Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. (Tylko sprzt klasy 1.) Umieci wtyczk przewodu zasilajcego solidnie w gniazdku, aby si nie poluzowala. Niewlaciwe podlczenie wtyczki do gniazdka moe spowodowa poar. Nie naley nadmiernie wygina wtyczki i przewodu, ani kla na nie cikich przedmiotów, gdy moe to spowodowa uszkodzenie. przewodu zasilajcego z zakurzonym wtykiem lub zlczem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Gniazdo sieciowe powinno znajdowa si w latwo dostpnym miejscu, aby mona bylo bez problemu wycign wtyczk w przypadku koniecznoci odlczenia urzdzenia od sieci. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Instalacja W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na dzialanie duych iloci kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz uywania go przez 24 godziny na dob, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., naley skonsultowa si z autoryzowanym punktem serwisowym. Konsultacja jest konieczna, gdy korzystanie z monitora w tych warunkach moe spowodowa jego powane uszkodzenie. Monitor powinien by ulokowany w miejscu moliwie suchym i czystym. We wntrzu monitora moe powsta zwarcie lub poar. Przy przenoszeniu nie dopuci do upuszczenia. Moe to spowodowa uszkodzenie sprztu lub obraenia cielesne. Postaw podstaw monitora na pólce tak, aby nie wystawala poza jej krawd. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Nie stawia produktu na niestabilnym lub niewielkim podlou. Produkt powinno si umieszcza na równej, stabilnej powierzchni, gdy jego upadek moe spowodowa obraenia ciala osób znajdujcych si w pobliu, zwlaszcza dzieci. Nie stawia produktu na podlodze. Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknicia, zwlaszcza w przypadku dzieci. ABY UNIKN ZAGROENIA POAREM, NIE WOLNO STAWIA WIEC I INNYCH RÓDEL OTWARTEGO OGNIA W POBLIU TEGO PRODUKTU. Niezastosowanie si do tego zalecenia stwarza ryzyko poaru. Zachowa odpowiedni odleglo pomidzy urzdzeniami grzewczymi a przewodem zasilajcym. Nadtopienie oslony przewodu grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie stawia produktu w miejscach o slabej wentylacji, na przyklad na pólce czy w szafce. Wzrost temperatury wewntrz urzdzenia grozi poarem. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Instalacj wspornika naciennego powinien przeprowadzi wykwalifikowany specjalista. Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane moe prowadzi do obrae ciala. Naley zawsze stosowa urzdzenie montaowe, okrelone w instrukcji obslugi. Przy montau produktu naley zachowa odpowiedni odleglo od ciany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Niedostateczna wentylacja moe powodowa wzrost temperatury wewntrz produktu, co skraca ywotno podzespolów oraz obnia jako funkcjonowania. Plastikowe opakowanie (torb) naley przechowywa poza zasigiem dzieci. Podczas zabawy plastikow torb istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia si. Czyszczenie i zasady korzystania Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Grozi to uszkodzeniem, poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Przed czyszczeniem monitora pamita o wczeniejszym odlczeniu przewodu zasilajcego. Czyszczenie urzdzenia znajdujcego si pod napiciem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i przetrze monitor mikk, such szmatk. Nie uywa adnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, rodki owadobójcze, odwieacze powietrza, rodki smarne lub detergenty. Raz w roku kontaktuj si z centrum serwisowym lub centrum obslugi klienta w celu czyszczenia wntrza urzdzenia. Utrzymuj wntrze urzdzenia w czystoci. Nagromadzony kurz moe prowadzi do nieprawidlowego dzialania lub poaru. Inne Nie naley zdejmowa pokrywy (lub tylnej czci). Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Produktu nie naley instalowa w miejscach, w których przechowywane s oleje, a take w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montowa w pojazdach. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Nie wolno uruchamia monitora w pobliu wody, okien lub drzwi, gdzie bylby naraony na nieg lub deszcz. Jeli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, naley go wylczy i odlczy przewód zasilajcy. Nastpnie naley skontaktowa si z serwisem. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. W czasie wyladowa atmosferycznych na zewntrz naley wylczy zasilanie monitora lub nie korzysta z niego przez jaki czas. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. Nie przesuwaj monitora, cignc za przewód lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley zaslania otworów wentylacyjnych monitora. Nieodpowiednia wentylacja moe spowodowa awari lub poar. Nie wolno stawia na monitorze pojemników z wod, produktów chemicznych ani malych metalowych przedmiotów. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Jeli do monitora dostanie si obca substancja, naley odlczy przewód zasilajcy i skontaktowa si z serwisem. Nie stawia monitora w pobliu substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. W otworze wentylacyjnym, w gniazdku sluchawkowym ani w gniazdach AV nie naley umieszcza metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, rubokrtów) ani przedmiotów latwopalnych (np. papieru, zapalek). Grozi to poraeniem prdem elektrycznym. Jeli do produktu dostanie si obca substancja lub woda, naley go wylczy, wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego i skontaktowa si z punktem serwisowym. Ogldanie tego samego ekranu przez dluszy czas moe sprawi, e ekran bdzie zamazany lub widoczny bdzie trwaly obraz.

3 Wlczaj tryb oszczdzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dluszy okres czasu. Rozdzielczo i czstotliwo naley dostosowa odpowiednio do modelu. Niewlaciwa rozdzielczo i czstotliwo moe uszkodzi wzrok. 17-calowa (43 cm) X 1024 Uywajc sluchawek naley odpowiednio ustawi poziom glonoci. Zbyt glony dwik moe uszkodzi sluch. Cigle patrzenie na monitor ze zbyt malej odlegloci moe spowodowa uszkodzenie wzroku. Aby pozwoli odpocz oczom, po kadej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutow przerw. Nie naley instalowa produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu naraonym na drgania. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Korzystanie z produktu w miejscu naraonym na drgania moe spowodowa jego szybsze zuycie lub zapalenie. Monitor mona przenosi, gdy jest on wylczony a przewód zasilajcy jest odlczony. Przed przeniesieniem monitora sprawd, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przylczeniowe innych urzdze s odlczone. W przeciwnym razie mog ulec uszkodzeniu i prowadzi do poaru lub poraenia prdem. Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno si go stawia w miejscu niedostpnym dla dzieci. Naley równie pamita o tym, i upadek monitora moe spowodowa straty materialne, obraenia, a nawet mier. Zaleca si odlczenie urzdzenia od ródla zasilania w przypadku dluszej przerwy w eksploatacji. Pozostawienie urzdzenia pod napiciem w takim przypadku grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie umieszcza na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogloby si zainteresowa dziecko. Ch signicia po przedmiot moe spowodowa upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obraenia ciala lub nawet mier. Nie naley podnosi lub przenosi monitora spodem do góry, trzymajc tylko za podstaw. Moe to spowodowa upadek monitora i jego uszkodzenie lub obraenia ciala. Prawidlowa postawa podczas uywania monitora Podczas korzystania z monitora naley si stara zachowa odpowiedni pozycj ciala. Plecy powinny by wyprostowane. Oczy uytkownika powinny si znajdowa w odlegloci okolo 4050 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdowa si na wprost uytkownika i nieznacznie poniej linii jego wzroku. Monitor naley przechyli o jakie 1020 stopni w gór. Poloenie monitora naley wyregulowa tak, aby jego górna krawd znajdowala si nieco poniej linii wzroku uytkownika. Kt poloenia monitora naley wyregulowa tak, aby ekran nie odbijal wiatla. Ramiona powinny by uloone wzdlu tulowia. Przedramiona powinny znajdowa si w jednej linii z wewntrzn czci dloni. Lokcie powinny by ugite pod ktem prostym. Kt ugicia kolan powinien by wikszy ni 90 stopni. Stopy powinny w caloci spoczywa na podlou. Przedramiona powinny znajdowa si poniej linii serca. Prawidlowe usuwanie produktu (Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny) - Tylko obszar Europy Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszcych si do niego tekstach wskazuje, e produktu po uplywie okresu uytkowania nie naley usuwa z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstw domowych. Aby unikn szkodliwego wplywu na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego uycia zasobów materialnych jako stalej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla rodowiska recyklingu tego produktu uytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa si z punktem sprzeday detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wladz lokalnych. Uytkownicy w firmach powinni skontaktowa si ze swoim dostawc i sprawdzi warunki umowy zakupu. Produktu nie naley usuwa razem z innymi odpadami komercyjnymi. Funkcje Czym jest monitor z funkcj bezporedniej pracy w sieci? To nowy typ monitora, który korzysta z komputera PC i uslug sieci LAN, aby uzyska dostp do obrazów, filmów wideo, dokumentów itp. dziki polczeniu z komputerem-hostem. Dodatkowa funkcja umoliwia zdalne lczenie z komputerem-hostem w celu korzystania z uslug internetowych, niezalenie od komputera-hosta. Dostarczane z monitorem oprogramowanie MagicNet sluy do uzyskiwania zdalnego dostpu do sieci w celu ustawienia czasu i rodzaju materialów wywietlanych na kadym z monitorów pracujcychmechanizm slucy do fizycznego zablokowania urzdzenia uywanego w miejscach publicznych. Zabezpieczenie naley naby oddzielnie. Informacje na temat sposobu korzystania z zabezpieczenia mona uzyska w miejscu jego zakupu. Po podlczeniu kabli, przymocuj je piercieniem mocujcym kable. Piercie mocujcy kable Gniazdo sluchawek [ ] Zlcze do podlczenia mikrofonu (MIC) Do tego gniazda mona podlczy sluchawki. Do zlcza MIC mona podlczy mikrofon. USB (Gniazdo sygnaowe USB) LAN (Gniazdo sygnaowe LAN) Zlcze Audio In Podlcz takie urzdzenia USB, jak mysz, klawiatura i urzdzenia pamici masowej (np. DSC, MP3, pami zewntrzna itp.). Podlcz je, aby korzysta z nich na monitorze. To zlcze Audio In naley polczy ze zlczem Audio Out znajdujcym si z tylu komputera, korzystajc z kabla audio. Dodatkowe informacje na temat podlczania kabli mona znale w punkcie Podlczanie monitora. Kable polczeniowe Podlczanie monitora do ko ze wspornika naciennego naley stosowa si do standardów midzynarodowych. Co to jest klient systemu XPe? Klient systemu Microsoft Windows XP Embedded(XPe) korzysta z systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Embedded. Jeli klient systemu XPe zostanie podlczony do serwera Citrix ICA lub innego serwera udostpniajcego uslug podlczania pulpitu zdalnego (RDP) firmy Microsoft, dane dotyczce klawiatury, myszy, audio-wideo oraz ekranu bd przesylane z klienta do serwera za porednictwem sieci. Serwery moliwe do podlczenia Serwer Citrix ICA (Independent Computing Architecture) System Microsoft Windows 2000/2003 Server z zainstalowanymi uslugami terminalowymi oraz rodowiskiem Citrix MetaFrame - System Microsoft Windows NT 4.0 Server z zainstalowanym rodowiskiem Citrix MetaFrame Serwer z uslug podlczania pulpitu zdalnego (RDP) firmy Microsoft - System Microsoft Windows 2000 Server z zainstalowanymi uslugami terminalowymi - System Microsoft Windows 2003 Server - System Microsoft Windows XP Professional W niniejszym podrczniku opisano funkcje klienta systemu Windows XP Embedded. Nie zawarto w nim jednak objanie na temat ogólnych funkcji systemu Windows XP Embedded. Wicej ogólnych informacji udostpnionych przez firm Microsoft na temat systemu Windows XP Embedded znajduje si w Pomocy systemu Windows XP Embedded. Logowanie Logowanie Po uruchomieniu klienta mona zalogowa si do serwera, wprowadzajc nazw uytkownika i haslo. Domylnie skonfigurowane nazwy uytkowników to,,administrator" i,,user", a ich hasla maj posta jednej spacji. Logowanie automatyczne Klient moe zalogowa si do serwera przy uyciu wstpnie zdefiniowanego konta.

4 Dziki temu nie trzeba za kadym razem rcznie wprowadza informacji o uytkowniku. Nazw uytkownika, haslo i domen dla konta umoliwiajcego,,logowanie automatyczne" moe okreli wylcznie administrator (czyli uytkownik zalogowany jako administrator). W tym przypadku pole hasla nie moe by puste. Pulpit systemu Windows XP Embedded User (Uytkownik) Po zalogowaniu si uytkownika zostanie wywietlony Pulpit uytkownika, który przedstawiono na rysunku poniej. Domylnie na pulpicie uytkownika znajduj si ikony Citrix Program Neighborhood, Podlczanie pulpitu zdalnego i Internet Explorer. To polczenie mona równie wlczy z menu Start. Ikona regulacji glonoci dwiku, ikona serwera VNC i czas systemowy s wywietlane na pasku zada uytkownika. W przypadku zalogowania si przy uyciu konta uytkownika naley liczy si z wieloma ograniczeniami chronicymi system przed skutkami nieprawidlowych operacji uytkownika. Nie mona uzyska dostpu do dysków systemowych, a opcje konfigurowania ich wlaciwoci s ograniczone. Aby skonfigurowa zaawansowane i szczególowe ustawienia klienta, naley zalogowa si jako administrator. Administrator Po zalogowaniu si Administratora zostanie wywietlony Pulpit administratora, który przedstawiono na rysunku poniej. Domylnie na pulpicie administratora znajduj si ikony Mój komputer, Moje miejsca sieciowe, Citrix Program Neighborhood, Podlczanie pulpitu zdalnego, Internet Explorer i Kosz. Programy Citrix Program Neighborhood, Podlczanie pulpitu zdalnego i Internet Explorer mona równie uruchomi z menu Start. Ikona regulacji glonoci dwiku, ikona serwera VNC, ikona stanu Enhanced Write Filter (rozszerzonego filtrowania zapisu) i czas systemowy s wywietlane na pasku zada administratora. Uprawnienia administratora s wymagane przy dodawaniu lub usuwaniu programów. Wylogowywanie, ponowne uruchamianie, zamykanie systemu - Aby wylogowa si z biecej sesji, zamkn lub ponownie uruchomi klienta, naley uy menu Start. Kliknij kolejno: Start Zamknij. Zostanie wywietlone okno dialogowe Zamykanie systemu Windows. Wybierz operacj w polu kombi i kliknij przycisk OK. Wylogowa si z systemu klienta lub zamkn ten system mona równie w oknie Zabezpieczenia systemu Windows, które zostanie wywietlone po naciniciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del. Jeli jest aktywna funkcja Force Auto Log on (Wymu logowanie automatyczne), po kadym wylogowaniu uytkownik zostanie natychmiast zalogowany. Wylogowanie z systemu klienta, ponowne uruchomienie lub zamknicie go zostanie uwzgldnione w dzialaniu uslugi rozszerzonego filtrowania zapisu (EWF, Enhanced Write Filter). Aby zachowa zmiany w konfiguracji systemu, naley zapisa bufor biecej sesji systemowej w pamici typu flash. Niezastosowanie si do tego zalecenia spowoduje utrat zmienionych ustawie konfiguracji po zamkniciu lub ponownym uruchomieniu systemu klienta. (W przypadku wylogowania konfiguracja zostanie odtworzona po ponownym zalogowaniu). Wicej informacji na temat uslugi rozszerzonego filtrowania zapisu (Enhanced Write Filter) znajduje si w Pomocy programu.. Programy - Klient systemu XPe to platforma komputerowa typu klient-serwer. Na takiej platformie klient lczy si z serwerem za kadym razem, gdy jest wymagany dostp do programu. Z serwera do klienta s przesylane jedynie ekrany interfejsu uytkownika. Z tego powodu programy, takie jak ICA, Podlczanie pulpitu zdalnego oraz VNC, które s instalowane na kliencie systemu XPe, ulatwiaj uzyskanie dostpu do serwera i wykonanie na nim zada uytkownika. Citrix Program Neighborhood Program ICA (Independent Computing Architecture) umoliwia korzystanie z aplikacji serwera na wielu platformach i w rónych sieciach, niezalenie od konfiguracji sprztu. Program ICA MetaFrame Server oddziela wewntrzn logik aplikacji od interfejsu uytkownika. Dziki temu uytkownicy maj dostp wylcznie do interfejsu uytkownika na kliencie. Rzeczywista aplikacja dziala w 100% na serwerze. Dodatkowo, w porównaniu do aplikacji dzialajcej lokalnie, aplikacja uruchomiona za porednictwem programu ICA wykorzystuje okolo 10% przepustowoci lcza. Korzystajc z tej funkcji programu ICA, uytkownicy mog wykona na kliencie wicej zada ni na komputerze lokalnym. Poniej przedstawiono podstawowe technologie programu ICA: Niewielkie wymagania systemowe Do uruchomienia programu ICA wystarczy komputer z procesorem 286 firmy Intel i 640 KB pamici RAM. Oznacza to, e program ICA mona uruchomi praktycznie na kadym komputerze. Niewielkie wymagania sieciowe Domylna rednia przepustowo lcza wymagana do dzialania programu ICA to 20 Kb/s. Z tego wzgldu zadowalajc wydajno mona uzyska nawet przy polczeniu telefonicznym lub ISDN. Kady program, niezalenie od wielkoci, bdzie dziala stabilnie nawet w przypadku lcza o niskiej przepustowoci. Uniwersalny klient aplikacji Protokól programu Citrix ICA oddziela interfejs uytkownika od samej aplikacji. Podczas gdy aplikacja jest uruchomiona na serwerze aplikacji obslugujcym wielu uytkowników rodowiska WinFrame, jej interfejs uytkownika jest dostpny w kliencie WinFrame majcym niewielkie wymagania systemowe. Z tego wzgldu aplikacja dziala szybko niezalenie od rodowiska, w którym zostanie uruchomiona. Niezaleno od platformy Program ICA z zaloenia dziala w kadym systemie operacyjnym. Poniewa na rynku s ju dostpne klienty dla systemów operacyjnych UNIX, OS/2, Macintosh i systemów innych ni DOS, w systemach tych mona uruchomi aplikacje systemu Windows. Citrix Program Neighborhood to program zarzdzajcy takimi polczeniami ICA. Aby uruchomi program Citrix Program Neighborhood, wybierz kolejno: Start > Programy > Citrix > MetaFrame Access Clients > Program Neighborhood albo kliknij dwukrotnie ikon Citrix Program Neighborhood. Aby utworzy nowe polczenie ICA, kliknij dwukrotnie ikon Add ICA Connection (Dodaj polczenie ICA) i wykonaj nastpujce kroki: 1. Wybierz typ polczenia, które ma zosta utworzone. 2. Wpisz nazw polczenia i nazw serwera (adres IP lub nazw DNS). 3. Ustal stopie kompresji danych wysylanych i odbieranych oraz poziom niezawodnoci sesji. 4. Aby logowa si do serwera automatycznie, wprowad nazw uytkownika, haslo i domen. Jeli informacje te nie zostan teraz wprowadzone, przy kadym polczeniu z serwerem bdzie pojawia si monit o ich wprowadzenie. 5. Mona okreli kolor i rozmiar okna, które bdzie wywietlane. 6. Jeli uda si nawiza polczenie, w kliencie pojawi si pulpit serwera. W tym kroku mona skonfigurowa aplikacj do uruchamiania automatycznego. 7. Kliknij przycisk Zakocz, aby zakoczy tworzenie nowego polczenia. Wicej informacji na temat programu ICA Client Program znajduje si w witrynie internetowej firmy Citrix. Podlczanie pulpitu zdalnego Serwerem terminali lub innym uruchomionym komputerem (z systemem Windows 95 lub nowszym) mona zarzdza zdalnie przy uyciu uslugi Podlczanie pulpitu zdalnego. Pulpit zdalny Na komputerze, który ma by zarzdzany zdalnie, naley zainstalowa system Windows XP Professional lub Windows 2000/2003 Server. Komputer ten nosi nazw hosta.

5 Wymagany jest komputer zdalny z systemem operacyjnym nowszym ni Windows 95. Taki komputer zdalny nosi nazw klienta. Oprogramowanie klienckie do podlczania pulpitu zdalnego naley zainstalowa na kliencie. Ponadto naley polczy si z Internetem. Wysok wydajno zapewnia szerokopasmowe polczenie internetowe. Jednak z uwagi na to, e podczas polczenia z pulpitem zdalnym jest przesylany minimalny zestaw danych (w tym dane dotyczce ekranu i klawiatury) umoliwiajcy zdalne sterowanie hostem, szerokopasmowe polczenie internetowe nie jest wymagane. Pulpit zdalny mona uruchomi przy polczeniu internetowym o niskiej przepustowoci lcza. Uruchamiajc pulpit zdalny w systemie Windows XP Professional, nie mona w tym czasie uywa systemu operacyjnego na takim komputerze. Konfigurowanie komputera jako hosta Aby komputerem mona bylo sterowa zdalnie, naley w jego systemie operacyjnym wlczy funkcj Pulpit zdalny. Aby wlczy funkcj Pulpit zdalny na danym komputerze, naley zalogowa si do niego jako administrator lub czlonka grupy Administratorzy. Wykonaj nastpujce kroki: - Otwórz folder System w Panelu sterowania. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon System. - Na karcie Zdalny zaznacz pole wyboru,,zezwalaj uytkownikom na zdalne lczenie si z tym komputerem". - Upewnij si, e masz uprawnienia umoliwiajce zdalne lczenie si z danym komputerem i kliknij przycisk OK. - Nie wylczaj komputera i nie zamykaj internetowego polczenia z sieci klienta. Uruchamianie sesji pulpitu zdalnego na kliencie Po skonfigurowaniu komputera-hosta do obslugi polcze zdalnych i zainstalowaniu oprogramowania klienckiego na komputerze klienta z systemem Windows naley uruchomi sesj pulpitu zdalnego. Najpierw naley ustanowi polczenie wirtualnej sieci prywatnej lub polczenie uslugi dostpu zdalnego midzy komputerem klienckim a komputerem-hostem. 1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Programy, a nastpnie kliknij polecenie Podlczanie pulpitu zdalnego. Ewentualnie kliknij dwukrotnie ikon Podlczanie pulpitu zdalnego. Zostanie otwarte okno Podlczanie pulpitu zdalnego. 2. Wprowad nazw komputera-hosta. Szczególowe ustawienia mona skonfigurowa, klikajc przycisk Opcje. 3. Opcje - Ogólne: Wprowad informacje logowania umoliwiajce polczenie si z komputerem-hostem. Wprowad nazw uytkownika i haslo, aby logowa si do hosta w sposób automatyczny. - Ekran: Usluga Podlczanie pulpitu zdalnego wysyla i odbiera skompresowane dane dotyczce ekranu. Jeli zostanie wybrana wysoka rozdzielczo i dua liczba kolorów, szybko dzialania moe by nisza. - Zasoby lokalne: Okrel, czy maj by uywane dyski twarde i porty. - Programy: Okrel, czy po kadym nawizaniu polczenia ma by wywietlany pulpit czy ma by uruchamiana aplikacja. Opcja domylna to,,pulpit". - Jako: Mona wybra szybko polczenia oraz wybra i udostpni opcje rodowiskowe. 4. Kliknij przycisk Polcz. Pojawi si okno dialogowe Logowanie do systemu Windows. 5. W oknie,,logowanie do systemu Windows" wpisz nazw uytkownika, haslo i domen (o ile to jest wymagane), a nastpnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno Pulpit zdalny oraz zostan wywietlone ustawienia pulpitu, pliki i programy znajdujce si na komputerze-hocie. Wicej informacji na temat polcze pulpitu zdalnego znajduje si w witrynie internetowej firmy Microsoft. Serwer RealVNC RealVNC (Virtual Network Computing) to program umoliwiajcy nawizanie polczenia z innym komputerem w sieci i zdalne sterowanie tym komputerem. W porównaniu do uslug terminalowych systemu Windows, które oferuj podobne funkcje, program RealVNC zezwala na polczenie z serwerem tylko jednym administratorowi naraz. Oznacza to, e jeli inny uytkownik polczy si z serwerem jako administrator, wczeniej zalogowany administrator zostanie rozlczony. W programie RealVNC komunikacja midzy serwerem a klientem odbywa si przy uyciu protokolu VNC. Serwer RealVNC naley zainstalowa na komputerze, który bdzie sterowany zdalnie, a klienta VNC -- na komputerze, na którym bdzie mona sterowa komputerem z zainstalowanym serwerem RealVNC. Program serwera RealVNC jest wic instalowany w kliencie systemu Windows XP Embedded. Korzystajc z tego programu, nie trzeba pracowa bezporednio na kliencie, aby rozwiza wystpujce na nim problemy. Mona po prostu polczy si z klientem za porednictwem serwera i rozwiza te problemy zdalnie. Z tego powodu RealVNC stanowi bardzo przydatny program. Wlaciwoci serwera RealVNC mog by konfigurowane wylcznie przez administratorów. Aby wywietli okno dialogowe konfiguracji programu RealVNC, kliknij dwukrotnie ikon programu RealVNC na pasku zada. W tym oknie dialogowym mona uruchomi serwer VNC oraz skonfigurowa haslo i róne wlaciwoci. Haslo domylne to,,administrator". Naley pamita, e wielko liter jest uwzgldniana. Internet Explorer W kliencie systemu XPe jest dostpny program Internet Explorer. Z tego programu mog korzysta wszyscy uytkownicy. Wicej informacji na temat programu Internet Explorer znajduje si w witrynie internetowej firmy Microsoft. Rozszerzone filtrowanie zapisu (Enhanced Write Filter) Usluga rozszerzonego filtrowania zapisu (EWF, Enhanced Write Filter) chroni wolumin flash przed zapisem i zwiksza trwalo urzdzenia flash. Usluga EWF umoliwia odczytywanie i zapisywanie danych w woluminie flash klienta, buforujc te operacje i nie zezwalajc na bezporedni dostp do tego woluminu. Dane zapisane w buforze s uwzgldniane tylko podczas dzialania klienta. Dane zbuforowane zostan utracone w przypadku ponownego uruchomienia lub zamknicia systemu klienta. Dlatego aby zapisa zbuforowane dane dotyczce rejestru, ulubionych, folderów cookie itp., naley przesla je do pamici flash. Jeli nie mona zapisa danych w buforze z powodu braku wolnej pamici, zostanie wywietlony komunikat o bldzie. Po wywietleniu takiego komunikatu trzeba bdzie dezaktywowa uslug EWF w celu przeslania zawartoci buforu EWF do pamici flash. Uytkownik moe wywola Menedera uslugi EWF (EWF Manager), klikajc dwukrotnie ikon EWF na pasku zada w prawym dolnym rogu ekranu. Uytkownik moe równie zmieni konfiguracj uslugi EWF, wprowadzajc polecenia zarzdzania uslug EWF w wierszu polecenia. To zadanie wymaga uprawnie administratora. Wlczenie ochrony przed zapisem na dysku i ponowne uruchomienie komputera Jeli usluga EWF jest wylczona, wlcz j. Jeli ta opcja jest zaznaczona, oznacza to, e zawarto bufora zostala przeslana do pamici flash i usluga EWF zostala wlczona. Po ponownym uruchomieniu komputera informacje o konfiguracji i plikach klienta zostan zapisane w buforze. Operacj t mona równie wykona, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c: -enable" w wierszu polecenia i ponownie uruchamiajc komputer. Wylczenie ochrony przed zapisem na dysku i ponowne uruchomienie komputera Ta opcja jest aktywna, gdy usluga EWF jest uruchomiona. Po wybraniu tej opcji bieca konfiguracja klienta (zapisana w buforze) zostanie zapisana w woluminie flash, a usluga EWF zostanie wylczona. Po ponownym uruchomieniu komputera informacje o konfiguracji i plikach klienta zostan zapisane w woluminie flash.

6 Operacj t mona równie wykona, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c: -commitanddisable" w wierszu polecenia i ponownie uruchamiajc komputer. Zapisanie zmian na dysku Ta opcja jest aktywna, gdy usluga EWF jest uruchomiona. Po wybraniu tej opcji bieca konfiguracja klienta (zapisana w buforze) zostanie zapisana w woluminie flash. Jednak stan uslugi EWF nie zostanie zmieniony. Operacj t mona równie wykona, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c: -commit" w wierszu polecenia. Ustawienia konfiguracji woluminów chronionych mona przejrze, wprowadzajc polecenie,,ewfmgr.exe c:" w wierszu polecenia. Dodatkowo ikona EWF na pasku zada informuje o biecym stanie uslugi EWF. Usluga EWF jest wlczona. Usluga EWF jest wylczona. Windows Media Player W kliencie systemu XPe jest dostpny program Windows Media Player 6.4. Za pomoc programu Windows Media Player mona odtworzy pliki audio i wideo zamieszczone w witrynie internetowej. Panel sterowania Zapora systemu Windows Zapora systemu Windows lepiej chroni klienta. Zapora systemu Windows umoliwia ograniczenie iloci danych przychodzcych do klienta z innych komputerów, zwikszajc tym samym efektywno zarzdzania danymi klienta. Ponadto stanowi ona barier midzy klientem a polczeniami sieciowymi, zmniejszajc zagroenie wynikajce z nieautoryzowanego dostpu, zainfekowania wirusami i robakami sieciowymi. Zapor mona uzna za,,stranika" rozpoznajcego dane przychodzce z Internetu i innych sieci. Zgodnie z ustawieniami zapory dane przychodzce do komputera s odbierane lub odrzucane. Zapora systemu Windows Firewall w kliencie jest domylnie zainstalowana i wlczona. Administrator moe j jednak wylczy. Mona zdecydowa si na wybór innej zapory. Nie ma obowizku korzystania z Zapory systemu Windows. Warto oceni funkcjonalno innych zapór i wybra zapor najlepiej spelniajc okrelone wymagania. Aby zainstalowa i uruchomi inn zapor, naley wylczy Zapor systemu Windows. Aby wlczy lub wylczy Zapor systemu Windows naley zalogowa si jako administrator. Aby wlczy lub wylczy Zapor systemu Windows, wykonaj nastpujce kroki. 1. Uruchom Zapor systemu Windows. 2. Kliknij jedn z nastpujcych opcji na karcie Ogólne. Wlcz (zalecane): Jest to ustawienie zalecane przy normalnym korzystaniu z systemu. Wlcz bez wyjtków: To ustawienie blokuje wszystkie niepodane próby uzyskania dostpu do klienta, w tym wszystkie dania dostpu do programów i uslug wybranych na karcie Wyjtki. To ustawienie naley wybra wtedy, gdy niezbdna jest maksymalna ochrona klienta. Wylcz (nie zalecane): Wylczenie zapory systemu Windows moe spowodowa, e klient i sie bd bardziej naraone na wirusy i ataki. Konfigurowanie narzdzi Dysk lokalny Dysk C Na dysku C znajduje si system. System operacyjny klienta wymaga przynajmniej 3 MB wolnego miejsca na dysku. Dlatego naley zawsze sprawdza, czy na dysku znajduje si wystarczajca ilo wolnego miejsca. Usluga EWF ulatwia monitorowanie iloci wolnego miejsca, uniemoliwiajc bezporednie zapisywanie danych na dysku C. Dysk D Jeli rozmiar pamici flash przekracza 1 GB, dysk D (czyli pami flash) sluy jako tymczasowy magazyn plików. Przechowujc czsto uywane pliki systemowe w folderze na dysku D, mona uzyska wysz wydajno dysku systemowego. Z tej funkcji warto korzysta w przypadku plików tymczasowych, takich jak plik stronicowania, tymczasowe pliki internetowe oraz pliki dzienników zdarze. Zapisywanie plików Klient korzysta z pamici flash o stalym rozmiarze. Dlatego lepiej jest zapisywa pliki na serwerze, a nie na kliencie. Mapowanie dysku sieciowego Administrator moe zmapowa folder na dysk sieciowy. Aby zachowa informacje dotyczce mapowania po ponownym uruchomieniu klienta, naley postpowa dokladnie z poniszymi wskazówkami. Zaznacz pole wyboru Polcz ponownie przy logowaniu w oknie dialogowym Mapuj dysk sieciowy. Jeli usluga EWF jest wlczona, zapisz zmiany na dysku. Instalowanie dodatku MUI (Multi-language User Interface) Program instalacyjny dodatku MUI ulatwia konfiguracj jzyków w kliencie systemu XPe. Dodatkowo mona usun pakiet jzyka oryginalnego, aby zwolni miejsce na dysku. Aby zmieni jzyk domylny, standardy lub formaty, uyj apletu Opcje regionalne w Panelu sterowania. Aby doda jzyk w kliencie systemu XPe, wykonaj nastpujce kroki: - Zaloguj si jako administrator. - Jeli usluga EWF jest wlczona, przed rozpoczciem instalacji naley j wylczy. - Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie muisetup.exe w polu Otwórz i kliknij przycisk OK. Zostanie wywietlona lista jzyków, które mona zainstalowa (jak to pokazano poniej). - Wybierz jzyk, który chcesz zainstalowa, i kliknij polecenie Zainstaluj w menu Plik. Zostanie rozpoczta instalacja. Pakiet oryginalnego jzyka mona usun przy uyciu polecenia Usu w menu Plik. Ta operacja usuwa tylko pakiet oryginalny jzyka, natomiast nie usuwa kopii pakietu zainstalowanego na kliencie systemu XPe. Odzyskiwanie systemu Informacje ogólne Klient systemu XPe ma funkcj odzyskiwania, która umoliwia przywrócenie systemu z kopii zapasowej w przypadku wystpienia powanego problemu. Obraz wykonanej kopii systemu operacyjnego mona zapisa w pamici USB lub na serwerze PXE. System klienta mona przywróci z kopii zapasowej w przypadku wystpienia jednego z nastpujcych problemów: uszkodzenie lub przypadkowe usunicie pliku systemowego; niestabilne dzialanie komputera klienckiego lub wystpienie problemu ze sterownikiem urzdzenia; wystpienie problemu po zainstalowaniu nowego programu lub urzdzenia; zainfekowanie komputera klienckiego wirusem; nie mona uruchomi systemu Windows XP Embedded. Jak odzyska system Odzyskiwanie z pamici USB Wykonujc ponisze kroki, mona zapisa wszystkie niezbdne pliki do pamici USB, a nastpnie uruchomi system z kopii zapasowej zapisanej w pamici USB i odzyska system. Ponownie uruchom komputer z pamici USB. Zaimplementuj serwer PXE. Uruchom klienta za porednictwem sieci. sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. "Windows". Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". polecenie (Start) i "Panel sterowania". uywa monitora w tym stanie. kliknij ikon "Ekran". "Monitor". instalacj. 2: postpuj, jak poniej. przycisk "Przegldaj" i wybierz A:\(D:\driver). przycisk "Zakocz", a nastpnie "Zamknij". kliknij ikon "Ekran". kart "Monitor". "Okrel lokalizacj sterownika". przycisk "Z dysku". Okrel napd A:\(D:\driver), a nastpnie kliknij przycisk "OK". Wybierz "Poka wszystkie urzdzenia", nastpnie wybierz monitor podlczony do komputera i kliknij "OK".

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo