Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług"

Transkrypt

1 Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Zatwierdzam (-) Piotr Kantor Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Wydanie z dnia Str. 1 / 8

2 Dyrektor Instytutu Jolanta Mamenas tel Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji Marian Ornat tel Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Piotr Kantor tel Instytut Włókiennictwa posiada autoryzację Ministra Gospodarki i Ministra Zdrowia oraz notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie dyrektyw UE: 88/378/WE dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek 89/686/WE dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej 93/42/WE dyrektywy o wyrobach medycznych Instytut Włókiennictwa posiada: status jednostki notyfikowanej w UE o numerze 1435 nadany przez Komisję Europejską, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji wyrobów i usług - certyfikat nr AC 017 potwierdzający spełnianie wymagań normy EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów. laboratoria badawcze, prowadzące badania między innymi na rzecz oceny zgodności i certyfikacji, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - certyfikaty AB 029, AB 077, AB 164 potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Podstawy prawne certyfikacji wyrobów prowadzi certyfikację wyrobów w ramach krajowego systemu certyfikacji wyrobów, działającego w oparciu o Ustawę z dn r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 136 z późniejszymi zmianami) Zakres certyfikacji wyrobów prowadzi certyfikację wyrobów: w ramach oceny zgodności z wymaganiami przepisów krajowych wdrażających dyrektywy UE certyfikację dobrowolną: - zgodności z wymaganiami dokumentów odniesienia (w tym norm) - na znak Przyjazny dla człowieka - na znak Bezpieczny dla dziecka - na znak Bezpieczny dla niemowląt - na znak bezpieczeństwa B - na znak jakości Q - na znak Eko-znak - na znak Oeko-Tex Standard 100 dla następujących grup wyrobów: - wyrobów włókienniczych (m.in. włókien, przędzy, tkanin, dzianin i włóknin) - bielizny i odzieży - włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych - zabawek z materiałów włókienniczych - elementów tapicerowanych - odzieży ochronnej i roboczej - wyrobów do użytku medycznego i higienicznego - wyrobów sportowych oraz - usług w zakresie wykończania i konserwacji wyrobów włókienniczych Wydanie z dnia Str. 2 / 8

3 Certyfikacja wyrobów w ramach oceny zgodności z wymaganiami przepisów krajowych wdrażających dyrektywy UE obejmuje: odzież ochronną (z wyłączeniem nakryć głowy, odzieży chroniącej przed czynnikami mechanicznymi) Podstawę prawną jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dn r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U poz. 2173) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EEC. W ramach certyfikacji odzieży ochronnej prowadzona jest ocena typu WE (art. 10 dyrektywy 89/686/EEC) oraz kontrola procesu produkcji (art.11a dyrektywy 89/686/EEC). zabawki z wyrobów włókienniczych i skóry Podstawę prawną jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U poz. 2045) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 88/378/EEC. W ramach certyfikacji odzieży ochronnej prowadzona jest ocena typu WE (art. 10 dyrektywy 88/378/EEC). wyroby medyczne Podstawę prawną jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U ) i związane z nią akty wykonawcze. W ramach certyfikacji wyrobów medycznych prowadzona jest ocena zgodności wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z (Dz.U. 251 poz z późniejszymi zmianami) - załącznik nr: 2, 3, 4, 5, 6. Certyfikacja dobrowolna: Certyfikacja z udziałem Zakładu Certyfikacji IW pozwala skorzystać z fachowej wiedzy i kompetencji jej pracowników, specjalistów w danej dziedzinie. W Instytucie istnieje możliwość uzyskania certyfikatów zgodności związanych ze znakowaniem następującymi znakami: "Bezpieczny dla niemowląt" i "Bezpieczny dla dziecka" Certyfikaty wydane przez upoważniają do oznaczania wyrobów zastrzeżonym znakiem, potwierdzają one bezpieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych dla najmłodszych dzieci "Przyjazny dla człowieka" Certyfikaty wydane przez upoważniają do oznaczania wyrobów zastrzeżonym znakiem, potwierdzają one właściwości humanoekologiczne wyrobów włókienniczych Bezpieczeństwa "B" Zakład Certyfikacji IW dokonuje certyfikacji w zakresie dobrowolnego znaku bezpieczeństwa "B" dla wyrobów włókienniczych z wyłączeniem odzieży ochronnej i materiałów stosowanych do jej produkcji. Znak ten stanowi gwarancję, że zakupiony towar jest w najwyższym stopniu bezpieczny i decyduje o przewadze konkurencyjnej w dobie wolnego rynku. Certyfikacja na znak "B" w Zakładzie Certyfikacji IW odbywa się poprzez certyfikację na zgodność z wymaganiami ujętymi w polskich przepisach prawnych z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz dot. certyfikowanych wyrobów. Jakości "Q" Dobrowolny znak jakości Q, stanowi potwierdzenie dla odbiorcy produktu, że towar zakupiony przez niego jest najwyższej jakości, zyskuje markę. Znak "Q" uzyskać mogą te towary, które: spełniają (jeśli ma to zastosowanie) wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska, charakteryzują się właściwościami wyższymi niż przeciętne: niezawodnością, walorami użytkowymi, ergonomicznymi, zdrowotnymi oraz znacznie niższą niż przeciętna materiało i energochłonnością, są produkowane seryjnie, są produkowane (dostarczane) przez dostawcę posiadającego certyfikowany system jakości. Wydanie z dnia Str. 3 / 8

4 Znak Ekologiczny Zwiększona świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa oraz dbałość o środowisko naturalne stała się dla producentów nie tylko obowiązkiem, ale i przywilejem decydującym o przewadze rynkowej. Dlatego przeprowadza certyfikację na zastrzeżony przez PCBC Znak ekologiczny znak ekologiczny mogą otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne nie powodujące negatywnych skutków dla środowiska podczas wytwarzania, transportowania, instalowania, użytkowania i utylizacji, podstawą certyfikacji na znak ekologiczny są wymagania dotyczące ochrony środowiska ustalone w wymaganiach Decyzji Komisji 2002/371/WE z Oeko-Tex Standard 100 Na podstawie umowy zawartej między IW i ÖTI (Austriacki Instytut Tekstylny) w Wiedniu, Zakład Certyfikacji prowadzi procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych, produkowanych przez polskich producentów ubiegających się o znak Oeko-Tex Standard 100. Certyfikaty upoważniające do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100 wydawane są przez ÖTI, potwierdzają właściwości humanoekologiczne wyrobów włókienniczych Podstawowymi elementami procesu certyfikacji są: badania i ocena jakości projektowej (badanie typu), ocena procesu produkcji dostawcy, nadzór obejmujący okresowe oceny procesu produkcji dostawcy oraz badania i ocenę jakości wykonania próbek pobieranych u dostawcy i/lub w handlu oraz nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatu. Dla poszczególnych grup wyrobów lub rodzajów certyfikacji określono programy certyfikacji, m.in. które określają jakie elementy procesu certyfikacji są stosowane (programy certyfikacji dostępne są na stronie internetowej Zasady zgłaszania wyrobów i usług do certyfikacji 1. Informacje wstępne Dostawca (wnioskodawca) zainteresowany uzyskaniem certyfikatu otrzymuje informacje o: krajowych przepisach obowiązujących w systemie certyfikacji wyrobów, podstawowych elementach procedury certyfikacji prowadzonej w Zakładzie Certyfikacji, normach lub innych dokumentach stanowiących podstawę certyfikacji, wymaganiach dotyczących badań wyrobu lub usługi, laboratoriach, w których można wykonać badania wyrobu, zasadach pobierania prób do badań, dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia certyfikacji, zasadach obliczania kosztów procesu certyfikacji i nadzoru dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia procesu certyfikacji (wniosek o udzielenie certyfikatu, kwestionariusz dostawcy). 2. Zgłoszenie wyrobów i usług do certyfikacji Wypełniony wniosek dostawca składa w Zakładzie Certyfikacji. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty: dokumentacja techniczno-technologiczna charakteryzująca wyrób lub usługę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia certyfikacji, wykaz norm lub innych dokumentów przyjętych do stosowania przez wnioskującego, protokół z komisyjnego pobrania prób do badań, raporty z badań laboratoryjnych (o ile posiada), kopię certyfikatu systemu jakości (o ile posiada), wypełniony kwestionariusz oceny dostawcy, egzemplarz wyrobu. Wydanie z dnia Str. 4 / 8

5 Przebieg procesu certyfikacji 1. Formalna ocena wniosku Wniosek wraz z dokumentacją towarzyszącą poddawany jest formalnej ocenie przez pracownika Zakładu Certyfikacji. W przypadku niewłaściwych zapisów lub niekompletności dokumentacji, wnioskujący otrzymuje wykaz niezgodności, które uniemożliwiają rejestrację wniosku. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku, wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji wniosku, po podpisaniu umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i wpłaceniu opłaty wstępnej za przystąpienie do procesu certyfikacji. 2. Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu Umowa określa: przedmiot certyfikacji, zobowiązania finansowe związane z procesem certyfikacji i nadzorem częstotliwość badań kontrolnych w trakcie nadzoru, zasady posługiwania się certyfikatem zgodności lub odpowiednim znakiem, zasady i tryb utrzymywania, rozszerzania, zawieszania i cofania certyfikatu, inne konieczne do sprawowania nadzoru przez Zakład Certyfikacji, w tym zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron. 3. Badania wyrobów dla potrzeb certyfikacji Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną, Zakład Certyfikacji ustala ilość i rodzaj badań niezbędnych do udzielenia certyfikatu. Próbki do badań dla potrzeb certyfikacji powinny być pobrane komisyjnie przez dostawcę, laboratorium lub przedstawiciela Zakładu Certyfikacji, w sposób losowy zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy. Próbki do badań powinny być reprezentatywne dla całej produkcji. Zakład Certyfikacji określa również liczbę sztuk egzemplarzy wyrobów gotowych, niezbędnych do oceny, zwracanych dostawcy po zakończeniu procesu certyfikacji. Badania, których wyniki są wykorzystywane w procesie certyfikacji wykonują dowolne laboratoria badawcze, akredytowane we właściwym zakresie. W przypadku braku akredytowanych laboratoriów, w zakresie badań niezbędnych do oceny certyfikowanego wyrobu, badania te mogą być wykonane pod nadzorem Zakładu Certyfikacji w innym laboratorium, posiadającym kompetencje techniczne, stwierdzone w wyniku udokumentowanej oceny przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą. Zakład Certyfikacji uznaje również raporty z badań dostarczone przez dostawcę, pod warunkiem, że są one wykonane w laboratoriach akredytowanych i odpowiadają warunkom określonym przez Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT podczas rozpatrzenia wniosku o wydanie certyfikatu. 4. Ocena procesu produkcji dostawcy (nie dotyczy wszystkich rodzajów certyfikacji). Po zarejestrowaniu wniosku Zakład Certyfikacji przeprowadza u wnioskującego ocenę procesu produkcji poprzez: analizę dokumentacji systemowej dołączonej do wniosku i/lub kontrolę procesu produkcji (na miejscu) do prowadzenia stabilnej produkcji lub dystrybucji/importu Kontrola procesu produkcji u producenta (w firmie wytwarzającej zgłoszone do certyfikacji wyroby lub usługi) ma wykazać, że organizacja procesu produkcyjnego, kontroli jakości i nadzór nad tą kontrolą stanowi podstawę do uznania, że producent jest zdolny do utrzymania stabilnej produkcji. Kontrola procesu produkcji u dystrybutora/importera ma wykazać, że w umowie pomiędzy dystrybutorem /importerem, a producentem zostały jednoznacznie określone wymagania jakościowe wyrobu będącego przedmiotem dystrybucji/importu, warunki jego transportu i przechowywania. Dystrybutor/importer powinien udowodnić, że sprawdza jakość dostarczonych przez producenta wyrobów wykonując co najmniej badania niepełne we własnym laboratorium lub innym świadczącym usługi na zasadzie stałej umowy. W przypadku, gdy dostawca ma system zarządzania jakością certyfikowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemy jakości, jednostka po upewnieniu się o ważności certyfikatu i może zrezygnować z kontroli procesu produkcji u dostawcy. Wydanie z dnia Str. 5 / 8

6 5. Analiza i ocena dokumentacji dotyczącej wyrobu Wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest analizowany przez specjalistę Zakładu Certyfikacji. Wyniki analizy przekazywane są Kierownikowi Zakładu Certyfikacji. O ile występują wątpliwości przy jednoznacznej ocenie zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami dokumentu stanowiącego podstawę certyfikacji, wyniki analizy dokonane przez specjalistę są przedstawiane ekspertom z danej dziedziny i omawiane na posiedzeniu Komitetu Technicznego. Stanowisko Komitetu w postaci orzeczenia, przekazywane jest Kierownikowi Zakładu Certyfikacji. 6. Udzielenie lub odmowa udzielenia certyfikatu Na podstawie kompleksowej oceny dokumentacji, podejmowana jest decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikatu. Dostawca otrzymuje zawiadomienie na piśmie o podjętej decyzji wraz z fakturą końcową opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji. Certyfikaty wydawane są po uregulowaniu wszelkich należności. 7. Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji wyrobu może nastąpić w przypadku, jeżeli: dostawca nie nadeśle w określonym przez Zakład Certyfikacji terminie uzupełniających dokumentów i/lub informacji, dostawca nie wywiąże się ze zobowiązań finansowych wobec Zakładu Certyfikacji, dostawca wystąpi z pismem do Zakładu Certyfikacji o przerwanie procesu certyfikacji. W przypadku przerwania procesu certyfikacji wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dostawca, pokrywa on wszystkie koszty poniesione przez Zakład Certyfikacji do momentu przerwania procesu certyfikacji. Czas trwania procesu certyfikacji wyrobów. Zakład Certyfikacji deklaruje zakończenie procesu certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rejestracji wniosku, pod warunkiem, że dokumentacja dostarczona przez wnioskującego jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. Zakład Certyfikacji zastrzega sobie prawo przedłużenia deklarowanego okresu w przypadku, gdy w trakcie procesu okaże się, że jest konieczne uzupełnienie lub poprawienie złożonej dokumentacji. Okres ważności certyfikatu Certyfikaty upoważniające do znakowania wyrobów znakami wydawane są na okres 3 lat. Certyfikaty zgodności z dokumentami odniesienia wydawane są na 3 lata lub 18 miesięcy. Poufność informacji Zakład Certyfikacji gwarantuje wszystkim dostawcom zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru oraz ochronę ich praw własności Nadzór nad wydanym certyfikatem 1. Certyfikat/znak może być stosowany tylko przez jego Posiadacza zgodnie z umową w sprawie jego udzielenia i nadzorowania używania. Posiadacz certyfikatu/znaku zobowiązany jest w szczególności do : stosowania certyfikatu/znaku wyłącznie do wyrobów spełniających ustalone wymagania i tylko w okresie ważności certyfikatu, stosowania tylko do tych wyrobów, dla których został wystawiony, nie odstępowania go do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej, informowania Zakładu Certyfikacji o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu, procesu produkcyjnego oraz systemu zapewnienia jakości. 2. Zakład Certyfikacji sprawuje nadzór nad wydanym certyfikatem/znakiem poprzez : okresowe kontrole warunków organizacyjno-technicznych produkcji/dostawy, Wydanie z dnia Str. 6 / 8

7 nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatu/znaku przez Dostawcę, badania próbek wyrobów pobranych u Dostawcy i/lub zakupionych w handlu, wykonanych w akredytowanych laboratoriach badawczych. 3. Posiadacz certyfikatu/znaku wydanego przez Zakład Certyfikacji ma prawo podać do publicznej wiadomości, że uzyskał prawo używania certyfikatu/znaku dla określonych wyrobów. Informacje dla użytkowników wyrobu, wykorzystywane w reklamie, powinny być zgodne z instrukcją użytkowania wyrobu, umową dotyczącą nadzorowania certyfikatu oraz innymi dokumentami dołączonymi do wniosku o certyfikację. Zawieszanie lub cofanie certyfikatu Zakład Certyfikacji zawiesi ważność certyfikatu w przypadku: negatywnych wyników badań i/lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru takich, że natychmiastowe cofnięcie nie jest konieczne (np. dla parametrów nie decydujących o bezpieczeństwie wyrobu) jeżeli nastąpiło niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności (np. wprowadzające w błąd publikacje lub reklama), nie zostanie rozwiązane przez odwołanie i odpowiednie działania korygujące posiadacza certyfikatu; jeżeli zaszło inne naruszenie programu certyfikacji wyrobu lub procedur jednostki certyfikującej. Zakład Certyfikacji cofnie certyfikat w przypadku: jeżeli wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem; jeżeli posiadacz certyfikatu nie spełnia zobowiązań finansowych; jeżeli ma miejsce inne naruszenie warunków umowy dotyczącej udzielenia certyfikatu; jeżeli zostały podjęte przez posiadacza certyfikatu niewystarczające działania w przypadku zawieszenia certyfikatu. Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu na wyrób podstawowy pociąga za sobą ten sam skutek dla wszystkich wydanych do tego certyfikatu aneksów. Rozszerzenie zakresu certyfikatu 1. Posiadacz certyfikatu może wnioskować o rozszerzenie certyfikatu o inne odmiany lub wersje certyfikowanego wyrobu, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania dla wyrobu podstawowego. 2. Do wniosku o rozszerzenie zakresu certyfikacji posiadacz certyfikatu załącza opis różnic w stosunku do wyrobu posiadającego certyfikat oraz dokumentację techniczną wykazującą istotę tych różnic. 3. Rozszerzenie zakresu certyfikatu odbywa się poprzez wydanie aneksu do certyfikatu lub wydanie nowej wersji certyfikatu z takim samym terminem ważności. Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu na podstawie złożenia przed upływem ważności: pozytywnych wyników badań i kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad posiadanym certyfikatem, przeprowadzenia uproszczonego procesu certyfikacji. W uproszczonym procesie certyfikacji można odstąpić od oceny procesu produkcji, wykorzystując wyniki przeprowadzonych nadzorów oraz przeprowadzić badania niepełne wyrobów. Do wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu dostawca dołącza: sprawozdanie z badań laboratoryjnych parametrów wymienionych w normie lub kryteriach stanowiących podstawę certyfikacji wyrobów lub usługi, dokumentację wyników badań niepełnych prowadzonych przez dostawcę w czasie ważności certyfikatu. Wydanie z dnia Str. 7 / 8

8 Odnowienie certyfikatu. W przypadku, gdy posiadacz certyfikatu nie zgłosi w terminie wniosku o jego przedłużenie, może ubiegać się o jego odnowienie. Odnowienie certyfikatu odbywa się w drodze przeprowadzenia pełnego procesu certyfikacji. Przeniesienie praw własności certyfikatu W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu lub przekształceń własnościowych w wyniku upadłości, likwidacji, podziału lub połączenia podmiotów gospodarczych, posiadacz certyfikatu może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie praw własności. Do wniosku o przeniesienie praw własności, wnioskodawca powinien dołączyć dokument stwierdzający przejście praw, dokument stwierdzający zmiany w odpowiedniej ewidencji oraz oświadczenie, że wstępuje w prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza certyfikatu. Zakład Certyfikacji po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami stwierdzi czy potwierdzają one przeniesienie praw własności i podejmie odpowiednie decyzje. Opłaty za przeprowadzenie certyfikacji Zasady i stawki opłat za prowadzenie certyfikacji wyrobów zawarte są w cenniku Zakładu Certyfikacji. Wszystkie opłaty związane z procesem certyfikacji i nadzorem nad certyfikatem ponosi dostawca (posiadacz certyfikatu). Opłata za przeprowadzenie certyfikacji jest sumą niżej opisanych opłat za wykonanie poszczególnych czynności procesu certyfikacji : wstępne formalne rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie analizy kompletności dokumentacji, dokonanie identyfikacji próbek i dostawcy, rejestracja wniosku oraz przygotowanie i wysłanie potwierdzenia (opłata wstępna) przeprowadzenie kontroli warunków organizacyjno-technicznych dostawcy. przeprowadzenie szczegółowej analizy dokumentacji oraz przygotowanie decyzji certyfikacyjnej wydanie opinii przez Komitet Techniczny wystawienie certyfikatu. realizację nadzoru nad wydanym certyfikatem Opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji są pobierane w następujących etapach: przy składaniu wniosku - opłata wstępna (bezzwrotna) po zakończeniu procesu certyfikacji - pozostała kwota wynikająca z kalkulacji kosztów. Opłaty za postępowanie certyfikacyjne nie obejmują kosztów badań wyrobów. Koszty delegacji służbowych związanych z prowadzeniem certyfikacji rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o podróżach służbowych. W przypadku konieczności analizy z pomocą tłumacza sprawozdania z badań dostarczonego w języku obcym lub przetłumaczenia tego sprawozdania na język polski, opłaty za te czynności będą dodatkowo doliczane do opłaty końcowej za przeprowadzenie certyfikacji. Odwołania i reklamacje 1. Dostawca/Posiadacz certyfikatu ma prawo odwołania się lub złożenia reklamacji do każdej czynności lub decyzji, która została podjęta podczas procesu certyfikacji. 2. Odwołanie może dotyczyć przede wszystkim: odmowy wydania certyfikatu, cofnięcia certyfikatu itp. Odwołania i reklamacje powinny być składane na piśmie do Dyrektora IW. Tryb postępowania w przypadku odwołań i/lub reklamacji oraz spraw spornych określony została w procedurze CP-08. Wydanie z dnia Str. 8 / 8

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 1/15 Spis

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB)

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA DLA KLIENTA Styczeń 2010 r. Str. 2 /14 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawy prawne działalności w zakresie oceny zgodności wyrobów. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Ustawa traci moc z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH 0 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

CB-3/DCW WYPOSAŻENIE PLACÓW DO ZABAW I GIER. Program certyfikacji wyrobów użytkowych - ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby

CB-3/DCW WYPOSAŻENIE PLACÓW DO ZABAW I GIER. Program certyfikacji wyrobów użytkowych - ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby Program certyfikacji wyrobów użytkowych - ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby Europejskie Centrum Certyfikacja wyposażenia placów zabaw i gier Opracował: Olgierd Głodkowski Pełnomocnik ds.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne podsystemy STEROWANIE i ich składniki

Interoperacyjne podsystemy STEROWANIE i ich składniki 30.03.2015 Strona: 1/17 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CWI - CCS STEROWANIE i ich składniki Opracował: mgr inż. Wojciech Rzepka Sprawdził: mgr inż. Alina Strzelczyk Zatwierdził: dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus

Bardziej szczegółowo

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa e-mail: e.szajba@itep.edu.pl AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG PROGRAMU CERTYFIKACJI TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG PROGRAMU CERTYFIKACJI TYPU 1a INSTYTUT ENERGETYKI ul. Mory 8, 01-330 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG PROGRAMU CERTYFIKACJI TYPU 1a Wydanie nr 06 Data wydania: 2015.05.20 Strona: 1/15 Sporządził Kierownik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 02 1b Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 7 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Nr SCW/03/2013. Opis systemu certyfikacji zgodności wyrobów

SYSTEM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Nr SCW/03/2013. Opis systemu certyfikacji zgodności wyrobów Strona 1 z 24 Egzemplarz użytkowy Nr 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 15 stycznia 2013 r.... Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (NDI) Warszawa, styczeń 2013 r. 1 Strona 2 z 24 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Znak Jakościowy Jakość Tradycja Co wyróżniamy: 1. Produkty rolne- zgodnie z załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, załącznikiem II do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo