Program Certyfikacji CZKP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Certyfikacji CZKP"

Transkrypt

1 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A Katowice tel.: , , fax Program Certyfikacji CZKP CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Opracował : p.o. Kierownik Biura Certyfikacji w Katowicach Marian Kaczmarek data: r. Zatwierdził: Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji Michał Koźlik data: r. Wydanie 08 Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r.

2 1. ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach prowadzi, w zakresie systemu 2+ oceny zgodności wyrobów budowlanych, certyfikację zakładowej kontroli produkcji z postanowieniami krajowych aprobat technicznych. Certyfikacja ta wymagana jest do wydania krajowej deklaracji zgodności wyrobu budowlanego i do jego oznakowania znakiem budowlanym. Wydawany jest certyfikat - Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Głównymi elementami systemu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji są: wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. 2. DOKUMENTY ODNIESIENIA W PROCESIE CERTYFIKACJI Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji prowadzonym wg systemu 2+ oceny zgodności wyrobów budowlanych są następujące specyfikację techniczne: Aprobaty techniczne IBDiM Aprobaty Techniczne ITB Biuro Certyfikacji w Katowicach, na życzenie klientów, udziela wyjaśnień wymagań w odniesieniu do wyspecyfikowanych dokumentów normatywnych w zakresie niniejszego programu certyfikacji. 3. TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI 3.1 Wniosek o certyfikację Klient ubiegający się o krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji powinien przekazać do IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach wypełniony formularz wniosku WCZ(B) wraz z załącznikami. Załączniki do wniosku: dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji (do zwrotu po przeprowadzeniu procesu certyfikacji), kopia aprobaty technicznej, karta techniczna zawierająca właściwości wyrobu ustalone / deklarowane przez producenta, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, kopia raportu z badań wyrobu, kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością Producenta wyrobu (w przypadku jego posiadania), aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Producenta, a w przypadku działania przez Upoważnionego Przedstawiciela również aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej tegoż Przedstawiciela, pełnomocnictwo do reprezentowania Producenta w przypadku gdy wniosek zostaje złożony przez Upoważnionego Przedstawiciela Producenta. Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji przed skierowaniem go do Biura Certyfikacji, podlega weryfikacji pod kątem zagrożenia dla bezstronności. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych zagro- IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 2 z 12

3 żeń dla bezstronności jednostki wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji nie może zostać przyjęty do prowadzenia procesu certyfikacji a Wnioskodawca jest pisemnie poinformowany o przyczynach odmowy przeprowadzenia procesu. 3.2 Przegląd wniosku i jego rejestracja IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje jego przeglądu. Sprawdzane jest czy złożona dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku uzupełnienia wniosku w terminie późniejszym, z podaniem przyczyn powstania zwłoki niezawinionej przez Wnioskodawcę, istnieje możliwość rozpatrzenia tego wniosku. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania powiadomienia powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W trakcie przeglądu oceniana jest możliwość świadczenia usługi pod względem dostępności środków do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną, kompetencji i możliwości do prowadzenia działalności certyfikacyjnej. W trakcie przeglądu identyfikowane są przypadki czy wniosek dotyczy wyrobu lub dokumentu normatywnego, z którym jednostka nie miała wcześniejszego doświadczenia. W przypadku gdy wniosek dotyczy certyfikacji w zakresie w którym Biuro Certyfikacji nie ma kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia działalności certyfikacyjnej Wnioskodawca informowany jest pisemnie o odmowie przeprowadzenia certyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu stwierdzenia, że Biuro Certyfikacji może przeprowadzić proces certyfikacji wniosek zostaje zarejestrowany z datą jego wpływu / z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. 3.3 Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji i rozpoczęcie procesu Po zarejestrowaniu wniosku, w terminie do 7 dni od jego rejestracji, Biuro Certyfikacji przygotowuje dwa egzemplarze umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu, które przesyła Wnioskodawcy. Warunkiem rozpoczęcia procesu jest podpisanie Umowy i wniesienie opłaty w wysokości określonej w umowie. Jeżeli Wnioskodawca w terminie do 90 dni nie prześle podpisanej umowy do Biura Certyfikacji to proces certyfikacji zostanie przerwany. 3.4 Inspekcja zakładowej kontroli produkcji Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji odbywa się wyłącznie w zakładzie produkującym wyrób zgłaszany do certyfikacji. IMBiGS Biuro Certyfikacji przeprowadza inspekcję w terminie uzgodnionym z Klientem. Program inspekcji przekazywany jest nie później niż 7 dni przed uzgodnionym terminem. Jeżeli Klient posiada certyfikat wydany przez IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach a przedmiotem wniosku jest nowy wyrób produkowany w zakładzie produkcyjnym wskazanym w certyfikacie, z tej samej grupy wyrobów i dla tych samych wymagań dotyczących ZKP, które zostały ocenione we wcześniejszym procesie certyfikacji, to możliwe jest podjęcie decyzji o nie przeprowadzeniu wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 3 z 12

4 Inspekcja systemu zakładowej kontroli produkcji na etapie ubiegania się o certyfikat i w nadzorze nad wydanym certyfikatem składa się z następujących etapów: Spotkanie Otwierające z Najwyższym Kierownictwem Klienta w celu potwierdzenia zakresu auditu, przekazania upoważnienia do przeprowadzenia auditu, wyjaśnienia metodyki raportowania wyników auditu i spostrzeżeń poczynionych podczas auditu, Szczegółowa ocena systemu zakładowej kontroli produkcji, Spotkanie Zamykające, na którym Auditor wiodący przedstawia wyniki oceny. Kryteriami inspekcji systemu zakładowej kontroli produkcji na etapie ubiegania się o przyznanie certyfikatu i w nadzorze nad wydanym certyfikatem są wymagania określone w aprobacie technicznej i wymagania Specyfikacji QCs 7.1. Kryteriami inspekcji są również wymagania prawne oraz dokumentacja wnioskodawcy. Spostrzeżenia poczynione podczas inspekcji systemu zakładowej kontroli produkcji są klasyfikowane jako: Niezgodność - niespełnienie wymagania, brak lub nieudane wdrożenie i działanie jednego lub więcej elementów zakładowej kontroli produkcji / odchylenie od ustalonych wymagań dla wyrobu, zamieszczonych w specyfikacji technicznej lub deklarowanych przez Klienta. Każda sformułowana niezgodność musi być odniesiona do wymagań aprobaty technicznej / specyfikacji technicznej lub innego dokumentu stanowiącego kryterium oceny. Obserwacja - zaobserwowana słabość systemu ZKP, procedury, zapisów np.: pojedynczy przypadek niespełnienia wymagań, niespójność w zapisach w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, wdrożone, a nie opisane wymaganie zakładowej kontroli produkcji, są elementy które trzeba doprecyzować. W przypadku stwierdzenia niezgodności Auditor wiodący podczas spotkania zamykającego przedstawia Klientowi do podpisu (potwierdzenie zapoznania się z niezgodnościami) Kartę niezgodności i uzgadnia termin wykonania działań korekcyjnych / korygujących (maksymalnie 90 dni od daty wystawienia Karty Niezgodności ) oraz informuje o 14 dniowym terminie przekazania do Biura Certyfikacji propozycji działań korekcyjnych / korygujących. Jeżeli propozycje działań będą niewystarczające, to IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach poprosi o weryfikację planu działania lub dostarczenie dodatkowych informacji. Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia zaplanowanych działań w ustalonym terminie i pisemnego powiadomienia Biura Certyfikacji o ich wykonaniu. Skuteczność działań korekcyjnych / korygujących oceniana jest w następujący sposób: a) na podstawie analizy dokumentów i zapisów dostarczonych przez Wnioskodawcę, lub b) poprzez przeprowadzenie dodatkowej inspekcji sprawdzającej realizację działań korekcyjnych / korygujących. W przypadku zakwalifikowania spostrzeżenia jako obserwacji, skuteczność przeprowadzonych działań korekcyjnych / korygujących / zapobiegawczych zostaje sprawdzona i oceniona podczas kolejnej inspekcji. Raport z inspekcji zakładowej kontroli produkcji przekazywany jest Klientowi przez Biuro Certyfikacji w IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 4 z 12

5 terminie do 21 dni od jej przeprowadzenia. 3.5 Wstępne badania typu W systemie oceny zgodności 2+ odpowiedzialność za pobieranie próbek wyrobu oraz wykonanie wstępnych badań typu ponosi producent. Producent powinien przedstawić wstępne badania typu w celu wykazania zgodności z wymaganymi / deklarowanymi właściwościami wyrobu. Badania typu powinny być przeprowadzone zgodnie z metodami wskazanymi w specyfikacji technicznej. Wyniki badań każdej właściwości powinny spełniać wymagania deklarowane lub wymagane wg specyfikacji technicznej będącej podstawą certyfikacji. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie wyrobu, surowcach lub dostawcy składników lub w procesie produkcji, które mogą znacząco zmienić jedną lub więcej właściwości, badania typu należy wykonać dla odpowiedniej ( -ich ) właściwości. 3.6 Ocena wyników procesu certyfikacji Na podstawie raportu z inspekcji dokonywana jest ocena systemu zakładowej kontroli produkcji. W przypadku, gdy przed złożeniem wniosku o certyfikację inna jednostka przeprowadziła ocenę związaną z certyfikacją, wyniki tej oceny będą mogły być wykorzystane w procesie certyfikacji w IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach jedynie w przypadku posiadania przez tę jednostkę statusu jednostki akredytowanej w odpowiednim zakresie. 3.7 Przegląd i decyzja w sprawie certyfikacji Kierownik Biura Certyfikacji na podstawie zgromadzonej dokumentacji podczas procesu certyfikacji, oraz wszelkich innych stosownych informacji podejmuje decyzję o przyznaniu / odmowie przyznania krajowego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. Warunkiem przyznania certyfikatu jest stwierdzenie, że wyrób i system zakładowej kontroli produkcji spełnia wszystkie wymagania stanowiące kryterium certyfikacji i że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny zostały usunięte, a działania korygujące zostały skutecznie wykonane. W przypadkach budzących wątpliwości, Kierownik Biura kieruje sprawę do rozpatrzenia i wydania orzeczenia przez Komitet Techniczny, po czym podejmuje decyzję w powyższej sprawie. Decyzja w sprawie certyfikacji przekazywana jest pisemnie Wnioskodawcy. W przypadku decyzji o przyznaniu certyfikatu Wnioskodawca otrzymuje do podpisania Umowę O stosowaniu krajowego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji i zasadach nadzoru nad wydanym certyfikatem oraz rozliczenie kosztów certyfikacji. Biuro Certyfikacji przygotowuje formalne dokumenty certyfikacyjne (certyfikat i/lub załącznik do certyfikatu). Z chwilą otrzymania certyfikatu Klientowi przysługuje prawo posługiwania się certyfikatem zgodnie z warunkami podanymi w umowie. Warunkiem wydania certyfikatu jest podpisanie Umowy o nadzór i wniesienie opłaty za przeprowadzony proces certyfikacji. Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ( KCZKP ) wydawany jest na okres trzech lat z ważnością od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu. IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 5 z 12

6 W przypadku decyzji o odmowie przyznania certyfikatu Wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie podjętej decyzji i rozliczenie kosztów certyfikacji. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia odwołania na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego dokumentu. W uzasadnieniu decyzji o odmowie przyznania certyfikatu podany jest pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikując każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wymagań stawianych przy certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji. Jeżeli Wnioskodawca wykaże, że zostały podjęte skuteczne działania korekcyjne / korygujące w celu spełnienia wszystkich wymagań, to Biuro Certyfikacji może dokonać ponownej oceny. 3.8 Czas trwania procesu Biuro Certyfikacji przeprowadza proces certyfikacji ZKP i podejmuje decyzję w sprawie certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty rozpoczęcia procesu, pod warunkiem, że przeprowadzona ocena potwierdza spełnienie wymagań stanowiących kryterium certyfikacji. Jeżeli w trakcie procesu okaże się, konieczne wykonanie dodatkowych działań (działania korekcyjne / korygujące), ze strony Wnioskodawcy w celu usunięcia niezgodności, okres ten może przedłużyć się o czas, w którym Wnioskodawca przeprowadzi niezbędne uzupełnienia i /lub usunięcia niezgodności. Jeżeli Wnioskodawca będzie przesuwał termin przeprowadzenia auditu zakładowej kontroli produkcji, to Biuro Certyfikacji przedłuży termin zakończenia procesu, powiadamiając pisemnie o tym fakcie Wnioskodawcę. 3.9 Przerwanie działań związanych z procesem certyfikacji Działania związane z procesem certyfikacji ZKP zostają przerwane w przypadkach: a) Wnioskodawca w terminie do 3 miesięcy od daty rejestracji wniosku, nie podejmuje dalszych czynności związanych z procesem ( brak akceptacji umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji ); b) Wnioskodawca nie wywiązuje się z zobowiązań określonych w Umowie: brak wpłaty zaliczki w terminie do 3 miesięcy, inspekcja zakładowej kontroli produkcji nie została przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia procesu z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. c) Wnioskodawca w ciągu 3 miesięcy od wykonania inspekcji zakładowej kontroli produkcji nie przedstawił działań związanych z usunięciem niezgodności, stwierdzonych w działaniu systemu zakładowej kontroli produkcji; d) Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu. O przerwaniu procesu strony informują się pisemnie. Ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga złożenia nowego wniosku Posługiwanie się dokumentami certyfikacyjnymi Jeżeli Wnioskodawca dostarcza innym kopie dokumentów certyfikacyjnych dokumenty powinny być skopiowane w całości. Kopie nie powinny wprowadzać ich odbiorcy w błąd co do udzielonej certyfikacji (niewłaściwe powołanie jednostki, systemu certyfikacji, certyfikatu, zakresu certyfikacji). IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 6 z 12

7 4 NADZÓR 4.1 Zasady nadzoru IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach prowadzi nadzór nad wydawanymi certyfikatami, w celu potwierdzenia, że proces wytwarzania wyrobu jest stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacją techniczną określoną w certyfikacie oraz, że Posiadacz certyfikatu właściwie wykorzystuje certyfikat. Nadzór nad wydanymi certyfikatami przeprowadzany jest jeden raz w roku i zawiera: Ciągły nadzór, ocenę i akceptację działania zakładowej kontroli produkcji, Ocenę sposobu wykorzystania certyfikatu. Nadzór nad wydanymi certyfikatami prowadzony jest zgodnie z harmonogramem, zaplanowanym na każdy rok. Pierwszy planowany nadzór nad wydanym certyfikatem powinien zostać przeprowadzony nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty wydania certyfikatu. Terminy kolejnych ocen w nadzorze mogą ulegać przesunięciu w stosunku do daty ostatniej inspekcji (planowanego na dany rok terminu nadzoru) w uzasadnionych przypadkach związanych z sezonowością pracy lub na wniosek Posiadacza certyfikatu. Przesunięcie terminu oceny nie powinno przekroczyć trzech miesięcy. Jeżeli Producent posiada certyfikaty wydane w różnych terminach, to Biuro Certyfikacji może przeprowadzić jeden nadzór w roku obejmujący wszystkie certyfikaty. Biuro Certyfikacji informuje Posiadacza certyfikatu o inspekcji przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając program oceny. Wizyta ta przebiega podobnie jak Inspekcja podczas ubiegania się o certyfikat. Nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach sprawuje poprzez: sprawdzenie oznakowania wyrobu, w tym sposób powoływania się na posiadany certyfikat sprawdzenie wykorzystywania certyfikatu, w tym sposobu powoływania się na posiadany certyfikat w reklamach, katalogach itp. analizę reklamacji zgłaszanych Posiadaczowi certyfikatu i/lub wpływających do Biura Certyfikacji oraz zapisów z działań korekcyjnych / korygujących podejmowanych przez Posiadacza certyfikatu, ocenę skuteczności działań, podejmowanych przez Posiadacza certyfikatu w związku z reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji. W przypadku natrafienia w deklaracjach zgodności, reklamach, katalogach itp. na niewłaściwe powołanie się na system certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatu, IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach podejmuje działania prowadzące do wyeliminowania takiego postępowania i naprawienia jego skutków, poprzez przeprowadzenie przez Posiadacza certyfikatu niezbędnych działań korekcyjnych / korygujących. W wyniku prowadzonego nadzoru certyfikat może być utrzymany lub zawieszony. Warunkiem utrzymania certyfikatu są pozytywne wyniki inspekcji, potwierdzające, że certyfikowany wyrób i system zakładowej kontroli produkcji spełnia wszystkie wymagania przyjęte za podstawę certyfikacji i, że wszystkie niezgodności stwierdzone w trakcie oceny zostały usunięte, a działania korygujące prawidłowo wykonane. O pod- IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 7 z 12

8 jętej decyzji Posiadacz certyfikatu informowany jest pisemnie. Ma prawo do wniesienia odwołania na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego dokumentu. 4.2 Inspekcja specjalna / dodatkowa Inspekcja specjalna może zostać przeprowadzona w odpowiedzi na zgłaszane przez Posiadacza certyfikatu zmiany lub w ramach dalszego postępowania z certyfikatem zawieszonym, oceny skuteczności działań korekcyjnych / korygujących, zmian wymagań stanowiących podstawę certyfikacji, zbadania skarg lub wątpliwości co do spełnienia przez Posiadacza certyfikatu warunków określonych w umowie. Inspekcje specjalne prowadzone są wg zasad opisanych w pkt Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu, który składa taki sam wniosek jak w przypadku ubiegania się o certyfikat z załącznikami ustalonymi przez Biuro Certyfikacji. 5 ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA CERTYFIKACJĘ 5.1 Zmiany podstaw certyfikacji Po każdorazowej zmianie zapisów aprobaty technicznej Posiadacz certyfikatu informuje IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach o tym pisemnie. Po każdorazowej zmianie wymagań stanowiących podstawę certyfikacji IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach powiadamia Posiadacza certyfikatu podając termin, niezbędne działania dostosowawcze do nowych wymagań i sposób ich sprawdzenia. Działania dostosowawcze do nowych wymagań zostaną sprawdzone i ocenione na postawie: badań wyrobu i/lub, inspekcji zakładowej kontroli produkcji i/lub, analizy dokumentacji dostarczonej przez Posiadacza certyfikatu. Powyższe działania można przeprowadzić w powiązaniu z inspekcją w nadzorze. Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, Kierownik Biura na podstawie zebranego materiału (raportów z ocen przeprowadzonych działań) jak też wszelkich innych stosownych informacji podejmuje decyzję. W przypadku jednoznacznie pozytywnej oceny zgromadzonej dokumentacji wprowadzane są zmiany (aktualizacja certyfikatu, wydanie nowego certyfikatu, aktualizacja umowy / nowa umowa). O podjętej decyzji Posiadacz certyfikatu informowany jest pisemnie. W przypadkach budzących wątpliwości, Kierownik Biura kieruje sprawę do rozpatrzenia i wydania orzeczenia przez Komitet Techniczny, po czym podejmuje decyzję w powyższej sprawie. 5.2 Zmiana statusu Posiadacza certyfikatu Decyzję o przeniesieniu prawa do certyfikatu IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach podejmuje na pisemny wniosek Posiadacza certyfikatu. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisma, Biuro informuje o decyzji i warunkach przeniesienia praw do certyfikatu. Przeniesienie certyfikatu na podstawie analizy dokumentów następuje w przypadku zmiany przez Posiadacza certyfikatu nazwy i/lub adresu. W przypadku zmiany właściciela lub zmian organizacyjnych, przeniesienie praw do certyfikatu może nastąpić na IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 8 z 12

9 podstawie inspekcji zakładowej kontroli produkcji i / lub badań wyrobu. Zostaje wydany nowy certyfikat i nowa umowa. Kierownik Biura na podstawie zebranego materiału (raportów z ocen przeprowadzonych działań) jak też wszelkich innych stosownych informacji podejmuje decyzję. O podjętej decyzji Posiadacz certyfikatu informowany jest pisemnie W przypadku jednoznacznie pozytywnej oceny zgromadzonej dokumentacji zostaje wydany nowy certyfikat i nowa umowa. W przypadkach budzących wątpliwości, Kierownik Biura kieruje sprawę do rozpatrzenia i wydania orzeczenia przez Komitet Techniczny, po czym podejmuje decyzję w powyższej sprawie. O podjętej decyzji, Posiadacz certyfikatu informowany jest pisemnie. Posiadaczowi certyfikatu przysługuje prawo do wniesienia odwołania. 5.3 Zmiany dokonywane przez Posiadacza certyfikatu W przypadku zmian planowanych / dokonywanych przez Posiadacza certyfikatu w wyrobie, procesie lub systemie zakładowej kontroli produkcji, które mają wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami, stanowiącymi podstawę certyfikacji, lub gdy Posiadacz certyfikatu zamierza rozszerzyć, ograniczyć zakres certyfikatu, wprowadzić nową / zmienić nazwę handlową wyrobu, informuje o tym pisemnie. W terminie do 14 dni od otrzymania pisma, Biuro poinformuje pisemnie o trybie rozszerzenia / ograniczenia certyfikatu lub decyzji dotyczącej wprowadzanych zmian i sposobu jej akceptacji. Ocena przeprowadzana jest na postawie: badań wyrobu i/lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji i/lub, analizy dokumentacji dostarczonej przez Posiadacza certyfikatu. Powyższe działania można przeprowadzić w powiązaniu z inspekcją w nadzorze. Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, jak też wszelkich innych stosownych informacji, Kierownik Biura podejmuje decyzję. W przypadku jednoznacznie pozytywnej oceny zgromadzonej dokumentacji wprowadzane są zgłaszane zmiany ( aktualizacja certyfikatu, wydanie nowego certyfikatu, aktualizacja umowy / nowa umowa ). O podjętej decyzji Posiadacz certyfikatu informowany jest pisemnie. W przypadkach budzących wątpliwości, Kierownik Biura kieruje sprawę do rozpatrzenia i wydania orzeczenia przez Komitet Techniczny, po czym podejmuje decyzję w powyższej sprawie. O podjętej decyzji Posiadacz certyfikatu informowany jest pisemnie. Posiadaczowi certyfikatu przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Nie można powoływać się na przyznany certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla wyrobu, powstałego w następstwie zmian, zanim nie uzyska się od IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach powiadomienia w formie pisemnej. 6 ZAKOŃCZENIE, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE LUB COFNIĘCIE CERTYFIKACJI 6.1 Zakończenie certyfikacji Decyzja o zakończeniu certyfikacji podejmowana jest na wniosek Posiadacz certyfikatu. Zawiadomienie o wycofaniu certyfikatu zostaje wysłane w sposób udokumentowany z podaniem powodów decyzji i prawem IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 9 z 12

10 do wniesienia odwołania na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego dokumentu. Po wycofaniu certyfikatu, jego posiadacz jest zobowiązany zaprzestać posługiwać się certyfikatem. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat przeprowadzany jest cały proces certyfikacji. 6.2 Ograniczenie certyfikacji Decyzja o ograniczeniu certyfikacji podejmowana jest przez IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach na wniosek Posiadacz certyfikatu lub w przypadku gdy Posiadacz certyfikatu nie wykonał w ustalonym terminie skutecznych działań korekcyjnych / korygujących w celu usunięcia niezgodności stwierdzonych w procesie nadzoru. Zawiadomienie o ograniczeniu certyfikacji zostaje wysłane w sposób udokumentowany z podaniem powodów decyzji i prawem do wniesienia odwołania na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego dokumentu. Po ograniczeniu certyfikacji Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany zaprzestać posługiwać się certyfikatem w zakresie, którego dotyczy ograniczenie certyfikacji. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat przeprowadzany jest cały proces certyfikacji. 6.3 Zawieszenie certyfikacji Decyzja o zawieszeniu certyfikatu na czas określony jest działaniem przejściowym, mającym za zadanie ochronę prawidłowości wykorzystania certyfikatu. Certyfikat może zostać zawieszony w przypadku: Posiadacz certyfikatu uniemożliwia przeprowadzenie inspekcji ZKP, Posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach, Posiadacz certyfikatu nie wykonał w ustalonym terminie skutecznych działań korekcyjnych / korygujących w celu usunięcia niezgodności, Posiadacz certyfikatu naruszył inne warunki umowy o nadzór, Posiadacz certyfikatu w sposób wprowadzający w błąd powołuje się na system oceny zgodności lub na certyfikat w deklaracji zgodności, katalogach, reklamach itp. na wniosek Posiadacz certyfikatu. Posiadacz certyfikatu zostaje poinformowany pisemnie o zawieszeniu certyfikatu z podaniem powodów decyzji oraz z określeniem warunków, po których spełnieniu certyfikat zostanie przywrócony. Ma prawo do wniesienia odwołania na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego dokumentu. Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy. Certyfikat nie może być stosowany w tym czasie, a warunki i termin, po których spełnieniu certyfikat zostanie przywrócony, określone są w piśmie do Posiadacza certyfikatu. Ocena realizacji działań korekcyjnych / korygujących polega na ocenie przesłanych przez Posiadacza certyfikatu dowodów działań i/lub przeprowadzeniu inspekcji ZKP. Na podstawie zebranego materiału (raportów z ocen przeprowadzonych działań, po sprawdzeniu skuteczności tych działań) podjęta zostaje decyzja o: przywróceniu certyfikacji, wycofaniu certyfikatu, w razie nie spełnienia przez Posiadacza certyfikatu skutecznych działań korekcyjnych / korygujących w wyznaczonym terminie. IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 10 z 12

11 6.4 Cofnięcie certyfikacji Decyzja o cofnięciu certyfikatu zostaje podjęta w przypadku niespełnienia w ustalonym terminie warunków określonych w Decyzji o zawieszeniu certyfikatu, Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu zostaje wysłane drugiej stronie w sposób udokumentowany z podaniem powodów decyzji i prawem do wniesienia odwołania na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego dokumentu. Po cofnięciu certyfikatu, Dostawca jest zobowiązany zaprzestać posługiwać się certyfikatem. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat przeprowadzany jest cały proces certyfikacji. 7. SKARGI I ODWOŁANIA Klienci mają prawo odwołania się od decyzji wydanej na każdym etapie procesu certyfikacji i nadzoru w terminie do 14 dni od daty otrzymania kwestionowanej decyzji. Klienci mają prawo zgłaszać skargi na działania prowadzone przez Biuro Certyfikacji w Katowicach. Skargi i odwołania powinny być składane na piśmie i kierowane do Dyrektora Instytutu. O wyniku rozpatrzenia skargi i odwołania IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach powiadamia pisemnie w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji. Po wyczerpaniu procedury odwoławczej wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby IMBiGS. Zgłaszane do IMBiGS Biuro Certyfikacji skargi osób trzecich dotyczące postępowania Klienta jednostki certyfikującej są kierowane do Posiadacza certyfikatu. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi do Biura Certyfikacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Posiadacza certyfikatu Biuro Certyfikacji rozstrzyga skargę i przekazuje decyzję wnoszącemu skargę. 8. POUFNOŚĆ IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru oraz do ochrony praw własności Klienta. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, Klient zostanie poinformowany o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez prawo. 9. OPŁATY Opłaty są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów, wg aktualnego Cennika Opłat ustalonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. Klient pokrywa koszty związane z; uzyskaniem certyfikatu, sprawowaniem nadzoru nad wydanym certyfikatem w tym opłaty roczne. Przed złożeniem wniosku Klient może uzyskać w Biurze Certyfikacji informację o sposobie kalkulowania kosztów w odniesieniu do wnioskowanego do certyfikacji wyrobu. Po zarejestrowaniu wniosku, przesyłamy Klientowi Umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji, w któ- IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 11 z 12

12 rej określamy wysokość opłaty związanej z uzyskaniem certyfikatu, wynikającej z aktualnego cennika obowiązującego w IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach. Opłata za przeprowadzenie procesu jest wnoszona w dwóch ratach: po podpisaniu Umowy o przeprowadzenie procesu w wysokości 50 % kwoty na konto IMBiGS. Wniesienie opłaty jest warunkiem rozpoczęcia procesu, po przeprowadzeniu procesu certyfikacji uregulowanie całości kosztów procesu na podstawie wystawionej przez IMBiGS faktury, z uwzględnieniem dokonanych przez Klienta wpłat. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych ocen, Biuro Certyfikacji przedstawi Klientowi kalkulację każdego elementu oceny. Sposób rozliczenia i dokonania przedpłaty taki sam jak opisano powyżej. Uregulowanie całości kosztów procesu certyfikacji jest warunkiem wydania certyfikatu. W przypadku przerwania procesu certyfikacji, rozliczenie obejmuje czynności wykonane w tym procesie do momentu jego przerwania. Klient, który uzyskał certyfikat, wnosi opłaty związane z sprawowaniem nadzoru, na podstawie faktury wystawionej przez IMBiGS wg cennika obowiązującego w dniu sporządzania kalkulacji kosztów nadzoru. Pokrycie kosztów związanych z nadzorem jest jednym z warunków utrzymania ważności certyfikatu. 10. INFORMACJE O CERTYFIKATACH IMBiGS Biuro Certyfikacji w Katowicach publikuje na stronie internetowej Instytutu wykaz aktualnych certyfikatów, a także informacje na temat zawieszenia / cofnięcia certyfikatów. Informacje o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu przekazywane są organom nadzoru rynku. 11. POWOŁANIA NORMATYWNE I PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz z późn. zm.) PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi DACW-01 Akredytacja Jednostek Certyfikujących Wyroby. Wymagania szczegółowe wyd. 2 z r. IMBiGS - Biuro Certyfikacji w Katowicach, wydanie 08 z dnia r. strona: 12 z 12

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji DCZW

Program Certyfikacji DCZW Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73 fax

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CSWUW CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1

Program Certyfikacji CSWUW CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73 fax

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1

Program Certyfikacji CERTYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU SYSTEM 1 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel. ( 32 ) 258 05 72, 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych Sp. z o.o. ul. M. Karłowicza 13 lok. 6 40-145 Katowice tel. 697 232 111 ; 693 635 485 ; fax. ( 32 ) 700 31 15 e-mail: biuro@bcwb.pl ; www: bcwb.pl Program Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYRÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE REGULOWANYM

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale Warszawa

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale Warszawa INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI WYROBÓW PR 206 wg wymagań PN-EN 206+A1:2016-12 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (32) 348 00 22 Fax: +48 (32) 348 90 37 E-mail: is@tuv-sud.pl

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS Prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B

Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B Zmiana Strona 1/11 Program Certyfikacji System Krajowy (PCSK) - znak B Opracował: Mateusz Cybulski Zatwierdził: Krzysztof Owczarek Data: 20.08.2018 Podpis: wersja elektroniczna Data: 20.08.2018 Podpis:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor dr hab. Stefan Góralczyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA NR

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA KATOWICE, Plac Gwarków 1. skr. poczt Telefon: (0-32) , fax:

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA KATOWICE, Plac Gwarków 1. skr. poczt Telefon: (0-32) , fax: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 skr. poczt. 3672 Telefon: (0-32) 259-23-51, fax: 259-22-09 www: http//gig.katowice.pl e-mail: d.stefaniak@gig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Klientem, a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach , Plac Gwarków 1, zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 1.

zwanym dalej Klientem, a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach , Plac Gwarków 1, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1. UMOWA Nr w sprawie certyfikacji kompetencji osób i nadzoru nad posiadaczem certyfikatu zawarta w dniu.. roku w Katowicach, pomiędzy: Imię i Nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo