zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r."

Transkrypt

1 KFa/eKCr\fidg K[ F'-&FaK TKm H rut} Lc]r$ E mxf.j\f SPRAWOZDAT{In ZARZADU zdzrar,alnoscl KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

2 l. Dane wstgpne Informacje ogdlne o sptilce Rok 2007 byl dziesietym rokiem dzialalnosci Krakowskiego parku Technologicznego Sp. z o. o. (dalej zwanego Kpr lub Sp6lkfl - sp6lki zarzqdzai4cej Specjaln4 Stref4 Ekonomiczn4 w Krakowie. Podstawowe cele dzialalnosci, jak i zadania, kt6re Kpr realizuje, wynikai4 z przepis6w praunych reguluiqcych jej funkcjonowanie, a w szczeg6lnosci z usta!\t o specjalnych strefach ekonomicznych, Rozporz4dzenia Rady Ministr6w w sprawie ustanowienia specjalnej strery ekonomicznej w Krakowie i RozporzLdzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju sse Kpr. w 2003 roku zgromadzenie wsp6lnik6w Sp6lki przyjglo plan strate giczny na lata ' w kt6rym na nowo zdefiniowano misje oraz cele strategiczne firmy. w toku prac nad Planem strategicznym, zamisje Sp6lki uznano: "Dzialanie na rzecz rozwoju regionalne go popnzezstwarzanie warunk6w do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedry z uczelni do biznes tr oraz budowanie konkurenryjnosci przemyslu',. Powierzchnia Strefy Tereny, na kt6rych ustanowiono specjaln4 StrefE Ekonomicznq,,Krakowski park Technologiczny" obejmuiq obecnie rqcznie 299 ha (stan na 3r grudnia 2007 r.) i przeznaczone se inwestycje typu greenfield, c4'lirealizacjg projekt6w inwestycyjnych podstaw' od w 2007 roku nastqrllo rozszerzenie granic specjalnej Strefu Ekonomicznej o 34 ha.

3 Wadze Spdlki Zarzad W 2007 roku w skladzarzqdu wchodzili : - Krzysztof p oradzisz - prezes zaruqdu (zawieszon y 27. I r.2007) - Tamara Garlej-Styczyriska - wiceprez es zwzqdu (zawieszon r.) a r., odwolana - Adam S4siadek - Wiceprezes Zarzqdu(od ) - Rafatr Tomaszyla-p.o. czlonkazarz4du(od g r. do i ponownie od ) Rada Nadzorcza A. Rok 2007 byt drugim rokiem dzialalnosci Rady Nadzorczej IV kadencji. B. Do dniat maja2007 r. sklad Rady Nadzorczej byl nastgpuiqcy: 1. Rafal Tomasz Zyla _ przewodniczqcy Rady Nadzorczej 2' Andrzej oklejak - wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczei 3. Agnieszka Zieliriska _ Czionek Rady Nadz orczej 4.ElLbietaBodio _ Czlonek Rady Nadzorczej 5. Dariusz Kister _ Czlonek Rady Nadzorczej od 7 maja 2007 r' Sklad Rady Nadz orczei IV kadencji przedstawial sig nastgpuj4co: 1. Rafal Tomasz Zyla _ przewodniczqcy Rady Nadzorczej 2. Andrzej oklejak - wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczei 3. Jakub Czerwiriski - Czlonek Rady Nadzorczej 4.El2bieta Bodio - Czionek Rady Nadzorczej 5. Dariusz Kister - Czlonek Rady Nadzorczei w dniu 30 lipca 2007 r' NZw KPT odwolalo ze skladu Rady Nadzorczejpana Dariusza Kistera i powolalo Pana Marka Szarzyriskiego. od 30 lipca2007 r. sklad Rady Nadz orczej IV kadencji przedstawial sig nastepuj4co: t \ ll. /h.. 'l I t ' l K r\\

4 1. Rafal Tomasz Zyla - przewodniczqcy Rady Nadzorczej 2. Andnej oklejak - wiceprzewodnicz4cy Rady Nadz orczej 3. Jakub Czerwiriski - Czlonek Rady Nadzorczej 4.El2bieta Bodio - Czlonek Rady Nadzorczej 5. Marek Szarzyriski - Czlonek Rady Nadzorczei Zmiany przepistiw prawnych dotyczqcych SSE W 2007 roku ukazaly sip nastppuj4ce akty prawnedoty czqce krakowskiej specj alnej strefr ekonomicznei: - Rozporz4dzenie RM z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej, - Rozporz4dzenie RM z dnia 19 wrzesnia 2007 r. zmieniaj qce rczporz4dzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej - dot. zmiany granic strefy. Najwazniej sze wydarzenia dotycz4ce Sp6iki w 2007 r. A.No*. r.r*ol"niu tru pro*udr.ni. driululnos"i gorpodur.r"j * St.fi. w 2007 roku Sp6lka wydala zezwoleria na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na terenie Specjalnej streff Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego jedenastu firmom. Zezwolenia otrrymaly nastgpuj 4ce fi rmy : 1) RR Donnelley Sp. z o.o. 2) ACP Polska Sp. z o.o. 3) Grupa ONET.pl S.A 4) Sabre Polska Sp. z o.o. 5) Elettric 80 Sp. z o.o. 6) Com Arch S.A. 7) ABM Solid S.A. 8) Ergo Sp. z o.o. 9) HCL Poland Sp. z o.o. 10) Fabryka Okien Dako Sp. z o.o.

5 l) W 2007 r. zostalo cofniqte zezwolenie dla fitmy ARBET Bartosik, Czernicki, Funke. Kuncer, Muzyczuk Sp. j. W 2007 r. wygaszono dwa zemvolenia: 1) dla przedsiebiorcy: zardad, Erement6w Konstrukcyjnych Sp. z o.o. 2) dlaprzedsigbiorcy: Ergobud Sp. z o.o. Na terenie strefu dzialalnosi gospodarcz qrozpoczely 23 firmv. Na podstawie rozpotzqdzenia Ministra Gospodarki Pracy i polityki spolecznej w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznego Sp. z o.o. udzielania zemtoleh na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej oraz wykonywania biezqcej kontroli dzialalnosci przedsigbiorc6w na terenie specjalnej stre$r Ekonomicznej, przeprowadzono kontrole u pigciu przedsiebiorc6w; 1) R.R. Donneley Europe Sp. z o.o. 2) Arbet Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. j. 3) Unipress Sc 4) NCC Asfalt Technic Sp. zo.o. 5) AZ-AL. Sp. z o.o. Na dzieri 31 grudnia 2007 r. na terenie krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej 33 fitttty posiadaly wuierc zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. Dzialalnosi gospodarcz4 prowadzilo 23 fitmy' Na koniec 2007 roku zagospodarowane bylo 95% procent powierzchni strefy. Na terenie sse pracowalo ponad 3660 os6b, a naklady inwestuj4cych firm ptzeh,rocryly 1,105 mln zl. Powierzchnia strefy wynosila iqcznie - 299,2185 ha. (fu \

6 F. Zmiana umowy Sp6lki w 2007 r' zgromadzenie wsp6lnik6w dwul<rotnie dokonalo zmian w umowie sp6lki: 1) w dniu 7 maja2007 t - dot' podwyzszenia kapitalu zakladowego sp6lki i zmian w 3 ust.4,6 ust.2, r0 $$: ust.l, r4 ust.2, 17 ust. r,22ust.2pkt.5,23 ust.5,25 ust.r,26 ust.l,35 ust.l pkt.21,3g ust.i pkt.3,42 ust.3. 2) w dniu 4 pu2dziemika 2a07 r. - dot. podwyzszenia kapitalu zakladowego sp6iki kwoty z zl do kwoty zl. G. Plan strategiczny w 2007 r' dzialarno$. Sp5lki byra prowadzona w oparciu o przygotowany przez Plan Zarz4d, strategiczny Sp6lki nalata orazpranrzeczowo-finansowy na 2007 r. l) Projekt inwestycyjny spo-wkp - Inkubator Technolo giczny- Kpr sp. o. z o. og6rny koszt inwestycji wyniesie 15 milion6w zr, z czego gt,syowydatk6w (czyri ponad 13 milion6w) zostanie pokryrych ze srodk6w UE _ z dziar*,ia sektorowego 1.3 Programu operacyjnego: wzrost Konkurencyjnosci przedsigbiorstw. projekt ma charakter inwestycyjny i przewiduje wybudowanie i wyposazenie w ci4gu dw6ch lat budynku biurowego o powierzchni 4000 mr, na 50 arowej dzialce polo2onej na terenie krakowskiej specjalnej she$, ekonomicznej. ' kofrczy siq budowa budynku inkubatora _ stan surowy zamknigty, rozpoczgcie prac wykoriczeniowych. oddanie do uzytku _ kwiecieri 200g r. 2) Projekt doradcry r.3 spo-wkp,,rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego parku Technologicznego": ' l7 wrzesnia br. odbyla siq konferencja,,przyszlosi park6w Technorogicznych szanse i zagro2enia". Konferencj a cieszyra sig bardzo du,ym zainteresowaniem zar6wno ze strony uczestnik6w, jak i medi6w; ' dzialai4ca przy Kpr Rada Inkubatora Kpr zaopiniowala opracowan* procedurq wyboru firm do inkubatora:

7 3) Projekt 2'6 zporr,,sied wsprilpracy dla rozrvoju przedsigbiorczosci akademickiej w zakresie nowych technologii,, : ' opracowano raporty technologiczne dla zwyciezcowkonkursu pierwszej edycji konkursu na najciekawszy biznesowy projekt; r przeprowadzono rekrutacig projekt6w do drugiej edycji konkursu; 4) cognac - Koordynacja strategii badari, ronvoju i innowacj i orazich sprijnosd z innymi strategiami nowo przyipfych krajriw ue, finansowany ze srodk6w z 6 Programu Ramowego: r opracowano wskazniki mikro i makroekonomiczne dotyczqce regionu Malopolski i polski, kt6re posluza do metody por6unar.l,czej benchmarkingu kraj6w zaangu2owanych w rearizacieproj ektu (partnerami projektu sq paristwa czionkowskie ue tj. Hiszpani4 Austria, Bulgaria, Czechy, WQgry, Slowacja i polska.); r przeprowadzono regionalne seminarium dotyczqce przyszlosci Regionarnej Strategii Innowacji _ dnia 23 listopada 2007 roku; ' pod koniec wrzesnia 2007 roku odbylo sie spotkanie partner6w projektu w ZLIN (Czechy)_ pmu 4 Meeting. s) Innoregio -,,wzmocnienie Regionarnej strategii rnnowacji _ Rrs Maroporska,,, InnoRegioMaroporska, finansowany ze $rodk6 w z 6programu Ramowego: r we wrzesniu dbyra sip wizyta studyjna w Kent (Anglia). wizyta miala na ceru om6wienie r earizacjiproj eh6w pilotazowych; ' wybrano do rearizacji 2 projekty pilotazowe: wzornictwo przemyslowe w Malopolsce oraz spotkania branzowe; ' opracowano studium wykonalnosci dla projektu p'otazowego,,wzornictwo przemyslowe w Malopolsce,,; ' r przeprowadzono 2 spotkania bran'0we : z branzq odrewnicz* (1g pu2dziemika 2007) orazbran*qobuwnicze (16 listopad a 2007); rozpoczpto realizacjg projektu pilotazowego poswigconemu wzomictwu_ l.2.informacje o nabyciu udziahiw, akcji etc. W 2007 roku Sp6lka nie nabywalaladnychudzialowi akcii.

8 1.3. Struktura organizacyjna Aktualna struktura organizacyjna Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Pelnomocnik ds. Systemu Tarzqdzania Jako5ciq (SZJ) 1.4. Sytuacjakadrowo-placowaSp6lki: Zatrudnienie irednioroczne i stan zutrudnienia na koniec roka Srednioroczne zatrudnienie w Sp6lce wynosiio 14 os6b. Ponadto Sp6tka wsp6lpracowala w oparciu o umowq zlecenie z kilkoma osobami.

9 Przedsigwzigcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury W roku 2007 zatrudniono 4 osobv Krdtkie omdwienie systema wynagrodzefi obowiqzujqcego w Spdlce Zasady wynagrodzenia czlonk6w Zarz4du. zgodnie zpar.lg Umowy Sp6lki, okresla uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w nr z dnia I czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad, i wysokosci wynagradzania czlonk6w zuzqdu sp6lki, kt6ra uwzglgdnia przepisy ustawy z dnja 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu os6b kieruj4cych niekt6rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, po2.306, ze zm.). Z uwagi na male zatrudnienie oraz specyfikg Sp6lki wymagaj4c4 zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalist6w, wysokosi wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana zkazdym z pracownik6w. Srednie miesieczne wynagrodzenie w Sp6ice (bez wynagro dzerna czlonk6w zarzqdu) brutto wyno silo : ,42 zl , Istotne informacje majqce wplyw na sytuacjg kadrowo-placowq: a/ Swiadczenia na rzecz pracownik6w /w tlnn szkolenia/ W 2007 roku 9 os6b uczestrucrylo w kursach j ezyka angielskiego. b/ zmiany warunk6w prac), W 2007 r nie zmienity sig warunki pracy w Sp6lce. c/ zwolnienia grupowe W 2007 r. nie dokonano zwolnieri grupowych. d/ spory zbiorowe W 2007 r. nie wyst4pily w sp6lce spory zbiorowe. W 2007 roku nie rozwi4zywano, zawieszano, zawierano zakladowego lub zbiorowego ukladu pracy

10 1.5. Sytuacja majqtkowa Udzialowcy Spdlki Na dzieri 31 grudnia 2007 r.kapital podstawowy Sp6lki wynosil zl.rjdzialowcami Sp6lki byly nastepuj4ce podmioty: 1) Skarb Paristwa 2) Akademia G6rniczo - Hutnicza 3) Mittal Steel Poland S.A. 4) Wojew6dztwo Malopolskie 5) Uniwersytet Jagielloriski 6) Politechnika Krakowska 7) Gmina Krak6w Skarb Paristwa posiada 52Yo gnos6w na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w Sp6tki. W 2007 r. kapital podstawowy Sp6lki wzr6sl o ,a0 zl, poprzez wniesienie przez Skarb paristwa aportu rzeczowego w postaci nieruchomo sci, a przez pozostatych wsp6lnik6w got6wki. a/ informacj a dotvczrca obiekt6w soci alno -b]'towvch Sp6lka nie posiada obiekt6w socj alno-bytowych. w 2007 r. nastz4rilo zwigkszenie maiqtku sp6lki wynikaiqcez prowadzonego procesu inwestycyj ne go - budowy inkubatora technol o gicalego. c/ informacja dotvczaca dzierzawy maj4tku Sp6lki Sp6lka nie dzier2awi maj4tku. nie dotyczy 10 &

11 1.6. WielkoSd i struktura spzeda2y a/ politvka aso4vmentowa nie dotyczy b/ rentownosi brutto RentownoSd brutto i netto wyniosly w 2007 r. 6Yo. cl przychody ze sprzeda4 Przychody ze sprzeda y wyniosly w 2007 roku zt. Strulctura przychod6w w 2007 r. byla nastqpuj4ca: 1. uslugi administrowania stref ,69 zl 2. pozostale ,58 d d/ pozostale przychody operacyjne oraz przychodv finansowe Pozostale przychody operacyjne i finansowe lqcznie wyniosly ,45 zt. e/ w)'nik finansowy Zysk za rok 2007 wyni6sl ,44 zl. Zgodrue z par. 11 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie krakowskiej specjalnej stres ekonomicznej (Dz.tJ. w 220 po2.2232) Sp6lka jest zwolniona z podatku dochodowego, o ile przeznaczy w roku podatkowym lub nastepnym, doch6d na rozw6j strefu. Zarzqd KPT planuje poniesienie wydatk6w na cele rozwoju streff w wysokosci upowazniaj4cej do zwolnienia z podatku dochodowego Znacz4cy wzrost niepienipznych i rzeczowych aktyw6w trwalych, kt6re wyst4pity w omawianym okresie W okresie sprawozdawczpwrcost wartosci rzeczowych aktyw6w trwatych o ,g7 zl wynikal z postep6w budowy inkubatora technologicznego oraz z wniesienia aporru przez Skarb Paristwa wainiejsze osi4gnigcia w dziedzinie badaf i rozwoju technicznego nie dotvczv 11

12 1.9. Omriwienie stopnia realizacji zleconych przez WZIZW konkretnych zadarfl do wykonania w sp6lce oraz w prrypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu. w trakcie 2007 roku wzlzw nie powierzylo zarzqdowi konkretnych zadaf^ Ochrona $rodowiskazuwzglpdnieniem sankcji i oplat nie dotyczy. 2. Dane ekonomiczno-finansowe 2.1. om6wienie struktury koszt6w w ukladzie rodzajowym i kalkulacyjnym al koszty w ukladzie rodzajowym Koszu rodzajowe w spdlce w 207s r. przedstawialy sig nastgpuiqco: Koszty dzialalno5ci operaryjnej Stan na Stan na G , ,81 Amortyzacja ,11 I I 1.575,15 Zulycie material6w i energii , ,09 Uslugi obce , ,34 Podatki oplaty , ,91 w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 Wynagrodzenia ,07 Wezpieczenia spol. i inne , Pozostale koszty rodzaj owe , ,32 WartoSi sprzedanych towar6w i material6w 0,00 0,00 b/ Koszty w ukladzie kalkulacyjnym zawarte sq w sprawozdaniu finansowym - w rachunku zysk6w i strat. t2

13 2.2. Wy szczeg6lnienie strat i rysk6w nadnvyczaj nych w 2007 r. nie mialy miejsca Zadne zdarzenia nadzwyczajne, kt6re mogly by mie6 wplyw na dzialalnosd Sp6lki omriwienie porgczerf, i gwarancji udzielonych przezsp6lkp W 2007 r. Sp6ika nie udzielala poreczeri gwarancji Wykaz gkiwnych naleino5ci \r/ roku 20A7 nalelnosci Sp6lki '*1-niosly ogi,leni 3.52A.6i8,65 zi, w rym 4i2.Tt)5,06 zl nale2nosci przeterminowanych lub spornych. Okres przeterminowania Kwota w zl Udzial "/" NaleznoSci przeterminowane do 3 miesiecy NaleZnoSci przeterminowane PowyZej3do6miesiEcy NaleznoSci przeterminowane powyzej 6 do 12 miesigcy ,00 7% ,06 5% Nale2noSci przeterminowane powyzej 12 miesiecy Razem 4t h Udziat naleznodci spornych w naleznosciach os6lem 0,00 0"h NaleinoSci og6lem ,65 100"h 2'5' Zobowi4zania og6lem, w tym przeterminowane z uwzglpdnieniem zobowi4zait wobec budzetu z poszczeg6lnych tytul6w: al Zobowiryania og6lem ,91 zl b/ Zobowiryania przeterminowane - brak t 3 &

14 2.6.Korzystanie z kredyt6w bankowych w ci4gu roku. W ci4gu roku 2007 sp6lka korzystala z kredytu inwestycyjnego w wysokosci tys. zl w Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci oraz kredytu na podatek VAT w wysokosci Z.2Bg tys. zl w Krakowskim Banku Sp6ldzielczym. Kredyty sluzq finansowaniu budowy Inkubatora Technologicznego Wyszczeg6lnienie z azasadnieniem przekazanych przez Spritkp darowizn wraz z informacjq czy Rada Nadzorcza wyraiala na nie zgodg. \l/?nn7 rnlrrr QnAIL q nio n -ol,o-.n,,olo '{--^";-- ruv ljr lvrlej vv 4rs sa v vv lalr 2.8. Om6wienie instrumenttfw finansowych w zakresie a) ryryka finansowego Ze wzgledu na charakter struktury przychod6w Sp6lki (posrednictwo w sprzeda1y nieruchomosci oraz zarzqdzanie specjaln4 strefq ekonomicznfl, Sp6lka nie jest w spos6b istotny narzvona na ryzyko nviqzane ze zmianq cen. Nie wystepuj4 r6wnie2 istotne zakj6cenia w przeplywach Srodk6w pienieznych. b) przyjetychprzez sprilkg cel6w i metod zarz4dzania ryrykiem finansowym Nie dotyczy 2.9 Wyszczeg6lnienie pomocy finansowej, l4cznie z gwarancjami, otrrymanej od Skarbu Pafstwa orazzobowi4zafi podjpfych przez Skarb paristwa w imieniu sp6lki. Nie dotyczy 2.10 Zestawienie istotnych transakcji pomipdzy sp6lk4 a podmiotami powi4zanymi. W roku 2007 nie za'warto zadnych istotnych transakcji pomigdzy sp6tkq a podmiotami powiq,zanymi. t4

15 2.ll Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osi4gnigcia przez spt6,ikp parametrrfw ekonomicznych. Pozvcia Plan Wvkonanie R62nica Yo P rzy czy ny istotnych r62nic Pzychody ze spzeda2y (w tym z projektow UE) % nie uzyskano zaplanowanych pzychodow z prowizii za sprzeda2 dzialek, op62nienia w uzyskaniu refinansowania projekt6w UE (z winy ARp) Pozostale pzychody operacyjne (refundacja koszt6w budowy inkubatora) % kwcta refundacji nie moie sianowid pzychociu a2 cio rnomentu oddania do u2ytku budynku inkubatora; od tego momentu jest rozliczana peez 5 lat Koszty dzialalnosci operacyjnej w tym koszty projekt5w UE ?AR?'" 12o/onizsze od zaplanowanych koszty wynagrodzeri I il /o oszczednosci wynikajqce z ni2szych od zalo2onvch kosa6w realizowanych projekt6w Zysk netto I I % refundacja..koszt6w budowy inkubatora (7,3 mln zl) nie zosrafa zattczona do pzychod6w, ni2sze pzychody ze spzedazy Suma bilansowa I o'lo ni2sze od zaplanowanych aktywa trwale i obrotowe nizszyzysk netto, wy2sze od Kapital wlasny zalozonego /o podwy2szenie.kapitalu podstawowego bzigki wplatom Innych poza Skarbem paistwa wsp6lnik6tv Spatki Zobowiqzania o q5? A o/o prolongata terminu splaty czgsci kredytu, ni2sze kosztv pozostajqce do zaplaty na koniec roku op62nienia w wypfacie refundacji w tym kredyty kosztow I 021 budowv o/o inkubatora.spowodowaly koniecznosc prolongaty' terminu splaty cze6ci kredytu AKywa truvale Yo peesunrecie w czasie oddania do u2ytku budynku Inkubatora Technologiczneoo Aktywa obrotowe AQN IE % op62nienia w Sciqganiu niekt6rych naleznosci, nizsze od zaplanowanych pzychody ie spzeda2y w tym Srodki pienig2ne o/o ni2sze od zaplanowanych pzychody ze spzeda2y 15

16 2.12 Prrygotowanie syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotriw, w kt6rych sp6lka posiada akcje/udziaty rvykaz5rwane jako inwesfycje dlugoterminowe aktyw6w or.a'zuzas dnienia zaangainwania kapitalowego w tych podmiotach. a) Malopolskie Parki Przemyslowe Sp. z o.o. Sp6lka Malopolskie Parki Przemyslowe powstala 31 sierpnia 2005 r. w celu scalenia teren6w pod inwestycje firmy M.A.N. Trucks w Niepolomicach. Udzialowcami Mpp sq Wojew6dawo Malopolskie (2 500 udzial6w po 1000 zlkuzdy) oraz KpT (100 udzial6w po 1000 zt kazdy). b) Centrum Kongresowo-Targowe,,Politechnika" Sp. z o.o. Celem powolania sp6lki jest zagospodarowanie tren6w Politechniki Krakowskiej w Cryirynach,pozaterenemi wchodz4cymi w sklad krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej. Udzialowcami CKTP s4: Politechnika Krakowska (32 udzialy o wartosci 1000 zl kazdy), Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. (18 udzial6w o wartosci I 000 zlku1dy). Sp6lka nie zatrudnia pracownik6w oraz nie posiada aktyw6w trwalych. 3. Przewidywane kierunki rozrvoju Sprflki 3.1- Przedstawienie kierunktiw rozwoju ze wskazaniem zagrohefr i ryryka, jakie mog:l wyst4pi6 w Sp6lce. Cel strategiczny: osiqgnigcie przez Sp6lkp stabilizacji finansowej Uzyskane w roku 2007 wyniki finansowe byly znaczqco nizsze od zakladanych w planie na rok ubiegly, dlatego tealizacjatego celu bedzie kontynuowana w biez4cym roku. Oddanie do u2ytku budynku inkubatora technologicznego, a tym samym oddanie pod wynajem znajdujqcej sie w nim komercyjnej powierzchni biurowej oraz zwiekszone wptylvy z op\at za zarzqdzarue gruntami w specjalnej strefie ekonomicznej bedq stanowily podstawe finansowania biez4cej dzialalnosci Sp6lki. Przy zalozeniu utrzymania stabilnego poziomu koszt6w og6lnych, przychody Sp6lki z nadwyhkq zabezpieczq zdolnosi piatnicz4 KpT w dlugiej perspektlrvi e. t6

17 w 2008 roku maj4tek Sp6lki zostanie zwigkszony o ponad 15 mln zl dzipki oddaniu do uzytku budynku inkubatora technolosic zneso KPT nadal bedzie korzystai z obslugi dw6ch bank6w d. Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci oraz Krakowskiego Banku Sp6ldzielczego. Bank Polskiej Sp6ldzielczoSci jest bankiem podstawowym obsluguj4cym Sp6lkE. Bank ten wystppuje r6wniez w roli organizaton konsorcjum bankowego na udzielenie kredltu inwestycyjnego na realizacjg inwestycji pn:,'budowa i Wyposazenie Inkubatora Technologicznego na Terenie Krakowskiego parku Technologicznego". Krakowski Bank Sp6ldzielczy udzielil natomiast Sp6lce kredytu ohrotoweoo!!lbl' :rc na nnrlafelr ii'v'u+!!a \/ vr.ri A'F L\\i,iL.iLiii zrvioz. at, z ry re.iiza}j -anti- ^i^ r^i iej inw'esiycji. KreCiyry te ZOStan4 splacone do korlca 2008 roku. Sp6lka nie korzysta z innych uslug bankowych poza kredyami, lokatami typu overnight, lokatami negocj owanyrni, kartami bankowymi i obslug4 brezqc4rachunk6w. cel strategiczny: Ronv6j Krakowskiego parku Technologicznego ucrynienie z niego wiryt6wki regionu. Najwazniejszym przedsiewzigciem przygotowywanym obecnie przez KpT jest utworzenie klastra technologiinformacyjnych we wsp6lpracy z uniwersytetem Jagielloriskim, Akademi4 G6rniczo-Hutnicz4 Politechnik4Krakowskqi Malopolskim Urzgdem Marszalkowskim. Jego zasadruczq czesci4 bgdzie plac6wka badawczo-dydaktyczna wraz z inkubatorem malych przedsigbiorstw informatycznych. Przedsigwziqcie to jest zawarte w dzialaniu 5.3 programu operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka na lata r3,zgodnie z wnioskiem, w oparciu o kt6ry Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wpisalo je na liste indykat)vvnq projekt6w finansowanych z funduszy unijnych na kwote prawie 90 mln zi. ostateczny ksrtah przedsigwzigcia i mozliwosci jego realizacji przy zachowaniu ekonomicznej oplacalnosci uzalezniony bedzie od zasad finansowania projekt6w realizowanych w ramach dzialania 5.3, kt6re s4 obecnie w stadium opracowywania oraz od rekomendacji sformulowanych przez Radg Naukowq KPT, w sktad kt6rej wchodzq przedstawiciele wyzszych uczelni - partner6w projektu. w roku 200g przewidywane jest podpisanie pre-umowy z PARP, opracowanie studium wykonalnosci przedsiewziecia wraz z 17

18 planem tzeczowo'frnansowym projektu, rozpoczecie procedury nabycia gruntu i prac nad proj ektami architektoniczno-konstrukcyjnymi. Strategiczne znaczenie dla Malopolski jako o6rodka innowacji technologicznych i transferu wiedzy zuczelni do przedsipbiorstw bgdzie mialo uruchomienie inkubatora technologicznego W inkubatorze znajdzie sig kilkanascie wyselekcjonowanych firm typu start-up, do kt6rych dyspozycji oddane bgdq powierzchnie biurowe wrm z wyposiveniem i infrastruktu ra oraz sale konferencyjne. cel strategiczny: zapernienie obecnych teren6w strefy inwestycjami i poryskanie norvych teren6w pod inwestycje obecnie powierzchnia strefy wynosi 299 ha. w 2008 roku przewiduje sig wydanie zezwolea dla co najmniej 12 nowych inwestor6w. Skierowany w ubiglym roku do Ministerstwa Gospodarki wniosek o poszerzenie granic strefu o I17 ha znajduje sie w koricowej fazie rozpatrywania, a pozyl!'$ma decyzja rady Ministr6w spodziewana jest w I kwartale br. zlohony wniosek o poszerzenie granic strefy dotyczy l0 nowych inwestor6w. Przygotowyrvany jest kolejny wniosek o rozszerzenie strery o ok. 100 ha, gl6wnie. w Krakowie, Andrychowie, Bochni, Niepolomicach i Tamou,ie. Tym samym nastqpi utworzenie nowych podstref krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznei w co najmniej 5 gminach. Zagroaeruem dla rcalizacji kolejnego rozszerzeniamozebyi wstrzym arieprzezministerstwo Gospodarki procesu zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych w ztttiqzkuz nowelizacj4ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, co bgdzie mialo negatylvny \?tyw na brak oferty teren6w inwestycyjnych orazilosi wydanych zezwoleri. 3.2.Strategia Spd,lki na najblds ze lata Rok 2008 bedzie ostatnim rokiem realizacji cel6w zawartych i opisanychw Planie Strategicznym dla Sp6lki Krakowski Park Technologiczny na lata g. W mtiqzku z tym zostanie opracowany nowy plan strategiczny obejmuiqcy lata Dzialania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrotenia. nie dotyczy il nl t8

19 5. Informacje dodatkowe. Opisane powyzej cele strategicznebqdq realizowane poprzez dziarania marketingowe. Ich bezposrednim celem j est osi4gnigcienastepuj 4cych efekt6w : odbudowa pozytywnego wizerunku Kpr jako soridnego partnera biznesowego budowanie pozycji Kpr, jako osrodka wdraiania, rozwoju i promocji wysokich technologii i usrug o oddziatywaniu regionarnym oraz prow adzenia dziarafr typowych dla parku technologicznego w spieranie rozwoj u regionarne go p oprzez stwarzanie warunk6w d o rozwoj u matych i srednich firm dziaraj4cych na terenie Maloporski 6. fnne waine wydarzenia w zwi4zku z uzasadnionym podejrzeniem popelnienia przestqpstwa przez prezesa zarz4du KPT KrzysztofaPotadzisza, RadaNadzorcza podjgla w dniu decyzje o zawieszeniu go w obowi4zkach czlonk a zarzqdu oraz o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury. Wiceprezes Zarzqdu Adam S4siadek Zarpqdu yla t9

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r

ATLANTIS S.A. w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc. Piock, marzec 2010 r ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego

Bardziej szczegółowo

oswraocznnrn MAJATKowE

oswraocznnrn MAJATKowE oswraocznnrn MAJATKowE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajecego gminn4 osob4 prawn4 oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Spotki

Ocena sytuacji Spotki Stanowisko Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z dnia L0 maja 20L0 r. Zgodnie z zasadami zawartymi w Czqici III. Zasada I.l. oraz Zasada 1.2. Dobrych Praktyk Sp6lek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42

I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe 161 511.42 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.).14 31-12-2005 A. AKTYWA TRWAIE 0.00 0,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53

FUNDACJA NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 Fundacja,,Na ratunek dzieciom z chorob4 nowotworow4' FUNDACJA "NA RATUNEK DZ EC OM Z CHOROBA NOWOTWOROWA" 50-030 Wroclaw, ul. Swidnicka 53 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 r. Fundacja,,Na

Bardziej szczegółowo

c>'t l/l<^ SPRAWOZDAI{IE Z DZIALALNOSCI

c>'t l/l<^ SPRAWOZDAI{IE Z DZIALALNOSCI SPRAWOZDAI{IE Z DZIALALNOSCI 1. Sp6&a,,Instal-Lub1in" S.A. nie nalezy do 2adnej grupy kapitalowej w zrviq,zku z tw ze gl6wni akcjonariusze Emitenta: BBI capital NFI S.A. posiada 32,560loraz Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAN I E M ERYTO RYCZN E Z DZ'ALALNOSCT ZARZADU GToWNEGO KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZM U w roku 2OLO

SPRAWOZDAN I E M ERYTO RYCZN E Z DZ'ALALNOSCT ZARZADU GToWNEGO KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZM U w roku 2OLO SPRAWOZDAN I E M ERYTO RYCZN E Z DZ'ALALNOSCT ZARZADU GToWNEGO KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZM U w roku 2OLO Gzq56 Nazwa jednostki : Zarz1d Gl6wny Krajowego Towarzystwa Autyzmu Adres siedziby : 00-183 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach

o na stacjonarnych studiach r,vyzszych ny ponadwymiarowe rcalizowane na studiach rne zwiqzane z ksztalceniem na str.rdiach Uchwala nr 954 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprflwie ustdenfu zosud rozliczlnio koszlhw dziolalnoici U n iwe rsytet u w B iolymstok u Na podstawie art.62 ust. 2 pkt. Prawo

Bardziej szczegółowo

trn'ffi:#$$l'n Od 01.0L2014 do 3 1. 12.2014 roku $towar4rzelcl:*#g# w Krakowie Sprawozdanie finansowe za okres

trn'ffi:#$$l'n Od 01.0L2014 do 3 1. 12.2014 roku $towar4rzelcl:*#g# w Krakowie Sprawozdanie finansowe za okres stowar4yszenie Rodzic6w i Przyjaci6l Dzieci z zespolem Downa Tgczaw Krakowie 3 0-052 Krak6w, ul.lea 2-2B, 2 REGON,l!7!6063! $towar4rzelcl:*#g# trn'ffi:#$$l'n Stowarzyszenie Rodzic6w i Prryj aci6l Dziec

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201

za r oko b rotowrt$j'i=,xx:fi I llltuiu o n,  201 FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa NIP: 526-23-85-452 REGON: 012642114 za r oko b rotowrt$"j'i"=,xx:fi I llltuiu o n, " 201 2ro k u I Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku Z!riqcsk Kom!lflolny cmin ci,'s Woa{oilQgow i Konoljzocji rv Czaslocholvle. Joskrowslo I d/4,1 lel 324.7A.21\it 266 PROTOKOL z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw

Bardziej szczegółowo

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT

ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT ANALIZABTLANSU, RACHUNKU ZYSKOW i STRAT KLUBU ilg,cr LRSKIEGO,, ORKAN, W MIELCU za OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 Mielec 2009-03-16 II. Maj4tek firmy 1. Szczeg6lowy zakres wartosci grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLI DOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzief 31.12.2014r. GRUPA KAPITALOWA BIOMAX SP6tka AkcYjna Gdarisk, czerwiec 2015 GRUPA KAPTTALCtWA BIOMAX S.A. Spis tre3ci,' OPINIA

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe United Nations Association Poland ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa KRS: 0000395887 NIP: 7010315068 REGON: 145232650 Sprawozdanie Finansowe za okres: 13.09.2011r. 31.12.2012r. Data sporządzenia: 20.03.2012r.

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

SUMA AKTYWOW 368 312.39 370 392,29

SUMA AKTYWOW 368 312.39 370 392,29 Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w Chorych zzespolemdowna NIP: 726-17-91-205 REGON: 470758649 L6d2.27. 03.2012 r : ;: BILANS 2011rok AKTYWA 2010 r 20ll r A. Aktvwa trwale 210745.72 2l I 719,08 WartoSci

Bardziej szczegółowo

czesc A OSWIADCZENIE MAJ,{TKOWE radnego powiatu Lqck, 21 kwietnia 2010 roku.

czesc A OSWIADCZENIE MAJ,{TKOWE radnego powiatu Lqck, 21 kwietnia 2010 roku. OSWIADCZENIE MAJ,{TKOWE radnego powiatu Lqck, 21 kwietnia 2010 roku. Uwaga: I Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana j st do zgodnego z prawde, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 "!3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009

l@. F,l/ltu{u t 1. Uw,tcr.itv 2010 !3-30 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG STANU NA DZIEN 3I.12.2009 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A, Sprawozdanie finansowe dotyczy: Stowarzyszenie Os6b Z siedzib4 w :.Pogoda" 83-206

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje:

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje: UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia 2013 r. Druk Nr 4 8 /a43 Projekt z dnia 11.1lute&o 2043 K w sprawie okreilenia zasad objqcia udzial6w paez Miasto E6di w zamian za wniesienie wkladu niepieniqznego

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia okreslania wielkosci WPF Gminy Wieczfnia Koscielna na lata 2013-2016 Ramy czasowe WPF lata 2013-2016 zostaly wyznaczone zgodnie z ustawfl:. 0

Bardziej szczegółowo

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 oswadczenre MAJATKOWE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zazqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osgbq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania meryiorycznego z dzialajnosci pozytkii piihlicznego (Dz. U. Nr 80poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8.

FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8. FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8.pl Podstawowe dane o Emitencie Firma Emitenta: Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 800 otworzyl obrady ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego i na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Dochodv budietowe. OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r

II. Dochodv budietowe. OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r Do opracowania budzetu na 2011rok przyj gto mipdzy innymi nastppuiqce zalozenia: - informacj p Ministra Finans6w o wielkodci subwencj i z podzialem na wyr6wnawcz4

Bardziej szczegółowo

urodzonla).,./.l..<,.'.q../.a.../.q.(.1.."- 3 4{^<.q.c4.q...?A*/-.(.t.r.dzz.r.cfui+:...4*...5.J.!.::.(..!.../.c{Lzl.(.t

urodzonla).,./.l..<,.'.q../.a.../.q.(.1..- 3 4{^<.q.c4.q...?A*/-.(.t.r.dzz.r.cfui+:...4*...5.J.!.::.(..!.../.c{Lzl.(.t OSWIADCZENIE MAJATKOWE w6jta, zastppcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqceji czlonka organu zarzqdzajqcego innq osobq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01-31.12.2014

za okres 01.01-31.12.2014 OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres 01.01-31.12.2014 BIOMAX Sp6lka Akcyjna Gdafisk, czerwiec 2015 Spis tre5ci: oplnra ruteznu2teco BIEGLEGo REWIDENTA...3 RAPORTZ BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku.

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku. Uchwala N'...4./..1.18..q..199 Rady Miejs[iej w Jgdryejowie, dnia --2'.S.lwd-m a. "3' (W n w sprawi e zatwierdzenia taryf Zaldadu Wodoci4g6w i Kanalizacii w Jgdrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

il. zysk OPERACY III, ZYSK S

il. zysk OPERACY III, ZYSK S uzupelniajqce do raportu za I kwartal 2009 roku. I. Zasady przyjete przy sporzqdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad Spraw ustawy o p6in. zm. Nie dok owoscl. finansowe Sp6lki Atlantis

Bardziej szczegółowo

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r 0416 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 c- nrai

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej ,,NEUCA" S.A. za okres od 1 stycznia2ols r. do 31 grudnia 2013 r. Toruf, 11-03-2014r.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej ,,NEUCA S.A. za okres od 1 stycznia2ols r. do 31 grudnia 2013 r. Toruf, 11-03-2014r. Sprawozdanie z dziatalnosci Rady Nadzorczej NEUCA S.A. za 2013 rok. Sprawozdanie Rady Nadzorczej,,NEUCA" S.A. za okres od 1 stycznia2ols r. do 31 grudnia 2013 r. Toruf, 11-03-2014r. Sprawozdanie z dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH"

STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH STOWARZYSZENIE,,MALI BRACIA UBOGICH" ul. Andersa 13 lok.28 00-159 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEN 31 GRUDNIA2011r Informacja dodatkowa Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia,,mali bracia Ubogich"

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012

FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA OSWIADCZENIE ZARZ4DU

Bardziej szczegółowo

za okres 01.01 31.12.2014

za okres 01.01 31.12.2014 OPTNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANTA FINANSOWEGO za okres 01.01 31.12.2014 WILBO SP6tka AkcYina Gdarisk, marzec 2015 Spis tre6ci: OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA..."...3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PRAWOZDANIE ZARZ4DU ZASTAL SA z dzialalnosci GRUPY KAPITAI,OWEJ. w Zie lone j G6rze. za rok obrachunkowy 2011

PRAWOZDANIE ZARZ4DU ZASTAL SA z dzialalnosci GRUPY KAPITAI,OWEJ. w Zie lone j G6rze. za rok obrachunkowy 2011 PRAWOZDANIE ZARZ4DU z dzialalnosci GRUPY KAPITAI,OWEJ Z A S T A L S A w Zie lone j G6rze za rok obrachunkowy 2011 MARZEC 2012,Lvrl SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIATALNOSCI G RU PY KAP ITALOWEJ... 1. POWIAZANIA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

nur" v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

nur v,1, 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do xl/ czesc A zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego / ^\\ l\ xl/ nur" v,1, 'L t Uwaga: wypelnienia ka2dej z rubryk. o Sw t AD c zen t E M AJ AT KowE radnego powiatu 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq

Bardziej szczegółowo

Zalqcznik nr 3. -projekt- Zmiany w umowie sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnodciq

Zalqcznik nr 3. -projekt- Zmiany w umowie sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnodciq -projekt- Zmiany w umowie sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnodciq Zalqcznik nr 3 Proponuje siq wprowadzi6 do umowy sp6lki GPS Konsorcjum sp6lka z ograniczonq od powied z ia In odc

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

l,lx-l btj,,+,,.--.-.,_,-> ( v{"'-- }ott

l,lx-l btj,,+,,.--.-.,_,-> ( v{'-- }ott STATUT FUNDACJI IMIENIA SW. J6ZEFA Tekst jednolity Rozdzial I POSTANOWIENIA OG6LNE 51 Fundacja im. Sw. J6zefa, zwana dalej,,fundacja,,, ustanowiona zostala przez Teresq Klqbkowskq - Reriskq, zwanq dalej,,fundatorka,,,

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Fundacja GODNE ZYCIE ORGAI\IZACJA POZYTKU PT]BLICZI\IEGO

Fundacja GODNE ZYCIE ORGAI\IZACJA POZYTKU PT]BLICZI\IEGO Fundacja GODNE ZYCIE ORGAI\IZACJA POZYTKU PT]BLICZI\IEGO ul. Biernackiego 22, 20-089 Lublin Tel. +48 81 7477540 Fax +48 81 7476202 e-mail : gz@fundacj a. org.pl www.fundacja.org.pl Ministerstwo Pracy i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA2O1O ROK FUNDACJA ROSA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA2O1O ROK FUNDACJA ROSA wj* l - * ar* fer?rddaia?asco www.f undacjarosa,pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA2O1O ROK FUNDACJA ROSA SPORZADZONE PRZEZ: KSIEGOWE24.pL Sp. Z o.o. $Ksffieswgpe.pl 20LX-03-I7 Fundacia frosa. ul. Ruska 20/2l,

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE

STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE STATUT PRZEDSIF;BIORSTW A GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPOLKA Z OGRANICZONL\ ODPOWIEDZIALNOSCIL\ W PINCZOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU w brzmieniu uwzgl~dniaj:t:cym zmiany Statutu wprowadzone uchwalami

Bardziej szczegółowo

o swnn c ze NrE MArfffr gqftffdeis

o swnn c ze NrE MArfffr gqftffdeis 4, 9 \MPLfaNTELO, SEI(RE TAR.'A-I" STAhOSTY ania.q!?.1?.!j o swnn c ze NrE MArfffr gqftffdeis wvdaiatei decyzie administracvine w imieniu starostyl osobv Plock, dnia 2l kwietnia 201I r. Uwasa: l. Osoba

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow et6,wuv unzao srewsrvcztw, at.nepodtggtosb 28,-925 waf$zwa *ce*t,:, 1728233 F-1/t-1 l Sprawozdaneo przychodach, kosztach,wynku fnansowym arazo nakladachna Srodk tnrvale 36 kwartal 5-2 wotomtn PRZEDSIEB

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

TRUST SPOLKA AKCYJNA. dt*usr SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNYZA 2012 ROK

TRUST SPOLKA AKCYJNA. dt*usr SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNYZA 2012 ROK TRUST SPOLKA AKCYJNA dt*usr SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNYZA 2012 ROK Sprawozdanie zostalo spo zadzone wedlug IVliedzynarodowych Standard6w SpEwozdawczosci Finansowej. TRLIST spts rrescl II. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa jednostki: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. 2. Siedziba jednostki: Elbląg ul. Skrzydlata 1. 3.Podstawowy przedmiot działalności: przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i lowiectwo

Rolnictwo i lowiectwo Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Wykonanie wydatk6w w stosunku do planu wynosi 98,3yo. Wydatki biezqce w kwocie 235.813 zl wydatkowano na zwrot czgsci podatku akcyzowego zawaxtego w cenie oleju napedowego

Bardziej szczegółowo

oswr,a'dczbnrb MA.rhJrrowE za 2013 r.

oswr,a'dczbnrb MA.rhJrrowE za 2013 r. ^.wplyner.o tokretarl et $ta rosty'plo cki ego dnie,,,,,tf.a*,q,,1,,.,.. Kt.q./!.(1.. t+.*..,,.3,49... *n,..,.,/11...-. egz. nr: l, 2, 3. oswr,a'dczbnrb MA.rhJrrowE za 2013 r. 7 $* OSWIADCZENIE MAJAITKOWE

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe :

INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe : BIBtr-TOTEKA FUBLICZNA 44-2fi Czerwionka-Lesz:crYnY ul.3 Meitl 15 tel'ltey"a31'29s7 ruip exi:i+l$404 REGoH 27i518103 Czerwionk a-leszczyny, 09.04.2013t. INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gmmy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gmmy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gmmy pi. Gttiiuy w O*tr4wku UWAGA : Nietuszyna dnia 29 kwietnia 2015r. 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, staranncgo i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013 1. Nazwa fundacji: Fundacja Artykul 25 2. Siedziba: miasto Szczecin Sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Artykut 25 za rok 2013 3. Adres: ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin 4. Data wpisu w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013

Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013 Eko-innowacje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Slaskiego 2007-2013 Technologie srodowiskowe (technologie przyjazne dla srodowiska) Technologie srodowiskowe to technologie wprowadzajace do

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo