Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 1.11 Stopień studiów: I Specjalności: Matematyka 1 Przedmiot Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu IP 1.11 AIS C.1 12/13 Kategoria przedmiotu Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Liczba punktów ECTS 6 Semestry Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Semestr wykład ćwiczenia laboratorium seminarium cwiczenia artystyczne 3 Cele przedmiotu Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi ustaleniami psychologii jako nauki. Cel 2 Wykształcenie umiejętności niezbędnych nauczycielowi matematyki w wymiarze psychologicznym. Cel 3 Rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz społeczno - etycznych aspektów pracy nauczyciela matematyki.

2 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji a Wiedza przyrodnicza i humanistyczna z zakresu szkoły średniej 5 Efekty kształcenia EK1 Wiedza: Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu biopsychologii, psychologii poznawczej, psychologii emocji i motywacji, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej EK2 Umiejętności: opisywanie, dokonywanie oceny i interpretacji zachowania ucznia z wykorzystaniem prostych technik diagnozujących przebieg rozwoju psychicznego uczniów różnych etapów edukacyjnych EK3 Kompetencje społeczne: skuteczne komunikowanie się z uczniem, rodzicami i innymi nauczycielami oraz kształtowanie prawidłowych relacji grupowych EK Kompetencje społeczne: kompetencje w zakresie kierowania grupą i pracy w grupie 6 Treści programowe wykład Lp Tematyka zajęć Opis szczegółowy bloków tematycznych Liczba godzin W1 Psychologia jako nauka: specyfika tematyczna i metodologiczna. Nurty psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, kognitywizm, psychologia humanistyczna. W2 Wybrane teorie rozwoju człowieka. Czynniki rozwoju. 3 W3 Wiek przedszkolny, młodszy wiek szkolny, adolescencja, okres młodzieńczy. Rozwój fizyczny. Rozwój procesów poznawczych Rozwój społeczno-emocjonalny: 5 W Psychologia pamięci, myślenia (procesów decyzyjnych) i mechanizmy uczenia się. W5 Psychologia różnic indywidualnych. Inteligencja, temperament, styl działania i styl poznawczy. W6 Emocje i inteligencja emocjonalna. 3 W7 Wybrane zagadnienia psychologii społecznej. Klasa jako grupa społeczna. W8 Wybrane zagadnienia psychopatologii. Stres. Zaburzenia i choroby psychiczne w dziecińswie i w okresie adolescencji. 3 Razem 30 ćwiczenia Lp Tematyka zajęć Opis szczegółowy bloków tematycznych Liczba godzin C1 Relacje uczeń nauczyciel w kontekście koncepcji człowieka przyjmowanych na gruncie psychoanalizy, behawioryzmu i kognitywizmu. C2 Projektowanie działań edukacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych. C3 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie rówieśniczej i w relacjach nauczyciel - uczeń. C Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. C5 Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych: nadpobudliwość psychoruchowa i zahamowanie. C6 Rodzinne uwarunkowania rozwoju. Patogenny wpływ rodziny i środowiska rówieśniczego. C7 Zaburzenia zachowania: profilaktyka i wstępna diagnoza C8 Mechanizmy uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Oddziaływania psychokorekcyjne nauczyciela (modyfikowanie wpływu). Strona 2/6

3 ćwiczenia Lp Tematyka zajęć Opis szczegółowy bloków tematycznych Liczba godzin C9 Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym i poradnią psychologicznopedagogiczną. 6 C10 Programy profilaktyczne w szkole. 7 Razem 5 7 Metody dydaktyczne M1 Wykłady M2 Ćwiczenia projektowe M3 Burza mózgów M Dyskusja M5 Konsultacje M6 Praca w grupach M7 Studium przypadku M8 Praca z podręcznikiem M9 Prezentacje multimedialne 8 Obciążenie pracą studenta Średnia liczba Forma aktywności godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Godziny wynikające z planu studiów 75 Konsultacje przedmiotowe 1 Egzaminy i zaliczenia w sesji 1 Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 60 Opracowanie wyników 0 Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 13 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta 150 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6 9 Sposoby oceny Ocena formująca F1 Kolokwium F2 Referat F3 Projekt zespołowy Strona 3/6

4 F Aktywność na zajęciach F5 Ćwiczenie praktyczne Ocena podsumowująca P1 Średnia ważona ocen formujących P2 Egzamin pisemny Warunki zaliczenia przedmiotu a Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie ćwiczeń (aktywne uczestnictwo, pozytywne oceny ze wszystkich kolokwiów); b zdanie egzaminu pisemnego (co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania); c Końcowa ocena zostanie wystawiona na podstawie całościowej oceny z ćwiczeń, dotyczącej efektów kształcenia 2,3 i (0.6 oceny końcowej) i wyniku egzaminu.pisemnego, sprawdzającego efekt kształcenia 1 (0. oceny końcowej). Kryteria oceny Na ocenę Na ocenę Na ocenę Na ocenę Efekt kształcenia 1 student posiada elementarną wiedzę z zakresu omawianych dziedzin psychologii i jest w stanie określić niektóre możliwości jej praktycznego wykorzystania student posiada wiedzę psychologiczną w zakresie obejmującym treści omawiane na wykładach i referowane w obowiązującej literaturze przedmiotu i potrafi ją praktycznie wykorzystywać student posiada (dobrze ugruntowaną) wiedzę psychologiczną w zakresie obejmującym treści omawiane na wykładach i referowane w obowiązującej i uzupełniającej literaturze przedmiotu oraz potrafi ją w twórczy sposób wykorzystywać Efekt kształcenia 2 student potrafi zastosować niektóre proste techniki diagnozujące przebieg rozwoju psychicznego ucznia i na podstawie obserwacji ocenić jego stan psychiczny student potrafi zastosować, omawiane na zajęciach, techniki diagnozujące przebieg rozwoju psychicznego ucznia, na podstawie obserwacji ocenić jego stan psychiczny oraz posiada orientację odnośnie zasad współpracy z pedagogiem (psychologiem) szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną student potrafi zastosować, omawiane na zajęciach oraz opisywane w podstawowej i uzupełniającej iliteraturze przedmiotu, techniki diagnozujące przebieg rozwoju psychicznego ucznia, na podstawie obserwacji ocenić jego stan psychiczny oraz posiada orientację odnośnie zasad współpracy z pedagogiem (psychologiem) szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną Efekt kształcenia 3 student posiada elementarną wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji interpersonalnej student posiada omawianą na zajęciach i w podstawowej literaturze przedmiotu wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji interpersonalnej i potrafi zastosować ją w praktyce student posiada omawianą na zajęciach oraz w podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji interpersonalnej i potrafi zastosować ją w sposób twórczy praktycznie zastosować Efekt kształcenia student jest w stanie kierować wyłącznie małymi grupami, zna zasady współpracy w grupie, jednak w ograniczonym zakresie stosuje je. student jest w stanie kierować grupą, zna zasady współpracy w grupie i stosuje je. student jest w stanie efektywnie kierować małymi i dużymi grupami, zna zasady współpracy w grupie i umiejętnie je stosuje. Strona /6

5 10 Macierz realizacji przedmiotu Efekty kształcenia dla przedmiotu Odniesienie do efektów kierunkowych Cele przedmiotu EK1 ŚIA_W07 Cel1 EK2 EK3 EK ŚIA_K03 ŚIA_K0 ŚIA_K0 ŚIA_K03 K,N_K03, N_U15 Cel2 Cel2 Treści programowe W1, W2, W3, W, W5, W6, W7, W8, C1, C, C5, C6, C7, C8 W2, W3, W, W5, C1, C2, C3, C5, C7, C8, C9, C10 W5, W6, C1, C2, C3, C5, C8, C9, C10 Metody dydaktyczne M1, M2, M, M5, M7, M8, M9 M1, M2, M, M5, M6, M7, M8, M9 M1, M2, M3, M, M5, M6, M8, M9 Sposoby oceny F1, F2, P1, P2 F1, F2, P1, P2 F1, F3, P1, P2 Cel3 W7, C9 M1 P1 11 Wykaz literatury Literatura podstawowa: [1] G. Mietzel Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk, 2000, GWP [2] J. Trmpała, B. Harwas - Napierała Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2, Warszawa, 2006, PWN Literatura uzupełniająca: [1] W. Pilecka, G. Rudkowska, L. Wrona, red. Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Kraków, 200, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej [2] R. Vasta, M. Haith, S. Miller Psychologia dziecka, Warszawa, 200, WSiP 12 Informacje o nauczycielach akademickich Osoba odpowiedzialna za kartę dr Stefan Florek (kontakt: Osoby prowadzące przedmiot dr Stefan Florek (kontakt: mgr Małgorzata Drzyzga (kontakt: 13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji (miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (kierownik zakładu) (dyrektor instytutu) Strona 5/6

6 Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot) Strona 6/6

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia PIVOP5 Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Diagnostyka pedagogiczna. Pedagogic diagnostics testing. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo