Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych PROGRAM CERTYFIKACJI PR-01 Kraków 2008

2 ZAKRES PROGRAMU Program certyfikacji obejmuje certyfikację wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych, zgodnie z zakresem akredytacji zamieszczonym w rozdz. 6 - Informacje dodatkowe. Program certyfikacji obejmuje takŝe procesy prowadzone w ramach oceny zgodności w odniesieniu do wymagań dyrektyw UE dla wyrobów objętych zakresem akredytacji. TERMINOLOGIA W programie przywołana jest terminologia zgodna z: PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne, PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów, PN-EN ISO/IEC Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację / rejestrację systemów jakości, Ustawą z dn r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360). Definicje: certyfikacja działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, Ŝe naleŝycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi; certyfikat zgodności - dokument wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi; jednostka certyfikująca - niezaleŝna od producenta, sprzedawcy, konsumenta, uŝytkownika jednostka dokonująca certyfikacji; Księga Jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji; specyfikacja techniczna dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu; system certyfikacji - system o własnych zasadach postępowania i zarządzania dotyczących przeprowadzania certyfikacji zgodności; znak zgodności - zastrzeŝony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami oceny zgodności, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŝ dany wyrób lub proces są zgodne z wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 2

3 SYSTEM CERTYFIKACJI System certyfikacji wyrobów obejmuje następujące elementy: Wybór (pobieranie próbek), o ile ma zastosowanie Określenie właściwości, o ile ma zastosowanie, przez: a) badanie (PN-EN ISO/IEC 17025) b) inspekcję (PN-EN ISO/IEC 17020) c) ocenę projektu d) ocenę usług Przegląd (ocena) Decyzja dotycząca certyfikacji udzielania, utrzymywanie, rozszerzanie, zawieszanie, cofanie certyfikacji Udzielanie zezwolenia (atestacja) udzielania, utrzymywanie, rozszerzanie, zawieszanie, cofanie prawa do stosowania certyfikatów i znaków Nadzór, o ile ma zastosowanie, przez: a) badanie lub inspekcję próbek z wolnego rynku b) badanie lub inspekcję próbek z fabryki c) audity systemu jakości połączone z badaniami losowymi lub inspekcjami d) ocenę procesu produkcyjnego lub usługi System certyfikacji jest zgodny z Przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 67 system 5. CERTYFIKACJA WYROBÓW SPOSÓB POSTĘPOWANIA Informacja wstępna dla dostawcy / producenta Dostawca / producent ubiegający się o udzielenie, rozszerzenie lub przedłuŝenie certyfikatu otrzymuje w Dziale Certyfikacji Wyrobów wstępną informację o: - przepisach dotyczących certyfikacji, - zakresie działalności jednostki certyfikującej, - zasadach certyfikacji, - normach i kryteriach stanowiących podstawę certyfikacji, - zasadach nadzoru, - zasadach zawieszania i cofania certyfikatu, - procedurze odwołań i reklamacji, - opłatach za certyfikację, - wymaganych formularzach. Składanie i rejestrowanie wniosku Dostawca składa w Dziale Certyfikacji Wyrobów wniosek o przeprowadzenie / rozszerzenie / przedłuŝenie certyfikacji, nazywany dalej wnioskiem. Wniosek powinien zawierać: dane dostawcy ubiegającego się o wydanie certyfikatu, jego siedzibę i adres, dane producenta, jego siedzibę i adres, dane osoby upowaŝnionej do kontaktu z jednostką, numer regon, dane identyfikujące wyrób przewidziany do wprowadzenia do obrotu, dokument stanowiący podstawę certyfikacji, zakres certyfikacji, wykaz załączników, 3

4 datę i miejsce sporządzenia wniosku, podpis dostawcy lub osoby przez niego upowaŝnionej. Do wniosku naleŝy dołączyć: dokumenty umoŝliwiające dokładną identyfikację wyrobu, kopię raportu z badań wyrobu, inne dokumenty wymagane w odrębnych przepisach lub normach, kwestionariusz oceny zakładu produkcyjnego / importera. Dział Certyfikacji Wyrobów sprawdza kompletność wniosku i załączników. Po sprawdzeniu dostawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie dokonywana jest wstępna ocena dokumentacji wniosku, dotycząca identyfikacji wyrobu oraz zakresu i właściwości dostarczonej w załącznikach dokumentacji wniosku. O wynikach wstępnej oceny dokumentacji wniosku dostawca informowany jest pisemnie. W przypadku konieczności dokonania przez dostawcę uzupełnień w dokumentacji wniosku, wynikających ze wstępnej oceny, wpisanie daty oraz wystawienie potwierdzenia rejestracji wniosku, następuje w dniu dokonania w/w uzupełnień. Zarejestrowane wnioski wpisywane są do rejestru wniosków. Zawarcie umowy o certyfikację wyrobu i nadzór Po rejestracji wniosku Dział Certyfikacji Wyrobów sporządza i przesyła dostawcy umowę o certyfikację wyrobu i nadzór. Podpisanie umowy przez dostawcę jest warunkiem kontynuacji postępowania. Wybór próbki Wyboru próbki do badań dokonuje Dział Certyfikacji Wyrobów COCH u dostawcy (producenta lub importera). Jednostka certyfikująca moŝe takŝe akceptować wybór próbki dokonany u producenta przez laboratorium, którego kompetencje są uznawane przez jednostkę certyfikującą. Próbki pobierane są zgodnie z normami lub innymi dokumentami normatywnymi obowiązującymi dla wyrobu objętego certyfikatem, przywołanymi w dokumentach certyfikacyjnych. Z pobrania próbki sporządzany jest protokół. Protokół powinien zawierać dane dotyczące wyrobu, umoŝliwiające jego identyfikację, dane identyfikacyjne producenta, laboratorium badawczego, wykonującego badania, miejsce przechowywania wyrobu, miejsce i datę pobrania próbki. Kopia protokołu pobrania próbki do badań załączana jest do dokumentacji badań. Próbki do badań w ramach nadzoru pobierane są przez producenta lub upowaŝnione przez jednostkę certyfikującą laboratorium, a kopia protokołu pobrania próbki dołączana jest do sprawozdania z badań. Zaleca się, aby próbki do badań kontrolnych w ramach nadzoru były typowe dla produkcji. Próbki do badań kontrolnych w ramach nadzoru mogą być pobierane w fabryce (produkcja, magazyn) lub na wolnym rynku (magazyn dystrybutora lub detalisty). Określenie właściwości wyrobu poprzez badania i kontrolę warunków organizacyjno - technicznych Obowiązek wykonania badań certyfikowanych wyrobów wynika z przyjętego przez COCH systemu certyfikacji zgodnego z: normą PN-EN i Procedurą nr PC-02. Badania początkowe wykonywane powinny być: przy wnioskowaniu o certyfikację (przed przyznaniem certyfikatu) przy rozszerzaniu zakresu certyfikacji Badania początkowe obejmują wszystkie wymagania zawarte w normie lub innym dokumencie normatywnym, przyjętym w procesie certyfikacji. Częstotliwość wykonywania badań powinna określać norma lub dokument normatywny. 4

5 Badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratoria badawcze lub laboratoria, których kompetencje zostały uznane przez jednostkę certyfikującą. Dostawca moŝe korzystać z usług wybranych przez siebie akredytowanych laboratoriów, w tym takŝe zagranicznych. Badania w ramach kontroli produkcji wykonywane są przez producenta lub importera (dostawcę) wg własnej procedury kontroli lub odbioru partii wyrobów, zgodnie z przywołaną w programie certyfikacji normą lub dokumentem normatywnym. Z badań tych powinny być sporządzane zapisy, które są przedmiotem oceny podczas kontroli wykonywanej w ramach nadzoru. Ocena systemu jakości dostawcy przeprowadzana jest przez jednostkę certyfikującą na podstawie analizy dokumentacji systemu i poprzez przeprowadzenie kontroli warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji. JeŜeli dostawca wdroŝył system jakości i posiada stosowny certyfikat, jednostka moŝe, po upewnieniu się o waŝności certyfikatu, zrezygnować z kontroli u dostawcy. Przegląd i ocena Badania i oceny dokumentów certyfikacyjnych dokonuje przedstawiciel jednostki certyfikującej wytypowany z wykazu personelu pełniącego funkcje kontrolne. Badanie i ocena obejmuje w szczególności: a) ocenę dokumentacji technicznej wyrobu; b) ocenę badań wyrobu i pobrania próbki do badań; c) ocenę procesu produkcyjnego. Zasady i sposób przeprowadzenia przeglądu i oceny określono w przyjętej przez jednostkę procedurze. Dokonujący przeglądu i oceny sporządza raport z przeglądu i przekazuje go do Działu Certyfikacji Wyrobów. Ocena badań wyrobu obejmuje analizę: - zgodności raportu z wymaganiami normy, - sposobu pobierania próbek do badań, - zgodności metod badań i zastosowanego wyposaŝenia z wymaganiami normy lub innego dokumentu normatywnego, stanowiącego podstawę certyfikacji, - wyników badań w porównaniu z odnośnymi wymaganiami. Ocena procesu produkcyjnego obejmuje: - ocenę zdolności zapewnienia jakości produkcji, - ocenę zgodności metod badawczych z wymaganiami dla wyrobu i wiarygodności zastosowanego wyposaŝenia kontrolno-pomiarowego, w ramach kontroli jakości produkcji, - sposób pobierania próbek do badań kontrolnych, - kompletność zapisów z badań, - porównanie wyników badań z określonymi wymaganiami, - kompetencje personelu. Ocena dokonywana jest w trakcie auditu lub kontroli u producenta lub importera. Decyzja dotycząca certyfikacji Udzielenie certyfikatu Decyzję o udzieleniu certyfikatu podejmuje Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów na podstawie orzeczenia Komitetu Technicznego. Decyzję negatywną (odmowną) jednostka certyfikująca wyroby przesyła dostawcy w formie pisemnej z uzasadnieniem opartym na orzeczeniu Komitetu Technicznego. W przypadku, gdy decyzja Kierownika Działu 5

6 Certyfikacji Wyrobów jest niezgodna z orzeczeniem Komitetu Technicznego, Komitet Techniczny powinien być powiadomiony pisemnie. Okres waŝności certyfikatu Okres waŝności certyfikatu wynosi 3 lata. Okres waŝności certyfikatu rozpoczyna się z chwilą wydania certyfikatu. Dział Certyfikacji Wyrobów prowadzi rejestr wydanych certyfikatów. WaŜność certyfikatu moŝe być przedłuŝona na wniosek dostawcy, złoŝony 30 dni przed upływem terminu waŝności certyfikatu. Procedura przedłuŝania waŝności certyfikatu odpowiada procedurze postępowania certyfikacyjnego przy wydawaniu certyfikatu, a w zakresie badań wymagana jest ocena procedury i wyników badań kontrolnych prowadzonych przez producenta w ramach zapewnienia jakości prodekcji. Udzielenie zezwolenia /dot. znaku/ Jednostka certyfikująca wyroby posiada znak, który moŝe być stosowany przez posiadacza certyfikatu dla oznaczania wyrobu, na który uzyskał certyfikat zgodności. Znak ten to logo Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie. Warunki stosowania znaku zawarte są w umowie o certyfikację wyrobu i nadzór. Sposób i zakres stosowania znaku jednostki podlega kontroli w ramach nadzoru nad posiadaczem certyfikatu. Rozszerzenie zakresu certyfikacji Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji następuje na wniosek dostawcy (w przypadku zmian w procesie produkcji, wyrobie, dokumentacji, zmiany wymagań). W przypadku zmian znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmian w normach, na zgodność z którymi wyrób jest certyfikowany, zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu dostawcy mających istotne znaczenie lub w przypadku uzyskania jakiejkolwiek innej informacji wskazującej, Ŝe być moŝe wyrób nie spełnia juŝ wymagań systemu certyfikacji, naleŝy dokonać ponownego określenia właściwości poprzez badania i ponowną ocenę. Nadzór Nadzór nad wypełnieniem przez posiadacza certyfikatu obowiązków określonych w certyfikacie i zawartej z jednostką certyfikującą COCH umowie sprawuje Dział Certyfikacji Wyrobów poprzez: - nadzór nad wyrobem, - nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu, Nadzór nad wyrobem polega na sprawdzeniu spełnienia przez wyrób wymagań dokumentów, które stanowiły podstawę wydania certyfikatu. Warunki nadzoru nad wypełnianiem przez posiadacza certyfikatu wszystkich zobowiązań zawiera umowa o wydanie certyfikatu i nadzór. Harmonogram nadzoru sporządza Dział Certyfikacji Wyrobów, jako integralną część umowy o wydanie certyfikatu i nadzór. Zakres oraz częstotliwość kontroli w ramach nadzoru określa umowa o wydanie certyfikatu i nadzór oraz harmonogram nadzoru. Sprawdzeniu w ramach kontroli podlegają takŝe aktualność i zakres certyfikatu systemu jakości. W czasie waŝności certyfikatu, dostawca ma obowiązek wykonania badań wyrobu posiadającego certyfikat, w zakresie i z częstotliwością określoną normą lub dokumentem normatywnym i udostępnić to sprawozdanie podczas kontroli w ramach nadzoru. 6

7 Nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu i znaku jednostki obejmuje sprawdzenie wypełnienia warunków umowy o wydanie certyfikatu i nadzór, w tym powoływania się na system certyfikacji, korzystania z certyfikatu i znaku jednostki w katalogach, publikacjach, reklamie itp., zapisów dotyczących reklamacji. Wyniki badań, wyniki kontroli warunków organizacyjno - technicznych u dostawcy oraz kontroli prawidłowości stosowania certyfikatu, wykonywanych w ramach nadzoru, stanowią podstawę do oceny wypełnienia przez posiadacza certyfikatu wymagań określonych w certyfikacie i umowie. Wyniki oceny stanowią podstawę do decyzji jednostki w sprawie: uznania stosowania certyfikatu za prawidłowe, konieczności przeprowadzenia przez posiadacza certyfikatu działań korygujących i zawieszenia w tym czasie certyfikatu, zawieszenia / cofnięcia certyfikatu i prawa do stosowania znaku jednostki, zawiadomienia właściwych organów kontroli państwowej zgodnie z przepisami, wynikającymi z Ustawy z dn r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360, wraz z późniejszymi zmianami). Wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności Warunki stosowania certyfikatu i znaku jednostki określone są w umowie o certyfikację i nadzór. Certyfikat Wzór certyfikatu jest własnością COCH i został zaprojektowany w sposób zabezpieczający go przed fałszowaniem i niewłaściwym wykorzystaniem. Certyfikat zawiera zapisy identyfikujące w sposób jednoznaczny wyrób, którego dotyczy certyfikat. Certyfikat moŝe być publikowany przez posiadacza certyfikatu w katalogach, instrukcjach, publikacjach. Jednostka certyfikująca moŝe podać do publicznej wiadomości informacje dotyczące wydanych certyfikatów. Znak zgodności Jednostka certyfikująca wyroby posiada znak zgodności, który moŝe być stosowany przez posiadacza certyfikatu dla oznaczania wyrobu, na który uzyskał certyfikat zgodności. Znak zgodności powinien być umieszczony na wyrobie lub opakowaniu w sposób wyraźny, czytelny i trwały. MoŜe być takŝe publikowany przez posiadacza certyfikatu w katalogach, instrukcjach itp. Sposób i zakres stosowania znaku zgodności podlega kontroli w ramach nadzoru nad certyfikatem. Wzór znaku zgodności zapisany jest w formie zapisu elektronicznego (plik) i udostępniany w tej formie zainteresowanym. Reklama Posiadacz certyfikatu / znaku zgodności moŝe wykorzystać go w celach reklamowych, jednak w sposób jednoznacznie określający wyroby, których dotyczy certyfikat. Dotyczy to takŝe właściwości wyrobu i jego zastosowań. Poufność Jednostka certyfikująca dokonuje oceny wyrobu z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. 7

8 Dokumenty przekazane przez dostawcę traktowane są jako jego własność i podlegają ochronie. Wszystkie dokumenty dotyczące certyfikacji są zabezpieczone przed zaginięciem i zniszczeniem oraz dostępem osób nieupowaŝnionych. Dotyczy to takŝe zapisów na nośnikach elektronicznych. Niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności Jednostka certyfikująca sprawuje nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu i znaku zgodności jednostki. Sprawdzeniu podlega spełnienie warunków umowy, zapisy dotyczące reklamacji, powoływanie się na certyfikat lub znak zgodności w publikacjach, reklamie itp. Niewłaściwe wykorzystanie certyfikatu lub znaku zgodności prowadzi do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, podjęcia działań prawnych, działań korygujących lub opublikowania informacji o wykroczeniu. Zawieszenie, cofnięcie zezwolenia Zawieszenie zezwolenia następuje w przypadku: stwierdzenia przez jednostkę certyfikującą wyroby faktu powoływania się dostawcy na certyfikację w sposób wprowadzający w błąd, co do jej statusu; stwierdzenia niezgodności wyrobu z normą lub przepisem prawnym z powodów innych niŝ bezpieczeństwo; stwierdzenia występowania wadliwości wyrobu (reklamacje); nie wnoszenia w terminie opłat naleŝnych jednostce certyfikującej. W czasie zawieszenia certyfikacji od dostawcy wymaga się, aby: nie powoływał się na certyfikację w sposób wprowadzający w błąd, co do jej statusu, przerwał oznaczanie wyrobów znakiem certyfikacji począwszy od daty zawiadomienia o zawieszeniu certyfikacji, na Ŝądanie jednostki przerwał dostawy wyrobu na rynek, wprowadził działania korygujące w zakresie wyrobów, które mogą być wadliwe lub wycofać wyroby z rynku. W celu przywrócenia waŝności certyfikatu powinny być wykonane działania korygujące. Ocena wykonania tych działań dokonywana jest podczas auditu / kontroli, z którego raport stanowi podstawę orzeczenia Komitetu Technicznego w sprawie przywrócenia waŝności certyfikatu. Czas zawieszenia certyfikatu jest wliczony w okres jego waŝności. Zawieszenie utrzymuje się w mocy do czasu wykonania stosownych działań korygujących obejmujących usunięcie niezgodności będących podstawą zawieszenia certyfikatu. Cofnięcie zezwolenia następuje w przypadku niespełnienia warunków umowy, a w szczególności: stwierdzenia przez jednostkę certyfikującą wyroby, Ŝe wyrób jest niebezpieczny; wystąpienia zmian znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmian w normach, na zgodność z którymi wyrób jest certyfikowany, zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu dostawcy mających istotne znaczenie lub w przypadku uzyskania jakiejkolwiek innej informacji, Ŝe być moŝe wyrób nie spełnia juŝ wymagań systemu certyfikacji; nie przeprowadzenia działań korygujących i naprawczych w okresie zawieszenia certyfikacji. W przypadku cofnięcia certyfikatu ponowne jego uzyskanie wymaga przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego. 8

9 Decyzję o zawieszeniu / cofnięciu certyfikacji podejmuje Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów na podstawie opinii Komitetu Technicznego d/s Certyfikacji Wyrobów. Komitet Techniczny wydaje opinię: do raportu z auditu / kontroli - wykonanej przez zespół kontrolujący w ramach nadzoru - zgodnie z odpowiednią procedurą jednostki. do wniosku Działu Certyfikacji, sporządzonego w wyniku stwierdzenia sytuacji wymagającej zawieszenia / cofnięcia certyfikacji. Komitet Techniczny powinien określić w swej opinii - wniosku o zawieszenie / cofnięcie certyfikacji: datę zawieszenia / cofnięcia certyfikacji, uzasadnienie wniosku o zawieszenie / cofnięcie certyfikacji Decyzję o zawieszeniu / cofnięciu certyfikacji Dział Certyfikacji Wyrobów COCH przesyła dostawcy listem poleconym. Wprowadzenie zmian, wdroŝenie modyfikacji normy JeŜeli posiadacz certyfikatu wprowadza zmiany w wyrobie, procesie produkcyjnym lub systemie jakości, które mają wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, zobowiązany jest do poinformowania o tym jednostkę certyfikującą wyroby, która określi zakres postępowania certyfikacyjnego uwzględniającego proponowane zmiany. KaŜda zmiana powinna być odzwierciedlona w nowej umowie o wydanie certyfikatu i nadzór, zawartej pomiędzy dostawcą i jednostką certyfikującą wyroby COCH. JeŜeli w trakcie waŝności certyfikatu następuje zmiana wymagań normy dotyczącej wyrobu, dla którego wydany został certyfikat, Dział Certyfikacji Wyrobów powiadamia posiadacza certyfikatu o zaistniałej zmianie listem poleconym, podając: - treść zmiany, - termin, w jakim zmiana zaczyna obowiązywać. Po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach, posiadacz certyfikatu w ciągu 14 dni informuje Dział Certyfikacji Wyrobów, czy jest przygotowany do wprowadzenia zmian. JeŜeli dostawca przedstawi w Dziale Certyfikacji Wyrobów dokumenty stwierdzające wprowadzenie zmian przed upływem terminu ich obowiązywania, fakt ten jest rejestrowany w dokumentacji certyfikacyjnej, a certyfikat jest nadal waŝny. JeŜeli dostawca nie wprowadzi zmian wynikających ze zmiany wymagań w normach lub dokumentach normatywnych obowiązujących dla certyfikowanego wyrobu, certyfikat traci waŝność w dniu obowiązywania zmian. Odpowiedzialność Odpowiedzialność za wyrób, na który został wydany certyfikat ponosi producent / posiadacz certyfikatu Jednostka certyfikująca wyroby wymaga od posiadacza certyfikatu: a) przechowywania zapisów odnoszących się do wszelkich reklamacji dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami właściwej normy i udostępniania tych zapisów na Ŝyczenie jednostki certyfikującej; b) podejmowania odpowiednich działań w związku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach lub usługach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji; c) dokumentowania podjętych działań. 9

10 Odwołania Wnioskującemu o certyfikację i posiadaczowi certyfikatu przysługuje prawo do odwołania się od niekorzystnej dla siebie decyzji jednostki certyfikującej wyroby dotyczącej: przerwania procesu certyfikacji, odmowy udzielenia certyfikatu, ograniczenia zakresu certyfikacji, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, oraz wszystkich innych spornych spraw dotyczących certyfikacji. Odwołanie, zawierające jasno sformułowane Ŝądania z ich uzasadnieniem, składane jest na piśmie w Dziale Certyfikacji Wyrobów. Po wyczerpaniu moŝliwości odwoławczych w Dziale Certyfikacji Wyrobów, wnioskujący moŝe odwołać się do Prezesa Zarządu COCH. Jednostka przechowuje zapisy wszystkich wpływających do niej reklamacji dotyczących certyfikacji oraz podjętych przez nią w tym zakresie działań. Jednostka wymaga od posiadaczy certyfikatów, aby przechowywali zapisy wszystkich skarg i reklamacji dotyczących wyrobów, na które został wydany certyfikat. Opłaty Cennik opłat maksymalnych za przeprowadzenie certyfikacji i nadzór, zaopiniowany przez Radę Zarządzającą, zatwierdza Prezes Zarządu i jest on dostępny w Dziale Certyfikacji Wyrobów dla kaŝdego zainteresowanego. INFORMACJE DODATKOWE W strukturze COCH działają m. in.: akredytowana jednostka certyfikująca personel (Akredytacja PCA Nr AC 056); akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (Akredytacja PCA Nr AC 036); akredytowane laboratorium badawcze (Akredytacja PCA Nr AB 308); upowaŝniona jednostka aprobująca 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2497); notyfikowana jednostka prowadząca ocenę zgodności wyrobów w zakresie 3 dyrektyw UE: 73/23/EWG, 90/396/EWG, 97/23/WE (nr nadany przez Komisję Europejską 1462); upowaŝniona jednostka do prowadzenia szkoleń i wydawania świadectw kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi Art. 12 ust. 1 Ustawy z dn r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1263). 10

11 Zakres akredytacji Centralnego Ośrodka Chłodnictwa - Jednostki Certyfikującej Wyroby Dział Certyfikacji Wyrobów Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN- Guide 67 Akronim programu certyfikacji Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Urządzenia klimatyzacyjne, w tym klimatyzatory, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze 5 PR-01 PN-EN A1:2011 (oryg.) PN-EN :2008 (oryg.) Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC) PN-EN :2004 (oryg.) +A1 + A2+AC+A11+A12 5 PR-01 PN-EN :2007 (oryg.) + A1 PN-EN :1999 +A1 + A2 +IS Domowe urządzenia elektryczne 5 PR-01 PN-EN :2004 +A1 + A2 + + AC +A12 + A13 + A14 +Ap1 +Ap PN-EN :2010 (oryg.) PN-EN :2009 +A2 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu 5 PR-01 PN-EN :2010 (oryg.)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami norm

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami norm Centralny Ośrodek Chłodnictwa Dział Certyfikacji Wyrobów Księga Jakości Załącznik 9.1 Stron: 17 Data aktualiz. str.: 30.06.15 CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w od dnia 2.09.2015 r. Dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, wrzesień, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Wytyczne: Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i kryteriów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ Wydanie 12 z 13.06.2016 r. str. 1/14 Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PR-1:2018. Zatwierdzam do stosowania w JCW ITP od dnia r. Dr Wacław Roman Strobel (DI)

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PR-1:2018. Zatwierdzam do stosowania w JCW ITP od dnia r. Dr Wacław Roman Strobel (DI) Strona: 1/17 Egzemplarz użytkowy Nr 3 PR-1:2018 Zatwierdzam do stosowania w od dnia 19.06.2018 r. Dr Wacław Roman Strobel (DI) Warszawa, czerwiec, 2018 r. 1 Strona: 2/17 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona/Stron: 1/7 Opracował: Zatwierdził: 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS prof. dr hab. Inż.

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo