Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. (Tylko sprzt klasy 1.) Umieci wtyczk przewodu zasilajcego solidnie w gniazdku, aby si nie poluzowala. Niewlaciwe podlczenie wtyczki do gniazdka moe spowodowa poar. Nie naley nadmiernie wygina wtyczki i przewodu, ani kla na nie cikich przedmiotów, gdy moe to spowodowa uszkodzenie. przewodu zasilajcego z zakurzonym wtykiem lub zlczem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Gniazdo sieciowe powinno znajdowa si w latwo dostpnym miejscu, aby mona bylo bez problemu wycign wtyczk w przypadku koniecznoci odlczenia urzdzenia od sieci. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Instalacja W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na dzialanie duych iloci kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz uywania go przez 24 godziny na dob, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., naley skonsultowa si z autoryzowanym punktem serwisowym. Konsultacja jest konieczna, gdy korzystanie z monitora w tych warunkach moe spowodowa jego powane uszkodzenie. Monitor powinien by ulokowany w miejscu moliwie suchym i czystym. We wntrzu monitora moe powsta zwarcie lub poar. Przy przenoszeniu nie dopuci do upuszczenia. Moe to spowodowa uszkodzenie sprztu lub obraenia cielesne. Postaw podstaw monitora na pólce tak, aby nie wystawala poza jej krawd. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Nie stawia produktu na niestabilnym lub niewielkim podlou. Produkt powinno si umieszcza na równej, stabilnej powierzchni, gdy jego upadek moe spowodowa obraenia ciala osób znajdujcych si w pobliu, zwlaszcza dzieci. Nie stawia produktu na podlodze. Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknicia, zwlaszcza w przypadku dzieci. ABY UNIKN ZAGROENIA POAREM, NIE WOLNO STAWIA WIEC I INNYCH RÓDEL OTWARTEGO OGNIA W POBLIU TEGO PRODUKTU. Niezastosowanie si do tego zalecenia stwarza ryzyko poaru. Zachowa odpowiedni odleglo pomidzy urzdzeniami grzewczymi a przewodem zasilajcym. Nadtopienie oslony przewodu grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie stawia produktu w miejscach o slabej wentylacji, na przyklad na pólce czy w szafce. Wzrost temperatury wewntrz urzdzenia grozi poarem. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Instalacj wspornika naciennego powinien przeprowadzi wykwalifikowany specjalista. Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane moe prowadzi do obrae ciala. Naley zawsze stosowa urzdzenie montaowe, okrelone w instrukcji obslugi. Przy montau produktu naley zachowa odpowiedni odleglo od ciany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Niedostateczna wentylacja moe powodowa wzrost temperatury wewntrz produktu, co skraca ywotno podzespolów oraz obnia jako funkcjonowania. Plastikowe opakowanie (torb) naley przechowywa poza zasigiem dzieci. Podczas zabawy plastikow torb istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia si. Czyszczenie i zasady korzystania Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Grozi to uszkodzeniem, poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Przed czyszczeniem monitora pamita o wczeniejszym odlczeniu przewodu zasilajcego. Czyszczenie urzdzenia znajdujcego si pod napiciem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i przetrze monitor mikk, such szmatk. Nie uywa adnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, rodki owadobójcze, odwieacze powietrza, rodki smarne lub detergenty. Raz w roku kontaktuj si z centrum serwisowym lub centrum obslugi klienta w celu czyszczenia wntrza urzdzenia. Utrzymuj wntrze urzdzenia w czystoci. Nagromadzony kurz moe prowadzi do nieprawidlowego dzialania lub poaru. Inne Nie naley zdejmowa pokrywy (lub tylnej czci). Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Produktu nie naley instalowa w miejscach, w których przechowywane s oleje, a take w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montowa w pojazdach. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Nie wolno uruchamia monitora w pobliu wody, okien lub drzwi, gdzie bylby naraony na nieg lub deszcz. Jeli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, naley go wylczy i odlczy przewód zasilajcy. Nastpnie naley skontaktowa si z serwisem. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. W czasie wyladowa atmosferycznych na zewntrz naley wylczy zasilanie monitora lub nie korzysta z niego przez jaki czas. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. Nie przesuwaj monitora, cignc za przewód lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley zaslania otworów wentylacyjnych monitora. Nieodpowiednia wentylacja moe spowodowa awari lub poar. Nie wolno stawia na monitorze pojemników z wod, produktów chemicznych ani malych metalowych przedmiotów. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Jeli do monitora dostanie si obca substancja, naley odlczy przewód zasilajcy i skontaktowa si z serwisem. Nie stawia monitora w pobliu substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. W otworze wentylacyjnym, w gniazdku sluchawkowym ani w gniazdach AV nie naley umieszcza metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, rubokrtów) ani przedmiotów latwopalnych (np. papieru, zapalek). Grozi to poraeniem prdem elektrycznym. Jeli do produktu dostanie si obca substancja lub woda, naley go wylczy, wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego i skontaktowa si z punktem serwisowym. Ogldanie tego samego ekranu przez dluszy czas moe sprawi, e ekran bdzie zamazany lub widoczny bdzie trwaly obraz.

3 Wlczaj tryb oszczdzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dluszy okres czasu. Rozdzielczo i czstotliwo naley dostosowa odpowiednio do modelu. Niewlaciwa rozdzielczo i czstotliwo moe uszkodzi wzrok. 17-calowa (43 cm) X 1024 Uywajc sluchawek naley odpowiednio ustawi poziom glonoci. Zbyt glony dwik moe uszkodzi sluch. Cigle patrzenie na monitor ze zbyt malej odlegloci moe spowodowa uszkodzenie wzroku. Aby pozwoli odpocz oczom, po kadej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutow przerw. Nie naley instalowa produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu naraonym na drgania. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Korzystanie z produktu w miejscu naraonym na drgania moe spowodowa jego szybsze zuycie lub zapalenie. Monitor mona przenosi, gdy jest on wylczony a przewód zasilajcy jest odlczony. Przed przeniesieniem monitora sprawd, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przylczeniowe innych urzdze s odlczone. W przeciwnym razie mog ulec uszkodzeniu i prowadzi do poaru lub poraenia prdem. Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno si go stawia w miejscu niedostpnym dla dzieci. Naley równie pamita o tym, i upadek monitora moe spowodowa straty materialne, obraenia, a nawet mier. Zaleca si odlczenie urzdzenia od ródla zasilania w przypadku dluszej przerwy w eksploatacji. Pozostawienie urzdzenia pod napiciem w takim przypadku grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie umieszcza na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogloby si zainteresowa dziecko. Ch signicia po przedmiot moe spowodowa upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obraenia ciala lub nawet mier. Nie naley podnosi lub przenosi monitora spodem do góry, trzymajc tylko za podstaw. Moe to spowodowa upadek monitora i jego uszkodzenie lub obraenia ciala. Prawidlowa postawa podczas uywania monitora Podczas korzystania z monitora naley si stara zachowa odpowiedni pozycj ciala. Plecy powinny by wyprostowane. Oczy uytkownika powinny si znajdowa w odlegloci okolo 4050 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdowa si na wprost uytkownika i nieznacznie poniej linii jego wzroku. Monitor naley przechyli o jakie 1020 stopni w gór. Poloenie monitora naley wyregulowa tak, aby jego górna krawd znajdowala si nieco poniej linii wzroku uytkownika. Kt poloenia monitora naley wyregulowa tak, aby ekran nie odbijal wiatla. Ramiona powinny by uloone wzdlu tulowia. Przedramiona powinny znajdowa si w jednej linii z wewntrzn czci dloni. Lokcie powinny by ugite pod ktem prostym. Kt ugicia kolan powinien by wikszy ni 90 stopni. Stopy powinny w caloci spoczywa na podlou. Przedramiona powinny znajdowa si poniej linii serca. Prawidlowe usuwanie produktu (Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) - Tylko obszar Europy Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po uplywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uycia zasobów materialnych jako stalej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tego produktu uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. Funkcje Czym jest monitor z funkcj bezporedniej pracy w sieci? To nowy typ monitora, który korzysta z komputera PC i uslug sieci LAN, aby uzyska dostp do obrazów, filmów wideo, dokumentów itp. dziki polczeniu z komputerem-hostem. Dodatkowa funkcja umoliwia zdalne lczenie z komputerem-hostem w celu korzystania z uslug internetowych, niezalenie od komputera-hosta. Dostarczane z monitorem oprogramowanie MagicNet sluy do uzyskiwania zdalnego dostpu do sieci w celu ustawienia czasu i rodzaju materialów wywietlanych na kadym z monitorów pracujcychmechanizm slucy do fizycznego zablokowania urzdzenia uywanego w miejscach publicznych. Zabezpieczenie naley naby oddzielnie. Informacje na temat sposobu korzystania z zabezpieczenia mona uzyska w miejscu jego zakupu. Po podlczeniu kabli, przymocuj je piercieniem mocujcym kable. Piercie mocujcy kable Gniazdo sluchawek [ ] Zlcze do podlczenia mikrofonu (MIC) Do tego gniazda mona podlczy sluchawki. Do zlcza MIC mona podlczy mikrofon. USB (Gniazdo sygnaowe USB) LAN (Gniazdo sygnaowe LAN) Zlcze Audio In Podlcz takie urzdzenia USB, jak mysz, klawiatura i urzdzenia pamici masowej (np. DSC, MP3, pami zewntrzna itp.). Podlcz je, aby korzysta z nich na monitorze. To zlcze Audio In naley polczy ze zlczem Audio Out znajdujcym si z tylu komputera, korzystajc z kabla audio. Dodatkowe informacje na temat podlczania kabli mona znale w punkcie Podlczanie monitora. Kable polczeniowe Podlczanie monitora do ko ze wspornika naciennego naley stosowa si do standardów midzynarodowych. Co to jest klient systemu XPe? Klient systemu Microsoft Windows XP Embedded(XPe) korzysta z systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Embedded. Jeli klient systemu XPe zostanie podlczony do serwera Citrix ICA lub innego serwera udostpniajcego uslug podlczania pulpitu zdalnego (RDP) firmy Microsoft, dane dotyczce klawiatury, myszy, audio-wideo oraz ekranu bd przesylane z klienta do serwera za porednictwem sieci. Serwery moliwe do podlczenia Serwer Citrix ICA (Independent Computing Architecture) System Microsoft Windows 2000/2003 Server z zainstalowanymi uslugami terminalowymi oraz rodowiskiem Citrix MetaFrame - System Microsoft Windows NT 4.0 Server z zainstalowanym rodowiskiem Citrix MetaFrame Serwer z uslug podlczania pulpitu zdalnego (RDP) firmy Microsoft - System Microsoft Windows 2000 Server z zainstalowanymi uslugami terminalowymi - System Microsoft Windows 2003 Server - System Microsoft Windows XP Professional W niniejszym podrczniku opisano funkcje klienta systemu Windows XP Embedded. Nie zawarto w nim jednak objanie na temat ogólnych funkcji systemu Windows XP Embedded. Wicej ogólnych informacji udostpnionych przez firm Microsoft na temat systemu Windows XP Embedded znajduje si w Pomocy systemu Windows XP Embedded. Logowanie Logowanie Po uruchomieniu klienta mona zalogowa si do serwera, wprowadzajc nazw uytkownika i haslo. Domylnie skonfigurowane nazwy uytkowników to,,administrator" i,,user", a ich hasla maj posta jednej spacji. Logowanie automatyczne Klient moe zalogowa si do serwera przy uyciu wstpnie zdefiniowanego konta.

4 Dziki temu nie trzeba za kadym razem rcznie wprowadza informacji o uytkowniku. Nazw uytkownika, haslo i domen dla konta umoliwiajcego,,logowanie automatyczne" moe okreli wylcznie administrator (czyli uytkownik zalogowany jako administrator). W tym przypadku pole hasla nie moe by puste. Pulpit systemu Windows XP Embedded User (Uytkownik) Po zalogowaniu si uytkownika zostanie wywietlony Pulpit uytkownika, który przedstawiono na rysunku poniej. Domylnie na pulpicie uytkownika znajduj si ikony Citrix Program Neighborhood, Podlczanie pulpitu zdalnego i Internet Explorer. To polczenie mona równie wlczy z menu Start. Ikona regulacji glonoci dwiku, ikona serwera VNC i czas systemowy s wywietlane na pasku zada uytkownika. W przypadku zalogowania si przy uyciu konta uytkownika naley liczy si z wieloma ograniczeniami chronicymi system przed skutkami nieprawidlowych operacji uytkownika. Nie mona uzyska dostpu do dysków systemowych, a opcje konfigurowania ich wlaciwoci s ograniczone. Aby skonfigurowa zaawansowane i szczególowe ustawienia klienta, naley zalogowa si jako administrator. Administrator Po zalogowaniu si Administratora zostanie wywietlony Pulpit administratora, który przedstawiono na rysunku poniej. Domylnie na pulpicie administratora znajduj si ikony Mój komputer, Moje miejsca sieciowe, Citrix Program Neighborhood, Podlczanie pulpitu zdalnego, Internet Explorer i Kosz. Programy Citrix Program Neighborhood, Podlczanie pulpitu zdalnego i Internet Explorer mona równie uruchomi z menu Start. Ikona regulacji glonoci dwiku, ikona serwera VNC, ikona stanu Enhanced Write Filter (rozszerzonego filtrowania zapisu) i czas systemowy s wywietlane na pasku zada administratora. Uprawnienia administratora s wymagane przy dodawaniu lub usuwaniu programów. Wylogowywanie, ponowne uruchamianie, zamykanie systemu - Aby wylogowa si z biecej sesji, zamkn lub ponownie uruchomi klienta, naley uy menu Start. Kliknij kolejno: Start Zamknij. Zostanie wywietlone okno dialogowe Zamykanie systemu Windows. Wybierz operacj w polu kombi i kliknij przycisk OK. Wylogowa si z systemu klienta lub zamkn ten system mona równie w oknie Zabezpieczenia systemu Windows, które zostanie wywietlone po naciniciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del. Jeli jest aktywna funkcja Force Auto Log on (Wymu logowanie automatyczne), po kadym wylogowaniu uytkownik zostanie natychmiast zalogowany. Wylogowanie z systemu klienta, ponowne uruchomienie lub zamknicie go zostanie uwzgldnione w dzialaniu uslugi rozszerzonego filtrowania zapisu (EWF, Enhanced Write Filter). Aby zachowa zmiany w konfiguracji systemu, naley zapisa bufor biecej sesji systemowej w pamici typu flash. Niezastosowanie si do tego zalecenia spowoduje utrat zmienionych ustawie konfiguracji po zamkniciu lub ponownym uruchomieniu systemu klienta. (W przypadku wylogowania konfiguracja zostanie odtworzona po ponownym zalogowaniu). Wicej informacji na temat uslugi rozszerzonego filtrowania zapisu (Enhanced Write Filter) znajduje si w Pomocy programu.. Programy - Klient systemu XPe to platforma komputerowa typu klient-serwer. Na takiej platformie klient lczy si z serwerem za kadym razem, gdy jest wymagany dostp do programu. Z serwera do klienta s przesylane jedynie ekrany interfejsu uytkownika. Z tego powodu programy, takie jak ICA, Podlczanie pulpitu zdalnego oraz VNC, które s instalowane na kliencie systemu XPe, ulatwiaj uzyskanie dostpu do serwera i wykonanie na nim zada uytkownika. Citrix Program Neighborhood Program ICA (Independent Computing Architecture) umoliwia korzystanie z aplikacji serwera na wielu platformach i w rónych sieciach, niezalenie od konfiguracji sprztu. Program ICA MetaFrame Server oddziela wewntrzn logik aplikacji od interfejsu uytkownika. Dziki temu uytkownicy maj dostp wylcznie do interfejsu uytkownika na kliencie. Rzeczywista aplikacja dziala w 100% na serwerze. Dodatkowo, w porównaniu do aplikacji dzialajcej lokalnie, aplikacja uruchomiona za porednictwem programu ICA wykorzystuje okolo 10% przepustowoci lcza. Korzystajc z tej funkcji programu ICA, uytkownicy mog wykona na kliencie wicej zada ni na komputerze lokalnym. Poniej przedstawiono podstawowe technologie programu ICA: Niewielkie wymagania systemowe Do uruchomienia programu ICA wystarczy komputer z procesorem 286 firmy Intel i 640 KB pamici RAM. Oznacza to, e program ICA mona uruchomi praktycznie na kadym komputerze. Niewielkie wymagania sieciowe Domylna rednia przepustowo lcza wymagana do dzialania programu ICA to 20 Kb/s. Z tego wzgldu zadowalajc wydajno mona uzyska nawet przy polczeniu telefonicznym lub ISDN. Kady program, niezalenie od wielkoci, bdzie dziala stabilnie nawet w przypadku lcza o niskiej przepustowoci. Uniwersalny klient aplikacji Protokól programu Citrix ICA oddziela interfejs uytkownika od samej aplikacji. Podczas gdy aplikacja jest uruchomiona na serwerze aplikacji obslugujcym wielu uytkowników rodowiska WinFrame, jej interfejs uytkownika jest dostpny w kliencie WinFrame majcym niewielkie wymagania systemowe. Z tego wzgldu aplikacja dziala szybko niezalenie od rodowiska, w którym zostanie uruchomiona. Niezaleno od platformy Program ICA z zaloenia dziala w kadym systemie operacyjnym. Poniewa na rynku s ju dostpne klienty dla systemów operacyjnych UNIX, OS/2, Macintosh i systemów innych ni DOS, w systemach tych mona uruchomi aplikacje systemu Windows. Citrix Program Neighborhood to program zarzdzajcy takimi polczeniami ICA. Aby uruchomi program Citrix Program Neighborhood, wybierz kolejno: Start > Programy > Citrix > MetaFrame Access Clients > Program Neighborhood albo kliknij dwukrotnie ikon Citrix Program Neighborhood. Aby utworzy nowe polczenie ICA, kliknij dwukrotnie ikon Add ICA Connection (Dodaj polczenie ICA) i wykonaj nastpujce kroki: 1. Wybierz typ polczenia, które ma zosta utworzone. 2. Wpisz nazw polczenia i nazw serwera (adres IP lub nazw DNS). 3. Ustal stopie kompresji danych wysylanych i odbieranych oraz poziom niezawodnoci sesji. 4. Aby logowa si do serwera automatycznie, wprowad nazw uytkownika, haslo i domen. Jeli informacje te nie zostan teraz wprowadzone, przy kadym polczeniu z serwerem bdzie pojawia si monit o ich wprowadzenie. 5. Mona okreli kolor i rozmiar okna, które bdzie wywietlane. 6. Jeli uda si nawiza polczenie, w kliencie pojawi si pulpit serwera. W tym kroku mona skonfigurowa aplikacj do uruchamiania automatycznego. 7. Kliknij przycisk Zakocz, aby zakoczy tworzenie nowego polczenia. Wicej informacji na temat programu ICA Client Program znajduje si w witrynie internetowej firmy Citrix. Podlczanie pulpitu zdalnego Serwerem terminali lub innym uruchomionym komputerem (z systemem Windows 95 lub nowszym) mona zarzdza zdalnie przy uyciu uslugi Podlczanie pulpitu zdalnego. Pulpit zdalny Na komputerze, który ma by zarzdzany zdalnie, naley zainstalowa system Windows XP Professional lub Windows 2000/2003 Server. Komputer ten nosi nazw hosta.

5 Wymagany jest komputer zdalny z systemem operacyjnym nowszym ni Windows 95. Taki komputer zdalny nosi nazw klienta. Oprogramowanie klienckie do podlczania pulpitu zdalnego naley zainstalowa na kliencie. Ponadto naley polczy si z Internetem. Wysok wydajno zapewnia szerokopasmowe polczenie internetowe. Jednak z uwagi na to, e podczas polczenia z pulpitem zdalnym jest przesylany minimalny zestaw danych (w tym dane dotyczce ekranu i klawiatury) umoliwiajcy zdalne sterowanie hostem, szerokopasmowe polczenie internetowe nie jest wymagane. Pulpit zdalny mona uruchomi przy polczeniu internetowym o niskiej przepustowoci lcza. Uruchamiajc pulpit zdalny w systemie Windows XP Professional, nie mona w tym czasie uywa systemu operacyjnego na takim komputerze. Konfigurowanie komputera jako hosta Aby komputerem mona bylo sterowa zdalnie, naley w jego systemie operacyjnym wlczy funkcj Pulpit zdalny. Aby wlczy funkcj Pulpit zdalny na danym komputerze, naley zalogowa si do niego jako administrator lub czlonka grupy Administratorzy. Wykonaj nastpujce kroki: - Otwórz folder System w Panelu sterowania. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon System. - Na karcie Zdalny zaznacz pole wyboru,,zezwalaj uytkownikom na zdalne lczenie si z tym komputerem". - Upewnij si, e masz uprawnienia umoliwiajce zdalne lczenie si z danym komputerem i kliknij przycisk OK. - Nie wylczaj komputera i nie zamykaj internetowego polczenia z sieci klienta. Uruchamianie sesji pulpitu zdalnego na kliencie Po skonfigurowaniu komputera-hosta do obslugi polcze zdalnych i zainstalowaniu oprogramowania klienckiego na komputerze klienta z systemem Windows naley uruchomi sesj pulpitu zdalnego. Najpierw naley ustanowi polczenie wirtualnej sieci prywatnej lub polczenie uslugi dostpu zdalnego midzy komputerem klienckim a komputerem-hostem. 1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Programy, a nastpnie kliknij polecenie Podlczanie pulpitu zdalnego. Ewentualnie kliknij dwukrotnie ikon Podlczanie pulpitu zdalnego. Zostanie otwarte okno Podlczanie pulpitu zdalnego. 2. Wprowad nazw komputera-hosta. Szczególowe ustawienia mona skonfigurowa, klikajc przycisk Opcje. 3. Opcje - Ogólne: Wprowad informacje logowania umoliwiajce polczenie si z komputerem-hostem. Wprowad nazw uytkownika i haslo, aby logowa si do hosta w sposób automatyczny. - Ekran: Usluga Podlczanie pulpitu zdalnego wysyla i odbiera skompresowane dane dotyczce ekranu. Jeli zostanie wybrana wysoka rozdzielczo i dua liczba kolorów, szybko dzialania moe by nisza. - Zasoby lokalne: Okrel, czy maj by uywane dyski twarde i porty. - Programy: Okrel, czy po kadym nawizaniu polczenia ma by wywietlany pulpit czy ma by uruchamiana aplikacja. Opcja domylna to,,pulpit". - Jako: Mona wybra szybko polczenia oraz wybra i udostpni opcje rodowiskowe. 4. Kliknij przycisk Polcz. Pojawi si okno dialogowe Logowanie do systemu Windows. 5. W oknie,,logowanie do systemu Windows" wpisz nazw uytkownika, haslo i domen (o ile to jest wymagane), a nastpnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Pulpit zdalny oraz zostan wywietlone ustawienia pulpitu, pliki i programy znajdujce si na komputerze-hocie. Wicej informacji na temat polcze pulpitu zdalnego znajduje si w witrynie internetowej firmy Microsoft. Serwer RealVNC RealVNC (Virtual Network Computing) to program umoliwiajcy nawizanie polczenia z innym komputerem w sieci i zdalne sterowanie tym komputerem. W porównaniu do uslug terminalowych systemu Windows, które oferuj podobne funkcje, program RealVNC zezwala na polczenie z serwerem tylko jednym administratorowi naraz. Oznacza to, e jeli inny uytkownik polczy si z serwerem jako administrator, wczeniej zalogowany administrator zostanie rozlczony. W programie RealVNC komunikacja midzy serwerem a klientem odbywa si przy uyciu protokolu VNC. Serwer RealVNC naley zainstalowa na komputerze, który bdzie sterowany zdalnie, a klienta VNC -- na komputerze, na którym bdzie mona sterowa komputerem z zainstalowanym serwerem RealVNC. Program serwera RealVNC jest wic instalowany w kliencie systemu Windows XP Embedded. Korzystajc z tego programu, nie trzeba pracowa bezporednio na kliencie, aby rozwiza wystpujce na nim problemy. Mona po prostu polczy si z klientem za porednictwem serwera i rozwiza te problemy zdalnie. Z tego powodu RealVNC stanowi bardzo przydatny program. Wlaciwoci serwera RealVNC mog by konfigurowane wylcznie przez administratorów. Aby wywietli okno dialogowe konfiguracji programu RealVNC, kliknij dwukrotnie ikon programu RealVNC na pasku zada. W tym oknie dialogowym mona uruchomi serwer VNC oraz skonfigurowa haslo i róne wlaciwoci. Haslo domylne to,,administrator". Naley pamita, e wielko liter jest uwzgldniana. Internet Explorer W kliencie systemu XPe jest dostpny program Internet Explorer. Z tego programu mog korzysta wszyscy uytkownicy. Wicej informacji na temat programu Internet Explorer znajduje si w witrynie internetowej firmy Microsoft. Rozszerzone filtrowanie zapisu (Enhanced Write Filter) Usluga rozszerzonego filtrowania zapisu (EWF, Enhanced Write Filter) chroni wolumin flash przed zapisem i zwiksza trwalo urzdzenia flash. Usluga EWF umoliwia odczytywanie i zapisywanie danych w woluminie flash klienta, buforujc te operacje i nie zezwalajc na bezporedni dostp do tego woluminu. Dane zapisane w buforze s uwzgldniane tylko podczas dzialania klienta. Dane zbuforowane zostan utracone w przypadku ponownego uruchomienia lub zamknicia systemu klienta. Dlatego aby zapisa zbuforowane dane dotyczce rejestru, ulubionych, folderów cookie itp., naley przesla je do pamici flash. Jeli nie mona zapisa danych w buforze z powodu braku wolnej pamici, zostanie wywietlony komunikat o bldzie. Po wywietleniu takiego komunikatu trzeba bdzie dezaktywowa uslug EWF w celu przeslania zawartoci buforu EWF do pamici flash. Uytkownik moe wywola Menedera uslugi EWF (EWF Manager), klikajc dwukrotnie ikon EWF na pasku zada w prawym dolnym rogu ekranu. Uytkownik moe równie zmieni konfiguracj uslugi EWF, wprowadzajc polecenia zarzdzania uslug EWF w wierszu polecenia. To zadanie wymaga uprawnie administratora. Wlczenie ochrony przed zapisem na dysku i ponowne uruchomienie komputera Jeli usluga EWF jest wylczona, wlcz j. Jeli ta opcja jest zaznaczona, oznacza to, e zawarto bufora zostala przeslana do pamici flash i usluga EWF zostala wlczona. Po ponownym uruchomieniu komputera informacje o konfiguracji i plikach klienta zostan zapisane w buforze. Operacj t mona równie wykona, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c: -enable" w wierszu polecenia i ponownie uruchamiajc komputer. Wylczenie ochrony przed zapisem na dysku i ponowne uruchomienie komputera Ta opcja jest aktywna, gdy usluga EWF jest uruchomiona. Po wybraniu tej opcji bieca konfiguracja klienta (zapisana w buforze) zostanie zapisana w woluminie flash, a usluga EWF zostanie wylczona. Po ponownym uruchomieniu komputera informacje o konfiguracji i plikach klienta zostan zapisane w woluminie flash.

6 Operacj t mona równie wykona, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c: -commitanddisable" w wierszu polecenia i ponownie uruchamiajc komputer. Zapisanie zmian na dysku Ta opcja jest aktywna, gdy usluga EWF jest uruchomiona. Po wybraniu tej opcji bieca konfiguracja klienta (zapisana w buforze) zostanie zapisana w woluminie flash. Jednak stan uslugi EWF nie zostanie zmieniony. Operacj t mona równie wykona, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c: -commit" w wierszu polecenia. Ustawienia konfiguracji woluminów chronionych mona przejrze, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c:" w wierszu polecenia. Dodatkowo ikona EWF na pasku zada informuje o biecym stanie uslugi EWF. Usluga EWF jest wlczona. Usluga EWF jest wylczona. Windows Media Player W kliencie systemu XPe jest dostpny program Windows Media Player 6.4. Za pomoc programu Windows Media Player mona odtworzy pliki audio i wideo zamieszczone w witrynie internetowej. Panel sterowania Zapora systemu Windows Zapora systemu Windows lepiej chroni klienta. Zapora systemu Windows umoliwia ograniczenie iloci danych przychodzcych do klienta z innych komputerów, zwikszajc tym samym efektywno zarzdzania danymi klienta. Ponadto stanowi ona barier midzy klientem a polczeniami sieciowymi, zmniejszajc zagroenie wynikajce z nieautoryzowanego dostpu, zainfekowania wirusami i robakami sieciowymi. Zapor mona uzna za,,stranika" rozpoznajcego dane przychodzce z Internetu i innych sieci. Zgodnie z ustawieniami zapory dane przychodzce do komputera s odbierane lub odrzucane. Zapora systemu Windows Firewall w kliencie jest domylnie zainstalowana i wlczona. Administrator moe j jednak wylczy. Mona zdecydowa si na wybór innej zapory. Nie ma obowizku korzystania z Zapory systemu Windows. Warto oceni funkcjonalno innych zapór i wybra zapor najlepiej spelniajc okrelone wymagania. Aby zainstalowa i uruchomi inn zapor, naley wylczy Zapor systemu Windows. Aby wlczy lub wylczy Zapor systemu Windows naley zalogowa si jako administrator. Aby wlczy lub wylczy Zapor systemu Windows, wykonaj nastpujce kroki. 1. Uruchom Zapor systemu Windows. 2. Kliknij jedn z nastpujcych opcji na karcie Ogólne. Wlcz (zalecane): Jest to ustawienie zalecane przy normalnym korzystaniu z systemu. Wlcz bez wyjtków: To ustawienie blokuje wszystkie niepodane próby uzyskania dostpu do klienta, w tym wszystkie dania dostpu do programów i uslug wybranych na karcie Wyjtki. To ustawienie naley wybra wtedy, gdy niezbdna jest maksymalna ochrona klienta. Wylcz (nie zalecane): Wylczenie zapory systemu Windows moe spowodowa, e klient i sie bd bardziej naraone na wirusy i ataki. Konfigurowanie narzdzi Dysk lokalny Dysk C Na dysku C znajduje si system. System operacyjny klienta wymaga przynajmniej 3 MB wolnego miejsca na dysku. Dlatego naley zawsze sprawdza, czy na dysku znajduje si wystarczajca ilo wolnego miejsca. Usluga EWF ulatwia monitorowanie iloci wolnego miejsca, uniemoliwiajc bezporednie zapisywanie danych na dysku C. Dysk D Jeli rozmiar pamici flash przekracza 1 GB, dysk D (czyli pami flash) sluy jako tymczasowy magazyn plików. Przechowujc czsto uywane pliki systemowe w folderze na dysku D, mona uzyska wysz wydajno dysku systemowego. Z tej funkcji warto korzysta w przypadku plików tymczasowych, takich jak plik stronicowania, tymczasowe pliki internetowe oraz pliki dzienników zdarze. Zapisywanie plików Klient korzysta z pamici flash o stalym rozmiarze. Dlatego lepiej jest zapisywa pliki na serwerze, a nie na kliencie. Mapowanie dysku sieciowego Administrator moe zmapowa folder na dysk sieciowy. Aby zachowa informacje dotyczce mapowania po ponownym uruchomieniu klienta, naley postpowa dokladnie z poniszymi wskazówkami. Zaznacz pole wyboru Polcz ponownie przy logowaniu w oknie dialogowym Mapuj dysk sieciowy. Jeli usluga EWF jest wlczona, zapisz zmiany na dysku. Instalowanie dodatku MUI (Multi-language User Interface) Program instalacyjny dodatku MUI ulatwia konfiguracj jzyków w kliencie systemu XPe. Dodatkowo mona usun pakiet jzyka oryginalnego, aby zwolni miejsce na dysku. Aby zmieni jzyk domylny, standardy lub formaty, uyj apletu Opcje regionalne w Panelu sterowania. Aby doda jzyk w kliencie systemu XPe, wykonaj nastpujce kroki: - Zaloguj si jako administrator. - Jeli usluga EWF jest wlczona, przed rozpoczciem instalacji naley j wylczy. - Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie muisetup.exe w polu Otwórz i kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlona lista jzyków, które mona zainstalowa (jak to pokazano poniej). - Wybierz jzyk, który chcesz zainstalowa, i kliknij polecenie Zainstaluj w menu Plik. Zostanie rozpoczta instalacja. Pakiet oryginalnego jzyka mona usun przy uyciu polecenia Usu w menu Plik. Ta operacja usuwa tylko pakiet oryginalny jzyka, natomiast nie usuwa kopii pakietu zainstalowanego na kliencie systemu XPe. Odzyskiwanie systemu Informacje ogólne Klient systemu XPe ma funkcj odzyskiwania, która umoliwia przywrócenie systemu z kopii zapasowej w przypadku wystpienia powanego problemu. Obraz wykonanej kopii systemu operacyjnego mona zapisa w pamici USB lub na serwerze PXE. System klienta mona przywróci z kopii zapasowej w przypadku wystpienia jednego z nastpujcych problemów: uszkodzenie lub przypadkowe usunicie pliku systemowego; niestabilne dzialanie komputera klienckiego lub wystpienie problemu ze sterownikiem urzdzenia; wystpienie problemu po zainstalowaniu nowego programu lub urzdzenia; zainfekowanie komputera klienckiego wirusem; nie mona uruchomi systemu Windows XP Embedded. Jak odzyska system Odzyskiwanie z pamici USB Wykonujc ponisze kroki, mona zapisa wszystkie niezbdne pliki do pamici USB, a nastpnie uruchomi system z kopii zapasowej zapisanej w pamici USB i odzyska system. Ponownie uruchom komputer z pamici USB. Zaimplementuj serwer PXE. Uruchom klienta za porednictwem sieci. sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. "Windows". Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". polecenie (Start) i "Panel sterowania". uywa monitora w tym stanie. kliknij ikon "Ekran". "Monitor". instalacj. 2: postpuj, jak poniej. przycisk "Przegldaj" i wybierz A:\(D:\driver). przycisk "Zakocz", a nastpnie "Zamknij". kliknij ikon "Ekran". kart "Monitor". "Okrel lokalizacj sterownika". przycisk "Z dysku". Okrel napd A:\(D:\driver), a nastpnie kliknij przycisk "OK". Wybierz "Poka wszystkie urzdzenia", nastpnie wybierz monitor podlczony do komputera i kliknij "OK".

7 Klikaj przyciski "Zamknij" i "OK", a do zamknicia okna dialogowego "Wlaciwoci:Ekran". System operacyjny Microsoft Windows NT Kliknij kolejno przycisk "Start", "Ustawienia", "Panel sterowania", a nastpnie dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". W oknie Wywietl informacje o rejestracji, kliknij kart Ustawienia, a nastpnie Wszystkie tryby wywietlania. Wybierz odpowiedni tryb (Rozdzielczo, liczb kolorów i czstotliwo odchylania poziomego) i kliknij przycisk "OK". Jeli po klikniciu przycisku "Test" ekran dziala poprawnie, kliknij przycisk "Apply" (Zastosuj). Jeli obraz 4 nie jest normalny, zmie tryb (niszy tryb rozdzielczoci, koloru, czy czstotliwoci). Jeli okno Wszystkie tryby wywietlania nie zawiera adnego trybu, ustaw poziom rozdzielczoci i czstotliwoci odchylania pionowego przy pomocy wskazówek w rozdziale Ustawione fabrycznie tryby wywietlania, zawartym w tej instrukcji. System operacyjny Linux Aby uruchomi X-Window, naley sporzdzi plik X86Config file, który jest rodzajem pliku dokonujcego ustawie systemowych. Nacinij klawisz Enter na pierwszym i drugim ekranie, po uruchomieniu pliku X86Config. Trzeci ekran sluy konfiguracji myszy. Skonfiguruj mysz. Nastpny ekran sluy do wybrania klawiatury. Skonfiguruj klawiatur. Nastpny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora. Przede wszystkim, ustaw czstotliwo odchylania poziomego monitora. (mona j wpisa bezporednio) Ustaw czstotliwo odchylania pionowego monitora. (mona j wpisa bezporednio) Wprowad nazw swojego modelu monitora. Ta informacja nie wplynie na wykonanie programu X-Window. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Natural Color Program Natural Color Jednym z napotykanych ostatnio problemów w uyciu komputerów jest niezgodno koloru wydruku lub obrazów skanowanych skanerami czy utrwalonych kamerami cyfrowymi z kolorami widocznymi na ekranie. Program Natural Color pozwala na rozwizanie tego problemu. est to system zarzdzania kolorami opracowany przez firm Samsung Electronics we wspólpracy z instytutem Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System ten jest dostpny jedynie dla komputerów firmy Samsung. Pozwala on na ujednolicenie kolorów widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów. Aby uzyska wicej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu. Instalacja programu Natural Color Wló dysk CD zalczony z monitorem firmy Samsung do napdu dysków CD. Po zgloszeniu si programu instalacyjnego, kliknij Natural Color, aby zainstalowa program Natural Color. Aby rcznie zainstalowa program, wló plyt CD dolczon do monitora Samsung do napdu CDROM, kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a nastpnie wybierz polecenie [Uruchom...]. Wpisz: D:\Color\NCProSetup.exe, a nastpnie wcinij klawisz [Enter]. (Jeli napd, w którym znajduje si dysk, nie jest napdem D:\, wpisz odpowiedni nazw.) Usuwanie programu Natural Color Z menu,,start" wybierz polecenie,,ustawienia" potem,,panel sterowania", a nastpnie dwukrotnie kliknij,,dodaj/usu programy". Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usu]. MagicTuneTM Instalacja Wló instalacyjn plyt CD do napdu CD-ROM. Kliknij plik instalacyjny MagicTuneTM. Wybierz jzyk instalacji, po czym kliknij "Next(Dalej)". Gdy zostanie wywietlone okno kreatora instalacji, kliknij przycisk,,next" (Dalej). Zaznacz I accept to the terms of the license agreement (Akceptuj warunki umowy licencyjnej)" aby przyj warunki uytkowania. Wybierz folder instalacyjny programu MagicTuneTM. Kliknij "Install(Instaluj)." Pojawi si okno Installation Status(Status instalacji)". usun program MagicTuneTM wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Kliknij ikon,,dodaj/usu programy" w Panelu sterowania 3. j, aby j zaznaczy. 4. Kliknij przycisk,,zmie/usu", aby usun program. 5. Kliknij,,Tak", aby rozpocz proces deinstalacji. 6. Zaczekaj, a pojawi si okno dialogowe,,deinstalacja zakoczona". ] Uruchamiania podwietlonej pozycji menu. podnie ostro automatycznego strojenia, naley uruchomi funkcj "AUTO", podczas, gdy wlczony jest AUTO PATTERN. AUTO Dostpny tylko w trybie analogowego Jeli Regulacja automatyczna nie dziala prawidlowo, ponownie nacinij przycisk AUTO, aby dokladniej wyregulowa obraz. Zmiana rozdzielczoci w panelu sterowania spowoduje automatyczne uruchomienie funkcji Auto. Wlczanie/wylczanie blokady menu ekranowego W momencie nacinicia przycisku AUTO po zablokowaniu menu ekranowego (OSD) W momencie nacinicia przycisku MENU po zablokowaniu menu ekranowego (OSD) Menu Opis Jest to funkcja blokujca menu ekranowe w celu zachowania biecych ustawie i uniemoliwienia ich regulacji innym uytkownikom. Zablokuj: Przytrzymaj nacinity przycisk menu przez co najmniej pi (5) sekund, aby zablokowa ustawienia menu ekranowego. Odblokuj: Przytrzymaj nacinity przycisk menu przez co najmniej pi (5) sekund, aby odblokowa ustawienia menu ekranowego. Mimo blokady menu ekranowego mona nadal regulowa ustawienia jasnoci i kontrastu oraz regulowa ustawienia funkcji MagicBright ( ) przy uyciu przycisku Direct. Wlczanie/wylczanie blokady menu ekranowego MagicBrightTM Menu Opis Ponownie nacisn przycisk MagicBrightTM i wybra dany tryb. MagicBrightTM - sze rónych trybów (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) Przycisk Volume (glono) Menu Przycisk Volume (glono) Opis Za pomoc tego przycisku mona wyregulowa glono dwiku [/ ]. SOURCE Menu SOURCE Opis Powoduje wlczenie wskanika, informujcego o wywietlanym aktualnie sygnale wejciowym. (Analog/Client) Funkcje menu ekranowego Picture Color Image OSD Setup Information Brightness MagicColor Coarse Language Image Reset Contrast Color Tone Fine H-Position Color Reset Color Control Sharpness V-Position Gamma H-Position Transparency V-Position Display Time Picture Menu Opis Menu ekranowe slu do regulacji jaskrawoci odpowiednio do indywidualnych preferencji. Odtwarzanie/Stop Brightness Funkcje bezporedniego sterowania : Przy wylczonym menu OSD, nacinij przycisk, aby wyregulowa jasno. MENU, MENU Contrast Menu ekranowe slu do regulacji kontrastu odpowiednio do indywidualnych preferencji. ( Niedostpne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent. ) MENU,, MENU Color Menu Opis MagicColor to nowa technologia opracowana przez firm Samsung wylcznie w celu ulepszenia cyfrowego obrazu i wyraniejszego wywietlania naturalnych kolorów bez zaklócania jakoci obrazu. Odtwarzanie/Stop Powraca do trybu oryginalnego. Obraz przed zastosowaniem MagicColor znajduje si po prawej, a obraz po zastosowaniu MagicColor po lewej stronie. Full Oprócz wyranego wywietlania ywych, naturalnych kolorów sprawia, e naturalny kolor skóry wyglda bardziej realistycznie.

8 Intelligent Wyranie wywietla ywe, naturalne kolory. MagicZone MagicZone umoliwia wzmocnienie jasnoci, ostroci, nasycenia lub odcieni kolorów okrelonego obszaru ekranów w celu zapewnienia jasnego i ostrego obrazu przy wywietlaniu animacji multimedialnych i zdj. Uycie MagicZone jest szczególnie przydatne w przypadku ruchomych obrazów. MagicColor Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H- Size Funkcja umoliwia dopasowanie odcieni kolorów MagicZone. Funkcja umoliwia dopasowanie nasycenia MagicZone. Funkcja umoliwia dopasowanie jasnoci MagicZone. Funkcja ta sluy do regulacji ostroci Obszaru Podwietlonego. Ta funkcja sluy do przesuwania MagicZone w poziomie. Ta funkcja sluy do przesuwania MagicZone w pionie. Ta funkcja sluy do regulacji wielkoci MagicZone w poziomie. Off Demo MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size Ta funkcja sluy do regulacji wielkoci MagicZone w pionie. V-Size Color Tone Odcie koloru mona zmieni, wybierajc jeden z czterech trybów Cool (Zimny), Normal (Normalny), Warm (Cieply) i Custom (Niestandardowy). ( Niedostpne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent. ) MENU,,, MENU Color Control Ponisze czynnoci pozwalaj na regulacj nasycenia kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. -Red, Green, Blue ( Niedostpne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent. ) MENU,,,, MENU Korekcja gamma umoliwia zmian luminancji dla kolorów o luminancji redniej. Gamma - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU,,, MENU Image ( Niedostpne w trybie MagicColor Full oraz Intelligent. ) Menu Opis Sluy do usuwania zaklóce, takich jak pionowe paski. Regulacja Coarse (Z grubsza) moe spowodowa przesunicie obrazu. Obraz mona ponownie ustawi na rodku ekranu, uywajc menu Regulacja obrazu w poziomie. Dostpny tylko w trybie analogowego MENU, Odtwarzanie/Stop Coarse, MENU Sluy do usuwania zaklóce, taki jak poziome paski. Jeli po regulacji Fine (Dokladnie) nadal wystpuj zaklócenia, naley j powtórzy po uprzedniej regulacji czstotliwoci (prdkoci zegara). Fine Dostpny tylko w trybie analogowego MENU,,, MENU Wykonaj te instrukcje, aby zmieni jasno obrazu. Sharpness MENU,,, MENU Ponisze instrukcje pozwalaj na zmian poloenie obrazu w poziomie. H-Position Dostpny tylko w trybie analogowego MENU,,, MENU Ponisze instrukcje pozwalaj na zmian poloenie obrazu w pionie. V-Position Dostpny tylko w trybie analogowego MENU,,, MENU OSD Menu Opis Dostpnych jest osiem jzyków Odtwarzanie/Stop Language Wybrany jzyk dotyczy tylko menu ekranowego. Nie wyplywa na jzyk oprogramowania zainstalowanego w komputerze. MENU,, MENU Pozwala na zmian poloenia poziomego menu OSD na ekranie. H-Position MENU,,, MENU V-Position Pozwala na zmian poloenia pionowego menu OSD na ekranie. MENU,,, MENU Transparency Zmienia przezroczysto tla menu ekranowego. MENU,,, MENU Display Time Menu automatycznie znika z ekranu, jeli przez pewien czas nie zostanie dokonana zmiana ustawie. Mona wybra czas pozostawania menu na ekranie. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec MENU,,, MENU Setup Menu Opis Parametry obrazu zostaj zastpione wartociami fabrycznymi. MENU, Odtwarzanie/Stop Image Reset, MENU Color Reset Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru. MENU,,, MENU Information Menu Opis Wywietla ródlo sygnalu wideo, tryb wywietlania na ekranie OSD. MENU, Information Lista kontrolna Przed wezwaniem serwisu, naley sprawdzi w zawartych tu informacjach, czy nie mona samodzielnie upora si z zaistnialymi problemami. Jeli pomoc fachowca jest konieczna, naley zadzwoni pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w czci informacyjnej lub skontaktowa si ze swoim dealerem. Problem Brak obrazu. Nie mona wlczy monitora. Lista kontrolna Czy kabel zasilania jest prawidlowo podlczony? Czy na ekranie widoczna jest wiadomo Brak polczenia, "Check Signal Cable"? Jeli zasilanie jest wlczone, ponownie uruchom system, aby zobaczy czy pojawia si ekran logowania. Rozwizanie problemu Sprawd podlczenie kabla i zasilanie. Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Jeli ekran logowania pojawil si na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla Windows ME/2000/XP) i zmie czstotliwo karty video (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wywietlania). Jeli ekran pocztkowy (ekran logowania) si nie pojawia, skontaktuj si z serwisem lub ze swoim dealerem. Czy na ekranie widoczna jest wiadomo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x Hz" Ta wiadomo pojawia si, kiedy sygnal z karty video przekracza maksymaln rozdzielczo i czstotliwo monitora. Ustaw maksymaln rozdzielczo i czstotliwo tak, aby miecila si w zakresie moliwoci motora. Jeli obraz przekroczy tryb SXGA lub 75 Hz, zostanie wywietlony komunikat "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x Hz". Jeli czstotliwo obrazu przekroczy 85 Hz, ekran bdzie pracowal prawidlowo, ale na jedn minut zostanie wywietlony komunikat "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x Hz". W cigu tej minuty naley zmieni tryb na zalecany. ( Komunikat bdzie wywietlany po kadym ponownym uruchomieniu systemu. ) Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda zasilania monitora mruga w odstpach jednosekundowych? Monitor znajduje si w trybie oszczdzania energii PowerSaver. Nacinij którykolwiek klawisz na klawiaturze lub porusz mysz, aby "obudzi" monitor i przywróci obraz na ekranie. Jeli nadal nie ma obrazu, nacinij przycisk 'SOURCE'. Nastpnie nacinij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i przywrócenia obrazu na ekranie. Nie wida menu ekranowego (OSD). Czy zostala uyta blokada Menu ekranowego OSD, aby zapobiec zmianom ustawie? Czy na ekranie wida tylko jeden kolor, jak gdyby ogldalo si obraz przez celofan? Czy kolory wydaj si dziwne po uruchomieniu jakiego programu, albo po zalamaniu si systemu operacyjnego midzy aplikacjami? Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana? Odblokuj OSD naciskajc przycisk [ ] przez co najmniej 5 sekund. Na ekranie pojawiaj si dziwne kolory lub obraz czarno-bialy. Sprawd podlczenie kabla sygnalowego. Upewnij si, e karta video jest prawidlowo osadzona w gniedzie. Uruchom ponownie komputer. Skonfiguruj kart video poslugujc si jej instrukcj uytkownika. Obraz jest przesunity w jedna stron. Czy zostala zmieniona karta video lub sterownik? Czy zostala zmieniona rozdzielczo lub czstotliwo sygnaly wysylanego do monitora? Wyreguluj poloenie i rozmiar obrazu przy pomocy OSD.

9 Odpowiednio ustaw tryb wywietlania karty graficznej. (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wywietlania). Obraz na ekranie moe by niestabilny ze wzgldu na cykl sygnalów przesylanych z karty graficznej. Ustaw Pozycj, korzystajc z menu ekranowego. Obraz jest nieostry lub nie da si regulowa OSD. Czy zostala wyregulowana rozdzielczo i czstotliwo monitora? Czy czstotliwo jest odpowiednio ustawiona w Parametrach wywietlania w menu? Odpowiednio ustaw tryby wywietlania karty video. (Zobacz ustawione Ustawione fabrycznie tryby wywietlania). Dioda LED miga, ale na ekranie nie ma obrazu. Ustaw odpowiednio czstotliwo, korzystajc z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia Ustawione fabrycznie tryby wywietlania. ( Maksymalna czstotliwo dla okrelonej rozdzielczoci moe by inna, zalenie od produktu. ) Na ekranie wida jedynie 16 kolorów. Kolory obrazu zmienily si po zmianie karty video. Czy kolory ustawione s prawidlowo? Windows XP : Ustaw rozdzielczo na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) "Appearance and Themes" (Wygld i kompozycje) "Display" (Ekran) "Settings" (Ustawienia). Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczo na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) "Display" (Ekran) "Settings" (Ustawienia). Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana? Ukazuje si wiadomo; "Nierozpoznany monitor"; znaleziono monitor z funkcj Plug & Play (VESA DDC) Czy zainstalowany jest sterownik monitora? Sprawd w instrukcji karty video, czy obslugiwana jest funkcja Plug &Play (VESA DDC). Funksjonen MagicTuneTM finnes kun pa PC (VGA) med Window OS som stotter Plug and Play. Skonfiguruj kart video poslugujc si jej instrukcj uytkownika. Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcj instalacji sterownika. Zainstaluj monitor zgodnie z Instrukcj instalacji sterownika. Kontroller nar MagicTuneTM ikke fungerer som den skal. * For a sjekke om din PC er tilgjengelig for funksjonen MagicTuneTM, gar du fram pa folgende mate (Nar WindowsTM er XP) ; Kontrollpanel Ytelse og vedlikehold System Maskinvare Enhetsbehandling Skjermer Nar du har slettet Plug and Play-skjerm, finner du 'Plug and Play-skjerm' ved a soke etter ny maskinvare. MagicTuneTM er et tilleggsprogram for skjermen. Enkelte grafikkort har kanskje ikke stotte for din skjerm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du ga til vart webomrade der du finner en liste over kompatible skjermkort. MagicTuneTM virker ikke ordentlig. Har du byttet PC eller grafikkort? Last ned det nyeste programmet. Programmet kan lastes ned fra Po pierwszej instalacji programu naley ponownie uruchomi komputer. Jeli kopia programu jest ju zainstalowana, usu j, a nastpnie uruchom ponownie komputer i znów zainstaluj program. Do prawidlowego funkcjonowania komputera po instalacji lub usuniciu programu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy zainstalowale ju program? Ga til vart webomrade og last ned installasjonsprogrammet for MagicTuneTM MAC. Rozwizywanie problemów z monitorem Client Monitor Symptom Po przelczeniu w tryb kliencki ekran nie jest wywietlany. Rozwizywanie problemów Podczas uruchamiania aktywowanie funkcji sieciowych zajmuje okolo 30 sekund, a ekran jest pusty przez 34 sekundy. Po wlczeniu zasilania poczekaj 30 sekund, po czym spróbuj przelczy tryby. W przypadku gdy system operacyjny Windows nie moe si uruchomi wskutek awarii lub wywietlany jest niebieski ekran, naley pobra plik systemu Windows XPe OS z Internetu i za jego pomoc przewróci dzialanie systemu operacyjnego. Ekran klienta jest wywietlany, ale nie mona polczy si z serwerem. 1) Sprawd, czy miga kontrolka portu koncentratora, do którego jest podlczony kabel sieci LAN. Jeli nie, oznacza to brak polczenia z sieci LAN. W takim przypadku naley uy innego kabla sieci LAN. 2) Sprawd, czy ustawienia na karcie,,network" (Sie) w oknie,,settings" (Ustawienia) s poprawnie skonfigurowane. Ustawienie domylne to,,dhcp" Jeli w sieci jest uywany statyczny adres IP, wybierz opcj,,use the following IP address" (Uyj nastpujcego adresu IP) i wprowad odpowiednie parametry adresu IP. 3) Sprawd, czy dane wpisane w polach,,user Name" (Nazwa uytkownika) i,,password" (Haslo) na karcie,,remote Desktop" (Pulpit zdalny) w oknie,,settings" (Ustawienia) odpowiadaj nazwie uytkownika i hale skonfigurowanym na komputerze. Jeli nie, wpisz w polach,,user Name" i,,password" na karcie,,remote Desktop" nazw uytkownika i haslo skonfigurowane na komputerze. Nie mona uzyska dostpu do Internetu z ekranu klienckiego. 1) Sprawd, czy miga kontrolka portu koncentratora, do którego jest podlczony kabel sieci LAN. Jeli nie, oznacza to brak polczenia z sieci LAN. W takim przypadku naley uy innego kabla sieci LAN. 2) Sprawd, czy ustawienia na karcie,,network" (Sie) w oknie,,settings" (Ustawienia) zostaly poprawnie skonfigurowane. Ustawienie domylne to,,dhcp" Jeli w sieci jest uywany statyczny adres IP, wybierz opcj,,use the following IP address" (Uyj nastpujcego adresu IP) i wprowad odpowiednie parametry adresu IP. Zawarto (obraz, dwik) na serwerze nie jest plynnie odtwarzana na monitorze Client Monitor. Nie dziala urzdzenie cyfrowe, jak aparat cyfrowy, kamera wideo lub pami USB, podlczone do portu USB. Lista plików nie jest wywietlana. Jest to spowodowane przesylaniem danych przez sie LAN. Sprawd stan polczenia sieci LAN. Ten model obsluguje urzdzenia USB, które mog dziala jako dysk wymienny bez instalowania dodatkowych sterowników. Sprawd, czy urzdzenie, które chcesz podlczy, umoliwia dzialanie jako dysk wymienny bez instalowania dodatkowych sterowników. 1) Sprawd pliki na karcie. Jeli na karcie znajduj si tylko nietypowe pliki (np. o dlugoci 0 bajtów, uszkodzony JPEG), nie s wywietlane na ekranie. 2) Czas wymagany na wywietlenie zaley od wielkoci pliku. Poczekaj chwil. 3) Sprawd, czy format pliku jest obslugiwany przez monitor Client Monitor. Jeli rozszerzenie pliku zostalo zmienione, plik nie zostanie odtworzony. Jeli monitor nie dziala prawidlowo naley sprawdzi. Sprawd, czy kabel zasilania jest odpowiednio podlczony do komputera. Sprawd, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnal dwikowy wicej ni 3 razy. (Jeli tak, naley przeprowadzi fachowy przegld glównej plyty komputera.) Jeli zmieniana byla karta video lub inne urzdzenia, sprawd czy sterowniki karty video i monitora zostaly zainstalowane. Sprawd, czy czstotliwo odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~75 Hz. (Nie przekraczaj 75 Hz przy maksymalnej rozdzielczoci.) Jeli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie awaryjnym, usu Kart grafiki, klikajc najpierw przyciski Panel sterowania System Administrator urzdzenia, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Jeli problemy uporczywie si powtarzaj, skontaktuj si z autoryzowanym serwisem. Pytania i odpowiedzi Pytanie Jak mona zmieni czstotliwo? Odpowied Czstotliwo mona zmieni przez rekonfiguracj karty video. Obslugiwanie czstotliwoci przez kart video moe si róni, zalenie od sterownika. (Sprawd szczególy w podrczniku uytkownika komputera i karty video.) Jak mona regulowa rozdzielczo? Windows XP : Ustaw rozdzielczo na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) "Appearance and Themes" (Wygld i kompozycje) "Display" (Ekran) "Settings" (Ustawienia). Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczo na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) "Display" (Ekran) "Settings" (Ustawienia). Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video. Jak mona zainstalowa funcj oszczdzania energii PowerSaver? Windows XP : Ustaw rozdzielczo na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) "Appearance and Themes" (Wygld i kompozycje) "Display" (Ekran) "Screen Saver" (Wygaszacz ekranu). zainstaluj te funkcj przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. Windows ME/2000 : Ustaw rozdzielczo na karcie "Control Panel" (Panel sterowania) "Display" (Ekran) "Screen Saver" (Wygaszacz ekranu). zainstaluj te funkcj przy BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. Sprawd szczególy w instrukcji systemu Windows/komputera Jak naley czyci obudow zewntrzn/panel LCD? Naley odlczy kabel zasilania, a nastpnie wyczyci monitor mikk szmatk, uywajc rodka czyszczcego lub czystej wody. Naley dobrze usun resztki detergentu i nie rysowa obudowy. Nie dopuszcza, aby woda dostala si do monitora. Autotest monitora Autotest monitora Ostrzeenia Otoczenie Wskazówki Monitor jest wyposaony w funkcj Autotest, która pozwala sprawdzi, czy monitor dziala prawidlowo. Autotest monitora Wylcz zarówno komputer, jak i monitor. Odlcz przewód sygnalu video od komputera. Wlcz monitor. Jeli monitor dziala poprawnie, wywietli si okno, jak na poniszej ilustracji. Okno wywietla si podczas normalnej pracy monitora, w przypadku kiedy kabel sygnalu wideo zostanie odlczony lub uszkodzony. Wylcz monitor, podlcz z powrotem kabel sygnalu video i wlcz zarówno komputer jak i monitor. Jeli ekran pozostaje wygaszony po wykonaniu powyszych czynnoci, sprawd kart grafiki i komputer, gdy monitor dziala prawidlowo. Ostrzeenia Jeli wystpil jaki problem z sygnalem video, na ekranie ukae si odpowiednia wiadomo lub obraz zniknie zupelnie pomimo wiecenia si diody LED. Wiadomo moe zawiera informacj, e sygnal ley poza zakresem skanowania monitora albo, e naley sprawdzi kabel sygnalowy. Otoczenie Umiejscowienie i poloenie monitora mog wplywa na jako obrazu i inne funkcje monitora. Jeli w pobliu monitora znajduj si gloniki niskotonowe, naley je odlczy i przenie do innego pomieszczenia. Naley usun urzdzenie elektroniczne takie jak radia, wentylatory, zegary czy telefony znajdujce si w odlegloci jednego metra od monitora. Wskazówki Monitor odtwarza sygnal otrzymywany z komputera. Dlatego, gdy komputer lub karta video dzialaj nieprawidlowo, moe to spowodowa zniknicie obrazu, zlej jakoci kolory, glon prac, Video mode not supported, itd. W takim przypadku naley znale ródlo problemu, a nastpnie skontaktowa si z serwisem lub dealerem. Judging the monitor's working condition Ocenianie warunków pracy monitora Jeli na ekranie nie ma obrazu lub pojawia si wiadomo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x Hz", naley odlczy kabel od komputera, pozostawiajc monitor wlczony do zasilania. Jeli na ekranie pojawia si jaka wiadomo lub, gdy ekran zacznie wieci si na bialo, to oznacza, e pracuje prawidlowo. W tym przypadku naley sprawdzi prawidlowo dzialania komputera. Parametry Ogólne Nazwa modelu Panel LCD Wielko Wielko obrazu Rozstaw pikseli Synchronizacja poziomo pionowo Kolor obrazu 16,2 M Kolory Rozdzielczo Rozdzielczo optymalna Rozdzielczo maksymalna Sygnal wejciowy, zakoczony Analogowy RGB, 0,7 Vp-p ± 5% Poziom TTL (V wysoki 2,0 V, V niski 0,8 V) Maksymalna czstotliwo piksela 140 MHz 1280 x 1024 przy 60 Hz 1280 x 1024 przy 75 Hz 30 ~ 81 khz 56 ~ 75 Hz przektna 17-calowa (43 cm) 337,92 mm (H) x 270,336 mm (V) 0,264 mm (H) x 0,264 mm (V) SyncMaster 720XT Pobór mocy AC V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz Kabel sygnalowy Kabel z dwoma 15-stykowymi zlczami D-sub, odlczany Wymiary (Szer x Wys. x Glb) / Waga 370,0 x 342,3 x 69 mm / 14,6 x 13,5 x 2,7 tommer (Bez podstawy) 370,0 x 404,3 x 200 mm / 14,6 x 15,9 x 7,9 tommer (Z podstaw standardow) / 6,45 kg / 14,2 funta Zlcze montaowe zgodne ze standardem VESA 100 mm x 100 mm Warunki uytkowaia Przy pracy Temperatura : 10 C ~ 40 C (50 F ~104 F) Wilgotno : 10 % ~ 80 %, bez kondensacji Temperatura : -20 C ~ 45 C (-4 F ~113 F) Wilgotno : 5 % ~ 95 %, bez kondensacji Przechowywanie Funcja Plug and Play Ten monitor moe by zainstalowany w kadym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play. Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki dzialania i ustawienia monitora. W wikszoci przypadków, instalacja monitora odbywa si automatycznie, chyba, e uytkownik zechce wybra wlasne ustawienia. Piksele Dla tego produktu uyto panelu TFT LCD wytworzonego przy uyciu zaawansowanej technologii pólprzewodnikowej o precyzji rzdu 1 ppm (jedna milionowa). i parametry techniczne monitora mog ulec zmianie bez wczeniejszej zapowiedzi. Urzdzenie klasy B (Informacje dotyczce uytkowania urzdzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych) Ten produkt spelnia wymogi dyrektyw dotyczcych kompatybilnoci elektromagnetycznej podczas uytkowania na obszarach mieszkalnych i moe by uywany na wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych. (Urzdzenia klasy B emituj mniej sygnalów elektromagnetycznych ni urzdzenia klasy A). Klient Artykul LAN USB przegldarka internetowa zdjcia Dane techniczne 1 Gb/s 4 porty USB 2. 0 MS Internet Explorer JPEG,BMP wideo MPEG1,WMV (nieprzekraczajce rozdzielczoci 720p) Wymagania serwera Nr podlczonego klienta Minimalna konfiguracja SPEC zalecana konfiguracja SPEC Umoliwia tylko zaladowanie programu serwera 1 2~4 5~7 8~10 system operacyjny windows 2003 Server procesor RAM Ethernet P3 400 MHz 64 MB 100 Mb/s P4 1.0 GHz P4 2.4 GHz P4 3.0 GHz P4 3.2 GHz 256 MB 512 MB 100 Mb/s 1 GB 2 GB windows 2003 Server Dane przedstawione powyej zostaly uzyskane podczas testów okrelonego serwera. Informacje mog by inne w przypadku innego serwera. W przypadku niektórych produktów system operacyjny moe nie by obslugiwany. Dokonujc zakupu produktu, naley sprawdzi, czy okrelony system operacyjny jest obslugiwany. USB Szybko komunikacji z urzdzeniem lokalnym (USB) Podczas ponownego uruchamiania monitora, moe doj do wygaszenia ekranu na 3~4 sekund, do momentu pojawienia si ekranu MagicNet.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 400MX http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599307

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 400MX http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599307 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 400MX. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 710N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0001 Wersja: 21-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo