INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA KLIENTA D.3"

Transkrypt

1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA EA MLA, NR AKREDYTACJI AC 098 ul. Winiarska 1, Poznań tel fax INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 Opis postępowania przy certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze notyfikowanym Wydanie 6 Poznań, dnia Niniejszy Informator zawiera 2 załączniki. Strona 1 z 13

2 Stosowana terminologia: wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oraz PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne; Używane skróty: CCWPD Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego ZKP Zakładowa kontrola produkcji Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego dokonuje producent, stosując system oceny i weryfikacji wskazany w dokumencie odniesienia (zharmonizowana specyfikacja techniczna, norma wyrobu lub aprobata techniczna). CCWPD uczestniczy w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC 098) w obszarze regulowanym, w którym ustala się typ wyrobu na podstawie badań typu oraz ocenia i weryfikuje stałość właściwości użytkowych wyrobów i zgodność ZKP z kryteriami zawartymi w technicznych dokumentach odniesienia (normy zharmonizowane lub europejskie aprobaty techniczne i Polskie Normy lub krajowe aprobaty techniczne) koniecznych do wydania przez producenta deklaracji właściwości użytkowych dla zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych i oznaczania tych wyrobów oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym. Udział i zadania CCWPD w procesie oceny zgodności zależą od zastosowanego systemu i mogą obejmować: certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (system 1); certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+). Do zadań CCWPD w procesach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych należą: W systemie 1: Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu, Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP), Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP). W systemie 2+ (*) Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP), prowadzona na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. *) Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych dotyczące Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) - patrz Załącznik 1 do niniejszego Informatora. Strona 2 z 13

3 Działania CCWPD w systemach oceny są zgodne z: [1] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz z póź. zmianami). [2] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych o -znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011); [3] Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG; [4] technicznymi dokumentami odniesienia umieszczonymi w zakresie akredytacji AC 098. CCWPD gwarantuje Klientowi poufność informacji uzyskanych w procesie oceny zgodności oraz ochronę jego prawa własności. SKRÓCONY SCHEMAT CERTYFIKACJI W PROCESIE OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCI- WOŚCI UŻYTKOWYCH (System 1) I ZGODNOŚCI ZKP (System 2+) ZŁOŻENIE WNIOSKU Z DOKUMENTACJĄ I KWESTIONARIUSZA WSTĘPNA OCENA DOKUMENTACJI REJESTRACJA WNIOSKU, UMOWA O CERTYFIKACJE OKREŚLENIE ZAKRESU I WYKONANIE BADAŃ TYPU dla USTALENIA TYPU WYROBU system 1 LABORATORIUM AKREDYTOWANE WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO i ZAKŁA- DOWEJ KONTROLI PRODUKCJI systemy 1;2+ PRZEGLĄD i OCENA ZEBRANYCH MATERIAŁÓW KOMITET TECHNICZNY DECYZJA WYDANIE CERTYFIKATÓW STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (system 1) lub ZGODNOŚCI ZKP (system 2+) STAŁY NADZÓR, OCENA I EWALUACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WYDANIE POŚWIADCZENIA O WAŻNOŚCI CERTYFIKATU Strona 3 z 13

4 Informacje wstępne Producent zainteresowany certyfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i/lub zgodności ZKP otrzymuje lub pobiera ze strony dokument Informator dla klienta D.3. Opis postępowania przy certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i zgodności ZKP ; wymagane formularze (Wniosek i Kwestionariusz) wraz z informacją dotyczącą ich wypełnienia. Ponadto producent zostaje poinformowany o: wymaganiach dotyczących dokumentacji określonej przy wniosku o certyfikację w procesie oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu, wymaganiach dotyczących badań dla ustalenia typu wyrobu, wymaganiach dotyczących zakładowej kontroli produkcji (ZKP), opłatach za przeprowadzenie certyfikacji. Złożenie wniosku Proces certyfikacji rozpoczyna się od złożenia i zarejestrowania w CCWPD właściwego wniosku o przeprowadzenie certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i/lub zgodności ZKP. Producent powinien: a) dostarczyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów wg specyfikacji podanej w informatorze, b) jednoznacznie zadeklarować zakres lub obszary zastosowań wyrobu/ów w budownictwie, c) wskazać dokument normatywny, który jest podstawą ustalenia typu wyrobu (wyrobów), d) dostarczyć sprawozdanie z badań typu, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze (jeżeli były wykonywane), e) wnieść opłatę wstępną. CCWPD po otrzymaniu wniosku dokonuje jego oceny pod względem formalnym i w przypadku kompletności dokumentów, rejestruje wniosek. W przypadku niekompletności dokumentów lub uchybień w dokumentach CCWPD powiadamia Klienta o istniejących brakach i wyznacza termin uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Po uzupełnieniu wniosku, rejestracja następuje z dniem usunięcia niezgodności, po czym sporządza się Umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem. Inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przeprowadza zespół inspekcyjny powołany przez Dyrektora ITD na wniosek kierownika CCWPD w obszarze objętym umową i w terminie uzgodnionym z klientem. Inspektor ZKP sporządza Raport z inspekcji ZKP i Protokół z inspekcji (system 1, 2+). Zakres badań dla ustalenia typu (dotyczy badań będących w zakresie odpowiedzialności jednostki certyfikującej - system 1) CCWPD przekazuje do realizacji w akredytowanym laboratorium badawczym. Strona 4 z 13

5 Certyfikacji stałości właściwości użytkowych i zgodności ZKP dokonuje się na podstawie analizy zebranego materiału w trakcie inspekcji i wyników badań właściwości użytkowych - sporządza się Raport z oceny dokumentów z procesu certyfikacji FC 32. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami CCWPD przekazuje niezwłocznie Klientowi Protokół niezgodności i uzgadnia z nim dalszy tok postępowania, w tym ewentualnie przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Wyrobu (w systemie oceny 1) lub Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji ( w systemie 2+) podejmuje kierownik CCWPD. W uzasadnionych przypadkach wykorzystuje się opinię Komitetu Technicznego. Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji Zespół inspekcyjny przeprowadza okresowe inspekcje zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w zakładzie produkcyjnym Klienta, zgodnie z wymaganiami dokumentu odniesienia. Z inspekcji sporządza się Raport z inspekcji ZKP, zawierający zapisy niezbędne dla oceny systemu ZKP, a następnie przeprowadza się analizę dokumentów i sporządza Raport z oceny dokumentów z procesu nadzoru nad certyfikatem. Decyzję o akceptacji/odmowie akceptacji lub oceny zakładowej kontroli produkcji podejmuje kierownik CCWPD na podstawie analizy Raportu z oceny dokumentów z procesu nadzoru nad certyfikatem i przekazuje ją Klientowi wraz z Poświadczeniem ważności certyfikatu (w przypadku akceptacji). W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia CCWPD przekazuje niezwłocznie Klientowi Protokół niezgodności i uzgadnia z nim dalszy tok postępowania, w tym ewentualnie przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Decyzje w procesie ciągłego nadzoru Decyzja o: utrzymaniu ważności certyfikatu jej podstawą są pozytywne wyniki badań właściwości wyrobu i/lub inspekcji/oceny ZKP. Utrzymanie ważności certyfikatu potwierdza się wydając dokument FC 62 Poświadczenie ważności certyfikatu; rozszerzeniu/ograniczeniu zakresu certyfikatu podejmowana jest w przypadku rozpoczęcia produkcji nowych odmian wyrobu lub nowego wyrobu, w ramach tego samego dokumentu odniesienia. Proces ten prowadzony jest w trybie właściwym dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia ponownej inspekcji ZKP oceniana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju wyrobu, wyników poprzedniej inspekcji oraz terminu inspekcji w nadzorze. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jej przeprowadzenie w celu zebrania dowodów o konieczności przeprowadzenia inspekcji specjalnej; zawieszeniu ważności certyfikatu podejmowana jest w przypadku: nieusunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności, wskazujących, że producent nie spełnia kryteriów certyfikacji; zgłoszenia przez Klienta czasowej rezygnacji z certyfikatu; uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji; nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu; niespełniania zobowiązań finansowych wobec CCWPD; niepodjęcia w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w systemie ZKP, wynikających ze zmian dokumentów odniesienia. Strona 5 z 13

6 Przy zawieszeniu certyfikatu określa się okres zawieszenia oraz warunki wznowienia certyfikatu. Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy. W okresie zawieszenia Klient nie może posługiwać się certyfikatem. cofnięciu ważności certyfikatu podejmowana jest w przypadku: rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań stawianych przy certyfikacji; niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu; zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z certyfikatu; niezaakceptowania przez Klienta kolejnych, granicznych dat inspekcji w nadzorze; wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowego dokumentu odniesienia (zharmonizowanej specyfikacji technicznej). Po cofnięciu ważności certyfikatu Klient jest zobowiązany do zaprzestania posługiwania się certyfikatem. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat, po cofnięciu jego ważności z winy klienta, przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji. Wszystkie ww. decyzje przekazywane są Klientowi w formie pisemnej, z podaniem ich uzasadnienia. Reklamacje, odwołania i sprawy sporne Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na każdym etapie procesu oceny zgodności oraz prawo odwołania się od decyzji kierownika CCWPD. Odwołanie może dotyczyć m.in.: odmowy zarejestrowania wniosku, odmowy wydania certyfikatu, odmowy przedłużenia okresu ważności certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, zawieszenia certyfikatu. Odwołanie lub reklamacje należy składać na piśmie do Dyrektora ITD w terminie dwóch tygodni od otrzymania decyzji. Dyrektor w porozumieniu z kierownikiem CCWPD, po konsultacji z Komitetem Technicznym, zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie dwóch tygodni od daty wpływu odwołania. Na żądanie wszystkich stron zainteresowanych CCWPD udostępnia Procedurę 11 dotyczącą Reklamacji, skarg, odwołań i spraw spornych. W przypadku nieuznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do odwołania. Spory wynikłe na tym tle rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby ITD. Opłaty Wysokość opłat, jakie ponosi Klient w procesie certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i/lub zgodności ZKP w systemie 1 i 2+ jest ustalana na podstawie Cennika opłat CCWPD, stanowiącego załącznik do Informatora dla klienta D.3 zatwierdzonego przez Dyrektora ITD. Elementami składowymi ceny certyfikacji są: koszty oceny wstępnej i koszty nadzoru. Przewiduje się na etapie złożenia dokumentów aplikacyjnych wniesienie opłaty wstępnej w kwocie 1500 PLN. Opłaty są ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność Dz. U. Nr 0, poz. 71 Strona 6 z 13

7 Załącznik 1 do Informatora D.3 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI WYROBÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOKUMENT KRYTERIALNY NR ZKP 01/2009/PL przyjęty przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby 1 Zakres stosowania Niniejszy dokument stosowany jest w ocenie zakładowej kontroli produkcji wyrobów, dla których w specyfikacji technicznej nie określono wymagań dla zakładowej kontroli produkcji (dalej ZKP ). 2 Postanowienia ogólne 2.1 Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system ZKP w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznych i deklarowanymi wartościami. 2.2 System ZKP powinien obejmować procedury / instrukcje, regularne kontrole i badania oraz oceny, a wyniki kontroli powinny być wykorzystywane do oceny jakości gotowego wyrobu. Prowadzenie ciągłej kontroli produkcji i badań wyrobu gotowego powinno być dokumentowane poprzez zapisy. Powinno także obejmować wymagane działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności. 2.3 System ZKP powinien być dostosowany do poziomu wymagań użytkowych dla wyrobu, specyfiki procesu produkcyjnego i stopnia jego automatyzacji, kompetencji personelu oraz wielkości organizacji i zakresu jej działania. 2.4 Producent posiadający system ZKP wg wymagań PN-EN ISO 9001, spełnia wymagania w zakresie systemu ZKP, jeżeli wymagania specyfikacji technicznej oraz niniejszego dokumentu są stosowane. 3 Dokumentacja ZKP 3.1 Dokumentacja ZKP powinna zawierać: a) procedury i instrukcje oraz ewentualnie Księgę ZKP lub Plan Jakości opisujące system, b) specyfikacje techniczne dla wyrobu gotowego oraz dla surowców i materiałów stosowanych do produkcji, wymagania dla wyrobu na poszczególnych etapach produkcji (jeżeli ma to zastosowanie), c) dokumenty informacyjne: opis technologiczny, dokumentacja techniczna, schemat organizacyjny 3.2 Procedury/instrukcje powinny opisywać sposób: a) nadzorowania procesu produkcyjnego oraz prowadzenia kontroli i badań, b) nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badań wyrobu, c) prowadzenia oceny zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej (na podstawie badań), d) postępowania z wyrobem niezgodnym, e) postępowania z reklamacjami, f) prowadzenia działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności; Inne procedury powinny zostać udokumentowane wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ZKP. 3.3 Dokumentacja ZKP powinna być nadzorowana i uaktualniana w przypadku wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie ZKP. 3.4 Producent powinien prowadzić wykaz dokumentacji i prowadzonych zapisów, w tym stosowanych odpowiednich formularzy. 4 Zakres funkcjonowania ZKP i organizacja 4.1 Producent powinien określić organizację działań związanych z ZKP (np.: schemat organizacyjny). Powinien również określić zakres działalności, związanej z produkcją wyrobu realizowany poza jego organizacją (jeżeli ma to zastosowanie) oraz ustalić zasady nadzoru nad zlecanymi procesami. Strona 7 z 13

8 4.2 Producent powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za system ZKP (np. pełnomocnika ds. ZKP) oraz osoby odpowiedzialne za realizację działań w ramach ZKP i przydzielić im odpowiednie uprawnienia. 5 Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych Producent powinien opracować harmonogram konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz nadzorować jego realizację. Z prowadzonych działań powinny powstawać zapisy. 6 Realizacja wyrobu 6.1 Przygotowanie produkcji Specyfikacje techniczne dotyczące wyrobu Producent powinien określić wymagania dla wyrobu na podstawie specyfikacji technicznej w zależności od zamierzonego zastosowania. Wymagania te powinny być udokumentowane i nadzorowane Surowce i materiały Producent powinien określić i udokumentować wymagania dla surowców i materiałów oraz kryteria potwierdzania ich zgodności. Powinien sprawdzać, na podstawie przyjętych kryteriów, zgodność dostaw z zamówieniem (dokumenty, ewentualnie kontrole i badania), Nadzorowanie produkcji Producent powinien określić, odpowiednio do warunków i potrzeb, parametry właściwe dla danego procesu produkcji i podać częstość sprawdzeń kontrolnych i badań, łącznie z kryteriami. Producent powinien zapewnić: a) dostępność procedur / instrukcji na stanowiskach pracy, b) dostępność i stosowanie właściwego wyposażenia do kontroli i badań, c) prowadzenie kontroli i badań w toku produkcji (międzyoperacyjnych), d) prowadzenie zapisów z kontroli procesu i badań międzyoperacyjnych, 6.3 Identyfikacja i identyfikowalność Poszczególne wyroby i ich części lub partie wyrobów powinny być możliwe do zidentyfikowania. Identyfikacja wyrobu powinna być zapewniona na etapach: a) procesu wytwarzania (o ile to jest możliwe), b) wyrobu gotowego, c) sprzedawania lub przekazywania wyrobu do odbiorcy. Jeżeli to możliwe producent powinien zapewnić również identyfikowalność wyrobu, tzn. możliwość odtworzenia historii produkcji wyrobu. Producent lub jego przedstawiciel powinni przechowywać zapisy dla poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów, łącznie z informacjami dotyczącymi produkcji i badań. Na podstawie zapisów powinno być możliwe odtworzenie wszystkich istotnych informacji o wyrobie i procesie produkcji. 7 Kontrole i badania 7.1 Niezależnie od badań typu, przeprowadzonych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, producent powinien prowadzić kontrole i badania wyrobu gotowego (w zakresie deklarowanych właściwości). Kontrole i badania powinny być prowadzone zgodnie z udokumentowanymi planami badań. Plan badań wyrobu gotowego powinien uwzględniać wymagania specyfikacji technicznej oraz określać co najmniej: a) badane właściwości, b) metody badań, wskazane w dokumencie odniesienia, c) częstość wykonywania badań. 7.2 Producent powinien określić wielkość partii wyrobu, wielkość lub liczność próbki do kontroli i badań, sposób pobierania próbek oraz rodzaj zapisów związanych z ich pobieraniem. 7.3 Producent powinien posiadać kompetencje techniczne do prowadzenia kontroli i badań lub korzystać z usług laboratoriów, posiadających takie kompetencje. 7.4 Ocena zgodności wyrobów Producent powinien określić: a) kryteria oceny wyników kontroli i badań wyrobu gotowego, zawierające m.in. granice akceptacji wyników, Strona 8 z 13

9 b) zasady zwalniania wyrobu gotowego do magazynu. 7.5 Zapisy z kontroli i badań Wyniki kontroli i badań wyrobów gotowych powinny być zapisywane i przechowywane co najmniej przez 10 lat. Zapisy z kontroli i badań powinny obejmować: a) przedmiot badań, b) datę dostawy lub produkcji, c) dane, identyfikujące badaną próbkę (np. data pobrania i wielkość próbki, miejsce pobrania), d) datę kontroli i badań, e) zastosowane metody badawcze, f) wynik kontroli i badań, g) ocenę zgodności wyników kontroli i badań z wymaganiami specyfikacji technicznej i/lub dokumentacji ZKP h) dane identyfikujące osoby wykonującej badanie. 8 Nadzór nad wyrobem niezgodnym Producent powinien zapewnić, aby wyroby nie spełniające wymagań zostały odizolowane i właściwie oznakowane w celu uniknięcia ich niezamierzonego użycia lub dostawy do klienta. W przypadku stwierdzenia wyrobu niezgodnego, producent powinien podjąć natychmiastowe działania, w ramach których: a) wyeliminuje stwierdzone niezgodności lub b) przekwalifikuje dany wyrób (jedynie w przypadku gdy jest to możliwe) lub c) uniemożliwi zastosowanie tego wyrobu. Po usunięciu niezgodności producent powinien powtórzyć kontrolę lub badania wyrobu w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 9 Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań Producent powinien zapewnić wykonywanie pomiarów i badań z wymaganą dokładnością i zachowaniem spójności pomiarowej. Producent powinien: a) określić przyrządy niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych pomiarów (z właściwym poziomem dokładności), c) prowadzić spis wyposażenia (zawierający dane identyfikujące wyposażenie); d) opracować harmonogram sprawdzeń i wzorcowań wyposażenia pomiarowego, określający częstość sprawdzeń i wzorcowań oraz nadzorować jego realizację, e) określić osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem, f) prowadzić i utrzymywać zapisy z wzorcowań i sprawdzeń. g) prowadzić nadzór nad wyposażeniem używanym do kontroli i badań,niezależnie od tego czy jest ono jego własnością. Przyrządy pomiarowe, jeżeli to jest uzasadnione, powinny posiadać instrukcje: obsługi, sprawdzenia i wykonywania badań. Instrukcje te powinny być dostępne dla pracowników. 10 Zabezpieczanie wyrobu magazynowanie, pakowanie i transport Producent powinien określić sposób postępowania z wyrobem gotowym, sposób jego pakowania i zabezpieczania, aby zapobiegać uszkodzeniu lub zmianie właściwości. Jeżeli to uzasadnione, producent powinien prowadzić okresową kontrolę stanu przechowywanego wyrobu, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub zmiany właściwości. Warunki przyjęcia wyrobu gotowego do magazynu powinny być określone, a z procesu przyjęcia wyrobu oraz jego wydania powinny powstawać odpowiednie zapisy. Jeśli jest to niezbędne i może mieć wpływ na jakość wyrobu, producent powinien zagwarantować właściwe warunki środowiskowe przechowywania wyrobu i w razie potrzeby monitorować je. Jeśli wyroby wymagają zapewnienia szczególnych warunków transportu, producent powinien je określić i jeżeli to ma uzasadnienie - zapewnić. 11 Reklamacje 11.1 Producent powinien określić i udokumentować sposób postępowania z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców wyrobów oraz składanymi przez producenta dostawcom surowców, materiałów i elementów wyrobów stosowanych w produkcji. Producent zobowiązany jest do: a) przechowywania i archiwizowania zapisów związanych z reklamacjami, Strona 9 z 13

10 b) podejmowania działań w związku z zgłoszoną reklamacją Producent powinien analizować przyczyny wystąpienia niezgodności wyrobu i podejmować działania korygujące w celu ich eliminacji. 12 Działania korygujące W przypadku wystąpienia niezgodności, producent powinien podjąć działania eliminujące przyczyny ich powstania w celu zapobiegania powtórnemu ich wystąpieniu. Działania te powinny obejmować: a) przegląd niezgodności, b) analizę przyczyn niezgodności, c) określenie sposobu postępowania, d) ocenę skuteczności przeprowadzonych działań. Z wyżej wymienionych działań powinny być prowadzone zapisy. Strona 10 z 13

11 Załącznik 2 do Informatora D.3 CENNIK OPŁAT ZA UDZIAŁ CCWPD W OCENIE ZGODNOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCY CERTYFIKACJĘ WYROBÓW I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (ZKP) ORAZ NADZÓR NAD CERTYFIKATEM Obowiązuje od r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. z 22 czerwca Poz.711). Zasady ogólne: Niniejszy cennik dotyczy opłat za: certyfikację zgodności wyrobów wg systemu oceny zgodności 1, certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wg systemu zgodności 2+ i nadzór nad wydanymi certyfikatami. Wymienione opłaty uwzględniają koszty jednostkowe procesu certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, nie obejmują natomiast kosztów badań wyrobów w laboratoriach akredytowanych. Opłaty za czynności związane z auditem ZKP u Klienta, mogą być zwiększane lub zmniejszane w zależności od czynników, mających wpływ na koszty jego przeprowadzenia (zawarte w Tabelach 1,2 i 3). Wpływ ten określa się na podstawie wniosku klienta. Kalkulacja kosztów kalkulowana wg poniższego cennika opłat, przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego Klienta składającego wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Koszty delegacji służbowych są rozliczane według faktycznie poniesionych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kosztach podróży służbowych i są doliczane do opłaty końcowej za przeprowadzenie certyfikacji lub czynności w nadzorze. Do kosztów podanych w cenniku dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Koszty procesu certyfikacji 1.1 Koszty jednostkowe procesu certyfikacji ZKP (system 2+) Opłata wstępna: 1500,- PLN Obejmuje: rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji, wstępną analizę dokumentacji, przygotowanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i przeprowadzenie nadzoru nad certyfikatem. Opłata wstępna, jako warunek rozpoczęcia procesu certyfikacji, nie podlega zwrotowi Prace związane z wstępną inspekcją zakładu produkcyjnego i ZKP: od 1800,- do 3200,- PLN (w zależności od wielkości rocznego przerobu drewna i liczby zatrudnionych oraz uwzględnionych zwiększeń i zmniejszeń opłat za audit wg Tabeli 2 i 3) Strona 11 z 13

12 Obejmują: analizę i ocenę dokumentacji ZKP, przygotowanie do auditu, przeprowadzenie auditu, opracowanie raportu z auditu Dalsze prace związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji:do 2500,- PLN Obejmują: analizę raportu z auditu, ocenę systemu ZKP, analizę dokumentacji związanej z procesem certyfikacji, decyzję o wydaniu certyfikatu ZKP Wydanie certyfikatu w języku polskim: 300,- PLN Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski): 400,- PLN Wymiana certyfikatu (wystawienie duplikatu): 300,- PLN 1.2 Koszty jednostkowe procesu certyfikacji wyrobu (system 1) Opłata wstępna: 1500,- PLN Obejmuje: rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji, wstępną analizę dokumentacji, przygotowanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i przeprowadzenie nadzoru nad certyfikatem. Opłata wstępna, jako warunek rozpoczęcia procesu certyfikacji, nie podlega zwrotowi Prace związane z wstępną inspekcją zakładu produkcyjnego i ZKP: od 1800,- do 3200,- PLN (w zależności od wielkości rocznego przerobu drewna i liczby zatrudnionych oraz uwzględnionych zwiększeń i zmniejszeń opłat za audit wg Tabeli 1 i 3). Obejmują: analizę i ocenę dokumentacji ZKP, przygotowanie do auditu, przeprowadzenie auditu, opracowanie raportu z auditu Prace związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji: do 2500,- PLN Obejmują: jak w punkcie analizę i ocenę wyników badań typu Wydanie certyfikatu w języku polskim: 300,- PLN Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski): 400,- PLN Wymiana certyfikatu (wystawienie duplikatu): 300,- PLN 2. Koszty rocznego ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji ZKP(systemy 1 i 2+) 2.1 Prace związanie z ciągłym nadzorem, oceną i akceptacją ZKP: od 1400,- do 2100,- PLN (w zależności od wielkości rocznego przerobu drewna i liczby zatrudnionych oraz uwzględnionych zwiększeń i zmniejszeń opłat za audit wg Tabeli 1 lub 2 i 3). 2.2 Dalsze prace związane z ciągłym nadzorem, oceną i akceptacją ZKP: 1200,- PLN Obejmują: przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia auditu, analizę raportu z auditu i ocenę systemu ZKP, decyzje wydane w nadzorze nad certyfikatem. Strona 12 z 13

13 Tabela składników kosztów procesu certyfikacji Koszty związane z przeprowadzeniem Czynniki określające zakład producenta auditu l.p. Liczba pracowników Roczny przerób drewna w procesie certyfikacji w procesie nadzoru nad certyfikatem j.m. osób m3 PLN PLN 5 tys od 1 do 25 > 5 tys tys od 26 do 50 > 20 tys od 51 do 100 wg deklaracji producenta powyżej 100 wg deklaracji producenta Czynniki określające zakład producenta Koszty związane z przeprowadzeniem auditu ZKP l.p. Liczba pracowników Roczny przerób drewna w procesie certyfikacji w procesie nadzoru nad certyfikatem j.m. osób m3 PLN PLN 5 tys od 1 do 25 > 5 tys tys od 26 do 50 > 20 tys od 51 do powyżej 100 wg deklaracji producenta wg deklaracji producenta L.p. Czynniki zwiększające Zwiększenie nie więcej niż [%] 1 Brak SZJ 20 2 Duże skomplikowanie procesów wytwarzania 20 3 Kilka wyrobów, linii produkcyjnych, zakładów za każdy(-ą) 5 4 L.p Udział KT ew. eksperta w działaniach certyfikacyjnych 20 Czynniki zmniejszające Zmniejszenie nie więcej niż [%] Mało skomplikowane procesy wytwarzania 10 Funkcjonujący (certyfikowany) SZJ 20 Znajomość ZKP z poprzednich procesów certyfikacji 10 Poznań, dn r. ZATWIERDZIŁ: Strona 13 z 13

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle Wyposażenie pomiarowe w przemyśle RADWAG Wagi Elektroniczne Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

t.j. elementów przenoszących obciążenia CE. 01.07.2014

t.j. elementów przenoszących obciążenia CE. 01.07.2014 Wraz z przyjęciem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii C, zharmonizowanej wcześniej z dyrektywą 89/106/EWG Wyroby Budowlane a obecnie z zastępującym ją Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH 0 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY

SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY Indeks: PCW-01 Edycja: 01.06.2015 Strona: 1/14 Opracował: Jakub Dering Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. INFORMACJE OGÓLNE Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) jest samodzielną komórką organizacyjną wydzieloną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu*

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* R8-P1-Z3 (str. 1/7) Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* zawarta w dniu r. pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo