyjne 13,073-1,0 10,5-16,5 MiŚ

Bardziej szczegółowo

Jak wybiera i ocenia wyniki zarz dzaj cych aktywami planów emerytalnych? 26 marzec 2013. Kamil Skowera

Jak wybiera i ocenia wyniki zarz dzaj cych aktywami planów emerytalnych? 26 marzec 2013. Kamil Skowera Jak wybiera i ocenia wyniki zarz dzaj cych aktywami planów emerytalnych? 26 marzec 2013 Kamil Skowera Proces selekcji zarz dzaj cego Mercer przeprowadza proces wybór zarz dzaj cego w oparciu o nastepuj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Kiedy ustąpią czynniki ryzyka?

Kiedy ustąpią czynniki ryzyka? o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2011 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 30 czerwca 2011 Kiedy ustąpią czynniki ryzyka? Utrzymujący się

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A.

STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A. STRATEGIE UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH ASPECTA ŻYCIE TU S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aspecta ycie TU S.A. (zwana w dalszej czêœci Strategii Towarzystwem) w ramach Ubezpieczeñ na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Fundusze na niepewne czasy

Fundusze na niepewne czasy KOMENTARZ Open Finance, 25.08.2011 r. Fundusze na niepewne czasy Problem zadłużeniowy, z którym boryka się wiele państw uznawanych dotąd za filary światowej gospodarki, rodzi ryzyko wystąpienia drugiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Kupujący nie dają za wygraną

Kupujący nie dają za wygraną o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Instytucje "zbiorowego inwestowania"

Trochę historii. Instytucje zbiorowego inwestowania Inwestycje zarazem bezpieczne i zyskowne - to marzenie milionów ludzi na świecie. Ktoś może powiedzieć, że osiągalne tylko i wyłącznie na lokatach bankowych - i w dużej części można się z tym zgodzić.

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne

Twoje inwestycje. Multibonus. Ubezpieczenie inwestycyjne Twoje inwestycje Multibonus Ubezpieczenie inwestycyjne 2/ Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz. / Arthur Ashe Witamy w świecie Aviva Investors Aviva Investors to połączenie specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Strach miał wielkie oczy?

Strach miał wielkie oczy? o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2010 Strach miał wielkie oczy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Adam Nowakowski Tomasz Grobelny Dane na dzień: 26 luty 2010 Kategorie funduszy Aktywa

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ MONITORING INTERNETU W TWOJEJ FIRMIE?

JAK WYKORZYSTAĆ MONITORING INTERNETU W TWOJEJ FIRMIE? JAK WYKORZYSTAĆ MONITORING INTERNETU W TWOJEJ FIRMIE? 90% DANYCH POWSTAŁO W CIĄGU OSTATNICH 2 lat Źródło: http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata DZISIAJ JESTEŚMY TU 2014 Lata Źródło: Opracowanie własne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY.

RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY. Mieczysław Mazur RYNEK KAPITAŁOWY DZISIAJ ORAZ PERSPEKTYWY. Najlepsze możliwości inwestycyjne (subiektywnie) Wszystko się zmienia Bessy zawsze są przejściowe. Podobnie hossy. Wzrost cen akcji zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 października 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Strona 1 z 7. Kod emitenta: 0498. Data WZ: 2012-04-03. Czas WZ: 10:00:00

Informacje ogólne. Strona 1 z 7. Kod emitenta: 0498. Data WZ: 2012-04-03. Czas WZ: 10:00:00 LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Informacje ogólne Kod emitenta: 0498 Nazwa emitenta: Rodzaj zdarzenia: POLISH ENERGY PARTNERS SA Walne Zgromadzenie Data WZ: 2012-04-03

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN NN Investment Partners TFI S.A. uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne NN posiadają różne rachunki w zależności od Dystrybutora, za pośrednictwem którego

Bardziej szczegółowo

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Historia Grupy Copernicus Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema Securities, później

Bardziej szczegółowo

Skarbiec TFI prognozy i rekomendacje na 2014 Styczeń 2014

Skarbiec TFI prognozy i rekomendacje na 2014 Styczeń 2014 Skarbiec TFI prognozy i rekomendacje na 2014 Styczeń 2014 2013: Rekomendacje i wyniki Fundusze akcyjne 3 M 6 M 12 M 2 Y Skarbiec Akcja 0,56% 10,35% 4,73% 31,52% Skarbiec MIŚ 3,40% 23,86% 40,19% 56,74%

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl

Obowiązują od 3.11.2014 r. generali.pl Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Komfort Oszczędzania Program Inwestycyjny ze składką jednorazową dla Klientów Banku BPH S.A. Obowiązują od 3.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych ING ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne ING posiadają różne rachunki w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Sierpień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Sierpień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI POLSKICH W LATACH 2005 2012

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI POLSKICH W LATACH 2005 2012 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 27 34 Dawid Dawidowicz EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AKCJI POLSKICH W LATACH

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi Generali Prospero Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Prospero informacje podstawowe Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ubezpieczonym może ż być

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2014

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2014 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Raport 2014 luty 2015 Spis treści I. List Prezesa...3 II. Otoczenie rynkowe. Sytuacja gospodarcza Polski...4 III. Rynek funduszy w Polsce...6 3.1. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

9,28% 8,47% 0,11% Konserwatywny. 91,69-10,78% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl

9,28% 8,47% 0,11% Konserwatywny. 91,69-10,78% Źródło: Na podstawie danych Bossafund.pl WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ DM BOŚ S.A. Wydanie: Sierpień 2015 r., data publikacji: 8 września 2015 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 17,00% 12,00% 7,00% 2,00%

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynkach i przyjmowana strategia w Portfelach Modelowych Rynek kapitałowy

Ocena sytuacji na rynkach i przyjmowana strategia w Portfelach Modelowych Rynek kapitałowy Ocena sytuacji na rynkach i przyjmowana strategia w Portfelach Modelowych Rynek kapitałowy Styczeń 2010 Ponieważ rozpoczynamy Nowy Rok, chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze oczekiwania co do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU

PORTFELE BOSSAFUND. NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE - na platformie Bossafund.pl. Wynik Portfeli BossaFund ALERT BOSSAFUND BAROMETR RYNKU WYDZIAŁ DORADZTWA i ANALIZ RYNKOWYCH DM BOŚ S.A. Wydanie: Październik 2014 r., data publikacji: 14 listopada 2014 Opracował: Michał Pietrzyca, Analityk, m.pietrzyca@bossa.pl PORTFELE BOSSAFUND 7,00% 5,00%

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/4, 2014, str. 26 36 EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH NA TLE FIO STABILNEGO WZROSTU1 Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska Suchodolska Katedra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju

1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju Agenda 1. Profil IDEA TFI 2. Historia Spółki 3. Rozwój IDEA TFI 4. Model biznesu 5. Strategia rozwoju 6. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich 7. Finanse Spółki 8. Fundusze

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 214 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 14 maja 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo