PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM"

Transkrypt

1 strona/stron: 1/11 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu kryterialnego. 2. ZAKRES STOSOWANIA Program certyfikacji stosuje się do prowadzenia certyfikacji dobrowolnej w Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w odniesieniu do wyrobów/grup wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego programu certyfikacji na zgodność z dokumentem normatywnym lub innym dokumentem kryterialnym wymienionym również w załączniku nr 1 do programu certyfikacji. 3. DOKUMENTY ZWIĄZANE/ODNIESIENIA 3.1. Sofa v PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi 3.2. PN-EN ISO/IEC17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania Dokument Polskiego Centrum Akredytacji: DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej Dokument Polskiego Centrum Akredytacji: DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. 4. WG PN-EN ISO/IEC Program certyfikacji został opracowany przez Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych (SO) CIOP-PIB i odpowiada on programowi typ N według normy PN-EN ISO/IEC 17067:

2 strona/stron: 2/11 5. ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC program certyfikacji wyrobów obejmuje następujące funkcje i działania w ocenie zgodności: I) Wybór: planowanie, przygotowanie działalności, określenie wymagań, pobieranie próbek. II) Określenie właściwości przez badania laboratoryjne wyrobów oraz kontrolę warunków organizacyjno-technicznych zapewnienia stabilnej jakości produkcji/dostawy. III) Przegląd: badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu II - określenia właściwości w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione. IV) Decyzje dotyczące certyfikacji: decyzje o udzieleniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu i cofaniu certyfikacji. V) Atestacja, udzielanie zezwolenia: wydanie certyfikatu zgodności, udzielenie prawa do używania certyfikatu zgodności, oparte na nadzorze wg VI). VI) Nadzór przez badanie próbek pobranych z produkcji, magazynu wyrobów gotowych (dopuszcza się alternatywnie pobranie próbek z rynku) oraz przez kontrolę produkcji (warunków organizacyjno-technicznych zapewnienia stabilnej jakości produkcji/dostawy). Szczegółowe etapy procesu certyfikacji zostały opisane poniżej Ubieganie się o certyfikat zgodności w CIOP-PIB Klient (Zleceniodawca) zainteresowany uzyskaniem w CIOP-PIB certyfikatu zgłaszający się osobiście lub pisemnie do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych z zamiarem zlecenia certyfikacji otrzymuje informacje podstawowych elementach procedury certyfikacji wyrobów w CIOP-PIB, normach lub innych dokumentach kryterialnych dotyczących przedmiotu certyfikacji oraz formularze: Zlecenie przeprowadzenia certyfikacji wyrobu na zgodność z dokumentem normatywnym w CIOP-PIB zwany dalej Zleceniem certyfikacji Kwestionariusz oceny dostawcy producenta lub Kwestionariusz oceny dostawcy importera zwane dalej Kwestionariuszem oceny. Formularze są również dostępne na stronie Jednostka może odstąpić od wymagania dotyczącego wypełnienia ww. kwestionariuszy, jeśli zgłaszający się Zleceniodawca posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami EN ISO 9001 (ISO 9001), obejmujący swym zakresem proces produkcji/dostawy wyrobu zgłoszonego do certyfikacji (potwierdzony aktualnym certyfikatem). Przed zgłoszeniem wyrobu do badań i certyfikacji przedstawiciel Zleceniodawcy powinien uzgodnić z przedstawicielem CIOP-PIB, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, normy i inne dokumenty kryterialne, według których będzie oceniany dany wyrób. Uzgodnieniu takiemu podlega również zakres i wymagania dotyczące badań, a także zasady pobierania wyrobów do badań,

3 strona/stron: 3/11 rodzaj i zakres dokumentacji technicznej, która jest wymagana do przeprowadzenia certyfikacji oraz pozostałe wymagane do złożenia dokumenty, które są wymienione w Zleceniu certyfikacji Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji Zleceniodawca składa w Ośrodku Certyfikacji SO wypełniony i podpisany formularz Zlecenie certyfikacji w 2 egz., który zawiera jednoznaczną identyfikację wyrobu oraz następujące dokumenty: opisy i dokumentację techniczną charakteryzującą wyrób w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia certyfikacji, kopię certyfikatu lub dokumentację niecertyfikowanego systemu jakości wnioskującego, sprawozdanie z pełnych badań wyrobu, o ile były wykonane, wypełniony kwestionariusz oceny dostawcy, egzemplarz wyrobu, jeżeli nie ustalono inaczej. Po zarejestrowaniu i akceptacji Zlecenia certyfikacji przez osoby upoważnione ze strony CIOP-PIB jeden egz. tego dokumentu jest przesyłany do Zleceniodawcy, a drugi jest przechowywany w SO wraz z dokumentacją sprawy. Warunkiem rozpoczęcia procesu jest wniesienie przez Zleceniodawcę opłaty wstępnej w wysokości zł (brutto) lub w przypadku Zleceniodawców zagranicznych 300. Klienci zagraniczni są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego dane kontrahenta i miejsce siedziby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Opłata wstępna nie podlega zwrotowi. W przypadku Zlecenia certyfikacji dot. zmiany zakresu lub wznowienia wydanego przez CIOP-PIB certyfikatu, opłata wstępna nie jest uruchamiana. Na podstawie dokonanej opłaty wstępnej CIOP-PIB niezwłocznie wystawia fakturę i przesyła ją do Zleceniodawcy Wstępna ocena formalna dokumentów Po sprawdzeniu poprawności zapisów w Zleceniu certyfikacji oraz kompletności i poprawności załączonej dokumentacji, w aspekcie wymagań formalnych CIOP-PIB informuje niezwłocznie Zleceniodawcę o wyznaczonej osobie będącej Wykonawcą oceny oraz ewentualnych podstawowych brakach w dokumentacji Zlecenia certyfikacji, ewentualnie o konieczności wniesienia opłaty wstępnej, co warunkuje rozpoczęcie prac w ramach zlecanego procesu certyfikacji. Brak wniesienia opłaty wstępnej w wyznaczonym terminie od daty przesłania informacji oraz niedostarczenie koniecznych uzupełnień lub brak deklaracji ze strony Zleceniodawcy do kiedy zostaną dostarczone uzupełnienia i wniesiona zostanie opłata wstępna, powoduje anulowanie Zlecenia certyfikacji i jego wykreślenie z ewidencji. Zleceniodawca jest informowany o wynikach wstępnej oceny formalnej złożonej dokumentacji. W przypadku negatywnego wyniku tej oceny Zleceniodawca jest informowany o niezgodnościach formalnych, zakresie niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych wraz ze wskazaniem kosztu tych badań oraz informacją o laboratorium, do którego zostaną zlecone badania, w

4 strona/stron: 4/11 przypadku, gdy nie są one realizowane w laboratoriach CIOP-PIB, oraz o całkowitym koszcie przeprowadzenia procesu. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej złożonego Zlecenia certyfikacji, Zleceniodawca jest informowany o kosztach procesu certyfikacji. Koszt certyfikacji jest zgodny z obowiązującym w CIOP-PIB cennikiem. Zleceniodawca jest zobowiązany pisemnie potwierdzić przyjęcie wyżej opisanych warunków certyfikacji. W przypadku gdy Zleceniodawca nie dostarczył sprawozdań z badań laboratoryjnych wyrobu jest on informowany przez CIOP-PIB o możliwości zlecenia badań w laboratorium Instytutu lub w innych odpowiednich akredytowanych laboratoriach badawczych. W przypadku zlecania realizacji badań w laboratoriach CIOP-PIB w ramach danego procesu certyfikacji Zleceniodawca zobowiązany jest do wniesienia pełnej przedpłaty (w wysokości 100 % kosztów) za badania laboratoryjne. Po wpłynięciu przedpłaty za badania laboratoryjne, CIOP-PIB wystawia i przesyła do Zleceniodawcy fakturę, jednocześnie odpowiednie laboratorium badawcze rozpoczyna procedurę badań. W przypadku realizacji badań w laboratorium zewnętrznym koszt badan jest rozliczany w fakturze końcowej za przeprowadzony proces. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć próbki wyrobów do badań w liczbie wskazanej przez CIOP-PIB, wynikającej z wymagań dokumentu normatywnego lub innego dokumentu kryterialnego będącego podstawą oceny wyrobu. Jeśli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zakresu, kosztów itp. zleconych badań laboratoryjnych CIOP-PIB informuje o tym fakcie Zleceniodawcę i kontynuuje działania po uzyskaniu jego pisemnej akceptacji w tym zakresie. W przypadku, gdy zwiększeniu ulega koszt badań Zleceniodawca jest zobowiązany do wpłaty różnicy w koszcie badań laboratoryjnych na konto CIOP-PIB. Po dokonanej wpłacie Zleceniodawca otrzymuje fakturę wystawioną przez CIOP-PIB. Z kolei w przypadku, gdy koszt badań ulega zmniejszeniu, różnica rozliczana jest w fakturze końcowej. W procesie certyfikacji dopuszcza się wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych wykonanych przed wnioskowaniem o przeprowadzenie procesu certyfikacji o ile badania laboratoryjne zostały wykonane zgodnie z metodami badań opisanymi lub powołanymi w aktualnych wydaniach dokumentów będących podstawą oceny wyrobów oraz, że zostały wykonane nie wcześniej niż 7 lat przed ubieganiem się o certyfikację Badanie systemu jakości wnioskującego W procesie certyfikacji wyrobu przeprowadza się ocenę systemu jakości u Zleceniodawcy w zakresie sprawdzenia warunków organizacyjno-technicznych koniecznych do zapewnienia stabilnej produkcji/dostawy. W przypadku, gdy Zleceniodawca posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami EN ISO 9001 (ISO 9001), obejmujący swym zakresem proces produkcji/dostawy wyrobu zgłoszonego do certyfikacji (potwierdzony aktualnym certyfikatem), CIOP-PIB odstępuje od

5 strona/stron: 5/11 przeprowadzenia kontroli warunków organizacyjno-technicznych zapewnienia stabilnej produkcji/dostawy. W przypadku wątpliwości/zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania ww. certyfikowanego systemu zarządzania jakością, CIOP-PIB przeprowadza kontrolę warunków organizacyjno-technicznych koniecznych do zapewnienia stabilnej produkcji/dostawy. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z planem zaakceptowanym przez Zleceniodawcę. Podczas kontroli u Zleceniodawcy (i/lub jego podwykonawcy) możliwa jest obecność obserwatora, o której Zleceniodawca jest informowany przez jednostkę certyfikującą z wyprzedzeniem. W przypadku, gdy w trakcie kontroli zostanie stwierdzona niezgodność, Zleceniodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym przez CIOP-PIB w raporcie, przedstawić dowody na wyeliminowanie niezgodności. Przekazane dowody są weryfikowane i w przypadku ich akceptacji przez CIOP-PIB działania związane z przeprowadzeniem kontroli uważa się za zakończone. Jeśli w ramach wniosku o przeprowadzenie certyfikacji na zgodność z dokumentem normatywnym Zleceniodawca nie dostarczy dowodów wykonania działań korygujących w wyznaczonym terminie (lub w przypadku negatywnej oceny dowodów wykonania tych działań) proces zostaje zawieszony do czasu uzyskania pozytywnych wyników oceny kontroli lub cofnięty w przypadku rezygnacji klienta z przeprowadzenia certyfikacji na zgodność z dokumentem normatywnym Ocena dokumentacji Zlecenie certyfikacji wraz z załączonymi dokumentami podlega ocenie w CIOP-PIB w zakresie: identyfikacji wyrobu, prawidłowości zastosowania norm lub innych dokumentów normatywnych, zgodności metody badań z wymaganiami norm lub innych dokumentów normatywnych, wyników badań oraz sprawozdania z badań, wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych zapewnienia stabilnej produkcji/dostawy wyrobu, znakowania wyrobu, opakowania itp., dokumentacji techniczno-technologicznej lub technicznej, w tym instrukcji użytkowania wyrobu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny zostaną stwierdzone niezgodności, które można wyeliminować w określonym czasie poprzez podjęcie odpowiednich działań korygujących, Zleceniodawca jest o tym informowany w sposób udokumentowany. Wykonanie działań korygujących przez Zleceniodawcę jest podstawą do kontynuacji procesu certyfikacji. Po wykonaniu działań korygujących i ich udokumentowaniu przez Zleceniodawcę, następuje ponowna ocena dokumentów, których dotyczyły niezgodności. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wprowadził działań korygujących gwarantujących usunięcie niezgodności, następuje odmowa wydania certyfikatu zgodności, o czym informowany jest Zleceniodawca w sposób udokumentowany. + CESJA pytanie gdzie

6 strona/stron: 6/ Przegląd dokumentacji Przegląd wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny pod względem merytorycznym i formalnym ma na celu dostarczenie dowodów zgodności wyrobu podlegającego certyfikacji z przyjętymi wymaganiami dokumentów odniesienia. W przypadkach wątpliwych dokumentacja sprawy jest kierowana do rozpatrzenia i oceny przez Komitet Techniczny Decyzja dotycząca certyfikacji Na podstawie wyników oceny i przeglądu dowodów zgodności wyrobu z przyjętymi wymaganiami podejmowana jest decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Zleceniodawca jest pisemne informowany o podjętej decyzji oraz o wysokości kwoty pozostającej do zapłacenia z tytułu zakończenia procesu certyfikacji. W przypadku decyzji o niewydaniu certyfikatu w zawiadomieniu jest również podana przyczyna odmowy wydania certyfikatu oraz informacja o możliwości złożenia odwołania od tej decyzji. Po wniesieniu przez Zleceniodawcę opłaty za przeprowadzenie certyfikacji oraz po odesłaniu podpisanej przez niego umowy w sprawie nadzorowania używania certyfikatu CIOP-PIB przekazuje Zleceniodawcy jeden egzemplarz certyfikatu oraz jeden egzemplarz podpisanej przez niego i CIOP-PIB umowy. Certyfikat zgodności jest wydawany wnioskującemu na okres trzech lat. Dopuszcza się wydanie certyfikatu zgodności na okres pięciu lat w sytuacji, gdy Zleceniodawca zgłosi się o przedłużenie ważności certyfikatu, po upływie terminu jego ważności, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od zakończenia certyfikatu i pod warunkiem, że wyniki badań i kontroli prowadzonych w ramach nadzoru były pozytywne. Wykazy wydanych certyfikatów zgodności są zamieszczane na stronie internetowej Wykaz ten zawiera informacje o numerze certyfikatu, dacie wydania i dacie ważności, nazwie wyrobu, informacje na temat posiadacza certyfikatu oraz podstawy oceny wyrobu. W wykazie tym zamieszczone są również informacje o cofniętych certyfikatach Przeniesienie praw własności do certyfikatu Możliwe jest dokonanie cesji certyfikatu wydanego przez CIOP-PIB na inna firmę po spełnieniu poniższych warunków: zachowanie konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobu zgodnie z zatwierdzoną w procesie oceny wyrobu dokumentacją techniczno-technologiczną przygotowaną przez poprzedniego klienta, w procesie produkcji wykorzystywanie wyłącznie surowców określonych w zatwierdzonej przez jednostkę notyfikowaną dokumentacji techniczno-technologicznej, co powinno być potwierdzone oświadczeniem nowego producenta wyrobów.

7 strona/stron: 7/11 Przeniesienie prawa własności certyfikatu na nową firmę wymaga wystawienia przez CIOP-PIB nowego certyfikatu, którego numer i data ważności pozostają takie same jak dla pierwotnego certyfikatu, z uwzględnieniem danych nowej firmy. Podpisywana jest także nowa umowa z klientem (formularz PCW-01/F09, PCW-01/F09A, PCW-01/F10, PCW-01/F10A) Zmiany mające wpływ na certyfikację W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zmiany nazwy, statusu prawnego lub adresu posiadacza certyfikatu, CIOP-PIB wystawia nowe wydanie certyfikatu uwzględniające ww. zmiany, na podstawie pisemnego wniosku ze strony Zleceniodawcy. Nowe wydanie certyfikatu ma treść analogiczną do pierwszego wydania certyfikatu. Data wydania i okres ważności certyfikatu pozostaje bez zmian. Na nowym wydaniu certyfikatu (na każdej stronie) umieszcza się zapis: Wydanie nr z dnia. Klient ponosi koszt uzyskania nowego wydania certyfikatu zgodnie z cennikiem obowiązującym w CIOP-PIB. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę błędu w certyfikacie, SO zobowiązuje się do korekty certyfikatu. Skorygowany certyfikat jest wydawany z nadrukiem Wydanie nr z dnia Data wydania i okres ważności certyfikatu pozostaje bez zmian. SO prowadzi wykaz certyfikatów zgodności, do których wprowadzono zmiany (kolejne wydania). W takim przypadku klient nie ponosi kosztów związanych z wydaniem certyfikatu. Dopuszcza się wystawienie nowego wydania certyfikatu również w przypadku zgłoszenia przez klienta zmiany nazwy, statusu prawnego lub adresu posiadacza certyfikatu albo zgłoszenia zagubienia certyfikatu przez klienta. Wówczas posiadacz certyfikatu przesyła do CIOP-PIB udokumentowaną prośbę o wniesienie takich zmian w certyfikacie wraz z pisemnym zobowiązaniem się do uwzględnienia tych zmian w instrukcji i informacji producenta oraz wzór zweryfikowanego znakowania wyrobu. Za wystawienie nowego wydania certyfikatu CIOP-PIB pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę potrzeby uzyskania certyfikatu w dodatkowej wersji językowej (anglojęzycznej lub polskojęzycznej), taki certyfikat jest wydawany z bieżącą datą wydania oraz okresem ważności zgodnym z certyfikatem pierwotnym. CIOP-PIB pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Zleceniodawcę w trakcie realizacji procesu certyfikacji mogące mieć wpływ na wynik procesu certyfikacji powinny być zgłaszane w sposób udokumentowany. W przypadku wyrobu, dla którego wydano certyfikat zgodności, sposób zgłaszania zmian jest regulowany zapisami w umowie o nadzorowanie używania certyfikatu. Wszelkie zmiany dotyczące procesu certyfikacji ze strony CIOP-PIB, mogące mieć wpływ na realizowany aktualnie proces lub wydany certyfikat zgodności są komunikowane Zleceniodawcy w sposób udokumentowany wraz z określeniem działań wynikających z tych zmian. Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić: jeżeli zleceniodawca w czasie ustalonym z Jednostką Certyfikującą nie uzupełni wymaganej dokumentacji,

8 strona/stron: 8/11 na pisemne zgłoszenie zleceniodawcy na każdym etapie procesu certyfikacji wyrobu Zasady stosowania certyfikatu Posiadacz jest zobowiązany do: stosowania certyfikatu tylko do tych wyrobów, dla których został wystawiony, stosowania certyfikatu do wyrobów spełniających wymagania norm i innych dokumentów kryterialnych wymienionych w certyfikacie zgodności, nieodstępowania certyfikatu do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej. Posiadacz ma prawo powoływać się na uzyskany certyfikat, zawsze zgodnie z zakresem informacji w nim podanych. Posiadacz ma prawo podać do publicznej wiadomości, że uzyskał certyfikat zgodności dla wyrobu wymienionego w certyfikacie. Instrukcje użytkowania lub inne informacje dla użytkownika wykorzystywane w reklamie powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, w tym instrukcją dla użytkownika, ocenioną przez Jednostkę Certyfikującą w procesie certyfikacji wyrobu. Jeśli Posiadacz dostarcza kopie certyfikatu zgodności innym stronom, bez pisemnej zgody CIOP-PIB certyfikat nie może być powielany fragmentarycznie, lecz tylko w całości. 6. NADZÓR NAD WYDANYM CERTYFIKATEM Zasady i zakres sprawowania nadzoru przez CIOP-PIB nad używaniem certyfikatu przez ich posiadaczy są ustalane w umowie zawieranej między Instytutem, a posiadaczem certyfikatu. Nadzorowanie stosowania certyfikatów przez jego posiadacza jest realizowane poprzez: ocenę spełniania wymagań przez posiadacza zgodnie z zapisami w umowie, analizę reklamacji zgłaszanych do posiadacza certyfikatu, sprawdzenie znakowania wyrobów podlegających badaniom laboratoryjnym w okresie obowiązywania umowy w sprawie nadzorowania używania certyfikatu zgodności, ocenę sposobu wykorzystania certyfikatu w materiałach reklamowych i promocyjnych. W ramach nadzoru nad certyfikatem realizowana jest ocena wyrobu, poprzez przeprowadzenie jeden raz w okresie ważności certyfikatu, badań laboratoryjnych próbek wyrobu pobranych u posiadacza certyfikatu z produkcji, z magazynu wyrobów gotowych lub z rynku albo dostarczonych przez posiadacza certyfikatu na żądanie Jednostki Certyfikującej. Badania laboratoryjne są wykonywane w celu sprawdzenia czy utrzymywana jest zgodność wyrobu z odpowiednimi normami lub innymi dokumentami kryterialnymi. W okresie ważności certyfikatu posiadacz, który w procesie certyfikacji zadeklarował utrzymywanie certyfikowanego systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i obejmującego swym zakresem proces produkcji/dostawy wyrobu, dla którego wydano certyfikat zgodności, jest zobowiązany przekazać do CIOP-PIB dowody potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie nadzorowania używania certyfikatu zgodności). W przypadku utraty ważności dotychczasowego certyfikatu SZJ i nieprzekazania przez producenta/dostawcę wyrobu aktualnego certyfikatu potwierdzającego utrzymywanie systemu

9 strona/stron: 9/11 zarządzania jakością, CIOP-PIB przeprowadza u takiego posiadacza certyfikatu kontrolę warunków organizacyjno-technicznych zapewnienia stabilnej jakości produkcji/dostawy. W przypadku gdy nie są spełnione wymagania dotyczące prawidłowego stosowania wydanych certyfikatów, odpowiednio zawiesza się, ogranicza lub cofa certyfikację. 7. ROZSZERZENIE CERTYFIKATU Posiadacz certyfikatu chcąc go rozszerzyć na wyroby tego samego producenta, w przypadku, gdy różnice w konstrukcji wyrobu oraz jego użytkowaniu w stosunku do wyrobu, dla którego jest już wydany certyfikat, są bardzo małe i nie pogarszają jakości wyrobu, składa Zlecenie certyfikacji, załączając tylko opis różnic w stosunku do wyrobu posiadającego certyfikat i dokumentację techniczną wykazującą istotę tych różnic. Dokumenty te są poddawane ocenie i przeglądowi oraz na tej podstawie podejmowana jest decyzja dotycząca rozszerzenia certyfikatu. 8. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na wniosek posiadacza po przeprowadzeniu ponownego procesu certyfikacji. Proces certyfikacji może ulec uproszczeniu, jeżeli wyniki badań i auditów/kontroli prowadzonych w ramach nadzoru były pozytywne. Certyfikat wydawany jest na okres pięciu lat. 9. ZAWIESZENIE, COFNIĘCIE, OGRANICZENIE I ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI Certyfikat może być zawieszony na czas określony w przypadku negatywnych wyników kontroli lub badań prowadzonych w ramach nadzoru nad certyfikatem oraz na podstawie wystąpienia posiadacza certyfikatu do CIOP-PIB. W przypadku spełnienia warunków niezbędnych do przywrócenia ważności certyfikatu przywraca się jego ważność (wznowienie), o czym zawiadamiany jest posiadacz w sposób udokumentowany. W zależności od przyczyny zawieszenia certyfikatu, konieczne może być przeprowadzenie ponownej oceny, przeglądu i decyzji dotyczącej danego certyfikatu. Certyfikat może być cofnięty w przypadku: niespełnienia przez posiadacza w ustalonym terminie warunków postawionych przez CIOP-PIB przy zawieszeniu certyfikatu, stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań normy/kryteriów stanowiących dokument odniesienia. Certyfikat może zostać ograniczony w celu usunięcia z niego tych typów wyrobów, których dotyczy niezgodność. Certyfikacja może być zakończona w przypadku, gdy właściciel certyfikatu nie zgłosił się do Ośrodka Certyfikacji SO w celu przedłużenia terminu ważności certyfikatu przed datą zakończenia terminu ważności. Zgłoszenie powinno być przedstawione w formie udokumentowanej. Certyfikacja może być również zakończona na żądanie posiadacza certyfikatu.

10 strona/stron: 10/11 Zawieszenie, wznowienie, cofnięcie lub ograniczenie certyfikacji jest podstawą do aktualizacji wykazu wydanych lub cofniętych certyfikatów. Decyzja dotycząca zawieszenia, wznowienia, cofnięcia lub ograniczenia certyfikatu jest przekazywana posiadaczowi w sposób udokumentowany. 10. ODWOŁANIA I SKARGI CIOP-PIB przyjmuje i rozpatruje każde odwołanie dotyczące podjętych decyzji lub każdą skargę dotyczącą działań CIOP-PIB, złożone przez wnioskującego o przeprowadzenie certyfikacji lub posiadacza certyfikatu albo inne strony, w terminie do 30 dni od daty uzyskania informacji o przedmiocie odwołania. Odwołania/skargi należy kierować w formie pisemnej do Zastępcy Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji CIOP-PIB. Składający skargę/odwołanie jest pisemnie informowany o przyjęciu formalnym jego wniosku do rozpatrzenia i 30-dniowym terminie realizacji. W przypadku gdy skarga/odwołanie odnosi się do działalności certyfikacyjnej, za którą odpowiedzialny jest CIOP-PIB Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji CIOP- PIB podejmuje decyzję o uznaniu skargi/odwołania lub o ewentualnym wykonaniu dodatkowych czynności wyjaśniających, takich jak badania i/lub kontrola. Decyzja ta przekazywana jest na piśmie składającemu odwołanie w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania, do CIOP-PIB. W przypadku, gdy po wykonaniu dodatkowych czynności wyjaśniających Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji CIOP-PIB podejmie decyzję o nieuznaniu skargi/odwołania - koszty tych czynności pokrywa strona, która wniosła skargę/odwołanie (np. wnioskujący o certyfikację lub posiadacz certyfikatu). W przypadku uznania skargi/odwołania CIOP-PIB podejmuje działania mające na celu usatysfakcjonowanie osoby lub jednostki organizacyjnej składającej odwołanie. W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej zastrzeżeń w stosunku do klienta, dla którego Instytut przeprowadził proces certyfikacji/oceny zgodności, CIOP-PIB informuje stronę wnoszącą zastrzeżenia o konieczności zwrócenia się w tej kwestii najpierw do danego podmiotu. W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi lub jej braku, CIOP-PIB podejmie działania mające na celu rozpatrzenie sprawy pod warunkiem, że zastrzeżenie dotyczy zakresu certyfikacji/oceny zgodności udzielanej przez Instytut. CIOP-PIB informuje składającego skargę/odwołanie o zakończeniu procesu jej rozpatrywania i jego wyniku. W przypadkach wymagających dodatkowych opinii np. dotyczących interpretacji wyników badań lub wymagań określonych w danym dokumencie odniesienia, Ośrodek Certyfikacji zasięga opinii Komitetu Technicznego.

11 strona/stron: 11/11 CIOP-PIB przestrzega poufności informacji uzyskanych w trakcie wykonywania działań związanych z certyfikacją wyrobów. Zasada poufności obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne CIOP-PIB współpracujące z Ośrodkiem Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych oraz Komitet Techniczny. Informacja o kliencie Ośrodka Certyfikacji SO pozyskana z innych źródeł niż od klienta (np. od wnoszących zastrzeżenia lub z urzędów publicznych) jest traktowana jako poufna. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, posiadacz certyfikatu jest powiadamiany o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez prawo. CIOP-PIB podejmuje wszelkie działania zapewniające bezstronność prowadzonych procesów certyfikacji. 11. OPŁATY Na opłaty związane z certyfikacją na zgodność z dokumentem normatywnym składają się koszty badań laboratoryjnych wyrobów, koszty kontroli warunków organizacyjno-technicznych stabilnej jakości produkcji/dostawy oraz koszty procesu certyfikacji. Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika, stanowiącego odrębny dokument. Wszystkie opłaty związane z certyfikacją ponosi Zleceniodawca/posiadacz certyfikatu. 12. PROCEDURA CERTYFIKACJI Procedura PCW-01 Prowadzenie certyfikacji wyrobów Procedura PCW-02 Ocena badań pełnych i niepełnych Procedura PCW-03 Nadzorowanie używania certyfikatów. Procedura PCW-07 Ocena warunków zapewnienia stabilnej produkcji/dostawy.

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: I OiB DATA WYDANIA: 12.2017 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP Instytut Przemysł Skórzanego 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73 Tel.:+48 42 25 36 128; +48 42 25 36 129 Fax:+48 42 657 62 75 iso@ ips.lodz.pl www.ips.lodz.pl IPS-WDP Wydanie XI z dnia 28.06.2018 r. Strona 1/16

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r

Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, 10.04.2018 r. Strona 1 z 9 Strona 1 z Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z DC 101.02 Wydanie III PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z Warszawa, sierpień 2017 r. 1/7 SPIS TREŚCI Nr stronicy 1 INFORMACJE OGÓLNE 3 2 WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE 3 3 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA WYROBÓW

CERTYFIKACJA WYROBÓW Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 560-28-00; tel. (22) 663-43-24 CERTYFIKACJA WYROBÓW Informator dla Klienta NC - 01 Nr wydania 15 Data wydania marzec 2018 r. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA WYROBÓW

CERTYFIKACJA WYROBÓW Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 560-28-00; tel. (22) 663-43-24 CERTYFIKACJA WYROBÓW Informator dla Klienta NC - 01 Nr wydania 16 Data wydania luty 2019 r. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 01 Strona: 1/13 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 01 Opracowali: mgr inż. Alina Strzelczyk... (podpis) mgr inż. Magdalena Pawelec.. (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr

Bardziej szczegółowo