Program PCWTZ - II. Program certyfikacji zabawek ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program PCWTZ - II. Program certyfikacji zabawek ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Jednostki Certyfikującej (TRP) SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres certyfikacji 3. Modele certyfikacji 4. Ubieganie się o certyfikację wyrobów 5. Realizacja programu certyfikacji 6. Decyzja o przyznaniu certyfikatu 7. Rozszerzenie zakresu certyfikatu 8. Nadzór nad wydanym certyfikatem 9. Obowiązki, odpowiedzialność i prawa JCW 10. Obowiązki, odpowiedzialność i prawa Klienta 11. Cennik 12. Załączniki PCWTZ - III Strona 1 z 12 obowiązuje od

2 1. O firmie TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek certyfikujących. Posiada swoje placówki w ponad 40 krajach. Początki usług badawczo-certyfikacyjnych sięgają 1872 roku. W Polsce działamy od 1993 roku. Poprzez poszerzanie zakresu naszych usług oraz ciągłe podnoszenie ich jakości, corocznie zwiększamy nasz udział w rynku. posiada wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, będące gwarancją profesjonalizmu i jakości obsługi. Dzięki tym cechom nasza marka kojarzona jest na całym świecie z prestiżem i renomą zgodnie z obowiązującym sloganem Grupy TR Precisely Right (dokładnie właściwie). 2. Zakres certyfikacji TRP przeprowadza certyfikację zabawek w zakresie dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normatywnymi krajowymi, europejskimi, międzynarodowymi, regionalnymi i innych dokumentów (np. wewnętrznych podstaw badawczych Grupy TR). Dokumenty odniesienia w tym identyfikacja norm zamieszczona została w załączniku 1. System certyfikacji zgodny jest z: - normą PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących system certyfikacji wyrobów, - Przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 Ocena zgodności -- Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę trzecią, - Przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobu 3. Modele certyfikacji zabawek Jednostka Certyfikująca TRP prowadzi procesy certyfikacji zabawek zgodnie z jednym z poniżej wymienionych programów certyfikacji (wg. PKN-ISO/IEC nr 67, wydanie z 2007 roku) a) Program certyfikacji zgodności wyrobów w systemie 5. b) Program certyfikacji zgodności wyrobów w systemie 2 a) Certyfikat Zgodności wg systemu 5 Potwierdza zgodność z wymaganiami normatywnymi określonymi w ofercie. Dotyczy całej serii wyrobów. Certyfikat Zgodności wg systemu 5 wystawiany jest na okres do 3 lat. Ważność certyfikat zachowuje pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z PCWTZ - III Strona 2 z 12 obowiązuje od

3 corocznego obowiązkowego przeglądu dokumentacji wyrobu oraz przeprowadzanej nie rzadziej niż raz w roku kontroli Warunków Techniczno Organizacyjnych zakładu (ów) produkcyjnego (ych) Program certyfikacji wyrobów w systemie 5 obejmuje: a) Wybór (pobranie) próbek wymaganych przez Jednostkę Certyfikującą, b) Określenie właściwości certyfikowanych wyrobów poprzez badania lub ocenę dokumentacji i obliczeń c) Sprawdzenie warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) potwierdzających stabilność produkcji d) Ocenę ekspercką raportów z badań lub ocen e) Decyzję f) Certyfikat g) Nadzór nad procesem produkcyjnym (kontrola WTO w okresie ważności certyfikatu) h) Nadzór nad zgodnością wyrobów z badanym wzorcem podczas kontroli WTO lub poprzez badanie próbek z fabryki i/lub z wolnego rynku b) Certyfikat Zgodności wg systemu 2 Potwierdza zgodność z wymaganiami normatywnymi określonymi w ofercie. Dotyczy całej serii wyrobów. Certyfikat Zgodności wg systemu 2 wystawiany jest na okres do 3 lat. Warunkiem utrzymania ważności dokumentu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z corocznego, obowiązkowego przeglądu dokumentacji wyrobu oraz przeprowadzanych na losowo pobranej próbie wyrobu badań niepełnych. Oferowany jest w przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli Warunków Techniczno Organizacyjnych. Zazwyczaj stosowany przy certyfikacji wyrobów importowanych, bądź dystrybuowanych w kraju. Program certyfikacji wyrobów w systemie 2 obejmuje: a) Wybór (pobranie) próbek wymaganych przez Jednostkę Certyfikującą, b) Określenie właściwości certyfikowanych wyrobów poprzez badania lub ocenę c) Ocenę początkową procesu produkcyjnego lub systemu jakości, o ile ma to zastosowanie d) Ocenę ekspercką raportów z badań lub ocen e) Decyzję f) Zezwolenie certyfikat g) Nadzór przez badania albo inspekcję próbek z rynku Certyfikaty zgodności nie nadają praw do użytkowania, posługiwania się i oznaczania wyrobów jakimkolwiek znakiem zgodności Jednostki Certyfikującej TRP PCWTZ - III Strona 3 z 12 obowiązuje od

4 4. Ubieganie się o certyfikację wyrobów 4.1 Dane do przygotowania oferty Wnioskodawca zainteresowany certyfikacją przesyła do Jednostki Certyfikującej TRP wypełniony formularz (F01-P-WB-01) Wniosek o certyfikację dane do przygotowania oferty Formularz dostępny na stronie internetowej, bądź przesyłany przez pracownika TRP po uprzednim zgłoszeniu przez Klienta chęci przystąpienia do procesu certyfikacji. Wnioskodawca powinien zapewnić co najmniej informacje dotyczące przedmiotu i zakresu certyfikacji oraz dane wnioskodawcy Pracownik JCW, po sprawdzeniu prawidłowości i kompletności informacji zawartych we wniosku, przygotowuje i przesyła do Klienta ofertę wraz z kompletem dokumentów (Zlecenie, Umowa Ogólna, Regulamin Certyfikacji JCW, Ogólne Warunki Zawierania Transakcji). W ofercie zamieszczone są m.in. szczegółowe informacje co do ustalonego zakresu oraz przebiegu certyfikacji, terminy realizacji oraz jej koszty. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub braków we wniosku, na etapie weryfikacji podejmowane są stosowne ustalenia pomiędzy stronami. 4.2 Zlecenie Klient akceptując warunki oferty, przesyła do JCW zlecenie na formularzu załączonym do oferty. TRP akceptuje również zlecenie przesłane w innej formie, o ile odwołuje się ono do przedstawionej Klientowi oferty (oryginał podpisany przez osobę upoważnioną). Wraz z kompletem dokumentów w zależności od rodzaju i specyfiki certyfikacji konieczne do dostarczenia do Jednostki Certyfikującej TRP mogą być: dwa podpisane egzemplarze załącznika Umowa ogólna z Jednostką Certyfikującą TRP, opinia właściwej jednostki, jeżeli wyrób podlega ocenie tej instytucji na podstawie innych przepisów; kopia certyfikatu lub określona przez Jednostkę TRP dokumentacja niecertyfikowanego systemu jakości; sprawozdanie z pełnych badań wyrobu wykonanych przez akredytowane, notyfikowane lub inne uznane przez TRP laboratorium; egzemplarz wyrobu, jeżeli nie ustalono inaczej. W przypadku konieczności dostarczenia próbek powinny być one reprezentatywne dla całego asortymentu lub grupy wyrobów, które mają być certyfikowane oraz powinny być wykonane przy zastosowaniu elementów i podzespołów identycznych z używanymi w produkcji, wytworzone za pomocą narzędzi i przy użyciu metod ustalonych dla produkcji seryjnej. W szczególnych przypadkach próbki pobierane są przez JCW zgodnie ze specyficznymi wymaganiami określonymi w normach lub innych wytycznych. PCWTZ - III Strona 4 z 12 obowiązuje od

5 Umowa wraz z Regulaminem Certyfikacji oraz Ogólnymi Warunkami Zawierania Transakcji określa wymagania dotyczące stosowania certyfikatu i sprawowania przez JCW TRP nadzoru nad jego używaniem. W wyjątkowych przypadkach wzór umowy z ubiegającym się o certyfikację, może różnić się od standardowego załącznika, ale powinien zawierać, co najmniej:- określenie przedmiotu umowy (może być zróżnicowany w zależności od modułu, wyrobu i rodzaju certyfikacji), dokumentację i wymagania czasowe, warunki finansowe, kompetencje TÜV Rheinland Polska - plan badań i certyfikacji. 4.3 Ocena formalna dokumentacji Pracownik JCW odpowiedzialny za certyfikację wyrobów dokonuje sprawdzenia w aspekcie formalnym kompletności i poprawności załączonej dokumentacji. Proces weryfikacji może przebiegać w siedzibie firmy Klienta lub w biurze pracownika JCW W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji formalnej pracownik JCW przesyła stosowne pismo do wnioskującego, w którym wyszczególnione są stwierdzone niezgodności formalne i/lub braki jak również informacje na temat dalszego trybu postępowania. 5. Realizacja programu certyfikacji Realizacja programu certyfikacji zależy od wybranego przez Klienta systemu certyfikacji, co wskazane zostaje przez Wnioskodawcę na formularzu Wniosek o certyfikację dane do przygotowania oferty oraz potwierdzone w dokumencie Zlecenie. 5.1 Inspekcja Warunków Techniczno-Organizacyjnych W przypadku zlecenia certyfikacji wyrobów zgodnie z programem certyfikacji wg sytemu 5, niezbędne jest przeprowadzenie inspekcji Warunków Techniczno-Organizacyjnych w zakładzie produkcyjnym. Termin wizyty ustala pracownik JCW TRP z wnioskodawcą. Inspekcja Warunków Techniczno-Organizacyjnych miejsca produkcji obejmuje w szczególności: a) sprawdzenie technologii wytwarzania b) sprawdzenie urządzeń do wytwarzania i kontroli c) sprawdzenie przyrządów kontrolno pomiarowych i procedur ich nadzoru PCWTZ - III Strona 5 z 12 obowiązuje od

6 d) sprawdzenie instrukcji kontroli jakości, dokumentacji stanowiskowych, procedur postępowania na każdym etapie procesu produkcyjnego e) sprawdzenie organizacji produkcji i kontroli jakości f) sprawdzenie kwalifikacji osób uczestniczących w procesie produkcji i kontroli jakości g) sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wytwarzanego wyrobu h) sprawdzenie rejestracji reklamacji i podjętych w związku z nimi działań W przypadku uzyskania wyniku negatywnego z inspekcji WTO w zależności o stwierdzonych niezgodności, producent może przerwać proces certyfikacji, ponosząc przy tym dotychczasowe koszty, bądź wprowadzić działania korygujące w zakresie oraz terminie podanym przez JCW. Klient ma obowiązek przedstawienia pracownikowi JCW dowody wprowadzenia działań korygujących i/lub zapobiegawczych w przypadku deklaracji dalszego uczestnictwa w procesie certyfikacji Ocena JCW TRP dokonuje oceny merytorycznej badań typu certyfikowanego wyrobu oraz pozostałych niezbędnych w procesie dokumentów (np.: obliczeń statycznych, rozwiązań konstrukcyjnych przedstawionych w dokumentacji technicznej itp.). Ocena badań polega na sprawdzeniu spełnienia przez certyfikowany wyrób określonych, związanych z danym systemem certyfikacji wymagań, poprawności wyniku i zakresu wykonanych badań ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę certyfikacji pozostałymi wymaganiami JCW ustalonymi w ofercie, dotyczy to m.in. konieczności dostarczenia dowodów świadczących o zgodności z określonymi wytycznymi i prowadzonym nadzorze nad elementami/surowcami mającymi wpływ na bezpieczeństwo wyrobów poddanych certyfikacji. Etapy oceny dokumentacji oraz kontroli WTO mogą przebiegać równolegle lub w dowolnej kolejności. 5.2 Ocena końcowa Z wszystkich czynności wykonanych w procesie certyfikacji sporządzane są stosowne zapisy. Końcowej oceny całej dokumentacji, zebranej podczas procesu certyfikacji, dokonuje pracownik JCW. Certyfikacja jest udzielana, gdy spełnione są wszystkie wymagania określone w danym programie certyfikacji. Informacja o ewentualnych stwierdzonych niezgodnościach jest przekazywana do Klienta wraz z podaniem terminu na wprowadzenie działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Działania te muszą zostać zweryfikowane przez JCW przed udzieleniem certyfikacji. PCWTZ - III Strona 6 z 12 obowiązuje od

7 6. Decyzja o przyznaniu certyfikatu Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu zgodności podejmuje Dyrektor Jednostki Certyfikującej na podstawie oceny przedstawionej przez pracownika JCW TRP. 6.1 W przypadku decyzji o odmowie udzielenia certyfikatu pracownik JCW TRP przekazuje Klientowi decyzję w formie pisemnej z uzasadnieniem. 6.2 W przypadku decyzji pozytywnej, oryginał certyfikatu zostaje przekazany do Klienta wraz z kompletem dokumentów (jeśli wymagane) po uregulowaniu przez niego wszystkich opłat za przeprowadzenie certyfikacji. 7. Rozszerzenie zakresu certyfikatu 7.1 Posiadacz certyfikatu chcąc go rozszerzyć o dodatkowe typy lub modele wyrobów, przy tych samych wyspecyfikowanych wymaganiach, pochodzące od tego samego producenta, gdy różnice w konstrukcji wyrobu oraz jego użytkowaniu w stosunku do wyrobu, dla którego jest już wydany certyfikat, są bardzo małe i nie pogarszają jakości wyrobu oraz bezpieczeństwa jego użytkowania, składa wniosek o certyfikację, załączając tylko opis różnic w stosunku do wyrobu posiadającego certyfikat wraz z dokumentacją techniczną wykazującą istotę tych różnic. 7.2 Na podstawie analizy wniosku podejmowana jest decyzja dotycząca możliwości rozszerzenia certyfikatu oraz sporządzana jest kalkulacja kosztów procesu. 7.3 Jednostka Certyfikująca może zdecydować o nie przeprowadzeniu kontroli WTO, lecz wymagać jedynie przeprowadzenia oceny tych dodatkowych typów lub modeli wyrobów, celem określenia ich zgodności z normą lub innym dokumentem normatywnym. W innych przypadkach są stosowane te fragmenty systemu certyfikacji, które wynikają z nowych okoliczności w stosunku do wyrobu, dla którego certyfikat został już wydany. Okoliczności te analizuje i opiniuje pracownik JCW TRP. Wynik tej oceny stanowi podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej certyfikacji. 8. Nadzór nad wydanym certyfikatem zgodności 8.1 W okresie ważności certyfikatu JCW sprawuje nadzór nad wydanym certyfikatem w celu upewnienia się, że dostawca dostarcza na rynek wyroby zgodne z dokumentacją dotyczącą badanej PCWTZ - III Strona 7 z 12 obowiązuje od

8 próbki, spełniające wymagania dokumentów odniesienia będących podstawą certyfikacji oraz prawidłowo wykorzystuje certyfikat. Zasady nadzoru określane są w umowie zawartej z dostawcą Podstawowe elementy nadzoru certyfikacji na ocenę zgodności wg systemu 5 obejmują: a) Inspekcję WTO Nie rzadziej niż raz do roku przeprowadzana jest inspekcja WTO w trakcie produkcji certyfikowanego wyrobu. W przypadku gdy produkcja certyfikowanego egzemplarza została wstrzymana bądź zawieszona kontrola WTO przeprowadzana jest dla wyrobu podobnego wytwarzanego na tej samej linii produkcyjnej co wyrób objęty certyfikatem. b) Badania pełne/niepełne Zakres inspekcji obejmuje ocenę stabilności procesu produkcyjnego oraz kontrolę zgodności produkowanego wyrobu z certyfikowaną próbką. Ocena zgodności wymaga przeprowadzenia weryfikacji w postaci badań pełnych lub niepełnych w zależności od stopnia skomplikowania testów i rodzaju próbki. c) Przegląd dokumentacji Przeprowadzenie corocznego przeglądu dokumentacji może nastąpić podczas kontroli WTO, bądź w siedzibie audytora. Przegląd dotyczy dokumentacji produkcyjnej (technicznej) i jakościowej (zapisy z kontroli, procedury, instrukcje, reklamacje itp.) Podstawowe elementy nadzoru certyfikacji na zgodność wg systemu 2 obejmują: a) Nadzór rynku. Nie rzadziej niż raz do roku, pobranie próbek z rynku, bądź z magazynów importera/dystrybutora w celu weryfikacji zgodności wyrobów z certyfikowanym wzorcem oraz poprawności oznakowania certyfikowanego wyrobu. b) Przegląd dokumentacji Przegląd realizowany jest w siedzibie pracownika JCW i dotyczy oceny dokumentacji produkcyjnej (technicznej), jakościowej (zapisy z kontroli, procedury, instrukcje, reklamacje itp.). 8.2 Stwierdzenie niezgodności lub odstępstwa od warunków umowy W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z obszarów związanych z certyfikacją, JCW może przeprowadzić pozaplanową kontrolę warunków WTO (przy certyfikacji wg systemu 5), pobrać PCWTZ - III Strona 8 z 12 obowiązuje od

9 próbki z rynku (przy certyfikacji wg syst.2) w celu skontrolowania wykrytych nieprawidłowości, zawiesić lub cofnąć certyfikat, bądź ograniczyć zakres certyfikacji - zgodnie z zawartą umową. Decyzje JCW o przeprowadzeniu kontroli pozaplanowej WTO, dodatkowym badaniu, zawieszeniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikatu mogą być poprzedzone prośbą o wyjaśnienie przez właściciela licencji zaistniałych okoliczności. O działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami pracownik JCW informuje Klienta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem decyzji. 9. Obowiązki, odpowiedzialność i prawa Jednostki Certyfikującej TÜV Rheinland Polska 9.1 Wszelkie informacje dotyczące Klientów uzyskane we wszystkich etapach procesu certyfikacji i nadzoru oraz badania i opiniowanie są traktowane jako poufne i są odpowiednio chronione przez TRP 9.2 JCW TRP informuje Klientów o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, podając datę wejścia w życie nowych wymagań oraz warunki utrzymania certyfikacji, jeżeli zmiany te wymagają od wnioskodawcy działań dostosowawczych. 9.3 W uzasadnionych przypadkach określonych w umowie z Klientem, TRP ma prawo do: a) przerwania procesu certyfikacji oraz badania i opiniowania b) zawieszenia ważności certyfikatu c) cofnięcia certyfikatu d) ograniczenia zakresu certyfikacji 10. Obowiązki, odpowiedzialność i prawa Klienta a) Klient zobowiązuje się udostępnić TRP wszystkie dokumenty wymagane w procesie certyfikacji, badań oraz opiniowania oraz zapewnia dostęp do obszarów przedsiębiorstwa związanych z zakresem realizowanej usługi b) Klient będzie informował TRP o wszystkich istotnych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu oraz będzie przechowywał zapisy dotyczące wszystkich reklamacji oraz podejmowanych w związku z nimi działaniami, c) Klient może powoływać się na uzyskany certyfikat TRP w prowadzonej działalności reklamowej zgodnie z wymaganiami i przepisami TRP. Certyfikat na zgodność nie upoważnia jednak Klienta do posługiwania się i oznaczania wyrobów znakami zgodności TRP d) Klient może wnioskować o: - przerwanie procesu certyfikacji oraz badań i opiniowania PCWTZ - III Strona 9 z 12 obowiązuje od

10 - rozszerzenie zakresu certyfikacji - zawieszenie ważności certyfikatu - przedłużenie lub wznowienie certyfikatu e) Klient ma prawo złożenia reklamacji do Dyrektora Jednostki Certyfikującej w sprawach dotyczących sposobu przeprowadzenia procesu certyfikacji wyrobów i sprawowania nadzoru oraz badań i opiniowania przez JCW. Szczegółowe informacje dotyczące warunków certyfikacji ujęte są w aktualnych wersjach dokumentów: Regulamin Certyfikacji JCW TRP oraz Ogólne Warunki Zawierania Transakcji JCW TRP dostępne w Jednostce Certyfikującej. 11. Cennik a) Opłaty w procesie certyfikacji L.p. Związane z: Kwota 1. Wystawienie certyfikatu w języku polskim / w języku obcym 50 / Przegląd dokumentacji + ocena *** Inspekcja WTO koszt inspekcji jednego zakładu 600 +** Produkcyjnego + koszty dojazdu i zakwaterowania 5. Pobranie próbek do weryfikacji z rynku*** 600 b) Opłaty w latach kolejnych L.p. Związane z Kwota 1. Coroczny przegląd dokumentacji+ocena **** Nie rzadziej niż raz do roku inspekcja WTO koszt inspekcji ** jednego zakładu produkcyjnego+koszty dojazdu i zakwaterowania 3. Nie rzadziej niż raz do roku pobranie próbek do weryfikacji z rynku*** 600 ** Koszty podróży i zakwaterowania auditora/eksperta naliczane są według faktycznie poniesionych nakładów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o kosztach służbowych. *** Kwota poglądowa. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie w zależności od nakładu pracy na który składają się: stopień skomplikowania wyrobu poddanego certyfikacji, specyfika systemu certyfikacji, ilość elementów do weryfikacji, podstawy badawcze itp. 12. Załączniki Załącznik 1 Dokumenty odniesienia Załącznik 2 Schemat PCWTZ - III Strona 10 z 12 obowiązuje od

11 Załącznik 1 Dokumenty odniesienia A Normy Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów* Bezpieczeństwo zabawek ICS Numer normy lub dokumentu kryterialnego PN-EN 71-1:2011 PN-EN 71-2:2011 PN-EN 71-3:2013 PN-EN 71-8 :2012 PN-EN 71-9+A1:2008 *ICS International Classification for Standards (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm) B Ustawy i rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U Nr 229, poz. 2275) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U nr 127 poz. 887) 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U nr 166 poz. 1360) 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U nr 110 poz. 703) PCWTZ - III Strona 11 z 12 obowiązuje od

12 Załącznik 2 Schemat PCWTZ - III Strona 12 z 12 obowiązuje od

Program - PCWUZ- III. Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (TRP)

Program - PCWUZ- III. Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (TRP) Jednostki Certyfikującej (TRP) SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres certyfikacji 3. Modele certyfikacji 4. Ubieganie się o certyfikację wyrobów 5. Realizacja programu certyfikacji 6. Decyzja o przyznaniu

Bardziej szczegółowo

Program PCWT - III. Program certyfikacji zabawek na znak zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Program PCWT - III. Program certyfikacji zabawek na znak zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostki Certyfikującej (TRP) SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres certyfikacji 3. Modele certyfikacji na znak zgodności 4. Ubieganie się o certyfikację wyrobów 5. Realizacja programu certyfikacji 6. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Program - PCWU VII. Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (TRP)

Program - PCWU VII. Jednostki Certyfikującej Wyroby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (TRP) Program certyfikacji wyrobów Jednostki Certyfikującej (TRP) SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres certyfikacji 3. Modele certyfikacji na znak zgodności 4. Ubieganie się o certyfikację wyrobów 5. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWT

Program certyfikacji PCWT Strona: 1 z 1 Obowiązuje od: 2014/08/01 zabawek na znak zgodności Opracował: Tomasz Mańczak Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek certyfikujących.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWU

Program certyfikacji PCWU wyrobów użytkowych na znak zgodności Strona: 1 z 13 Obowiązuje od: 2014/08/01 Opracował: Tomasz Mańczak Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWU

Program certyfikacji PCWU Program certyfikacji wyrobów użytkowych na znak zgodności Strona: 1 z 13 Obowiązuje od: 2015/05/19 Opracował: Tomasz Mańczak Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program PCPL- II. Program inspekcji i certyfikacji parków linowych na znak zgodności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (TRP)

Program PCPL- II. Program inspekcji i certyfikacji parków linowych na znak zgodności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (TRP) Kierownik Sekcji Program inspekcji i certyfikacji parków linowych (TRP) SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres inspekcji i certyfikacji 3. Certyfikacja parków linowych 4. Przebieg certyfikacji parków linowych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBSIL

Program certyfikacji PCBSIL Program certyfikacji PCBSIL Program Certyfikacji Bezpieczeństwa SIL Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2017-01-24 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCPL

Program certyfikacji PCPL Program inspekcji i certyfikacji parków linowych na znak zgodności Strona: 1 z 7 Obowiązuje od: 2014/08/01 Opracowała: Katarzyna Kusz Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCPK-I. Zweryfikował: Halina Maślanka Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Program certyfikacji Jednostki Certyfikującej Wyroby (TRP) Certyfikacja Produktów Kosmetycznych SPIS TREŚCI: 1. O firmie 2. Zakres usługi 3. Ubieganie się o certyfikację 4. Ocena certyfikująca 5. Ocena

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 10 Data wydania: 01.12.2017 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Opaszowski 1. O FIRMIE TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCU

Program certyfikacji PCU Strona: 1 z 7 Obowiązuje od: 25.07.2017 Program certyfikacji usług Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdzili: Tomasz Mańczak, Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 11 Data wydania: 01.12.2017 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Opaszowski 1. O FIRMIE TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBSIL

Program certyfikacji PCBSIL Program certyfikacji PCBSIL Program Certyfikacji Bezpieczeństwa SIL Numer: MS-0014414 Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 01.12.2017 Opracowali: Weronika Tylek Krzysztof Świątko Zatwierdził: Tomasz Opaszowski

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWT

Program certyfikacji PCWT Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 24.07.2017 Program certyfikacji zabawek na znak zgodności Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdzili: Tomasz Mańczak, Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWT

Program certyfikacji PCWT Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 12.09.2018 Program certyfikacji zabawek na znak zgodności Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdzili: Tomasz Mańczak 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWT

Program certyfikacji PCWT Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 15.02.2019 zabawek na znak zgodności Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdzili: Tomasz Mańczak 1. O FIRMIE 1.1 TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek certyfikujących.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWU-2

Program certyfikacji PCWU-2 wyrobów użytkowych na znak zgodności wg 2 typu programu zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17067 Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 12.09.2018 Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdził: Tomasz Mańczak 1. O FIRMIE 1.1 TÜV

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWU-2

Program certyfikacji PCWU-2 Program certyfikacji wyrobów użytkowych na znak zgodności wg 2 typu programu zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17067 Numer: Strona: 1 z 8 MS-0007884 Obowiązuje od: 01.08.2016 Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Opis procesu

Zarządzanie Jakością Opis procesu Zarządzanie Jakością Opis procesu Program certyfikacji procesu produkcji produktów kosmetycznych Strona: 1 z 12 Obowiązuje od: 02.06.2015 Opracowała: S. Stokowska Zatwierdzili: D. Świątko, T. Czampiel

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWU-3

Program certyfikacji PCWU-3 wyrobów użytkowych na znak zgodności wg 3 typu programu zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17067 Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 15.02.2019 Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdzili: Tomasz Mańczak 1. O FIRMIE 1.1 TÜV

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCPK

Program certyfikacji PCPK procesu produkcji produktów kosmetycznych Numer: Wersja: 7 Strona: 1 z 13 MS-0007797 Obowiązuje od: 2019.02.14 Opracował: Zatwierdził: M. Chudziński A. Lisowska- Kęcik 1. O FIRMIE TÜV Rheinland Group należy

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCPL

Program certyfikacji PCPL Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 24.07.2017 Program inspekcji i certyfikacji parków linowych Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCWU-1b

Program certyfikacji PCWU-1b Program certyfikacji wyrobów użytkowych na znak zgodności wg 1b typu programu zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17067 Numer: MS-0013591 Strona: 1 z 7 Obowiązuje od: 26.04.2016 Opracował: Tomasz Marcinek Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCQAFP

Program certyfikacji PCQAFP Program certyfikacji systemu QAFP Upoważnionej Jednostki Certyfikującej Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2013.08.08 Opracował: J. Konstanty- Szewczak Zatwierdził: T. Czampiel 1. O FIRMIE 1. TÜV Rheinland Group

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCQAFP

Program certyfikacji PCQAFP Program certyfikacji systemu QAFP Upoważnionej Jednostki Certyfikującej Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2014.11.28 Opracowała: J. Konstanty- Szewczak Zatwierdził: T. Czampiel 1. O FIRMIE 1. TÜV Rheinland

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z DC 101.02 Wydanie III PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z Warszawa, sierpień 2017 r. 1/7 SPIS TREŚCI Nr stronicy 1 INFORMACJE OGÓLNE 3 2 WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE 3 3 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby Jeeddnnoosst J tkkaa Noot tyyf fikkoowaannaa Nrr 11443399 Jeeddnnoosst J tkkaa AAkkrreeddyyt toowaannaa Nrr AACC 005555 INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP Instytut Przemysł Skórzanego 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73 Tel.:+48 42 25 36 128; +48 42 25 36 129 Fax:+48 42 657 62 75 iso@ ips.lodz.pl www.ips.lodz.pl IPS-WDP Wydanie XI z dnia 28.06.2018 r. Strona 1/16

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo