INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA KLIENTA D.1"

Transkrypt

1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA EA MLA, NR AKREDYTACJI AC 098 ul. Winiarska 1, Poznań tel fax INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 Opis postępowania przy certyfikacji wyrobów przemysłu drzewnego Wydanie 12 Poznań, dnia r. Strona 1 z 11

2 Spis treści strona Część A Zakres i model certyfikacji Zakres certyfikacji System certyfikacji. 4 Część B Przebieg procesu certyfikacji 4 1. Rozpoczęcie procesu certyfikacji Złożenie Wniosku Kontrola WTO Analiza i ocena dokumentacji Decyzja o wydaniu certyfikatu Nadzór w okresie ważności certyfikatu Informacje dodatkowe Przerwanie procesu certyfikacji Przedłużenie okresu ważności certyfikatu Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu Reklamacje, odwołania i sprawy sporne. 9 Część C Załącznik 1 do Informatora dla Klienta D.1 Cennik.. 10 Strona 2 z 11

3 Część A Zakres i model certyfikacji 1. Zakres certyfikacji CCWPD przeprowadza certyfikację krajowych i importowanych wyrobów przemysłu drzewnego w zakresie: dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych i innych dokumentów (np. aprobat technicznych). Wyroby certyfikowane na zgodność z wyżej wymienionymi wymaganiami to: meble, płyty drewnopochodne, laminowane panele podłogowe, podłogi drewniane, płyty wiórowe oklejone, biopaliwa stałe. oraz w zakresie: dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa: znak towarowy-gwarancyjny B (dotyczy mebli): Meble certyfikowane na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi w normach, to: meble do przechowywania, meble do pracy, spożywania posiłków, meble do siedzenia, meble do leżenia, meble laboratoryjne. Dla wszystkich wyrobów certyfikowanych przez CCWPD, na wniosek Klienta, Instytut udziela licencji na stosowanie znaku towarowego ITD: System certyfikacji jest zgodny z : Ustawą z dnia o systemie oceny zgodności tekst jednolity Dz. U r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.; PN-EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi (oryg.); Przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę trzecią. Przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Strona 3 z 11

4 2. System certyfikacji Certyfikacja przeprowadzana jest wg systemu 3 zawartego w Przewodniku PKN-ISO/IEC Guide 67:2007. Elementami tego systemu są: 1. Wybór i pobieranie próbek; 2. Określenie właściwości, o ile ma zastosowanie, przez badanie; 3. Ocena [wg definicji w PN-EN ISO/IEC 17000:2006]; 4. Decyzja dotycząca certyfikacji (udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, zawieszanie, cofanie certyfikacji); 5. Udzielenie zezwolenia (udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, zawieszanie, cofanie prawa do stosowania certyfikatów lub znaków); 6. Nadzór obejmuje: badanie próbek z fabryki lub, w przypadku mebli kontrolę polegającą na oględzinach wyrobu w fabryce i ocenę w celu stwierdzenia konieczności ewentualnego powtórzenia badań wyrobu, ocenę procesu produkcyjnego. CCWPD gwarantuje Klientowi poufność informacji uzyskanych w procesie certyfikacji oraz ochronę praw własności. Część B Przebieg procesu certyfikacji Klient zainteresowany uzyskaniem certyfikatu otrzymuje: Dokument Informator dla Klienta D.1 - Opis systemu certyfikacji wyrobów przemysłu drzewnego ; Wymagane formularze wraz z informacją dotyczącą ich wypełnienia; Informację o możliwości uzyskania certyfikatu na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa oraz licencji na używanie znaku towarowego gwarancyjnego B ; Informację o możliwości uzyskania licencji na używanie znaku towarowego ITD dla wyrobów certyfikowanych przez CCWPD. Dokument odniesienia, stanowiący podstawę certyfikacji, uzgadnia się z Klientem. Ponadto Klient zostaje poinformowany o: Wymaganiach dotyczących dokumentacji określonej przy wniosku o certyfikację każdego wyrobu lub grupy wyrobów; Wymaganiach dotyczących badań wraz z informacją o pobieraniu próbek; Konieczności wykonania badań w akredytowanych laboratoriach wraz z wykazem tych laboratoriów; Opłatach za certyfikację. 1. Rozpoczęcie procesu certyfikacji 1.1 Złożenie Wniosku Proces certyfikacji rozpoczyna się od zarejestrowania w CCWPD wniosku o przeprowadzenie certyfikacji. Strona 4 z 11

5 Klient: Dostarcza Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji wraz z Kwestionariuszem Klienta, Wnosi opłatę wstępną, Dostarcza sprawozdanie z badań wyrobu (wg wskazanego dokumentu odniesienia). CCWPD Dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym i w przypadku kompletności dokumentów rejestruje wniosek. W przypadku niekompletności dokumentów CCWPD powiadamia o tym Klienta i wyznacza termin uzupełnienia wniosku. Rejestracja wniosku następuje po uzupełnieniu dokumentów, po czym sporządza się Umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Nieuzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo polegające na zawarciu umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji przed zarejestrowaniem wniosku. 1.2 Kontrola warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) Kontrola WTO przeprowadzana jest przez personel CCWPD u Klienta. CCWPD może odstąpić od kontroli w przypadku, gdy Klient posiada aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wydany przez jednostkę akredytowaną. KLIENT CCWPD LABORATORIUM AKREDYTOWANE Przekazanie Klientowi informacji dotyczących: - procesu certyfikacji, - dokumentu odniesienia, - zakresu badań, - sposobu pobierania próbek do badań, - akredytowanych laboratoriów (wykaz), - opłat Zlecenie badań do laboratorium akredytowanego Wypełnienie Wniosku oraz Kwestionariusza Klienta Udostępnienie zakładu i dokumentacji Pobranie próbek do badań lub przyjęcie protokółu z pobrania próbek przez laboratorium oraz przeprowadzenie kontroli WTO ) W przypadku braku posiadania przez Dostawcę wdrożonego SZJ * Formalna ocena kompletności dokumentów Przeprowadzenie badań wyrobu i sporządzenie sprawozdania z badań A Strona 5 z 11

6 Komitet Techniczny A Rejestracja wniosku oraz podpisanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji Analiza i ocena dokumentów procesu certyfikacji Podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu Poinformowanie o podjętej decyzji o wydaniu certyfikatu i przekazanie raportu z oceny dokumentów Wydanie certyfikatu Schemat 1 Algorytm postępowania na etapie ubiegania się o certyfikat 1.3 Analiza i ocena dokumentacji Analizy i oceny dokumentów procesu certyfikacyjnego dokonuje się w etapach: Ocena merytoryczna wyników badań wyrobu z dokumentem odniesienia, stanowiącym podstawę certyfikacji; Analiza protokołu z kontroli Warunków Techniczno-Organizacyjnych. 1.4 Decyzja o wydaniu certyfikatu Decyzję o wydaniu certyfikatu podejmuje kierownik CCWPD na podstawie analizy całego materiału zebranego w procesie certyfikacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności Klient jest zobowiązany do podjęcia działań korygujących lub korekcyjnych w celu spełnienia określonych wymagań. CCWPD powtarza tylko niezbędne fragmenty pierwotnej procedury certyfikacji, dotyczące obszarów, w których wystąpiły niezgodności. Ewentualną decyzję odmowną Kierownik przesyła Klientowi w formie pisemnej, z uzasadnieniem. Strona 6 z 11

7 2. Nadzór w okresie ważności certyfikatu Certyfikaty wydawane są na okres trzech lat. W okresie ważności certyfikatu sprawowany jest nadzór, polegający na corocznym przeprowadzeniu kontroli warunków techniczno-organizacyjnych i oceny badań wyrobu. W uzasadnionych przypadkach (np. istotna zmiana technologii produkcji lub konstrukcji wyrobów), działania w nadzorze są powtarzane stosownie do potrzeb. Uwagi: 1) W przypadku mebli, w ramach nadzoru nad certyfikatem przeprowadza się kontrolę WTO niezależnie od posiadania przez Klienta certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. 2) W przypadku biopaliw, WTO i badania laboratoryjne próbek wyrobów odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. KLIENT CCWPD LABORATORIUM AKREDYTOWANE Przeprowadzenie kontroli WTO Ocena prawidłowości korzystania z uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu Ocena wyników WTO Zlecenie badań do laboratorium akredytowanego Pobranie próbek do badań lub przyjęcie protokółu z pobrania próbek do badań przez laboratorium Podjęcie decyzji dotyczącej utrzymania certyfikatu Przeprowadzenie badań wyrobu i sporządzenie sprawozdania z badań Schemat 2 Algorytm postępowania w okresie nadzoru nad ważnością certyfikatu (nie dotyczy mebli oraz przypadków szczególnych) Strona 7 z 11

8 KLIENT CCWPD LABORATORIUM AKREDYTOWANE Przeprowadzenie kontroli WTO Ocena prawidłowości korzystania z uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu Ocena wyników WTO Podjęcie decyzji o ew. przeprowadzeniu badań wyrobu* Zlecenie badań do laboratorium akredytowanego Pobranie próbek do badań Przeprowadzenie badań wyrobu Sporządzenie Sprawozdania z badań Podjęcie decyzji dotyczącej utrzymania certyfikatu Schemat 3 Algorytm postępowania w okresie nadzoru nad ważnością certyfikatu (dot. mebli oraz przypadków szczególnych) * ) UWAGA: Jeżeli kontrola WTO wykaże istotne zmiany: technologiczne, konstrukcyjne i/lub materiałowe, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wyrobu, Klient zobowiązany jest zlecić badanie wyrobu do akredytowanego laboratorium badawczego. 3. Informacje dodatkowe 3.1 Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić, jeżeli: Klient nie przekaże do CCWPD w określonym terminie wymaganych dokumentów i/lub informacji, Klient nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wobec CCWPD, Klient wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji. Strona 8 z 11

9 3.2 Przedłużenie okresu ważności certyfikatu CCWPD powiadamia Klienta o możliwości przedłużenia okresu ważności certyfikatu nie później niż 2 miesiące przed terminem jego wygaśnięcia. Przedłużenie ważności certyfikatu o kolejny okres, następuje po ponownej ocenie. Ponowna ocena związana z przedłużeniem okresu ważności certyfikatu przeprowadzana jest w przypadku złożenia przez Klienta wniosku o przedłużenie, nie później niż 1 miesiąc przed datą upływu ważności certyfikatu. W przypadku przedłużenia ważności certyfikatu, sporządza się odpowiedni aneks do umowy oraz nowy kontrakt, obowiązujący zgodnie z terminem podanym na kolejnym certyfikacie. 3.3 Zawieszenie ważności certyfikatu Zawieszenie ważności certyfikatu następuje w przypadku: nieprzestrzegania warunków kontraktu, zgłoszenia przez Klienta czasowej rezygnacji. CCWPD zawiesza ważność certyfikatu, potwierdzając swoją decyzję pisemnie. W decyzji CCWPD o zawieszeniu ważności certyfikatu, określa się: czas zawieszenia (do 6 miesięcy), warunki przywrócenia ważności (uzależnione od powodów zawieszenia), zakres ponownej oceny. 3.4 Reklamacje, odwołania i sprawy sporne Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na każdym etapie procesu certyfikacji, odnośnie trybu i sposobu prowadzenia działań certyfikacyjnych Reklamację składa się na piśmie do Dyrektora Instytutu. Klient otrzymuje odpowiedź w ciągu 2 tygodni od daty jej złożenia. W wyniku zgłoszonej reklamacji podejmuje się działania korygujące. W razie konieczności zasięga się opinii Komitetu Technicznego. Klientowi przysługuje również prawo odwołania się od decyzji CCWPD. Odwołanie może dotyczyć m.in.: odmowy zarejestrowania wniosku, odmowy wydania certyfikatu, cofnięcia certyfikatu. Odwołanie składa się na piśmie do Dyrektora Instytutu w terminie dwóch tygodni od otrzymania decyzji. Dyrektor, w porozumieniu z kierownikiem CCWPD, po konsultacji z Komitetem Technicznym zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie dwóch tygodni od daty wpływu odwołania. Spory wynikłe na tym tle rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Instytutu Technologii Drewna. Strona 9 z 11

10 Załącznik 1 do Informatora dla klienta D.1 Część C Cennik Opracowany na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U nr 0 poz. 711). I. Opłaty w procesie certyfikacji 1. Opłata wstępna, jako warunek rozpoczęcia procesu certyfikacji nie podlega zwrotowi 1500 zł 2. Opłata za pobranie próbek do badań 250 zł 3. Przeprowadzenie kontroli WTO (warunków techniczno-organizacyjnych) Klienta (producenta/importera) W przypadku składania przez Klienta więcej niż jednego wniosku o certyfikację opłata za kontrolę WTO naliczana jest jednorazowo (przy kalkulacji jednego wniosku). 4. Analiza dokumentacji, w tym ocena merytoryczna wyników badań i przygotowanie decyzji 800 zł 800 zł osoba/dzień W przypadku każdego kolejnego wyrobu poddawanego certyfikacji analiza dokumentacji i ocena merytoryczna wyników badań i przygotowanie decyzji dolicza się 200 zł za każdy wyrób. 6. Opłata za wydanie certyfikatu w języku polskim 300 zł 7. Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu w języku obcym 400 zł II. Opłaty w okresie ważności certyfikatu 1. Kontrola w nadzorze zgodnie z Umową: pkt.(2+3+4+[m]) 2. Ponowna ocena przy przedłużeniu okresu ważności certyfikatu: pkt. (2+3+4+[M]) 3. Przywrócenie certyfikatu po jego zawieszeniu: (w przypadku konieczności ponownej oceny wyrobu) pkt. (2+3+4+[M]) 4. Rozszerzenie zakresu certyfikacji: pkt. (2+4+[M]) 5. Oględziny wyrobu dotyczy mebli - celu stwierdzenia, że stosowane materiały, konstrukcja lub technologia produkcji nie uległy zmianie od momentu przeprowadzenia badań certyfikacyjnych 400 zł osoba/dzień III. Informacje dodatkowe Strona 10 z 11

11 1. Koszty delegacji służbowych są rozliczane odrębnie według faktycznie poniesionych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kosztach podróży służbowych i są doliczane do opłaty końcowej za przeprowadzenie certyfikacji lub czynności w nadzorze. 2. Cennik nie uwzględnia kosztów badań wyrobów w Laboratoriach akredytowanych. 3. Z tytułu używania znaku towarowego ITD opłata minimalna dla jednego certyfikowanego wyrobu wynosi 500,- PLN. 4. Podane ceny to ceny netto (bez VAT). 5. Ceny obowiązują od dnia 1 października 2012 r. Poznań, dnia: r. ZATWIERDZIŁ Strona 11 z 11

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa e-mail: e.szajba@itep.edu.pl AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI Informator dla klientów(dostawców) Warszawa, styczeń 2010 r. 2 Instytut Sportu ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa konto bankowe Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo