Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: to spowodowa poraenie prdem lub poar. Przy wylczaniu z zasilania nie naley cign za przewód; nie naley te dotyka wtyczki mokrymi rkami. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Naley uywa wylcznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim uziemieniem. Niewlaciwe uziemienie moe spowodowa poraenie prdem lub uszkodzenie sprztu. (Tylko sprzt klasy 1.) Umieci wtyczk przewodu zasilajcego solidnie w gniazdku, aby si nie poluzowala. zlcze lub wtyk przewodu zasilajcego jest zakurzone, oczy je such szmatk. Uywanie przewodu zasilajcego z zakurzonym wtykiem lub zlczem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Gniazdo sieciowe powinno znajdowa si w latwo dostpnym miejscu, aby mona bylo bez problemu wycign wtyczk w przypadku koniecznoci odlczenia urzdzenia od sieci. Niezastosowanie si do tego zalecenia moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Instalacja W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na dzialanie duych iloci kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz uywania go przez 24 godziny na dob, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., naley skonsultowa si z autoryzowanym punktem serwisowym. Konsultacja jest konieczna, gdy korzystanie z monitora w tych warunkach moe spowodowa jego powane uszkodzenie. Monitor powinien by ulokowany w miejscu moliwie suchym i czystym. We wntrzu monitora moe powsta zwarcie lub poar. Przy przenoszeniu nie dopuci do upuszczenia. Moe to spowodowa uszkodzenie sprztu lub obraenia cielesne. Postaw podstaw monitora na pólce tak, aby nie wystawala poza jej krawd. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Nie stawia produktu na niestabilnym lub niewielkim podlou. Produkt powinno si umieszcza na równej, stabilnej powierzchni, gdy jego upadek moe spowodowa obraenia ciala osób znajdujcych si w pobliu, zwlaszcza dzieci. Nie stawia produktu na podlodze. Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknicia, zwlaszcza w przypadku dzieci. ABY UNIKN ZAGROENIA POAREM, NIE WOLNO STAWIA WIEC I INNYCH RÓDEL OTWARTEGO OGNIA W POBLIU TEGO PRODUKTU. Niezastosowanie si do tego zalecenia stwarza ryzyko poaru. Zachowa odpowiedni odleglo pomidzy urzdzeniami grzewczymi a przewodem zasilajcym. Nadtopienie oslony przewodu grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie stawia produktu w miejscach o slabej wentylacji, na przyklad na pólce czy w szafce. Wzrost temperatury wewntrz urzdzenia grozi poarem. Monitor naley stawia ostronie. Moe ulec uszkodzeniu. Nie naley kla monitora ekranem w dól. Moe to uszkodzi powierzchni ekranu. Instalacj wspornika naciennego powinien przeprowadzi wykwalifikowany specjalista. Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane moe prowadzi do obrae ciala. Naley zawsze stosowa urzdzenie montaowe, okrelone w instrukcji obslugi. Przy montau produktu naley zachowa odpowiedni odleglo od ciany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Niedostateczna wentylacja moe powodowa wzrost temperatury wewntrz produktu, co skraca ywotno podzespolów oraz obnia jako funkcjonowania. Plastikowe opakowanie (torb) naley przechowywa poza zasigiem dzieci. Podczas zabawy plastikow torb istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia si. Czyszczenie Czyszczc obudow monitora lub powierzchni ekranu, naley uywa lekko wilgotnej, mikkiej szmatki. Nie naley rozpyla detergentu bezporednio na powierzchni monitora. Grozi to uszkodzeniem, poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Naley uywa zalecanych detergentów i mikkiej szmatki. Jeli wtyk jest brudny lub zakurzony, naley go dokladnie wyczyci such szmatk. Brudny wtyk moe spowodowa poraenie prdem lub poar. Przed czyszczeniem monitora pamita o wczeniejszym odlczeniu przewodu zasilajcego. Czyszczenie urzdzenia znajdujcego si pod napiciem grozi poraeniem prdem elektrycznym lub poarem. Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka i przetrze monitor mikk, such szmatk. Nie uywa adnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, rodki owadobójcze, odwieacze powietrza, rodki smarne lub detergenty. Raz w roku kontaktuj si z centrum serwisowym lub centrum obslugi klienta w celu czyszczenia wntrza urzdzenia. Utrzymuj wntrze urzdzenia w czystoci. Nagromadzony kurz moe prowadzi do nieprawidlowego dzialania lub poaru. Inne Nie naley zdejmowa pokrywy (lub tylnej czci). Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Wszelkie naprawy powinny by wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Jeli monitor nie dziala prawidlowo, a zwlaszcza, gdy wydaje nienormalne dwiki lub, gdy dochodzi z niego swd, naley natychmiast wylczy zasilanie i zglosi si do autoryzowanego dealera lub serwisu. Moe to spowodowa poraenie prdem lub poar. Produktu nie naley instalowa w miejscach, w których przechowywane s oleje, a take w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie montowa w pojazdach. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Nie wolno uruchamia monitora w pobliu wody, okien lub drzwi, gdzie bylby naraony na nieg lub deszcz. Jeli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, naley go wylczy i odlczy przewód zasilajcy. Nastpnie naley skontaktowa si z serwisem. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. W czasie wyladowa atmosferycznych na zewntrz naley wylczy zasilanie monitora lub nie korzysta z niego przez jaki czas. W przeciwnym razie monitor moe ulec uszkodzeniu, powodujc poraenie prdem lub poar. Nie przesuwaj monitora, cignc za przewód lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley przesuwa monitora w prawo lub lewo cignc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnalowy. Moe to spowodowa awari sprztu, poraenie prdem lub poar w rezultacie uszkodzenia przewodu. Nie naley zaslania otworów wentylacyjnych monitora. Nieodpowiednia wentylacja moe spowodowa awari lub poar. Nie wolno stawia na monitorze pojemników z wod, produktów chemicznych ani malych metalowych przedmiotów. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia, poraenia prdem lub poaru. Jeli do monitora dostanie si obca substancja, naley odlczy przewód zasilajcy i skontaktowa si z serwisem. Nie stawia monitora w pobliu substancji latwopalnych. Moe to spowodowa eksplozj lub poar. Nie naley nigdy wklada adnych przedmiotów metalowych w otwory monitora. Moe to spowodowa poraenie prdem, poar lub obraenia ciala. W otworze wentylacyjnym, w gniazdku sluchawkowym ani w gniazdach AV nie naley umieszcza metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, rubokrtów) ani przedmiotów latwopalnych (np. papieru, zapalek). Grozi to poraeniem prdem elektrycznym. Jeli do produktu dostanie si obca substancja lub woda, naley go wylczy, wyj wtyczk z gniazdka elektrycznego i skontaktowa si z punktem serwisowym. tryb oszczdzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dluszy okres czasu.

3 Rozdzielczo i czstotliwo naley dostosowa odpowiednio do modelu. Niewlaciwa rozdzielczo i czstotliwo moe uszkodzi wzrok. 17-calowa (43 cm) 19-calowa ( 48 cm) X X 900 Cigle patrzenie na monitor ze zbyt malej odlegloci moe spowodowa uszkodzenie wzroku. Aby pozwoli odpocz oczom, po kadej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutow przerw. Nie naley instalowa produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu naraonym na drgania. Jeli monitor spadnie, moe ulec uszkodzeniu lub spowodowa obraenia ciala u osób. Korzystanie z produktu w miejscu naraonym na drgania moe spowodowa jego szybsze zuycie lub zapalenie. Monitor mona przenosi, gdy jest on wylczony a przewód zasilajcy jest odlczony. Przed przeniesieniem monitora sprawd, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przylczeniowe innych urzdze s odlczone. W przeciwnym razie mog ulec uszkodzeniu i prowadzi do poaru lub poraenia prdem. Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno si go stawia w miejscu niedostpnym dla dzieci. Naley równie pamita o tym, i upadek monitora moe spowodowa straty materialne, obraenia, a nawet mier. Zaleca si odlczenie urzdzenia od ródla zasilania w przypadku dluszej przerwy w eksploatacji. Pozostawienie urzdzenia pod napiciem w takim przypadku grozi poraeniem prdem lub poarem. Nie umieszcza na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogloby si zainteresowa dziecko. Ch signicia po przedmiot moe spowodowa upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obraenia ciala lub nawet mier. Nie naley podnosi lub przenosi monitora spodem do góry, trzymajc tylko za podstaw. Moe to spowodowa upadek monitora i jego uszkodzenie lub obraenia ciala. Zachowanie odpowiedniej pozycji ciala podczas korzystania z monitora Podczas korzystania z monitora naley si stara zachowa odpowiedni pozycj ciala. Plecy powinny by wyprostowane. Oczy uytkownika powinny si znajdowa w odlegloci okolo 4050 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdowa si na wprost uytkownika i nieznacznie poniej linii jego wzroku. Monitor naley przechyli o jakie 1020 stopni w gór. Poloenie monitora naley wyregulowa tak, aby jego górna krawd znajdowala si nieco poniej linii wzroku uytkownika. Kt poloenia monitora naley wyregulowa tak, aby ekran nie odbijal wiatla. Ramiona powinny by uloone wzdlu tulowia. Przedramiona powinny znajdowa si w jednej linii z wewntrzn czci dloni. Lokcie powinny by ugite pod ktem prostym. Kt ugicia kolan powinien by wikszy ni 90 stopni. Stopy powinny w caloci spoczywa na podlou. Przedramiona powinny znajdowa si poniej linii serca. SyncMaster 740NW Naley sprawdzi, czy ponisze elementy s dolczone do monitora. Naley si upewni, czy w opakowaniu znajduj si nastpujce elementy. Aby zakupi wyposaenie dodatkowe skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem handlowym. Rozpakowanie Bez podstawy Monitor Z podstaw Monitor i Prosta podstawa Podstawa Instrukcja Odblokuj OSD naciskajc przycisk MENU przez co najmniej 5 sekund. Instrukcja szybkiej instalacji Plyta instalacyjna CD zawierajca Instrukcj Karta gwarancyjna/ Karta obslugi, sterownik rejestracyjna (Nie wszdzie dostpna) monitora, oprogramowanie Natural Color, MagicTune â Kabel Port sygnalowy Kabel zasilania Przód Przycisk MENU [ ] Przycisk MagicBright â [] Sluy do uruchamiania menu OSD. â to nowa funkcja oferujca optymalne warunki ogldania w zalenoci od zawartoci wywietlanego obrazu. Obecnie dostpne s 6 róne tryby: Custom, Text, Internet, Game, Sport i Movie. Kady tryb ma wlasne fabryczne ustawienia jasnoci. Jedno z 6 ustawie mona wybra w prosty sposób, naciskajc przycisk,,magicbright â ±. 1) Custom Cho parametry s starannie dobrane przez naszych inynierów, ustawienia wstpne mog nie by dostosowane do Twojego wzroku i preferencji. W takim przypadku wyreguluj Jasno i Kontrast za pomoc menu OSD. 2) Text Do dokumentów lub prac polegajcych na obróbce tekstu. 3) Internet Do pracy z materialem mieszanym, takim jak tekst i grafika. 4) Game Do ogldania obrazów ruchomych, taki mignicie na kolor niebieski oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawie. Zapoznaj si z opisem funkcji oszczdzania energii PowerSaver zawartym w podrczniku uytkownika. Dla oszczdnoci energii naley WYLCZA monitor, kiedy nie jest w uyciu lub, kiedy si od niego odchodzi na dluej. Tyl Prosta podstawa HAS podstawka (Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu) Zlcze POWER Zlcze RGB IN Zabezpieczenie Kensington Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz kabel sygnalowy do 15-pinowego portu D-sub z tylu monitora. Zabezpieczenie Kensington to mechanizm slucy do fizycznego zablokowania urzdzenia uywanego w miejscach publicznych. (Mechanizm blokujcy naley kupi osobno). Informacjeó CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide) (U.S.A) sec.co.kr/monitor (Korea) (China) System operacyjny Microsoft Windows VistaTM 1. Wló dysk CD z instrukcj do napdu CD-ROM. 2. Kliknij polecenie (Start) i "Panel sterowania". Nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj "Wygld i personalizacja". 3. Kliknij pozycj "Personalizacja", a nastpnie "Ustawienia ekranu". 4. Kliknij pozycj "Ustawienia zaawansowane...". 5. Kliknij pozycj "Wlaciwoci" na karcie "Monitor". Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, konfigurowanie monitora zostalo zakoczone. Mona uywa monitora w tym stanie. Jeli wywietlony jest komunikat,,system Windows...", jak na rysunku poniej, kliknij przycisk "Kontynuuj". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage 6. Kliknij pozycj "Aktualizuj sterownik..." na karcie "Sterownik". 7. Zaznacz pole dialogowe "Przeszukaj mój komputer, aby znale oprogramowanie sterownika" i kliknij pozycj "Pozwól mi wybra z listy sterowników urzdzenia dostpnych w komputerze". 8. Kliknij pozycj "Z dysku..." i wybierz folder (na przyklad, D:\Napd), w którym znajduje si plik instalacyjny sterownika, a nastpnie kliknij przycisk "OK".. 9. Wybierz posiadany model monitora z listy na ekranie i kliknij przycisk "Dalej". 10. Kliknij pozycj "Zamknij"> "Zamknij" > "OK" > "OK" na kolejno wywietlanych ekranach.

4 System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam.. ", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage. com/. 9. Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna instalacja instrukcji instalacji monitora Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia", a nastpnie "Zaawansowane". Wybierz "Monitor". Przypadek 1: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, to znaczy, e monitor jest poprawnie skonfigurowany. Zakocz instalacj. Przypadek 2: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest aktywny, kliknij przycisk "Wlaciwoci". Dalej postpuj, jak poniej. Kliknij przycisk "Sterownik", a nastpnie "Aktualizuj Sterownik" i przycisk "Dalej". Wybierz "Wywietl list znanych sterowników dla tego urzdzenia, aby mona bylo wybra okrelony sterownik", poczym kliknij przycisk "Dalej", a nastpnie przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przegldaj" i wybierz A:\(D:\driver). Kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie przycisk "OK." Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk "Dalej" i ponownie "Dalej". Kliknij przycisk "Zakocz", a nastpnie "Zamknij". Jeli widoczna jest wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", kliknij przycisk "Tak". Kliknij przycisk "Koniec", a nastpnie "Zamknij" System operacyjny Microsoft Windows Millennium Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia" i kliknij przycisk "Wlaciwoci zaawansowane". Wybierz kart "Monitor". Kliknij przycisk "Zmie" w obszarze "Typ monitora". Wybierz "Okrel lokalizacj sterownika". Wybierz "Utwórz list wszystkich sterowników w okrelonej lokalizacji", nastpnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk "Z dysku". Okrel napd A:\(D:\driver), a nastpnie kliknij przycisk "OK". Wybierz "Poka wszystkie urzdzenia", nastpnie wybierz monitor podlczony do komputera i kliknij "OK". ekran sluy konfiguracji myszy. Skonfiguruj mysz. Nastpny ekran sluy do wybrania klawiatury. Skonfiguruj klawiatur. Nastpny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora. nazw swojego modelu monitora. Ta informacja nie wplynie na wykonanie programu XWindow. 10. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Natural Color pozwala na rozwizanie tego problemu. ten jest dostpny jedynie dla komputerów firmy Samsung. uzyska wicej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu. Instalacja programu Natural Color. z listy program Natural Color i kliknij przycisk [Dodaj/Usu]. SyncMaster 940NW Podlczenie monitora Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej czci obudowy monitora. Podlcz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania. Uy metody podlczenia odpowiedniej dla danego komputera. Uywajc zlcza D-sub (analogowego) na karcie graficznej. - Podlcz kabel sygnalowy do 15-pinowego portu D-sub z tylu monitora. [ RGB IN ] Podlczanie do komputera Macintosh. - Podlczy monitor do komputera Macintosh za pomoc kabla ze zlczem D-sub. Jeli monitor i komputer s polczone, mona je wlczy i uywa. Uywanie podstawy Monta monitora Monitor i podstawa HAS podstawka A. Ogranicznik podstawy Montowanie podstawy Ten model monitora uywa zlcza montaowego 75,0 mm x 75,0 mm, zgodnego ze standardem VESA. Prosta podstawa Monitor Zlcze montaowe (Opcja) HAS podstawka 1. wylcz monitor i wyjmij wtyczk z gniazda sieciowego. 2. Uló monitor LCD ekranem do dolu na Plaskiej powierzchni, podkladajc pod spód Poduszk dla ochrony ekranu. 3. Odkr dwa wkrty i odlcz podstaw od monitora LCD. 4. Naprowad zlcze montaowe na odpowiednie otwory w tylnym panelu i przymocuj czterema rubami wspornika, oprzyrzdowania do mocowania na cianie lub innego rodzaju podstawy. Nie uywa rub dluszych ni standardowe ze wzgldu na ryzyko uszkodzenia wntrza monitora. W przypadku wsporników do montau na cianie ruby, które nie spelniaj standardowych wymaga VESA dotyczcych rub, mog róni si dlugoci w zalenoci od specyfikacji. Nie uywa rub, które nie spelniaj standardów VESA dotyczcych rub. Nie dokrca rub za mocno, gdy moe to spowodowa uszkodzenie produktu lub doprowadzi do jego upadku i obrae osób przebywajcych w jego pobliu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za tego typu wypadki. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia produktu lub obraenia ciala powstale w wyniku korzystania z mocowania niespelniajcego standardów VESA lub nieokrelonego w specyfikacjach, a take w wyniku niezastosowania si uytkownika do instrukcji instalacji produktu. Aby zamontowa monitor na cianie naley zakupi zestaw do montau na cianie, który umoliwi zamontowanie monitora co najmniej 10 cm od powierzchni ciany. Dodatkowe informacje mona uzyska w lokalnym serwisem firmy Samsung. Firma Samsung Electronics nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za szkody powstale w wyniku. Podczas korzystania ze wspornika naciennego naley stosowa si do standardów midzynarodowych.

5 Instalacja sterownika monitora (Automatyczna) Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide) (U. S.A) (Korea) samsungmonitor.com.cn/ (China) 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij "Windows". 3. Wybierz z listy swój model monitora, a nastepnie kliknij przycisk "OK". 4. Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". (System operacyjny Microsoft Windows XP/2000) Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszk systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepa 5. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. Instalacja sterownika monitora (Rczna) Windows Vista Windows XP Windows 2000 Windows ME Windows NT Linux Po zadaniu przez system operacyjny sterownika monitora, wló CD-ROM dostarczony z monitorem do stacji dysków. Instalacja sterownika róni si nieco w rónych systemach. Wykonaj czynnoci zalecane przez posiadany system. Przygotuj pust dyskietk i pobierz program sterownika z witryny WWW wskazanej poniej. Strona internetowa :http://www.samsung.com/ (Worldwide) com/monitor (U.S.A) kr/monitor (Korea) (China) System operacyjny Microsoft Windows VistaTM 1. Wló dysk CD z instrukcj do napdu CD- ROM. 2. Kliknij polecenie (Start) i "Panel sterowania". Nastpnie kliknij dwukrotnie pozycj "Wygld i personalizacja". 3. Kliknij pozycj "Personalizacja", a nastpnie "Ustawienia ekranu". 4. Kliknij pozycj "Ustawienia zaawansowane...". 5. Kliknij pozycj "Wlaciwoci" na karcie "Monitor". Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, konfigurowanie monitora zostalo zakoczone. Mona uywa monitora w tym stanie. Jeli wywietlony jest komunikat,,system Windows...", jak na rysunku poniej, kliknij przycisk "Kontynuuj". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage samsung.com/ 6. Kliknij pozycj "Aktualizuj sterownik... " na karcie "Sterownik". 7. Zaznacz pole dialogowe "Przeszukaj mój komputer, aby znale oprogramowanie sterownika" i kliknij pozycj "Pozwól mi wybra z listy sterowników urzdzenia dostpnych w komputerze". 8. Kliknij pozycj "Z dysku..." i wybierz folder (na przyklad, D:\Napd), w którym znajduje si plik instalacyjny sterownika, a nastpnie kliknij przycisk "OK".. 9. Wybierz posiadany model monitora z listy na ekranie i kliknij przycisk "Dalej". 10. Kliknij pozycj "Zamknij"> "Zamknij" > "OK" > "OK" na kolejno wywietlanych ekranach. System operacyjny Microsoft Windows XP 1. Wló dysk CD do napdu CD-ROM. 2. Kliknij przycisk Start - Panel Sterowania, a nastepnie ikone "Wyglad i efekty". 3. Kliknij ikone "Ekran", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Zaawansowane". 4. Kliknij przycisk "Wlasciwosci" w karcie "Monitor" i wybierz "Sterownik". 5. Kliknij przycisk "Aktualizuj sterownik" i wybierz,,instaluj z listy lub..", a nastepnie kliknij przycisk,,dalej". 6. Wybierz "Nie przeszukuj, sam przeszukam..", nastepnie kliknij przycisk "Dalej" i przycisk,,z dysku". 7. Kliknij przycisk "Przegladaj", wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego monitora i kliknij przycisk,,dalej". 8. Jeli wywietli si nastpujce okno komunikatu, kliknij przycisk,,continue Anyway" (Kontynuuj mimo wszystko). Nastpnie kliknij przycisk,,ok". Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi systemu. *Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage. 9. Kliknij przycisk "Zamknij", a nastepnie "OK". 10. Instalacja sterownika monitora zostala zakonczona. System operacyjny Microsoft Windows 2000 Jeli na ekranie ukae si wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", wykonaj nastpujce czynnoci. 1. Wybierz przycisk "OK" w okienku "Wló dysk". 2. Kliknij przycisk "Przegldaj" w oknie "Potrzebny plik". 3. Wybierz A:\(D:\driver), poczym kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie "OK". Rczna instalacja instrukcji instalacji monitora Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia", a nastpnie "Zaawansowane". Wybierz "Monitor". Przypadek 1: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest nieaktywny, to znaczy, e monitor jest poprawnie skonfigurowany. Zakocz instalacj. Przypadek 2: Jeli przycisk "Wlaciwoci" jest aktywny, kliknij przycisk "Wlaciwoci". Dalej postpuj, jak poniej. Kliknij przycisk "Sterownik", a nastpnie "Aktualizuj Sterownik" i przycisk "Dalej". Wybierz "Wywietl list znanych sterowników dla tego urzdzenia, aby mona bylo wybra okrelony sterownik", poczym kliknij przycisk "Dalej", a nastpnie przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przegldaj" i wybierz A:\(D:\driver). Kliknij polecenie "Otwórz", a nastpnie przycisk "OK." Wybierz swój model monitora i kliknij przycisk "Dalej" i ponownie "Dalej". Kliknij przycisk "Zakocz", a nastpnie "Zamknij". Jeli widoczna jest wiadomo "Nie znaleziono sygnatury cyfrowej", kliknij przycisk "Tak". Kliknij przycisk "Koniec", a nastpnie "Zamknij" System operacyjny Microsoft Windows Millennium Kliknij przycisk "Start", nastpnie "Ustawienia", "Panel sterowania". Dwukrotnie kliknij ikon "Ekran". Wybierz kart "Ustawienia" i kliknij przycisk "Wlaciwoci zaawansowane". Wybierz kart "Monitor". Kliknij przycisk "Zmie" w obszarze "Typ monitora". Wybierz "Okrel lokalizacj sterownika". Wybierz "Utwórz list wszystkich sterowników w okrelonej lokalizacji", nastpnie kliknij przycisk Dalej.

6 Kliknij przycisk "Z dysku". Okrel napd A:\(D:\driver), a nastpnie kliknij przycisk "OK". Wybierz "Poka wszystkie urzdzenia", nastpnie wybierz monitor podlczony do komputera i kliknij "OK". ekran sluy konfiguracji myszy. Skonfiguruj mysz. Nastpny ekran sluy do wybrania klawiatury. Skonfiguruj klawiatur. Nastpny ekrany pozwala na skonfigurowanie monitora. nazw swojego modelu monitora. Ta informacja nie wplynie na wykonanie programu XWindow. 10. Instalacja monitora zostala zakoczona. Uruchom X-Window po zainstalowaniu pozostalego wymaganego sprztu Natural Color pozwala na rozwizanie tego problemu. ten jest dostpny jedynie dla komputerów firmy Samsung. uzyska wicej informacji, zajrzyj do funkcji Pomocy (F1) programu. Instalacja programu Natural Color. ]Sluy do uruchamiania menu OSD. [ ]Pozycje regulacji w menu. 3. [ ]Uruchamiania podwietlonej pozycji menu. 4. tylko w trybie analogowego) AUTO trybie TV sluy do wyboru kanalu telewizyjnego. Off - Powraca do trybu oryginalnego. Tone - Sprawia, e bialy kolor ma niebieskawy odcie. Cool Normal - Bialy kolor pozostaje bialy. Warm - Sprawia, e bialy kolor ma czerwonawy odcie. Custom - Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasowa obraz do wlasnych upodoba. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Color Control Ponisze czynnoci pozwalaj na regulacj nasycenia kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Korekcja gamma umoliwia zmian luminancji dla kolorów o luminancji redniej. Gamma Mode 1 Mode 2 Mode 3 [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Image Menu Spis treci Usuwa zaklócenia, takie jak pionowe prki. Regulacja tego parametru moe przesun obszar obrazu na ekranie. Za pomoc menu Horizontal Control (Regulacja poloenia w poziomie) mona przywróci centralne poloenie obrazu. (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ æ, æ MENU] Odtwarzanie/Stop Coarse Fine Sluy do usuwania zaklóce, taki jak poziome paski. Jeli po regulacji Fine (Dokladnie) nadal wystpuj zaklócenia, naley j powtórzy po uprzedniej regulacji czstotliwoci (prdkoci zegara). (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Sharpness Wykonaj te instrukcje, aby zmieni jasno obrazu. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] H-Position Ponisze instrukcje pozwalaj na zmian poloenie obrazu w poziomie. (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] V-Position Ponisze instrukcje pozwalaj na zmian poloenie obrazu w pionie. (Dostpny tylko w trybie analogowego) [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] OSD Menu Spis treci Do wyboru jest 9 jzyków. Odtwarzanie/Stop Language Uwaga:Wybrany jzyk dotyczy tylko menu ekranowego. Nie wyplywa na jzyk oprogramowania zainstalowanego w komputerze. [MENU æ, æ æ æ, æ MENU] H-Position Pozwala na zmian poloenia poziomego menu OSD na ekranie. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] V- Position Pozwala na zmian poloenia pionowego menu OSD na ekranie. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Transparency Zmienia przezroczysto tla menu ekranowego. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Display Time Menu automatycznie znika z ekranu, jeli przez pewien czas nie zostanie dokonana zmiana ustawie. Mona wybra czas pozostawania menu na ekranie. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Setup Menu Spis treci Parametry obrazu zostaj zastpione wartociami fabrycznymi. [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Odtwarzanie/Stop Image Reset Przywraca ustawienia fabryczne parametrów koloru. Color Reset [MENU æ, æ æ, æ æ, æ MENU] Information Menu Spis treci Wywietla ródlo sygnalu wideo, tryb wywietlania na ekranie OSD. Information [MENU æ, æ MENU] Instalacja Wló instalacyjn plyt CD do napdu CD-ROM. Kliknij plik instalacyjny MagicTuneTM. Wybierz jzyk instalacji, po czym kliknij "Next(Dalej)". Gdy zostanie wywietlone okno kreatora instalacji, kliknij przycisk,,next" (Dalej). Zaznacz I accept to the terms of the license agreement (Akceptuj warunki umowy licencyjnej)" aby przyj warunki uytkowania Wybierz folder instalacyjny programu MagicTuneTM.. Kliknij "Install(Instaluj)." Pojawi si okno Installation Status(Status instalacji)". Kliknij "Finish(Zakocz)." Po zakoczeniu instalacji na pulpicie pojawi si ikona MagicTuneTM. Dwukrotnie kliknij t ikon, aby uruchomi program. Ikona uruchamiania programu MagicTuneTM moe si nie pojawi, w zalenoci od parametrów technicznych komputera lub monitora. W takim przypadku nacinij klawisz F5. Problemy z instalacj Na instalacj programu MagicTuneTM mog wplywa takie czynniki, jak karta graficzna, plyta glówna i otoczenie sieciowe. Wymagania systemowe Systemy operacyjne Windows Windows Windows Windows 2000 XP Home Edition XP Professional VistaTM Zaleca si korzystanie z programu MagicTuneTM z systemem operacyjnym Windows 2000 lub nowszym. Sprzt Minimum 32 MB pamici Minimum 60 MB miejsca na dysku twardym * Aby uzyska dodatkowe informacje odwied witryn internetow MagicTuneTM. Deinstalacja Program MagicTuneTM mona usun tylko za pomoc opcji,,dodaj/usu programy" w Panelu sterowania systemu Windows. Aby usun program MagicTuneTM wykonaj nastpujce czynnoci Przejd do [Pasek zada], [Start], [Ustawienia] i wybierz z menu [Panel sterowania]. Jeli program pracuje w systemie Windows XP, przejd do [Panel sterowania] w menu [Start]. Kliknij ikon,,dodaj/usu programy" w Panelu sterowania W oknie,,dodaj/usu programy" przewi w dól do,,magictunetm ". Kliknij j, aby j zaznaczy. Kliknij przycisk,,zmie/usu", aby usun program.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo