REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja 3"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja 3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach szkoleniowych Microsoft MCITP:DA, Microsoft MCITP:SA, Microsoft WEB DEVELOPER, Microsoft Visual Studio 2010, Red Hat Certified Engineer, Oracle Database Administrator Certified Professional w ramach Projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Celem ogólnym Projektu jest wyposażenie 96 firm z województwa łódzkiego w zaplecze kadrowe umożliwiające optymalizację procesów w organizacji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT. 4. Wnioskodawcą i Organizatorem Szkolenia jest Centrum Komputerowe ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 136 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POKL /10-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. 5. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. 2. SŁOWNIK POJĘĆ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Projekt projekt GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja Organizator Szkolenia - Centrum Komputerowe ZETO S.A. 3. Beneficjent Pomocy - przedsiębiorca, który otrzymuje pomoc publiczną. 4. Uczestnik Szkolenia - skierowany do odbycia szkolenia pracownik Beneficjenta Pomocy. 5. Szkolenie realizowana w ramach projektu ścieżka szkoleniowa: a) Szkolenie MCITP:DA (Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator 2008) - ścieżka składająca się z 6 autoryzowanych kursów, 2 warsztatów i certyfikowanego egzaminu. b) Szkolenie MCITP:SA (Microsoft Certified IT Professional: Windows Server 2008 Server Administrator) - ścieżka składająca się z 4 autoryzowanych kursów, 2 warsztatów i certyfikowanego egzaminu. c) Szkolenie WEB DEVELOPER - ścieżka składająca się z 4 autoryzowanych kursów, 1 warsztatu i certyfikowanego egzaminu. d) Microsoft Visual Studio ścieżka składająca się z 4 autoryzowanych kursów, 1 warsztatu i certyfikowanego egzaminu. e) Red Hat Certified Engineer - ścieżka składająca się z 3 autoryzowanych kursów i 2 certyfikowanych egzaminów. f) Szkolenie Oracle Database Administrator Certified Professional - ścieżka składająca się z 3 autoryzowanych kursów i 3 certyfikowanych egzaminów. g) W ramach każdego Szkolenia wymienionego Uczestnik weźmie udział w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami IT. 6. Karta Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu. 7. Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo: Strona 1 z 5

2 Mikroprzedsiębiorstwo - za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie do 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o równowartości w złotych do 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat o równowartości w złotych do 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo - za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie od 10 do 49 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o równowartości w złotych od 2 milionów euro do 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat o równowartości w złotych od 2 milionów euro do 10 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwo za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie od 50 do 249 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o równowartości w złotych od 10 milionów euro do 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat o równowartości w złotych od 20 milionów euro do 43 milionów euro. Duże przedsiębiorstwo za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro. Zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej oraz przepisami wspólnotowymi (Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu). Kwalifikacja do poszczególnych kategorii zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz obrotów bądź całkowitego bilansu rocznego. W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego (samodzielnego) decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa. W innych przypadkach Beneficjent Pomocy bierze pod uwagę wskaźniki nie tylko samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w określonych związkach (w układzie przedsiębiorstw powiązanych). 8. Strona internetowa Organizatora Szkolenia 9. Biuro Projektu siedziba Centrum Komputerowego ZETO S.A. Łódź, ul. Narutowicza Zasada de minimis zasada, zgodnie z którą, pomoc nie może być udzielana podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Beneficjentem Pomocy w ramach Projektu mogą być przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa Strona 2 z 5

3 łódzkiego, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz świadczący pracę na terenie województwa łódzkiego, w tym właścicieli przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych. 2. Uczestnikiem 1 Szkolenia w ramach Projektu może być 1 Pracownik z przedsiębiorstwa. 3. Uczestnik Szkolenia może brać udział tylko w jednym Szkoleniu w ramach całego Projektu, zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką szkoleniową spośród wymienionych w 2 pkt Uczestnik Szkolenia powinien posiadać zakres ogólnej wiedzy o sprzęcie komputerowym i pojęciach związanych z pracą w sieci oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie czytanego tekstu. 5. Beneficjent Pomocy winien spełnić następujące warunki: wypełnić Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu; podpisać Umowę szkoleniową wraz z wypełnionymi i podpisanymi odpowiednio załącznikami: Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego (np. odpis z KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników a także umowa spółki). W wypadku dokumentów, które stanowią odpisy z odpowiednich rejestrów, data ich wystawienia nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed ich złożeniem u Organizatora Szkolenia za wyjątkiem umowy spółki cywilnej; Terminarz zajęć i egzaminów; Formularz PEFS; Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeżeli część E formularza nie dotyczy Beneficjenta Pomocy, należy złożyć również oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej); Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; Oświadczenie dotyczące miejsca pracy Uczestnika Szkolenia; Oświadczenie Beneficjenta pomocy o niespełnieniu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie (dotyczy dużych przedsiębiorstw); Sprawozdanie finansowe z ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r.); Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o zatrudnieniu pracownika; Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o braku zmian w dokumentach finansowych; Oświadczenie o Spełnieniu efektu zachęty przez duże przedsiębiorstwo. Wzory dokumentów są dostępne w Biurze Projektu. 4. ETAPY REKRUTACJI 1. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu 1.1 Beneficjent Pomocy chcący dokonać zgłoszenia osoby do wzięcia udziału w Szkoleniu wypełnia i podpisuje Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu. Prawidłowo wypełnioną Kartę oraz Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorstw - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r.) przesyła faksem na numer (048) lub drogą mailową w formie zeskanowanego dokumentu w formacie PDF na adres Jednocześnie, niezwłocznie wysyła za pośrednictwem poczty lub kurierem oryginał Karty oraz Sprawozdania finansowe na adres siedziby Centrum Komputerowego ZETO S.A. lub dostarcza je osobiście do Biura Projektu. 1.2 Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione Karty na właściwym wzorze, opatrzone datą, pieczęcią i czytelnymi podpisami Beneficjenta Pomocy oraz Uczestnika Szkolenia (zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Beneficjenta Pomocy). Podpis na Karcie potwierdza przyjęcie niniejszych zasad i warunków uczestnictwa w Szkoleniu. 1.3 Za moment zgłoszenia liczy się chwila otrzymania Karty przez Organizatora Szkolenia. Karty otrzymane po upływie terminu nie wywołują skutków zgłoszenia; brane będą pod uwagę jedynie w przypadku posiadania nadal wolnych miejsc na organizowanym Szkoleniu. Strona 3 z 5

4 1.4 Z chwilą otrzymania Karty w terminie, Organizator Szkoleń dokona rejestracji osoby wskazanej przez Beneficjenta Pomocy. Jeżeli z nadesłanej Karty wyniknie, że Beneficjent Pomocy lub Uczestnik Szkolenia nie spełnia warunków uczestnictwa, nadesłana Karta zostanie odrzucona, a wskazana w niej osoba nie zostanie zarejestrowana. 1.5 Po otrzymaniu Karty, Sprawozdania finansowego i dokonaniu rejestracji zgłoszonych osób, Organizator Szkolenia dokona weryfikacji kwalifikowalności Beneficjenta pomocy i zgłoszonego Uczestnika Szkolenia pod względem spełniania kryteriów formalnych określonych w 3, pkt 1-3 oraz weryfikacji uzasadnienia potrzeby otrzymania wsparcia przez Beneficjenta Pomocy. W przypadku braku zasadności otrzymania wsparcia Karta zostanie odrzucona. 2. Utworzenie listy uczestników 2.1. Podstawą do zakwalifikowania do projektu danego Uczestnika Szkolenia będzie pozytywna weryfikacja kryteriów formalnych i uzasadnienia potrzeby otrzymania wsparcia. 2.2 Ocena poszczególnych formularzy zgłoszeniowych dokonana zostanie przez Komisję Rekrutacyjną z wykorzystaniem wyskalowanych kart oceny (skala 0-10 punktów). Punkty będą przyznawane w kontekście uzasadnienia potrzeby otrzymania przez Beneficjenta Pomocy wsparcia. 2.3 Kobiety oraz pracownicy z branży logistycznej/turystycznej/hotelarskiej będą preferowani w kontekście zasadności otrzymania wsparcia i każdorazowo uzyskają dodatkowe 5 punktów. W przypadku gdy Beneficjent Pomocy skieruje na Szkolenia kobietę z ww. branży otrzyma wówczas dodatkowe 10 punktów (tj. 5 punktów za płeć Uczestnika Szkolenia oraz 5 punktów za branżę logistyczną/turystyczną/hotelarską) W wyniku rekrutacji do udziału w Szkoleniach zostanie zakwalifikowanych łącznie 96 Pracowników Beneficjentów Pomocy, w ramach 6 ścieżek szkoleniowych (w tym 2 MCITP SA i MCITP DA planowane po 2 grupy). W każdej ścieżce uczestniczyć może 12 osób. 2.6 Ogłoszenie wyników rekrutacji: listy głównej i rezerwowej nastąpi na stronie internetowej Organizatora Szkolenia. Dodatkowo Beneficjenci Pomocy oraz Uczestnicy Projektu, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o wynikach rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 1. Podpisanie umowy 3.1 Beneficjent Pomocy dostarcza do Biura Projektu najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia podpisaną Umowę szkoleniową wraz z Załącznikami wymienionymi w 3 pkt 5 - w 2 egzemplarzach. 3.2 W przypadku złożenia niepełnego kompletu dokumentów Beneficjent Pomocy zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych, w terminie 3 dni roboczych. 7. MIEJSCE I CZAS TRWANIA SZKOLENIA 1. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Centrum Komputerowego ZETO S.A. w Łodzi, ul. Narutowicza 136 lub w innym miejscu wskazanym przez Centrum Komputerowe ZETO S.A. na terenie Miasta Łodzi, w dniach roboczych. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 1. Uczestnik Szkolenia ma prawo do: udziału w Projekcie i skorzystania z oferowanych w ramach projektu ścieżek szkoleniowych; otrzymania materiałów szkoleniowych; korzystania w trakcie przerw między zajęciami dydaktycznymi z suszu i napojów; otrzymania w trakcie dnia szkoleniowego cateringu (zestaw obiadowy); Strona 4 z 5

5 otrzymania certyfikatów ukończenia autoryzowanych szkoleń, zaświadczenia ukończenia szkolenia, a po zdaniu certyfikowanego egzaminu/ów dyplomu - odpowiednio dla każdej ścieżki; zgłaszania Opiekunowi grup szkoleniowych lub pracownikom Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Centrum Komputerowego ZETO S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 136, pok. 247, wszelkich uwag, wniosków i postulatów dotyczących realizacji Projektu; nieobecności w trakcie kursu do 20% całości spośród wszystkich dni danej ścieżki szkoleniowej. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieobecności niemożliwe będzie uzyskanie przez Uczestnika Szkoleń zaświadczenia na zakończenie kursu, a także przystąpienie do egzaminu/ów i uzyskanie stosownego dyplomu. Nieusprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 20% dni szkoleniowych spowoduje utratę prawa do dofinansowania udziału w projekcie Beneficjenta Pomocy oraz obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 100% kosztów Szkolenia przez Beneficjenta Pomocy. Przyczyny nieobecności muszą mieć charakter uzasadniający (np. choroba, wypadek losowy); 2. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do: punktualnego przychodzenia i aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w ramach danego Szkolenia; uczestniczenia w min. 80% dni szkoleniowych danego kursu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia na zakończenia kursu oraz dopuszczenia Uczestnika Projektu do egzaminu/ów końcowych jest nie przekroczony limit nieobecności na kursie do 20% dni szkoleniowych; podpisywania się na listach obecności każdego dnia szkoleniowego, pokwitowania odbioru materiałów szkoleniowych i korzystania z posiłków; zdawania egzaminu końcowego sprawdzającego poziom zdobytej na kursie wiedzy i umiejętności w zależności od wybranego Szkolenia. brania udziału w testach wstępnych i końcowych; w procesie ewaluacji projektu dla celów kontroli i podnoszenia jakości szkolenia, tj.: wypełniania ankiet ewaluacyjnych, kwestionariuszy; kulturalnego zachowania w trakcie kursu i przestrzegania zasad współżycia społecznego; niezwłocznego zawiadomienia pracowników Biura Projektu o zmianie danych osobowych lub zmianie miejsca zatrudnienia. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora Szkolenia. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Szkolenia w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2012r. Łódź, dn. 27 lipca 2012 Strona 5 z 5

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia ECDL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach szkoleniowych ECDL START, ECDL APLIKACJE BIUROWE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie MAŁOPOLSKI MULTIPLIKATOR KWALIFIKACJI 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne Załącznik nr 13 do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. uczestnictwa w Projekcie Ekologia w turystyce to się opłaca

Regulamin. uczestnictwa w Projekcie Ekologia w turystyce to się opłaca Regulamin uczestnictwa w Projekcie Ekologia w turystyce to się opłaca 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie Ekologia w turystyce to

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu Klucz do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 1 z 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPROJEKTUJ SUKCES SWOJEJ FIRMY INNOWACYJNE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKICH PROJEKTANTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW" 1. DEFINICJE

REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW 1. DEFINICJE 1 "ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJ REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW" 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Projekcie - należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zrównoważony rozwój kadr menedżerskich zachodniopomorskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim. I. Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim. I. Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Nr WND-POKL.08.01.01-20-124/13

Bardziej szczegółowo