SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH"

Transkrypt

1 Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel ; ; fax ; Instytut Pojazdów Szynowych TABOR ul. Warszawska Poznań INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 005 Proces Certyfikacji Wyrobów SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Poznań, marzec 2015

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Wyroby podlegające certyfikacji wyrobów objęte niniejszą instrukcją 4. Dokumenty związane 4.1. Dokumenty normatywne związane z certyfikacją wyrobów 4.2. Dokumenty odniesienia 5. Typ programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC Informacje o trybie postępowania w procesie certyfikacji wyrobów 6.1. Etapy procesu certyfikacji 6.2. Ubieganie się o certyfikację 6.3. Zamówienie/Złożenie wniosku wraz z załącznikami 6.4. Wyznaczenie prowadzącego proces certyfikacji 6.5. Przegląd wniosku/rejestracja wniosku 6.6. Umowa o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu 6.7. Przekazanie/udostępnienie próbki wyrobu do oceny 6.8. Przegląd dokumentacji 6.9. Ocena warunków organizacyjno - technicznych Ocena wyrobu Raport z oceny Decyzja o przyznaniu bądź odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej /Zakończenie procesu certyfikacji Nadzór 7. Przeniesienie praw własności dokumentu certyfikacyjnego 8. Skargi lub odwołania 9. Opłata z tytułu procesu certyfikacji 10. Deklaracja zachowania poufności informacji 11. Warunki ubezpieczenia 2

3 1. Informacje ogólne Certyfikację wyrobów prowadzą akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostki Certyfikujące spełniające wymagania normę PN-EN i IAF GD5. Niniejsza Instrukcja Certyfikacji Wyrobów dotyczy procesu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, nie podlegających oznaczeniu znakiem CE, ocenianych w Jednostce ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR w Poznaniu. Zaprezentowana Instrukcja Certyfikacji Wyrobów ma na celu : prezentacje dokumentów normatywnych związanych z certyfikacją, zaprezentowanie etapów certyfikacji, zaprezentowanie pozostałych zapisów dotyczących oceny wyrobów. 2. Definicje: Certyfikacja wyrobu zasady, procedury i zarządzenia dotyczące przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu przez stronę trzecią - IPS TABOR, które mają na celu uzyskanie przez zamawiającego Certyfikatu zgodności. Certyfikat zgodności dokument wystawiony przez jednostkę certyfikującą potwierdzający spełnienie przez dany wyrób wymagań zawartych w dokumencie odniesienia. Dokument odniesienia kryterium oceny i certyfikacji wyrobu, którym mogą być: normy europejskie, normy krajowe, normy zakładowe, specyfikacje techniczne, przepisy prawne dotyczące wyrobów będących przedmiotem certyfikacji. Wyrób wynik procesu, usługi (np. transport), wytwór intelektualny (np. program komputerowy, słownik), przedmiot materialny (np. silnik, część mechaniczna), materiały przetworzone (np. smar). Program certyfikacji system certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury. Przedmiot zamówienia wyrób proces lub usługa 3. Wyroby podlegające certyfikacji wyrobów objęte niniejszą instrukcją: - szyny, - podkłady, - systemy przytwierdzeń, - szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych. 3

4 4. Dokumenty związane z certyfikacją wyrobów: 4.1. Dokumenty normatywne związane z certyfikacją wyrobów: - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U Nr 166 poz z późn. zm.), - PN-EN ISO/IEC 17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi - PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów - PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne - PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących - PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - PN-EN ISO Systemy zarządzania jakością -- Wymagania - PN-EN ISO Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania - PKN ISO/IEC Guide 28; Oceny zgodności Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez trzecią stronę, - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 789 z późn. zmianami) 4.2 Dokumenty odniesienia: PN-EN :2009E Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2009E Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe --Część 3: Podkłady dwublokowe z betonu zbrojonego PN EN :2009E Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 5: Elementy specjalne PN-EN A1:2008E Kolejnictwo. Tor. Jakość geometrii toru. Część 1: Charakterystyka geometrii toru. PN-EN :2011E Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 kg/m i większej PN-EN A1:2010E Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole'a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m PN-EN :2012E Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne 4

5 systemów przytwierdzeń -- Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych PN-EN :2012E Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 3: Systemy przytwierdzeń do podkładów drewnianych PN-EN :2012E Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 4: Systemy przytwierdzeń do podkładów stalowych PN-EN :2012E Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej PN-EN :2006E Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 8: Systemy przytwierdzeń w torach do dużych nacisków osi PN-EN A1:2010E Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne PN-K-80000:1988P Nawierzchnia kolejowa -- Śruby ze łbem sześciokątnym wieńcowym do łączenia podkładów przyzłączowych PN-K-80030:1989P Nawierzchnia kolejowa -- Śruby i wkręty -- Wymagania i badania PN-H-93422:1979P Szyny kolejowe pośrednie 5. Typ programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC Rodzaj wydawanego dokumentu certyfikacyjnego Certyfikat Zgodności Wyrobu * o ile ma zastosowanie **- dla typu 3 programu certyfikacji Typ programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC a/3 Funkcje i działania w ocenie zgodności dla programu certyfikacji wyrobu wg. PN-EN ISO/IEC planowanie i przygotowanie działalności, określenie wymagań np. dokumenty normatywne, pobieranie próbek* określenie właściwości przez badanie lub ocenę ocena warunków organizacyjno - technicznych ocena zgodności wyrobu przegląd z oceny decyzja dotycząca procesu certyfikacji wydanie dokumentacji certyfikacyjnej, udzielenie prawa do stosowania dokumentacji certyfikacyjnej nadzór nad wydanym certyfikatem i wyrobem certyfikowanym** 5

6 6. Informacje o trybie postępowania w procesie certyfikacji wyrobów 6.1. Etapy procesu certyfikacji L.p. Etapy procesu certyfikacji 1. Rozmowa wstępna/zapytanie ofertowe 2. Przesłanie oferty, przekazanie formularza wniosku/kwestionariusza* 3. Zamówienie/Złożenie wniosku wraz z załącznikami 4. Wyznaczenie prowadzącego proces certyfikacji 5. Przegląd wniosku/rejestracja wniosku 6. Umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji 7. Przekazanie/udostępnienie próbki wyrobu do oceny** 8. Przegląd dokumentacji 9. Ocena warunków organizacyjno - technicznych** 10. Ocena wyrobu 11. Raport z oceny 12. Przegląd z oceny 13. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej 14. Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej/zakończenie procesu certyfikacji 15. Opłata za przeprowadzony proces certyfikacji (bez względu na wynik) 16. Nadzór nad wydaną dokumentacją certyfikacyjną/nad wyrobem certyfikowanym*** 17. Skargi i odwołania * formularze dostępne w OCW IPS TABOR oraz na stronie internetowej ** o ile ma zastosowanie *** dla typu 3 programu certyfikacji 6.2. Ubieganie się o certyfikację Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji Dostawca wyrobu zwany dalej Klientem wstępnie uzgadnia z pracownikiem Jednostki ds. Certyfikacji Ośrodka Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR (zwanym dalej OCW IPS TABOR ): zakres wymaganej dokumentacji technicznej wyrobu; sposób przekazania lub udostępnienia próbki wyrobu (o ile ma zastosowanie), Klient, ubiegający się o certyfikację wyrobu może pobrać niezbędne formularze ze strony internetowej IPS TABOR (www.tabor.com.pl) lub zwrócić się z prośbą do Jednostki ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR o ich przesłanie. Klient może otrzymać od pracownika Jednostki ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR wykaz podwykonawców zewnętrznych współpracujących z OCW IPS TABOR. 6.3 Zamówienie /Złożenie wniosku wraz załącznikami Podstawą rozpoczęcia procesu certyfikacji jest złożenie w Jednostce ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR zamówienia na przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobu wraz 6

7 z wnioskiem umożliwiającym uzyskanie przez jednostkę wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia w całości procesu certyfikacji zgodnie z właściwym programem certyfikacji, w tym deklarację o nie złożeniu tego samego wniosku w innej jednostce certyfikującej wyroby. Wniosek może dotyczyć jednego wyrobu lub rodziny wyrobów (typoszeregu) Wyznaczenie prowadzącego proces certyfikacji. Każdorazowo proces certyfikacji prowadzony jest przez wyznaczoną osobę kompetentną w zakresie oceny wyrobu Przegląd wniosku/rejestracja wniosku W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku oraz kompletności złożonej dokumentacji Wniosek zostaje zarejestrowany z datą złożenia. W przypadku negatywnej oceny poprawności wypełnienia wniosku lub niekompletności dołączonych dokumentów, Wnioskodawca otrzymuje od Jednostki ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR wykaz niezgodności formalnych. Wnioskodawca w ustalonym terminie jest zobowiązany dokonać ich korekty lub uzupełnień. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów Wniosek zostaje zarejestrowany z datą złożenia, a Wnioskodawca otrzymuje do podpisania Umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Dostarczenie do Jednostki ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR wniosku, dokumentacji dokonuje Klient na własny koszt oraz na własne ryzyko Umowa o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu Każdorazowo IPS TABOR zawiera z Klientem umowę na przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobów Przekazanie/Udostępnienie próbki wyrobu do oceny Prowadzący proces certyfikacji uzgadnia z Klientem przekazanie/udostępnienie próbki wyrobu, o ile ma to zastosowanie Przegląd dokumentacji Klient dostarcza do Jednostki ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR pełną dokumentację wyrobu obejmującą m.in. identyfikację materiałów, opis procesów wytwarzania, tabele wymiarów, parametry technologiczne i użytkowe, zastosowane normy, sposób oznaczania, przepis konserwacji, sposób pakowania, opis sposobu kontroli jakości, informacja dla użytkownika, sprawozdanie z badań itp. Jednostka ds. Certyfikacji OCW 7

8 IPS TABOR sprawdza pod względem formalnym zgodność ocenionego wyrobu z dostarczonymi dokumentami. Jednostka ds. Certyfikacji przyjmuje otrzymaną od Klienta dokumentację badawczą wykonaną przez Akredytowane laboratorium w całości lub tylko częściowo. W przypadku częściowej akceptacji dokumentacji badawczej Jednostka ds. Certyfikacji może podzlecić wykonanie badań uzupełniających. Na podzlecenie badań Klient musi wyrazić pisemną zgodę. Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR zawiadamia Klienta i podzleca badania właściwemu laboratorium. Termin zakończenia procesu certyfikacji ulega przesunięciu o okres badań dodatkowych. Odmowa zgody na dodatkowe badania może spowodować odmowę wydania dokumentu certyfikacyjnego 6.9. Ocena warunków organizacyjno technicznych Oceny warunków organizacyjno technicznych dokonuje się na miejscu u Klienta lub na podstawie przesłanego przez Klienta wypełnionego Kwestionariusza Ocena wyrobu Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR dokonuje oceny wyrobu w odniesieniu do wymagań objętych zakresem certyfikacji i innych wymagań określonych w programach certyfikacji (instrukcjach) Ocena wyrobu obejmuje: merytoryczne sprawdzenie dokumentacji technicznej wyrobu wraz z dokumentacją badawczą sprawdzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Klienta oraz Producenta ocenianego wyrobu, o ile ma to zastosowanie (między innymi aktualność Certyfikatu SZJ ISO 9001). dostarczone przez Klienta informacje handlowe na temat ocenianego wyrobu opinię opracowaną przez eksperta technicznego (o ile ma to zastosowanie) orzeczenia Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów (o ile ma to zastosowanie) pozostałe dokumenty dostarczone przez Klienta. Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie wyników oceny związanej z certyfikacją zakończoną przed złożeniem Wniosku. 8

9 6.11. Raport z oceny Każdorazowo Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR zamieszcza wnioski z przeprowadzonej oceny w Raporcie z oceny Decyzja o przyznaniu bądź odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie wydania dokumentacji certyfikacyjnej podejmuje Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR na podstawie Opinii Wydanie dokumentacji certyfikacyjnej/zakończenie procesu certyfikacji. Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR sporządza formalny dokument certyfikacyjny w ilości egzemplarzy uzgodnionej w Umowie. Proces certyfikacji wyrobu na etapie oceny wyrobu zostaje formalnie zakończony wraz z przesłaniem Klientowi następujących dokumentów: pismo przewodnie, Raport z oceny / Opinia, Dokument certyfikacyjny, Nadzór W przypadku prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z 1a/3 typem programu certyfikacji wyrobów Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR prowadzi nadzór nad wydanym dokumentem certyfikacyjnym, w przypadku typu 3 programu również nad wyrobem certyfikowanym. Nadzór polega na gromadzeniu i analizie informacji o zachowaniu się wyrobu w eksploatacji, badania lub kontroli próbek z fabryki, obserwacji u Klienta polegającej na ocenie warunków organizacyjno technicznych w ramach prowadzonego procesu certyfikacji oraz spełnieniu warunków zgodności z kryteriami zapisanymi w dokumencie certyfikacyjnym. 7. Przeniesienie praw własności dokumentu certyfikacyjnego W przypadku przekazania praw własności do wyrobów na które został wydany dokument certyfikacyjny istnieje możliwość przeniesienia praw do dokumentu certyfikacyjnego na nowy podmiot gospodarczy po przedstawieniu udokumentowanego wniosku oraz potwierdzeniu spełnienia wymagań. Do wniosku o przeniesienie praw własności Wnioskodawca dołącza następujące dokumenty: potwierdzenie przekazania praw własności, potwierdzenie zmiany w odpowiedniej ewidencji, 9

10 oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza dokumentu certyfikacyjnego Wnioskujący o przeniesienie praw własności dokumentu certyfikacyjnego zostaje poddany ocenie systemu jakości i warunków techniczno-organizacyjnych na takich samych zasadach jak poprzedni Wnioskodawca. 8. Skargi lub odwołania Klient ma prawo do składania skarg co do przebiegu procesu certyfikacji oraz odwołań od decyzji certyfikacyjnej, a także wyników i wniosków zawartych w Raporcie z oceny. Działania związane z postępowaniem ze skargami i odwołaniami prowadzone są zgodnie z wymaganiami procedury, która obejmuje m.in. : tryb zgłaszania; sposób rozpatrywania; realizację działań korygujących Dokumentowanie trybu i sposobu postępowania ze skargami i odwołaniami odbywa się przy wykorzystaniu standardowych formularzy oraz dokumentów niesformalizowanych. Omówienie skarg i odwołań, jak i dotyczących ich działań korygujących jest stałym i obligatoryjnym elementem programu corocznego przeglądu zarządzania 9. Opłaty z tytułu procesu certyfikacji Koszty związane z procesem certyfikacji ponosi Klient niezależnie od wyniku procesu certyfikacji na podstawie wystawianych faktur. 10. Deklaracja zachowania poufności informacji IPS TABOR deklaruje zachowanie poufności przez swoich pracowników w odniesieniu do informacji uzyskanych w prowadzonych procesach oraz nadzorze. Dla udostępnienia tzw. stronie trzeciej jakichkolwiek informacji odnośnie przedmiotu procesu lub danych z przebiegu procesu, wymagana jest pisemna zgoda Klienta, z wyjątkiem przypadków nakazanych prawem (nakaz sądowy, postępowanie prokuratorskie, wyjaśniające itp.). Jednostka ds. Certyfikacji OCW IPS TABOR zobowiązana jest poinformować Klienta o przekazaniu uprawnionym organom państwowym informacji na temat przedmiotu procesu lub danych z przebiegu procesu. 10

11 11. Warunki ubezpieczenia Instytut Pojazdów Szynowych TABOR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla działalności Certyfikacyjnej oraz zapewnia przeznaczanie odpowiednich zasobów finansowych (w osobie Dyrektora IPS) dla prowadzenia tejże działalności. Koniec 11

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW INFORMATOR DLA KLIENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOKUMENT CERTYFIKACYJNY Dostępny na stronie: www.tabor.com.pl Wydanie 02 Poznań 2015 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI Informator dla klientów(dostawców) Warszawa, styczeń 2010 r. 2 Instytut Sportu ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa konto bankowe Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa e-mail: e.szajba@itep.edu.pl AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo