zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zdzrar,alnoscl SPRAWOZDAT{In ZARZADU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r."

Transkrypt

1 KFa/eKCr\fidg K[ F'-&FaK TKm H rut} Lc]r$ E mxf.j\f SPRAWOZDAT{In ZARZADU zdzrar,alnoscl KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. W ROKTJ 2OO7 Krak6w ) marzec 2008 r.

2 l. Dane wstgpne Informacje ogdlne o sptilce Rok 2007 byl dziesietym rokiem dzialalnosci Krakowskiego parku Technologicznego Sp. z o. o. (dalej zwanego Kpr lub Sp6lkfl - sp6lki zarzqdzai4cej Specjaln4 Stref4 Ekonomiczn4 w Krakowie. Podstawowe cele dzialalnosci, jak i zadania, kt6re Kpr realizuje, wynikai4 z przepis6w praunych reguluiqcych jej funkcjonowanie, a w szczeg6lnosci z usta!\t o specjalnych strefach ekonomicznych, Rozporz4dzenia Rady Ministr6w w sprawie ustanowienia specjalnej strery ekonomicznej w Krakowie i RozporzLdzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju sse Kpr. w 2003 roku zgromadzenie wsp6lnik6w Sp6lki przyjglo plan strate giczny na lata ' w kt6rym na nowo zdefiniowano misje oraz cele strategiczne firmy. w toku prac nad Planem strategicznym, zamisje Sp6lki uznano: "Dzialanie na rzecz rozwoju regionalne go popnzezstwarzanie warunk6w do rozwoju wysokich technologii i transferu wiedry z uczelni do biznes tr oraz budowanie konkurenryjnosci przemyslu',. Powierzchnia Strefy Tereny, na kt6rych ustanowiono specjaln4 StrefE Ekonomicznq,,Krakowski park Technologiczny" obejmuiq obecnie rqcznie 299 ha (stan na 3r grudnia 2007 r.) i przeznaczone se inwestycje typu greenfield, c4'lirealizacjg projekt6w inwestycyjnych podstaw' od w 2007 roku nastqrllo rozszerzenie granic specjalnej Strefu Ekonomicznej o 34 ha.

3 Wadze Spdlki Zarzad W 2007 roku w skladzarzqdu wchodzili : - Krzysztof p oradzisz - prezes zaruqdu (zawieszon y 27. I r.2007) - Tamara Garlej-Styczyriska - wiceprez es zwzqdu (zawieszon r.) a r., odwolana - Adam S4siadek - Wiceprezes Zarzqdu(od ) - Rafatr Tomaszyla-p.o. czlonkazarz4du(od g r. do i ponownie od ) Rada Nadzorcza A. Rok 2007 byt drugim rokiem dzialalnosci Rady Nadzorczej IV kadencji. B. Do dniat maja2007 r. sklad Rady Nadzorczej byl nastgpuiqcy: 1. Rafal Tomasz Zyla _ przewodniczqcy Rady Nadzorczej 2' Andrzej oklejak - wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczei 3. Agnieszka Zieliriska _ Czionek Rady Nadz orczej 4.ElLbietaBodio _ Czlonek Rady Nadzorczej 5. Dariusz Kister _ Czlonek Rady Nadzorczej od 7 maja 2007 r' Sklad Rady Nadz orczei IV kadencji przedstawial sig nastgpuj4co: 1. Rafal Tomasz Zyla _ przewodniczqcy Rady Nadzorczej 2. Andrzej oklejak - wiceprzewodniczqcy Rady Nadzorczei 3. Jakub Czerwiriski - Czlonek Rady Nadzorczej 4.El2bieta Bodio - Czionek Rady Nadzorczej 5. Dariusz Kister - Czlonek Rady Nadzorczei w dniu 30 lipca 2007 r' NZw KPT odwolalo ze skladu Rady Nadzorczejpana Dariusza Kistera i powolalo Pana Marka Szarzyriskiego. od 30 lipca2007 r. sklad Rady Nadz orczej IV kadencji przedstawial sig nastepuj4co: t \ ll. /h.. 'l I t ' l K r\\

4 1. Rafal Tomasz Zyla - przewodniczqcy Rady Nadzorczej 2. Andnej oklejak - wiceprzewodnicz4cy Rady Nadz orczej 3. Jakub Czerwiriski - Czlonek Rady Nadzorczej 4.El2bieta Bodio - Czlonek Rady Nadzorczej 5. Marek Szarzyriski - Czlonek Rady Nadzorczei Zmiany przepistiw prawnych dotyczqcych SSE W 2007 roku ukazaly sip nastppuj4ce akty prawnedoty czqce krakowskiej specj alnej strefr ekonomicznei: - Rozporz4dzenie RM z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej, - Rozporz4dzenie RM z dnia 19 wrzesnia 2007 r. zmieniaj qce rczporz4dzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej - dot. zmiany granic strefy. Najwazniej sze wydarzenia dotycz4ce Sp6iki w 2007 r. A.No*. r.r*ol"niu tru pro*udr.ni. driululnos"i gorpodur.r"j * St.fi. w 2007 roku Sp6lka wydala zezwoleria na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na terenie Specjalnej streff Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego jedenastu firmom. Zezwolenia otrrymaly nastgpuj 4ce fi rmy : 1) RR Donnelley Sp. z o.o. 2) ACP Polska Sp. z o.o. 3) Grupa ONET.pl S.A 4) Sabre Polska Sp. z o.o. 5) Elettric 80 Sp. z o.o. 6) Com Arch S.A. 7) ABM Solid S.A. 8) Ergo Sp. z o.o. 9) HCL Poland Sp. z o.o. 10) Fabryka Okien Dako Sp. z o.o.

5 l) W 2007 r. zostalo cofniqte zezwolenie dla fitmy ARBET Bartosik, Czernicki, Funke. Kuncer, Muzyczuk Sp. j. W 2007 r. wygaszono dwa zemvolenia: 1) dla przedsiebiorcy: zardad, Erement6w Konstrukcyjnych Sp. z o.o. 2) dlaprzedsigbiorcy: Ergobud Sp. z o.o. Na terenie strefu dzialalnosi gospodarcz qrozpoczely 23 firmv. Na podstawie rozpotzqdzenia Ministra Gospodarki Pracy i polityki spolecznej w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznego Sp. z o.o. udzielania zemtoleh na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej oraz wykonywania biezqcej kontroli dzialalnosci przedsigbiorc6w na terenie specjalnej stre$r Ekonomicznej, przeprowadzono kontrole u pigciu przedsiebiorc6w; 1) R.R. Donneley Europe Sp. z o.o. 2) Arbet Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. j. 3) Unipress Sc 4) NCC Asfalt Technic Sp. zo.o. 5) AZ-AL. Sp. z o.o. Na dzieri 31 grudnia 2007 r. na terenie krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej 33 fitttty posiadaly wuierc zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. Dzialalnosi gospodarcz4 prowadzilo 23 fitmy' Na koniec 2007 roku zagospodarowane bylo 95% procent powierzchni strefy. Na terenie sse pracowalo ponad 3660 os6b, a naklady inwestuj4cych firm ptzeh,rocryly 1,105 mln zl. Powierzchnia strefy wynosila iqcznie - 299,2185 ha. (fu \

6 F. Zmiana umowy Sp6lki w 2007 r' zgromadzenie wsp6lnik6w dwul<rotnie dokonalo zmian w umowie sp6lki: 1) w dniu 7 maja2007 t - dot' podwyzszenia kapitalu zakladowego sp6lki i zmian w 3 ust.4,6 ust.2, r0 $$: ust.l, r4 ust.2, 17 ust. r,22ust.2pkt.5,23 ust.5,25 ust.r,26 ust.l,35 ust.l pkt.21,3g ust.i pkt.3,42 ust.3. 2) w dniu 4 pu2dziemika 2a07 r. - dot. podwyzszenia kapitalu zakladowego sp6iki kwoty z zl do kwoty zl. G. Plan strategiczny w 2007 r' dzialarno$. Sp5lki byra prowadzona w oparciu o przygotowany przez Plan Zarz4d, strategiczny Sp6lki nalata orazpranrzeczowo-finansowy na 2007 r. l) Projekt inwestycyjny spo-wkp - Inkubator Technolo giczny- Kpr sp. o. z o. og6rny koszt inwestycji wyniesie 15 milion6w zr, z czego gt,syowydatk6w (czyri ponad 13 milion6w) zostanie pokryrych ze srodk6w UE _ z dziar*,ia sektorowego 1.3 Programu operacyjnego: wzrost Konkurencyjnosci przedsigbiorstw. projekt ma charakter inwestycyjny i przewiduje wybudowanie i wyposazenie w ci4gu dw6ch lat budynku biurowego o powierzchni 4000 mr, na 50 arowej dzialce polo2onej na terenie krakowskiej specjalnej she$, ekonomicznej. ' kofrczy siq budowa budynku inkubatora _ stan surowy zamknigty, rozpoczgcie prac wykoriczeniowych. oddanie do uzytku _ kwiecieri 200g r. 2) Projekt doradcry r.3 spo-wkp,,rozszerzenie zakresu kompetencji, usprawnienie funkcjonowania oraz promocja Krakowskiego parku Technologicznego": ' l7 wrzesnia br. odbyla siq konferencja,,przyszlosi park6w Technorogicznych szanse i zagro2enia". Konferencj a cieszyra sig bardzo du,ym zainteresowaniem zar6wno ze strony uczestnik6w, jak i medi6w; ' dzialai4ca przy Kpr Rada Inkubatora Kpr zaopiniowala opracowan* procedurq wyboru firm do inkubatora:

7 3) Projekt 2'6 zporr,,sied wsprilpracy dla rozrvoju przedsigbiorczosci akademickiej w zakresie nowych technologii,, : ' opracowano raporty technologiczne dla zwyciezcowkonkursu pierwszej edycji konkursu na najciekawszy biznesowy projekt; r przeprowadzono rekrutacig projekt6w do drugiej edycji konkursu; 4) cognac - Koordynacja strategii badari, ronvoju i innowacj i orazich sprijnosd z innymi strategiami nowo przyipfych krajriw ue, finansowany ze srodk6w z 6 Programu Ramowego: r opracowano wskazniki mikro i makroekonomiczne dotyczqce regionu Malopolski i polski, kt6re posluza do metody por6unar.l,czej benchmarkingu kraj6w zaangu2owanych w rearizacieproj ektu (partnerami projektu sq paristwa czionkowskie ue tj. Hiszpani4 Austria, Bulgaria, Czechy, WQgry, Slowacja i polska.); r przeprowadzono regionalne seminarium dotyczqce przyszlosci Regionarnej Strategii Innowacji _ dnia 23 listopada 2007 roku; ' pod koniec wrzesnia 2007 roku odbylo sie spotkanie partner6w projektu w ZLIN (Czechy)_ pmu 4 Meeting. s) Innoregio -,,wzmocnienie Regionarnej strategii rnnowacji _ Rrs Maroporska,,, InnoRegioMaroporska, finansowany ze $rodk6 w z 6programu Ramowego: r we wrzesniu dbyra sip wizyta studyjna w Kent (Anglia). wizyta miala na ceru om6wienie r earizacjiproj eh6w pilotazowych; ' wybrano do rearizacji 2 projekty pilotazowe: wzornictwo przemyslowe w Malopolsce oraz spotkania branzowe; ' opracowano studium wykonalnosci dla projektu p'otazowego,,wzornictwo przemyslowe w Malopolsce,,; ' r przeprowadzono 2 spotkania bran'0we : z branzq odrewnicz* (1g pu2dziemika 2007) orazbran*qobuwnicze (16 listopad a 2007); rozpoczpto realizacjg projektu pilotazowego poswigconemu wzomictwu_ l.2.informacje o nabyciu udziahiw, akcji etc. W 2007 roku Sp6lka nie nabywalaladnychudzialowi akcii.

8 1.3. Struktura organizacyjna Aktualna struktura organizacyjna Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Pelnomocnik ds. Systemu Tarzqdzania Jako5ciq (SZJ) 1.4. Sytuacjakadrowo-placowaSp6lki: Zatrudnienie irednioroczne i stan zutrudnienia na koniec roka Srednioroczne zatrudnienie w Sp6lce wynosiio 14 os6b. Ponadto Sp6tka wsp6lpracowala w oparciu o umowq zlecenie z kilkoma osobami.

9 Przedsigwzigcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury W roku 2007 zatrudniono 4 osobv Krdtkie omdwienie systema wynagrodzefi obowiqzujqcego w Spdlce Zasady wynagrodzenia czlonk6w Zarz4du. zgodnie zpar.lg Umowy Sp6lki, okresla uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w nr z dnia I czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad, i wysokosci wynagradzania czlonk6w zuzqdu sp6lki, kt6ra uwzglgdnia przepisy ustawy z dnja 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu os6b kieruj4cych niekt6rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, po2.306, ze zm.). Z uwagi na male zatrudnienie oraz specyfikg Sp6lki wymagaj4c4 zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalist6w, wysokosi wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana zkazdym z pracownik6w. Srednie miesieczne wynagrodzenie w Sp6ice (bez wynagro dzerna czlonk6w zarzqdu) brutto wyno silo : ,42 zl , Istotne informacje majqce wplyw na sytuacjg kadrowo-placowq: a/ Swiadczenia na rzecz pracownik6w /w tlnn szkolenia/ W 2007 roku 9 os6b uczestrucrylo w kursach j ezyka angielskiego. b/ zmiany warunk6w prac), W 2007 r nie zmienity sig warunki pracy w Sp6lce. c/ zwolnienia grupowe W 2007 r. nie dokonano zwolnieri grupowych. d/ spory zbiorowe W 2007 r. nie wyst4pily w sp6lce spory zbiorowe. W 2007 roku nie rozwi4zywano, zawieszano, zawierano zakladowego lub zbiorowego ukladu pracy

10 1.5. Sytuacja majqtkowa Udzialowcy Spdlki Na dzieri 31 grudnia 2007 r.kapital podstawowy Sp6lki wynosil zl.rjdzialowcami Sp6lki byly nastepuj4ce podmioty: 1) Skarb Paristwa 2) Akademia G6rniczo - Hutnicza 3) Mittal Steel Poland S.A. 4) Wojew6dztwo Malopolskie 5) Uniwersytet Jagielloriski 6) Politechnika Krakowska 7) Gmina Krak6w Skarb Paristwa posiada 52Yo gnos6w na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w Sp6tki. W 2007 r. kapital podstawowy Sp6lki wzr6sl o ,a0 zl, poprzez wniesienie przez Skarb paristwa aportu rzeczowego w postaci nieruchomo sci, a przez pozostatych wsp6lnik6w got6wki. a/ informacj a dotvczrca obiekt6w soci alno -b]'towvch Sp6lka nie posiada obiekt6w socj alno-bytowych. w 2007 r. nastz4rilo zwigkszenie maiqtku sp6lki wynikaiqcez prowadzonego procesu inwestycyj ne go - budowy inkubatora technol o gicalego. c/ informacja dotvczaca dzierzawy maj4tku Sp6lki Sp6lka nie dzier2awi maj4tku. nie dotyczy 10 &

11 1.6. WielkoSd i struktura spzeda2y a/ politvka aso4vmentowa nie dotyczy b/ rentownosi brutto RentownoSd brutto i netto wyniosly w 2007 r. 6Yo. cl przychody ze sprzeda4 Przychody ze sprzeda y wyniosly w 2007 roku zt. Strulctura przychod6w w 2007 r. byla nastqpuj4ca: 1. uslugi administrowania stref ,69 zl 2. pozostale ,58 d d/ pozostale przychody operacyjne oraz przychodv finansowe Pozostale przychody operacyjne i finansowe lqcznie wyniosly ,45 zt. e/ w)'nik finansowy Zysk za rok 2007 wyni6sl ,44 zl. Zgodrue z par. 11 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie krakowskiej specjalnej stres ekonomicznej (Dz.tJ. w 220 po2.2232) Sp6lka jest zwolniona z podatku dochodowego, o ile przeznaczy w roku podatkowym lub nastepnym, doch6d na rozw6j strefu. Zarzqd KPT planuje poniesienie wydatk6w na cele rozwoju streff w wysokosci upowazniaj4cej do zwolnienia z podatku dochodowego Znacz4cy wzrost niepienipznych i rzeczowych aktyw6w trwalych, kt6re wyst4pity w omawianym okresie W okresie sprawozdawczpwrcost wartosci rzeczowych aktyw6w trwatych o ,g7 zl wynikal z postep6w budowy inkubatora technologicznego oraz z wniesienia aporru przez Skarb Paristwa wainiejsze osi4gnigcia w dziedzinie badaf i rozwoju technicznego nie dotvczv 11

12 1.9. Omriwienie stopnia realizacji zleconych przez WZIZW konkretnych zadarfl do wykonania w sp6lce oraz w prrypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu. w trakcie 2007 roku wzlzw nie powierzylo zarzqdowi konkretnych zadaf^ Ochrona $rodowiskazuwzglpdnieniem sankcji i oplat nie dotyczy. 2. Dane ekonomiczno-finansowe 2.1. om6wienie struktury koszt6w w ukladzie rodzajowym i kalkulacyjnym al koszty w ukladzie rodzajowym Koszu rodzajowe w spdlce w 207s r. przedstawialy sig nastgpuiqco: Koszty dzialalno5ci operaryjnej Stan na Stan na G , ,81 Amortyzacja ,11 I I 1.575,15 Zulycie material6w i energii , ,09 Uslugi obce , ,34 Podatki oplaty , ,91 w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 Wynagrodzenia ,07 Wezpieczenia spol. i inne , Pozostale koszty rodzaj owe , ,32 WartoSi sprzedanych towar6w i material6w 0,00 0,00 b/ Koszty w ukladzie kalkulacyjnym zawarte sq w sprawozdaniu finansowym - w rachunku zysk6w i strat. t2

13 2.2. Wy szczeg6lnienie strat i rysk6w nadnvyczaj nych w 2007 r. nie mialy miejsca Zadne zdarzenia nadzwyczajne, kt6re mogly by mie6 wplyw na dzialalnosd Sp6lki omriwienie porgczerf, i gwarancji udzielonych przezsp6lkp W 2007 r. Sp6ika nie udzielala poreczeri gwarancji Wykaz gkiwnych naleino5ci \r/ roku 20A7 nalelnosci Sp6lki '*1-niosly ogi,leni 3.52A.6i8,65 zi, w rym 4i2.Tt)5,06 zl nale2nosci przeterminowanych lub spornych. Okres przeterminowania Kwota w zl Udzial "/" NaleznoSci przeterminowane do 3 miesiecy NaleZnoSci przeterminowane PowyZej3do6miesiEcy NaleznoSci przeterminowane powyzej 6 do 12 miesigcy ,00 7% ,06 5% Nale2noSci przeterminowane powyzej 12 miesiecy Razem 4t h Udziat naleznodci spornych w naleznosciach os6lem 0,00 0"h NaleinoSci og6lem ,65 100"h 2'5' Zobowi4zania og6lem, w tym przeterminowane z uwzglpdnieniem zobowi4zait wobec budzetu z poszczeg6lnych tytul6w: al Zobowiryania og6lem ,91 zl b/ Zobowiryania przeterminowane - brak t 3 &

14 2.6.Korzystanie z kredyt6w bankowych w ci4gu roku. W ci4gu roku 2007 sp6lka korzystala z kredytu inwestycyjnego w wysokosci tys. zl w Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci oraz kredytu na podatek VAT w wysokosci Z.2Bg tys. zl w Krakowskim Banku Sp6ldzielczym. Kredyty sluzq finansowaniu budowy Inkubatora Technologicznego Wyszczeg6lnienie z azasadnieniem przekazanych przez Spritkp darowizn wraz z informacjq czy Rada Nadzorcza wyraiala na nie zgodg. \l/?nn7 rnlrrr QnAIL q nio n -ol,o-.n,,olo '{--^";-- ruv ljr lvrlej vv 4rs sa v vv lalr 2.8. Om6wienie instrumenttfw finansowych w zakresie a) ryryka finansowego Ze wzgledu na charakter struktury przychod6w Sp6lki (posrednictwo w sprzeda1y nieruchomosci oraz zarzqdzanie specjaln4 strefq ekonomicznfl, Sp6lka nie jest w spos6b istotny narzvona na ryzyko nviqzane ze zmianq cen. Nie wystepuj4 r6wnie2 istotne zakj6cenia w przeplywach Srodk6w pienieznych. b) przyjetychprzez sprilkg cel6w i metod zarz4dzania ryrykiem finansowym Nie dotyczy 2.9 Wyszczeg6lnienie pomocy finansowej, l4cznie z gwarancjami, otrrymanej od Skarbu Pafstwa orazzobowi4zafi podjpfych przez Skarb paristwa w imieniu sp6lki. Nie dotyczy 2.10 Zestawienie istotnych transakcji pomipdzy sp6lk4 a podmiotami powi4zanymi. W roku 2007 nie za'warto zadnych istotnych transakcji pomigdzy sp6tkq a podmiotami powiq,zanymi. t4

15 2.ll Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osi4gnigcia przez spt6,ikp parametrrfw ekonomicznych. Pozvcia Plan Wvkonanie R62nica Yo P rzy czy ny istotnych r62nic Pzychody ze spzeda2y (w tym z projektow UE) % nie uzyskano zaplanowanych pzychodow z prowizii za sprzeda2 dzialek, op62nienia w uzyskaniu refinansowania projekt6w UE (z winy ARp) Pozostale pzychody operacyjne (refundacja koszt6w budowy inkubatora) % kwcta refundacji nie moie sianowid pzychociu a2 cio rnomentu oddania do u2ytku budynku inkubatora; od tego momentu jest rozliczana peez 5 lat Koszty dzialalnosci operacyjnej w tym koszty projekt5w UE ?AR?'" 12o/onizsze od zaplanowanych koszty wynagrodzeri I il /o oszczednosci wynikajqce z ni2szych od zalo2onvch kosa6w realizowanych projekt6w Zysk netto I I % refundacja..koszt6w budowy inkubatora (7,3 mln zl) nie zosrafa zattczona do pzychod6w, ni2sze pzychody ze spzedazy Suma bilansowa I o'lo ni2sze od zaplanowanych aktywa trwale i obrotowe nizszyzysk netto, wy2sze od Kapital wlasny zalozonego /o podwy2szenie.kapitalu podstawowego bzigki wplatom Innych poza Skarbem paistwa wsp6lnik6tv Spatki Zobowiqzania o q5? A o/o prolongata terminu splaty czgsci kredytu, ni2sze kosztv pozostajqce do zaplaty na koniec roku op62nienia w wypfacie refundacji w tym kredyty kosztow I 021 budowv o/o inkubatora.spowodowaly koniecznosc prolongaty' terminu splaty cze6ci kredytu AKywa truvale Yo peesunrecie w czasie oddania do u2ytku budynku Inkubatora Technologiczneoo Aktywa obrotowe AQN IE % op62nienia w Sciqganiu niekt6rych naleznosci, nizsze od zaplanowanych pzychody ie spzeda2y w tym Srodki pienig2ne o/o ni2sze od zaplanowanych pzychody ze spzeda2y 15

16 2.12 Prrygotowanie syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotriw, w kt6rych sp6lka posiada akcje/udziaty rvykaz5rwane jako inwesfycje dlugoterminowe aktyw6w or.a'zuzas dnienia zaangainwania kapitalowego w tych podmiotach. a) Malopolskie Parki Przemyslowe Sp. z o.o. Sp6lka Malopolskie Parki Przemyslowe powstala 31 sierpnia 2005 r. w celu scalenia teren6w pod inwestycje firmy M.A.N. Trucks w Niepolomicach. Udzialowcami Mpp sq Wojew6dawo Malopolskie (2 500 udzial6w po 1000 zlkuzdy) oraz KpT (100 udzial6w po 1000 zt kazdy). b) Centrum Kongresowo-Targowe,,Politechnika" Sp. z o.o. Celem powolania sp6lki jest zagospodarowanie tren6w Politechniki Krakowskiej w Cryirynach,pozaterenemi wchodz4cymi w sklad krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznej. Udzialowcami CKTP s4: Politechnika Krakowska (32 udzialy o wartosci 1000 zl kazdy), Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. (18 udzial6w o wartosci I 000 zlku1dy). Sp6lka nie zatrudnia pracownik6w oraz nie posiada aktyw6w trwalych. 3. Przewidywane kierunki rozrvoju Sprflki 3.1- Przedstawienie kierunktiw rozwoju ze wskazaniem zagrohefr i ryryka, jakie mog:l wyst4pi6 w Sp6lce. Cel strategiczny: osiqgnigcie przez Sp6lkp stabilizacji finansowej Uzyskane w roku 2007 wyniki finansowe byly znaczqco nizsze od zakladanych w planie na rok ubiegly, dlatego tealizacjatego celu bedzie kontynuowana w biez4cym roku. Oddanie do u2ytku budynku inkubatora technologicznego, a tym samym oddanie pod wynajem znajdujqcej sie w nim komercyjnej powierzchni biurowej oraz zwiekszone wptylvy z op\at za zarzqdzarue gruntami w specjalnej strefie ekonomicznej bedq stanowily podstawe finansowania biez4cej dzialalnosci Sp6lki. Przy zalozeniu utrzymania stabilnego poziomu koszt6w og6lnych, przychody Sp6lki z nadwyhkq zabezpieczq zdolnosi piatnicz4 KpT w dlugiej perspektlrvi e. t6

17 w 2008 roku maj4tek Sp6lki zostanie zwigkszony o ponad 15 mln zl dzipki oddaniu do uzytku budynku inkubatora technolosic zneso KPT nadal bedzie korzystai z obslugi dw6ch bank6w d. Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci oraz Krakowskiego Banku Sp6ldzielczego. Bank Polskiej Sp6ldzielczoSci jest bankiem podstawowym obsluguj4cym Sp6lkE. Bank ten wystppuje r6wniez w roli organizaton konsorcjum bankowego na udzielenie kredltu inwestycyjnego na realizacjg inwestycji pn:,'budowa i Wyposazenie Inkubatora Technologicznego na Terenie Krakowskiego parku Technologicznego". Krakowski Bank Sp6ldzielczy udzielil natomiast Sp6lce kredytu ohrotoweoo!!lbl' :rc na nnrlafelr ii'v'u+!!a \/ vr.ri A'F L\\i,iL.iLiii zrvioz. at, z ry re.iiza}j -anti- ^i^ r^i iej inw'esiycji. KreCiyry te ZOStan4 splacone do korlca 2008 roku. Sp6lka nie korzysta z innych uslug bankowych poza kredyami, lokatami typu overnight, lokatami negocj owanyrni, kartami bankowymi i obslug4 brezqc4rachunk6w. cel strategiczny: Ronv6j Krakowskiego parku Technologicznego ucrynienie z niego wiryt6wki regionu. Najwazniejszym przedsiewzigciem przygotowywanym obecnie przez KpT jest utworzenie klastra technologiinformacyjnych we wsp6lpracy z uniwersytetem Jagielloriskim, Akademi4 G6rniczo-Hutnicz4 Politechnik4Krakowskqi Malopolskim Urzgdem Marszalkowskim. Jego zasadruczq czesci4 bgdzie plac6wka badawczo-dydaktyczna wraz z inkubatorem malych przedsigbiorstw informatycznych. Przedsigwziqcie to jest zawarte w dzialaniu 5.3 programu operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka na lata r3,zgodnie z wnioskiem, w oparciu o kt6ry Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wpisalo je na liste indykat)vvnq projekt6w finansowanych z funduszy unijnych na kwote prawie 90 mln zi. ostateczny ksrtah przedsigwzigcia i mozliwosci jego realizacji przy zachowaniu ekonomicznej oplacalnosci uzalezniony bedzie od zasad finansowania projekt6w realizowanych w ramach dzialania 5.3, kt6re s4 obecnie w stadium opracowywania oraz od rekomendacji sformulowanych przez Radg Naukowq KPT, w sktad kt6rej wchodzq przedstawiciele wyzszych uczelni - partner6w projektu. w roku 200g przewidywane jest podpisanie pre-umowy z PARP, opracowanie studium wykonalnosci przedsiewziecia wraz z 17

18 planem tzeczowo'frnansowym projektu, rozpoczecie procedury nabycia gruntu i prac nad proj ektami architektoniczno-konstrukcyjnymi. Strategiczne znaczenie dla Malopolski jako o6rodka innowacji technologicznych i transferu wiedzy zuczelni do przedsipbiorstw bgdzie mialo uruchomienie inkubatora technologicznego W inkubatorze znajdzie sig kilkanascie wyselekcjonowanych firm typu start-up, do kt6rych dyspozycji oddane bgdq powierzchnie biurowe wrm z wyposiveniem i infrastruktu ra oraz sale konferencyjne. cel strategiczny: zapernienie obecnych teren6w strefy inwestycjami i poryskanie norvych teren6w pod inwestycje obecnie powierzchnia strefy wynosi 299 ha. w 2008 roku przewiduje sig wydanie zezwolea dla co najmniej 12 nowych inwestor6w. Skierowany w ubiglym roku do Ministerstwa Gospodarki wniosek o poszerzenie granic strefu o I17 ha znajduje sie w koricowej fazie rozpatrywania, a pozyl!'$ma decyzja rady Ministr6w spodziewana jest w I kwartale br. zlohony wniosek o poszerzenie granic strefy dotyczy l0 nowych inwestor6w. Przygotowyrvany jest kolejny wniosek o rozszerzenie strery o ok. 100 ha, gl6wnie. w Krakowie, Andrychowie, Bochni, Niepolomicach i Tamou,ie. Tym samym nastqpi utworzenie nowych podstref krakowskiej specjalnej strefu ekonomicznei w co najmniej 5 gminach. Zagroaeruem dla rcalizacji kolejnego rozszerzeniamozebyi wstrzym arieprzezministerstwo Gospodarki procesu zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych w ztttiqzkuz nowelizacj4ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, co bgdzie mialo negatylvny \?tyw na brak oferty teren6w inwestycyjnych orazilosi wydanych zezwoleri. 3.2.Strategia Spd,lki na najblds ze lata Rok 2008 bedzie ostatnim rokiem realizacji cel6w zawartych i opisanychw Planie Strategicznym dla Sp6lki Krakowski Park Technologiczny na lata g. W mtiqzku z tym zostanie opracowany nowy plan strategiczny obejmuiqcy lata Dzialania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrotenia. nie dotyczy il nl t8

19 5. Informacje dodatkowe. Opisane powyzej cele strategicznebqdq realizowane poprzez dziarania marketingowe. Ich bezposrednim celem j est osi4gnigcienastepuj 4cych efekt6w : odbudowa pozytywnego wizerunku Kpr jako soridnego partnera biznesowego budowanie pozycji Kpr, jako osrodka wdraiania, rozwoju i promocji wysokich technologii i usrug o oddziatywaniu regionarnym oraz prow adzenia dziarafr typowych dla parku technologicznego w spieranie rozwoj u regionarne go p oprzez stwarzanie warunk6w d o rozwoj u matych i srednich firm dziaraj4cych na terenie Maloporski 6. fnne waine wydarzenia w zwi4zku z uzasadnionym podejrzeniem popelnienia przestqpstwa przez prezesa zarz4du KPT KrzysztofaPotadzisza, RadaNadzorcza podjgla w dniu decyzje o zawieszeniu go w obowi4zkach czlonk a zarzqdu oraz o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury. Wiceprezes Zarzqdu Adam S4siadek Zarpqdu yla t9

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji

Bardziej szczegółowo

IIISTflL TUBLIJI S.R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAN TE Z DZTAN,ALNO SCI. Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcyjna

IIISTflL TUBLIJI S.R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAN TE Z DZTAN,ALNO SCI. Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcyjna IIISTflL TUBLIJI S.R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDAN TE Z DZTAN,ALNO SCI GRUPY KAPITAI-,OWEJ Przedsigbiorstwo Instalacji Przemyslowych INSTAL-LUBLIN Sp6lka Akcyjna ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie:

Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie: Sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2004 Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie: Janusz SIEMIENIEC - Prezes Zarz du Małgorzata BASISTA - Członek Zarz du

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY

ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY ARKABZWBK AKCJI SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIF;TY RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A Z PRZEGL'\DU ORAZ POLROCZNE SPRA WOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD I STYCZNIA 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe... 6 III. Opis

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2008 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 Firma... 3 1.2 Obszar, przedmiot działalności... 3 2. INFORMACJE O ZASADACH SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. ORGANY SPÓŁKI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo