Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: to spowodowa poraenie prdem lub poar. Przy wylczaniu z zasilania nie naley cign za przewód; nie naley te dotyka wtyczki mokrymi rkami. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. (Tylko sprzt klasy 1.) Umieci wtyczk przewodu zasilajcego solidnie w gniazdku, aby si nie poluzowala. zlcze lub wtyk przewodu zasilajcego jest zakurzone, oczy je such szmatk. Uywanie przewodu zasilajcego z zakurzonym wtykiem lub zlczem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Gniazdo sieciowe powinno znajdowa si w latwo dostpnym miejscu, aby mona bylo bez problemu wycign wtyczk w przypadku koniecznoci odlczenia urzdzenia od sieci. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Instalacja W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na dzialanie duych iloci kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz uywania go przez 24 godziny na dob, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., naley skonsultowa si z autoryzowanym punktem serwisowym. Konsultacja jest konieczna, gdy korzystanie z monitora w tych warunkach moe spowodowa jego powane uszkodzenie. Monitor powinien by ulokowany w miejscu moliwie suchym i czystym. We wntrzu monitora moe powsta zwarcie lub poar. Przy przenoszeniu nie dopuci do upuszczenia. Moe to spowodowa uszkodzenie sprztu lub obraenia cielesne. Postaw podstaw monitora na pólce tak, aby nie wystawala poza jej krawd. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Nie stawia produktu na niestabilnym lub niewielkim podlou. Produkt powinno si umieszcza na równej, stabilnej powierzchni, gdy jego upadek moe spowodowa obraenia ciala osób znajdujcych si w pobliu, zwlaszcza dzieci. Nie stawia produktu na podlodze. Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknicia, zwlaszcza w przypadku dzieci. ABY UNIKN ZAGROENIA POAREM, NIE WOLNO STAWIA WIEC I INNYCH RÓDEL OTWARTEGO OGNIA W POBLIU TEGO PRODUKTU. Niezastosowanie si do tego zalecenia stwarza ryzyko poaru. Zachowa odpowiedni odleglo pomidzy urzdzeniami grzewczymi a przewodem zasilajcym. Nadtopienie oslony przewodu grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie stawia produktu w miejscach o slabej wentylacji, na przyklad na pólce czy w szafce. Wzrost temperatury wewntrz urzdzenia grozi poarem. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Instalacj wspornika naciennego powinien przeprowadzi wykwalifikowany specjalista. Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane moe prowadzi do obrae ciala. Naley zawsze stosowa urzdzenie montaowe, okrelone w instrukcji obslugi. Przy montau produktu naley zachowa odpowiedni odleglo od ciany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Niedostateczna wentylacja moe powodowa wzrost temperatury wewntrz produktu, co skraca ywotno podzespolów oraz obnia jako funkcjonowania. Plastikowe opakowanie (torb) naley przechowywa poza zasigiem dzieci. Podczas zabawy plastikow torb istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia si. Czyszczenie Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Grozi to uszkodzeniem, poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Przed czyszczeniem monitora pamita o wczeniejszym odlczeniu przewodu zasilajcego. Czyszczenie urzdzenia znajdujcego si pod napiciem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i przetrze monitor mikk, such szmatk. Nie uywa adnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, rodki owadobójcze, odwieacze powietrza, rodki smarne lub detergenty. Raz w roku kontaktuj si z centrum serwisowym lub centrum obslugi klienta w celu czyszczenia wntrza urzdzenia. Utrzymuj wntrze urzdzenia w czystoci. Nagromadzony kurz moe prowadzi do nieprawidlowego dzialania lub poaru. Inne Nie naley zdejmowa pokrywy (lub tylnej czci). Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Produktu nie naley instalowa w miejscach, w których przechowywane s oleje, a take w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montowa w pojazdach. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Nie wolno uruchamia monitora w pobliu wody, okien lub drzwi, gdzie bylby naraony na nieg lub deszcz. Jeli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, naley go wylczy i odlczy przewód zasilajcy. Nastpnie naley skontaktowa si z serwisem. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. W czasie wyladowa atmosferycznych na zewntrz naley wylczy zasilanie monitora lub nie korzysta z niego przez jaki czas. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. Nie przesuwaj monitora, cignc za przewód lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley zaslania otworów wentylacyjnych monitora. Nieodpowiednia wentylacja moe spowodowa awari lub poar. Nie wolno stawia na monitorze pojemników z wod, produktów chemicznych ani malych metalowych przedmiotów. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Jeli do monitora dostanie si obca substancja, naley odlczy przewód zasilajcy i skontaktowa si z serwisem. Nie stawia monitora w pobliu substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. W otworze wentylacyjnym, w gniazdku sluchawkowym ani w gniazdach AV nie naley umieszcza metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, rubokrtów) ani przedmiotów latwopalnych (np. papieru, zapalek). Grozi to poraeniem prdem elektrycznym. Jeli do produktu dostanie si obca substancja lub woda, naley go wylczy, wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego i skontaktowa si z punktem serwisowym. tryb oszczdzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dluszy okres czasu.

3 Rozdzielczo i czstotliwo naley dostosowa odpowiednio do modelu. Niewlaciwa rozdzielczo i czstotliwo moe uszkodzi wzrok. 17-calowa (43 cm) 19-calowa ( 48 cm) X X 900 Cigle patrzenie na monitor ze zbyt malej odlegloci moe spowodowa uszkodzenie wzroku. Aby pozwoli odpocz oczom, po kadej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutow przerw. Nie naley instalowa produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu naraonym na drgania. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Korzystanie z produktu w miejscu naraonym na drgania moe spowodowa jego szybsze zuycie lub zapalenie. Monitor mona przenosi, gdy jest on wylczony a przewód zasilajcy jest odlczony. Przed przeniesieniem monitora sprawd, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przylczeniowe innych urzdze s odlczone. W przeciwnym razie mog ulec uszkodzeniu i prowadzi do poaru lub poraenia prdem. Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno si go stawia w miejscu niedostpnym dla dzieci. Naley równie pamita o tym, i upadek monitora moe spowodowa straty materialne, obraenia, a nawet mier. Zaleca si odlczenie urzdzenia od ródla zasilania w przypadku dluszej przerwy w eksploatacji. Pozostawienie urzdzenia pod napiciem w takim przypadku grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie umieszcza na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogloby si zainteresowa dziecko. Ch signicia po przedmiot moe spowodowa upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obraenia ciala lub nawet mier. Nie naley podnosi lub przenosi monitora spodem do góry, trzymajc tylko za podstaw. Moe to spowodowa upadek monitora i jego uszkodzenie lub obraenia ciala. Zachowanie odpowiedniej pozycji ciala podczas korzystania z monitora Podczas korzystania z monitora naley si stara zachowa odpowiedni pozycj ciala. Plecy powinny by wyprostowane. Oczy uytkownika powinny si znajdowa w odlegloci okolo 4050 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdowa si na wprost uytkownika i nieznacznie poniej linii jego wzroku. Monitor naley przechyli o jakie 1020 stopni w gór. Poloenie monitora naley wyregulowa tak, aby jego górna krawd znajdowala si nieco poniej linii wzroku uytkownika. Kt poloenia monitora naley wyregulowa tak, aby ekran nie odbijal wiatla. Ramiona powinny by uloone wzdlu tulowia. Przedramiona powinny znajdowa si w jednej linii z wewntrzn czci dloni. Lokcie powinny by ugite pod ktem prostym. Kt ugicia kolan powinien by wikszy ni 90 stopni. Stopy powinny w caloci spoczywa na podlou. Przedramiona powinny znajdowa si poniej linii serca. SyncMaster 740NW Naley sprawdzi, czy ponisze elementy s dolczone do monitora. Naley si upewni, czy w opakowaniu znajduj si nastpujce elementy. Aby zakupi wyposaenie dodatkowe skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem handlowym. Rozpakowanie Bez podstawy Monitor Z podstaw Monitor i Prosta podstawa Podstawa Instrukcja Odblokuj OSD naciskajc przycisk MENU przez co najmniej 5 sekund. Instrukcja szybkiej instalacji Plyta instalacyjna CD zawierajca Instrukcj Karta gwarancyjna/ Karta obslugi, sterownik rejestracyjna (Nie wszdzie dostpna) monitora, oprogramowanie Natural Color, MagicTune â Kabel Port sygnalowy Kabel zasilania Przód Przycisk MENU [ ] Przycisk MagicBright â [] Sluy do uruchamiania menu OSD. â to nowa funkcja oferujca optymalne warunki ogldania w zalenoci od zawartoci wywietlanego obrazu. Obecnie dostpne s 6 róne tryby: Custom, Text, Internet, Game, Sport i Movie. Kady tryb ma wlasne fabryczne ustawienia jasnoci. Jedno z 6 ustawie mona wybra w prosty sposób, naciskajc przycisk,,magicbright â ±. 1) Custom Cho parametry s starannie dobrane przez naszych inynierów, ustawienia wstpne mog nie by dostosowane do Twojego wzroku i preferencji. W takim przypadku wyreguluj Jasno i Kontrast za pomoc menu OSD. 2) Text Do dokumentów lub prac polegajcych na obróbce tekstu. 3) Internet Do pracy z materialem mieszanym, takim jak tekst i grafika. 4) Game Do ogldania obrazów ruchomych, taki mignicie na kolor niebieski oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawie. Zapoznaj si z opisem funkcji oszczdzania energii PowerSaver zawartym w podrczniku uytkownika. Dla oszczdnoci energii naley WYLCZA monitor, kiedy nie jest w uyciu lub, kiedy si od niego odchodzi na dluej. Tyl Prosta podstawa HAS podstawka (Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu) Zlcze POWER Zlcze RGB IN Zabezpieczenie Kensington Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz kabel sygnalowy do 15-pinowego portu D-sub z tylu monitora. Zabezpieczenie Kensington to mechanizm slucy do fizycznego zablokowania urzdzenia uywanego w miejscach publicznych. (Mechanizm blokujcy naley kupi osobno). Informacjeó CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide) (U.S.A) sec.co.kr/monitor (Korea) (China) System operacyjny Microsoft Windows VistaTM 1. Wló dysk CD z instrukcj do napdu CD-ROM. 2. Kliknij polecenie (Start) i "Panel sterowania". Nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj "Wygld i personalizacja". 3. Kliknij pozycj "Personalizacja", a nastpnie "Ustawienia ekranu". 4. Kliknij pozycj "Ustawienia zaawansowane...". 5. Kliknij pozycj "Wlaciwoci" na karcie "Monitor". Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, konfigurowanie monitora zostalo zakoczone. Mona uywa monitora w tym stanie. Jeli wywietlony jest komunikat,,system Windows...", jak na rysunku poniej, kliknij przycisk "Kontynuuj". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage 6. Kliknij pozycj "Aktualizuj sterownik..." na karcie "Sterownik". 7. Zaznacz pole dialogowe "Przeszukaj mój komputer, aby znale oprogramowanie sterownika" i kliknij pozycj "Pozwól mi wybra z listy sterowników urzdzenia dostpnych w komputerze". 8. Kliknij pozycj "Z dysku..." i wybierz folder (na przyklad, D:\Napd), w którym znajduje si plik instalacyjny sterownika, a nastpnie kliknij przycisk "OK".. 9. Wybierz posiadany model monitora z listy na ekranie i kliknij przycisk "Dalej". 10. Kliknij pozycj "Zamknij"> "Zamknij" > "OK" > "OK" na kolejno wywietlanych ekranach.

4 System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam.. ", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage. com/. 9. Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna instalacja instrukcji instalacji monitora Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia", a nastpnie "Zaawansowane". Wybierz "Monitor". Przypadek 1: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, to znaczy, e monitor jest poprawnie skonfigurowany. Zakocz instalacj. Przypadek 2: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest aktywny, kliknij przycisk "Wlaciwoci". Dalej postpuj, jak poniej. Kliknij przycisk "Sterownik", a nastpnie "Aktualizuj Sterownik" i przycisk "Dalej". Wybierz "Wywietl list znanych sterowników dla tego urzdzenia, aby mona bylo wybra okrelony sterownik", poczym kliknij przycisk "Dalej", a nastpnie przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przegldaj" i wybierz A:\(D:\driver). Kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie przycisk "OK." Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk "Dalej" i ponownie "Dalej". Kliknij przycisk "Zakocz", a nastpnie "Zamknij". Jeli widoczna jest wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", kliknij przycisk "Tak". Kliknij przycisk "Koniec", a nastpnie "Zamknij" System operacyjny Microsoft Windows Millennium Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia" i kliknij przycisk "Wlaciwoci zaawansowane". Wybierz kart "Monitor". Kliknij przycisk "Zmie" w obszarze "Typ monitora". Wybierz "Okrel lokalizacj sterownika". Wybierz "Utwórz list wszystkich sterowników w okrelonej lokalizacji", nastpnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk "Z dysku". Okrel napd A:\(D:\driver), a nastpnie kliknij przycisk "OK". Wybierz "Poka wszystkie urzdzenia", nastpnie wybierz monitor podlczony do komputera i kliknij "OK". ekran sluy konfiguracji myszy. Skonfiguruj mysz. Nastpny ekran sluy do wybrania klawiatury. Skonfiguruj klawiatur. Nastpny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora. nazw swojego modelu monitora. Ta informacja nie wplynie na wykonanie programu XWindow. 10. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Natural Color pozwala na rozwizanie tego problemu. ten jest dostpny jedynie dla komputerów firmy Samsung. uzyska wicej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu. Instalacja programu Natural Color. z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usu]. SyncMaster 940NW Podlczenie monitora Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania. Uy metody podlczenia odpowiedniej dla danego komputera. Uywajc zlcza D-sub (analogowego) na karcie graficznej. - Podlcz kabel sygnalowy do 15-pinowego portu D-sub z tylu monitora. [ RGB IN ] Podlczanie do komputera Macintosh. - Podlczy monitor do komputera Macintosh za pomoc kabla ze zlczem D-sub. Jeli monitor i komputer s polczone, mona je wlczy i uywa. Uywanie podstawy Monta monitora Monitor i podstawa HAS podstawka A. Ogranicznik podstawy Montowanie podstawy Ten model monitora uywa zlcza montaowego 75,0 mm x 75,0 mm, zgodnego ze standardem VESA. Prosta podstawa Monitor Zlcze montaowe (Opcja) HAS podstawka 1. wylcz monitor i wyjmij wtyczk z gniazda sieciowego. 2. Uló monitor LCD ekranem do dolu na Plaskiej powierzchni, podkladajc pod spód Poduszk dla ochrony ekranu. 3. Odkr dwa wkrty i odlcz podstaw od monitora LCD. 4. Naprowad zlcze montaowe na odpowiednie otwory w tylnym panelu i przymocuj czterema rubami wspornika, oprzyrzdowania do mocowania na cianie lub innego rodzaju podstawy. Nie uywa rub dluszych ni standardowe ze wzgldu na ryzyko uszkodzenia wntrza monitora. W przypadku wsporników do montau na cianie ruby, które nie spelniaj standardowych wymaga VESA dotyczcych rub, mog róni si dlugoci w zalenoci od specyfikacji. Nie uywa rub, które nie spelniaj standardów VESA dotyczcych rub. Nie dokrca rub za mocno, gdy moe to spowodowa uszkodzenie produktu lub doprowadzi do jego upadku i obrae osób przebywajcych w jego pobliu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za tego typu wypadki. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia produktu lub obraenia ciala powstale w wyniku korzystania z mocowania niespelniajcego standardów VESA lub nieokrelonego w specyfikacjach, a take w wyniku niezastosowania si uytkownika do instrukcji instalacji produktu. Aby zamontowa monitor na cianie naley zakupi zestaw do montau na cianie, który umoliwi zamontowanie monitora co najmniej 10 cm od powierzchni ciany. Dodatkowe informacje mona uzyska w lokalnym serwisem firmy Samsung. Firma Samsung Electronics nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za szkody powstale w wyniku. Podczas korzystania ze wspornika naciennego naley stosowa si do standardów midzynarodowych.

5 Instalacja sterownika monitora (Automatyczna) Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide) (U. S.A) (Korea) samsungmonitor.com.cn/ (China) 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". (System operacyjny Microsoft Windows XP/2000) Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszk systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepa 5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Instalacja sterownika monitora (Rczna) Windows Vista Windows XP Windows 2000 Windows ME Windows NT Linux Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide) com/monitor (U.S.A) kr/monitor (Korea) (China) System operacyjny Microsoft Windows VistaTM 1. Wló dysk CD z instrukcj do napdu CD- ROM. 2. Kliknij polecenie (Start) i "Panel sterowania". Nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj "Wygld i personalizacja". 3. Kliknij pozycj "Personalizacja", a nastpnie "Ustawienia ekranu". 4. Kliknij pozycj "Ustawienia zaawansowane...". 5. Kliknij pozycj "Wlaciwoci" na karcie "Monitor". Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, konfigurowanie monitora zostalo zakoczone. Mona uywa monitora w tym stanie. Jeli wywietlony jest komunikat,,system Windows...", jak na rysunku poniej, kliknij przycisk "Kontynuuj". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage samsung.com/ 6. Kliknij pozycj "Aktualizuj sterownik... " na karcie "Sterownik". 7. Zaznacz pole dialogowe "Przeszukaj mój komputer, aby znale oprogramowanie sterownika" i kliknij pozycj "Pozwól mi wybra z listy sterowników urzdzenia dostpnych w komputerze". 8. Kliknij pozycj "Z dysku..." i wybierz folder (na przyklad, D:\Napd), w którym znajduje si plik instalacyjny sterownika, a nastpnie kliknij przycisk "OK".. 9. Wybierz posiadany model monitora z listy na ekranie i kliknij przycisk "Dalej". 10. Kliknij pozycj "Zamknij"> "Zamknij" > "OK" > "OK" na kolejno wywietlanych ekranach. System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam..", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage. 9. Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna instalacja instrukcji instalacji monitora Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia", a nastpnie "Zaawansowane". Wybierz "Monitor". Przypadek 1: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, to znaczy, e monitor jest poprawnie skonfigurowany. Zakocz instalacj. Przypadek 2: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest aktywny, kliknij przycisk "Wlaciwoci". Dalej postpuj, jak poniej. Kliknij przycisk "Sterownik", a nastpnie "Aktualizuj Sterownik" i przycisk "Dalej". Wybierz "Wywietl list znanych sterowników dla tego urzdzenia, aby mona bylo wybra okrelony sterownik", poczym kliknij przycisk "Dalej", a nastpnie przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przegldaj" i wybierz A:\(D:\driver). Kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie przycisk "OK." Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk "Dalej" i ponownie "Dalej". Kliknij przycisk "Zakocz", a nastpnie "Zamknij". Jeli widoczna jest wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", kliknij przycisk "Tak". Kliknij przycisk "Koniec", a nastpnie "Zamknij" System operacyjny Microsoft Windows Millennium Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia" i kliknij przycisk "Wlaciwoci zaawansowane". Wybierz kart "Monitor". Kliknij przycisk "Zmie" w obszarze "Typ monitora". Wybierz "Okrel lokalizacj sterownika". Wybierz "Utwórz list wszystkich sterowników w okrelonej lokalizacji", nastpnie kliknij przycisk Dalej.

6 Kliknij przycisk "Z dysku". Okrel napd A:\(D:\driver), a nastpnie kliknij przycisk "OK". Wybierz "Poka wszystkie urzdzenia", nastpnie wybierz monitor podlczony do komputera i kliknij "OK". ekran sluy konfiguracji myszy. Skonfiguruj mysz. Nastpny ekran sluy do wybrania klawiatury. Skonfiguruj klawiatur. Nastpny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora. nazw swojego modelu monitora. Ta informacja nie wplynie na wykonanie programu XWindow. 10. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Natural Color pozwala na rozwizanie tego problemu. ten jest dostpny jedynie dla komputerów firmy Samsung. uzyska wicej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu. Instalacja programu Natural Color. ]Sluy do uruchamiania menu OSD. [ ]Pozycje regulacji w menu. 3. [ ]Uruchamiania podwietlonej pozycji menu. 4. tylko w trybie analogowego) AUTO trybie TV sluy do wyboru kanalu telewizyjnego. Off - Powraca do trybu oryginalnego. Tone - Sprawia, e bialy kolor ma niebieskawy odcie. Cool Normal - Bialy kolor pozostaje bialy. Warm - Sprawia, e bialy kolor ma czerwonawy odcie. Custom - Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasowa obraz do wlasnych upodoba. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Color Control Ponisze czynnoci pozwalaj na regulacj nasycenia kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Korekcja gamma umoliwia zmian luminancji dla kolorów o luminancji redniej. Gamma Mode 1 Mode 2 Mode 3 [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Image Menu Spis treci Usuwa zaklócenia, takie jak pionowe prki. Regulacja tego parametru moe przesun obszar obrazu na ekranie. Za pomoc menu Horizontal Control (Regulacja poloenia w poziomie) mona przywróci centralne poloenie obrazu. (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ æ, æ MENU] Odtwarzanie/Stop Coarse Fine Sluy do usuwania zaklóce, taki jak poziome paski. Jeli po regulacji Fine (Dokladnie) nadal wystpuj zaklócenia, naley j powtórzy po uprzedniej regulacji czstotliwoci (prdkoci zegara). (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Sharpness Wykonaj te instrukcje, aby zmieni jasno obrazu. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] H-Position Ponisze instrukcje pozwalaj na zmian poloenie obrazu w poziomie. (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] V-Position Ponisze instrukcje pozwalaj na zmian poloenie obrazu w pionie. (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] OSD Menu Spis treci Do wyboru jest 9 jzyków. Odtwarzanie/Stop Language Uwaga:Wybrany jzyk dotyczy tylko menu ekranowego. Nie wyplywa na jzyk oprogramowania zainstalowanego w komputerze. [MENU æ, æ æ æ, æ MENU] H-Position Pozwala na zmian poloenia poziomego menu OSD na ekranie. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] V- Position Pozwala na zmian poloenia pionowego menu OSD na ekranie. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Transparency Zmienia przezroczysto tla menu ekranowego. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Display Time Menu automatycznie znika z ekranu, jeli przez pewien czas nie zostanie dokonana zmiana ustawie. Mona wybra czas pozostawania menu na ekranie. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Setup Menu Spis treci Parametry obrazu zostaj zastpione wartociami fabrycznymi. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Odtwarzanie/Stop Image Reset Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru. Color Reset [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Information Menu Spis treci Wywietla ródlo sygnalu wideo, tryb wywietlania na ekranie OSD. Information [MENU æ, æ MENU] Instalacja Wló instalacyjn plyt CD do napdu CD-ROM. Kliknij plik instalacyjny MagicTuneTM. Wybierz jzyk instalacji, po czym kliknij "Next(Dalej)". Gdy zostanie wywietlone okno kreatora instalacji, kliknij przycisk,,next" (Dalej). Zaznacz I accept to the terms of the license agreement (Akceptuj warunki umowy licencyjnej)" aby przyj warunki uytkowania Wybierz folder instalacyjny programu MagicTuneTM.. Kliknij "Install(Instaluj)." Pojawi si okno Installation Status(Status instalacji)". Kliknij "Finish(Zakocz)." Po zakoczeniu instalacji na pulpicie pojawi si ikona MagicTuneTM. Dwukrotnie kliknij t ikon, aby uruchomi program. Ikona uruchamiania programu MagicTuneTM moe si nie pojawi, w zalenoci od parametrów technicznych komputera lub monitora. W takim przypadku nacinij klawisz F5. Problemy z instalacj Na instalacj programu MagicTuneTM mog wplywa takie czynniki, jak karta graficzna, plyta glówna i otoczenie sieciowe. Wymagania systemowe Systemy operacyjne Windows Windows Windows Windows 2000 XP Home Edition XP Professional VistaTM Zaleca si korzystanie z programu MagicTuneTM z systemem operacyjnym Windows 2000 lub nowszym. Sprzt Minimum 32 MB pamici Minimum 60 MB miejsca na dysku twardym * Aby uzyska dodatkowe informacje odwied witryn internetow MagicTuneTM. Deinstalacja Program MagicTuneTM mona usun tylko za pomoc opcji,,dodaj/usu programy" w Panelu sterowania systemu Windows. Aby usun program MagicTuneTM wykonaj nastpujce czynnoci Przejd do [Pasek zada], [Start], [Ustawienia] i wybierz z menu [Panel sterowania]. Jeli program pracuje w systemie Windows XP, przejd do [Panel sterowania] w menu [Start]. Kliknij ikon,,dodaj/usu programy" w Panelu sterowania W oknie,,dodaj/usu programy" przewi w dól do,,magictunetm ". Kliknij j, aby j zaznaczy. Kliknij przycisk,,zmie/usu", aby usun program.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790377 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 710N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 400MX http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599307

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 400MX http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599307 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 400MX. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Instrukcja obsługi Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania...3 Wymagania systemowe...4 Zawartość opakowania... 4 Rysunek ogólny urządzenia...5 Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide 2233BW 2233GW

LCD MONITOR. quick start guide 2233BW 2233GW LCD MONITOR quick start guide 2233BW 2233GW ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide 2443BW/2443BWX

LCD MONITOR. quick start guide 2443BW/2443BWX LCD MONITOR quick start guide 2443BW/2443BWX ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4.

MS 1565T/1765T. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. INSTRUKCJA OBS UGI monitor LCD MS 1565T/1765T SPIS TREŒCI: Wstêp 2 1. Informacje ogólne 4 2. Instalacja 5 3. Sterowanie 6 4. Dane techniczne 7 Oœwiadczenie o zak³óceniach radiowych Na podstawie paragrafu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Instrukcja szybkiej instalacji PL Wersja 1.0 1 1. Wstęp Podręcznik ten przeznaczony jest dla użytkowników Trust USB Video Editor. Do instalacji tego produktu nie jest wymagane doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710V http://pl.yourpdfguides.com/dref/790380

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 710V http://pl.yourpdfguides.com/dref/790380 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 710V. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Wstęp Gratulujemy Państwu zakupu karty PCI Trust 100MB Speedshare. Karta PCI Trust 100MB Speedshare pozwala na połączenie komputera do sieci lokalnej (LAN) i/lub łącz internetowych o dużej przepustowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000011 3-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000010 4-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie karty PCI FireWire firmy Sweex. Karta oferuje następujące korzyści: - maksymalna

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide

LCD MONITOR. quick start guide LCD MONITOR quick start guide ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Bardziej szczegółowo

SyncMaster 223BW / 216BW

SyncMaster 223BW / 216BW SyncMaster 223BW / 216BW Instalacja sterowników Instalacja oprogramowania Oznaczenia Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex PU013 Karta PCI z 1 portem równoległym i 2 portami szeregowymi Sweex Wprowadzenie Nie narażać karty PU013 na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji

Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji Disk Station DS509+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo