Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15"

Transkrypt

1 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zgody PCBC SA jest zabronione.

2 1. Informacje ogólne Spis treści 1.1 Podstawy prawne 1.2 Systemy oceny zgodności 1.3 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów i znakowania ich znakiem budowlanym 2 Certyfikacja wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym w systemie krajowym prowadzona w Oddziale Badań i Certyfikacji PCBC SA w Gdańsku 2.1 Rodzaje prowadzonej certyfikacji w obszarze regulowanym przepisami prawa 2.2 Elementy systemów certyfikacji 2.3 Dokumenty odniesienia w procesach certyfikacji 3 Tryb postępowania w procesach certyfikacji 3.1 Wstępna informacja o trybie certyfikacji 3.2 Złożenie wniosku o certyfikację 3.3 Przegląd i rejestracja wniosku 3.4 Umowa o certyfikację 3.5 Badania wyrobu 3.6 Przygotowanie inspekcji 3.7 Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji 3.8 Ocena wykonania działań korygujących 3.9 Przegląd wyników procesu certyfikacji 3.10 Decyzja w procesie certyfikacji 3.11 Przerwanie procesu certyfikacji 4 Nadzór nad wydanymi certyfikatami 4.1 Zasady ogólne 4.2 Inspekcja systemu ZKP 4.3 Decyzje w procesach nadzoru 4.4 Utrzymanie certyfikatu 4.5 Zawieszenie certyfikatu 4.6 Cofnięcie certyfikatu 4.7 Rozszerzenie zakresu certyfikatu 4.8 Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie spowodowane zmianami dokumentu odniesienia lub nazwy handlowej 4.9 Przedłużenie certyfikatu 5 Odwołania i skargi 5.1 Odwołania 5.2 Skargi 6 Opłaty za certyfikację i nadzór 7 Poufność 8 Publikacje 9 Dokumenty związane Wydanie 3 z dn / strona 2/12

3 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawy prawne Ocenie zgodności w systemie krajowym podlegają wyroby budowlane objęte normami PN-EN niebędącymi normami zharmonizowanymi, normami PN-B lub, dla których producent uzyskał krajową aprobatę techniczną. Przy wprowadzaniu ich do obrotu producent sporządza deklarację zgodności i dokonuje oznakowania wyrobu znakiem budowlanym. Zasady dotyczące oceny zgodności wyrobów budowlanych w systemie krajowym wynikają z następujących przepisów prawnych: [1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn.zm.).; [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz z późn. zm.); [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.); [4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 1.2 Systemy oceny zgodności Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych określone są w 4 ust. 3 rozporządzenia [2]. Systemy oceny zgodności oznaczone są symbolami 1, 1+, 2+, 3 i 4. W każdym systemie określono zadania dla producenta i jednostek notyfikowanych/akredytowanych. Zadania jednostek notyfikowanych (akredytowanych) przedstawia poniższy schemat: Zadania Certyfikacja zgodności wyrobu Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji Elementy oceny: Wstępne badanie typu Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji Badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie, z rynku lub na budowie System oceny zgodności System oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych ustalony jest w decyzjach Komisji Europejskiej i powinien być wskazany w specyfikacji technicznej wyrobu (zharmonizowana specyfikacja techniczna, norma wyrobu lub aprobata techniczna). 1.3 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów i znakowania ich znakiem budowlanym Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, stosując system oceny zgodności wskazany w specyfikacji technicznej. Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został wskazany system oceny zgodności, producent dokonuje oceny zgodności stosując system określony zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia [2]. Wydanie 3 z dn / strona 3/12

4 Udział i zadania akredytowanej jednostki certyfikującej w ocenie zgodności zależą od zastosowanego systemu i mogą obejmować: certyfikację zgodności wyrobu (system 1 i 1+); certyfikację zakładowej kontroli produkcji (system 2+). Wstępne badania typu mogą być wykonywane w laboratoriach akredytowanych lub przez producenta, w zależności od systemu oceny zgodności. Po dokonaniu oceny zgodności, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu umieszcza na wyrobie znak budowlany. Deklarację zgodności producent przechowuje i jest obowiązany przedkładać właściwym organom kontroli na ich żądanie. 2 CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH W OBSZARZE REGULOWANYM W SYSTEMIE KRAJOWYM PROWADZONA W ODDZIALE BADAŃ I CERTYFIKACJI PCBC SA W GDAŃSKU 2.1 Rodzaje prowadzonej certyfikacji w obszarze regulowanym przepisami prawa certyfikacja wyrobów w systemach oceny zgodności 1 i 1+; certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji w systemie oceny zgodności 2+. System oceny zgodności Rodzaj wydawanego certyfikatu Stosowane znaki Systemy 1 i 1+ System 2+ Krajowy certyfikat zgodności Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji Znak budowlany Znak systemu ZKP Znak budowlany Znak systemu ZKP Prowadzone procesy certyfikacji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich organizacji. Procedury certyfikacji stosowane są jednolicie, zgodnie z określonym systemem oceny zgodności. Możliwość przeprowadzenia certyfikacji uzależniona jest od zakresu akredytacji jednostki certyfikującej. 2.2 Elementy systemów certyfikacji Działania jednostki certyfikującej w systemie oceny zgodności 1 i 1+ Lp. Elementy systemu Forma działania Badanie i ocena zgodności wyrobu z wyszczególnionymi wymaganiami Ocena systemu zakładowej kontroli produkcji i zdolności do stałego dostarczania wyrobów zgodnych z wyszczególnionymi wymaganiami Wykonanie wstępnych badań typu Inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji 3. Decyzja o certyfikacji Certyfikat zgodności Z 4. Nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji i zapewnienia stałej zgodności wyrobów produkowanych przez organizację z wyszczególnionymi wymaganiami. Nadzór nad stosowaniem certyfikatów i znaków. Inspekcje ZKP planowane i specjalne Badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie, z rynku i na budowie (tylko w systemie 1+) Wydanie 3 z dn / strona 4/12

5 Działania jednostki certyfikującej w systemie oceny zgodności 2+ Lp. Elementy systemu Forma działania Ocena systemu zakładowej kontroli produkcji i zdolności do stałego dostarczania wyrobów zgodnych z wyszczególnionymi wymaganiami Ocena zgodności wyrobu z wyszczególnionymi wymaganiami 3. Decyzja o certyfikacji Certyfikat F 4. Nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji i zapewnienia stałej zgodności wyrobów produkowanych przez organizację z wyszczególnionymi wymaganiami. Nadzór nad stosowaniem certyfikatów i znaków 2.3 Dokumenty odniesienia w procesach certyfikacji Inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji Ocena wstępnych badań typu Inspekcje planowane i inspekcje specjalne ZKP Dokumentami odniesienia w procesach certyfikacji są: Polskie Normy PN-EN niebędące normami zharmonizowanymi oraz PN-B; krajowe aprobaty techniczne. W ocenie zakładowej kontroli produkcji stosowany może być również dokument DGW-12 Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wytyczne. 3 TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESACH CERTYFIKACJI Lp. Etap procesu certyfikacji System 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją 1, 1+, Przegląd i rejestracja wniosku 1, 1+, Podpisanie umowy o certyfikację 1, 1+, Wstępne badanie typu (wykonanie/ocena) 1 i Przygotowanie inspekcji 1, 1+, Inspekcja ZKP 1, 1+, Przegląd wyników procesu certyfikacji 1, 1+, Decyzja w procesie certyfikacji 1, 1+, Planowany nadzór: - inspekcja ZKP - badania wyrobów 1, 1+, Decyzja w procesach nadzoru 1, 1+ i Ponowna ocena 1, 1+ i Wstępna informacja o trybie certyfikacji Klient zainteresowany uzyskaniem certyfikatu w PCBC SA proszony jest o kontakt telefoniczny, telefaksem, pocztą elektroniczną lub osobisty. Po sprawdzeniu możliwości przeprowadzenia certyfikacji Klient zostaje poinformowany o: wymaganiach dotyczących złożenia wypełnionego formularza wniosku, właściwego dla danego rodzaju certyfikacji; dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku; wymaganiach dotyczących wykonania wstępnych badań typu. Informacje dotyczące zasad certyfikacji oraz wymagane formularze są publikowane na naszej stronie internetowej Wydanie 3 z dn / strona 5/12

6 3.2 Złożenie wniosku o certyfikację Klient, występując o certyfikację zgodności wyrobu lub certyfikację zakładowej kontroli produkcji powinien przekazać do Oddziału PCBC SA w Gdańsku wypełniony formularz właściwego wniosku o dokonanie certyfikacji wraz z dokumentami wyszczególnionymi w formularzu wniosku. Szczegóły dotyczące danego wniosku, przedstawiciel Klienta może uzgodnić z kierownikiem jednostki certyfikującej lub wskazanym pracownikiem jednostki. 3.3 Przegląd i rejestracja wniosku Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją podlega ocenie, polegającej na sprawdzeniu, czy: formularz wniosku jest wypełniony i kompletny (odnośnie zawartych w nim informacji); załączona dokumentacja odnosi się do wszystkich wymagań, właściwych dla danego rodzaju certyfikacji; możliwości przeprowadzenia wnioskowanej certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji. W przypadku złożenia dokumentacji niekompletnej, Klient jest powiadamiany o konieczności uzupełnienia dokumentów. Wniosek o certyfikację jest rejestrowany z datą wpływu lub z datą uzupełnienia dokumentacji. 3.4 Umowa o certyfikację Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu wymaga podpisania, przez PCBC SA i wnioskodawcę, umowy o dokonanie certyfikacji i nadzór nad wydanymi certyfikatami. Umowa reguluje prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu i PCBC SA, a w szczególności ustala: zobowiązania stron związane z procesem certyfikacji i nadzorem; zobowiązania finansowe związane z procesem certyfikacji i nadzorem; zasady prowadzenia nadzoru nad wydanymi certyfikatami; zasady stosowania certyfikatu; zasady utrzymywania, zawieszania i cofania certyfikatu oraz ponownej oceny; pozostałe obowiązki i uprawnienia stron, w tym zasady wnoszenia odwołań i/lub skarg, wzajemnego informowania o istotnych dla stron zmianach, publikacji, zachowania poufności. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu oraz kontynuacja nadzoru wymaga podpisania, przez PCBC SA i wnioskodawcę, umowy (aneksu do umowy) o dokonanie certyfikacji i nadzór nad wydanymi certyfikatami. Umowa obejmuje wszystkie zakłady produkcyjne (miejsca produkcji) wnioskodawcy oraz grupy wyrobów aktualne na dzień podpisywania umowy. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę certyfikacji w zakładzie produkcyjnym lub dla grupy wyrobów nie objętych dotychczasową umową sporządzany jest aneks do istniejącej umowy. 3.5 Badania wyrobu W procesach certyfikacji zgodności wyrobu z postanowieniami Polskich Norm lub krajowych aprobat technicznych, wymaganej do oznakowania znakiem budowlanym, powinny być przeprowadzone badania wyrobu, w zakresie wynikającym z systemów oceny zgodności opisanych w rozporządzeniu [2] i postanowień stosowanego dokumentu odniesienia. Zakres badań powinien być ustalony z jednostką certyfikującą. Badania mogą być przeprowadzone na reprezentantach wybranych z grupy wyrobów, objętych tym samym Wydanie 3 z dn / strona 6/12

7 dokumentem odniesienia, zgłoszonych do certyfikacji. Typowania reprezentantów do badań dokonuje jednostka certyfikująca. Badania powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium. W procesie certyfikacji mogą być wykorzystane sprawozdania z badań typu wykonanych w procesie aprobacyjnym. Próby do badań powinny być pobrane przez przedstawiciela PCBC SA lub przedstawiciela laboratorium wykonującego badania. W systemie oceny zgodności 2+ odpowiedzialność za pobieranie próbek wyrobu oraz za wykonanie wstępnych badań typu ponosi producent. Po otrzymaniu raportu z badań, przeprowadzona zostaje analiza wyników badań zamieszczonych w raporcie z badań i porównanie ich z wymaganiami dokumentu odniesienia. Ocena wyników badań jest, obok oceny zakładowej kontroli produkcji, podstawą oceny w procesie certyfikacji wyrobu i w nadzorze. 3.6 Przygotowanie inspekcji Po rejestracji wniosku dokonywany jest przegląd załączonej do wniosku dokumentacji. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiona dokumentacja nie jest wystarczająca do przeprowadzenia inspekcji, wyniki oceny przekazywane są wnioskodawcy, z prośbą o dokonanie właściwych uzupełnień. Proces certyfikacji zostaje przerwany w przypadku nie przekazania uzupełniających dokumentów w uzgodnionym terminie. W przypadku pozytywnej oceny dokumentacji przygotowywana jest inspekcja. Wnioskodawca otrzymuje Plan inspekcji. Plan przekazany jest wnioskodawcy z wyprzedzeniem wystarczającym do zgłoszenia sprzeciwu wobec wyznaczenia konkretnego członka zespołu inspekcyjnego. Zgłoszenie sprzeciwu musi być pisemnie uzasadnione. 3.7 Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przeprowadzana jest w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą. Podczas inspekcji oceniane jest funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji oraz jego zgodność z wymaganiami właściwego dokumentu odniesienia. W przypadku certyfikacji zakładowej kontroli produkcji sprawdzane jest również posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie wstępnych badań typu wyrobu. Wyniki inspekcji przedstawiane są w Raporcie z inspekcji. Raport z inspekcji przekazywany jest Klientowi. 3.8 Ocena wykonania działań korygujących W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przypadków niespełnienia wymagań zakwalifikowanych, jako uwagi lub niezgodności, oceniana organizacja zobowiązana jest do przeprowadzenia działań korygujących, w terminie uzgodnionym z PCBC SA. Ocena wykonania działań korygujących i ich skuteczności może być przeprowadzona w formie przeglądu dowodów realizacji dostarczonych przez Klienta (dokumenty i zapisy) lub w formie dodatkowej inspekcji. Sposób oceny działań zależy od rodzaju niezgodności. Certyfikat nie może być wydany przed przeprowadzeniem działań korygujących i oceną ich skuteczności przez zespół inspektorów. 3.9 Przegląd wyników procesu certyfikacji Na podstawie kompletu materiałów dotyczących prowadzonego procesu certyfikacji, przeprowadzany jest przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny i formułowana rekomendacja dotycząca decyzji w sprawie certyfikacji. Wydanie 3 z dn / strona 7/12

8 3.10 Decyzja w procesie certyfikacji Po dokonaniu przeglądu wyników procesu certyfikacji podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Klient zawiadamiany jest pisemnie o zakończeniu procesu certyfikacji. Załącznikiem do pisma jest faktura za przeprowadzenie procesu certyfikacji. Przekazanie certyfikatu Wnioskodawcy następuje po dokonaniu opłaty z tytułu certyfikacji. Decyzja o odmowie wydania certyfikatu przekazywana jest Klientowi na piśmie wraz z uzasadnieniem. Certyfikaty są wydawane na okres pięciu lat, w przypadku oceny wg norm PN lub do okresu ważności aprobaty technicznej, w przypadku oceny wg krajowej aprobaty technicznej Przerwanie procesu certyfikacji Proces certyfikacji może być przerwany w następujących przypadkach: na życzenie Wnioskodawcy; nie przekazania w wymaganych terminach dokumentów uzupełniających, niezbędnych do kontynuowania procesu; nie wywiązywania się ze zobowiązań wobec PCBC SA, wynikających z deklaracji zawartej we wniosku o certyfikację. Klient informowany jest pisemnie o przerwaniu procesu certyfikacji. Przerwanie procesu powoduje obciążenie wnioskodawcy za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji. 4 NADZÓR NAD WYDANYMI CERTYFIKATAMI 4.1 Zasady ogólne Nadzór nad wydanymi certyfikatami realizowany jest poprzez: inspekcje planowane zakładowej kontroli produkcji; inspekcje specjalne zakładowej kontroli produkcji; inspekcje dla ponownej certyfikacji; badania sondażowe próbek wyrobów przeznaczonych lub wprowadzonych do obrotu (dotyczy tylko systemu oceny zgodności 1+); sprawdzenie sposobu stosowania certyfikatów. Program nadzoru ustalany jest w zależności od rodzaju certyfikacji i postanowień dokumentów odniesienia. Inspekcje specjalne przeprowadza się: po przerwie w produkcji trwającej dłużej niż 6 miesięcy; po wprowadzeniu znaczących zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji, w procesie produkcji lub w wyrobie; w procesach przeniesienia certyfikacji; w ramach postępowania dla wznowienia certyfikatu; w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji planowanych, których usunięcie wymaga sprawdzenia przez jednostkę certyfikującą; w przypadkach uzasadnionych skargami zgłaszanymi do jednostki. 4.2 Inspekcja systemu ZKP Inspekcja ZKP w procesie nadzoru obejmuje sprawdzenie i ocenę: spełniania przez posiadacza certyfikatu kryteriów certyfikacji i przestrzegania zasad systemu certyfikacji oraz zapewnienia zgodności wyrobu z ustalonymi wymaganiami; postępowanie z reklamacjami klientów, dotyczącymi wyrobów objętych certyfikatem; Wydanie 3 z dn / strona 8/12

9 działań doskonalących podjętych w odniesieniu do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji ZKP. sposobu stosowania certyfikatów i znaków zgodności; prawidłowości znakowania wyrobów; przestrzegania zasady stosowania certyfikatu tylko w odniesieniu do wyrobów, dla których został wydany i tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania dokumentu odniesienia określonego w certyfikacie. 4.3 Decyzje w procesach nadzoru W trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem, jednostka certyfikująca może: utrzymać certyfikat; zawiesić certyfikat; cofnąć certyfikat; rozszerzyć lub ograniczyć zakres certyfikatu; przenieść certyfikację; dokonać zmiany dokumentu odniesienia lub nazwy wyrobu w certyfikacie; uchylić zawieszenie certyfikacji. Decyzja w sprawie nadzoru nad certyfikatem zostaje przekazana klientowi pisemnie. 4.4 Utrzymanie certyfikatu Podstawą do utrzymania certyfikatu są pozytywne wyniki inspekcji i oceny ZKP. Jeżeli podczas inspekcji stwierdzono niezgodności i/lub sformułowano uwagi, powinny być one skutecznie usunięte, w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikującą. Niezgodności, które stwarzają ryzyko wprowadzenia na rynek wyrobów niespełniających wymagań określonych w specyfikacjach technicznych, powinny być usunięte w ciągu dwóch tygodni. Dla pozostałych uwag i niezgodności organizacja powinna w ciągu dwóch tygodni przedstawić propozycje działań korygujących. Termin wprowadzenia działań korygujących nie powinien przekraczać 2-ch miesięcy. W odniesieniu do certyfikatów wydanych w systemie oceny zgodności 1+, podstawą do utrzymania certyfikatu są także pozytywne wyniki badań wyrobów. 4.5 Zawieszenie certyfikatu Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku: nie usunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji (planowanej lub specjalnej) niezgodności, wskazujących, że producent nie spełnia kryteriów certyfikacji, albo zgłoszenia przez wnioskodawcę czasowej rezygnacji z certyfikatu, albo uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji, albo nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, albo nie spełniania zobowiązań finansowych wobec PCBC SA, albo nie podjęcia w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji, wynikających ze zmian kryteriów certyfikacji, albo przerwy w produkcji lub dostawach wyrobu, trwającej dłużej niż 6 miesięcy. W odniesieniu do certyfikatów wydanych w systemie oceny zgodności 1+ podstawą zawieszenia certyfikatu może być także nie wykonanie bez uzasadnionej przyczyny zaleconych badań kontrolnych wyrobu lub negatywne wyniki badań wyrobów. Decyzja o zawieszeniu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej, z podaniem jej uzasadnienia. Przy zawieszeniu certyfikatu określa się okres zawieszenia oraz warunki uchylenia zawieszenia. Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy. W okresie zawieszenia nie można stosować certyfikatu. Wydanie 3 z dn / strona 9/12

10 4.6 Cofnięcie certyfikatu Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadku: rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań stawianych przy certyfikacji, albo niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu, albo zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z certyfikatu, albo wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowego dokumentu odniesienia (specyfikacji technicznej). Decyzja o cofnięciu certyfikatu przekazywana jest w formie pisemnej, z podaniem jej uzasadnienia. Po cofnięciu certyfikatu Klient jest zobowiązany do zaprzestania stosowania certyfikatu. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat, po jego cofnięciu, przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji. 4.7 Rozszerzenie zakresu certyfikatu Rozszerzenie może dotyczyć nowych odmian wyrobów lub nowych wyrobów, w ramach tego samego dokumentu odniesienia. Proces rozszerzenia prowadzony jest w trybie właściwym dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia ponownej inspekcji zakładowej kontroli produkcji oceniana jest indywidualne, w zależności od rodzaju wyrobu, wyników poprzedniej inspekcji. 4.8 Przeniesienie certyfikacji oraz dokonywanie zmian w certyfikacie spowodowane zmianami dokumentu odniesienia lub nazwy handlowej Przeniesienie certyfikacji może mieć miejsce w przypadku: zmiany nazwy i / lub adresu organizacji, dla której wydano certyfikat; zmiany statusu prawnego lub stosunków właścicielskich organizacji, dla której wydano certyfikat. Zmiana nazwy wyrobu w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku: zmiany nazwy wyrobu w dokumencie odniesienia; wprowadzenia nazwy handlowej wyrobu; zmiany nazwy handlowej wyrobu. Zmiana dokumentu odniesienia w certyfikacie może mieć miejsce w przypadku: zmiany oznaczenia, nazwy lub statusu wydania dokumentu normatywnego; wprowadzenia zmiany do dokumentu normatywnego przywołanego w certyfikacie. Procesy te prowadzone są na pisemny wniosek Klienta. Zakres wymaganej dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku zależy od rodzaju wnioskowanych zmian i jest ustalany przez jednostkę certyfikującą. 4.9 Przedłużenie certyfikatu Przedłużenie terminu ważności certyfikatu może nastąpić na pisemny wniosek jego posiadacza. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony na właściwym formularzu wniosku, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu. Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji wraz z informacją o wprowadzonych zmianach w systemie. Przedłużenie okresu ważności certyfikatu następuje w wyniku przeprowadzenia procesu certyfikacji, w trybie właściwym dla danego systemu, z uwzględnieniem wyników inspekcji i ocen prowadzonych w nadzorze. Wydanie 3 z dn / strona 10/12

11 5 ODWOŁANIA I SKARGI Klienci PCBC SA mają prawo odwołania się od decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru, a także prawo złożenia skargi dotyczącej polityki lub trybu postępowania w procesie certyfikacji. 5.1 Odwołania Odwołanie od decyzji powinny być składane na piśmie, do Zarządu PCBC SA, w terminie 14 dni roboczych od doręczenia decyzji. Decyzja w sprawie odwołania przekazywana jest składającemu odwołanie, wraz z uzasadnieniem, w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji, lub gdy Zarząd PCBC SA uzna sprawę odwołania za skomplikowaną, przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania i Certyfikacji Osób, który wyznacza skład Komitetu Odwoławczego. Komitet Odwoławczy przekazuje Zarządowi swoje stanowisko w sprawie odwołania. Ostateczną decyzję w sprawie odwołania podejmuje Zarząd PCBC SA. Decyzja ta przekazywania jest składającemu odwołanie w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia ponownego odwołania. 5.2 Skargi Skargi powinny być zgłoszone w formie pisemnej. Każda wpływająca skarga jest rozpatrywana. Odpowiedź na skargę udzielana jest w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 30 dni roboczych przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi. Jeżeli zgłaszający skargę nie akceptuje sposobu jej załatwienia, może skierować skargę ponownie, bezpośrednio do Zarządu PCBC SA. 6 OPŁATY ZA CERTYFIKACJĘ I NADZÓR Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika (załącznik do zarządzenia Prezesa Zarządu PCBC SA), stanowiącego odrębny dokument udostępniany do wglądu Klientom, oraz rzeczywistych kosztów delegowania inspektorów. Przed złożeniem wniosku Klient może uzyskać wstępną informację o wysokości opłat dla wnioskowanej certyfikacji i procesów w nadzorze. Wniesienie opłaty jest jednym z warunków wydania i utrzymywania certyfikatu. 7 POUFNOŚĆ Cały personel jednostki certyfikującej PCBC SA, w tym personel zewnętrzny, jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru oraz do ochrony praw własności Klientów. Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i podpisali stosowne zobowiązanie. Zobowiązanie takie podpisują także członkowie komitetów technicznych. 8 PUBLIKACJE PCBC SA publikuje wykaz wydanych i cofniętych certyfikatów na stronie internetowej Wydanie 3 z dn / strona 11/12

12 9 DOKUMENTY ZWIĄZANE DGW-12 Zakładowa Kontrola Produkcji wyrobów budowlanych Wytyczne DGW-03 Zasady stosowania znaków i certyfikatów Wydanie 3 z dn / strona 12/12

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYRÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRAJOWY SYSTEM OCENY

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRAJOWY SYSTEM OCENY PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRAJOWY SYSTEM OCENY 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW OŚRODEK CERTYFIKACJI Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. ZATWIERDZAM DYREKTOR OC SITP http://www.certyfikacja.poznan.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PCW-02

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA WYROBÓW

CERTYFIKACJA WYROBÓW Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 560-28-00; tel. (22) 663-43-24 CERTYFIKACJA WYROBÓW Informator dla Klienta NC - 01 Nr wydania 15 Data wydania marzec 2018 r. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Wytyczne: Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i kryteriów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale Warszawa

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale Warszawa INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI WYROBÓW PR 206 wg wymagań PN-EN 206+A1:2016-12 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (32) 348 00 22 Fax: +48 (32) 348 90 37 E-mail: is@tuv-sud.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA WYROBÓW

CERTYFIKACJA WYROBÓW Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 560-28-00; tel. (22) 663-43-24 CERTYFIKACJA WYROBÓW Informator dla Klienta NC - 01 Nr wydania 16 Data wydania luty 2019 r. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości użytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ Wydanie 12 z 13.06.2016 r. str. 1/14 Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo