SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarz4dra z dzialalno6ci w 2010 roku oraz oceny sytuacji Sp6lki w 2010 roku. Sprawozdanie otaz roczr.a ocena sytuacji Sp6lki zostalo spotz4dzone w oparciu o przepis art onz art. 395 $2 kodeksu sp6lek handlowych. Poni2sze sprawozdarie oraz roczna ocena sytuacji Sp6lki zostalo spotz4dzone w oparciu o: 1. sprawozdania finansowe Druk-Pak S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 2. sprawozdaria Zatzqdr z dzialalnolci Druk-Pak S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 3. raportu z badania sprawozdania finansowego Druk-Pak S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sporz4dzony przezdoradca Auditors Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 212, Gdansk, wpisanej na listg podrniot6w, uprawnionych do badania sprawozdarl finansowych prowadzona przez Krajow4 Radg Bieglych Rewident6w pod numerem 913, 4. opinii bieglych rewident6w wydanej na temat sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, ptzez Doradca Auditors Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 272, Gdatrsk, wpisanej na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdari finansowych prowadzona przez Krajow4 Radg Bieglych Rewident6w pod numerem 913, 5. propozygi Zatz4du co do podzialu zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz za rok obrotowy od dnial slycznia?0\o roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 8 listopada 2010 roku sktad Rady Nadzorczej byl nastepuj4cy: 1. Pan Marek Chlopek 2. Pan Hubert Choszczyk 3. Pan Adam Donr2alskr 4. P an Bartosz Janikowski 5. Pani Toanna Muczvrlska 7 rt

2 W dniu 9 listopada 2010 roku Pan Hubert Choszczyk zlo2yl rczygnagg z pehrionej funkcji czlonka Rady Nadzorczej KZP,,Druk-Pak" S.A. W dniu 9 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzerie KZP,,Druk-Pak" S.A. podjqlo Uchwaly: 1. Uchwalg nr 4 w sprawie ustalenia liczby czlonk6w Rady Nadzorczej Sp6lki Kujawskie ZakJady Poligraficzne,,Druk-Pak' S.A. Na mocy ww. Uchwaly od dnia 9 listopada 2010 roku Rada NadzorczaKZP,,Dtuk-Pak" S.A. sklada sig z 6 czlonk6w. 2. Uchwalg ru 5 w sprawie powolania czlonka Rady Nadzorczej. Na mocy ww. Uchwaly NWZA powolalo Pana Jaroslawa Witczaka w sklad Rady Nadzorczej. 3, Uchwalg nr 5 w sprawie powolania czlonka Rady Nadzorczej. Na mocy ww. Uchwaly NWZA powolalo Pana Marcina Szubg w sklad Rady Nadzorczej. Na dzieri 31 grudnia 2010 roku sklad Rady Nadzorczejbylnastgpujacy: 1. Pan Marek Chlopek 2. Pan Adam Dorrdalski 3. Pan Bartosz Janikowski 4. Pani oanna Muczl'rlska 5. Pan Marcin Szuba 6. Pan Jaroslaw Witczak W roku 2010 Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu sp6lek handlowych oraz postanowieniami Statutu Sp6lki sprawowala staly nadz6r nad dzialalnosci4 Sp6lki we wszystkich obszarach iej funkcjonowania. Posiedzenia Rady Nadzorczej odby'waly si9: L. W dniu 27 stycznia 2010 roku, na kt6rym podjgto uchwalg: a. Nr 773/251fl0 w sprawie zatwierdzenia bud2etu KZP,,Druk-Pak" S.A. na 2010 rok. W dniu 9 kwietria 2010 roku, na kt64rm podjgto uchwalg: a. Nr 182/260/10 w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie umowy na ochrong mienia Sp6lki. J. W dniu 2 listopada 2010 roku, na kt6rym podjgto uchwaly: a. Nr 785/264/10 w sprawie delegowania czlonka Rady Nadzorczej do pelnienia czynno6ci nadzorczych. Rada Nadzorcza delegowala Pani4 Joarurg Muczyrlsk4 do pehrienia czynno6ci nadzorczych nad Sp6lk4. b. Nt ft0 w sprawie wybory bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Na wniosek Zarz4du Rada Nadzorcza wyrazlla zgodg na wyb6r Doradca Auditors Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. c. Nr 188/266[0 w sprawie zaopiniowania proponowanego porzqdku obrad NWZA. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowala proponowany porz4dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeria Akcjonariuszy Kujawskich Sttonq 2 z 5

3 ZakJad6w Poligraficznych,,DRUK-PAK' S.A. z siedzib4 w Aleksandrowre Kujawskim zwolanego na dzieri 2 listopada 2010 r. w tre6ci o$gtej ogloszeniern w Monitorze S4dowym i Gospodarczym Nt 197, po2.1221,6. d. Nr 189/267ft0 w sprawie przyjgcia jednolitego statutu Sp6lki. Rada Nadzorcza przygla jednolity tekst statutu Kujawskich ZakJad6w Poligraficznych,,DRUK-PAK' S.A. z siedzibq w Aleksandrowie Kujawskim z uwzglgdnimiem jego zmian wprowadzonych uchwal4 Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 marca 2010 r, e. Nr 190/258[0 w sprawie zasad premiowania czlonk6w Zarz4dw Sp6lki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Ponadto Rada podjgla hczne uchwaly w trybie obiegowym, w tym: 1. Uchwala rc l7!249fto w sprawie zmiany terminu platnosci za akcje wlasne zakupione na podstawie uchwaly nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp6lki z dnia 30 pazdziernika 2009 roku. 2. Uchwala nr 772/25O{LO w sprawie w)na2enia zgody na zakup mas4my klej4cej DIANA Uchwala nr w sprawie przyznania premii dla czlonk6w Zatz4da za tealizacjg zadarl jako6ciowych zaplanowanych na rok Uchwala nr 175/253f10 w sprawie wyra2enia zgody na zakup maszyny, zaci4gnigcie kredytu oraz zawarcie umowy leasingowej. 5. Uchwala nr 176/254fl0 w eptawie przyznania premii dla Zarz4du za 2009 rok. ' 6. Uchwala nr 7W/?55/L0 w sprawie zaopiniowania porz4dku obradzwza, 7. Uchwala w 178/256ftO w sprawie oceny sptawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 8. Uchwala nt 779/257fl0 w sprawie oceny sprawozdania Zatz4dw za rok od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 9. Uchwala l80/258fto w sprawie przylgcia sprawozdania Rady Nadzorczej za tok od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 10. Uchwala fiaz:tgfto w sprawie oceny wniosku dotycz4cego przeznaczenia tysktr netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 stycznia 2009 roku. 11. Uchwala 183/26U7O w sprawie wyboru podmiotu Swiadczqcego uslugi doradztwa w procesie pozyskiwania kapitalu dla KZP,,Druk-Pak" S.A. 12. Uchwala 184/ w sprawie w)na2enia zgody na sprzedal samochod6w slu2bowych. 13. Uchwala 185/263A0 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy na Swiadczenie uslugi doradczo'szkoleniowej z zakresu Lean Manufacturing. Rada Nadzorcza dokonywala na biez4co oceny osi4ganych przez Sp6lk9 wynik6w finansowych oraz ptacy w zaktesie kierowania Sp61kq. Rada Nadzorcza stwierdza, 2e wsp6lpraca z Zarz4dern Sp6lki uklada sig prawidlowo, w konsekwencji pozytywnie ocenia dzialalnost Zarz4dtt. Zarz4d w spos6b terminowy i wyczetpuj4cy udzielal Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyja5niefi, o jakie sig zwt acala. W szczeg6lno6ci:. prezentowal aktualnq sytuacjg finansow4 Sp6lki,,WG, Strona 3 z 5 '. -,>-<-'='-ll " t. : F )n

4 . informowal o przebiegu prac nad projektem uruchomienia drugiego zakladu produkcyjnego,. irrformowal o przebiegu prac nad przygotowaniem Sp6lki do debiutu na altematywnym rynku gieldowym NewConnect,. irrformowal o stanie prac nad wdra2aniem nowych inwestycji w zakladzie produkclnym. Rada Nadzorcza ocenia przedlo2one Sprawozdania Finansowe oraz Sprawozdanta Zarz4du. jako zupehre i wyczerpuj4ce oraz wyraza swoj4 akceptacjg dla dzialalnofici Zarz4du w 2010r. Sprawozdanie przedstawia pelen obraz funkcjonowania Sp6lki akcentuj4c mocne i slabe jej strony jak r6wnie2 szanse rozwoju i zagro2enia w1'rlikaj4ce z otoczeria w jakim Sp6lka funkcjonuje. Rada Nadzorcza zapoznala sie z opini4 i raportem bieglego rewidenta, a tak2e dokonala analizy ekonomiczno - finansowej funkcjonowania Sp6lki. Biegly rewident dzialaj4cy w imieniu Doradca Auditors Sp. z o. o wydal pozyfwn4 opinig do przedlo2onego sprawozdania finansowego za rok obrotolvy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, stwierdzaj4c, i2 zostalo ono sporzqdzone zgodnie z zasadami tachttnkowo6ci, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i tre5ci z obowi4zui4cymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie informacje istohre dla oceny rentowno6ci i w)'niku fiftursowego dzialalno6ci gospodarczej za rok obrotor,vy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, jak r6wnie2 sytuacji mdj4tkowej i finansowej Sp6lki. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznala sig z wnioskarri Zarz4du dotycz4cymi przeznaczenta zysku netto osi4gnigtego przez Sp6lk9: o za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysoko6ci ,27 zl (cztery miliony dziewigiset siedemdziesi4t tysigcy pigeset pigddziesi4t zlotych i 27/700') I. w wysoko6ci "1,19 zl (;1eden zloty i 79 /100) na jedn4 akcjg na wyplate dy'widendy dla akcjonariuszy,. oraz przeznaczenie pozostalej kwoty z zysku netto za 2009 rok w wysokosci 6 498,53 zl na kapltal zapasowy Sp6lki o za rok obroto*y od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysoko6ci , 70 zl (dwa miliony trzysta czterdzie6ci pi96 tysigcy osiemdziesi4t zlotych i 70/100) na kapital zapasowy Sp6lki. Rada Nadzorcza przychyla sig do powyzszego wniosku Zarz4dtt. Podpisy czlonkdzu Rady Nadzorczej: Sttofla 4 z 5 --,:'.--''-":-'- I. 1 T

5 nfttrl G'k/sl1 ffi /./L^. I/- e4*, Marcin Szubn Strona 5 z 5

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r. Działając zgodnie z 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona 1 z 14 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W 2010 ROKU www.lug.com.pl - 1 - I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. ORAZ SKŁADZIE OSOBOWYM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo