WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO PROGRAMÓW"

Transkrypt

1 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący w Ośrodku Certyfikacji. Stanowi on wytyczne mające zastosowanie do programów stosowanych w Ośrodku podczas oceny zgodności określonych grup wyrobów, w celu potwierdzenia ich zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Ośrodek Certyfikacji prowadzi dobrowolną ocenę wyrobów wyszczególnionych w zakresie akredytacji PCA (AC 055). 2. TERMINY I DEFINICJE W niniejszym dokumencie stosowane są terminy i definicje podane w normach PN-EN ISO/IEC i PN-EN ISO/IEC 17067: Klient - organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne włączając w to wymagania dotyczące wyrobu są spełnione. Klientem jest wnioskodawca i posiadacz certyfikatu osoba prawna lub fizyczna, która nawiązała współpracę z Ośrodkiem Certyfikacji. Program certyfikacji - zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzenia certyfikacji, odnoszące się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone Właściciel programu zasady i procedury - osoba lub organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie określonego programu certyfikacji Ocena zgodności - działanie polegające wykazaniu, że określony wyrób jest zgodny z wymaganiami określonymi w normach i przepisach prawnych. 3. PODSTAWY PRAWNE, DOKUMENTY ZWIĄZANE I SYSTEMOWE Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2014, poz Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz.U. 2016, poz. 542 PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi PN-EN ISO/IEC 17067: Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji. DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. Wymagania szczegółowe. Procedury systemowe obowiązujące w Ośrodku Certyfikacji. 4. DOKUMENTY ODNIESIENIA Wykaz dokumentów odniesienia stanowiących podstawę oceny zgodności wyrobów certyfikowanych przez Ośrodek Certyfikacji zawiera Załącznik Nr 1 Wyd. 10 z dnia r. Strona 2/15

2 5. PROGRAMY CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ Ośrodek Certyfikacji prowadzi ocenę zgodności wyrobów wymienionych w zakresie akredytacji AC 055 zgodnie z odpowiednimi programami ujętymi w poniższej tabeli: Akronim Rodzaj certyfikacji dobrowolnej Typ programu programu wg PN-EN ISO/IEC IPS-ZN certyfikacja zgodności dobrowolna 7 IPS-ZZ a IPS-ZZ b certyfikacja zgodności dobrowolna, na znak 3 WYRÓB EKOLOGICZNY IPS certyfikacja zgodności dobrowolna, na znak 3 UV STOP 6. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW Podstawowymi elementami certyfikacji zgodności wyrobów w każdym programie są: I. Wybór: planowanie, przygotowanie działalności, określenie wymagań, pobranie próbek. II. Określenie właściwości przez: - badania laboratoryjne - ocenę procesu produkcji w oparciu o dokumentację. III. Przegląd: badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas II etapu IV. Decyzje dotyczące certyfikacji: decyzje o udzieleniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu, cofnięciu, utrzymaniu i zakończeniu certyfikacji. V. Udzielenie zezwolenia (atestacja). Dodatkowo program może zawierać: VI. Nadzór obejmujący: - coroczne niepełne badania próbek i/lub - ocenę procesu produkcyjnego (inspekcja) 7. Działania Ośrodka przez rozpoczęciem procesu oceny zgodności 7.1 Informacje wstępne dla wnioskującego Ośrodek Certyfikacji udostępnia klientom zainteresowanym certyfikacją wyrobów niezbędne informacje dotyczące oceny zgodności wyrobu, wymagań prawnych, opłat i dalszego trybu postępowania. Informuje, że podstawą do rozpoczęcia procesu certyfikacji jest złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu, dokumentacji technicznej, sprawozdań z badań wymaganych w dokumencie będącym podstawą oceny zgodności i wzoru wyrobu oraz wniesienie opłaty wstępnej. Uzgadnia z klientem dokument normatywny, który ma być podstawą oceny zgodności oraz program certyfikacji, określa wymagania dotyczące zakresu i warunków badań, których wyniki wykorzystane będą w procesie oceny zgodności wyrobu, informuje o zasadach pobierania próbek do badań. Wyd. 10 z dnia r. Strona 3/15

3 Jeśli klient nie posiada sprawozdań z badań to uzgodnieniu podlegają warunki wykonania badań w Instytucie Przemysłu Skórzanego albo udzielana jest informacja o innych kompetentnych laboratoriach, w których mogą być przeprowadzone badania. Pracownik Ośrodka objaśnia sposób wypełniania formularzy dostępnych do pobrania ze strony Instytutu, jak i formularzy przekazywanych przez Ośrodek zgodnie z Tabelą 1: Program Dokument Identyfikacja dokumentu IPS-ZN Certyfikacja dobrowolna IPS-ZZa IPS-ZZb Certyfikacja dobrowolna na znak WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU KWESTIONARIUSZ OCENY PRODUCENTA LUB KWESTIONARIUSZ OCENY DOSTAWCY UMOWA NR DOC/02 -./ROK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU określająca warunki wydania i stosowania certyfikatu oraz zasady nadzoru UMOWA NR DOC/03a - /ROK określająca szczegółowe warunki nadzoru WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU KWESTIONARIUSZ OCENY PRODUCENTA LUB KWESTIONARIUSZ OCENY DOSTAWCY UMOWA NR DOC/02 -./ ROK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU określająca warunki wydania i stosowania certyfikatu oraz zasady nadzoru UMOWA NR DOC/03a - /ROK określająca szczegółowe warunki nadzoru UMOWA NR DOC/08- / ROK określająca warunki stosowania znaku towarowego PC a PC a PC b PC PC a PC a PC a PC b PC PC a PC Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu Klient składa w Ośrodku Certyfikacji wniosek (zgodnie z tabelą 1) o certyfikację wyrobu lub grupy wyrobów w dwóch egzemplarzach, do wniosku dołącza: jeden egzemplarz wzoru wyrobu, dokumentację umożliwiającą dokładną identyfikację wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, symbol, znak firmowy producenta lub inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji wyrobu, opis konstrukcyjny, opis technologiczno-materiałowy, instrukcję dla użytkownika, ogólny opis, katalog), Wyd. 10 z dnia r. Strona 4/15

4 wypełniony kwestionariusz oceny producenta/dostawcy, sprawozdania z badań laboratoryjnych, inne uzgodnione z Ośrodkiem Certyfikacji dokumenty w zależności od rodzaju certyfikowanego wyrobu. 9. Umowa Nr DOC/02- /rok o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu Z Klientem podpisywana jest umowa o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu określająca wszystkie prawa i zobowiązania Klienta i Ośrodka Certyfikacji wynikające z uczestnictwa w procesie certyfikacji. Umowa jest podpisywana jednorazowo w przeciągu miesiąca od złożenia pierwszego wniosku przez Klienta i dotyczy wszystkich jego wniosków rejestrowanych w Ośrodku Certyfikacji IPS. Każdy następny składany wniosek w numerze rejestru ma wskazany numer zawartej z Klientem umowy, co informuje, że zna zasady certyfikacji i je respektuje. Umowa stanowi Załącznik Nr PC UMOWA O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie umowy przed zarejestrowaniem wniosku. 10. Plan oceny zgodności do programów Plan oceny składa się z działań wykonywanych w danym programie ustalony jest wg PN-EN ISO/IEC W skład planu wchodzi sześć funkcji I VI Poszczególne etapy procesu przeprowadza pracownik posiadający kompetencje i kwalifikacje wymagane dla obowiązków i odpowiedzialności jakie podejmuje I WYBÓR Wstępna ocena, planowanie, przygotowywanie działalności Określenie wymagań zgodnie z dokumentem normatywnym Określenie badań ad Pracownik odpowiedzialny za wstępny przegląd wniosku oraz kompletności dokumentacji dostarczonej przez Wnioskującego dokonuje weryfikacji dokumentów pod względem formalnym. W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu pracownik Ośrodka rejestruje wniosek w REJESTRZE WNIOSKÓW I CERTYFIKATÓW - Nr 2. W przypadku negatywnego wyniku przeglądu wniosku informuje wnioskodawcę na piśmie lub mailem o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania informacji. Po dostarczeniu uzupełnień wniosek jest ponownie weryfikowany i jeśli jest kompletny podlega rejestracji. Nie uzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wyd. 10 z dnia r. Strona 5/15

5 Po upewnieniu się, że: informacje o Kliencie i wyrobie są wystarczające do przeprowadzenia procesu certyfikacji, środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne, personel posiada kompetencje i możliwości do prowadzenia działań certyfikacyjnych, wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy Ośrodkiem i Klientem, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm lub innych dokumentów normatywnych, zostały rozwiązane, zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany Kierownik Ośrodka wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny. Ustalane są koszty, przewidywany termin przeprowadzenia i zakończenia procesu certyfikacji. ad Dokumenty normatywne stanowiące podstawę oceny zgodności powinny: zawierać wszystkie wymagania i wyszczególniać charakterystyczne cechy, które są niezbędne dla określenia właściwości wyrobu w odniesieniu do jego funkcji użytkowych. Powinny one być jasno zdefiniowane i możliwe do sprawdzenia w sposób obiektywny. Ponadto powinny uwzględniać cechy i wymagania wynikające z obranego rodzaju certyfikacji, określać szczegółowo i jednoznacznie zakres badań, metody badań, a tam gdzie to istotne, kolejność wykonywanych badań. podstawą certyfikacji wyrobów, są wymagania ustalone we właściwych dla danego wyrobu polskich normach, lub w innych dokumentach normatywnych, spełniających wymagania przepisów dotyczących certyfikacji. W przypadku braku dokumentów normatywnych dla potrzeb certyfikacji lub kiedy dokumenty te nie spełniają warunków niezbędnych do uznania ich za podstawę certyfikacji, wtedy za podstawę certyfikacji służą kryteria techniczne opracowywane dla potrzeb certyfikacji określonego wyrobu lub grupy wyrobów ad Określenie badań Ośrodek Certyfikacji określa szczegółowo i jednoznacznie zakres badań i metody badań. Ośrodek Certyfikacji uznaje wyniki badań dostarczone przez Klienta (w tym wykonane przed złożeniem wniosku) pod warunkiem, że badania zostały wykonane: przez akredytowane laboratoria badawcze, przez zagraniczne akredytowane laboratoria będące członkiem stowarzyszenia ILAC- MLA, metodami określonymi w dokumencie będącym podstawą oceny zgodności, na próbkach reprezentatywnych dla ocenianego wyrobu a obiekt badań jest jednoznacznie zidentyfikowany, nie wcześniej niż pięć lat przed zgłoszeniem wniosku. Wyd. 10 z dnia r. Strona 6/15

6 Ośrodek Certyfikacji może podzlecić wykonanie badań na życzenie i za zgodą klienta. Ośrodek Certyfikacji może wykorzystać w procesie certyfikacji, certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, gdy kryteria i metody badań stosowane do wydania tych certyfikatów są równoważne z metodami określonymi w dokumencie będącym podstawą oceny zgodności. W takim przypadku Ośrodek udziela informacji o pominięciu niektórych etapów procesu oceny zgodności, na życzenie klienta II OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI Ocena badań dostarczonych przez klienta Ocena procesu produkcji Ocena dokumentacji Ocena końcowa w odniesieniu do wymagań ad Klient zobowiązany jest przeprowadzić badania pełne, wyspecyfikowane w dokumencie będącym podstawą oceny zgodności. Próbki do badań określone są przez normy opisujące metodę badania wskazaną przez dokument będący podstawą certyfikacji. Pobrane próbki muszą być reprezentatywne dla całego asortymentu produkowanego wyrobu. Ocena badań dostarczonych przez klienta sporządzana jest przez wyznaczonego pracownika w Załączniku Nr 1 Ocena wyników badań, który stanowi część raportu sporządzanego w Załączniku Nr PC a Raport z oceny zgodności wyrobu ad Ocenę procesu produkcji na etapie ubiegania się o certyfikat w przypadku certyfikacji dobrowolnej przeprowadza się poprzez ocenę Kwestionariusza Producenta - Załącznik Nr PC a lub Kwestionariusza Dostawcy - Załącznik Nr PC b. ad Ocenie podlega dokumentacja techniczna przedstawiona przez wnioskującego w tym instrukcja użytkowania wyrobu. ad Ocena końcowa polega na określeniu, czy spełnione są wymagania objęte zakresem certyfikacji. Dokonywany jest przegląd projektu, dokumentacji technologicznej, prawidłowość zastosowanych norm i innych dokumentów kryterialnych, analiza badań początkowych i/lub wyników oceny produkcji, prowadzona jest ocena gotowego wyrobu wraz z jego identyfikacją, jeśli ma miejsce oznakowanie, badanie konstrukcyjne, ergonomiczne, jakość wykonania. Jeżeli stwierdzono jakieś niezgodności i jeżeli Klient wyraża chęć kontynuowania certyfikacji Ośrodek informuje go o konieczności wykonania dodatkowych działań (np. powtórne badania na nowych próbkach po wprowadzeniu zmian usuwających wykryte niezgodności). Dodatkowe działania Klienta zostaną poddane ocenie. Zakres tej oceny zależy od rodzaju niezgodności. Działania związane z oceną są udokumentowane w raporcie stanowiącym formularz w postaci Załącznika Nr PC a Raport z Oceny zgodności wyrobu i stanowi on podstawę do przeprowadzenia przeglądu i podjęcia decyzji w sprawie udzielania certyfikacji. Wyd. 10 z dnia r. Strona 7/15

7 10.3 III PRZEGLĄD Przegląd polega na sprawdzeniu wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny, na badaniu wszystkich dowodów zgodności uzyskanych podczas określania właściwości w celu potwierdzenia czy odpowiednie wymagania zostały spełnione. Przeglądu dokonuje osoba niezaangażowana w proces oceny. Jeżeli przeglądu dokonuje osoba podejmująca decyzję to rekomendacje dotyczące decyzji w sprawie certyfikacji nie muszą być udokumentowane. W uzasadnionych przypadkach osoba dokonująca przeglądu może skorzystać z opinii Komitetu Technicznego ds. certyfikacji wyrobów lub opinii niezależnego eksperta. Wynik przeglądu związane z oceną są udokumentowane w raporcie stanowiącym Załącznik Nr PC a Raport z Oceny zgodności wyrobu 10.4 IV DECYZJA Po przeglądzie pracownik, który nie był zaangażowany w proces oceny oraz posiada uprawnienia podejmuje decyzję o udzieleniu bądź o odmowie udzielenia certyfikacji: wszystkie decyzje podejmowane są na piśmie, decyzja o nieudzieleniu certyfikacji przekazywana jest z uzasadnieniem decyzja jest podejmowana także w przypadku rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia, cofnięcia, przedłużenia certyfikacji, od decyzji o nieprzyznaniu certyfikacji przysługuje prawo do złożenia odwołania Decyzja związana z oceną zostaje udokumentowana w raporcie stanowiącym Załącznik Nr PC a Raport z Oceny zgodności wyrobu. Pracownik podejmujący decyzję ma dostęp do wszystkich informacji i/lub dokumentów niezbędnych do wykonania zadania 10.5 V WYDANIE CERTYFIKATU\UDZIELENIE ZEZWOLENIA Czynności Ośrodka związane z wydaniem certyfikatu to: pracownik Ośrodka opracowuje certyfikat, odpowiednio wg wzoru - Załącznik Nr PC a pracownik posiadający uprawnienia sprawdza certyfikat pod względem merytorycznym i podpisuje certyfikat. W razie nieobecności pracownika posiadającego uprawnienia do podpisywania certyfikat podpisuje Dyrektor IPS pracownik wpisuje certyfikat do REJESTRU WNIOSKÓW I CERTYFIKATÓW NR 2. oryginał certyfikatu, przekazywany jest klientowi w sposób formalny, skan certyfikatu zostaje dołączony do dokumentacji wniosku, znajdującej się w przypisanej jej Teczce Sprawy Certyfikat wydany w Ośrodku Certyfikacji jest dokumentem potwierdzającym, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu zostały spełnione i/lub upoważniającym do Wyd. 10 z dnia r. Strona 8/15

8 oznaczania wyrobu znakiem: posiadacz certyfikatu ma prawo do używania certyfikatu na warunkach określonych w umowie o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu (PC ), uzyskany certyfikat nie zwalnia posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za certyfikowany wyrób oraz za skutki wynikające z użytkowania wyrobu nie spełniającego wymagań potwierdzonych w certyfikacie ani nie powoduje przeniesienia tej odpowiedzialności na jednostkę certyfikującą, posiadacz certyfikatu jest zobowiązany umową o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu do informowania Ośrodka o wszelkich zamierzonych zmianach w certyfikowanym wyrobie, procesie jego produkcji lub systemie jakości, które mogą wpływać na zgodność wyrobu z dokumentem będącym podstawą oceny zgodności. W takich przypadkach Ośrodek określa, czy zgłaszane zmiany wymagają dodatkowych badań i oceny. z posiadaczem certyfikatu upoważniającym do oznaczania wyrobu znakiem zgodności (IPS-ZZ) podpisywana jest umowa określająca warunki stosowania znaku (PC ), dokumenty certyfikacyjne wydawane są i dostarczane klientowi po spełnieniu wszystkich wymagań certyfikacyjnych i zrealizowaniu postanowień wynikających z zawartej umowy o przeprowadzenie certyfikacji, 10.6 VI NADZÓR Pracownicy Ośrodka Certyfikacji sprawują nadzór w okresie ważności certyfikatu nad prawidłowym wypełnianiem przez Posiadacza certyfikatu obowiązków wynikających z posiadania certyfikatu. Metoda opisana została w procedurze Nr PC W przypadku zaistnienia potwierdzonych informacji wskazujących, że wyrób objęty certyfikatem oceny typu nie spełnia zasadniczych wymagań, Ośrodek Certyfikacji podejmuje niezbędne czynności wynikające z zaistniałej sytuacji. Warunkiem utrzymania certyfikacji po nadzorze jest pozytywny wynik z nadzoru Nadzór planowany dla programu: IPS-ZN Warunki nadzoru związane z certyfikatem zgodności określa UMOWA OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADZORU (PC a), która podpisywana jest z klientem w tym samym czasie co umowa o certyfikację. Nadzór nad wydanym certyfikatem i wyrobem polega na : okresowych badaniach niepełnych wyrobów pobranych z produkcji lub magazynu przez posiadacza certyfikatu, sprawdzaniu sposobu posługiwania się certyfikatem, analizie zapisów dotyczących reklamacji certyfikowanych wyrobów i sposobu ich rozpatrywania. Posiadacz certyfikatu przesyła próbki do badań do laboratorium akredytowanego IPS lub Wyd. 10 z dnia r. Strona 9/15

9 laboratorium podwykonawcy a sprawozdania z badań wraz z analizą reklamacji przekazuje do Ośrodka Certyfikacji. Analiza sposobu rozpatrywania reklamacji odbywa się na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów (np. rejestru reklamacji, formularzy reklamacyjnych ). Sprawdzenie posługiwania się znakiem i certyfikatem odbywa się poprzez sprawdzenie ustaleń zawartych w odpowiednich umowach (DOC/02 i DOC/03a) Upoważniony pracownik analizuje przesłaną dokumentację i podejmuje decyzję o utrzymaniu certyfikacji. Jeżeli wyniki zawarte w sprawozdaniu z badań kontrolnych certyfikowanego wyrobu są niezgodne z wymaganiami dokumentu odniesienia, upoważniony pracownik Ośrodka podejmuje decyzję o wykonaniu badań pełnych na próbkach, certyfikatu i/lub przeprowadzenie inspekcji przez pracownika Ośrodka Certyfikacji zgodnie z PC INSPEKCJA/ NADZOROWANE KONTROLE PRODUKTU na koszt posiadacza certyfikatu. Próbki do badań pełnych właściciel certyfikatu pobiera z miejsca produkcji lub z magazynu. Niewłaściwe powołanie się na uzyskany certyfikat albo niewłaściwe stosowanie certyfikatów lub znaku zgodności w katalogach, reklamach, ogłoszeniach itp. powoduje podjęcie przez Ośrodek działań zgodnie z zasadami podanymi w Procedurze Nr PC ZAWIESZANIE, OGRANICZANIE I COFNIĘCIE I ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI Nadzór planowany dla programu: IPS-ZZ (a i b) Warunki nadzoru związane z certyfikatem zgodności określają: - UMOWA OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADZORU - Załącznik Nr PC a - UMOWA OKREŚLAJĄCA WARUNKI STOSOWANIA ZNAKU TOWAROWEGO - Załącznik Nr PC Umowy podpisywane są z klientem w tym samym czasie co umowa o certyfikację. Nadzór nad wydanym certyfikatem i wyrobem polega na: okresowych inspekcjach prowadzonych zgodnie z procedurą Nr PC INSPEKCJA/KONTROLA W NADZORZE badaniach niepełnych wyrobów pobranych z produkcji przez pracownika Ośrodka Certyfikacji, sprawdzanie sposobu posługiwania się certyfikatem i znakiem, analizie zapisów dotyczących reklamacji certyfikowanych wyrobów i sposobu ich rozpatrywania. Jeżeli wyniki badań wykonywane w trakcie nadzoru nie spełniają wymagań Ośrodek zleci wykonanie badań pełnych na próbkach, na koszt posiadacza certyfikatu i/lub przeprowadzenie ponownej inspekcji procesu produkcji. Próbki do badań pełnych pracownik Ośrodka pobiera z miejsca produkcji. Wyd. 10 z dnia r. Strona 10/15

10 Niewłaściwe powołanie się na uzyskany certyfikat albo niewłaściwe stosowanie certyfikatów lub znaku zgodności w katalogach, reklamach, ogłoszeniach itp. powoduje podjęcie przez Ośrodek działań zgodnie z zasadami podanymi w Procedurze Nr PC ZAWIESZANIE, OGRANICZANIE I COFNIĘCIE I ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI Zapisy z nadzoru Dokumentacja dotycząca realizacji działań podczas nadzoru znajduje się w Ośrodku Certyfikacji w Teczce Sprawy dotyczącej prowadzonego procesu certyfikacji wyrobu, oznaczonej numerem zgodnie z zasadami przedstawionymi w Procedurze Nr PC OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI, NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Każdy element nadzoru jest rejestrowany w raporcie stanowiącym Załącznik Nr PC c Raport z nadzoru. ZASADY STOSOWANE W SYSTEMIE CERTYFIKACJI i NADZORU 10.8 Rozszerzenie i ograniczenie certyfikacji Rozszerzenie certyfikacji: następuje na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu, rozszerzenie może dotyczyć nowych modeli lub typów wyrobów i/lub określonych wymagań, certyfikacja może być rozszerzona o wyroby tego samego producenta, gdy różnice w konstrukcji oraz w jego użytkowaniu nie odbiegają znacznie od wyrobu certyfikowanego, nie pogarszają jakości wyrobu ani bezpieczeństwa użytkowania, do wniosku o rozszerzenie należy dołączyć informację o różnicach między wyrobami zgłaszanymi do rozszerzenia, a wyrobem posiadającym certyfikat oraz niezbędną dokumentację, Ośrodek prowadzi proces certyfikacji w niezbędnym zakresie stosując odpowiedni program lub niektóre jego elementy wynikające z nowych okoliczności, po pozytywnej ocenie wykonanej przez przydzielonego do sprawy pracownika, Kierownik Ośrodka dokonuje przeglądu zebranego materiału, podejmuje decyzję o rozszerzeniu certyfikatu i wydaje nowe wydanie certyfikatu, termin ważności rozszerzonego certyfikatu zgodności, jest taki sam jak termin ważności certyfikatu rozszerzanego Ograniczenie certyfikacji następuje: na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu (np. wycofanie części asortymentu z produkcji), gdy działania Posiadacza certyfikatu po zawieszaniu certyfikacji nie były wystarczające do uchylenia zwieszenia w pełnym zakresie, gdy normy lub zasady certyfikacji zostały zmienione a Posiadacz certyfikatu nie może Wyd. 10 z dnia r. Strona 11/15

11 zapewnić pełnej zgodności z nowymi wymaganiami, W wyniku ograniczenia zakresu certyfikacji zostaje wydany nowy certyfikat z tym samym numerem jak dotychczasowy, nową datą wydania certyfikatu i datą ważności taką samą jak dotychczasowy certyfikat Przedłużenie ważności certyfikacji przedłużenie ważności certyfikacji może nastąpić na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu, wniosek powinien być złożony nie później niż na 4 miesiące przed terminem wygaśnięcia ważności certyfikatu, po rejestracji wniosku upoważniony pracownik Ośrodka dokonuje przeglądu dokumentacji wniosku, oceny wyników badań i kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru, upoważniony pracownik dokonuje przeglądu dokumentacji oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu ważności certyfikatu, przedłużenie certyfikatu ma formę nowego certyfikatu Zawieszenie, cofnięcie, zakończenie certyfikacji Certyfikacja może być zawieszona w przypadku: negatywnych wyników badań i/lub oceny procesu produkcji przeprowadzonych w ramach nadzoru, niewłaściwego wykorzystania certyfikatu lub znaku zgodności, naruszenia zasad programu certyfikacji wyrobu lub zasad określonych w umowach między Posiadaczem certyfikatu a Instytutem, konieczności podjęcia przez Posiadacza certyfikatu działań związanych z wprowadzeniem zmian mających wpływ na certyfikację. na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu (np. na okres przerwania produkcji lub z innych powodów). Upoważniony pracownik podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikacji. Decyzja zawiera termin zawieszenia i warunki jakie muszą zostać spełnione aby uchylić zawieszenie. W okresie zawieszenia Posiadacz certyfikatu nie może powoływać się na posiadany certyfikat, nie może stosować znaku zgodności na wyrobach i w publikacjach. W przypadku zawieszenia certyfikacji oceny typu WE, o zaistniałym fakcie Ośrodek Certyfikacji informuje również organ notyfikujący. Wznowienie certyfikacji po zawieszeniu może nastąpić po spełnieniu w określonym terminie warunków podanych w decyzji o zawieszeniu Certyfikacja może być cofnięta w przypadku gdy: Wyd. 10 z dnia r. Strona 12/15

12 nie zostały spełnione w ustalonym terminie warunki zawieszenia, stwierdzono niezgodność z wymaganiami certyfikacyjnymi, zarówno w wyniku nadzoru lub w inny sposób. W przypadku ponownego ubiegania się o certyfikat (po jego cofnięciu), Ośrodek Certyfikacji ponownie przeprowadza proces oceny zgodności. W przypadku cofnięcia certyfikacji dokumenty certyfikacyjne są unieważniane, informacja o unieważnieniu podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu, Posiadacz jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dokumentów certyfikacyjnych Zakończenie certyfikacji: Zakończenie certyfikacji następuje na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu. Po zakończeniu certyfikacji : dokumenty certyfikacyjne są unieważnione, informacja o unieważnieniu umieszczana jest w wykazie certyfikatów prowadzonym przez Ośrodek Certyfikacji i udostępnianym na życzenie klienta, Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dokumentów certyfikacyjnych. Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zawieszania, ograniczenia, cofnięcia i zakończenia certyfikacji określony jest w procedurze Nr PC ZAWIESZENIE, OGRANICZENIE COFNIĘCIE I ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI Utrzymanie certyfikacji (nadzór, wdrożenie modyfikacji norm i/lub dokumentów odniesienia) Ośrodek Certyfikacji informuje Posiadacza certyfikatu o zmianach w dokumentach będących podstawą oceny zgodności i dacie wejścia w życie zmienionych dokumentów, Ośrodek informuje o konieczności wykonania dodatkowych badań (o ile to wymagane), certyfikacja będzie utrzymana jeśli Posiadacz certyfikatu wprowadzi wymagane zmiany a ocena tych zmian dokonana przez Ośrodek będzie pozytywna, na czas wprowadzania zmian certyfikacja może zostać zawieszona, w przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian certyfikacja może być ograniczona lub cofnięta, certyfikacja będzie utrzymana jeśli badania i kontrola w nadzorze nad wydanym certyfikatem ma wynik pozytywny, jeśli nie certyfikacja może być zawieszona lub cofnięta wg zasad obowiązującego systemu certyfikacji (pkt i pkt ) Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na każdym etapie prowadzonych działań certyfikacyjnych. Ośrodek informuje w sposób udokumentowany klienta o przerwaniu procesu certyfikacji Wyd. 10 z dnia r. Strona 13/15

13 w przypadkach, gdy klient: nie nadeśle w określonym terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji, nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych, wystąpi na piśmie o przerwanie procesu certyfikacji Wykorzystywanie certyfikatu i znaku zgodności Certyfikat może być wykorzystywany zgodnie z umową o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu zobowiązującą Posiadacza certyfikatu do: stosowania certyfikatu wyłącznie do wyrobów stale spełniających wymagania określone certyfikatem, stosowania certyfikatu w terminie jego ważności, informowania Ośrodka Certyfikacji o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobi i procesu jego produkcji nie odstępowania certyfikatu innym osobom prawnym lub fizycznym chyba, że ma miejsce przeniesienia praw własności Niewłaściwe wykorzystywanie certyfikatu lub znaku zgodności W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów lub znaków zgodności, Ośrodek Certyfikacji podejmie działania obligujące Posiadacza certyfikatu do wprowadzenia działań korygujących lub działania informujące bądź działania o charakterze prawnym. Wykrycie niewłaściwego wykorzystywania certyfikatu lub znaku może być przyczyną jego zawieszenia a nawet cofnięcia Reklama W okresie ważności certyfikatu jego posiadacz ma prawo opublikowania faktu, że posiada certyfikat zgodności lub że jest uprawniony do oznaczania certyfikowanych wyrobów znakiem zgodności, przestrzegając zasad określonych w umowach zawartych z Instytutem. Posiadacz certyfikatu w każdym przypadku powinien wykazać należytą dbałość o wiarygodność publikacji i reklamy tak, aby nie zachodziły żadne pomyłki przy identyfikacji wyrobów certyfikowanych z niecertyfikowanymi Poufność Ośrodek Certyfikacji zapewnia i gwarantuje poufność wszystkich informacji uzyskanych w trakcie procesu certyfikacji i/lub nadzoru Skargi i odwołania Każdy klient Ośrodka ma prawo do złożenia skargi lub odwołania. Skargi i odwołania powinny być składane na piśmie do Dyrektora IPS. O wyniku rozpatrzenia skargi lub odwołania klient informowany jest pisemnie. W przypadku skarg na działalność certyfikacyjną i odwołań od decyzji (odmowy przyjęcia wniosku, odmowy udzielenia certyfikacji, o rozszerzeniu, ograniczeniu, zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji), Ośrodek stosuje własną procedurę PC- Wyd. 10 z dnia r. Strona 14/15

14 SKARGI I ODWOŁANIA, którą udostępnia klientom na życzenie Opłaty Zasady ustalania kosztów dotyczących certyfikacji podaje Procedura Nr PC PROCEDURA FINANSOWA. Na opłaty związane z certyfikacją składają się koszty: badań wyrobu procesu certyfikacji, nadzoru. Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika DOC, stanowiącego odrębny dokument zgodnie z procedurą PC Wszystkie opłaty związane z certyfikacją ponosi wnioskujący/posiadacz certyfikatu na podstawie faktur wystawianych przez IPS Zasady dotyczące pozostałych spraw związanych z procesem certyfikacji Ośrodek Certyfikacji gwarantuje dostawcom poufność informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru oraz ochronę ich praw własności Decyzję dotyczącą certyfikacji podejmuje inna osoba niż ta, która dokonywała oceny Kierownik Ośrodka może, w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem, że nie wpływa to na jakość prowadzonego procesu certyfikacji, wprowadzić odstępstwo od zadeklarowanych zasad. Z zaistniałej sytuacji sporządzona jest notatka, wraz z uzasadnieniem, która jest umieszczana w odpowiedniej Teczce Sprawy W przypadku certyfikacji dobrowolnej Ośrodek Certyfikacji wydaje certyfikaty na okres 3 lat. Przy kolejnych przedłużeniach ważności certyfikatu okres ten może ulec wydłużeniu do pięciu lat. Decyzja jest uzależniona od wyników nadzoru nad stosowaniem certyfikatu Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji Kierownika Ośrodka lub jego zastępcy do Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego zgodnie z zasadami ujętymi w Procedurze Nr PC SKARGI I ODWOŁANIA Ośrodek prowadzi na stronie internetowej Instytutu wykaz zawieszonych i cofniętych certyfikatów Informacje nt. podstawy wydania i potwierdzenie ważności certyfikatu, można otrzymać na życzenie Wyd. 10 z dnia r. Strona 15/15

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP Instytut Przemysł Skórzanego 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73 Tel.:+48 42 25 36 128; +48 42 25 36 129 Fax:+48 42 657 62 75 iso@ ips.lodz.pl www.ips.lodz.pl IPS-WDP Wydanie XI z dnia 28.06.2018 r. Strona 1/16

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - BADANIE TYPU UE

OCENA ZGODNOŚCI - BADANIE TYPU UE 1. CEL I ZAKRES BADANIA TYPU UE Celem badania typu UE jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną, że badany typ ŚOI spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby Jeeddnnoosst J tkkaa Noot tyyf fikkoowaannaa Nrr 11443399 Jeeddnnoosst J tkkaa AAkkrreeddyyt toowaannaa Nrr AACC 005555 INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BADANIE TYPU UE WARUNKI OGÓLNE

BADANIE TYPU UE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW BADANIE TYPU UE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr inż. Tomasza Czajkowskiego Dnia: 20.09.2019 Wydanie: D PRC/10/IW

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z DC 101.02 Wydanie III PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z Warszawa, sierpień 2017 r. 1/7 SPIS TREŚCI Nr stronicy 1 INFORMACJE OGÓLNE 3 2 WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE 3 3 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 wyd.1 z 09.04.2018 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS prof. dr hab. Inż.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ Wydanie 12 z 13.06.2016 r. str. 1/14 Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYRÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B

Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B Zmiana Strona 1/11 Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B Opracował: Mateusz Cybulski Zatwierdził: Krzysztof Owczarek Data: 20.08.2018 Podpis: wersja elektroniczna Data: 20.08.2018 Podpis:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 01 Strona: 1/13 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr PCW - 01 Opracowali: mgr inż. Alina Strzelczyk... (podpis) mgr inż. Magdalena Pawelec.. (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI CCA. Informator dla Klientów

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI CCA. Informator dla Klientów DC 101.5 Wydanie I PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI CCA Informator dla Klientów Warszawa, listopad 2015 r. DC 101.5_w1 obowiązuje od 2015.11.01 Nr stronicy Spis treści 2 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo