Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna"

Transkrypt

1 Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.3.PS. Praca socjalna PS1. Kontakt interpersonalny w pracy socjalnej PS2. Warsztaty twórczego mylenia PS3. Metodyka pracy socjalnej PS4. Teoria pracy socjalnej PS5. Kierunki pomocy społecznej PS6. Fazy ycia człowieka PS7. Zagadnienia komunikacji interpersonalnej PS8. Pedagogika pracy w doradztwie społecznym PS9. Administracja i biurowo PS10. Psychologia wychowawcza PS11. Podstawy prawa PS12. Trening umiejtnoci społecznych PS13. Projekt socjalny PS14. Modele pomocy społecznej PS15. Animacja społeczna PS16. Prawa człowieka PS17. Elementy psychopatologii PS18. Kierowanie zespołami ludzkimi PS19. Elementy psychoterapii i socjoterapii PS20. Elementy organizacji i zarzdzania PS21. Warsztat pracownika socjalnego PS22. Wykład monograficzny PS23. Seminarium magisterskie

2 VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.3.PS. Praca socjalna PS1. Kontakt interpersonalny w pracy socjalnej - brak PS2. Warsztaty twórczego mylenia Program nauczania studia dzienne Przedmiot: Warsztat twórczego mylenia Numer przedmiotu Nr D/42,43 Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład Pedagogiki Ogólnej Prowadzcy: mgr Monika Adamska-Staro Liczba godzin w semestrze Punkty EC 3 2 Forma kształcenia: wiczenia Metody dydaktyczne: metody rozwizywania problemów w sposób twórczy (np. brainstorming, synektyka, TroP, metoda mylenia lateralnego, metoda sytuacyjna, metoda pytaniowa Altszullera). CELE: 1. BUDZENIE I ROZWIJANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOCI I UMIEJTNOCI MYLENIA TWÓRCZEGO; 2.ROZWIJANIE POZYTYWNEJ SAMOWIEDZY STUDENTÓW; 3. NIWELOWANIE SKUTKÓW DZIAŁANIA RÓ NYCH BARIER I PRZESZKÓD POZNAWCZO-MOTYWACYJNYCH W PROCESIE TWÓRCZYM; 4. STYMULOWANIE YCIOWEJ ZARADNOCI ORAZ PRZEDSIBIORCZOCI. Treci programowe: Kurs podzielony jest na dwie czci. Cz pierwsza ma charakter wstpny. Ograniczono tu cele intelektualne, a rozszerzono cele zmierzajce do usprawnienia umiejtnoci praktycznych.. Wyodrbnione zostały nastpujce grupy tematyczne: 1. Podróujemy w głb siebie, 2. Dostrzegamy i definiujemy problemy, 3. Zmagamy si z problemami, 4.Poznajemy oryginalno naszego mylenia, 5.Rozwijamy umiejtno współpracy w grupie, 6.wiczymy ekspresj twórcz, 7. Rozwijamy zaradno i przedsibiorczo. Druga cz programu stanowi rozwinicie materiału z pierwszej czci. Celem tego etapu jest pogłbienie wiedzy studentów na temat procesów twórczych i efektów twórczoci oraz dalsze rozwijanie podstawowych zdolnoci i umiejtnoci kreatywnych. Treci programowe w tej czci podzielono według głównych aspektów twórczoci : 1.Osoba twórcy i warunki sprzyjajce tworzeniu, 2. Proces twórczy, 3. Efekty twórczoci. Warunki zaliczenia: ZO (obecno i aktywno na zajciach, przygotowanie scenariusza zaj sprzyjajcych stymulowaniu mylenia dywergencyjnego, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.) Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Warszawa, PWE 1982 De Bono E., Naucz si myle kreatywnie. Warszawa, Prima 1995 Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywnoci. Warszawa, WSPS 1995 Dobrołowicz W., Psychologia twórczoci w zarysie. Kielce, WSP 1982 Góralski A., By nowatorem. Poradnik twórczego mylenia. Warszawa, PWN 1990 Góralski A., Twórcze rozwizywanie zada. Warszawa, PWN 1989 Guilford J. P., Natura inteligencji człowieka. Warszawa, PWN 1978 Malicka M., Uroki i trudy twórczego ycia. Warszawa, Nasza ksigarnia 1982 May R., Odwaga tworzenia. Pozna, REBIS 1994 Ncka E., Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków, Impuls 1995 Ncka E., Trening twórczoci. Olsztyn, PTP 1992 Ncka E., TRoP Twórcze Rozwizywanie Problemów. Kraków, Impuls 1994 Pietrasiski Z., Mylenie twórcze. Warszawa, PZWS 1969 Schulz R., Twórczo społeczne aspekty zjawiska. Warszawa, PWN 1990

3 Przedmiot: Warsztaty twórczego mylenia Prowadzcy: dr Izabela Krasiejko, mgr Beata Łukasik, mgr Monika Kowalczyk Gnyp, mgr Monika Adamska - Staro Numer przedmiotu D/43 Instytut: Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład: Zakład Pracy Socjalnej liczba godzin Punkty ECTS 3 2 Studia dzienne Forma kształcenia: laboratoria Cele: 1. kształtowanie zdolnoci twórczych, 2. pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji, 3.przekazanie informacji o procesie twórczym, o metodach i technikach twórczego mylenia, 4.budzenie i rozwijanie ciekawoci poznawczej, 5.pomoc studentom w odkrywaniu własnych zdolnoci twórczych oraz przezwycianiu barier poznawczych i emocjonalnych utrudniajcych aktywno twórcz, 6. pobudzanie do działania w sytuacjach otwartych i niepewnych, 7.wdroenie do sprawnego stosowania wybranych metod i technik twórczego rozwizywania problemów oraz projektowania zmian. Treci wicze: 1. Wprowadzenie: normy, porozumiewanie si i klimat grupowy. 2. Motywacje: ciekawo poznawcza, potrzeba naprawiania. 3. Zdolnoci twórcze: abstrahowanie, dokonywanie skojarze, rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, transformowanie. Warunki zaliczenia: ZO Literatura : 1. Łukasik B.: Program Twórcze mylenie - kreatywny nauczyciel (maszynopis), 2. Ncka E., 1987: Proces twórczy i jego ograniczenia, Impuls, Kraków 3. Ncka E., 1998: Trening twórczoci, Impuls, Kraków Program nauczania studia dzienne Przedmiot: Warsztat twórczego mylenia Numer przedmiotu Nr D/43,42 Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład Pedagogiki Ogólnej Prowadzcy: mgr Beata Łukasik Liczba godzin w semestrze Punkty ECTS 3 2 Forma kształcenia: wiczenia Metody dydaktyczne: metody rozwizywania problemów w sposób twórczy (np. brainstorming, synektyka, TroP, metoda mylenia lateralnego, metoda sytuacyjna, metoda pytaniowa Altszullera).

4 CELE: 1. BUDZENIE I ROZWIJANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOCI I UMIEJTNOCI MYLENIA TWÓRCZEGO; 2.ROZWIJANIE POZYTYWNEJ SAMOWIEDZY STUDENTÓW; 3. NIWELOWANIE SKUTKÓW DZIAŁANIA RÓ NYCH BARIER I PRZESZKÓD POZNAWCZO-MOTYWACYJNYCH W PROCESIE TWÓRCZYM; 4. STYMULOWANIE YCIOWEJ ZARADNOCI ORAZ PRZEDSIBIORCZOCI. Treci programowe: Kurs podzielony jest na dwie czci. Cz pierwsza ma charakter wstpny. Ograniczono tu cele intelektualne, a rozszerzono cele zmierzajce do usprawnienia umiejtnoci praktycznych.. Wyodrbnione zostały nastpujce grupy tematyczne: 1. Podróujemy w głb siebie, 2. Dostrzegamy i definiujemy problemy, 3. Zmagamy si z problemami, 4.Poznajemy oryginalno naszego mylenia, 5.Rozwijamy umiejtno współpracy w grupie, 6.wiczymy ekspresj twórcz, 7. Rozwijamy zaradno i przedsibiorczo. Druga cz programu stanowi rozwinicie materiału z pierwszej czci. Celem tego etapu jest pogłbienie wiedzy studentów na temat procesów twórczych i efektów twórczoci oraz dalsze rozwijanie podstawowych zdolnoci i umiejtnoci kreatywnych. Treci programowe w tej czci podzielono według głównych aspektów twórczoci : 1.Osoba twórcy i warunki sprzyjajce tworzeniu, 2. Proces twórczy, 3. Efekty twórczoci. Warunki zaliczenia: ZO (obecno i aktywno na zajciach, przygotowanie scenariusza zaj sprzyjajcych stymulowaniu mylenia dywergencyjnego, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.) Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Warszawa, PWE 1982 De Bono E., Naucz si myle kreatywnie. Warszawa, Prima 1995 Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywnoci. Warszawa, WSPS 1995 Dobrołowicz W., Psychologia twórczoci w zarysie. Kielce, WSP 1982 Góralski A., By nowatorem. Poradnik twórczego mylenia. Warszawa, PWN 1990 Góralski A., Twórcze rozwizywanie zada. Warszawa, PWN 1989 Guilford J. P., Natura inteligencji człowieka. Warszawa, PWN 1978 Malicka M., Uroki i trudy twórczego ycia. Warszawa, Nasza ksigarnia 1982 May R., Odwaga tworzenia. Pozna, REBIS 1994 Ncka E., Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków, Impuls 1995 Ncka E., Trening twórczoci. Olsztyn, PTP 1992 Ncka E., TRoP Twórcze Rozwizywanie Problemów. Kraków, Impuls 1994 Pietrasiski Z., Mylenie twórcze. Warszawa, PZWS 1969 Schulz R., Twórczo społeczne aspekty zjawiska. Warszawa, PWN 1990 PS3. Metodyka pracy socjalnej

5 Przedmiot: Metodyka pracy socjalnej Prowadzcy: dr Izabela Krasiejko Numer przedmiotu Instytut: Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład: Zakład Pracy Socjalnej liczba godzin 30/ Punkty ECTS Studia dzienne Forma kształcenia: wykład, wiczenia, wiczenia w terenie Cele: 1.zapoznanie studentów z pojciami teoretycznymi konstytuujcymi metodyk pracy socjalnej, 2.zapoznanie studentów z modelami działania w pracy socjalnej, 3.zaznajomienie studentów z kompetencjami pracownika socjalnego, 4. przedstawienie studentom metod pomocy i samopomocy 5.zapoznanie studentów z działalnoci placówek i organizacji pomocy społecznej,6. nabycie umiejtnoci oceny psychosocjalnej, 6.kształcenie podstawowych umiejtnoci doradcy, mediatora i rzecznika rozwizywania problemów, konfliktów interpersonalnych i negocjowania, 7. nabywanie umiejtnoci sprawnego posługiwania si metodami, technikami i narzdziami na kadym etapie metodycznego działania w pracy socjalnej. Treci programowe: Wykład: 1. Kompetencje współczesnego pracownika socjalnego w kontekcie kierunków rozwoju pracy socjalnej, 2.Współczesne tendencje w metodyce pracy socjalnej streetwork i empowerment. 3.Od problemu socjalnego do koncepcji jego rozwizania. 4.Techniki rozmowy z klientem pomocy społecznej, reguły efektywnej komunikacji terapeutycznej. 5.Autentyczno, szczero, dyskrecja pracownika socjalnego. 6.Postpowanie z klientem nie podejmujcym dialogu. 7. Ewaluacja pracownika socjalnego. wiczenia: 1. Metodyka działania w pracy socjalnej. 2.Ustalenie warunków do przeprowadzenia zmiany (stawanie si klientem, analiza sytuacji; diagnozowanie osób indywidualnych, grup, rodzin i organizacji; ocena, umowa z podopiecznym - zawieranie kontraktów, planowanie i prace przygotowawcze, monitorowanie i ocenianie zmiany). 3.Wprowadzenie zmiany (metodyczne działania bezporednie, porednie, na poziomie instytucji, praktyka pracy socjalnej z jednostk, grupami i społecznoci), proces zmiany: zastosowania w pracy z osobami indywidualnymi, z grupami i rodzinami; zmiany organizacyjne i rodowiskowe. 4.Zakoczenie interwencji. 5. Praca socjalna w wybranych jej obszarach: słuba zdrowia, szkoły, osoby starsze, bezrobocie, rodziny niewydolne wychowawczo, ubóstwo, alkoholizm i narkomania, opieka postpenitencjarna wycieczki do wybranych instytucji. Warunki zaliczenia: sem. 3 WZ,ZO,4 i 5 ZO, sem. 6 E, ZO Radwan - Pragłowski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, 1998, BPS, Katowice, Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, 1998, BPS, Katowice, Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, 1999, BPS, Katowice Garvin C.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej cz. I i II, 1999, BPS, Katowice, Nocu A., Szmagalski A., Podstawowe umiejtnoci w pracy socjalnej i ich kształcenie, 1999, BPS, Katowice, Majewska - Gałziak A., Metoda warsztatowa w kształceniu umiejtnoci interpersonalnych, BPS,1998, Katowice PS4. Teoria pracy socjalnej Przedmiot: TEORIA PRACY SOCJALNEJ Numer przedmiotu: Prowadzcy: dr Stanisława Czarnecka Instytut: Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład: Pracy Socjalnej Rok Nr D/40 z I II III IV V Liczba godzin Dzienne (w/w) w semestrze Zaoczne (w/w) 18/18

6 Punkty ECTS 6 Forma kształcenia: wykład, wiczenia, Cele nauczania: Umoliwienie studentom poznania: terminologii i istoty, zakresu, obszaru pracy socjalnej; podstawowych teorii pracy socjalnej jako podstawy warsztatu zawodu pracownika socjalnego; procesów integracji i dezintegracji nauki i ich znaczenia dla teorii i praktyki społecznej; metod pracy socjalnej. Treci programowe: 1. Profesje społeczne nauka, zawód, praktyka.2.pojcie pracy socjalnej, jej przedmiotu, cele, funkcje3.interdyscyplinarno pracy socjalnej4.teoria pracy socjalnej: psychologiczne, socjologiczne, kulturowe (psychoanaliza, behawioryzm, personalizm, interwencjonizm, altruizm-empatia, transakcyjna, systemów, przywizania, utraty, anomii, dewiacji, konfliktu)5.teoretyczne podstawy pracy z indywidualnym przypadkiem, grup, społecznoci6.współczesne modele pracy socjalnej 7.Aksjologia, prakseologia, pedagogika społeczna a praca socjalna8.badania w, nad, dla pracy socjalnej 9.Pracownik socjalny role, umiejtnoci, specyfika zawodu10.etyka w pracy socjalnej, kodeks etyczny pracownika socjalnego11.wolontariat w pracy socjalnej12.kształcenie pracowników socjalnych w Polsce i na wiecie13.perspektywa pracy socjalnej wobec zagroe i orientacji na zmian w obliczu konfliktu: społeczestwo-jednostka w XXI wieku. Warunki zaliczenia: obecno i aktywno w czasie wicze, kolokwium zaliczeniowe, egzamin Ustny. Forma zaliczenia: E, ZO Brgiel, J., Mudrecka, I. (red.), Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracownikóe socjalnych. Opole Brgiel, J., Kurcz, A. (red.), Pracownik socjalny w dobie transformacji. Opole Czarnecka, S. (red.), Strategia rozwizywania problemów społecznych w powiecie czstochowskim. Czstochowa Czarnecka S. (red.) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej. Czstochowa 2002/2003. Dubois, B., Krogsrud Miley, K., Praca socjalna zawó, który dodaje sił. Cz. I i II. Katowice 199 Kantowicz, E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn Kawczyska, W. (red.), O etyce słub społecznych. Warszawa 1998 Marynowicz-Hetka, E., Piekarski, J., Urbaniak-Zajc, D. (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegld stanowisk i komentarze. Katowice Rybczyska, D.A., Olszak-Krzyanowska, B., Aksjologia pracy socjalnej. Katowice 1998 Skidmore Rex, A., Thackeary, M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej Katowice Szmagalski, J., Teoria pracy socjalnej a ideologa i polityka społeczna. Przykład amerykaski. Warszawa Wódz, K., Praca socjalna w rodowisku zamieszkania. Katowice Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U PS5. Kierunki pomocy społecznej Przedmiot : Kierunki pomocy społecznej Numer przedmiotu D/42 dz D/41 z Prowadzcy : dr Mariola Mirowska Instytut : Pedagogiki i Psychologii Zakład : Pracy Socjalnej Liczba Dzienne(w/w/ 30/30 godzin w semestrze Zaoczne(w/w/ 18/18 Punkty ECTS 5 Forma kształcenia : wykład, wiczenia Cele nauczania : Zapoznanie studentów z zagadnieniami zwizanymi z kryzysem jednostki, grupy, społecznoci i moliwociami pomagania im przez instytucj pomocy społecznej.

7 Uwraliwianie studentów na podstawowe problemy współczesnego społeczestwa nie pomijajc cech społeczestwa w stanie równowagi. Poszukiwanie strategii rozwizywania problemów społecznych oraz praktycznej realizacji idei publicznej opiekuczoci, instytucjonalnych form działania. Zapobieganie pogłbiania si procesów marginalizacji społecznej i towarzyszcym im zjawiskom i przyczynom (brak wykształcenia, bezrobocie), instytucje ochrony pracy; atrofia wizi społecznych; dezorganizacja rodziny; patologie społeczne. Treci programowe : Struktura i organizacja Instytucji pomocy społecznej (cele, zadania, rodzaje pomocy, formy pomocy, kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej zapisane w Ustawie o pomocy społecznej. Zadania pracowników socjalnych). Rola i znaczenie podmiotów rzdowych współuczestniczcych w realizacji celów pomocy społecznej. Znaczenie federacji organizacji pozarzdowych w yciu społecznym. Społeczne uwarunkowania i identyfikacja deprywacji społecznych. Warunki zaliczenia : obecno, aktywno na zajciach, kolokwium. Forma zaliczenia : WZ, ZO. Literatura : Badura Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice. Czarnecka S. (red.) Strategia rozwizywania problemów społecznych w powiecie czstochowskim. Czstochowa Czekaj K., Gorlach K., Leniak M., Labirynty współczesnego społeczestwa. Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych. Katowice Frieske K. W., Poławski P., Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych. Warszawa Kamierczak T., Łuczyska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia. Katowice PS6. Fazy ycia człowieka Program nauczania studia dzienne Przedmiot: Fazy ycia człowieka Numer przedmiotu : D/53 Prowadzcy: starszy wykładowca mgr Elbieta Grzegorzewska Instytut: Pedagogiki i Psychologii Zakład: Psychologii liczba godzin 15w30w 15 w. Punkty ECTS 2 2 Forma kształcenia: wykład, wiczenia Cele: 1. Zdobycie wiadomoci o kierunkach rozwoju, obszarach i zadaniach rozwojowych w pełnym cyklu ycia. 2. Poznanie potrzeb i problemów yciowych, zwizanych z kryzysami rozwojowymi kolejnych faz ycia. 3. Zdobywanie umiejtnoci tworzenia programów pomocy psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej wspomagajcych ludzi w rónych fazach ycia w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi. Treci programowe: 1. Rozwój człowieka w pełnym cyklu ycia. Koncepcje podziału biegu ycia na etapy i fazy rozwojowe. 2. Czynniki determinujce rozwój i zachowanie. Biologiczny i społeczny kontekst rozwoju. 3. Kierunki prawidłowego rozwoju człowieka. Standardy, obszary zmian, kryteria zmian. 4. Zadania rozwojowe, fazy rozwoju psychoseksualnego. 5. Potrzeby biologiczne i psychiczne wynikajce z właciwoci wieku i zada rozwojowych. 6. Kryzysy rozwojowe. Sposoby przystosowania si do zmian i pokonywania kryzysów rozwojowych. Skutki nieprawidłowego rozwizywania kryzysów zwizanych z obszarami rozwoju i zadaniami rozwojowymi. 7. Metody, rodki i formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej osobom i rodzinom w kolejnych fazach ycia. 8. Instytucje i organizacje udzielajce pomocy ludziom w rozwizywaniu kryzysów rozwojowych i wydarze yciowych.

8 9. Programy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej wynikajce z potrzeb, i problemów yciowych ludzi w rónych fazach ycia. 10. Sposoby stymulowania rozwoju, wspomagania ludzi w samodzielnym rozwizywaniu problemów. Kształcenie umiejtnoci społecznych w celu zapobiegania patologizacji. Warunki zaliczenia: WZ ZO LITERATURA: A. Birch, T, Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa 1997 P. Bryant, A. Colman (red.), Psychologia rozwojowa, Zysk i S-ka, Pozna 1997 A. Brzeziska, Społeczna psychologia rozwoju, WN Scholar, Warszawa 2000 B. Harwas Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka T.II, PWN, Warszawa 2000 K.Ostrowska (red.), Psychologia praktyczna w systemie owiaty CMPP-P MEN, Warszawa 1999 Z. Pietrasiski, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990 M. Przetacznik Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka T. I, PWN, Warszawa 1996 M.Susłowska, Psychologia starzenia si i staroci. J. Strelau (red.), Psychologia, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdask 2000 J.S.Turner, B.D. Helms, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999 M. Tyszkowa, Rozwój psychiczny człowieka w cigu ycia, Warszawa 1988 PS7. Zagadnienia komunikacji interpersonalnej Program nauczania studia dzienne Przedmiot: Zagadnienia Komunikacji Interpersonalnej Numer przedmiotu D/59 DR EL BIETA KORNACKA-SKWARA Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład Psychologii Liczba godzin w semestrze 15 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: Wykład (Z) Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: wykład z uyciem rodków audiowizualnych Cele: Cele przedmiotu: 1. Zapoznanie z wiedz na temat komunikowania interpersonalnego. 2. Ukazanie znaczenia komunikowania w yciu. 3. Ukazanie moliwoci pracy nad popraw komunikowania oraz wskazanie błdów i barier komunikacyjnych. 4. Wskazanie na pomocowy charakter komunikowania interpersonalnego. Treci programowe - tematyka: 1. Znaczenie umiejtnoci interpersonalnych dla funkcjonowania człowieka i jego komunikowania 2. Modele i koncepcje komunikacji midzyludzkiej. 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna 4. Warunki poprawnego komunikowania. 5. Zaburzenia w komunikacji 6. Wybrane zagadnienia pomocy psychologicznej: rozmowa psychologiczna, rozwizywanie konfliktów, konstruktywna konfrontacja. Warunki zaliczenia: obecnoci na wykładach Grzesiuk L. Trzebiska E. Jak ludzie porozumiewaj si. IW Nasza Ksigarnia Warszawa 1978

9 Johnson D. W. Podaj dło. IPZiT Warszawa 1992 Sk H (red). Społeczna psychologia kliniczna. PWN Warszawa, 1996 Grzesiuk L. Studia nad komunikacja interpersonaln. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Warszawa 1994 Griffin E. Podstawy społecznego komunikowania si ludzi. WN PWN Warszawa, 2001 Davis M., Faming P., McKay M., Jak umiejtnir komunikowa sie w pracy. WN PWN Warszawa 2001 Mellibruda J. Ja-Ty-My. Psychologiczne moliwoci ulepszania kontaktów midzyludzkich. Król Fijewska M. Trening asertywnoci IPZiT Warszawa 1993 Ncki E Komunikacja midzyludzka. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996 Santorski, J.(red.). (1993). Abc psychologicznej pomocy. Warszawa, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza. Program nauczania studia dzienne Przedmiot: Zagadnienia Komunikacji Interpersonalnej Numer przedmiotu D/59 DR EL BIETA KORNACKA-SKWARA Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład Psychologii Liczba godzin w semestrze Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wiczenia (ZO) Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: praca w małych grupach,, uycie rodków audiowizualnych, Cele: 1. Zwikszenie umiejtnoci komunikowania. 2. Danie moliwo dowiadczenia siebie w kontaktach pomocowych z rónymi grupami klientów. 3. Pokazanie znaczenia umiejtnoci porozumiewania si w relacjach interpersonalnych. Warunki zaliczenia: 1. Obecnoci, 2. aktywne uczestnictwo na zajciach, 3. zdanie jednej lektury z wykazu lektur, 4. przygotowanie i zaprezentowanie zaj o tematyce zwizanej z komunikacj interpersonaln wraz z konspektem. Treci programowe - tematyka: 1. Identyfikacja własnych moliwoci i ogranicze w kontaktach pomocowych (własne umiejtnoci interpersonalne) 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna: rozwój wraliwoci i empatii; Wyraanie uczu, Radzenie sobie z przykrymi emocjami; Umiejtno słuchania; 3. Bariery w komunikowaniu 4. Asertywno. 5. Negocjacje 6. Aktywne słuchanie. 7. Typy rozmów w sytuacji pomagania np. z osobami bezrobotnymi, z osobami niepełnosprawnymi (fizycznie i umysłowo), z osobami uzalenionymi, z osobami w innej trudnej sytuacji yciowej (np. samotno, samobójstwa, przestpczo, trudnoci wychowawcze). 8. Zastosowanie analizy transakcyjnej Grzesiuk L. Trzebiska E. Jak ludzie porozumiewaj si. IW Nasza Ksigarnia Warszawa 1978 Johnson D. W. Podaj dło. IPZiT Warszawa 1992 Sk H (red). Społeczna psychologia kliniczna. PWN Warszawa, 1996 Grzesiuk L. Studia nad komunikacja interpersonaln. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Warszawa 1994 Griffin E. Podstawy społecznego komunikowania si ludzi. WN PWN Warszawa, 2001 Davis M., Faming P., McKay M., Jak umiejtnir komunikowa sie w pracy. WN PWN Warszawa 2001 Mellibruda J. Ja-Ty-My. Psychologiczne moliwoci ulepszania kontaktów midzyludzkich.

10 Król Fijewska M. Trening asertywnoci IPZiT Warszawa 1993 Ncki E Komunikacja midzyludzka. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996 PS8. Pedagogika pracy w doradztwie społecznym Przedmiot: Pedagogika pracy w doradztwie społecznym. Numer przedmiotu: D/60,61 Prowadzcy: Instytut: Pedagogiki i Psychologii Zakład: Pracy Socjalnej Rok I II III IV V Liczba godzin Dzienne (w/w) 15 W semestrze Zaoczne (w/w) 9 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wykład E Cele nauczania: 1. Ukazanie istoty pedagogiki pracy, jej przedmiotu i zada w interdyscyplinarnym ujmowaniu profesji społecznych. 2.Ukazanie zasadnoci wykorzystania treci i idei pedagogiki pracy w edukacji społecznej, ekonomicznej i socjalnej społeczestwa wychowujcego. 3.Nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie doradztwa społecznego w odniesieniu do klientów pomocy społecznej. Treci programowe: Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna jej przedmiot, zadania, pojcia, obszar bada społecznych )naukowych). Pojcia : poradnictwo, doradztwo, pedagog, doradca zawodu, doradca personalny, doradca społeczny. Praca jako warto: relacje 1) człowiek wychowanie - praca, 2) zatrudnienie praca zawodowa bezrobocie jako ycia Orientacja zawodowa, doradztwo zawodowe, doradztwo społeczne, karierowe Przygotowanie do zatrudnienia, zawód, kwalifikacje, umiejtnoci, standardy, cieki edukacyjne, cieki kariery, bilans kompetencji. Obiekty doradztwa jednostka, grupa, instytucje tworzce rynek pracy, podmioty współdziałajce na rynku pracy. Doradztwo społeczne jako forma działa w pomocy społecznej. Wsparcie społeczne w procesie doradzania klientom. Warunki zaliczenia: Aktywno na zajciach, opracowanie indywidualnego projektu scenariuszy porady Forma zaliczenia: E Aronson, E., Psychologia społeczna. Serce i umysł Baka, A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, porednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Pozna Czerniawska. O., Poradnictwo jako wzmocnienie rodowiska wychowawczego. Warszawa 1997 Łcki, K., Szostak, A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Warszawa Kargulowa, A., Poradnictwo wychowawcze w wietle teorii i praktyki. Wrocław Marynowicz, E., Piekarski, J.(red). Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów projektów działania. Warszawa Pawłowska, R., Poradnictwo pedagogiczne. Warszawa Santotski, J.,(red)> ABC psychologicznej pomocy. Warszawa Wiatrowski, Z., Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz Wojtasik, B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa 1997.

11 PS9. Administracja i biurowo PS10. Psychologia wychowawcza PS11. Podstawy prawa PS12. Trening umiejtnoci społecznych Przedmiot: Trening umiejtnoci społecznych Numer przedmiotu (studia dzienne) D54 Prowadzcy: dr Elbieta Kornacka-Skwara Instytut: Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład: Zakład Psychologii liczba godzin Punkty ECTS 3 2 Forma kształcenia: warsztaty - wiczenia (zaliczenie z ocen) Cele: 1. Poznawanie, rozwój i doskonalenie siebie. 2. Kształcenie ogólnych umiejtnoci interpersonalnych 3.Zapoznanie studentów ze specyfik pracy pracownika socjalnego oraz zakresem umiejtnoci i wymaga, jakie stawia ten zawód 4. Dowiadczenie siebie (jako przyszłego pracownika socjalnego) w kontaktach pomocowych z rónymi grupami klientów. Treci programowe: 1. Ja i inni. 2. Moje miejsce w grupie. 3. Okrelanie obrazu siebie, swoich słabych/mocnych stron. 4. Identyfikacja własnego stylu porozumiewania si. 5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 6. Twórcze mylenie. 7. Rozwój wraliwoci. 8. Rozwój empatii. 9. Wyraanie uczu, radzenie sobie z przykrymi emocjami. 10. Umiejtno słuchania, komunikowania si. 11. Asertywno. 12. Typy rozmów w sytuacji pomagania. 13. Specyfika kontaktu pracownika socjalnego z rónymi grupami klientów (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, osoby uzalenione, osoby w innej trudnej sytuacji yciowej np.: samotno, samobójstwa, przestpczo, trudnoci wychowawcze). Warunki zaliczenia: obecno i aktywne uczestnictwo w zajciach, praca zaliczeniowa z zakresu podstawowych umiejtnoci interpersonalnych i ich wykorzystania w kontakcie z klientem. Argyle, M. (1991). Psychologia stosunków midzyludzkich. Warszawa, PWN. Egan, G. (2002), Kompetentne pomaganie. Pozna, Zysk i S-ka Wydawnictwo. Gordon, T. (1996). Wychowanie bez poraek. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX. Grzesiuk, L. (1994). Studia nad komunikacj interpersonaln. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Grzesiuk, L., Trzebiska, E. (1983). Jak ludzie porozumiewaj si?. Warszawa, Nasza Ksigarnia. Jak y z ludmi (umiejtnoci interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodziey (1991). Warszawa, MEN. Johnson, D., W. (1992). Podaj dło, Warszawa, PTP. Król-Fijewska, M.(2000). Stanowczo, łagodnie, bez lku. Warszawa, Wydawnictwo WAB. Król-Fijewska, M. (1991). Trening asertywnoci. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzewoci. Majewska-Gałziak A. (red.). (1998). Metoda warsztatowa w kształceniu umiejtnoci interpersonalnych Katowice, BPS. Ncki, Z. (1996). Komunikacja midzyludzka. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Nocu A., Szmagalski J. (1998). Podstawowe umiejtnoci w pracy socjalnej i ich kształcenie. Katowice, BPS. Pease, A. (1992). Jzyk ciała. Jak czyta myli ludzi z ich gestów. Kraków, Gemini. Santorski, J.(red.). (1993). Abc psychologicznej pomocy. Warszawa, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza. Przedmiot: Trening umiejtnoci społecznych Numer przedmiotu D/54 Prowadzcy : mgr Marek Kunik Instytut: Pedagogiki i Psychologii Zakład: Psychologii

12 Semestrl Liczba godzin w semestrze Punkty ECTS Dzienne Dzienne zaoczne zaoczne Forma kształcenia: konwersatorium Metody dydaktyczne w realizacji przedmiotu: 1. trening psychoedukacyjny 2. metoda Balinta: dwie osoby bd wciela si w role pomagacza i pracowa z klientami. Cała grupa daje tu okazj otrzymania informacji zwrotnych dotyczcych własnej pracy z klientem. Forma taka wydaje si by niezbdnym wprowadzeniem studentów w rzeczywisty kontakt z klientami pracownika socjalnego, a jednoczenie stanowi bdzie weryfikacj wszystkich zdobytych pierwszym semestrze umiejtnoci interpersonalnych 3. wiczenia, umoliwiajce dowiadczenie psychologicznych aspektów pracy z klientem i własnych reakcji na problem 4. praktyczne wiczenia w dwójkach lub wikszych grupach umiejtnoci komunikacyjnych 5. prezentacja i dyskusja na temat filmu ilustrujcego dany problem Wybór formy zaj zaley od charakteru analizowanego zagadnienia. Cele: Zajcia moj sta si okazj do dowiadczenia siebie w relacjach społecznych niezbdnych dla satysfakcjonujcych i efektywnych relacji pomagacz klient. Std te po pierwszej czci treningu, podczas, której bd trenowane podstawowe umiejtnoci niezbdne w kontakcie interpersonalnym, druga cz zaj ma sta si okazj do praktycznego wcielenia si w sytuacje społeczn - pomagania klientowi. Cz ta oparta jest na zasadach funkcjonowania grup Balinta. Treci programowe: Sztuka słuchania; Podstawowe werbalne umiejtnoci pomagania; osobiste granice kontaktu niewerbalnego; odzwierciedlanie jako umiejtno pracy własnym ciałem; Preferowane systemy reprezentacji u klienta jako element kontaktu; Rozpoznawanie własnej podstawowej reprezentacji zmysłowej; Dostrajanie si do klienta poprzez odpowiednie predykaty; Elementy asertywnoci; Rozwizywanie problemów; Negocjacje; Sztuka autoprezentacji; praktyczne zastosowanie analizy transakcyjnej jako narzdzie pracy z klientem; Prowadzenie rozmowy z klientem Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajciach, /ZO/ Argyle, M. (1999). Szkolenie umiejtnoci społecznych.. W: Psychologia stosunków midzyludzkich. (s ). Warszawa: PWN. Brammer, M.L. (1984). Kontakty słuce pomaganiu. Warszawa: Wydawnictwo PTP. Corey, M..S.(1994). Grupy, zasady i techniki pomocy psychologicznej. Warszawa: PTT. Fijewski, P. (1996). Jak rozwin skrzydła. Warszawa: INTRA Fisher, R, Ury, W, Patton, B. (1996). Dochodzc do tak. Warszawa: Polskie Wyd. Ekonomiczne. Haran, J.G. (1992). Doceni konflikt. Warszawa: PWN. Johnson, D, W, (1992). Podaj dło. Warszawa: IPZSiT. McKay, M., Davis, M., Fning, P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania si. GWP. O`Connor, J., Seymour, J. (1996) Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Pozna: Zysk i S-ka. Woyach, R.B. (1997). Jak zosta przywódc. Warszawa: CODN. Zborowski, Z. (1997). Trening interperspersonalny. Warszawa: Scholar. 3 Przedmiot: Trening umiejtnoci społecznych Numer przedmiotu (studia dzienne) D54 Prowadzcy: mgr Monika Stawiarska-Lietzau Instytut: Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład: Zakład Psychologii liczba godzin Punkty ECTS 3 2

13 Forma kształcenia: warsztaty - wiczenia (zaliczenie z ocen) Cele: 1. Poznawanie, rozwój i doskonalenie siebie. 2. Kształcenie ogólnych umiejtnoci interpersonalnych 3.Zapoznanie studentów ze specyfik pracy pracownika socjalnego oraz zakresem umiejtnoci i wymaga, jakie stawia ten zawód 4. Dowiadczenie siebie (jako przyszłego pracownika socjalnego) w kontaktach pomocowych z rónymi grupami klientów. Treci programowe: 1. Ja i inni. 2. Moje miejsce w grupie. 3. Okrelanie obrazu siebie, swoich słabych/mocnych stron. 4. Identyfikacja własnego stylu porozumiewania si. 5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 6. Twórcze mylenie. 7. Rozwój wraliwoci. 8. Rozwój empatii. 9. Wyraanie uczu, radzenie sobie z przykrymi emocjami. 10. Umiejtno słuchania, komunikowania si. 11. Asertywno. 12. Typy rozmów w sytuacji pomagania. 13. Specyfika kontaktu pracownika socjalnego z rónymi grupami klientów (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, osoby uzalenione, osoby w innej trudnej sytuacji yciowej np.: samotno, samobójstwa, przestpczo, trudnoci wychowawcze). Warunki zaliczenia: obecno i aktywne uczestnictwo w zajciach, praca zaliczeniowa z zakresu podstawowych umiejtnoci interpersonalnych i ich wykorzystania w kontakcie z klientem. Argyle, M. (1991). Psychologia stosunków midzyludzkich. Warszawa, PWN. Egan, G. (2002), Kompetentne pomaganie. Pozna, Zysk i S-ka Wydawnictwo. Gordon, T. (1996). Wychowanie bez poraek. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX. Grzesiuk, L. (1994). Studia nad komunikacj interpersonaln. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Grzesiuk, L., Trzebiska, E. (1983). Jak ludzie porozumiewaj si?. Warszawa, Nasza Ksigarnia. Jak y z ludmi (umiejtnoci interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodziey (1991). Warszawa, MEN. Johnson, D., W. (1992). Podaj dło, Warszawa, PTP. Król-Fijewska, M.(2000). Stanowczo, łagodnie, bez lku. Warszawa, Wydawnictwo WAB. Król-Fijewska, M. (1991). Trening asertywnoci. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzewoci. Majewska-Gałziak A. (red.). (1998). Metoda warsztatowa w kształceniu umiejtnoci interpersonalnych Katowice, BPS. Ncki, Z. (1996). Komunikacja midzyludzka. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Nocu A., Szmagalski J. (1998). Podstawowe umiejtnoci w pracy socjalnej i ich kształcenie. Katowice, BPS. Pease, A. (1992). Jzyk ciała. Jak czyta myli ludzi z ich gestów. Kraków, Gemini. Santorski, J.(red.). (1993). Abc psychologicznej pomocy. Warszawa, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza. PS13. Projekt socjalny Przedmiot : Projekt socjalny Numer przedmiotu D/56 dz D/55 z Prowadzcy : dr Mariola Mirowska Instytut : Pedagogiki i Psychologii Zakład : Pracy Socjalnej Liczba Dzienne(w/w/ 15/30 0/30 godzin w semestrze Zaoczne(w/w/ 9/18 0/18 Punkty ECTS 3 Forma kształcenia : wykład, wiczenia Cele nauczania : Umiejtno okrelenia etapów przygotowania projektu socjalnego. Umiejtno okrelenia problemów w pracy socjalnej. Umiejtno okrelenia zasobów własnych i zasobów instytucji.

14 Umiejtno ustalenia i opracowania zestawu wskaników znaczcych dla formułowania projektu i powodzenia jego realizacji. Umiejtno dokonywania uzasadnie /na uytek władzy i opinii publicznej/ dla przekształcania rodowiska. Umiejtno dokonania oceny trudnoci w przeprowadzaniu projektu socjalnego w rodowisku. Umiejtno interpretacji rezultatów - metody ewaluacji projektu. Umiejtno opracowania projektu socjalnego, działalnoci socjalnej. Treci programowe : Planowanie w pracy socjalnej Poznawanie rodowiska społecznego w trakcie pracy socjalnej /badanie poprzez działanie. Podstawowe metody diagnozowania rodowiska społecznego. Wskaniki uywane w badaniach problematyki socjalnej Etapy przygotowania projektu socjalnego (analiza rodowiska społecznego, problemu społecznego, planowanie działalnoci socjalnej, realizacja działa, metody ewaluacji projektu). Warunki zaliczenia : obecno, aktywno na zajciach, kolokwium. Forma zaliczenia : WZ, ZO. Literatura : De Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa Garvin Ch. D., Seabury B. A., Działanie interpersonalne w pracy socjalnej, Katowice Kotlarska Michalska A.(red.),Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Pozna Lisowski A., Badanie potrzeb społecznych, Warszawa Marynowicz Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Katowice PS15. Modele pomocy społecznej Przedmiot : Modele pomocy społecznej Numer przedmiotu D/55 dz D/54 z Prowadzcy : dr Mariola Mirowska Instytut : Pedagogiki i Psychologii Zakład : Pracy Socjalnej Liczba Dzienne(w/w/ 30/30 godzin w semestrze Zaoczne(w/w/ 18/18 Punkty ECTS 5 Forma kształcenia : wykład, wiczenia Cele nauczania : Poznanie ródeł współczesnych modeli pomocy społecznej. Kształcenie umiejtnoci rozróniania i charakteryzowania modeli pomocy społecznej. Dostarczenie koniecznej wiedzy teoretycznej pozwalajcej na umiejscowienie polskiego systemu pomocy społecznej na tle systemów innych pastw Europy. Znajomo zada i kompetencji poszczególnych podmiotów w polskim systemie pomocy społecznej. Treci programowe : Podstawowe cechy i modele deprywacji społecznej. Deprywacja przyczyn załoe polityki społecznej pastwa. Prezentacja szerokiego tła i bogactwa przykładów rozwiza kwestii społecznych w modelach pomocy społecznej Polski, jak i ze wiata (m. in. USA, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Holandia, Irlandia, Hiszpania, Szwajcaria, Włochy). Modele pomocy społecznej w wietle midzynarodowych porówna.

15 Integracja Polski z Uni Europejsk a konieczno reorganizacji modelu pomocy społecznej. Warunki zaliczenia : obecno, aktywno na zajciach, kolokwium. Forma zaliczenia : ZO, E. Literatura : Głbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich. Warszawa Kantowicz E., Olubiski A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku. Toru Kamierczak T., Łuczyska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia. Katowice Ksiopolski M., Modele polityki społecznej. Warszawa Marynowicz Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Katowice Marzec Holka K. (red.), Społeczestwo, edukacja, demokracja. Nowe wyzwania dla pracy socjalnej. Bydgoszcz Radwan Pragłowski J., Frysztacki K. (red.), Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej. Warszawa PS15. Animacja społeczna Przedmiot: Animacja społeczna Numer przedmiotu: D/61,62 Autor: Dr St. Czarnecka Instytut: Pedagogiki i Psychologii Zakład: Pracy Socjalnej Rok I II III IV V Liczba godzin Dzienne (w/w) 30 W semestrze Zaoczne (w/w) 18 Punkty ECTS 2 Forma kształcenia: wiczenia ZO Cele nauczania: 1. Ukazanie roli i miejsca animacji społecznej w społeczestwie wychowujcym, obywatelskim, uczcym si. 2. Dostarczanie studentom wiedzy o ruchu animacyjnym, animacji społeczno-kulturowej, metodach, technikach, rodkach aktywizujcych społeczno lokaln w przestrzeni ycia 3.Uczenie umiejtnoci wykorzystania animacji społecznej w profesjonalnym organizowaniu społecznoci lokalnej. Treci programowe: Pojcie animacji społecznej: siły społeczne, mobilizacja społeczna, partycypacja społeczna, aktywno, metoda, rodowisko, praca wspólnotowa. Animacja jako metoda, jako proces, jako kierunek działania Animacja społeczno-kulturalna w społecznociach lokalnych cel, potrzeba, bariery, fazy: 1) preanimacja, 2) planowanie treci i form, 3) informacyjno-stymulacyjna Efekty animacji: wiedza, rozwój umiejtnoci, zmiana postaw, hierarchii wartoci, wzorów kulturowych, integracja wspólnoty społecznej, rozwizywanie problemów społecznych w miejscu zamieszkania Animator działacz, pracownik, kreator sytuacji animacyjnych Metody community action, empowerment, community development, action research. Wzory zachodnie w organizowaniu społecznoci lokalnej w Polsce na przykładzie projektu MATRACOP, projekty socjalne Public relations w promowaniu animacji społeczno-kulturowych, rodki metody, program, komunikacja, lobbing socjalny, kreatorzy, wolontariusze ich rola i udział w aktywizacji działa społecznoci dzieci, młodziey, osób dorosłych, emerytów i instytucji. Warunki zaliczenia: uczestnictwo w projektowaniu animacji, projekt socjalny Forma zaliczenia: ZO

16 Besnard, P., Problematyka animacji społeczno-kulturowej.(w) M.Debesse, G.Mialaret (red) Rozprawy o wychowaniu. Warszawa Czarnecka, S.,(red). Strategia rozwizywania problemów społecznych w powiece czstochowskim. Czstochowa 2001.Kamiski, A., Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa Gajda, J., Wybrane problemy animacji kulturowej. Lublin Gajda, J.(red). Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny. Lublin Kargul, J. Animacja społeczno-kulturalna (w). T. Pilch, I.Lepalczyk (red). Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniajcym si wiecie. Warszawa 1995 Krzyszkowski, J, Elementy organizacji i zarzdzania w pomocy społecznej. Łód Nobis, A., Animator i jego partnerzy (w) Kargulowa A. (red). Dramaturgia poradnictwa. Wrocław 1996 Radziewicz, A., Winnicki, A., (red). Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. (Aktywizacja lokalnych społecznoci. Strategie działania kreatora). Katowice PS16. Prawa człowieka Przedmiot: Prawa człowieka Numer przedmiotu Nr D/63 Prowadzcy: dr Edyta Widawska Instytut: Pedagogiki Społecznej Zakład: Pedagogiki Społecznej Liczba godzin 15w+30w Punkty ECTS 3 Forma kształcenia: wykład i wiczenia Cele: 1.Zapoznanie z problematyk praw człowieka w ujciu historycznym. 2.Ukazanie roli i znaczenia praw człowieka w wiecie współczesnym. 3.Zapoznanie z procedurami odwoławczymi oraz systemem ochrony w zakresie praw człowieka. 4.Rozwój umiejtnoci przekazywania wiedzy z zakresu praw człowieka z wykorzystaniem metod aktywizujcych. Treci programowe: 1.Czym s i jakie s prawa człowieka. 2.Historia i współczesno praw człowieka. 3.Demokratyczne reimy pastwowe. 4.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i prawa człowieka w niej chronione. 5.Instrumenty ochrony praw człowieka w polskim systemie prawnym. 6.System ochrony praw człowieka w ramach ONZ. 7.Prawa człowieka w systemie Unii Europejskiej. 8.KBWE, OBWE jako systemy ochrony praw człowieka. 9.Midzynarodowa Organizacja Pracy i ochrona praw człowieka w jej ramach. 10. Materialne prawa człowieka omówienie szczegółowe. Warunki zaliczenia: wykład egzamin; wiczenia - zaprezentowanie, na bazie metaplanu, informacji dotyczcych sytuacji w wybranym przez słuchacza obszarze przestrzegania praw dziecka; aktywno; obecno Banaszak B., Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław Bloed A., Dwadziecia lat procesu KBWE: od konfrontacji do współpracy, Warszawa Bojarski Ł., Płatek M., Z prawem na ty, Zakamycze Czapliski W., Zarys prawa europejskiego, Warszawa Czy E., Maciej R., Moje prawa czyli Konwencja o Prawach Dziecka dla dzieci, Warszawa Daranowski P., Midzynarodowa ochrona praw obywatelskich i politycznych in statu nascendi. Midzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Łód Dziecko i jego prawa, (red.)czy E., Warszawa Górecka H., Górecka M., Ochrona praw dziecka w prawie midzynarodowym i jego realizacja w Polsce, Olsztyn-Kraków Gronowska B., O prawach dziecka, Toru 1994.

17 Kantowicz E., Ochrona praw dziecka w kontekcie działalnoci UNICEF, Warszawa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Kuniar R., O prawach człowieka. Idee, instytucje, praktyka, Warszawa Łtowska E., Po co ludziom konstytucja, Warszawa Michalska A., Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa Midzynarodowa ochrona praw dziecka, (red.) J. M. nieciski, Warszawa Narody Zjednoczone midzy oczekiwaniem a spełnieniem, (red.) T. Ło-Nowak, Wrocław Narysuj mi prawa człowieka, Gdask Osiatyski W., Prawa i wolnoci człowieka, Warszawa Osiatyski W., Twoja konstytucja, Warszawa Pierwsze kroki. Jak uczy o prawach człowieka, Gdask Polska w Organizacjach Midzynarodowych, (red.) S.Parzymies, I.Popiuk-Rysiska, Warszawa Prawa człowieka w społeczestwie obywatelskim, (red.) A. Rzepliski, Warszawa Prawa człowieka. Dokumenty midzynarodowe, oprac. B Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toru Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywisto, (red.)biczycka J., Kraków Prawa i wolnoci człowieka. Scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i rednich, (red.) E. Stawowy, Kraków Prawa ucznia w szkole. Raport z bada, opr. E. Czy, Warszawa Prawo do nauki. Raport z monitoringu, red. J. Ciechanowski, E. Czy, E. Szewczyk, Warszawa Rzepliski A., Prawa i wolnoci człowieka, Warszawa Sudre F., Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoci, Warszawa Symonides J., Midzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa PS17. Elementy psychopatologii Przedmiot:. Elementy psychopatologii... Numer przedmiotu D/46 Prowadzcy : dr Agata Woniak-Krakowian... Instytut: Pedagogiki i Psychologii... Zakład: Poradnictwa Zawodowego Studia dzienne... Liczba godzin 15wykła d 30wicz. Punkty ECTS 4 Studia zaoczne D/45 Liczba godzin 9wykład 18wicz. Punkty ECTS 4 Forma kształcenia: wykład 15godzin, wiczenia 30 godzin. Cele:1Poznanie zaburze w funkcjonowaniu społecznym w obecnych czasach. 2. Okrelenie mechanizmów, zrozumienie przyczyn i skutków zaburze społecznych. 3. Wyposaenie studentów w podstawowe wiadomoci i umiejtnoci okrelajce zaburzenia i odchylenia od norm społecznego funkcjonowania. 4. Dokonanie psychologiczno-socjologicznej analizy zjawisk patologii społecznej. 5. Uwraliwienie na problemy społeczne. Wytworzenie gotowoci do niesienia pomocy.

18 6. Nastawienie na współprac z rónymi specjalistami w celu zapobiegania i profilaktyce zaburze społecznych. 7. Rozbudzanie zainteresowa problemami patologii społecznej. 8. Pobudzanie potrzeb samokształcenia. Treci programowe: 1. Społeczne determinanty zachowania si człowieka 2. Teorie i koncepcje zachowa dewiacyjnych. 3. Zachowania patologiczne dzieci i młodziey. 4.Uzalenienie od alkoholu - alkoholizm i choroba alkoholowa 5. Narkomania i toksykomania. 6. Granice normy i patologii seksualnej. 7. Autoagresja i samobójstwo. 8. Agresja społeczna - przemoc w rodzinie. 9. Prostytucja. 10. Ruchy subkulturowe. 11. Nowe ruchy wyznaniowe - sekty religijne. Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocen, kolokwium zaliczeniowe, wykonanie prac zleconych przez prowadzcego, aktywno twórcza na zajciach LITERATURA Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.(2003).Psychologia zaburze. Tom 1i 2. Gdask Goldstein E., G.(2003). Zaburzenia z pogranicza. Gdask. Meyer R. P.(2003). Psychopatologia. Gdask. Dudek B. (2003). Zaburzenia po stresie traumatycznym. Gdask. Klimasiski K. (1999). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków. Bryant R.A., Harvey.(2003). Zespół ostrego stresu. Warszawa. Alvarez A. (1997). Bóg bestia. Studium samobójstwa. Warszawa. Hołyst B.(1983). Samobójstwo - przypadek czy konieczno. Warszawa. Jarosz M. (1997). Samobójstwa. Warszawa. Jarosz M. (1980). Samozniszczenie. Samobójstwo, alkoholizm, narkomania. Warszawa - Wrocław Kraków - Gdask. Tetaz N.(1976). Warto y. Samobójstwo -jego istota i zwalczanie. Warszawa. Rosa K. (1996). Próby samobójcze. Charakterystyka socjologiczna. Łód. Szymanowski T. (red.) Patologia społeczna. Wybrane problemy. Warszawa. Woniak-Krakowian A.(1996). Samobójstwo efektem dezintegracji społecznej. Wokół zjawisk nietolerancji. [w:] Tolerancja Tom III. Studia i szkice. (red.) A.Rosół, M.S. Szczepaski. Czstochowa. Bielawska-Batorowicz E.(1993). O formach złego traktowania dzieci. Przegld Psychologiczny 3. Brgiel J. (1997). System opieki i wsparcia wobec dziecka skrzywdzonego. [w:] System edukacyjny w procesie przemian w latach Wyzwania, konteksty i prognozy socjo-pedagogiczne.(red.). Szczepanski M.S, Wagner I., Pawlica B. Czstochowa. Forward S.(1992). Toksyczni rodzice. Warszawa. Jundził I (1993). Dziecko ofiara przemocy. Warszawa. Pacewicz A. (1992). Naduycia seksualne wobec dzieci. Przyjaciel Dziecka 4-6. Piekarska A.(1991). Przemoc w rodzinie. Agresja rodziców wobec dzieci. Przejawy i psychospoleczne uwarunkowania. Warszawa. Pospiszyl I. (1994). Przemoc w rodzinie. Warszawa. Woniak-Krakowian A. (1997). Czym jest przemoc w rodzinie-problematyka przemocy. [w:] System edukacyjny w procesie przemian w latach Wyzwania, konteksty i prognozy socjopedagogiczne.(red.). Szczepanski M.S, Wagner I., Pawlica B. Czstochowa. Antoniszyn M., Marek A.(1985).Prostytucja w wietle bada kryminologicznych. Warszawa. Dufour P.(1997,1998). Historia prostytucji. Tom I,II,III. Gdynia. Imieliski K.(1990). Manowce seksu i prostytucja. Łód. Karpiski M. (1997). Najstarszy zawód wiata. Szymaski A.,Krzyak-Szymaska E.(1997). Tolerancja prostytucji w aspekcie zmian społecznych w Polsce. [w:] Tolerancja. Studia i szkice. Tom IV (red.) Rosół A., Szczepaski M.S. Czstochowa. Woniak-Krakowian A. (1997). Prostytucja komieczno czy wybór? Wokół zjawisk nietolerancji. [w:] Tolerancja. Studia i szkice. Tom IV (red.) Rosół A., Szczepaski M.S. Czstochowa. Jdrzejewski M. (1999). Młodzie a subkultury. Warszawa. Muller T. (1985). Podkultury młodzieowe. Warszawa. Pczek M. (1992). Mały słownik subkultur młodzieowych. Warszawa. Sołtysiak T. (1985). rodowiskowe uwarunkowania i determinanty subiektyne przynalenoci nieletnich do podkultur. Bydgoszcz.

19 Szymaczyk M. (1984). Hipps, punk, popers i inni. Szkice do monografii młodzieowych stylów kontestacyjnych lat 80-tych. Warszawa. Wilk E.(1994). Krucjata łysogłowych. Warszawa. Doktór. T., Kowalczewska J., Werbanowska M.(1991). Uczestnictwo w nowych ruchach religijnych a poczucie sensu ycia i poziomu niepokoju. Euhemer 4 Jagiełło W.(1995). Dzieci Kacmajora.Polityka Lewanowicz C.(1994). witynie mierci. Tygodnik Powszechny Mroziewicz K.(1993). Wynalazki religijne. Polityka Nowak K.T.(1995). Sekty dla zabłkanych. Polityka Nowak W.(1995). Sekty w Polsce. Olsztyn. Paleczny T. (1998). Sekty w poszukiwaniu utraconego raju. Kraków. Pawłowicz Z.(1996). Kociół i sekty w Polsce. Gdask. Podgórska J. (1994). Dzieci rónych bogów. Polityka Ritchie J. (1994). Tajemniczy wiat sekt i kultów. Warszawa. Strzemieniecki R. (1994). Wprost Wiliusz S. (1995). Heroldzi Apokalipsy. Wprost Zwolinski A. (1996). Anatomia sekty. Kraków. PS18. Kierowanie zespołami ludzkimi

20 Przedmiot: Kierowanie zespołem ludzkim Prowadzcy: dr Stanisława Czarnecka, dr Izabela Krasiejko Numer przedmiotu D/48 Instytut: Instytut Pedagogiki i Psychologii Zakład: Zakład Pracy Socjalnej liczba godzin 15/30 Punkty ECTS 4 Studia dzienne Forma kształcenia: wykład, wiczenia, Cele: 1. zapoznanie studentów z orientacj humanistyczn w kierowaniu zespołami ludzkimi, 2.zapoznanie studentów ze sposobami kierowania sob i pracownikami, błdami w kierowaniu i sposobami ich niwelowania, 3.przygotowanie studentów do sprawnego i umiejtnego podejmowania decyzji w zakresie planowania i organizowania działa w stosunku do całoci zakładu pracy jak i poszczególnych stanowisk, zatrudniania pracowników i pobudzania ich do aktywnoci zawodowej, skutecznego kierowania podległym personelem, rozwizywania problemów pracowniczych. Treci wykładów: Kierowanie sob i innymi (1.Gospodarowanie czasem i informacj. 2.Jak skutecznie pisa, przemawia i prowadzi narady? 3.Troska o zdrowie, zapobieganie stresowi. 4.Przywództwo. 5.Umiejtno postpowania z ludmi. 6.Komunikowanie si. 7.Doskonalenie pracowników, patronat. 8. Poradnictwo w miejscu pracy. 9. Personel pomocniczy.10.podsumowanie: Inteligencja intelektualna i emocjonalna menadera.) Treci wicze: 1.Kierownik - relacje słubowe, w których wystpuje kierownik, istota ról kierowniczych o charakterze interpersonalnym, czy kierownictwo to powołanie czy zawód? 2.Planowanie - warunki planowania, konieczno planowania, planowanie w tzw. zarzdzaniu przez cele, rónice w planowaniu "japoskim" i "amerykaskim". 3.Organizacja i jej typy - czynnociowe, rzeczowe i atrybutowe okrelenie organizacji, organizacja formalna i nieformalna. 4.Zatrudnianie zasady rekrutacji pracowników, adaptacja, stabilizacja pracownika, fluktuacja. 5.Kierowanie - style kierowania, czynnoci składajce si na czas pracy kierownika, charakterystyczne błdy w kierowaniu. 6.Motywowanie rodzaje motywowania opartego na systemie potrzeb pracowniczych. 7.Kontrolowanie - mechanizm przeprowadzania kontroli, kontrola aktywna. 8.Pracownik rola aspektu poznawczego, inteligencji, charakteru, temperamentu, systemu wartoci w wykonywaniu pracy. 9.Grupy pracownicze elementy, z jakich składa si grupa, konformizm, facylitacja, typologia grup ze wzgldu na stopie efektywnoci wykonywanej pracy. 10.Relacje interpersonalne istota stosunków interpersonalnych w zakładzie pracy, negatywne i pozytywne znaczenie konfliktów w procesie zarzdzania, sposoby rozwizywania konfliktów, fluktuacja, stabilizacja. Warunki zaliczenia: E, ZO Literatura podstawowa: 1. Armstrong M., 2000: Zarzdzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PSB, Kraków 2. Goleman D., 1999: Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wyd. Media Rodzina, Pozna 3. Haber L., 1998: Management zarys zarzdzania mał firm, Wyd. WSE, Kraków 4. Murphy E.C., 1997: IQ menaderów, Wyd. Amber, Warszawa 5. Steward D (red.), 1997: Praktyka kierowania, PWE, Warszawa PS19. Elementy psychoterapii i socjoterapii brak PS20. Elementy organizacji i zarzdzania Przedmiot: Elementy organizacji i zarzdzania Numer przedmiotu: D/58. dz D/57 z

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Komunikacja społeczna Kod przedmiotu ZIP S 05 5-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Podstawy edukacji / Psychologia 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studium Pedagogiczne UJ 3. Kod

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2 Razem Wykłady Ćwiczenia konwersatorium Laboratoria Egzamin Zaliczenie ECTS Rzeszów, 13.06.2013 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Agresja i przemoc we współczesnym świecie./ Moduł 131.: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Aggression

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zjawiska w psychoterapii./ Moduł 103.: Psychoterapia między teorią a praktyką. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Phenomena in

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

W1 Opisuje terminologię z zakresu komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych. K_W04 M1_W10, 1P_W01 P1P_W01

W1 Opisuje terminologię z zakresu komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych. K_W04 M1_W10, 1P_W01 P1P_W01 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Rok:II Mediacje i negocjacje Semestr:IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z Socjoterapią Rok 1 1 Język obcy 4 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii menadżerskiej Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-201-GO-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Katedra Psychologii Klinicznej OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Patologia życia społecznego. 1100-ps-s48PZS-sj. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii.

OPIS PRZEDMIOTU. Patologia życia społecznego. 1100-ps-s48PZS-sj. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Patologia życia społecznego 1100-ps-s48PZS-sj Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Psychologia. udział w ćwiczeniach 3*3h. konsultacje 1*1h - 46h 38h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do -h. ćwiczeń.

Psychologia. udział w ćwiczeniach 3*3h. konsultacje 1*1h - 46h 38h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do -h. ćwiczeń. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo